ΝΟΜΟΣ ΥΠ` AΡΙΘ. 2645 ΦΕΚ Α` 234/13.10.1998

Καθιέρωση της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής    μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας    από το Τουρκικό Κράτος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο
Ορίζεται η 14η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως ημέρα εθνικής μνήμης της     γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος.

Άρθρο δεύτερο
Ο χαρακτήρας, το περιεχόμενο, ο φορέας και ο τρόπος οργάνωσης των     εκδηλώσεων εθνικής μνήμης καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, που     εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και     Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη της Ομοσπονδίας     Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος.

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή  του στην     Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της     Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                        ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                                                       Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ