ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.2651 ΦΕΚ Α’248/3.11.1998

Ρυθμίσειςθεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) καιΟργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) καιάλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Τροποποίηση και συμπλήρωση της χρηματιστηριακής και συναφούςνομοθεσίας.

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 350/1985

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 350/1985, (ΦΕΚ 126 Α`), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 59 παρ. 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α`), αντικαθίσταται ως εξής :

Ως “κινητές αξίες”, κατά την έννοια του παρόντος, νοούνται οι μετοχές, οι ομολογίες, τα ελληνικά πιστοποιητικά, τα παραστατικά κινητών αξιών και τα παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση κινητών αξιών και κάθε άλλη ανταλλάξιμη αξία, που ορίζεται ως κινητή αξία με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, κινητών αξιών που δεν ορίζονται σε άλλες διατάξεις”.

2. Οι περιπτώσεις 2 και 3 του τμήματος Ι του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985,όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής :

“2. Ελάχιστο μέγεθος της εταιρείας.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστονδύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας κατηγορίας με τις ήδη εισηγμένες. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

3. Διάρκεια και κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας.

Η εταιρεία πρέπει να έχει δημοσιεύσει ή καταθέσει, σύμφωνα με το δίκαιο που τη διέπει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, ως ανώνυμη εταιρεία, για τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικές χρήσεις που προηγούνται της αιτήσεως εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και να έχει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση με βάση τον τελευταίο ισολογισμό της. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή. Αν η εταιρεία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι καταστάσεις αυτές, καθώς επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση πρέπει να είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή.

Με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιτρέψει, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, την εισαγωγή μετοχών εταιρείας με βραχύτερο βίο, εφόσον κρίνει ότι μια τέτοια παρέκκλιση είναι προς το συμφέρον της εταιρείας ή των επενδυτών και ότι η πληροφόρηση που παρέχεται στο επενδυτικό κοινό είναι επαρκής, ώστενα είναι αυτό σε θέση να σχηματίσει σαφή γνώμη για την εταιρεία και τις μετοχές των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές η ανωτέρω παρέκκλιση επιτρέπεται, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) Εφόσον ποσοστό άνω του ενενήντα τοις εκατό (90%) του ενεργητικού της εταιρείας είναι επενδεδυμένο σε μετοχές μιας ή περισσοτέρων εταιρειών, μία τουλάχιστον από τις οποίες είναι θυγατρική της, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, και πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης.

β) Εφόσον η αιτούσα εταιρεία έχει προκύψει από συγχώνευση, διάσπαση ή απόσχιση κλάδου και τουλάχιστον μία από τις εταιρείες που συγχωνεύθηκαν ή η εταιρεία που διασπάστηκε ή η εταιρεία από την οποία έγινε η απόσχιση κλάδου πληρούσε τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης κατά το χρόνο της συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσχισης κλάδου”.

3. Στο τέλος της περιπτώσεως 3α του τμήματος Ι του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής :

“Αν η εταιρεία που, κατά τα προηγούμενα εδάφια, πρέπει να ελεγχθεί φορολογικά δεν εδρεύει στην Ελλάδα, ο απαιτούμενος έλεγχος διενεργείται από αναγνωρισμένο ελεγκτικό και λογιστικό οίκο διεθνούς κύρους, ο οποίος συντάσσει ειδική έκθεση για τις τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις της”.

4. Η περίπτωση 4 του τμήματος Ι του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985,όπως ισχύει, αντικαθίσταται ωςεξής :

“4. Εισαγωγή μετοχών με δημόσια εγγραφή και παράλληλη διάθεση μετοχών χωρίς δημόσια εγγραφή σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Σε περίπτωση εισαγωγής μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών με δημόσια εγγραφή, μέρος των εκδιδομένων νέων ή των υφισταμένων μετοχών μπορεί να μην διατίθεται με δημόσια εγγραφή υπό τις εξής προϋποθέσεις :

i) Η τιμή διάθεσης των μετοχών που δεν διατίθενται με δημόσια εγγραφή, εξαιρουμένων αυτών που διατίθενται σε εργαζομένους της εκδότριας εταιρείας, δεν θα είναι κατώτερη της τιμής στην οποία διατίθενται οι μετοχές με δημόσια εγγραφή,

ii) Η ανάληψη των μετοχών, αν πρόκειται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν διατίθενται με δημόσια εγγραφή, η καταβολή του ποσού της αυξήσεως και η πιστοποίηση της καταβολής του πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της δημόσιας εγγραφής. Στηνπερίπτωση αυτήν η εκδότρια εταιρεία πρέπει να έχει υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατάλογο προσώπων που ανέλαβαν τις μετοχές που δεν διατέθηκαν σε δημόσια εγγραφή και κατέβαλαν την αξίατους. Οκατάλογος αυτός πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τον αριθμό των μετοχών που αποκτήθηκαν και την καταβληθείσα αξία τους.

iii) Προκειμένου για την εισαγωγή μετοχών εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση – βάσει της τιμής διαθέσεως των μετοχών στη δημόσια εγγραφή – που δεν υπερβαίνει τα ογδόντα δισεκατομμύρια (80.000.000.000) δραχμές, οι μετοχές που δεν διατίθενται σε δημόσια εγγραφή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των μετοχών που διατίθενται με δημόσια εγγραφή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, με απόφασή της, να επιτρέπει τη διάθεση χωρίς δημόσια εγγραφή αριθμού μετοχών που υπερβαίνει το ποσοστό αυτό και σε εταιρείες με συνολική κεφαλαιοποίηση μικρότερη των ογδόντα δισεκατομμυρίων (80.000.000.000) δραχμών και ιδίως ανπρόκειται για διάθεση μετοχών εταιρείας μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με βάση την τιμή διαθέσεως των μετοχών στη δημόσια εγγραφή, ή για διάθεση μετοχών σε αγορές του εξωτερικού.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 876/1979 (ΦΕΚ 48 Α`), η εκδότρια εταιρεία που εισάγει για πρώτη φορά μετοχές της στο Χρηματιστήριο, επιτρέπεται να διαθέσει σε δημόσια εγγραφή προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές, μόνον εάν και πριν από τη δημόσια εγγραφή είχε εκδώσει τέτοιες μετοχές. Η αναλογία τωνκοινών μετοχών που διατίθενται σε δημόσια εγγραφή προς τις προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές που διατίθενται σε δημόσια εγγραφή, δενεπιτρέπεται να είναι σε βάρος των κοινών μετοχών ως προς την αναλογία τους προς τις προνομιούχες μετοχές της εταιρείας πριν από την ημερομηνία έναρξης της δημόσιας εγγραφής.

5. Οι περιπτώσεις 4 και 5 του τμήματος ΙΙ του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής :

“4. Διασπορά των μετοχών.

α) Το αργότερο κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως από το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου για την εισαγωγή, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διασπορά των μετοχών στο κοινό εντός της ελληνικής επικράτειας ή της επικράτειας άλλου ή άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασπορά των μετοχών μιας εταιρείας θεωρείται επαρκής, εφόσον οι μετοχές, που είναι αντικείμενο αιτήσεως εισαγωγής, είναι κατανεμημένες στο ευρύ κοινό μέχρι ποσοστού τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μετοχών της ίδιας κατηγορίας. Θεωρείται επίσης, επαρκής η διασπορά, όταν, λόγω του μεγέθους της εταιρείας, του μεγάλου αριθμού των μετοχών της αυτής κατηγορίας και της εκτάσεως διασποράς τους στο ευρύ κοινό, διασφαλίζεται και με μικρότερο ποσοστό, που όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερο του πέντε τοις εκατό (5%), η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Για την εκτίμηση της πληρώσεως ή μη της προϋποθέσεως της επαρκούς διασποράς στο ευρύ κοινό, απαιτείται η κατανομή των μετοχών, των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, σε δύο χιλιάδες (2.000) τουλάχιστον πρόσωπα σε κάθε περίπτωση. Στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται εκείνα που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του δύο τοις εκατό (2%) του αριθμού των μετοχών των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάσταση των μετόχων ή των προσώπων στα οποία κατανέμονται οι μετοχές κατά τη δημόσια εγγραφή, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος ή που αποκτά κάθε επενδυτής που συμμετείχε στη δημόσια εγγραφή. Με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να ορίσει πρόσθετα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η επαρκής διασπορά των μετοχών στο ευρύ κοινό και να ρυθμίσει σχετικώς κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

β) Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο πριν την επίτευξη επαρκούς κατά τα άνω διασποράς, αν το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών έχει την πεποίθηση, βάσει των στοιχείων που προσκομίζουν ο ανάδοχος και η εκδότρια εταιρεία, καθώς και οι μέτοχοί της, προκειμένου περί διαθέσεως υφισταμένων μετοχών, και των δεσμεύσεων που τα πρόσωπα αυτά αναλαμβάνουν, από κοινού ή καθένα χωριστά, έναντι των χρηματιστηριακών αρχών και του επενδυτικού κοινού, ότι η διασπορά αυτή πρόκειται να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω του Χρηματιστηρίου. Η απόφαση για την εισαγωγή των μετοχών από το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου λαμβάνεται, ιδίως, αν προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται, ότι ο αριθμός των επενδυτών οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε μετοχές της εταιρείας, με ή και χωρίς δημόσια εγγραφή, και το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της που πρόκειται να κατανεμηθεί, βάσει των στοιχείων αυτών, στο ευρύ επενδυτικό κοινό, ικανοποιούν τους όρους και τις προϋποθέσεις περί επαρκούς διασποράς, που τίθενται στο υπό στοιχείο α` της παρούσας περίπτωσης. Προκειμένου περί εισαγωγής μετοχών που δεν προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η μεταβίβασή τους από τον πωλητή στους επενδυτές διενεργείται με χρηματιστηριακή συναλλαγή, κατά τη διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αν δεν επιτευχθεί επαρκής διασπορά μέσω του Χρηματιστηρίου, η διαπραγμάτευση των μετοχών αίρεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος και η εκδότρια εταιρεία, καθώς και οι πωλητές, αν πρόκειται περί διαθέσεως υφισταμένων μετοχών, ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι των επενδυτών που έχουν αποκτήσει ή αναλάβει τίτλους της εκδότριας εταιρείας, εν όψει της εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο, για κάθε θετική ζημία που οι επενδυτές υπέστησαν συνεπεία της μη επιτεύξεως επαρκούς διασποράς. Οι διατάξεις του άρθρου 3α του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως.

γ) Σε περίπτωση αιτήσεως εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών συμπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας κατηγορίας, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να κρίνει αν η διασπορά στο κοινό, των μετοχών, είναι επαρκής σε σχέση με το σύνολο των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί και όχι μόνο ως προς τη συμπληρωματική σειρά.

δ) Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών ενός ή περισσοτέρων κρατών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί, κατά παρέκκλιση των όσων ανωτέρω ορίζονται, να επιτρέψει την εισαγωγή, όταν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής, κατά την κρίση του, διασπορά στο κοινό στα τρίτα κράτη, όπου είναι εισηγμένες.

5. Εισαγωγή μετοχών της αυτής κατηγορίας.

Η αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί. Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση της κατηγορίας κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή άλλων κατηγοριών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών”.

6. Εταιρείες, των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μόνον προνομιούχες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετοχές, υποχρεούνται να ζητήσουν, μέχρι την 30ή Ιουνίου 1999 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση και των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών τους. Αν η προθεσμία αυτή εκπνεύσει χωρίς η εταιρεία να έχει συμμορφωθεί στην υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 11 του π.δ. 350/1985, όπως ισχύει.

7. Το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ρυθμίζει κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο και, ιδίως, να ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται για την έγκριση εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών, τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται, καθώς και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής εισαγωγής, όπου αυτό απαιτείται. Με την ίδια ή άλλη απόφασή του, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών καθορίζει τις μεθόδους και διαδικασίες διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών και ρυθμίζει τα τεχνικής φύσεως θέματα για τη σύναψη χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω του αυτόματου ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών του Χρηματιστηρίου.

Με απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να εξαρτά την εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο, από κάθε ειδικό όρο που κρίνει απαραίτητο για την προστασία των επενδυτών και ο οποίος συναρτάται με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

8. Αιτήσεις για εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που έχουν κατατεθεί μέχρι την 31η Αυγούστου 1998, κρίνονται ως προς το ελάχιστο ύψος των ιδίων κεφαλαίων με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 3 τμήμα Ι περ. 2 του π.δ. 350/1985, όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 57 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α`) καταργείται.

10. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης Α2 του άρθρου 4 του π.δ. 350/1985, τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 2359/1995 (ΦΕΚ 241 Α`), αντικαθίστανται ως εξής :

“Κατ` εξαίρεση των προβλεπομένων στην περίπτωση Ι.3 του άρθρου 3, για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο “τραπεζικών ομολόγων” των επενδυτικών τραπεζών, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 128/1975 (ΦΕΚ 178 Α`), δεν ισχύει η προϋπόθεση της ύπαρξης ικανοποιητικής περιουσιακής διάρθρωσης με βάση τον τελευταίο ισολογισμό τους”.

11. Η περίπτωση α` του άρθρου 3 του π.δ. 348/1985, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 59 παρ. 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α`), αντικαθίσταται ως εξής :

“α. “κινητές αξίες” : μετοχές, ομολογίες, ελληνικά πιστοποιητικά, παραστατικά κινητών αξιών και παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση κινητών αξιών και κάθε άλλη ανταλλάξιμη αξία που ορίζεται ως κινητή αξία με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”.

12. Στο Τμήμα ΙΙ του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985 προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής :

“8. Αποπληρωμή μετοχών.

Οι μετοχές πρέπει να είναι πλήρως αποπληρωμένες”.

Άρθρο 2
Ευθύνη αναδόχων

1. Ο τίτλος και η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3α του π.. 350/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α`), αντικαθίσταται ως εξής:

“Άρθρο 3α

Ευθύνη αναδόχων

1. Το ενημερωτικό δελτίο, που συντάσσεται, δημοσιεύεται και εγκρίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α`), όπως ισχύει, υπογράφεται από τον εκδότη των κινητών αξιών και τον ανάδοχο έκδοσης. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, αρκεί η υπογραφή του από τον οριζόμενο ως κύριο ανάδοχο”.

2. Στο άρθρο 3α του π.δ. 350/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2324/1985, προστίθεται παράγραφος 10 που έχει ως εξής :

“10. Το ενημερωτικό δελτίο, που συντάσσεται, δημοσιεύεται και εγκρίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 348/1985, εν όψει της εισαγωγής μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, χωρίς δημόσια εγγραφή, υπογράφεται από την εταιρεία για την εισαγωγή των μετοχών της οποίας έχει υποβληθεί αίτηση και από πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) που μπορεί να παρέχει υπηρεσίες αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2396/1996. Το πιστωτικό ίδρυμα ή η Ε.Π.Ε.Υ., που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο, ορίζουν την τιμή εισαγωγής των μετοχών, η οποία αναγγέλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 21 του π.δ. 348/1985, το αργότερο μέχρι την προτεραία έναρξης της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, και ευθύνονται εις ολόκληρο με την εκδότρια εταιρεία έναντι αυτών που απέκτησαν μετοχές της εταιρείας κατά τον πρώτο μήνα από την έναρξη διαπραγμάτευσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου”.

Άρθρο 3
Διάθεση μετοχών με δημόσια εγγραφή
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΑΠΟ 1.11.2007 με το άρθρο 85 3606/2007,ΦΕΚ Α 195.

Άρθρο 4
Τιμή διάθεσης μετοχών
Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του π.δ. 348/1985,η οποία προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 2324/1995, αντικαθίσταται ως εξής :

“2. Ο τρόπος προσδιορισμού της τιμής διάθεσης των μετοχών, που διατίθενται με δημόσια εγγραφή, αποτελεί υποχρεωτικά περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου. Η τιμή διάθεσης των μετοχών καθορίζεται από τον ανάδοχο είτε προ της ενάρξεως της δημόσιας εγγραφής είτε μετά το πέρας αυτής, εφόσον κατά τη δημόσια εγγραφή εφαρμόζεται διαδικασία βιβλίου προσφορών (boockbuilding). Εάν η τιμή καθορίζεται προ της ενάρξεως της δημόσιας εγγραφής, αυτή είτε αναγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο είτε αναγγέλλεται το αργότερο την προτεραία της ενάρξεως της δημόσιας εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος. Εφόσον κατά τη δημόσια εγγραφή εφαρμόζεται διαδικασία βιβλίου προσφορών, ο ανάδοχος, το αργότερο την προτεραία της ενάρξεως της δημόσιας εγγραφής, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος, ένα εύρος τιμών της μετοχής. Η τελική τιμή καθορίζεται από τον ανάδοχο εντός του ανακοινωθέντος εύρους τιμών και αναγγέλλεται από αυτόν το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής και πριντην έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της ημέρας εκείνης. Η τιμή διάθεσης των μετοχών στους επενδυτές, που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, αναγγέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο και μπορεί να είναι η κατώτερη του ανακοινωθέντος εύρους τιμών ή και υψηλότερη αυτής, δεν μπορεί, όμως, να υπερβαίνει την ανακοινωθείσα από τον ανάδοχο τελική τιμή για τους συμμετάσχοντες στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ανώτατο ποσοστό κατά το οποίο η ανώτατη τιμή του εύρους τιμών μπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι ανώτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με όμοια απόφαση μπορούν να ορίζονται οι εκδόσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του βιβλίου προσφορών, με κριτήριο κυρίως το μέγεθός τους, οι κατηγορίες επενδυτών που μπορούν να εγγράφονται στο βιβλίο προσφορών, ο τρόπος κατανομής σε αυτούς των μετοχών, ο τρόπος τήρησης του βιβλίου προσφορών και κάθε άλλο θέμα ή σχετική με τα ανωτέρω λεπτομέρεια” .

Άρθρο 5
Σταθεροποίηση τιμής εισηγμένων μετοχών
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΑΠΟ 1.11.2007 με το άρθρο 85 3606/2007,ΦΕΚ Α 195.

1. Μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ο κύριος ανάδοχος μπορεί να διενεργεί, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ορίζονται στον προβλεπόμενο στο άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμό Αναδοχών, χρηματιστηριακές πράξεις με σκοπό τη σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών αυτών, εφόσον έχει δηλώσειρητώς στο ενημερωτικό δελτίο ότι ενδέχεται να διενεργήσει πράξεις για τη σταθεροποίηση της τιμής των μετοχών. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για τρείς (3) μήνες από την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση διενέργειας δημόσιας εγγραφής μετοχών εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε περιπτώσεις διάθεσης στο επενδυτικό κοινό σημαντικού ποσοστού μετοχών.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διέπουν και τη διενέργεια, από τον κύριο ανάδοχο, πράξεων σταθεροποίησης της τιμής μετοχών ή τίτλων παραστατικών μετοχών σε χρηματιστηριακές αγορές της αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων ως προς συμμετοχήΕ.Π.Ε.Υ. σε Α.Χ.Ε.
Τα πέμπτα και έκτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α`), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

“Νομικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να αποκτούν μετοχές Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρίας, που δεν είναι εισηγημένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, σε ποσοστό ανώτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας αυτής. Η απαγόρευση αυτή δεν καταλαμβάνει τα πιστωτικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο προς το εκάστοτε οριζόμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικού ιδρύματος. Στις Ε.Π.Ε.Υ. του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες.”

Άρθρο 7
Τροποποίηση διατάξεων περί εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών

1. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928, όπως προστέθηκε με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α`) προστίθενται, περιπτώσεις δ` και ε`, ως εξής:

(δ) οι μεταβιβάσεις λόγω δωρεάς, γονικής παροχής και κληρονομικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής ή κληροδοσίας,

(ε) οι μεταβιβάσεις σε εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκκαθάριση παραγώγων προϊόντων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών.”

2. Η περίπτωση α` της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928, όπως προστέθηκε με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 2533/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

(α) οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 7, και 8 του παρόντος άρθρου.”

Άρθρο 8
Περιορισμός ευθύνης μελών προσωρινής διοίκησης Ε.Π.Ε.Υ.
Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α`), ως εξής:

“2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 27 του ν. 2396/1996, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, που έχουν διορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν ευθύνονται ποινικά ούτε ενέχονται ατομικά προς καταβολή, λόγω μη καταβολής φόρων ή εν γένει χρεών προς το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη αρχή ή ασφαλιστικό οργανισμό, τα οποία είχαν γεννηθεί πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, ως μελών της προσωρινής διοίκησης της εταιρίας αυτής. Για τις ίδιες αιτίες δεν επιτρέπεται να διαταχθεί η σε βάρος των προσώπων αυτών απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Με την παρούσα διάταξη δεν επηρεάζεται η ευθύνη των παραπάνω προσώπων για φόρους ή χρέη προς το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη αρχή ή ασφαλιστικό οργανισμό, που θα γεννηθούν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ως μελών της προσωρινής διοίκησης της εταιρίας.”

Άρθρο 9
Θέματα συστήματος άυλων τίτλων και Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997 αναριθμείται σε παράγραφο 4 και προστίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

“3. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται κανονισμός λειτουργίας του συστήματος άυλων τίτλων (“Σ.Α.Τ.”). Με τον κανονισμό αυτόν ορίζονται ιδίως οι διαδικασίες μετατροπής ενσώματων κινητών αξιών σε άυλες αξίες, καταχώρισης των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. καταχώρισης στο Σ.Α.Τ. των πράξεων και συναλλαγών επί άυλων κινητών αξιών, καταχώριση των κάθε φύσεως μεταβολών επί άυλων κινητών αξιών, οι προϋποθέσεις, όροι και διαδικασίες πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την ορθή λειτουργία του Σ.Α.Τ.. Ειδικώς ως προς τη μετατροπή ενσώματων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλους τίτλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2198/1994.”

2. Το άρθρο 41 του ν. 2396/1996, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 107 του ν. 2533/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

“Άρθρο 41

Εισηγμένες ενσώματες μετοχές

Οι εισηγμένες, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, στο Χ.Α.Α. μετοχές ανωνύμων εταιριών, καθώς και οι εφεξής εισαγόμενες (εισηγμένες ενσώματες μετοχές) καταχωρίζονται στα αρχεία της Α.Ε.ΑΠΟΘ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 42 έως και 44. Η καταχώριση περιλαμβάνει, εκτός εάν γίνεται κατόπιν εκποίησης κατά το άρθρο 44, και τυχόν υφιστάμενη επικαρπία δικαιώματος ή ενέχυρο σε δικαίωμα. Η Α.Ε.ΑΠΟΘ. καταρτίζει πρόγραμμα, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία μετατροπής για κάθε εταιρία και κατηγορία μετοχών. Από την ημερομηνία μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 39, οι μετοχικοί τίτλοι παύουν να ενσωματώνουν μετοχικά δικαιώματα.”

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 33α του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α`) όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

“8. Το καταστατικό της εταιρίας τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες.”

Άρθρο 10
Στοιχεία ενημερωτικού δελτίου
Στο Κεφάλαιο 7 του Παραρτήματος Α`, το οποίο είναι προσαρτημένο στο π.δ. 348/1985, προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

“7.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δύναται να επιτρέπει παρεκκλίσεις, εν όλω ή εν μέρει, από τις διατάξεις των παραγράφων 7.1. και 7.2. του παρόντος κεφαλαίου.”

Άρθρο 11
Διατάξεις για οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων

1. Στο τέλος του άρθρου 36 του ν. 1969/1991, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής:

“Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η υπέρβαση των πιο πάνω ορίων είναι αποτέλεσμα συγχώνευσης εταιριών. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων που προβαίνει σε πωλήσεις εκ μέρους αμοιβαίου κεφαλαίου κατ` εφαρμογή του παρόντος άρθρου, με κύριο γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων του.”

2. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 1969/1991 προστίθενται τα εξής:

“Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η υπέρβαση των πιο πάνω ορίων είναι αποτέλεσμα συγχώνευσης εταιριών. Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου προβαίνει σε πωλήσεις, κατ` εφαρμογή του παρόντος άρθρου, με κύριο γνώμονα το συμφέρον των επενδυτών – μετοχών της.”

Άρθρο 12
Ρυθμίσεις για την εκκαθάριση Α.Χ.Ε. – Ε.Π.Ε.Υ.

1. Στο ν. 1806/1988 προστίθεται νέο άρθρο 4α, το οποίο έχει ως εξής:

“Άρθρο 4α

1. Μετά την κατά τις κείμενες διατάξεις ανάκληση της άδειας λειτουργίας ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας (“Α.Χ.Ε.”) ή άλλης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), πλην των πιστωτικών ιδρυμάτων, ανακαλείται υποχρεωτικά και η υπουργική απόφαση, με την οποία χορηγήθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρίας και ακολουθεί στάδιο εκκαθάρισής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Κατά το στάδιο αυτό και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την περάτωση της διαδικασίας απόδοσης περιουσιακών στοιχείων πελατών, κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 έως και 7 του παρόντος άρθρου, η Α.Χ.Ε. ή η Ε.Π.Ε.Υ. δεν μπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται και οι ατομικές διώξεις και κάθε αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρίας. Σε Α.Χ.Ε. ή Ε.Π.Ε.Υ., που έχουν ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύουν οι εργασίες της πτώχευσης, εφόσον αυτή έχει κηρυχθεί μέσα στη διετία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ο σύνδικος πτώχευσης παραδίδει προς τους αναφερόμενους κατωτέρω επόπτη και εκκαθαριστή τα περιουσιακά στοιχεία της Α.Χ.Ε. ή Ε.Π.Ε.Υ. και διαβιβάζει όλα τα σχετικά έγγραφα, στοιχεία και παραστατικά.

2. Με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διορίζει τον Επόπτη της εκκαθάρισης, ο οποίος, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύναται να προσλάβει ως σύμβουλό του φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξειδικευμένο σε θέματα λειτουργίας των Α.Χ.Ε.ή Ε.Π.Ε.Υ.. Με την ανωτέρω ή όμοια απόφασή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζει την αμοιβή του Επόπτη και του συμβούλου του, η οποία βαρύνει την εταιρία.

3. Ο Επόπτης υποβάλλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την επίδοσή του διορισμού του, αίτηση διορισμού εκκαθαριστή στο αρμόδιο δικαστήριο. Μέχρι το διορισμό εκκαθαριστή ο Επόπτης ασκεί όλες τις εξουσίες του εκκαθαριστή. Μετά το διορισμό εκκαθαριστή ο Επόπτης παρακολουθεί τις εργασίες της εκκαθάρισης, γνωμοδοτεί, εφόσον το ζητήσει ο εκκαθαριστής σε θέματα της εκκαθάρισης, ενημερώνει γραπτά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πορεία της εκκαθάρισης τουλάχιστον ανά δίμηνο και όποτε άλλοτε του ζητηθεί και υποβάλλει έκθεση μετά τη λήξη της εκκαθάρισης. Τυχόν ακυρότητα του διορισμού του Επόπτη δεν θίγει το κύρος των πράξεων από του διορισμού του μέχρι την ακύρωση αυτού.

4. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο εκκαθαριστής διορίζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αντίθετες διατάξεις των καταστατικών δεν ισχύουν. Εκκαθαριστής διορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξειδικευμένο σε θέματα Α.Χ.Ε. ή άλλων Ε.Π.Ε.Υ. από κατάλογο είκοσι (20) τουλάχιστον προσώπων που καταρτίζεται κατ` έτος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το δικαστήριο οφείλει να δικάσει την αίτηση μέσα σε πέντε (5) ημέρες και να εκδώσει την απόφασή του το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκδίκαση της αιτήσεως. Με την ίδια δικαστική απόφαση ορίζεται και η αμοιβή του εκκαθαριστή η οποία βαρύνει την εταιρεία. Αναστολή της ισχύος της απόφασης δεν επιτρέπεται.

5. Αμέσως μετά το διορισμό του, ο Επόπτης προβαίνει σε απογραφή και αποχωρίζει από τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας τα περιουσιακά στοιχεία, χρήματα και τίτλους της εταιρείας, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία, χρήματα και τίτλους τρίτων, τα οποία συνδέονται με την παροχή από την εταιρεία των επενδυτικών υπηρεσιών του άρθρου 2 του ν. 2393/1996 και βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας ή έχουν παραδοθεί από αυτές στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή Τράπεζες προς φύλαξή τους. Ο Επόπτης καλεί, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από το διορισμό του, τους δικαιούχους κάθε φύσεως απαιτήσεων, με ανακοίνωση, που δημοσιεύεται μία φορά την εβδομάδα, επί τρεις συνεχείς εβδομάδες σε πέντε ημερήσιες, ευρείας κυκλοφορίας, εφημερίδες από τις οποίες τρεις τουλάχιστον είναι οικονομικές, να του αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους με όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία μέσα σε τρεις (3) μήνες από την τελευταία δημοσίευση. Η παραπάνω ανακοίνωση γνωστοποιείται εγγράφως στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρείας.

6. Ειδικά για τις απαιτήσεις που αφορούν την αυτούσια παράδοση χρημάτων ή τίτλων, που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας και συνδέονται με την παροχή από αυτήν επενδυτικών υπηρεσιών του άρθρου 2 του ν. 2396/1996, ο Επόπτης επαληθεύει τις απαιτήσεις με βάση τις εγγραφές στα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

7. Μέσα σε χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την επαλήθευση των απαιτήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω παράγραφο, ο εκκαθαριστής προβαίνει στην αυτούσια παράδοση των χρηματικών ποσών και των τίτλων τρίτων που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας και συνδέονται με την παροχή από αυτές επενδυτικών υπηρεσιών του άρθρου 2 του ν. 2396/1996.

Ειδικότερα, ο εκκαθαριστής παραδίδει τους ονομαστικούς τίτλους στους κατόχους τους και ικανοποιεί συμμέτρως τους δικαιούχους ανωνύμων τίτλων και χρηματικών ποσών, στην περίπτωση που οι υφιστάμενοι ανώνυμοι τίτλοι και τα χρηματικά ποσά που η εταιρεία κατέχει για λογαριασμό τρίτων δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των δικαιούχων ανωνύμων τίτλων ή χρηματικών ποσών αντίστοιχα.

8. Σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης περιουσιακών στοιχείων πελατών Α.Χ.Ε. ή άλλης Ε.Π.Ε.Υ., κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 έως και 7 του παρόντος άρθρου, ο Επόπτης ενημερώνει την Επιτροπή Αποζημιώσεων, που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 του ν. 2533/1997, για υποβληθείσες απαιτήσεις ως προς επενδυτικές υπηρεσίες, που δεν ικανοποιήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω, προκειμένου αυτή να αποφασίσει, αφού παραλάβει από τον Επόπτη κάθε απαραίτητο στοιχείο από τα βιβλία της εταιρείας, για ποιες από αυτές υπάρχει υποχρέωση του Συνεγγυητικού για καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 2533/1997. Το Συνεγγυητικό, χωρίς να υποχρεούται στην τήρηση οποιασδήποτε πρόσθετης διαδικασίας ή γνωστοποιήσεως, καταβάλλει αποζημιώσεις στους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 2533/1997 και ενημερώνει αμελλητί τον Επόπτη για τις σχετικές καταβολές. Ο Επόπτης και ο εκκαθαριστής μειώνουν ανάλογα τα ποσά των απαιτήσεων κατά της εταιρείας.

9. Η περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Συνεγγυητικού, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του ν. 2533/1997, των απαιτήσεων από επενδυτικές υπηρεσίες στην έκταση που αυτές δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αυτούσιας παράδοσης ή λήψης αποζημιώσεως από το Συνεγγυητικό, καθώς και κάθε άλλο είδος απαιτήσεων κατά της εταιρείας, συνεχίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 2190/1920 από τους διορισθέντες κατά τα ανωτέρω Επόπτη και Εκκαθαριστή.

10. Λύση του νομικού προσώπου Α.Χ.Ε. ή άλλης Ε.Π.Ε.Υ., που επέρχεται για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από πτώχευση και τους λόγους της παραγράφου 1, γνωστοποιείται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δύναται με απόφασή της, που εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, να θέσει την επιχείρηση σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις του παρόντος. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από τη λύση του νομικού προσώπου μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασής της ή τη λήξη της ως άνω προθεσμίας”.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, με απόφασή της, να υπάγει στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου Α.Χ.Ε. ή άλλη Ε.Π.Ε.Υ., που βρίσκεται σε εκκαθάριση.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού καταλαμβάνουν και τις Α.Χ.Ε. ή άλλες Ε.Π.Ε.Υ., των οποίων η άδεια ή λειτουργία συστάσεως έχει ανακληθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο εκκαθαριστής, που τυχόν έχει διορισθεί στις εταιρείες αυτές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να ανακαλείται και να διορίζεται Επόπτης και νέος εκκαθαριστής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ολες οι πράξεις του παλαιού εκκαθαριστή θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

Διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών και την καταβολή αποζημιώσεων στις περιπτώσεις που ο Επόπτης είχε προβεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2533/1997 στις προβλεπόμενες από την παρ. 11 του άρθρου 27 του ν. 3632/1928 προσκλήσεις και δημοσιεύσεις εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 13
Θέματα παροχής αποζημιώσεων από Συνεγγυητικό

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 2533/1997 προστίθεται περίπτωση (ε), η οποία έχει ως εξής :

“(ε) η ανάκληση της άδειας συστάσεως Ε.Π.Ε.Υ. και η θέση της σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν. 1806/1988”.

2. Στο άρθρο 65 του ν. 2533/1997, όπως ισχύει, οι παράγραφοι 7 και 8 αριθμούνται σε 8 και 9 και προστίθεται νέα παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής :

“7. Σε περίπτωση θέσης Α.Χ.Ε. ή άλλης Ε.Π.Ε.Υ. στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 4α του ν. 1806/1988, όπως ισχύει, το Συνεγγυητικό καταβάλλει αποζημιώσεις σε επενδυτές για χρηματικές απαιτήσεις τους που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες με βάση όλα τα παραστατικά και άλλα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της Α.Χ.Ε. ή άλλης Ε.Π.Ε.Υ. ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ή διαβιβάζονται σε αυτό από τον Επόπτη, και τα οποία ο Επόπτης εκκαθάρισης υποχρεούται να διαβιβάσει στο Συνεγγυητικό”.

Άρθρο 14
Θέματα απορρήτου

1. Στο άρθρο 76 του ν. 1969/1991, όπως ισχύει, προστίθενται νέες παράγραφοι 12, 13, 14 και 15, που έχουν ως εξής :

“12. Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρείες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών του άρθρου 3 παρ. 1 στοιχείο θ` του ν. 2396/1996, Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Εταιρείες των οποίων τα χρεόγραφα είναι εισηγμένα στην Κύρια ή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά κεφαλαίου, οφείλουν, μη δικαιούμενοι να επικαλεσθούν το επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο, να παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ευρισκόμενα στην κατοχή τους έγγραφα και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για τηνάσκηση των κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων της. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημόσιες υπηρεσίες.

13. Απαγορεύεται στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία, τα οποία παρέχονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η απαγόρευση αυτή αίρεται :

α) Όταν τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται ή το περιεχόμενο αυτών γνωστοποιείται στις αρμόδιες γιατην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2396/1996.

β) Όταν τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στη διοικητική πράξη και κάθε άλλο έγγραφο της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στην περίπτωση που η σχετική πράξη εκδόθηκε ύστερα από συγκεκριμένη καταγγελία ή αναφορά απευθυνόμενη προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, κατά την κρίση της, να γνωστοποιεί στον καταγγέλοντα ή αναφερόμενο, ύστερα από αίτησή του, ολόκληρη την πράξη ή τμήμα της.

γ) Κατά τη διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον των δικαστηρίων και άλλων δικαστικών αρχών και έχει σχέση με τις πράξεις επιβολής κυρώσεων ή διεξάγεται μετά από άσκηση ποινικής δίωξης ή εισαγγελικής παραγγελίας για την ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

δ) Για την αναφορά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές τυχόν αξιόποινων πράξεων.

ε) Για την ανακοίνωση με συγκεντρωτική μορφή των πιο πάνω στοιχείων και πληροφοριών, εφόσον δεν προκύπτει η ταυτότητα των προσώπων στα οποία αναφέρονται.

στ) Για την ανταλλαγή πληροφοριών με εποπτικές και γενικά αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών – Μελών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, καθώς επίσης και τρίτων κρατών, εφόσον έχει ληφθεί επαρκής μέριμνα για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου από τις αρμόδιες αρχές των κρατών αυτών.

ζ) Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μελών των νόμιμων διοικητικών οργάνων και του λοιπού προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια των καθηκόντων τους.

14. Πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τιμωρούνται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα, αν παραβούν το πιο πάνω απόρρητο. Κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου τιμωρείται και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

15. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της, μπορεί να επιβάλλει κατά των υπόχρεων πρόστιμο μέχρι ποσού εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών.”

2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 5 του ν. 2396/1996 καταργείται και οι υφιστάμενες παράγραφοι 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του άρθρου 5 του ν. 2396/1996 αριθμούνται αντίστοιχα σε 11, 12, 13, 14, 15 και 16.

Άρθρο 15
Ειδικές ρυθμίσεις για το ΧρηματιστήριοΑξιών Αθηνών
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΑΠΟ 1.11.2007 με το άρθρο 85 3606/2007,ΦΕΚ Α 195.

1. Οι εισφορές του άρθρου 31 παρ. 3 του ν. 1806/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2324/1995, αποτελούν ειδικά τέλη για το σχηματισμό ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών για τον εκσυγχρονισμό της μηχανογραφικής οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρίας Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε..

2. Τα στοιχεία και παραστατικά, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 27 τουν. 1806/1988 σε ηλεκτρονική μορφή, έχουν την ίδια αποδεικτική δύναμη με αυτάπου εκδίδονται σε έντυπη μορφή. Τα στοιχεία και παραστατικά που έχουν έντυπημορφή φυλάσσονται από το χρηματιστήριο για πέντε έτη μετά την πάροδο τωνοποίων αντιγράφονται και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή και τα πρωτότυπακαταστρέφονται

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.8 άρθρ.52 Ν.3371/2005,ΦΕΚ Α 178/14.7.2005.

Άρθρο 16
Αύξηση κατώτατου ορίου μετοχικούκεφαλαίου ΕΛΔΕ
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΑΠΟ 1.11.2007 με το άρθρο 85 3606/2007,ΦΕΚ Α 195.

Το μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων του εδαφίου θ` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2396/1996 δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο είναι μικρότερο του προβλεπόμενου στο προηγούμενο εδάφιο, υποχρεούνται, εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να αυξήσουν το κεφάλαιό τους μέχρι του ορίου αυτού, διαφορετικά ανακαλείται η άδεια σύστασής τους.

Άρθρο 17
Ειδικά Γραφεία Α.Χ.Ε.
Στην παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 1969/1991, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από το άρθρο 25 του ν. 2396/1996, προστίθεται εδάφιο ως εξής :

“Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δύνανται να συστήνουν, εκτός της έδρας τους, γραφεία με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη και διαβίβαση εντολών επ` ονόματι πελατών τους. Τα γραφεία αυτά δεν επιτρέπεται να κατέχουν κεφάλαια, κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε πελάτες τους. Τη σύσταση των παραπάνω γραφείων τους υποχρεούνται τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών να γνωστοποιήσουν πριν από την έναρξη λειτουργίας τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.”

Άρθρο 18
Θέματα εισαγωγής μετοχώναποκρατικοποιούμενων επιχειρήσεων
Η παρ. 22 του άρθρου 14 του ν. 2166/1993 αντικαθίσταται ως εξής :

“22. Οι πιο πάνω ρυθμίσεις των παραγράφων 20 και 21 του παρόντος άρθρου, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και στην περίπτωση εισαγωγής στο χρηματιστήριο και πώλησης υφιστάμενων ή κατόπιν αυξήσεως του κεφαλαίου, εκδιδόμενων μετοχών, αποκρατικοποιούμενων επιχειρήσεων.”

Άρθρο 19
Ρυθμίσεις θεμάτων δευτερογενούςαγοράς ομολόγων Δημοσίου

1. Αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α`), που προστέθηκε με το άρθρο 74 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α`), ως εξής :

“7. α) Επιτρέπεται η εξωχρηματιστηριακή πώληση εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου εισηγημένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) τόσο τοις μετρητοίς όσο και με ειδικές συμφωνίες, εφόσον ο αγοραστής ή ο πωλητής ή και οι δύο είναι Τράπεζες.

β) Μέχρι την έναρξη διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος (Α.Α.Σ.Ε.) άυλων τίτλων του Δημοσίου μέσω του συστήματος άυλων τίτλων του Χ.Α.Α. είναι επίσης έγκυρη η εξωχρηματιστηριακή πώληση άυλων τίτλων εντόκων γραμματίων και ομολόγων του Δημοσίου, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), τόσο τοις μετρητοίς, όσο και με ειδικές συμφωνίες, εφόσον ο αγοραστής ή ο πωλητής ή και οι δύο είναι μέλη του Χρηματιστηρίου.”

2. Μεταξύ των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928, που προστέθηκαν με το άρθρο 82 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α`), παρεμβάλλεται παράγραφος 11α, ως εξής :

“11α. Κατά την αληθή έννοια των ανωτέρω παραγράφων 10 και 11 δεν θίγονται από τις διατάξεις των παραγράφων αυτών οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α`) και οι συναλλαγές που διενεργούνται στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) εκκαθαρίζονται νομίμως μέσω του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.”

3. α) Η αποτίμηση της αξίας των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), που προβλέπεται στο άρθρο 26 του ν. 2515/1997, γίνεται με βάση το επίσημο ημερήσιο δελτίο τιμών αγοράς της Η.Δ.Α.Τ.. Εάν ο όγκος πωλήσεων αυτών των τίτλων στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) υπερβεί το 10% του συνολικού όγκου πωλήσεων που πραγματοποιούνται στην αγορά αυτήν και στην Η.Δ.Α.Τ. επί έναν τουλάχιστον μήνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να επιβάλει στους φορείς που εποπτεύει τη χρήση σταθμισμένης τιμής, η οποία θα υπολογίζεται από τις τιμές των δύο ανωτέρω αγορών με τρόπο και μέθοδο που θα ορίζονται στην απόφαση αυτή.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από πρόταση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται ο τρόπος και η μεθοδολογία της Ελλάδος, καθορίζεται ο τρόπος και η μεθοδολογία σύνταξης του δελτίου τιμών της Η.Δ.Α.Τ. και η ημερομηνία της επίσημης έναρξης του νέου τρόπου αποτίμησης.

γ) Καταργείται κάθε κανονιστική ή νομοθετική διάταξη αντίθετη του παρόντος άρθρου.

4. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 58 του ν. 2533/1997 αντικαθίσταται ως εξής :

“Όταν το αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι άυλοι τίτλοι του Δημοσίου, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (εφεξής “Κ.Α.Α.”), κατόπιν πολυμερούς συμψηφισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε χρήματα και τίτλους που προκύπτουν για κάθε μέλος του Χρηματιστηρίου ή πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στην Α.Α.Σ.Ε. συνεπεία των εκεί διενεργούμενων συναλλαγών, ανακοινώνει τη θέση του κάθε μέλους ή πιστωτικού ιδρύματος σε τίτλους, προς εκκαθάριση και διακανονισμό στο Σύστημα Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α`/22.3.94) (εφεξής “το Σύστημα”) με τις κατάλληλες εγγραφές στους λογαριασμούς που τηρούνται για τα ως άνω πρόσωπα ως φορείς του Συστήματος. Η εκκαθάριση των χρηματικών απαιτήσεων των μελών του Χρηματιστηρίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων από τις εν λόγω συναλλαγές στην Α.Α.Σ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Με κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να ρυθμίζονται ειδικά θέματα συμψηφισμού, εκκαθάρισης και διακανονισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των μελών του Χρηματιστηρίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων από συναλλαγές επί άυλων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στην Α.Α.Σ.Ε., σύνδεσης της Α.Α.Σ.Ε. και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. με το Σύστημα, διαβίβασης στοιχείων από το Κ.Α.Α. στο Σύστημα ή και σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο στο οποίο θα μπορεί με την απόφαση αυτή να ανατίθεται έργο εκκαθάρισης των χρηματικών απαιτήσεων από τις συναλλαγές αυτές, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τον τρόπο και τη μορφή της διαβίβασης των ως άνω στοιχείων. Με την απόφαση αυτή μπορεί, επίσης, να ρυθμίζεται και οποιαδήποτε άλλη σχετική με τα ανωτέρω αναγκαία λεπτομέρεια.”

Σχετικό:  άρθρο 17 του Ν.3075/2002 (Α΄ 297)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Συγχώνευση Ο.Υ.Θ. και Ο.Α.Θ.

Άρθρο 20

1. Οι ανώνυμες εταιρείες με τις επωνυμίες “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.” και “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.” συγχωνεύονται σε νέα, συνιστώμενη με τον παρόντα νόμο, ανώνυμη εταιρεία.

2. Η νέα αυτή ανώνυμη εταιρεία ανήκει εξ ολοκλήρου στο Κράτος, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 2414/1996 και του καταστατικού της, το οποίο έχει ως ακολούθως:

“Άρθρο 1

Σύσταση – Διάρκεια – Επωνυμία – Έδρα- Σκοπός – Περιοχή αρμοδιότητας

α. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.” και “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.” αντιστοίχως, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο και λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

β. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

γ. Η επωνυμία της εταιρείας είναι “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.” και τα αρχικά των λέξεων αυτών “Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.” αποτελούν το διακριτικό της τίτλο, τον οποίο, επίσης, μπορεί να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της. Επωνυμία και διακριτικός τίτλος αποδίδονται σε ξένη γλώσσα, σε περίπτωση συναλλαγών με αλλοδαπούς.

δ. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος της Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται καταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε οποιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα της περιοχής αρμοδιότητάς της. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της. Με απόφαση του ίδιου οργάνου δύναται να αποφασίζεται η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων ή η συμμετοχή σε επιχειρήσεις εφόσον εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

ε. Σκοπός της εταιρείας είναι η ύδρευση, η αποχέτευση και η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής της αρμοδιότητάς της, η παροχή όμοιων ή συναφούς φύσεως υπηρεσιών πέραν των ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς της, καθώς και κάθε άλλη συναφής εργασία, στο πλαίσιο της διαχείρισης του πλήρους κύκλου εκμετάλλευσης του νερού, από το σύστημα υδροφορίας μέχρι του αποδέκτη των προϊόντων χρήσης του. Ο σκοπός αυτός θα επιδιώκεται μέσω της αξιοποίησης των ανθρώπινων, φυσικών και οικονομικών πόρων, νέων τεχνολογιών και ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και θα τίθεται στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου με τη μορφή του περιβάλλοντος. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού η εταιρεία, μεταξύ άλλων :

– Μελετά, κατασκευάζει, συντηρεί, επεκτείνει και ανανεώνει έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων και αντλιοστασίων, έργα διευθετήσεως χειμάρρων αντιπλημμυρικής προστασίας, συντηρήσεως της περιφερειακής τάφρου της πόλεως Θεσσαλονίκης και των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.

– Επιμελείται της λειτουργίας διοικήσεως εκμεταλλεύσεως των παραπάνω έργων και γενικότερα των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς της.

– Παρέχει συναφείς υπηρεσίες, πέραν των ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς της.

ζ. Περιοχή αρμοδιότητας της εταιρείας τόσο για την ύδρευση όσο και για την αποχέτευση ορίζεται η περιοχή των Δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεάπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεμένης, Πολίχνης, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Ελευθερίου, Κορδελιού, Τριανδρίας, Πανοράματος, Ωραιοκάστρου, Ευκαρπίας, Καλοχωρίου και η βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης. Η περιοχή αρμοδιότητας μπορεί να επεκτείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 2

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. είναι το καθαρό ποσό σε δραχμές (καθαρή θέση), το οποίο θα προκύψει μετά την απογραφή, αποτίμηση, εκτίμηση και απεικόνιση σε ισολογισμό, των παρακάτω περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού :

α. Όλων των ακινήτων και κινητών πραγμάτων, έργων και εγκαταστάσεων που ανήκουν κατά κυριότητα στην Ο.Α.Θ. Α.Ε. και Ο.Υ.Θ. Α.Ε. και όλων των σύμφωνα με το νόμο για τη σύσταση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. περιερχόμενων στην κυριότητά της περιουσιακών στοιχείων.

β. Όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί κατά τη λειτουργία και χάρη των σκοπών των ως άνω νομικών προσώπων. Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και εκχωρούνται στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε..

β. Η αποτίμηση και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διενεργείται από ελεγκτική εταιρεία που ανήκει στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, την οποία θα ορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Ως προς την εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας, η ελεγκτική εταιρεία θα λάβει υπόψη της τα στοιχεία ορκωτού εκτιμητή που επιλαμβάνεται του θέματος κατόπιν αιτήσεως του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. Η αποτίμηση θα γίνει με βάση τρέχουσες αξίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από την πλέον πρόσφορη και δόκιμη μέθοδο της λογιστικής, θα πρέπει δε να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την ανάθεσή της στην ελεγκτική εταιρεία. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης άπαξ και το πολύ για δύο (2) μήνες. Το αποτέλεσμα της αποτίμησης θα στρογγυλοποιηθεί σε εκατομμύρια δραχμές, με μείωση του ποσού της αποτίμησης.

γ. Οι ορκωτοί ελεγκτές υποβάλλουν μέσα στην οριζόμενη προθεσμία έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και της προκύπτουσας καθαρής θέσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. βάσει των συνταγμένων οικονομικών καταστάσεων, προς το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή οριστικοποιεί και βεβαιώνει, με ειδική απόφασή του, το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και τις αναπροσαρμοσμένες από την έκθεση εκτίμησης οικονομικές καταστάσεις. Η παραπάνω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τροποποιεί το παρόν καταστατικό ως προς το προβλεπόμενο από το παρόν μετοχικό κεφάλαιο και καταχωρείται στο αρμόδιο μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

δ. Το μετοχικό κεφάλαιο παρίσταται από μία ονομαστική μετοχή που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

ε. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ολόκληρο το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται από τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας, το Ελληνικό Δημόσιο.

στ. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η παραπάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

ζ. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει μερικώς ή ολικώς το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχικών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

η. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους στ` και ζ` του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

θ. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων της παρ. στ` του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ι. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

Γενική Συνέλευση

α. Σχετικώς με τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, της αρμοδιότητές της, τη σύγκλιση και τις συνεδριάσεις της, την απαρτία και τη λήψη αποφάσεων, την εκπροσώπηση και τα δικαιώματα ψήφου και γενικά για κάθε σχετικό με αυτή ζήτημα ισχύουν και εφαρμόζονται οι 30β, 31, 32, 33, 34, 35, 35α, 35β και 35γ του κ.ν. 2190/1920, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν.

β. Το Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας από τον Υπουργό Οικονομικών ή από τον οριζόμενο από αυτόν αντιπρόσωπό του.

γ. Οι προσκλήσεις για σύγκλιση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κοινοποιούνται και στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας – Θράκης τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

δ. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο αυτού. Σε περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, προεδρεύει το αρχαιότερο μέλος του Δ.Σ..

Άρθρο 4

Διοικητικό Συμβούλιο

α. Σχετικώς με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τις αρμοδιότητές του, την απαρτία και τη λήψη αποφάσεων, την τήρηση των πρακτικών, την ευθύνη και τους περιορισμούς των μελών και γενικώς για κάθε σχετικό με αυτό ζήτημα ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 18, 19, 20, 21, 22, 22α, 22β, 23, 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 6 του ν. 2414/1996, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν.

β. Το Δ.Σ. της εταιρίας καταρτίζει το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του ν.2414/1996.

γ. Το Δ.Σ. εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τον καταναλωτή κατά το άρθρο 9 του ν. 2414/1996, καταρτίζει το Οργανόγραμμα της εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, ως προς τον Κανονισμό Προσωπικού, το Δ.Σ. διατυπώνει προς τους εργαζόμενους τη σχετική πρόταση της εταιρείας, προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις και συμφωνία με τη διαδικασία της υπογραφής συλλογικής σύμβασης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

δ. Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του προς οποιοδήποτε μέλος του, Γενικό Διευθυντή, Διευθυντή, στέλεχος, εργαζόμενο ή εν γένει απασχολούμενο στην εταιρεία, καθορίζοντας στην απόφασή του αυτή τα όρια των σχετικών εξουσιοδοτήσεων, τις προϋποθέσεις ασκήσεως των εκχωρούμενων αρμοδιοτήτων και τη δυνατότητα περαιτέρω υπεξουσιοδοτήσεων.

ε. αα. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται:

1. Από δυο εκπροσώπους των εργαζομένων που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

2. Από ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.).

3. Από τέσσερις εκπροσώπους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Τα ως άνω μέλη ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Μακεδονίας – Θράκης. Τις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας καταλαμβάνουν πρόσωπα κύρους, που έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Η ιδιότητα του Προέδρου δεν είναι ασυμβίβαστη με την αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εφόσον η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, το τέταρτο μέλος ορίζεται από τους ως άνω Υπουργούς.

4. Από τα υπόλοιπα μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η ανάκληση και η αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. γίνεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα εκλογής ή ορισμού ή υπόδειξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2414/1996 για την ανάκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ββ. Για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχεται από τους εργαζόμενους από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. τάσσεται από τον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης προθεσμία δύο μηνών στους εργαζόμενους για τη διοργάνωση και διεξαγωγή καθολικής ψηφοφορίας για την υπόδειξη των μελών του Δ.Σ. που θα προτείνουν, μαζί με έναν αναπληρωτή τους. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων γίνονται κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου, που προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 2414/1996, με το άρθρο 17 παρ. 1 τπθ μ/ 2469/1997. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και μέχρις ότου ορισθούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.

γγ. Το μέλος του Δ.Σ. που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι πρόσωπο κύρους, με γνώσεις επί θεμάτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., γνωστοποιείται δε με τον αναπληρωτή του στον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ειδοποιηθεί εγγράφως από τον ως άνω Υπουργό. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία και μέχρις ότου ορισθεί ο εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε. το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.

δδ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτείται και να λειτουργεί νόμιμα χωρίς τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τον εκπρόσωπο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής μέχρι της υποδείξεως από τους αρμοδίους να τους υποδεικνύουν, ως ανωτέρω.

εε. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι του διορισμού, της υποδείξεως ή της εκλογής νέων συμβούλων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. α` του παρόντος άρθρου.

ζ. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και ορίζονται για θητεία πέντε (5) ετών.

η. Των συνεδριάσεων και της λειτουργίας γενικώς του Δ.Σ. προΐσταται ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο αυτού. Αμφότεροι ορίζονται μεταξύ των εκλεγόμενων από τη Γενική Συνέλευση μελών.

θ. Στο Δ.Σ. της εταιρείας μετέχει, ως μέλος, επίσης, το πρόσωπο που έχει προσληφθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2414/1996 και το οποίο, ονομάζεται Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ., που δεν αποκλείεται να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο, συνάπτουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 του ν. 2414/1996 Συμβόλαιο Διαχείρισης, ως προς το οποίο δεν εφαρμόζεται το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

ι. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, ούτε να βρίσκονται οι ίδιοι ή οι συγγενείς του αυτού βαθμού σε συναλλακτική σχέση με την εταιρεία ή να έχουν την ιδιότητα μέλους μετόχου ή της Διοίκησης ή υπαλλήλου εταιρείας που συναλλάσσεται με την εταιρεία.

Άρθρο 5 Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστατικών διενεργείται κατά τα άρθρα 36, 37, 37α, 38, 39, 39α, 40, 40α, 40β, 40γ και 40δ του κ.ν. 2190/1920, στα οποία ορίζονται και τα σχετικά δικαιώματα της μειοψηφίας.

Άρθρο 6

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών

α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1999 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2000.

β. Τα βιβλία της εταιρείας τηρούνται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του κ.ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από το Δ.Σ. της εταιρείας με τον τρόπο και το περιεχόμενο που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του αυτού νόμου, θεωρούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία υπάγεται το Λογιστήριο και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

γ. Ετησίως αφαιρείται το 30% των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

δ. Η διανομή των κερδών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 44α, 45, 46 και 46α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 7

Διάλυση και εκκαθάριση

Η λύση της εταιρείας επέρχεται για τους λόγους που ορίζει ο κ.ν. 2190/1920, με νόμο, ο οποίος ορίζει και τα της εκκαθαρίσεως της περιουσίας της με τον τρόπο που θεωρεί πρόσφορο, μεριμνώντας για την προστασία των μετόχων και πιστωτών.

Άρθρο 8

Προσωπικό

1. Το προσωπικό της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. συνδέεται με αυτήν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

2. Το κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν μόνιμο προσωπικό της Ο.Υ.Θ. Α.Ε. και Ο.Α.Θ. Α.Ε. εντάσσεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς μόνιμες θέσεις που ιδρύονται με κανονισμό λειτουργίας προσωπικού στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε..

3. Το λοιπό προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στην Ο.Α.Θ. Α.Ε. και Ο.Υ.Θ. Α.Ε. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εντάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που θα συσταθούν με τον κανονισμό της προηγούμενης παραγράφου, ανάλογα με τα απαιτούμενα από αυτόν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υποκείμενο σε όλες τις απορρέουσες από αυτόν υποχρεώσεις.

4. Με κανονισμό που συντάσσεται με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών (επιχείρηση – εργαζόμενοι) με τη διαδικασία υπογραφής συλλογικής σύμβασης από την πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση, καθορίζονται :

α. Η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και ο τρόπος λειτουργίας της.

β. Τα θέματα της λειτουργίας της διαχείρισης της εταιρείας με βάση τις γενικά παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές.

γ. Η πρόσληψη και το αρμόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο, τα προσόντα, η εξέλιξη, ο πειθαρχικός έλεγχος, η απόλυση, η αποχώρηση και η υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Ειδικά, ως προς τον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού θα εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του ν. 2190/1994.

δ. Ο τρόπος διεξαγωγής της εσωτερικής υπηρεσίας της εταιρείας και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας γίνεται με την επιφύλαξη της αρχής να μην καθίσταται χειρότερη η θέση των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπαλλήλων.

5. Οι αποδοχές του προσωπικού της εταιρείας καθορίζονται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καταρτίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γι` αυτές διατάξεις.

Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας – Θράκης, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Συμβουλίου αυτού διαρκεί μέχρις ότου ορισθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι φορείς που ορίζουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου, υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η μεταβίβαση των κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων πραγμάτων, δικαιωμάτων, απαιτήσεων κ.λπ.) από τις συγχωνευόμενες εταιρίες προς τη συνιστώμενη δια του παρόντος και η τήρηση των ιδιαίτερων διατυπώσεων που κατά περίπτωση απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία για τη μεταβίβασή τους γίνεται ατελώς και απαλλάσσεται από κάθε είδους φόρο, τέλη, δικαιώματα και αμοιβές.

4. Η εποπτεία της συνιστώμενης εταιρείας ασκείται από κοινού από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Μακεδονίας – Θράκης.

5. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων με τον παρόντα νόμο εταιρειών και οι εκκρεμείς δίκες τους συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε..

6. Οι μέχρι σήμερα ισχύοντες νόμοι και κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται από τον παρόντα νόμο, το ν. 2414/1996 και τον κ.ν. 2190/1920.”

Σχετικό:  άρθρ.7 Ν.2747/1999 και άρθρ. 18 Ν.2937/2001,ΦΕΚ Α΄ 169

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ρυθμίσεις άλλων θεμάτων

Άρθρο 21
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2601/1998

1. Η περίπτωση (υ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

“υ. Ιερές μονές, καθώς και η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους για την ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενώνων ή για τη μετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς και για την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών εργαστηρίων και χειροτεχνίας. Ενισχυόμενες δαπάνες θεωρούνται.

(ι) Η κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων, χώρων ξήρανσης ή συντήρησης προϊόντων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

(ιι) Οι δαπάνες επισκευής αποκατάστασης και μετατροπής των κτιρίων σε ξενώνες ή χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών ή χώρους μεταποιητικών εργαστηρίων και χειροτεχνίας.

(ιιι) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού περιλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

(ιν) Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών.

(ν) Οι δαπάνες αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.”

2. Στην περίπτωση (σ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998 και μετά τη φράση “Ιερών Μονών” προστίθεται η φράση και της “Ιεράς Αγίου Όρους.”

3. Στην υποπερίπτωση (χι) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του N. 2601/1998 τη φράση “Ιερών Μονών” προστίθεται η φράση “και της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους”.

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 και μετά τη φράση “Ιερές Μονές” προστίθεται η φράση “και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους”.

Άρθρο 22

1. Το τέταρτο υπεδάφιο του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

“Ειδικά για τη χρονική περίοδο από τις 15 Οκτωβρίου 1998 μέχρι και 30 Απριλίου 1999 ο ανωτέρω φόρος ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δρχ.

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 15 Οκτωβρίου 1998.

Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του Κράτους.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΈΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε κα τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 1993

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ