ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2665 ΦΕΚ Α`279 /17.12.1998

Εφαρμογή των αποφάσεων 827/25.5.1993 και 995/8.11.1994 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗνωμένωνΕθνών με τις οποίες ιδρύθηκαν δυο Διεθνή ΠοινικάΔικαστήρια για την εκδίκαση παραβάσεων του ΔιεθνούςΑνθρωπιστικού Δικαίου στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Ρουάντα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο
Ορισμοί
1. Δυνάμει του άρθρου 25 του καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ 242 Α`), εφαρμόζονται οι αποφάσεις 827/25.5.1993 και 955/8.11.1994 του Συμβουλίου Ασφαλείας, με τις οποίες ιδρύθηκαν δύο Διεθνή Ποινικά δικαστήρια για την εκδίκαση σοβαρών παραβιάσεων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Ρουάντα, αντίστοιχα, κατ`εφαρμογή του κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη.

2. Ως “Διεθνές Δικαστήριο” νοείται το Διεθνές το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που αναφέρεταιστις αποφάσεις 827/1993 και 955/1994 και ως “Καταστατικό” το αναφερόμενο στα Παραρτήματα των αποφάσεων αυτών.

3. Το κείμενο των αποφάσεων 827/1993 και 955/1994, σε πρωτότυπο στην Αγγλική και σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής:

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ