ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2647ΦΕΚ Α’ 237/22.10.1998

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Άρθρο 1
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες

1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες :

Α. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης :

1) Η έρευνα των δικαιολογητικών και στοιχείων ατόμων που ζητούν να καθοριστεί η ιθαγένειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.δ. 3370/1955, ΦΕΚ 258 Α.), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, καθώς και με τις προισχύουσες αυτού σχετικές διατάξεις, καθώς και διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες (άρθρο 9 παρ.1 του ν. 2307/ 1995, ΦΕΚ 113 Α`).

2) Η επίλυση αμφισβητήσεων σχετικά με τη διαγραφή δύο ή περισσότερες φορές εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων επί διαφωνιών Νομάρχη και διευθυντή στρατολογικού γραφείου ή αντιρρήσεων πολλαπλώς εγγεγραμμένων κατ` αποφάσεων του Νομάρχη (άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 2119/1993, ΦΕΚ 23 Α`).

3) Η έκδοση απόφασης για την απόσπαση υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βα8μού σε Περιφέρειες. Όταν πρόκειται για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης άλλης Περιφέρειας η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των δύο αρμόδιων Γενικών Γραμματέων (όρ8ρο 58 του ν.1943/1991, ΦΕΚ 50 Α).

4) Η έκδοση απόφασης για την απόσπαση υπαλλήλων της Περιφέρειας σε φορείς οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα, ιδρύματα ή αμιγείς επιχειρήσεις δημοτικές ή κοινοτικές ή σε αναπτυξιακούς συνδέσμους ή σε τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων ή στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.  Σε περίπτωση που οι φορείς της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται σε άλλη Περιφέρεια από εκείνη που ανήκει ο υπάλληλος, η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των δύο αρμόδιων Γενικών Γραμματέων (άρθρο 64 παρ. 1 του ν. 1416/1984, ΦΕΚ 18 Α`).

5) Η έκδοση απόφασης για τη μετάταξη υπαλλήλων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή νομαρχιακών διαμερισμάτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας και αντίστροφα. `Όταν πρόκειται για νομαρχιακή αυτοδιοίκηση άλλης Περιφέρειας η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των δύο αρμόδιων Γενικών Γραμματέων (άρθρο 33 του ν. 2218/1994, ΦΕΚ 90 Α`, 13 παρ. 21 του ν. 2307/1995, ΦΕΚ 113 Α`, 109 του π.δ. 30/1996, ΦΕΚ 21 Α`, 15 παρ. 14 του ν. 2503/ 1997, ΦΕΚ 107 Α`).

6) Η έκδοση κοινής πράξης των οικείων Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών για τη σύσταση επιχειρήσεων από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή νομαρχιακά διαμερίσματα που ανήκουν σε περισσότερες Περιφέρειες (άρθρο 18 παρ. 4 του π.δ. 331/1996, ΦΕΚ 223 Α`).

7) Η έγκριση αποφάσεων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων για τη σύσταση δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης ή μετατροπή συνδέσμου οε δημοτική επιχείρηση ύδρευσης – αποχέτευσης (άρθρα 1 παρ. 3 και 3 παρ. 2 του ν.1069/1980, ΦΕΚ 191 Α.).

8) Η έγκριση για τη συμμετοχή άλλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης οε δημοτική επιχείρηση ύδρευσης – αποχέτευσης και καθορισμός του αριθμού των αντιπροσώπων αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης (άρ8ρο 3 παρ. 2 του ν 1069/1980, ΦΕΚ 191 Α.).

9) Η έγκριση αποφάσεων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων για τη διεύρυνση αντικειμένου των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 1069/1980, ΦΕΚ 191 Α`).

10) Η έγκριση αγοράς αυτοκινήτων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, εκτός ασθενοφόρων οχημάτων και κινητών μονάδων των νοσοκομείων και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για την προμή8εια των οποίων απαιτείται έγκριση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α` και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 6.400/2060/1984 περ. Α. ΦΕΚ 387 Β`).

11) Η έκδοση απόφασης για τη θέση σε κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων που προμηθεύονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα (άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α` και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 6.400/ 2060/1984 περ. Δ, ΦΕΚ 387 Β`).

12) Η έκδοση απόφασης για τη θέση σε κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων που προμηθεύονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού από τον οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α` και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 6.400/2060/1984 περ. Ζ, ΦΕΚ 387 Β`).

13) Η παύση κυκλοφορίας οχημάτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, καθώς και δήμων και κοινοτήτων, προκειμένου για τα οχήματα που οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν προμηθευθεί από τον οργανισμό διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (άρθρο 1 του ν.δ.2396/ 1953, ΦΕΚ 117 Α` και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 6.400/2060/1984 περ. Ε, Ζ, ΦΕΚ 387 Β`).

14) Η έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α` και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 5100/1600/1984, ΦΕΚ 387 Β).

Σχετικό:  άρθρο 15 Ν.3185/2003

15) Η έγκριση για κατ` εξαίρεση οδήγηση αυτοκινήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βα8μού από υπαλλήλους που έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν (άρ8ρα 19 παρ. 4 του ν. 2503/1997, ΦΕΚ 107 Α`).

16) Η έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α` και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 1450/550/1982, ΦΕΚ 93 Β`).

17) Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της εφαρμογής από τις υπηρεσίες που εδρεύουν εντός των ορίων του νομού Αττικής των διατάξεων του ν.δ. 2396/1953 για τη νόμιμη χρήση και κίνηση των αυτοκινήτων οχημάτων (άρθρα 1 και 3 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α`, Γ.Υ. 2783/1989, ΦΕΚ 730 Β` και άρθρο 12 του π.δ. 64/1990, ΦΕΚ 30 Α`).

18) Η έγκριση κίνησης αυτοκινήτων εκτός των ορίων του Νομού για τα αυτοκίνητα γενικά των υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν εντός των ορίων κάθε Νομού, κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και κατά τις εργάσιμες και μη ημέρες και ώρες για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής {άρθρο 1 παρ. στ` ν.δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117 Α), άρθρο 5 παρ. β` εδάφιο α` ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367 Α) και άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο β` του π.δ. 347/1986 (ΦΕΚ 154 Α)}”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε    με την παρ.2 άρθρ.10 Ν.2880/2001,ΦΕΚ Α 9/30.1.2001.

19 ) Η έγκριση για την εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς και για τη φραγή και την άρση φραγής τηλεφωνικών συνδέσεων εσωτερικού και διεθνούς δικτύου στις υπηρεσίες της Περιφέρειας (απόφαση του Πρωθυπουργού 40362/1953, απόφαση  ΔΙΑ/Φ25/3/1981, ΦΕΚ 698 Β` και άρθρο 15 παρ. 2 περ. δ` του π.δ. 320/1988, ΦΕΚ 149 Α`).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε    με την παρ.2 άρθρ.10 Ν.2880/2001,ΦΕΚ Α 9/30.1.2001.

Σχετικό: περ.β΄ παρ.2 άρθρ.10 Ν.2880/2001,ΦΕΚ Α  9/30.1.2001,όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.7 άρθρ.20  Ν.3051/2002,ΦΕΚ Α 220/20.9.2002

Β. Αρμοδιότητες του Υπουργού Ανάπτυξης.

1) Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και επεκτάσεων ή ανανεώσεων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 3 του ν. 2244/1994, ΦΕΚ 168 Α`, άρθρο 1 Δ6/Φ1/οικ.8295/1995 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ΦΕΚ 385 Β` και Δ6/Φ1/51298/1996 απόφαση Υ.Β.Ε.Τ., ΦΕΚ 766 Β`).

2) Η χορήγηση άδειας χρήσης νερού σε περιπτώσεις μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, καθώς και η χορήγηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στις ίδιες ως άνω περιπτώσεις (ν.1739/1987, ΦΕΚ 201 Α`, άρθρο 7 παρ. 4γ π.δ. 256/1989, ΦΕΚ 121 Α` και άρθρο 6 παρ.1β της ΚΥΑ Φ16/5813/1989, ΦΕΚ 363 Β`.)

3) Η επιβολή προστίμων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενεργειακής σήμανσης των οικιακών συσκευών (άρθρο 7 του π.δ.180/1994, ΦΕΚ 114 Α`, άρθρο 3 ΚΥΑ Δ6/Φ1/26810/1994 ΦΕΚ 943 Β`, άρθρο 3 ΚΥΑ Δ6/Β/3971/1996, ΦΕΚ 234 Β`, άρθρο 3 ΚΥΑ 6/Β/3972/1996 ΦΕΚ 247 Β`και άρθρο 3 ΚΥΑ Δ6/Β/9142/1997 ΦΕΚ 386Β`).

4) Η επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής χωρίς προηγούμενη άδεια ή παράβασης των όρων και περιορισμών της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των σταθμών (άρθρο 4 του ν. 2244/1994, ΦΕΚ 168 Α` και παρ. 2 της Δ6/Φ1/οικ 13129/1996 απόφασής του Υπουργού Ανάπτυξης, ΦΕΚ 766 Β`).

5) Η εκμίσθωση γεωθερμικού δυναμικού, γεωθερμικών πεδίων για αξιοποίηση και εκμετάλλευση γεωθερμικών ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 90οC χαμηλής ενθαλπίας (άρθρο 144 του ν.δ. 210/1973, ΦΕΚ 277 Α` και 295 Α` και άρθρα 2 παρ. 3 και 3 του ν.1475/1984, ΦΕΚ 131 Α`, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2244/1994, ΦΕΚ 168 Α`).

6) Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών (άρθρο 69 μέχρι 77 και άρθρο 80 του κ.ν.  2190/1920). Σε περίπτωση που οι εταιρείες που συγχωνεύονται εδρεύουν σε περιφερειακές  ενότητες διαφορετικής περιφέρειας, αρμόδια είναι εκείνη στην οποία έχει την έδρα της η  απορροφώσα εταιρεία.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 Ν.4155/2013,ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

Γ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων  μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες εκτός της Περιφέρειας Αττικής και με εξαίρεση τις περιοχές που εμπίπτουν μέσα σε όρια Ramsar, Δίκτυα Νatura 2000, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσης, σε κοινοτικό ή εθνικό προγράμματα ή σχέδια περιβαλλοντικής σημασίας:

1) Η προέγκριοηχωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας ΑII (άρθρο 8 ΚΥΑ 69269/5387/1990, ΦΕΚ 678 Β`). Εξαιρούνται τα έργα που έχουν χαρακτήρα διεθνή, εθνικό ή διαπεριφερειακό και τα έργα που αφορούν ιδιωτικές πολεοδομήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1947/1991 και τις διατάξεις περί περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (άρθρο 24 του ν. 2508/1997, ΦΕΚ 199 Α`) και ειδικότερα:  α) έργα εθνικής οδοποιίας, β) φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις προς συγκρότηση ή μονιμότερη αποθήκευση υδάτων συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας νερού μεγαλύτερης των 500.000 κ.μ., καθώς και μικρότερων, εφόσον δέχονται ή αποσκοπούν στη μεταφορά ύδατος από μια υδρολογική περιφέρεια σε άλλη ή κατάντη αυτών υφίστανται προστατευόμενες περιοχές, γ) μετρό και γραμμές ειδικού τύπου, δ) γραμμές μεταφοράς ενέργειας τόσης μεγαλύτερης ή ίσης των 150 KV, ε) αγωγοί πετρελαίου και αερίου.

2) Ο εντοπισμός χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων και η προέγκρισηχωροθέτησης αυτών δυναμικότητας μέχρι 100.000 ισοδύναμου πληθυσμού, εξαιρουμένων των οργανωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων που περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής, παρασκευής εδαφοβελτιωτικών, παραγωγής βιοαερίου, καθώς και κάθε άλλης εγκατάστασης καύσης και παραγωγής ενέργειας (άρθρο 8 ΚΥΑ 69269/5387/ 1990 ΦΕΚ 678 Β`).

3) Η εκτίμηση για το αν από τον εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων, των οποίων έχουν αρμοδιότητα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον (άρθρο 8 παρ.1 και άρθρο 9 παρ.l ΚΥΑ 69269/5387/1990 ΦΕΚ 678 Β`).

4) Η εγκατάσταση, σε αντιπροσωπευτικές θέσεις εθνικού δικτύου, σταθμών για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και η παρακολούθηση της λειτουργίας τους άρθρο 7 παρ. 3 του ν.1650/1986, ΦΕΚ 160 Α`).

5) Η έγκριση χωροθέτησης και οικιστικής καταλληλότητας εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών (άρθρο 17 παρ. 2 του π.δ. 93/1987, ΦΕΚ 52 Α` σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ.18 του ν. 2508/1997, ΦΕΚ 199 Α`).

6) Ο καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων μείζονος σημασίας σε εκτός σχεδίου περιοχές (άρθρο 9 του π.δ. 6.10.1978, ΦΕΚ 538 Δ`).

7) Η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχές για καθορισμό χώρων για ανέγερση κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας με εξαίρεση τις ιδιοκτησίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου (άρθρο 26 του ν.1337/1983, ΦΕΚ 33 Α`).

8) Ο καθορισμός ελεύθερου ύψους υπογείων βοηθητικής χρήσης σε ειδικά κτίρια που δεν υπάγονται σε αρμόδιο φορέα λειτουργίας (άρθρο 8 παρ. 32 κτιριοδομικού κανονισμού και απόφαση 3046/304 της 30.1/ 3.2.1989, ΦΕΚ 59 Δ`).

9) Η έγκριση ανέγερσης κτιρίων κοινής ωφέλειας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 24/1985 (άρθρο 7 παρ. 2 του π.δ. 24/1965, ΦΕΚ 270 Δ`).

10) Η έγκριση κατασκευής αναγκαίων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης πόλεων και οικισμών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 24/1985 (άρθρο 7 παρ. 3 του πδ. 24/1985, ΦΕΚ 270 Δ`).

11) Η έγκριση κατασκευής εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, εγκαταστάσεων διυλιστηρίων ύδατος, καθώς και κτιρίων για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων αυτών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 24/1985 (άρθρο 7 παρ. 4 του π.δ. 24/1985, ΦΕΚ 270 Δ`).

12) Ο χαρακτηρισμός οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού (άρθρο 13 του ν. 1577/1985, ΦΕΚ 210 Α`).

13) Η εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων που ανήκουν στο δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 9 παρ.10 του ν.1512/1985, όπως ισχύει, ΦΕΚ 4 Α`).

14) Η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών κρατικών προγραμμάτων του οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης και της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης (άρθρο 26 παρ.1 εδάφιο πρώτο του ν.1337/1983, ΦΕΚ 33 Α`).

15) Η λήψη έκτακτων μέτρων σε περιπτώσεις ρύπανσης του περιβάλλοντος (άρθρο 2 του ν.1327/1983, ΦΕΚ 21 Α`).

Δ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εθνικής Παιδείας    και Θρησκευμάτων:

1) Η έκδοση απόφασης για τη μεταφορά ιδιωτικού σχολείου σε άλλο διδακτήριο. Αν η μεταφορά γίνεται σε ή από άλλη Περιφέρεια, εκδίδεται κοινή απόφαση των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων (άρθρο 8 παρ. 9 του ν. 682/1977, ΦΕΚ 244 Α`).

Ε.  Αρμοδιότητες του Υπουργού Γεωργίας:

1) Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών σε περισσότερους του ενός νομούς της Περιφέρειας (άρθρο μόνο του π.δ. 54/1978, ΦΕΚ 10 Α`).

2) Η ίδρυση ιχθυοσκάλων και ο καθορισμός της έδρας αυτών (άρ8ρο 25 παρ. 1 και 2 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α`).

3) Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας (άρθρο μόνο του π.δ. 576/1980, ΦΕΚ 157 Α`).

4) Η κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων (άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α`).

5) Η χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς (άρθρο 6 του π.δ. 67/1981, ΦΕΚ 23 Α` – Διόρθωση στο 43 Α).

6) Η παροχή σύμφωνης γνώμης για τη σκοπιμότητα μίσθωσης εποικιστικών δασικών ή άγονων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες (άρθρα 1 και 3 του ν.δ. 221/1974, ΦΕΚ 368 Α`, άρθρα 11 και 13 του ν.1734/1987, ΦΕΚ 189 Α`, άρθρο 10 του ν. 2503/1997, ΦΕΚ 107 Α`).

7) Η κατανομή κατά νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και μελισσοκομικό συνεταιρισμό του ποσού των Π.Ε.Π. κάθε Περιφέρειας που προβλέπεται για τον εμβολιασμό των πευκοδασών με τον “εργάτη” (ΚΥΑ 433032/1994).

8) Η μείωση των ποσοστών απόδοσης εισφοράς υπέρ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών από αγροτικούς δασικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 7 του π.δ. 126/1986, ΦΕΚ 44 Α`).

9) Η έκδοση απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας αναδόχων εργοληπτών κατασκευαστών δασοτεχνικών έργων (άρθρο 12 του ν.1418/1984, ΦΕΚ 23 Α`, άρθρο 57 του π.δ. 609/1985, ΦΕΚ 223 Α`, άρθρο 6 παρ.1 του π.δ. 146/1988, ΦΕΚ 65 Α`).

10) Η εκμίσθωση δημόσιων εκτάσεων σε τρίτους για αναδάσωση (άρθρα 39 και 40 του ν. 998/1979, ΦΕΚ 289 Α`, π.δ. 1157/1980, ΦΕΚ 293 Α`).

11) Η έκδοση απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας για τις μελέτες δασοτεχνικών έργων (άρθρα 23 του ν. 716/1977, ΦΕΚ 295 Α`, άρθρο 12 του ν.1418/1964, ΦΕΚ 23 Α`, άρθρο 5 του π.δ. 609/1985, ΦΕΚ 223 Α`, άρθρο 6 του π.δ. 146/1988, ΦΕΚ 65 Α`).

12) Η χορήγηση, ανανέωση, επέκταση, προαγωγή και αφαίρεση πτυχίου εργοληπτών δημόσιων δασοτεχνικών έργων (άρθρο 16 του π.δ. 437/1981, ΦΕΚ 120 Α`).

13) Η απαλλοτρίωση ή αγορά εκτάσεων για ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων κ.λπ. (άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 177/1975, ΦΕΚ 205 Α`).

14) Η έγκριση λειτουργίας κυνηγετικών οργανώσεων (καταστατικά κυνηγετικών συλλόγων κ.λπ.) πλην Συνομοσπονδίας (άρθρο 266 του ν.δ. 86/1969, ΦΕΚ 7 Α`).

15) Ο καθορισμός προθεσμίας συμμόρφωσης βιομηχανιών που ρυπαίνουν υγρότοπους (ΚΥΑ 414985/1985, ΦΕΚ 757 Β`, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρο 7 παρ.3α της ΚΥΑ 366599/1996, ΦΕΚ 1188 Β`).

16) Η κήρυξη δένδρων ή συστάδων δένδρων, υγροβιοτόπων, καθώς και σπάνιων ειδών φυτών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σημασία ως διατηρητέων μνημείων της φύσης (άρθρο 3 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν.δ. 996/ 1971, ΦΕΚ 192 Α`).

17) Η έγκριση συλλογής προστατευόμενων ή μη ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας με σκοπό την έρευνα και εξαγωγή συλλεγησόμενου υλικού (άρθρο 8 του π.δ. 67/1981, ΦΕΚ 23 Α`).

18) Η σύσταση ή συγχώνευση γενικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων (άρθρο 17 παρ. 2 του ν.δ. 3881/1958, ΦΕΚ 181 Α`).

19) Ο ορισμός για την εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης των αντιπροσώπων των οργανισμών εγγείων βελτιώσεων των νομών Χανίων και Ρεθύμνης (άρθρο μόνο παρ. 2 του π.δ. 158/1991, ΦΕΚ 63 Α`).

20) Η χορήγηση άδειας σκοπιμότητας γω την ίδρυση σφαγείου παραγωγής κρέατος δυναμικότητας 801 και άνω τόννων ετησίως παραγωγής κρέατος ή πτηνοσφαγείου δυναμικότητας 1001 και άνω κεφαλών σφαζομένων ορνιθοειδών ωριαίως (άρθρο 2 περ. β` του ν.111/1975, ΦΕΚ 174 Α`).

21) Η εξέταση ένστασης κατά απόφασης του νομάρχη με την οποία απορρίπτεται αίτηση χορήγησης άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης σφαγείου (άρθρο 4 του π.δ. 460/1978, ΦΕΚ 95 Α`).

22) Η εξέταση ένστασης κατά απόφασης του νομάρχη με την οποία απορρίπτεται αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας σφαγείου (άρθρο 7 του π.δ. 460/1978, ΦΕΚ 95 Α`).

23) Η εξέταση ένστασης κατά απόφασης του νομάρχη με την οποία απορρίπτεται αίτηση χορήγησης άδειας σκοπιμότητας πτηνοσφαγείου (άρθρο 4 του π.δ. 490/ 1976, ΦΕΚ 331 Α`).

24) Η εξέταση ένστασης κατά απόφασης του νομάρχη με την οποία απορρίπτεται αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας πτηνοσφαγείου (άρθρο 7 του π.δ. 490/ 1976, ΦΕΚ 331 Α`).

25) Η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβάτες των διατάξεων του π.δ. 243/1993 (άρθρο 18 του π.δ. 243/1993, ΦΕΚ 107 Α`).

26) Η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβάτες των διατάξεων του π.δ. 297/1997 (άρθρο 18 του π.δ. 297/1997, ΦΕΚ 213 Α`).

27) Η ανάθεση, στις υπηρεσίες δασοτεχνικών έργων, έργων και εργασιών αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών αναφορικά με την προστασία και ανάπτυξη των δασών στον τομέα των δασοτεχνικών έργων (δασική αναψυχή) (άρθρο 16 παρ.1 του ν. 998/1979, ΦΕΚ 289 Α`).

28) Η έκδοση αποφάσεων σύνθεσης διοικητικών συμβουλίων των γενικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων και ειδικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων (άρθρο 17 παρ. 5 του ν.δ. 3881/1958 ΦΕΚ 181 Α`, άρθρο 44 του β.δ. 13.9.1959, ΦΕΚ 243 Α`).

ΣΤ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εργασίας και  κοινωνικών Ασφαλίσεων..

1) Η έκδοση αποφάσεων έγκρισης απολογισμών των κεφαλαίων αποζημίωσης φορτοεκφορτωτών που εδρεύουν εντός της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης (άρθρο 30 του ν.δ. 498/1974, ΦΕΚ 204 Α`, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 369/1976, ΦΕΚ 164 Α`).

2) Η έκδοση αποφάσεων με τις οποίες καθορίζεται η λειτουργία των καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τις Κυριακές και αργίες, σε περίπτωση διαφωνίας των φορέων που προβλέπονται από το άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 2224/1994 και στις περιπτώσεις που οι ρυθμίσεις αφορούν δύο ή περισσότερους νομούς (άρθρο 46 του ν. 2224/1994, ΦΕΚ 112 Α`).

Ζ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας:

1) Οι εγκρίσεις σκοπιμότητας για τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των εποπτευόμενων μονάδων του: α. Επισκευών, βελτιώσεων, διαρρυθμίσεων, συντηρήσεων εγκαταστάσεων των υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν μεταβάλλεται η λειτουργική δομή αυτών και η δαπάνη καλύπτεται από ίδια έσοδα, προϋπολογισμού ύψους μέχρι 70.000.000 δραχμές συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας και για μια φορά το χρόνο. β. Προμήθειας πάσης φύσεως εξοπλισμού, εκτός αυτοκινήτων, συντήρηση αυτού, αποδοχή δωρεών εξοπλισμού, για τα ήδη λειτουργούντα τμήματα και μονάδες, με την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση και η χρήση του εξοπλισμού αυτού δεν επιφέρει πρόσθετες δαπάνες (όπως μισθοδοσία, δημιουργία χώρων), εφόσον η δαπάνη καλύπτεται από ίδια έσοδα και δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000.000 δραχμών συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά είδος (άρθρο 4 του ν.δ. 2592/1953, ΦΕΚ 254 Α`, ν. 2519/1997, ΦΕΚ 165 Α`). γ. Ανάθεση του καθορισμού σε συνεργεία (άρθρο 37 του ν. 2072/1992, ΦΕΚ 125 Α`).

Σχετικό:  παρ.2 άρθρ.14 Ν.2889/2001

2) Η παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για παραχώρηση οικημάτων ανεγερθέντων από τις πρώην Υπηρεσίες Ανοικοδόμησης (άρθρο 2 παρ. 3 του β.δ. 29/1970 ΦΕΚ 8 Α` και άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 543/1977, ΦΕΚ 43 Α`).

3) Η έγκριση των προϋπολογισμών των ειδικώς αναγνωρισμένων φιλανθρωπικών σωματείων των οποίων η λειτουργία εκτείνεται σε περισσότερους του ενός νομούς της Περιφέρειας (άρθρο 10 παρ. 1 του ν.δ. 1111/ 1972, ΦΕΚ 23 Α`).

4) Η εντολή διενέργειας οικονομικού, διοικητικού και διαχειριστικού ελέγχου σε υπηρεσίες, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του τομέα πρόνοιας (άρθρο 2 του ν.δ. 1773/1942, ΦΕΚ 238 Α). Η αρμοδιότητα θα ασκείται παράλληλα με τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

5) Η έκδοση απόφασης για την απόσπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας και πρόνοιας εντός της Περιφέρειας (άρθρο 58 παρ.1  του ν. 1943/1991, ΦΕΚ 50 Α`).

6) Η χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων και επιδόματος χρόνου υπηρεσίας οε βρεφονηπιοκόμους, νηπιαγωγούς και διοικητικούς υπαλλήλους των κρατικών παιδικών σταθμών και των κρατικών βρεφονηπιακών σταθμών (ν. 2470/1997 ΦΕΚ 40 Α`).

7) Η έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά νηπίων σε κρατικούς παιδικούς σταθμούς (άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 5100/1600/1984, ΦΕΚ 378 Α`).

8) Η έγκριση εγκατάστασης τηλεφωνικών συνδέσεων και τηλετύπων σε κρατικούς παιδικούς σταθμούς, κρατικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας και πρόνοιας (ΚΥΑ ΔΙΟΔ/ΦΕΟ/1/Α 4061/1984, ΦΕΚ 155 Β`).

9) Η έγκριση για εκτέλεση έργων, αγορά ή πώληση ακινήτου, εκχώρηση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων από ειδικώς αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία, που η λειτουργία τους εκτείνεται σε περισσότερους του ενός νομούς της Περιφέρειας (άρθρο 21 παρ. 1 του ν.δ. 1111/1972, ΦΕΚ 23 Α`).

10) Η έκδοση απόφασης με την οποία ορίζεται το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που εκτελούν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας και πρόνοιας, εφόσον δεν ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 51 του ν.1943/1991, ΦΕΚ 50 Α`).

11) Οι προμήθειες εξοπλισμού υλικού ή λογισμικού κάτω των 200 εκατομμυρίων και 75 εκατομμυρίων αντίστοιχα ετησίως κατά προμήθεια και για μια φορά το χρόνο, οι αναθέσεις μηχανογραφικών εργασιών σε τρίτους κάτω των 75 εκατομμυρίων για μια φορά το χρόνο, στις οποίες περιλαμβάνονται και μελέτες σκοπιμότητας για την ανάπτυξη πληροφορικής, καθώς και η συντήρηση και επισκευή συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας και πρόνοιας. Η περίπτωοη κατευθείαν ανάθεσης θα αιτιολογείται ρητά (απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως /Φ30/ 12625/1990, ΦΕΚ 317 Β` και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως /Φ30/21243/1991, ΦΕΚ 366 Β`).

Η. Αρμοδιότητες του Υπουργού Πολιτισμού:

1) Η χρηματοδότηση εκδηλώσεων λαογραφικού περιεχομένου που οργανώνονται από μεμονωμένα σωματεία του Νομού Αττικής (άρθρο 20 του π.δ. 941/1977, ΦΕΚ 320 Α`).

2) Η ενίσχυση χορευτικών και μουσικών συγκροτημάτων του Νομού Αττικής (άρθρο 20 του π.δ. 941/1977, ΦΕΚ 320 Α).

3) Η μελέτη, εισήγηση και εποπτεία οργάνωσης τοπικών εκθέσεων πολιτιστικού εν γένει χαρακτήρα (άρθρο 20 του π.δ. 941/1977, ΦΕΚ 320 Α`).

Θ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας:

1) Η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού περιλαμβανομένου εντός της “Ζώνης Λιμένα” για κατασκευή προβλητών ή άλλων έργων που προορίζονται για εξυπηρέτηση βιομηχανιών, βιοτεχνιών, μεταλλείων και λατομείων (άρθρο 60 παρ. 8 του διατάγματος από 11/12.11.1929, ΦΕΚ 399 Α`, άρθρο 6 παρ1 21 του ν. 2160/1993, ΦΕΚ 118 Α` και άρθρο 7 παρ. 21 του ν.δ 2942/1954, ΦΕΚ 211 Α`).

2) Η κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εξειδίκευσης υπαλλήλων Λιμενικών Ταμείων (άρθρο 35 του ν.1943/1991, ΦΕΚ 50 Α`).

3) Η έγκριση μεταφοράς δραστηριότητας κέντρου εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης (άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Υ.Α. 3131.1/9/1994, ΦΕΚ 858 Β`).

Ι. Αρμοδιότητες του Υπουργού Μεταφορών και               Επικοινωνιών:

1) Ο διορισμός του κρατικού αντιπροσώπου και του αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 2465/1997, ΦΕΚ 28 Α`).

2) Η επέκταση αστικών ή υπεραστικών επιβατικών γραμμών και πέρα από τα διοικητικά όρια μη όμορων νομών (άρθρο 4 παρ. 4 περ. α. του ν.δ. 102/1973, ΦΕΚ 178 Α`)

3) Η καθιέρωση υπεραστικών επιβατικών γραμμών που συνδέουν πρωτεύουσα νομού ή άλλη πόλη αυτού με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή άλλη πόλη έτερου νομού (άρθρο 30 του ν. 588/1977, ΦΕΚ 148 Α`).

4) Η συγχώνευση δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ. και ο διαχωρισμός ενός Κ.Τ.Ε.Λ. σε περισσότερα του ενός με την ανάθεση στο καθένα της επιβατικής συγκοινωνίας, αστικής ή υπεραστικής ή και των δύο, αστικής περιοχής (άρθρο 4 παρ.6 του ν.δ.102/1973, ΦΕΚ 178 Α`, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ8ρο 24 του ν. 1437/1984, ΦΕΚ 59 Α`).

5) Ο καθορισμός του αριθμού της δύναμης των λεωφορείων Κ.Τ.Ε.Λ. (άρθρο 31 του ν. 588/1977, ΦΕΚ 148 Α`, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν.1959/1991, ΦΕΚ 123 Α`).

6) Ο προγραμματισμός και η διενέργεια εξετάσεων, η συγκρότηση εξεταστικών  επιτροπών και η χορήγηση πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας οδικού  μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων στους απόφοιτους των σχολών Επαγγελματικής  Κατάρτισης Μεταφορέων (άρθρα 3 και 5 του π.δ. 586/1988 (ΦΕΚ 282 Α΄), άρθρο 7  του π.δ. 57/1989 (ΦΕΚ 28 Α΄), άρθρο 3 του π.δ. 294/1991 (ΦΕΚ 103 Α`), άρθρο 2  του π.δ. 211/1991 (ΦΕΚ 79 Α΄).

Κάθε αίτηση υποψηφίου για συμμετοχή εξέτασης ή επανεξέτασης λόγω απόρριψης  για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Οδικού Μεταφορέα  επιβατών ή εμπορευμάτων εθνικών ή διεθνών μεταφορών κατά τις ως άνω  διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά, θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε, άλλως  θεωρείται απαράδεκτη, με παράβολο τριάντα (30) ευρώ, ανεξάρτητα αν τελικά θα  προσέλθει ή όχι στις εξετάσεις, υπέρ Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Το ποσό  αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία  πρέπει να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Περιφερειακό Ταμείο  θα βαρύνουν οι δαπάνες διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψηφίων για την  απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Οδικού Μεταφορέα επιβατών  και εμπορευμάτων των εθνικών και διεθνών μεταφορών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.7 άρθρ.ενδέκατου     Ν.3082/2002,ΦΕΚ Α 316/16.12.2002.

7) Η χορήγηση ειδικών εγκρίσεων για διενέργεια διε8νών μεταφορών προς και από όμορες με την Ελλάδα χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Τουρκία με ειδικοποιημένα φορτηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα εθνικών μεταφορών, μεταφοράς υγρών καυσίμων, χημικών υγρών, υγρών θερμής ασφάλτου, μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και με ανατρεπόμενα (άρθρο 15 παρ. 3 του ν.1959/1991, ΦΕΚ 123 Α`).

Η χορήγηση των ως άνω εγκρίσεων πραγματοποιείται για τα ανωτέρω φορτηγό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα που είτε έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια είτε είναι ενταγμένα σε μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

2. Επίσης μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες οι ακόλουθες αρμοδιότητες που ασκούνται σε συναρμοδιότητα, κατά περίπτωση, από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής οικονομίας, οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων ‘Έργων, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών:

1) οι παραχωρήσεις και εκποιήσεις γηπέδων σχηματιζόμενων από προσχώσεις ή από έργα που έγιναν με δαπάνες των Λιμενικών Ταμείων (άρθρο 20 του α.ν. 2344/1940, ΦΕΚ 154 Α`, π.δ. 649/1977, ΦΕΚ 212 Α` και ν 2399/1996, ΦΕΚ 90 Α`).

2) Η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κτημάτων ή κτισμάτων κείμενων εντός της “Ζώνης Λιμένα” (άρθρο 61 του β.δ. 14/19.1.1939, ΦΕΚ 24 Α`, άρθρο 16 παρ. 2 του α.ν. 2344/1940, άρθρο 1 του ν.δ. 797/1971, ΦΕΚ 1 Α` και π.δ. 649/1977, ΦΕΚ 212 Α`).

3) Ο καθορισμός χώρων της “Ζώνης Λιμένα” που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ανέγερση δημόσιων καταστημάτων (Λιμεναρχείου, Τελωνείου, Υγειονομείου, Πλοηγικού Σταθμού κ.λπ.) και εγκαταστάσεων για αμυντικές ανάγκες της χώρας στην περιοχή Αττικής και οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης (άρθρο 12 παρ. 2 του α.ν. 2344/1940, π.δ. 649/1977, ΦΕΚ 212 Α` και άρθρο 1 παρ. 10 του π.δ. 347/1986, ΦΕΚ 154 Α`).

4) Η παραχώρηση οικοπεδικώνεκτάοεων της χερσαίας ζώνης λιμένα για την ανέγερση κτιρίων “Στέγης λιμενεργάτη”, καθώς και γραφείων κεφαλαίου αποζημίωσης φορτοεκφορτωτών και ΕΡΦΛ (άρθρο 2 παρ. 1 του ν.δ. 4547/1966, ΦΕΚ 90 Α., π.δ. 649/1977, ΦΕΚ 212 Α` και άρθρο 6 παρ. 20 του ν. 2399/1996, ΦΕΚ 90 Α`).

5) Η παραχώρηση χρήσης χώρων της “Ζώνης Λιμένα” σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις (άρθρο 7 παρ. 3 του ν.δ. 2942/1954, ΦΕΚ 211 Α`, π.δ. 649/1977, ΦΕΚ 212 Α` και άρθρο 6 παρ. 20 του ν. 2399/1996, ΦΕΚ 90 Α`).

6) Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ. και από το οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ εντός του νομού ή σε όμορους νομούς και για δρομολόγια χωρίς διανυκτέρευση των επιβατών, αν διαπιστωθεί ανεπάρκεια τουριστικών λεωφορείων από την προβλεπόμενη επιτροπή και ο καθορισμός της συγκρότησης και του τρόπου λειτουργίας της επιτροπής αυτής (άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 2446/1997, ΦΕΚ 276 Α`).

7) Η διαπίστωση ανάγκης εξαίρεσης από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 439/1970, η χορήγηση άδειας για κατασκευή βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων από τα όρια αιγιαλού (άρ8ρο 1 του ν.δ. 439/1970, ΦΕΚ 36 Α.).

8) Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών προγραμμάτων αλιείας. Καθορισμός προϋποθέσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων και πληρωμής των ενισχύσεων (άρθρα 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974, ΦΕΚ 320 Α`).

9) Η παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 5 του ν. 1740/1987, ΦΕΚ 221 Α`).

10) Η επιβολή τελών για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων στις μονάδες υδατοκαλλιεργειών (άρθρο 6 παρ. 4 του ν.1650/1986, ΦΕΚ 160 Α`).

11) Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις (άρθρο 3 του π.δ. 227/1987, ΦΕΚ 100 Α`).

12) Η σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2040/1992, ΦΕΚ 70 Α`).

13) Η γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης για κατασκευή κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στέγαστρα σφαγής ζώων, δεξαμενές από οποιοδήποτε υλικά (αρθμ. 88217/3752/1987  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΦΕΚ 78 Δ`).

14) Η παραχώρηση ζωνών κατάληψης των εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων για διαχείριση και εκμετάλλευση (άρθρο 2 παρ.1 και 3 του ν.δ. 497/1974, ΦΕΚ 203 Α`).

15) Ο καθορισμός ζωνών κατάληψης για εγγειοβελτιωτικά έργα πέραν των ορίων ενός νομού (άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του ν.δ. 497/1974, ΦΕΚ 203 Α`).

16) Η επιχορήγηση νεοσύστατων γενικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων (άρθρο 9 του ν. 414/1976, ΦΕΚ 212 Α`).

17) Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ανάπτυξη έργων και δραστηριοτήτων ΑΙΙ κατηγορίας (άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 5 παρ. 1 του ν.1650/1986, ΦΕΚ 160 Α`, άρθρο 9 ΚΥΑ 69269/5387/1990, ΦΕΚ 678 Β` και ΚΥΑ 75308/5512/1990, ΦΕΚ 691 Β`) ως ακολούθως και εφόσον έχουν την αρμοδιότητα προέγκρισης χωροθέτησης.

α. χώρων διάθεσης υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων (ΚΥΑ 69728/824/1996, ΦΕΚ 358 Β`) δυναμικότητας μέχρι 100.000 ισοδύναμου πληθυσμού εξαιρουμένων των οργανωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων, που περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής, παρασκευής εδαφοβελτιωτικών, παραγωγής βιοαερίου, καθώς και κάθε άλλης εγκατάστασης καύσης και παραγωγής ενέργειας.

β. Τουριστικών εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας μέχρι 300 κλινών ή ατόμων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης και 200 κλινών ή ατόμων στις υπόλοιπες Περιφέρειες. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα έργα ειδικής τουριστικής υποδομής, δηλαδή συνεδριακών κέντρων των μαρινών, των χιονοδρομικών κέντρων, των εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών (κέντρων υδροθεραπείας ιαματικού ύδατος), των κέντρων θαλασοοθεραπείας, των κέντρων τουρισμού υγείας, των γηπέδων γκολφ, των αθλητικών προπονητικών κέντρων, καθώς και των εγκαταστάσεων που ήθελαν χαρακτηρισθεί ως ειδικής τουριστικής υποδομής με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του ν. 2160/1993.

γ. Δραστηριοτήτων εξόρυξης, έρευνας, εκμετάλλευσης μαρμάρων, σχιστολίθου και αργίλου, με εξαίρεση τα λατομεία σχιστολίθου και αργίλου που καλύπτουν τις ανάγκες βιομηχανιών τσιμέντου (ν.1650/1986, ΦΕΚ 160 Α`, ΚΥΑ 69269/5387/1993, ΦΕΚ 678 Β`).

“δ. Εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών ως εξής :

δα) εγκαταστάσεις εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε πλωτούς κλωβούς δυναμικότητας έως και 200 τόννων ετησίως καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξής τους,

δβ) εγκαταστάσεις εκτροφής υδρόβιων οργανισμών (αλμυρού, υφάλμυρου και γλυκού νερού) σε χερσαίες εγκαταστάσεις δυναμικότητας έως και 60 τόννων ετησίως και εγκαταστάσεις υποστήριξής τους,

δγ) εγκαταστάσεις εκτροφής ψαριών σε πλωτούς κλωβούς σε λίμνες, δυναμικότητας έως και 60 τόννων ετησίως, καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξής τους,

δδ) εγκαταστάσεις εκτροφής υδρόβιων οργανισμών σε κλειστό κύκλωμα κυκλοφορίας νερού σε χερσαίες εγκαταστάσεις δυναμικότητας έως και 200 τόννων ετησίως, καθώς και εγκαταστάσεις υποστήριξής τους,

δε) εγκαταστάσεις εκτροφής αμφίβιων, συνολικής δυναμικότητας έως και 60 τόννων ετησίως,

δστ) εγκαταστάσεις εκτροφής οστρακοειδών δυναμικότητας έως και 160 τόννων ετησίως καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξής τους,

δζ) εγκαταστάσεις τεχνητής αναπαραγωγής υδρόβιων οργανισμών δυναμικότητας έως και 5.000.000 ατόμων ετησίως καθώς και εγκαταστάσεις υποστήριξής τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 19        Ν.2732/1999,ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

ε. Υδραυλικών έργων και ανάπτυξης συναφών δραστηριοτήτων ως εξής: (εα) Έργων γεωργικής υδραυλικής που αφορούν στην άρδευση ή κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων σε έκταση μέχρι 5.000 στρεμμάτων συνολικά. (εβ) Έργων αγροτικού αναδασμού ανεξαρτήτως έκτασης. (εγ) Έργων υδρομαστεύσεων πηγών και εγκαταστάσεων εξωτερικών υδρευτικών δικτύων μήκους μέχρι 10.000 μέτρα συνολικά και 20000 μέτρα στην περίπτωση που τα εξωτερικά υδρευτικό δίκτυα κατασκευάζονται υπόγεια κατά μήκας υφιστάμενου οδικού δικτύου. (εδ) Έργων διευθέτησης ρεμάτων, όπως ποταμοί, χείμαρροι κ.λπ. και παραρεμάτιων περιοχών εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικιαμών, το οποία αφορούν εργασίες σε συνολικό συνεχές μήκος ρέματος μέχρι 2.000 μέτρα. (εε) Έργων διευθέτησης ρεμάτων, όπως ποταμοί, χείμαρροι κ.λπ και παραρεμάτιων περιοχών εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών, το οποία αφορούν εργασίες σε συνολικό συνεχές μήκος ρέματος μέχρι 5.000 μέτρα και συνολικό μήκος επεμβάσεων μέχρι 2.000 μέτρα. (εστ) Φραγμάτων και λοιπών εγκαταστάσεων προς συγκρότηση ή μονιμότερη αποθήκευση των υδάτων συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας νερού μέχρι 500000.κ.μ.. (εζ) Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας μικρότερης ή ίσης των 50.000 ισοδύναμου εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

στ.`Έργων δημοτικής ή κοινοτικής οδοποιίας – πρωτεύον και δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο.

ζ. Αλιευτικών λιμένων – λιμενικών καταφυγίων και λοιπών λιμενικών έργων, εξαιρουμένων των τουριστικών λιμένων και μαρινών σκαφών αναψυχής.

η. `Έργων προστασίας ακτών και σε συνολικό μήκος παρέμβασης επί της παραλίας και του θαλάσσιου χώρου μικρότερο των 200 μέτρων.

θ. `Έργων έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικών ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 90οC.

18) Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ανάπτυξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων ΑΙΙ κατηγορίας (άρθρα 4 και 5 του ν.1650/1986, ΦΕΚ 160 Α`, ΚΥΑ 69269/ 5387/ 1990, ΦΕΚ 678 Β` και ΚΥΑ 75308/5312/1990, ΦΕΚ 691 Β`), για τις οποίες έχει την αρμοδιότητα προέγκρισης χωροθέτησης, με τους εξής περιορισμούς:

α. Βιομηχανίες αναγέννησης ορυκτελαίου με δυναμικότητα επεξεργασίας μικρότερη ή ίση των 3.000 τόννων ετησίως.

β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μικρότερης των 50ΜW και μεγαλύτερης των 30ΜW.

γ. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια συνολικής ισχύος μικρότερης των 50ΜW και μεγαλύτερης των 15ΜW.

δ. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο συμβατικό, όπως νομίμωνπροδιαγροφών μαζούτ, ντήζελ, LΡG, φυσικό αέριο κ.λπ., συνολικής ισχύος μικρότερης των 50ΜW και μεγαλύτερης των 5ΜW.

ε. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής με χρήση γεωθερμίας βιομάζας και αγροτικών απορριμμάτων συνολικής ισχύος μικρότερης των 50ΜW και μεγαλύτερης του 5ΜW.

στ. Εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικώνπροϊόντων, οπτοπλίνθων και κεράμων, δυναμικότητας μικρότερης των 200 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 15 τόννων ημερησίως, καθώς και περιβαλλοντικών όρων ειδικών μελετών για την αποκατάσταση των λατομείων αδρανών υλικών (άρθρο 20 του ν. 2115/1993, ΦΕΚ 15 Α`).

ζ. Εγκαταστάσεις παραγωγής πυρίμαχων πλίνθων, πυρίμαχων μαζών και οξύμαχωνσωλήνων δυναμικότητας μικρότερης των 40 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 10 τόννων ημερησίως.

η. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών με αποθηκευτική ικανότητα μικρότερη των 50.000 κ.μ..

θ. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίων καυσίμων οε υπέργειες ή και υπόγειες δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας μικρότερης των 500 τ.μ. και μεγαλύτερης των 20 τόννων ή αντίστοιχων κυβικών μέτρων.

ι. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία κρέατος ή και πουλερικών δυναμικότητας μικρότερης των 30 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 10 τόννων ημερησίως σε προϊόν.

ια. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία ιχθύων και ιχθνηρών δυναμικότητας μικρότερης των 20 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 5 τόννων ημερησίως σε προιόν.

ιβ. Παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και τυποποίηση χυμού σπορών δυναμικότητας μικρότερης των 30 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 20 τόννων ημερησίως σε προϊόν.

ιγ. Παραγωγή γαλακτοκομικών προιόντων δυναμικότητας μικρότερης των 30 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 10 τόννων ημερησίως επεξεργασμένου γάλακτος.

ιδ. Οινοποιϊα – οξοποιϊα δυναμικότητας μικρότερης των 20.000 τόννων ετησίως και μεγαλύτερης των 5.000 τόννων ετησίως.

ιε. Σφαγεία και πτηνοσφαγεία δυναμικότητας μικρότερης των 20 τόννων ημερησίως ζώντος βάρους και μεγαλύτερης των 5 τόννων ημερησίως ζώντος βάρους.

ιστ. Εγκαταστάσεις ζαχαροπλαστικής, σοκολάτας και γλυκόζης δυναμικότητας μικρότερης των 30 τόννων ημερησίως σε έτοιμο προϊόν ή και εγκατεστημένης ιπποδύναμης μικρότερης των 300ΜW και μεγαλύτερης των 10 τόννων ημερησίως έτοιμου προϊόντος ή και εγκατεστημένης ιπποδύναμης μεγαλύτερης των 100MW.

Οι αναφερόμενες δυναμικότητες των παραπάνω βιομηχανικών μονάδων αφορούν το σύνολο της κάθε μονάδας, υφιστάμενη και επέκταση και όχι τις τυχόν τμηματικές επεκτάσεις αυτής.

19) Η γνωμοδότηση για θέματα περιβάλλοντος στη διαδικασία της προέγκρισης χωροθέτησης των έργων της παραπάνω περίπτωσης 18 ή δραστηριοτήτων που αφορούν τους τομείς πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή (άρθρο 8 παρ. 2 και 3 ΚΥΑ 69269/ 5387/1990 ΦΕΚ 678 Β`), κα8ώς και η εκτίμηση για το αν από τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων, από τις παραπάνω, επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

3. Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων 17), 18) και 19) της παραγράφου 2 μεταβιβάζονται στις περιφέρειες πλην της Περιφέρειας Αττικής και με εξαίρεση τις περιοχές που εμπίπτουν μέσα σε όρια Ramsar, Δίκτυα Νatura 2000, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσης σε κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα ή σχέδια περιβαλλοντικής σημασίας.

Άρθρο 2
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις
Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από υπηρεσίες Υπουργείων μεταβιβάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού:

Α. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

1) Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου χωρητικότητας από 10.000 κ.μ. έως και 50.000 κ.μ., κα8ώς και μονάδων αναγέννησης ορυκτελαίων ανεξάρτητα ιπποδύναμης (άρθρα 1 έως 19 του ν. 2518/1997, ΦΕΚ 159 Α`).

2) Η έγκριση ανέγερσης, κατά παρέκκλιση, πολυωρόφων κτιρίων επικίνδυνων, εφόσον αυτό επιβάλλεται για λειτουργικούς λόγους (άρθρο 9 παρ. 3 ΚΥΑ 3329/ 1989, ΦΕΚ 132 Β`).

3) Η έγκριση παραγωγής εκρηκτικών υλών (άρθρο 10 του π.δ. 455/1995, ΦΕΚ 268 Α`).

4) Η έκδοση απόφασης για την επιβολή προστίμων σε βάρος οποιουδήποτε παράγει, κατέχει ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτικά που δεν πληρούν τις νόμιμες απαιτήσεις (άρθρο 11 παρ. 2 του π.δ. 455/1995, ΦΕΚ 268 Α`).

5) Η χορήγηση άδειας μεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση (άρθρο 15 παρ. 4 εδάφιο 7 του ν. 2289/1995, ΦΕΚ 27 Α`, άρθρο 22 παρ. 7.6 εδάφιο α` του ν. 2516/1997, ΦΕΚ 159 Α`, απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ2/Α/Φ8/24050/1997, ΦΕΚ 1069 Β`).

δ) Η χορήγηση αδειών χρήσης νερού, εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για πλυντήρια αυτοκινήτων (άρθρο 1 παρ. 7 εδάφιο η`, άρθρο 2 παρ.l, άρθρο 8 παρ. 1 – 4, άρθρο 9 παρ. 1 – 8, άρθρο 11 παρ. 4 και άρθρο 15 παρ. 4 του ν. 1739/1987, ΦΕΚ 201 Α`, π.δ. 256/1989 ΦΕΚ 121 Α` και ΚΥΑ Φ16/5813/ 1989, ΦΕΚ 383 Β`).

Β. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων..

1) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίων που βρίσκονται εντός των τεσσάρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής (άρθρο 65 παρ. 1 του αν 2545/ 1940, ΦΕΚ 287 Α`).

2) Η χορήγηση άδειας για τη χρήση προσωνυμίας, καθώς και η αλλαγή εγκριθείσας προσωνυμίας σε φροντιστήρια (άρθρα 7 και 73 παρ. 1 του α.ν. 2545/1940 ΦΕΚ 287 Α`).

3) Η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή αε υπαλλήλους (άρθρο 77 του π.δ. 611/1977, ΦΕΚ 198 Α`).

4) Η χορήγηση επάρκειας γνώσης ξένων γλωσσών σε όσες περιπτώσεις τα προσόντα των διδασκόντων δεν συμπίπτουν με τα προσόντα των αντίστοιχων δημόσιων λειτουργών κατά το άρθρο 70 παρ.4 του α.ν. 2545/1940 (ΦΕΚ 287 A`).

Σημ.: όπως η περ.4 προστέθηκε  με την παρ.9 άρθρου 14 Ν.2817/2000,     ΦΕΚ Α`78/14.03.2000.

Γ. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας:

1) Η έγκριση διά8εσης πίστωσης και πληρωμών βελτιωτικών έργων στα εσωτερικό νερό από το ποσοστό 5% της αξίας της αλιευόμενης παραγωγής του μισθίου (άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 2040/1992, ΦΕΚ 70 Α`).

2) Ο καθορισμός ζωνών προστασίας και η καταστροφή εντός αυτών των παράνομων καλλιεργειών (άρθρο 12 παρ. 1 και 4 του ν. 1564/1965, ΦΕΚ 164 Α`, άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 2325/1995, ΦΕΚ 153 Α` και άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2503/1997, ΦΕΚ 107 Α`).

3) Η έκδοση απόφασης για τη λειτουργία των θεριζοαλωνιστικών και βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών με ευθύνη βοηθού μηχανοδηγού (άρθρα 5 και 6 του π.δ. 333/1977, ΦΕΚ 107 Α`, άρ8ρο 112 παρ. 7 του ν. 2094/ 1992, ΦΕΚ 182 Α` και ΚΥΑ 168405/1525/1977, ΦΕΚ 1139 Β`).

4) Η εκτέλεση προγράμματος παραγωγής και αποθήκευσης ζωοτροφών αε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (Καν. 2328/1991, Ε.Ε. αριθ. L 218 της 6.8.1991).

5) Η ονομασία, η οριοθέτηση και ο προσδιορισμός χρήσης και διαχείρισης των βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο 33 του ν. 2538/1997, ΦΕΚ 242 Α` οε αντικατάσταση του ν. 216/1973).

6) Η χορήγηση έγκρισης σκοπιμότητας εισαγωγής μονόπλων (β.δ. 192/1972, ΦΕΚ 41 Α` και άρ8ρο 26 περ.γ., εε` του π.δ. 433/1977, ΦΕΚ 133 Α`).

7) Η χορήγηση άδειας παρέκκλισης αναφορικά με εναλλακτικές μεθόδους για τα μέσα πλήρωσης και κλεισίματας για παραγωγή υγρού γάλακτος προς πόσιν (άρθρο 17 του π.δ. 119/1997, ΦΕΚ 103 Α`).

8) Η χορήγηση άδειας παρέκκλισης για το μη αυτόματο κλείσιμο των μέσων πλήρωσης και κλεισίματος για παραγωγή υγρού γάλακτος προς πόσιν (άρθρο 17 παρ. 21 του π.δ.119/1997, ΦΕΚ 108 Α`).

Δ. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας:

1) Η εποπτεία και ο έλεγχος στον τρόπο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τις ιδιωτικές κλινικές (άρθρο 17 του π.δ. 247/1991, ΦΕΚ 93 Α`). Η αρμοδιότητα θα ασκείται παράλληλα με τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

2) Η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου (Υπ. Αποφ. Α2στ/2073/1983, ΦΕΚ 280 Β`).

3) Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιών και η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (άρθρο 8 του ν. 206/1946, ΦΕΚ 11 Α`).

4) Ο διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου Καλλιθέας πρώην Φιλανθρωπικό `ίδρυμα Εθνικό ορφανοτροφείο Πολέμου  Καλλιθέας  (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 70/1973, ΦΕΚ 23 Α`).

5) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος Νεομάρτυρος Αγίου Γεωργίου εξ Ιωαννίνων (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 61/1973, ΦΕΚ 20 Α`).

6) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος “Φιλόξενος Στέγη” (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 5 του β.δ. 757/1972, ΦΕΚ 219 Α.).

7) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού ιδρύματος “Παιδική Στέγη Περιστερίου” (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 191/1973, ΦΕΚ 61 Α`).

8) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του χριστοδούλειου ορφανοτροφείου Θηλέων (Ν.Π.Ι.Δ.) (β.δ. 65/1973, ΦΕΚ 21 Α.).

9) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος Παιδική Στέγη της Γωνιάς του Παιδιού (Ν.Γ.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 62/1973, ΦΕΚ 20 Α).

10) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Πηνελόπειου ιδρύματος (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 3 του π.δ. 538/1975, ΦΕΚ 175 Α`).

11) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού ιδρύματος “Ελληνική Μέριμνα” (Ν.Γ.Ι.Δ.) (άρθρο 5 του β.δ. 203/1973, ΦΕΚ 64 Α`).

12) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος χριστιανική Στέγη Κοριτσιού  “Η Αγία`Αννα” (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 787/1972, ΦΕΚ 233 Α`).

13) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος “Ο  Ευαγγελισμός της Θεοτόκου”  (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 784/1972, ΦΕΚ 230 Α`).

14) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού ιδρύματος “`Ένωσης Αθηναίων Κυριών” (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 186/1973, ΦΕΚ 53 Α`).

15) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού ιδρύματος “Η Παιδική Στέγη” (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 104/1973, ΦΕΚ 30 Α`).

16) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος “Λέσχη Εργαζόμενου Κοριτσιού Πειραιώς” (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 5 του β.δ. 325/1988, ΦΕΚ 66 Α`).

17) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος Στέγη Θηλέων “Ο `Αγιος Αλέξανδρος Παλαιού Φαλήρου” (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 2 του β.δ. 41/1963, ΦΕΚ 5 Α.).

Ε. Αρμοδιότητες του Υπουργείου μεταφορών και Επικοινωνιών:

1) Η έγκριση καταρτιζόμενων συμφωνιών μεταξύ ενδιαφερομένων Κ.Τ.Ε.Λ. για κοινή εκμετάλλευση υπεραστικών επιβατικών γραμμών μη όμορων νομών (άρθρο 7 παρ. 2 του ν.δ.102/1973, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1022/1980, ΦΕΚ 45 Α`).

2) Η μετάταξη λεωφορείων από Κ.Τ.Ε.Λ. σε Κ.Τ.Ε.Λ. (άρθρο 10 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο του ν.1350/1983 ΦΕΚ 55 Α`).

3) Ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της Νομαρχιακής Επιτροπής θεμάτων αυτοκινήτων επιβατικών δημόσιας χρήσης (άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 1437/1984, ΦΕΚ 59 Α`).

4) Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία αυτοκινήτων επιβατικών δημόσιας χρήσης από δήμους ή κοινότητες ή επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του άρθρου 46 του ν. 1416/1984, ο καθορισμός της χρονολογίας μέχρι την οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, παυ μπορεί να παρατείνεται, του τρόπου και της διαδικασίας της παροχής και συλλογής των στοιχείων, της καταγραφής και της υποβολής τους ατις αρμόδιες υπηρεσίες (άρθρα 5 παρ. 1 και 4 του ν. 1437/1984, ΦΕΚ 59 Α`).

5) Ο καθορισμός ταυ εξωτερικού χρωματισμού των ταξί και αγοραίων (άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ. 243/1987, ΦΕΚ 104 Α`, άρθρο 4 παρ. 5 του π.δ. 244/1987, ΦΕΚ 104 Α`).

6) Ο καθορισμός και άλλων χώρων της ίδιας έδρας, πέραν των προβλεπόμενων, στους οποίους οι διαπραττόμενες σοβαρές παραβάσεις επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων επισύρουν και πειθαρχικές – διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 23 παρ. 4 του π.δ. 243/1987, ΦΕΚ 104 Α`, άρθρο 23 παρ. 4 του π.δ. 244/1987, ΦΕΚ 104 Α`).

7) Η διάθεση νέων,αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων σε άλλους δικαιούχους, σε περιπτώσεις παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας άσκησης του παραχωρούμενου δικαιώματος από τους αρχικούς δικαιούχους (άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 383/1976, ΦΕΚ 182 Α`).

8) Η κατ` εξαίρεση χορήγηση οριστικών αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πραγματοποιούν στην Ελλάδα σημαντικές επενδύσεις ή σε επιχειρήσεις οι οποίες υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόμους (άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 1959/ 1991, ΦΕΚ 123 Α`).

9) Η έκδοση απόφασης για προσωρινή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις οριστική, εξακολούθηση της λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης οε περίπτωση θανάτου ή φυσικής ή νομικής ανικανότητας του μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων (άρθρο 3 παρ. 13 του π.δ. 586/1988, ΦΕΚ 282 Α`).

10) Η χορήγηση άδειας για εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, η παροχή σύμφωνης γνώμης για κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και η έγκριση σχεδίων των οικίσκων στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας και μόνο για τις ακόλουθες κατηγορίες σταθμών.

α. Σταθμοί βάσης της κινητής υπηρεσίας ξηράς για δημόσια ανταπόκριση. β. Σταθμοί βάσης της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη (ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί ασυρμάτου). γ. Σταθμοί βάσης ειδικών ραδιοδικτύων δημόσιων και ιδιωτικών. δ. Σταθμοί βάσης ραδιοσταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνότητας ποτών (C.Β.). ε. Επίγειοι σταθμοί μόνο λήψης (R.O.) δορυφορικού σήματος (άρθρο 24α παρ. 1, 5 και 5α του ν. 2075/1992, ΦΕΚ 129 Α`, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 41 του ν. 2145/1993, ΦΕΚ 88 Α`, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 2166/1993, ΦΕΚ 137 Α` και το άρθρο 5 του ν. 2181/1994, ΦΕΚ 10 Α` σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 2328/1995, ΦΕΚ 159 Α` και διατηρήθηκε σε ισχύ με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 2246/1994, ΦΕΚ 172 Α`).

11) Η επιβολή διοικητικής ποινής προστίμου στους παραβάτες για εγκατάσταση χωρίς άδεια κεραίας στην ξηρά (άρθρο 26 του ν. 2075/1992, ΦΕΚ 129 Α`, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 41 παρ. 10 του ν. 2145/ 1993, ΦΕΚ 88 Α`).

12) Η χορήγηση ειδικής άδειας για λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικών ηλεκτρικών σε χώρους για τους οποίους οι συσκευές αυτές δεν έχουν επαρκή θωράκιση από πλευράς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (άρθρο 3 παρ. 4 ΚΥΑ 94649/8682/1993, ΦΕΚ 688 Β`).

13) Ο έλεγχος προς διαπίστωση κανονικής επίθεσης της σήμανσης “CE” και η επιβολή όρων προς τους παραβάτες για την παύση της παράβασης (άρθρο 10 παρ. 6α ΚΥΑ 94649/8682/1993, ΦΕΚ 688 Β`).

14) Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της ΚΥΑ 94649/8682/1993 και ο καθορισμός των οργάνων ελέγχου τήρησης αυτών (άρθρο 11 παρ. 1.2 ΚΥΑ 94649/8682/1993, ΦΕΚ 688 Β`).

ΣΤ. Αρμοδιότητες υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης:

1) Η χορήγηση αδειών αλιευτικών σκαφών, αλιείας και δυτών στα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ποταμοί, ιχθυοτροφεία) (β.δ. 666/1966, ΦΕΚ 160 Α`, ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α., ν. 2040/1992, ΦΕΚ 70 Α. και άρθρο 8 του ν. 2332/1995, ΦΕΚ 181 Α`).

2) Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης πλανόδιων νομάδων (παρ. 2 της Α5/696/25.4.1983 Υγειονομικής διάταξης ΦΕΚ 243 Β`).

3) Η εκτέλεση των αποφάσεων που αφορούν τη διακοπή λειτουργίας μονάδων παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας, τη σφράγιση καταστημάτων οπτικών ειδών και το κλείσιμο ιδιωτικών κλινικών, ιατρείων, κ.λπ., εργαστηρίων φυσιοθεραπείας και την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση σχετικά με τη διάνοιξη φρεάτων κ.λπ. (άρθρο 1 του ν. 2345/1995, ΦΕΚ 213 Α`, άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 971/1979, ΦΕΚ 223 Α`, άρθρο 2 του α.ν. 1845/1939, ΦΕΚ 298 Α`, άρθρο 20 του π.δ. 247/1991, ΦΕΚ 93 Α`, άρθρο 39 παρ. 9 ταυ ν.δ. 3881/1958, ΦΕΚ 181 Α`, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν.δ. 1277/1912).

Άρθρο 3
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού

1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες που ασκούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μεταβιβάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου του βαθμού.

1) Η εφαρμογή διατάξεων για την κοινή ησυχία, την καθαριότητα και αισθητική των πόλεων, ευκοσμία και ευταξία (Αστ. διατάξεις 6/1996, ΦΕΚ 1028 Β` και 3/1996, ΦΕΚ 15 Β`, άρθρο 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ 1β/ 2000/1995 και άρθρο 417 Π.Κ., ΦΕΚ 343 Β).

2) Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών παιδειών, εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (α.ν. 2520/1940, ΦΕΚ 273 Α`, ν. 2323/1995 ΦΕΚ 145 Α`, π.δ.180/1979, ΦΕΚ 175 Α` όπως ισχύει, Υγειονομικές και Αστυνομικές Διατάξεις).

3) Ο έλεγχος στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρο 34 του ν. 2094/1992 Κ.Ο.Κ., ΦΕΚ 182 Α`).

4) Ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς (άρθρο 9 του ν. 2094/1992, ΦΕΚ 182 Α`).

5) Η ρύθμιση κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα τροχονόμων (άρθρο 3 του ν. 2094/1992, ΦΕΚ 182 Α`).

6) Ο έλεγχος εκπομπών ρύπων, θορύβων κ.λπ. από οχήματα (άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2094/1992, ΦΕΚ 182 Α`).

7) Ο έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς, στο δημοτικό ή κοινοτικό δίκτυο (άρθρο 47 του ν. 2094/1992, ΦΕΚ 182 Α`).

8) Η εφαρμογή Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και των διατάξεων για τις επικίνδυνες οικοδομές (ν.1577/ 1985, ΦΕΚ 210 Α`, ν. 651/1977, ΦΕΚ 207 Α`, ν. 1647/1986, ΦΕΚ 141 Α` και π.δ. της 13.4.1929, ΦΕΚ 153 Α`).

9) Η επίβλεψη εφαρμογής διακοπής εργασιών λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (άρθρο 116 του π.δ.1073/1981, ΦΕΚ 260 Α`).

10) Ο έλεγχος του ωραρίου λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων, καθώς και εμπορικών καταστημάτων (άρθρα 23, 24 και 46 του ν. 2224/1994, ΦΕΚ 112 Α`, άρθρο 8 του ν. 2207/1994, ΦΕΚ 65 Α`, άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 2194/1994, ΦΕΚ 34 Α` και ΚΥΑ 1011/22/19-ιβ/1994, ΦΕΚ 724 Β`, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 1011/22/19κθ/1995, ΦΕΚ 1055 Β`).

11) Η αφαίρεση άδειας οικοδομής για ασφαλιστικές εισφορές άρθρο 41 παρ. 2 Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. 816/Β-65, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 ΑΥΚΥ Φ21/21/1473/1972, ΦΕΚ 324 Β`).

12) Η επιθεώρηση αμαξωμάτων κοντινών ως προς την εμφάνισή τους (απόφαση Υπουργού Εμπορίου ΚΙ 2113/1995, ΦΕΚ 786 Β.).

13) Ο έλεγχος επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων κ.λπ.) (ν. 393/1976, ΦΕΚ 199 Α`, ν. 2160/1993, ΦΕΚ 118 Α`).

14) Η προστασία σπηλαίων (απόφαση ΥΠ.Π.Ε. 34593/1983, ΦΕΚ 3988 Β` σε συνδυασμό με ΚΥΑ ΓΝΟΣ/57263/1994, ΦΕΚ 894 Β`).

15) Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) (β.δ. 866/1966, ΦΕΚ 160 Α`, ν.δ. 420/1970 ΦΕΚ 27 Α`, ν. 2040/1992, ΦΕΚ 70 Α` και άρθρο 8 του ν. 2332/1995, ΦΕΚ 181 Α.).

16) Η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους χώρους εγκατάστασης πλανόδιων νομάδων (Υγειονομική Διάταξη Α5/696/1963, ΦΕΚ 243 Β.).

17) Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων (άρ8ρο 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958, ΦΕΚ 171 Α`, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.1080/1980, ΦΕΚ 246 Α`, το άρθρο 54 παρ. 4 του ν. 1416/1984, ΦΕΚ 18 Α`, το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 1828/1989, ΦΕΚ 2 Α` και άρθρο 6 εδάφ. τρίτο του ν. 1900/1990, ΦΕΚ 125 Α` σε συνδυασμό με το άρθρο 458 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.12 του ν. 2207/1994, ΦΕΚ 65 Α` σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις που αναφέρονται στο υπαίθριο εμπόριο χωρίς άδεια επέκτασης  καταστημάτων).

18) Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές (ν. 2323/1995 ΦΕΚ 145 Α`, απόφαση του Υφυπουργού Εμπορίου Κ1 2113/1995 ΦΕΚ 786 Β` και απόφαση του Υπουργού Εμπορίου Α-2 6813/1995, ΦΕΚ 1085 Β`).

19) Η έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (Αστυνομική Διάταξη 1023/2/34 α/1/1994, ΦΕΚ 178 Β`).

20) Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση (άρθρο 32 του ν 1516/1985 ΦΕΚ 20 Α` και άρθρο 18 του π.δ. 410/1995, ΦΕΚ 231 Α.).

21) Η θεώρηση των τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά που δεν εδρεύουν υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ (άρθρο 14 της 503007/1976 απόφασης του Γ.Γ. Ε.Ο.Τ., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν.1652/1966, ΦΕΚ 167 Α. και η ΚΥΑ 1947/1994, ΦΕΚ 846 Β`).

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης ορίζεται ο χρόνος έναρξης της άσκησης από τη Δημοτική Αστυνομία των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων 1 μέχρι και 16 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2647/1998. Μέχρι τότε οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τις αστυνομικές αρχές.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 26 Ν.2819/2000  ΦΕΚ Α 84/15.3.2000.

Σχετικό:  παρ.1 άρθρ.13 Ν.2946/2001

Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 2503/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Ο χρόνος της θητείας των Γενικών Διευθυντών που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Περιφέρειας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.”

2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 2503/1997 προστίθενται έξι εδάφια ως εξής:

“Η αίτηση για τη συμμετοχή υπαλλήλων άλλων δημόσιων υπηρεσιών στις επιλογές προϊσταμένων διευθύνσεων των Περιφερειών υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που τάσσεται με σχετική ανακοίνωση από τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία του. Η ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας τοιχοκολλάται στο κατάστημα όπου αυτός εδρεύει και περίληψή της δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία των Αθηνών και μία της έδρας της Περιφέρειας. Από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης αρχίζει να υπολογίζεται η δεκαήμερη αποκλειστική προθεσμία. Η υπηρεσία του υπαλλήλου είναι υποχρεωμένη να αποστείλει στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου με τον προσφορότερο τρόπο. Ο χρόνος των υπαλλήλων άλλων δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι διευθύνσεων της Περιφέρειας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, μετά τη λήξη της οποίας επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά, λαμβάνουν δε το μισθό και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και απολαβές της οργανικής τους θέσης οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας.”

3. Η προθεσμία του έκτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2503/1997 παρατείνεται από τη λήξη της για έξι (6) μήνες ακόμη.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 150 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 1943/1991, ισχύουν και για αποσπάσεις υπαλλήλων των περιφερειών, καθώς και για αποσπάσεις υπαλλήλων των φορέων του άρθρου αυτού στις περιφέρειες. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου υπουργού, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των παραπάνω διατάξεων.

5. Η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από τον  δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον  προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο δήμο ή στην κοινότητα, που αποδεικνύεται  με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού ΔΕ ΚΟ ή αντιγράφου  εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν,  αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από  τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε  άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν  μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση ο  δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής  αιτιολογίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3      άρθρου 13 Ν.3242/2004,ΦΕΚ Α 102/24.5.2004.

6. Όπου στη νομοθεσία περί λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών αναφέρεται “νομάρχης” στις περιπτώσεις που αφορούν εκμίσθωση ή διαχείριση δημόσιων λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών νοείται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις
Η προβλεπόμενη από την αριθ. 6.400/2060/1984 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως σύμφωνη γνώμη του οικείου υπουργού για την άσκηση της αρμοδιότητας της περ. Α10 της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου καταργείται (άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953 ΦΕΚ 117 Α` και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 6.400/2060/1984 περ.Α ΦΕΚ 387 Β`).

Άρθρο 6
Τρόπος κάλυψης δαπανών
Οι δαπάνες που ενδεχομένως προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των επιχορηγούμενων από αυτόν νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αντισταθμίζονται με αντίστοιχη εξοικονόμηση δαπανών από τη μη καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους των περιφερειών που αποσπώνται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αντίστροφα.

Άρθρο 7
Στην περίπτωση α` του άρθρου 53 παρ.1 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α`) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

“Κατ` εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοσίων Επενδύσεων το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος διαχειριστής για πληρωμές έργων σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.”

Άρθρο 8
Επιτρέπεται η μεταφορά πίστωσης για την επαύξηση άλλων πιστώσεων ή τη δημιουργία νέων στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού για την καταβολή αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, καθώς και κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες, στους εργαζομένους στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες κατά τη διενέργεια των βουλευτικών, δημοτικών, κοινοτικών και νομαρχιακών εκλογών, καθώς και των ευρωεκλογών, κατ` εξαίρεση των ισχυουσών  διατάξεων.

Η αμοιβή για την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 και καταβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.

Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τις δημοτικές, κοινοτικές και νομαρχιακές εκλογές του Οκτωβρίου του 1998.

Άρθρο 9

1. Ως Συνοριακός Σταθμός κατά τις παρούσες διατάξεις νοείται το σύνολο των υπηρεσιών, σε καθορισμένα σημεία των χερσαίων συνόρων που έχουν εντολή να ασκούν έλεγχο, κατά λόγο αρμοδιότητας, των εισερχόμενων στη χώρα και των εξερχόμενων από αυτή προσώπων και αγαθών, καθώς και των υπηρεσιών που έχουν ταχθεί στην παροχή σχετικών πληροφοριών και εξυπηρετήσεων.

2. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ανατίθεται η ευθύνη για το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που αφορούν την ίδρυση, κατασκευή,  συντήρηση και λειτουργία των Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η ευθύνη για τη χωροθέτηση, την εκπόνηση και τον καθορισμό των όρων ή προδιαγραφών της λειτουργίας και της εν γένει εμφάνισης των Συνοριακών Σταθμών.

3. Συνοριακοί Σταθμοί ιδρύονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, που ορίζει τη συγκράτηση των σταθμών, την εγκατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών που πρόκειται να στεγαστούν σε αυτούς και τη χωρική τους έκταση.

Στους τελωνειακά ελεγχόμενους και επιτηρούμενους χώρους των Συνοριακών Σταθμών δύνανται να εγκατασταθούν και μη δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Ο χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία  λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η εγκατάσταση μη δημόσιων υπηρεσιών στους λοιπούς χώρους των Συνοριακών Σταθμών επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της  Περιφέρειας. Για την εγκατάσταση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, καταβάλλεται μίσθωμα που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, τα έσοδα του οποίου διατίθενται για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, καθώς και των λειτουργικών αναγκών των Συνοριακών Σταθμών.

Η διαχείριση των ανωτέρω εσόδων διενεργείται μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών, αποκλειστικά για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών ρυθμίζεται ο τρόπος είσπραξης και διαχείρισης των εσόδων αυτών από τα Περιφερειακά Ταμεία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8γ άρθρ.18      Ν.2946/2001,ΦΕΚ Α 224/8.10.2001.

Σχετικό:  άρθρο 49 Ν.3986/2011,ΦΕΚ Α 152/1.7.2011

4. Η αρμοδιότητα κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων των Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η μέριμνα για την άρτια λειτουργία τους ανήκει στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών, στα χωρικά όρια αρμοδιότητας των οποίων εγκαθίστανται οι Συνοριακοί Σταθμοί. Οι από αυτούς οριζόμενοι υπάλληλοι επιμελούνται της διαχείρισης του όλου συγκροτήματος, των εγκαταστάσεων και της κατανομής των χώρων κατά χρήση, μετά από γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών, χωρίς ανάμιξη στα της ασκήσεως του κατ` ιδίαν έργου κάθε κρατικής υπηρεσίας.

Την εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία των Συνοριακών Σταθμών, κατά το μέρος που δεν αφορά τα της ασκήσεως του κατ` ιδίαν έργου κάθε κρατικής υπηρεσίας, έχει ο οικείος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

Θέματα που αφορούν στην επιμελή άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού, των κατ` ιδίαν δημοσίων υπηρεσιών, ρυθμίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή του αρμόδιου για –  κάθε υπηρεσία υπουργού.

5. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Συντονιστική Επιτροπή Συνοριακών Σταθμών, έργο της οποίας είναι να γνωμοδοτεί και να διατυπώνει προτάσεις σε θέματα που αφορούν τους Συνοριακούς Σταθμούς και συγκροτείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των αρμόδιων φορέων. Τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται, ύστερα από υπόδειξη των αρμόδιων φορέων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την απόφαση ορισμού των μελών ορίζονται ο γραμματέας, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σε κατάλληλους προς αυτό χώρους εντός των Συνοριακών Σταθμών, αλλά εκτός των Τελωνειακών περιβόλων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να διοργανώνονται εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένουή εκδηλώσεις με αντικείμενο την προβολή της εθνικής πνευματικής ή λαϊκής παράδοσης, καθώς και διεθνή συνέδρια, συναντήσεις, εκθέσεις βιβλίου ή εικαστικών τεχνών, προς το σκοπό της προβολής του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού και της σύσφιγξης των διασυνοριακών σχέσεων.

6. Οι όροι της λειτουργίας των Συνοριακών Σταθμών καθαρίζονται με Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας, που Συντάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και εγκρίνεται με κοινή απόφασή του και των υπουργών των οποίων υπηρεσίες περιλαμβάνονται στους σταθμούς και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο κανονισμός μπορεί να προβλέπει θέματα λειτουργίας κάθε υπηρεσίας που στεγάζεται στους σταθμούς, θέματα εμφάνισης και συμπεριφοράς του προσωπικού, τη διαδικασία επίλυσης διαφορών που τυχόν ανακύπτουν μεταξύ των υπηρεσιών, την επιμέλεια για την τήρηση της καθαριότητας και την εν γένει άψογη εμφάνιση των χώρων, τον ορισμό υπευθύνου για την τήρηση του κανονισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Ο κανονισμός λειτουργίας εφαρμόζεται από το σύνολο των υπηρετούντων στις υπηρεσίες που στεγάζονται στο Σταθμό, καθώς και των απασχολούμενων σε μη δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να υπεισέρχεται στην άσκηση του κατ` ιδίαν έργου των υπηρεσιών που στεγάζονται στο Σταθμό.

7. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Διεύθυνση Συνοριακών Σταθμών υπαγόμενη στη Γενική Διεύ8υνση Διοικητικής Υποστήριξης.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται η διάρθρωση, η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανικών της μονάδων, οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού της, κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών της μονάδων και ο αριθμός των συνιστώμενων θέσεων κατά κλάδο.

8. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, συνιστώνται οργανικές μονάδες της Περιφέρειας οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, όπως αναφέρονται στις παρούσες διατάξεις.

Με τα ίδια διατάγματα καθορίζεται η βαθμίδα, η διάρθρωση, η έδρα των οργανικών μονάδων, οι κλάδοι υπαλλήλων που μπορούν να προΐστανται σε αυτές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Οι αρμοδιότητες που αφορούν τη διαδικασία εκτέλεσης έργων κατασκευής και συντήρησης ασκούνται από τις Διευθύνσεις Δημοσίων Έργων των οικείων Περιφερειών.

Οι αναγκαίες δαπάνες για την κατασκευή, συντήρηση των εν γένει εγκαταστάσεων και την άρτια λειτουργία των Συνοριακών Σταθμών βαρύνουν τον προϋπολογισμό των οικείων Περιφερειών, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.

9. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου του Ε.Ο.Τ., το οποίο απασχολείται στους λειτουργούντες Συνοριακούς Σταθμούς, μπορεί να μετατάσσεται στις οικείες Περιφέρειες με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 29 του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α`). Το εποχιακό προσωπικό μπορεί να, μεταφέρεται για την περίοδο μέχρι τη λήξη της σύμβασής του.

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και επί των ήδη λειτουργούντων χερσαίων Συνοριακών Σταθμών.

Το ν.δ. 119/1973 (ΦΕΚ 197 Α`) καταργείται, καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:  “Οι εγκαταστάσεις για συνεδριακά κέντρα, χιονοδρομικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισμού, αεροθεραπευτήρια και υδροθεραπευτήρια, συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις, όπως καταλύματα, χώροι αθλητικών τουριστικών εγκαταστάσεων, κέντρα εστίασης και αναψυχής, ως και εγκαταστάσεις οποιασδήποτε μορφής, καθώς και γραφεία εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής υπάγονται στην εποπτεία του Ε.Ο.Τ..”

11 «α) Κτίρια, εγκαταστάσεις και εν γένει κατασκευές και δίκτυα που βρίσκονται στους  συνοριακούς σταθμούς της χώρας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρείται ότι έχουν  ανεγερθεί και λειτουργούν νόμιμα.

β) Με απόφαση του Συντονιστή ή του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης  Διοίκησης, η οποία εκδίδεται έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έγκριση σχετικής μελέτης που συντάσσεται κατά τις κείμενες  διατάξεις, εγκρίνονται οι μελέτες, τα έργα και οι προμήθειες που αφορούν στην κατασκευή,  επισκευή, συντήρηση των εγκαταστάσεων των συνοριακών σταθμών της περίπτωσης α΄. Με την  απόφαση του Συντονιστή ή του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης  Διοίκησης του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται η αδειοδότηση και η έγκριση,  αποκλειόμενης της εφαρμογής κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

γ) Για τα έργα, μελέτες, προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, που είναι απολύτως αναγκαία για την  κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των συνοριακών σταθμών,  είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 36 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), και όχι πέραν  της 30ης.9.2016, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης άμεσης συμμόρφωσης προς τα απαιτούμενα  της εφαρμογής του κεκτημένου Σένγκεν.

δ) Η σύνδεση των εγκαταστάσεων της προηγούμενης περίπτωσης με δίκτυα Οργανισμών Κοινής  Ωφέλειας (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού) γίνεται ύστερα από βεβαίωση της  αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι τα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με  τις εγκεκριμένες μελέτες.

ε) Για τα ανωτέρω κτίρια, εγκαταστάσεις, κατασκευές και δίκτυα που βρίσκονται και λειτουργούν  στους Συνοριακούς Σταθμούς δεν ισχύουν οι διατάξεις για την ασφάλεια της υπεραστικής  κυκλοφορίας του π.δ. 209/1998 (Α΄ 169), όπως ισχύει.

στ) Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στα χερσαία οδικά και σιδηροδρομικά σημεία εισόδου και  εξόδου της χώρας.

ζ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

Σημ.: όπως η παράγραφος 11  προστέθηκε  με το άρθρο 69   Ν.4370/2016,ΦΕΚ Α 37/7.3.2016.

Σχετικό:  παρ.5 άρθρ.49 Ν.3220/2004,ΦΕΚ Α 15/28.1.2004

Άρθρο 10
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορούν να διαγράφονται τέλη και πρόστιμα που βεβαιώθηκαν σε βάρος των ομογενών προσφύγων από τις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. κατά τα έτη 1992, 1993 και 1994 για καταλήψεις κοινόχρηστων δημοτικών και κοινοτικών χώρων προς το σκοπό εκποίησης των οικοσκευών τους. Η διαγραφή γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

Σχετικό: παρ.6 άρθρ.25 Ν.3013/2002,ΦΕΚ Α 102/1.5.2002

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφόσον σε αυτές δεν ορίζεται διαφορετικό, αρχίζει τέσσερις (4) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της παρ. Α περίπτωση 5 του άρθρου 2, καθώς και η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 7, 8, 9 και 10 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς των διατάξεων της παρ.Ε περιπτώσεις 10 και 11 του άρθρου 2 αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2000.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.18 άρθρ.16 Ν.2743/1999

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,   ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ                                  Σ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ   ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ                               Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                              ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                              ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ                        ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ                                Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ