ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2663 ΦΕΚ Α` 274/3.12.1998

Κύρωση του Πρωτοκόλλου οικονομικής συνεργασίας    μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας    και της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του     Συντάγματος, το Πρωτόκολλο οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των     Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας     που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 12 Σεπτεμβρίου 1997, του οποίου το     κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι Κυβερνήσεις  της Ελληνικής Δημοκρατίας  και  της Αλβανικής Δημοκρατίας

Έχοντας υπόψη :

Α. Τις επίσημες κυβερνητικές δεσμεύσεις και εξαγγελίες της Ελληνικής     Κυβέρνησης τόσο προς την Κυβέρνηση της Αλβανίας όσο και προς τη διεθνή     κοινότητα για άμεση στήριξη της νέας Αλβανικής Κυβέρνησης με την παροχή     χρηματοοικονομικής βοήθειας ύψους είκοσι δισεκατομμυρίων δραχμών.

Β. Την αποστολή ελληνικού κυβερνητικού κλιμακίου στην Αλβανία υπό τον     Υπουργό Εξωτερικών Θεόδωρο Πάγκαλο, στο οποίο συμμετείχε και ο     Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Αλέξανδρος Μπαλτάς και κατά την οποία     υπήρξε Συμφωνία για δωρεάν χρηματοοικονομική στήριξη δύο     δισεκατομμυρίων δραχμών προς την αλβανική οικονομία από το αναφερόμενο     στο σημείο Α` ποσό.

Γ. Την εξασφάλιση από ελληνικής πλευράς του ανωτέρω ποσού των δύο     δισεκατομμυρίων δραχμών για άμεση παροχή προς την Αλβανική Κυβέρνηση.

Η Ελληνική Κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα στη διάθεση του ως άνω ποσού     των δύο δισεκατομμυρίων δραχμών με τη μεταβίβασή του μέσω της Τράπεζας     της Ελλάδος προς την αντίστοιχη Κρατική Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας.     Η μεταβίβαση του σχετικού ποσού θα γίνει σε δολάρια Η.Π.Α..

Από ελληνικής πλευράς αρμόδιο υπουργείο για την παρακολούθηση της     υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με     τον τομέα των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ενώ από αλβανικής πλευράς     αρμόδιο θα είναι το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Συντονισμού     Ξένης Βοήθειας.

Για την επεξεργασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος     του δανείου εκ δεκαοκτώ δισεκατομμυρίων δραχμών θα δημιουργηθεί     δωδεκαμελής (ανά έξι άτομα από κάθε πλευρά) κοινή Επιτροπή αποτελούμενη     από στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων και των κεντρικών τραπεζών των     δύο χωρών, τα ονόματα των οποίων θα γνωστοποιηθούν εκατέρωθεν μέσω της     διπλωματικής οδού.

Υπεγράφη στην Αθήνα, στις 12 Σεπτεμβρίου 1997, σε δύο αντίγραφα εις     την ελληνική και αλβανική.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θεόδωρος Πάγκαλος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

PASKAL MILO

Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά που καταρτίζονται από την Κοινή Επιτροπή που     προβλέπεται από το Πρωτόκολλο που κυρώνεται εγκρίνονται με κοινή πράξη     των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην     Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται προσωρινά     από την υπογραφή του και οριστικά από την ημερομηνία λήψης της     τελευταίας ανακοίνωσης με την οποία τα δύο μέρη θα αλληλοενημερωθούν     για την ολοκλήρωση των εθνικών τους διαδικασιών.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως     και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ