ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2654 ΦΕΚ Α` 259/19.11.1998

Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των ΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων Κρατών – Μελών τους, που ενεργούν σταπλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ` ενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφ` ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Δηλώσεων αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύτων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών – Μελών τους, που ενεργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ` ενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφ` ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Δηλώσεων αυτής, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 10 Ιουνίου 1996, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής :

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ