ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2658 ΦΕΚ Α` 267/1.12.1998

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη διάνοιξη τριών νέωνσυνοριακών διόδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη διάνοιξη τριών νέων συνοριακών διόδων, που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 15 Οκτωβρίου 1997, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής :

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ

Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, αποκαλούμενες εφεξής “Συμβαλλόμενα Μέρη”,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τις μεταξύ των δύο χωρών σχέσεις φιλίας, συνεργασίας και καλής γειτονίας,

ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ στο πλαίσιο της υφιστάμενης διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

Άρθρο 1

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2001 θα κατασκευάσουν και θα θέσουν σε λειτουργία νέα συνοριακή δίοδο και οδικές αρτηρίες, έκαστο επί του εδάφους του, που θα συνδέουν τις πόλεις Konispoi στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας και Σαγιάδα στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Άρθρο 2

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2001 θα κατασκευάσουν και θα θέσουν σε λειτουργία νέα συνοριακή δίοδο και οδικές αρτηρίες, έκαστο επί του εδάφους του, που θα συνδέσουν το TriUrat στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας και την Μέρτζανη στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Άρθρο 3

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα κατασκευάσουν και θα θέσουν σε λειτουργία νέα συνοριακή δίοδο και οδικές αρτηρίες, έκαστο επί του εδάφους του, που θα συνδέσουν την Drymada στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας και τις Δρυμάδες στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Άρθρο4

Άρθρο 4Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα κατασκευάσουν, ανακατασκευάσουν και εκσυγχρονίσουν, έκαστο επί του εδάφους του το αναγκαίο συνδετικό οδικό δίκτυο. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία των τριών νέων συνοριακών διόδων, οι οποίες θα εξυπηρετούν κάθε είδους εμπορεύματα και επιβάτες.

Τα ακριβή σημεία τομής των συνόρων και οι ακριβείς θέσεις των τριών νέων συνοριακών διόδων θα καθορισθούν από την Κοινή Ομάδα Τεχνικής Στήριξης (Κ.Ο.Τ.Σ.), η οποία προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Κοινής Επιτροπής Σχεδιασμού και Παρακολούθησης (Κ.Ε.Σ.Π.Α.) Ελλάδας-Αλβανίας, Προγραμμάτων INTERREG και PHARE CBC.

Άρθρο 5

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών κατά την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, αυτές θα επιλύονται στα πλαίσια διμερών επαφών των Υπουργείων των δύο χωρών.

Άρθρο 6

Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από της ανταλλαγής των εγγράφων που πιστοποιούν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εσωτερικές διαδικασίες για τη θέση της σε ισχύ.

Άρθρο 7

Η παρούσα Συμφωνία υπεγράφη στα Τίρανα στις 15 Οκτωβρίου 1997 σε δύο πρωτότυπα, ένα στην ελληνική και ένα στην αλβανική. Τα δύο κείμενα έχουν την αυτή ισχύ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (υπογραφή)(υπογραφή)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ PASKAL MILO ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣΓΙΑΝΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΩΝΣΤ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ