ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2649 ΦΕΚ Α’ 246/3.11.1998

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για διεθνή οδική μεταφοράεπιβατών και εμπορευμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για διεθνή οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 30 Δεκεμβρίου 1997, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική κα αγγλική γλώσσα έχει ως εξής :

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας, εφεξής καλούμενες ως Συμβαλλόμενα Μέρη.

– ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προωθήσουν τη διεθνή συνεργασία στον τομέα των οδικών μεταφορών μεταξύ των δύο χωρών τους και τη διέλευση (transit) μέσω των εδαφών τους,

– ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ από την αρχή της ελευθεροποίησης σχετικά με την οδική μεταφορά,

– ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ στην αρχή της αμοιβαιότητας και του αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμφώνησαν τα εξής :

ΆΡΘΡΟ 1

Τομέας Εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας εφαρμόζονται :

1. Στην οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών και στη διέλευση μέσω των αντίστοιχων εδαφικών περιοχών τους.

2. Στο ταξίδι κενών οχημάτων σε σχέση με την προαναφερόμενη μεταφορά.

ΆΡΘΡΟ 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας :

1. Οι όροι “Μεταφορέας” σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, που έχει το δικαίωμα να εκτελεί μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων οδικώς, συμμορφούμενο προς τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα του.

2. Ο όρος “όχημα” σημαίνει :

α. Για τη μεταφορά των εμπορευμάτων : ένα μηχανοκίνητο όχημα ή ένα συνδυασμό οχημάτων εκ του οποίου τουλάχιστον το μηχανοκίνητο όχημα είναι ταξινομημένο σε ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και το οποίο χρησιμοποιείται και είναι εξοπλισμένο αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

β. Για τη μεταφορά των επιβατών : με οποιασδήποτε μορφής ενέργειας οδηγούμενο όχημα ταξινομημένο στην εδαφική περιοχή του ενός εκ των Συμβαλλόμενων Μερών, το οποίο δυνάμει της κατασκευής του και του εξοπλισμού του είναι κατάλληλο για τη μεταφορά περισσότερων από εννέα καθήμενων επιβατών, συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού.

3. Ο όρος “διέλευση (transit)” σημαίνει τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών από ένα μεταφορέα εγκατεστημένο στο ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μέσω της εδαφικής επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Α. Πεδίο και Ορισμοί

ΆΡΘΡΟ 3

Για τους σκοπούς της μεταφοράς των επιβατών, η παρούσα Συμφωνία θα εφαρμοστεί:

1. Σε όλες τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με μίσθωση ή με αμοιβή ή για ίδιο λογαριασμό με επιβατικά μηχανοκίνητα οχήματα (πούλμαν και λεωφορεία), μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών και με διέλευση μέσω των εδαφικών περιοχών τους.

Με τον όρο “επιβατικές μεταφορές για ίδιο λογαριασμό” εννοούνται οι μεταφορές που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις για τους δικούς τους εργαζομένους ή ένας μη-κερδοσκοπικός φορέας για τη μεταφορά των μελών του σε συνδυασμό με τον κοινωνικό αντικειμενικό του στόχο, υπό τον όρο ότι :

– Η μεταφορική δραστηριότητα είναι μόνο μία βοηθητική δραστηριότητα για την επιχείρηση ή για το φορέα.

– Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται αποτελούν περιουσιακό στοιχείο αυτής της επιχείρησης ή του φορέα ή έχουν αποκτηθεί με δόσεις από αυτούς ή έχουν μισθωθεί με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μακράς διαρκείας και οδηγούνται από ένα μέλος του προσωπικού της επιχείρησης ή του σωματείου.

2. Σε ταξίδια των οχημάτων όταν αυτά είναι άδεια και αφορούν αυτές τις υπηρεσίες.

ΆΡΘΡΟ 4

Για το σκοπό της μεταφοράς επιβατών :

1. Ο όρος “Τακτικές γραμμές” εννοεί τις υπηρεσίες που παρέχονται για μεταφορά επιβατών σύμφωνα με μία συγκεκριμένη συχνότητα και κατά μήκος συγκεκριμένων διαδρομών, όπου οι επιβάτες μπορεί να επιβιβάζονται ή να αποβιβάζονται σε προκαθορισμένα σημεία στάσεων.

Οι τακτικές γραμμές μπορεί να υπόκεινται στην υποχρέωση να συμμορφώνονται στα δρομολόγια και τιμολόγια που έχουν καθοριστεί από πριν.

2. Ο όρος “Γραμμές κλειστής διαδρομής” (σαϊτας) εννοεί υπηρεσίες όπου, μέσω επαναλαμβανόμενων ταξιδίων μεταβάσεως και επιστροφής, ομάδες επιβατών διαμορφωμένες από πριν μεταφέρονται από ένα συγκεκριμένο σημείο αναχώρησης προς ένα συγκεκριμένο προορισμό, που βρίσκονται στα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη αντιστοίχως. Κάθε ομάδα που αποτελείται από τους επιβάτες που εκτελούν το ταξίδι μεταβάσεως θα πρέπει να μεταφερθεί πίσω στο σημείο αναχώρησης με ένα ταξίδι που θα εκτελεστεί αργότερα.

α. Κατά την εκτέλεση των γραμμών κλειστής διαδρομής, κανένας επιβάτης δεν μπορεί να επιβιβάζεται ή να αποβιβάζεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

β. Το πρώτο ταξίδι επιστροφής και το τελευταίο ταξίδι μετάβασης, από μία σειρά γραμμών κλειστής διαδρομής, θα πρέπει να είναι άδειο χωρίς επιβάτες.

γ. Οι τακτικές γραμμές και οι γραμμές κλειστής διαδρομής (σαϊτας) και οι συνθήκες που αφορούν στη λειτουργία τους πρέπει να καθορίζονται βάσει αμοιβαίας συμφωνίας των υπεύθυνων αρχών που υπογράφουν την παρούσα Συμφωνία είτε απευθείας είτε βάσει των συνομολογουμένων από τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θεσπίζεται με το άρθρο 14 της παρούσας Συμφωνίας.

3. Ο όρος “Διέλευση” εννοεί τη μεταφορά επιβατών που ξεκινούν από την περιοχή του Συμβαλλόμενου Μέρους, όπου το όχημα είναι καταχωρημένο, διασχίζοντας την επικράτεια της άλλης χώρας και αντιστρόφως, υπό τον όρο ότι κανένας επιβάτης δεν θα επιβιβαστεί ή αποβιβασθεί.

4. Ο όρος “Έκτακτες γραμμές” εννοεί :

α. Ταξίδια κλειστών θυρών, δηλαδή υπηρεσίες όπου το ίδιο όχημα χρησιμοποιείται για να μεταφέρει την ίδια ομάδα επιβατών σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και τους μεταφέρει πάλι πίσω στο σημείο αναχώρησης, που είναι η χώρα όπου το όχημα είναι καταχωρημένο.

β. Υπηρεσίες όπου εκτελούν το ταξίδι μετάβασης με επιβάτες και το ταξίδι επιστροφής χωρίς επιβάτες.

γ. Υπηρεσίες που εκτελούν το ταξίδι μετάβασης χωρίς επιβάτες και το ταξίδι επιστροφής με επιβάτες, που επιβιβάστηκαν από το ίδιο σημείο της χώρας όπου το όχημα δεν είναι ταξινομημένο, υπό τον όρο ότι οι επιβάτες :

(1) Αποτελούν μία ομάδα διαμορφωμένη από πριν σύμφωνα με μία σύμβαση μεταφοράς που συνάφθηκε πριν την άφιξή τους στην περιοχή του Συμβαλλόμενου Μέρους όπου επιβιβάστηκαν, ή

(2) Έχουν μεταφερθεί από πριν από τον ίδιο μεταφορέα σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3, υποπαράγραφος β`, και υπό τον όρο ότι επιβιβάσθηκαν πάλι και μεταφέρθηκαν πίσω στο έδαφος της χώρας εγκατάστασης του μεταφορέα.

(3) Έχουν προσκληθεί να ταξιδέψουν εντός του εδάφους της χώρας εγκατάστασης του μεταφορέα και το κόστος μεταφοράς καλύπτεται από το πρόσωπο που εκδίδει την πρόσκληση.

Β. Πρόσβαση στην αγορά

ΆΡΘΡΟ 5

1. Οι έκτακτες μεταφορές που αναφέρονται στο άρθρο 4, παρ. 4α`, θα εξαιρούνται από την ανάγκη οποιασδήποτε άδειας μεταφοράς στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους, όπου το όχημα δεν είναι καταχωρημένο.

2. Οι έκτακτες μεταφορές θα εκτελούνται υπό την κάλυψη ενός εγγράφου ελέγχου.

3. Το έγγραφο ελέγχου θα αποτελείται από ένα έντυπο ταξιδίου.

4. Το έντυπο ταξιδίου θα περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες :

α. Το είδος της Υπηρεσίας.

β. Το κύριο δρομολόγιο.

γ. Το μεταφορέα (τους μεταφορείς) που εμπλέκονται.

δ. Έναν πλήρη κατάλογο των επιβατών.

5. Τα βιβλία των εντύπων ταξιδίου θα παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών, όπου το όχημα είναι καταχωρημένο ή από τα όργανα που ορίζονται από αυτές τις αρχές.

6. Οι έκτακτες μεταφορές που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφοι 4β και 4γ, μπορούν μόνο να εκτελεσθούν βάσει επαρκών αδειών. Ο αριθμός και το είδος των αδειών καθορίζεται από κοινού από τις υπεύθυνες αρχές των χωρών που υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία επί τη ευκαιρία των συνεδριάσεων της Μικτής Επιτροπής, που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας Συμφωνίας. Για την περίπτωση της παραγράφου 4γ (1) του άρθρου 4, απαιτείται επίσης ένα αντίγραφο της σύμβασης μεταφοράς.

Για την περίπτωση της παραγράφου 4γ (2) του άρθρου 4, το έγγραφο που συνόδευε το όχημα κατά τη διάρκεια του ταξιδίου μετάβασης με επιβάτες και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου επιστροφής χωρίς επιβάτες θα είναι απαραίτητο.

7. Οι άδειες για μεταφορά transit τακτικών γραμμών εκδίδονται μετά από γραπτή αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα επισυναπτόμενα έγγραφα της χώρας που έχει αρχικά εκδώσει την άδεια για την εκτέλεση της τακτικής γραμμής. Η περίοδος ισχύος της άδειας θα είναι ένα (1) έως τρία (3) έτη και η άδεια θα χορηγείται δωρεάν χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

8. Κατά την transit μεταφορά, κανένας επιβάτης δεν επιβιβάζεται ή θα αποβιβάζεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίσουν διαφορετικά μέσω της Μικτής Επιτροπής του άρθρου 14.

9. Δεν απαιτείται κάποια άδεια για την επισκευή ενός λεωφορείου που έχει υποστεί βλάβη, καθώς και για ταξίδια οχημάτων χωρίς επιβάτες τα οποία εκτελούν τη μεταφορά, όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 3 της παρούσας.

10. Η μεταφορά επιβατών για ίδιο λογαριασμό υπόκειται σε άδεια, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών.

ΆΡΘΡΟ 6

1. Οι τακτικές και οι γραμμές κλειστής διαδρομής (σαϊτας) πρέπει να έχουν άδεια.

2. Οι άδειες θα εκδίδονται στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης. Δεν είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται από την τελευταία σε τρίτα μέρη. Όμως, ο μεταφορέας που έλαβε την άδεια μπορεί να εκτελεί υπηρεσία μέσω ενός υπεργολάβου.

3. Η χρονική περίοδος ισχύος μιας άδειας δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) έτη και δεν θα είναι λιγότερη από ένα (1) έτος, για τις τακτικές γραμμές και δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος για τις γραμμές κλειστής διαδρομής (σαϊτας).

4. Οι άδειες θα καθορίζουν τα ακόλουθα :

α) Το είδος της γραμμής.

β) Το δρομολόγιο της γραμμής, δίνοντας συγκεκριμένα το σημείο αναχώρησης και το σημείο άφιξης και τα σημεία όπου τα οχήματα διασταυρώνονται με τα σύνορα.

γ) Τη χρονική περίοδο ισχύος της άδειας.

δ) Τα συνοδευτικά έγγραφα της άδειας είναι :

– ωρολόγιο πρόγραμμα των δρομολογίων

– σχεδιάγραμμα του ταξιδιού

– τιμολόγια.

Τα προαναφερόμενα έγγραφα θα εγκρίνονται και θα επικυρώνονται από την εκδούσα αρχή.

ε) Για τακτικές γραμμές, τις στάσεις και το ωρολόγιο πρόγραμμα.

5. Αιτήσεις για άδειες θα κατατίθενται στην αρμόδια αρχή του Συμβαλλόμενου Μέρους, όπου το όχημα είναι καταχωρημένο, η οποία μπορεί να τις δεχτεί ή όχι. Σε περίπτωση που για την αίτηση δεν υπάρχει κάποια ένσταση, η παραπάνω αρχή θα την αποστείλει στην αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Εάν το τελευταίο συμφωνεί, τότε κάθε αρμόδια αρχή θα εκδίδει την άδεια γι` αυτό το μέρος του δρομολογίου, το οποίο εκτελείται στο έδαφός του.

6. Η αίτηση σε δύο αντίγραφα θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που ζητήθηκαν από εθνικούς κανονισμούς, καθώς και ένα σχεδιάγραμμα της γραμμής, περιλαμβάνοντας ευδιάκριτα σημειωμένες τις στάσεις του λεωφορείου και τα χιλιόμετρα. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπεται να ζητούν από τους φορείς να τους δώσουν οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία που μπορεί να θεωρηθούν απαραίτητα.

7. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ένα αντίγραφο της άδειας, εγκεκριμένο από την εκδούσα αρχή ή το πρωτότυπό της πρέπει να είναι πάνω στο όχημα.

Οι άδειες πρέπει να συμμορφώνονται στο υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία. Η Μικτή Επιτροπή, που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας Συμφωνίας, μπορεί να τροποποιεί αυτό το υπόδειγμα.

ΆΡΘΡΟ 7

Η transit διέλευση μέσω του εδάφους του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους για έκτακτη μεταφορά, που πραγματοποιείται από ένα όχημα που είναι καταχωρημένο στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, εξαιρείται από οποιαδήποτε άδεια.

ΆΡΘΡΟ 8

Μία τακτική γραμμή εγκρίνεται και μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί από τη στιγμή που οι υπεύθυνες αρχές και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών έχουν ανταλλάξει τη συγκεκριμένη άδεια μαζί με όλα τα απαραίτητα συνημμένα έγγραφα.

ΆΡΘΡΟ 9

Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους, οι μεταφορείς που εκτελούν τακτικές γραμμές, θα πρέπει να αποστέλλουν στις υπεύθυνες αρχές των χωρών τους τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με το προηγούμενο έτος :

α) Τον αριθμό των ταξιδιών και χιλιομέτρων.

β) Τον αριθμό των επιβατών.

Τα προαναφερόμενα στοιχεία θα πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών.

II. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΆΡΘΡΟ 10

1. Οι μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος ενός εκ των Συμβαλλόμενων Μερών επιτρέπεται να εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων με μίσθωση ή αμοιβή μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών (διμερείς μεταφορές), καθώς και τα δια μέσου των εδαφών τους προς άλλες χώρες (transit μεταφορές) χρησιμοποιώντας μια άδεια, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

2. Δεν θα υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά στον αριθμό των αδειών που χορηγούνται για το σκοπό του άρθρου 10 παρ. 1.

3. Όσον αφορά τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται από μεταφορείς του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, αναχωρώντας από το έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και κατευθύνονται για μία τρίτη χώρα (τριγωνικές μεταφορές), μία ειδική άδεια θα εκδίδεται από το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ή προς το οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά. Αυτές οι ειδικές άδειες μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από τους μεταφορείς στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η δυνατότητα έκδοσης τέτοιου είδους αδειών, καθώς και η ποσότητά τους θα καθορίζεται από τη Μικτή Επιτροπή, που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας Συμφωνίας.

ΆΡΘΡΟ 11

Ο τύπος των αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 10 καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών απευθείας ή βάσει των υιοθετούμενων από τη Μικτή Επιτροπή συμφωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας Συμφωνίας.

ΆΡΘΡΟ 12

Βάσει του άρθρου 10 παρ. 1 της παρούσας Συμφωνίας, οι αρμόδιες αρχές των δύο Συμβαλλόμενων Μερών θα ανταλλάσσουν κάθε έτος τις απαιτούμενες άδειες μέσω της διπλωματικής οδού ή μέσω της διαδικασίας που αποφασίζεται από τη Μικτή Επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 14.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, δηλαδή, πριν από την πρώτη συνάντηση της Μικτής Επιτροπής του άρθρου 14, τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ικανοποιούν τις ανάγκες που αφορούν τις διμερείς και transit οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, όπως αυτές οι ανάγκες θα έχουν γνωστοποιηθεί στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές μέσω της διπλωματικής οδού.

ΆΡΘΡΟ 13

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσας Συμφωνίας, οι άδειες δεν είναι υποχρεωτικές στις ακόλουθες περιπτώσεις :

1. Μεταφορά αντικειμένων από ένα κρατικό αεροδρόμιο ή προς ένα κρατικό αεροδρόμιο σε περίπτωση ατυχήματος με θύματα ή οποιουδήποτε άλλου ατυχήματος του αεροπλάνου ή εάν το αεροπλάνο πρέπει να προσγειωθεί λόγω αλλαγής της πορείας του ή σε επείγον περιστατικό και στην περίπτωση που οι πτήσεις ακυρώνονται.

2. Μεταφορά ενός χαλασμένου μηχανοκίνητου οχήματος και του ρυμουλκουμένου του.

3. Μεταφορά κηδείας.

4. Μεταφορά προσωπικών αντικειμένων με την έννοια μετακόμισης οικιακού εξοπλισμού με ειδικά οχήματα.

5. Μεταφορά ταχυδρομείου.

6. Μεταφορά εμπορευμάτων για πανηγύρια και εκθέσεις.

7. Μεταφορά εξαρτημάτων και άλλων εμπορευμάτων για θέατρα, μουσικές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τσίρκα και κινηματογραφικές παρουσιάσεις και ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παραστάσεις.

8. Μεταφορά νεκρών ζώων, εκτός εάν η περίπτωση αφορά στη βιομηχανική επεξεργασία πρώτων υλών.

9. Μεταφορά μελισσών ή γόνων ψαριών.

10. Μεταφορά λουλουδιών και άλλων διακοσμητικών φυτών.

11. Μεταφορά φαρμακευτικών ή οποιωνδήποτε άλλων υλικών ως βοήθεια σε περίπτωση καταστροφών που προκλήθηκαν από φυσικά φαινόμενα.

12. Μεταφορά άδειων οχημάτων για αντικατάσταση χαλασμένων οχημάτων τα οποία θα αναλάβουν τη μεταφορά των εμπορευμάτων που τα χαλασμένα οχήματα δεν μπορούν να εκτελέσουν.

13. Μεταφορά με ρυμουλκούμενο όχημα στο πλαίσιο συνδυασμού οχημάτων που αποτελείται από ένα μηχανοκίνητο όχημα που ανήκει στο γηγενή μεταφορέα και ένα αλλοδαπό ρυμουλκούμενο.

14. Οχήματα που πραγματοποιούν τεχνική βοήθεια ή επιδιόρθωση των χαλασμένων οχημάτων (οχήματα συντήρησης και επισκευής).

15. Μεταφορά ενός οχήματος το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει άλλο χαλασμένο όχημα που βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος.

16. Μεταφορά ενός φορτίου που θα χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση και διαφήμιση.

Όσον αφορά στις μεταφορές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ο οδηγός πρέπει να έχει όλα εκείνα τα χαρτιά και έγγραφα που ξεκάθαρα αποδεικνύουν ότι συντρέχει μία περίπτωση εκ των προαναφερομένων.

III. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 14

Για να ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή και εκπλήρωση της παρούσας Συμφωνίας ιδρύεται μια Μικτή Επιτροπή.

Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από τους αντιπροσώπους των Κυβερνήσεων των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, οι οποίοι μπορούν να προσκαλέσουν αντιπροσώπους των οδικών μεταφορών στις συναντήσεις.

Η Μικτή Επιτροπή θα συνεδριάζει μία φορά κάθε χρόνο ή μετά από αίτηση οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους, εναλλακτικά στο κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης θα παρουσιάζεται από το Συμβαλλόμενο Μέρος που φιλοξενεί τη συνάντηση ή από αυτό που ζήτησε τη συνάντηση, εάν αυτή είναι η περίπτωση, τουλάχιστο δύο εβδομάδες νωρίτερα. Κάθε συνάντηση θα τερματίζεται με την εφαρμογή ενός Πρωτοκόλλου που θα υπογράφεται από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών των δύο Συμβαλλόμενων Μερών.

Η Μικτή Επιτροπή θα αποφασίζει επίσης επί του χρονικού ορίου καθώς και για τον τρόπο που θα γίνεται η ανταλλαγή των στοιχείων και όλων των άλλων σχετικών πληροφοριών.

ΆΡΘΡΟ 15

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιούν το ένα στο άλλο ότι οι αρμόδιες αρχές που θα διευθετούν τα ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας θα είναι :

– Για την Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

– Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας, το Υπουργείο Δημόσιων Έργων και Μεταφορών.

ΆΡΘΡΟ 16

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι τα οχήματα που είναι ταξινομημένα σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος εξαιρούνται από όλους τους φόρους και τους άλλους δασμούς, για τη χρήση των αντιστοίχων τους οδικών δικτύων, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες πιθανές επιβαρύνσεις.

ΆΡΘΡΟ 17

Οι μεταφορείς ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και τα πληρώματα των οχημάτων τους θα πρέπει, όταν βρίσκονται στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους να συμμορφώνονται προς τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν σε εκείνη τη χώρα.

ΆΡΘΡΟ 18

Ασφάλεια

Τα οχήματα των Συμβαλλόμενων Μερών που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη τόσο στις χώρες διέλευσης όσο και στη χώρα προορισμού.

ΆΡΘΡΟ 19

Ενδομεταφορές (cabotage)

Η διενέργεια ενδομεταφορών (cabotage) στην οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων απαγορεύεται.

ΆΡΘΡΟ 20

Τελωνειακοί και υγειονομικοί έλεγχοι

Οι διατάξεις των διεθνών συμβάσεων που υιοθετούνται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη εφαρμόζονται στους τελωνειακούς και υγειονομικούς ελέγχους στα σημεία διέλευσης των συνόρων.

Ο παραπάνω έλεγχος πραγματοποιείται, εάν είναι δυνατόν, με προτεραιότητα που θα δίδεται στη μεταφορά ασθενών ατόμων, ζώων και ευπαθών στην αλλοίωση αγαθών.

ΆΡΘΡΟ 21

Τεχνικός έλεγχος των οχημάτων

Οποιοδήποτε όχημα του Συμβαλλόμενου Μέρους που πραγματοποιεί διμερή μεταφορά ή μεταφορά διέλευσης (transit) στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους πρέπει να εφοδιάζεται από μια κρατική αρχή με ένα έγκυρο πιστοποιητικό οδικής ασφάλειας.

Οι αρμόδιες αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά μπορούν να ζητήσουν την εκτέλεση τεχνικού ελέγχου επί των οχημάτων του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

Οποιοδήποτε όχημα του Συμβαλλόμενου Μέρους που πραγματοποιεί διμερή ή transit μεταφορά στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να έχει όλα τα έγγραφα που προβλέπονται από τη Σύμβαση ADR.

ΆΡΘΡΟ 22

Η Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει την ημερομηνία ανταλλαγής των επιστολών που πιστοποιούν την ολοκλήρωση των αντίστοιχων θεσμικών προϋποθέσεων των Συμβαλλόμενων Μερών. Θα παραμείνει σε ισχύ για ένα (1) έτος. Έπειτα θα παρατείνεται σιωπηρά για χρονικές περιόδους του ενός (1) έτους, εκτός εάν τα Μέρη ειδοποιήσουν το ένα το άλλο, έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος, την πρόθεσή τους να τερματίσουν την παρούσα Συμφωνία.

Έγινε στην Αθήνα στις 30 Δεκεμβρίου 1997, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα στην ελληνική, αλβανική και αγγλική γλώσσα, όπου κάθε κείμενο είναι ισοδύναμα αυθεντικό.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης στην ερμηνεία θα υπερισχύσει το αγγλικό κείμενο.

ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ οι υπογεγραμμένοι, έχοντας τη δέουσα εξουσιοδότηση για αυτό, υπογράφουν την παρούσα Συμφωνία.

Για την ΚυβέρνησηΓια την Κυβέρνηση της Ελληνικήςτης Δημοκρατίας Δημοκρατίαςτης Αλβανίας

(υπογραφή) (υπογραφή)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣGAQO APOSTOLI

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο δεύτερο
Τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 14 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών.

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ