ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2643 ΦΕΚ Α’ 220/28.9.1998

Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 1
Προστατευόμενα πρόσωπα

1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα (4) τέκνα και άνω, οι τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα  πολύτεκνης οικογένειας, ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας  τριών ανήλικων τέκνων.

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 19 παρ.1 Ν.4368/2016,ΦΕΚ Α 21/21.2.2016.

β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό  αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι  οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου  αυτού. Κατ` εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό,  για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον  πενήντα τοις εκατό.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την      παρ.1 άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/2001, αντικαταστάθηκε εκ νέου       ως άνω με την παρ.10 του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31)   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. την με αριθ. 32739/15.07.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1024/24.7.2003)  απόφ.”Καθορισμός αριθμού θέσεων για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου  Μεταφορών και Επικοινωνιών, (Τομέας Μεταφορών και Επικοινωνιών), που  πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατανομή των  θέσεων αυτών

γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 115 Α`) και τα τέκνα τους.

Επίσης προστατεύονται : αα) τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του π.δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136 Α`) και ββ) τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.

δ. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στης Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους.

Επίσης, προστατεύονται τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.

ε` Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα.

Σημ.: όπως η περ.ε` προστέθηκε με την παρ.3γ άρθρ.1 Ν.3454/2006,     ΦΕΚ Α 75/7.4.2006 καταργήθηκε με την παρ.1 άρθρο δέκατο όγδοο του ν.4411/2016

2. Όπου με τις διατάξεις του νόμου αυτού παρέχεται προστασία σε περισσότερους από ένα δικαιούχους μιας οικογένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από ένα δικαιούχο αποκλείει τους υπολοίπους.

Η παρούσα διάταξη δεν έχει εφαρμογή για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον όπως αυτά ορίζονται στην πρώτη περίπτωση του εδαφίου β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1, τα οποία θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα προστασίας. Η άσκηση του ως άνω αυτοτελούς δικαιώματος από το δικαιούχο δεν επιτρέπεται σε περίπτωση χρησιμοποίησης της αναπηρίας αυτής για την προσαύξηση κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 4 από άλλο άτομο της ίδιας οικογένειας.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε   με την     παρ.2 άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001.

3. Από την προστασία που παρέχει ο νόμος αυτός αποκλείονται :

α) όσοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αθροιστικά μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α., εκτός από τους παραπληγικούς – τετραπληγικούς, ημιπληγικούς, κωφούς και τυφλούς κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 958/1979, οι οποίοι αποκλείονται εφόσον λαμβάνουν το διπλάσιο της σύνταξης αυτή,

β) όσοι αποκαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 1487/1950 (ΦΕΚ 179 Α`),

γ) όσοι στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60, 61 και 62 του Ποινικού Κώδικα και,

δ) όσοι πήραν μέρος ως πρωταίτιοι στο πραξικόπημα ανατροπής της νόμιμης Κυβέρνησης της Κύπρου κατά το έτος 1974.

Άρθρο 2
Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού και τουευρύτερου δημόσιου τομέα

1. Α) Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν Προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου, σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις. Το ποσοστό αυτό οκτώ τοις εκατό (8%) κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ παρ. 1 του άρθρου 1. β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. ε) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. Από τον αριθμό των προσώπων που προκύπτει ότι υποχρεούται να προσλάβει η επιχείρηση ή εκμετάλλευση με βάση τα ανωτέρω επιμέρους ποσοστά, αφαιρούνται κατά κατηγορία προστασίας τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον παρόντα νόμο και έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχείρηση ή εκμετάλλευση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού.

Β) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8, με την εξαίρεση όσων εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), το οποίο κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. β) Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), που μοιράζεται σε ίσα μέρη στα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. ε) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.4β άρθρ.1 Ν.3454/2006,     ΦΕΚ Α 75/7.4.2006 , με το άρθρο 35 παρ.1 του Ν.4075/2012   (ΦΕΚ Α 89/11.4.2012) και με το άρθρο δέκατο όγδοο παρ.2 του Ν.4411/2016.

2. Για τον υπολογισμό των ποσοστών της προηγούμενης παραγράφου στο προσωπικό της  υπόχρεης επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή φορέα συνυπολογίζονται: α) Οι υπάλληλοι και οι  εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη μορφή της σύμβασης  τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι που προσλαμβάνονται για σύντομο χρονικό διάστημα, β) Τα  πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε κάθε υπόχρεη επιχείρηση με το ν. 1648/1986 (Α  147) ή με οποιαδήποτε προηγούμενη προστατευτική διάταξη, ή με τις διατάξεις του παρόντος  νόμου. Δεν συνυπολογίζονται τοποθετήσεις προσώπων που υπάγονται στον παρόντα νόμο,  εφόσον γίνονται οικειοθελώς από την επιχείρηση. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον  υπολογισμό του αριθμού αυτών που προσλαμβάνονται, αν υπερβαίνει τη μισή μονάδα,  υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 64 παρ.2 Ν.3996/2011,ΦΕΚ  Α 170/5.8.2011 αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 35 παρ.2 του Ν.4075/2012     (ΦΕΚ Α  89/11.4.2012).

3. Σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που διατηρούν υποκαταστήματα ή εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες από μία νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, για την εφαρμογή της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην έδρα και τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις της επιχείρησης ή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός εκείνων που τοποθετούνται γίνεται χωριστά για τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις κάθε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ανάλογα με το απασχολούμενο σε αυτά προσωπικό και με τρόπο που να εξαντλείται ο αριθμός που αναλογεί στο συνολικό ποσοστό (8%) της παραγράφου 1.

Σημ.: όπως η παρ.3 καταργήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν. 3227/2004    (ΦΕΚ Α 31)

4. Ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυντής του Ο.Α.Ε.Δ., με απόφασή του, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής του άρθρου 9, μπορεί να απαλλάσσει από την υποχρέωση πρόσληψης ή να περιορίζει το ποσοστό υποχρεωτικής πρόσληψης σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που έχουν ουσιαστικά αναστείλει τις εργασίες τους ή δεν μπορούν να συνεχίσουν επωφελώς τη λειτουργία τους. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να επιτρέπεται στις παραπάνω επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς να απολύουν όλους ή ορισμένους από τους προστατευόμενους, που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές αναγκαστικά με οποιονδήποτε νόμο καταγγέλλοντας τη σύμβαση εργασίας τους. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει στον αρμόδιο περιφερειακό διευθυντή του Ο.Α.Ε.Δ. σχετική αίτηση που συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για την υποστήριξή της στοιχεία.

Αν ο περιφερειακός διευθυντής αποφασίσει τη μείωση του ποσοστού υποχρεωτικής πρόσληψης ή επιτρέψει την απόλυση ορισμένου αριθμού προστατευόμενων, με την απόφασή του ορίζει, κατά περίπτωση, το ποσοστό της μείωσης ή το συγκεκριμένο αριθμό απολυόμενων και τα κριτήρια για την επιλογή των προσώπων που απολύονται. Τέτοια κριτήρια είναι : ο χρόνος πρόσληψης του απολυόμενου, η οικονομική ή η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του και ο βαθμός τυχόν αναπηρίας του.

Κατά των αποφάσεων αυτών του περιφερειακού διευθυντή του Ο.Α.Ε.Δ. χωρεί προσφυγή ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής του άρθρου 10, η οποία ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Δικαίωμα προσφυγής έχουν οι ανωτέρω εργοδότες, τα Προστατευόμενα πρόσωπα και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.

5. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι τράπεζες και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 υποχρεούνται, επιπλέον από τα Προστατευόμενα πρόσωπα που οι φορείς αυτοί προσλαμβάνουν σύμφωνα με την παράγραφο 1, να προσλαμβάνουν :

α) Στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, οι οποίες εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων εάν υπερβαίνει τη μισή μονάδα υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.

β) Στο ένα πέμπτο (1/5) των κενών θέσεων κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών-καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων, θύματα πολέμου, αναπήρους πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και αναπήρους πολέμου άμαχου πληθυσμού και αναπήρους του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή τέκνα των αναπήρων πολέμου ή της Εθνικής Αντίστασης ή θανόντων αναπήρων πολέμου ή της Εθνικής Αντίστασης, εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια όπου προσλαμβάνονται και είναι σε θέση να εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται.

6. Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν ως δικηγόρους Προστατευόμενα πρόσωπα το άρθρου 1, σε ποσοστό 8% επί του συνολικού αριθμού των δικηγόρων που απασχολούνται στη νομική τους υπηρεσία. Η κατανομή του ποσοστού αυτού στις κατηγορίες των προστατευόμενων προσώπων γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

7. Για τους προστατευόμενους του παρόντος άρθρου, ως κατώτατο όριο για την τοποθέτηση ή πρόσληψη ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος και ως ανώτατο το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος. Για τον υπολογισμό των ορίων αυτών, ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο και η 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους για το ανώτατο.

8. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στους ακόλουθους φορείς του δημόσιου τομέα :

α) Στις δημόσιες επιχειρήσεις και στους δημόσιους οργανισμούς.

β) Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή στα οποία το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.

γ) Στα νομικά πρόσωπα τα οποία είτε ανήκουν στα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις α` και β` ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας ή στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ή στις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων είτε επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς, τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή τα οικεία καταστατικά είτε έχουν μετοχικό κεφάλαιο, το 51% τουλάχιστον του οποίου κατέχουν οι παραπάνω φορείς.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζονται διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Σχετικό:  ΥΑ οικ. 200387 (ΦΕΚ Β΄ 653/27.4.2007)

Άρθρο 3
Διορισμός ή πρόσληψη προστατευόμενων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα. Προς τούτο ο οικείος φορέας πριν αποστείλει στον Α.Σ.Ε.Π. το αίτημά του για προκήρυξη θέσεων ή πριν εκδώσει την προκήρυξη, αν την εκδίδει ο ίδιος, αποστέλλει το σύνολο των θέσεων που θα προκηρυχθούν κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρούσας παραγράφου, η οποία εφ εξής περιορίζεται σε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων, εάν ισούται ή υπερβαίνει τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα. Ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α. αναλογία 3/8 στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,

β. αναλογία 2/8, σε εκείνα τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που είναι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και επιζών ή άγαμος γονέας τριών ανηλίκων τέκνων,

γ. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,

δ. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,

ε. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

Στο παραπάνω ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), προστίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο (2%) υπάγονται αποκλειστικά τα υπόλοιπα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο αριθμός των θέσεων των προστατευομένων που έχει προκύψει κατά τα ανωτέρω, κατανέμεται κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικότητα. Με βάση την ίδια υπουργική απόφαση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. προβαίνουν στις ειδικές προκηρύξεις.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε   με την παρ.3 άρθρου 31 Ν. 2956/2001 και με την παρ.3 άρθρου 48 Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), αντικαταστάθηκε πάλι με  την παρ.1 άρθρ. 11 Ν.3051/2002,ΦΕΚ Α 220/20.9.2002 ,  με την παρ.4γ άρθρ.1 Ν.3454/2006, ΦΕΚ Α 75/7.4.2006 αντικαταστάθηκε πάλι με την παρ.3 άρθρ.δέκατο όγδοο Ν.4411/2016

2. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με βάση ξεχωριστούς πίνακες ανά κατηγορία προστασίας κατά τα ανωτέρω σύμφωνα με τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν τα Προστατευόμενα πρόσωπα, τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στην κάθε προκήρυξη σε συνδυασμό και με τη σειρά προτίμησης που έχουν αναγράψει οι υποψήφιοι στη δήλωσή τους. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι μιας κατηγορίας δεν καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων που της αντιστοιχεί, το τυχόν υπόλοιπο θέσεων διατηρείται στην ίδια κατηγορία για μια ακόμη προκήρυξη. Εάν δεν καλυφθεί και στη δεύτερη αυτή προκήρυξη, μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την      παρ.3 άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001.

Σχετικό:  ΥΑ 30048/11.1-14.1.2002 (ΦΕΚ Β΄16).

3. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυντής του Ο.Α.Ε.Δ., με πρόσκλησή του, καλεί τους ενδιαφερομένους για διορισμό ή πρόσληψη να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Η πρόσκληση αυτή περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό των θέσεων που πληρούνται ή του προσωπικού που προσλαμβάνεται κατά φορέα, κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες, στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η πρόσκληση κοινοποιείται από τον παραπάνω αρμόδιο διευθυντή στην οικεία Επιτροπή του άρθρου 9. Με ευθύνη της Επιτροπής η πρόσκληση τοιχοκολλάται στο κατάστημα όπου έχει την έδρα της κοινοποιείται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και σε μία τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία.

Ανακοίνωσησχετικά με την πρόσκληση μεταδίδεται από τα κρατικά  ραδιοτηλεοπτικά μέσα, όπου υπάρχουν.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1β του άρθρου 10 του Ν.     2839/2000 και καταργήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 31 του Ν. 3227/2004    (ΦΕΚ Α 31)

4. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνουν κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις της πρόσκλησης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν ή να προσληφθούν. Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στις Επιτροπές του άρθρου 9 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης απαγορεύεται.

Σημ.: όπως η παρ.4 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 31 του Ν. 3227/2004    (ΦΕΚ Α 31)

5. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 καταρτίζει πίνακες υποψηφίων με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με το άρθρο 4. Η κατανομή των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους στον παραπάνω πίνακα, σε συνδυασμό και με τη σειρά προτίμησης που έχουν αναγράψει στη σχετική δήλωσή τους. Ο διορισμός ή η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου.

Σημ.: όπως η παρ.5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με την παρ.4 άρθρ.31 Ν.2956/2001,     ΦΕΚ Α 258/6.11.2001.

6. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α., κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται επιπλέον από τα Προστατευόμενα πρόσωπα που προσλαμβάνουν στις θέσεις της παραγράφου 1, να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν :

α) Στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς, πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων, εάν υπερβαίνει τη μισή μονάδα υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα υπέρ των προκηρυσσόμενων θέσεων.

β) Στο ένα πέμπτο (1/5) των κενών θέσεων κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών – καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων, θύματα πολέμου, αναπήρους πολέμου, αναπήρους πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και τέκνα αναπήρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης του ν. 1285/1982 και προστατευόμενους των περιπτώσεων α` και β` του άρθρου 1, εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια του πρωτοδικείου όπου διορίζονται ή προσλαμβάνονται και είναι ικανοί να εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται. Το παραπάνω ποσοστό (1/5) υπολογίζεται στον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για πλήρωση κάθε φορά. Η κατανομή των προστατευομένων γίνεται από τις Επιτροπές του άρθρου 9 και ο διορισμός ή η πρόσληψή τους γίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου. Για το διορισμό ή πρόσληψη των προσώπων της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων 2 έως και 5 του παρόντος άρθρου.   Για τον προσδιορισμό των θέσεων που προκύπτουν βάσει των ποσοστών  της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 1 του  παρόντος άρθρου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 άρθρ. 11  Ν.3051/2002.,ΦΕΚ Α  220/20.9.2002.

7. Οι διοριζόμενοι ή προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρέπει :

α) Να έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό ή την πρόσληψή τους στις συγκεκριμένες θέσεις.

β) Να κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α`) ότι είναι ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες στις συγκεκριμένες θέσεις.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.5 άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001.

γ) Να είναι γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1      άρθρ.18 Ν.2736/1999 ΦΕΚ Α 172/26.8.1999.

8. Για τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού.

9. Ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης, όσων διορίζονται ή προσλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος και ως ανώτατο το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος. Για τον υπολογισμό των ορίων αυτών, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο και η 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους για το ανώτατο.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος του ειδικού εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, που συμπληρώνουν και υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, τα στοιχεία που συμπληρώνονται από τον ενδιαφερόμενο και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια.

Άρθρο 4
Αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης πρόσληψης και διορισμού προστατευόμενων προσώπων

1. Για τον καθορισμό της σειράς τοποθέτησης, πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων προσώπων, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων, τα οποία συγκεντρώνει ο ενδιαφερόμενος με βάση τα κριτήρια και τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί, κατά περίπτωση, σε κάθε κριτήριο.

Τα κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς αυτής είναι τα εξής :

α) η ηλικία του προστατευομένου, β) τα τυπικά του προσόντα, γ) το ποσοστό αναπηρίας του, εφόσον πρόκειται για άτομο με ειδικές ανάγκες, δ) η οικογενειακή του κατάσταση και ε) η οικονομική του κατάσταση.

2. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της ηλικίας, καθορίζεται με βάση τον ακέραιο αριθμό των ετών ηλικίας, προσαυξανόμενο για άτομα ηλικίας από 21 έως 30 ετών κατά δεκαπέντε (15) μόρια, από 31 έως 40 ετών κατά είκοσι πέντε (25) μόρια και από 41 έως 45 ετών κατά τριάντα (30) μόρια.  “Ο αριθμός των μορίων που δικαιούνται όσοι έχουν υπερβεί το 45 έτος της  ηλικίας τους και επιθυμούν να διορισθούν σε θέσεις του άρθρου 3 είναι  εβδομήντα πέντε (75).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.14     Ν.3144/2003,ΦΕΚ Α 111/8.5.2003.

3. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο των τυπικών προσόντων καθορίζεται ως εξής :

α) για απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης δέκα (10) μόρια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 άρθρ.14     Ν.3144/2003,ΦΕΚ Α 111/8.5.2003.

β) Για απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είκοσι (20) μόρια.

γ) Για πτυχιούχους Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) τριάντα (30) μόρια.

δ) Για πτυχιούχους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) πενήντα (50) μόρια.

ε) Για πτυχιούχους Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) εβδομήντα (70) μόρια.

ζ) Για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών εκτατόν δέκα (110) μόρια.

Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ξένης γλώσσας λαμβάνουν είκοσι (20) επιπλέον μόρια για κάθε γλώσσα.

Τα ως άνω κατά περίπτωση μόρια δικαιούνται και οι κάτοχοι πτυχίων,  αναγνωρισμένων κατά τις κείμενες διατάξεις, πανεπιστημίων της αλλοδαπής,  καθώς και οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την  παρ.6 άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001.

4. Ο αριθμός των μορίων, με βάση το κριτήριο της αναπηρίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθορίζεται, με βάση τον ακέραιο αριθμό, στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό αναπηρίας τους, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 7.

Για τα άτομα που έχουν στην οικογένειά τους τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο  με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών  προβλημάτων, που συνεπάγονται ισόβια ανικανότητα για εργασία ή έχουν  ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και πάσχουν από νοητική υστέρηση  ή αυτισμό που συνεπάγεται ισόβια ανικανότητά τους για εργασία, ο αριθμός  των μορίων καθορίζεται με βάση τον ακέραιο αριθμό, στον οποίο ανέρχεται  το ποσοστό αναπηρίας, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 7. Σε περίπτωση που στην οικογένεια του προστατευόμενου προσώπου, επιπλέον  του ατόμου με αναπηρία από το οποίο θεμελιώνει την υπαγωγή του στις  διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β` της  παραγράφου 1 του άρθρου 1, υπάρχει σύζυγος ή τέκνα που είναι άτομα με  αναπηρία κατά την έννοια των διατάξεων των εδαφίων αυτών, ο αριθμός των  μορίων προσαυξάνεται κατά εκατό (100) ανεξάρτητα από τον αριθμό των  αναπήρων αυτών ατόμων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε   με την παρ.16 άρθρ.13     Ν.3050/2002,ΦΕΚ Α 214/13.9.2002.

5. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης για όλες τις κατηγορίες των προστατευόμενων από τον παρόντα νόμο προσώπων, εκτός από τους πολυτέκνους, καθορίζεται ως εξής :

α) Για τον άγαμο είκοσι (20) μόρια.

β) Για τον έλεγχο χωρίς τέκνα, σαράντα (40) μόρια.

γ) Για τον έγγαμο με ένα τέκνο, εξήντα (60) μόρια.

δ) Για τον έγγαμο με δύο τέκνα, ογδόντα (80) μόρια.

ε) Για τον έγγαμο με τρία τέκνα, εκατό (100) μόρια.

στ) Για το διαζευγμένο ή τον άγαμο που έχει την επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων τέκνων υπολογίζονται, κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα μόρια του εγγάμου με τέκνα.

ζ) Για τον επιζώντα σύζυγο χωρίς τέκνα υπολογίζονται τα αντίστοιχα μόρια  του άγαμου.

Αν ο άλλος σύζυγος δεν εργάζεται τα πιο πάνω μόρια προσαυξάνονται κατά  είκοσι (20). Αν ο ίδιος ο προστατευόμενος είναι τέκνο ορφανό από ένα γονέα  και έχει ηλικία μέχρι 25 ετών ή αν στην οικογένεια του προστατευόμενου υπάρχει τέκνο ή τέκνα ορφανά ηλικίας μέχρι 25 ετών και άγαμα, ο αριθμός των μορίων που προκύπτει κατά τα ανωτέρω προσαυξάνεται με εκατό (100) επιπλέον μόρια συνολικά, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων. Αν ο προστατευόμενος είναι τέκνο ορφανό και από τους δύο γονείς και έχει ηλικία μέχρι 25 ετών ο αριθμός αυτός προσαυξάνεται με διακόσια (200) επιπλέον μόρια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την  παρ.7  άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001 , με το άρθρ.31 Ν.2956/2001, και με την παρ. 16 άρθρ.     13 Ν.3050/2002,ΦΕΚ Α 214/13.9.2002.

6. Ο αριθμός των μορίων για τους πολύτεκνους γονείς, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής :

Για γονέα με τέσσερα τέκνα τετρακόσια (400) μόρια, τα οποία προσαυξάνονται κατά πενήντα (50) ανά ένα επιπλέον τέκνο. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται πενήντα (50) μόρια.

Ο διαζευγμένος ή ο επιζών ή ο άγαμος γονέας, που έχει την επιμέλεια των τέκνων, λαμβάνει πενήντα (50) επιπλέον μόρια.

Για τον επιζώντα ή τον άγαμο γονέα τριών ανήλικων τέκνων υπολογίζονται τετρακόσια (400) μόρια.

Ο αριθμός των μορίων για τους τρίτεκνους γονείς, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής  κατάστασης καθορίζεται ως εξής:

Για γονέα με τρία τέκνα διακόσια (200) μόρια. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα  (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους δεν  εργάζεται, προστίθενται πενήντα (50) μόρια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 19 παρ. 2        Ν.4368/2016,ΦΕΚ Α 21/21.2.2016.

7. Ο αριθμός των μορίων για τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής :

Για πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα τέκνα τριακόσια (300) μόρια, τα οποία προσαυξάνονται κατά πενήντα (50) για κάθε επιπλέον τέκνο. Αν μεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

Ο αριθμός των μορίων για τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, με βάση το κριτήριο της  οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής:

Για τρίτεκνη οικογένεια εκατό (100) μόρια. Αν μεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα,  προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε   με το άρθρο 19 παρ. 3        Ν.4368/2016,ΦΕΚ Α 21/21.2.2016.

8. Ο αριθμός μορίων που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% εφόσον το προστατευόμενο πρόσωπο υπάγεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες του άρθρου 1.

Ομοίως λαμβάνουν την ως άνω προσαύξηση: α) οι προστατευόμενοι του  πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που  έχουν στην οικογένειά τους τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, που προστατεύεται  κατά το δεύτερο ή τρίτο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης, όπως τροποποιήθηκε  με το ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α`) και β) οι προστατευόμενοι στο πρόσωπο  των οποίων συντρέχουν οι ιδιότητες του πολύτεκνου γονέα και του τέκνου  πολύτεκνης οικογένειας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 16 άρθρ.13  Ν.3050/2002,ΦΕΚ Α 214/13.9.2002.

9.  Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως οικογενειακό εισόδημα του προστατευόμενου προσώπου νοείται αυτό που περιλαμβάνει το ετήσιο καθαρό εισόδημα και των δύο συζύγων, καθώς και το ετήσιο καθαρό εισόδημα των τυχόν ανήλικων τέκνων τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.4 του άρθρου 31    του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31)

10. Αν περισσότερα πρόσωπα συγκεντρώνουν ίσο αριθμό μορίων, η μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με κλήρωση. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 και κατά τη διενέργειά της μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίησή τους.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την πιστοποίηση των κριτηρίων του παρόντος άρθρου και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να συμπληρώνονται, να τροποποιούνται ή να αναμορφώνονται τα παραπάνω κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια και να ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα.

Άρθρο 5
Τοποθέτηση προστατευομένων – Περιορισμοί

1. Η τοποθέτηση των προστατευόμενων προσώπων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 9 και είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη.

2. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται με την ιδιότητα του δικηγόρου, υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, ανάλογα με τα προσόντα του προστατευομένου και τη σύνθεση του προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρηση ή στην εκμετάλλευση ή στο φορέα της παραγράφου 8 του άρθρου 2. Οι τοποθετούμενοι εξομοιώνονται πλήρως, ανάλογα με τα προσόντα τους, με το υπόλοιπο προσωπικό, ως προς τους όρους εργασίας, την αμοιβή, τις προαγωγές και γενικά τις συνθήκες εργασίας, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 11 για την απόλυσή τους.

3. Ο τοποθετούμενος υποχρεούται, μέσα σε ένα μήνα απο την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης για την τοποθέτησή του, να παρουσιαστεί στην επιχείρηση ή στην εκμετάλλευση ή στο φορέα της παραγράφου 8 του άρθρου 2 για να αναλάβει υπηρεσία. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ο τοποθετούμενος δεν παρουσιασθεί ή δεν δεχθεί τη θέση στην οποία τοποθετήθηκε από την Επιτροπή, χάνει την προστασία που του παρέχει ο νόμος, εκτός εάν συντρέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη μη ανάληψη υπηρεσίας, οπότε η Επιτροπή τον τοποθετεί πάλι στην ίδια ή άλλη επιχείρηση.

4. Προστατευόμενοι που είχαν απασχοληθεί σε μία επιχείρηση, ύστερα από αναγκαστική ή μη τοποθέτησή τους σε αυτή, δεν τοποθετούνται στην ίδια επιχείρηση, εκτός αν η επιχείρηση αυτή συναινεί εγγράφως.

5. Προστατευόμενοι, των οποίων η τοποθέτηση ανακλήθηκε δύο φορές ύστερα από αίτησή τους που υποβλήθηκε μετά από την ανάληψη υπηρεσίας χάνουν την προστασία που παρέχει ο νόμος αυτός.

6. Κάθε εργοδότης, στον οποίο τοποθετείται προστατευόμενος του νόμου αυτού, έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από την Επιτροπή που έκανε την τοποθέτηση, την αντικατάστασή του για υπαίτια ή ανυπαίτια ακαταλληλότητα, αφού τον απασχολήσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με αίτηση στην οποία περιέχονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η αντικατάσταση και επισυνάπτεται κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή από τον αιτούντα εργοδότη στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτησή της στην Επιτροπή. Ο προστατευόμενος κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση δύναται να παρασταθεί κατά τη συζήτησή της αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και να αναπτύξει εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις του. Η απόφαση της Επιτροπής για την αντικατάσταση του προστατευόμενου κοινοποιείται στον εργοδότη, το αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο από την υποβολή της αίτησής του. Μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης στον εργοδότη ή μέχρι τη λήξη του διμήνου, αν δεν γίνει κοινοποίηση, ο προστατευόμενος εξακολουθεί να εργάζεται και να αμείβεται από τον εργοδότη.

Ο προστατευόμενος χάνει την προστασία, αν αντικατασταθεί δύο φορές με απόφαση της Επιτροπής, για υπαίτια ακαταλληλότητα.

Σχετικό:  ΥΑ οικ.200270/2005 (ΦΕΚ Β΄ 503/14.4.205)

Άρθρο 6
Υποβολή στοιχείων – Διαδικασία

1. Οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και οι φορείς της παραγράφου 8 του άρθρου 2, που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως στις Επιτροπές του άρθρου 9 ειδική έντυπη δήλωση που παρέχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία δηλώνουν τον αριθμό του απασχολούμενου σε αυτές προσωπικού, τον αριθμό των απασχολούμενων προσώπων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, τον αριθμό των απασχολουμένων προσώπων που προστατεύονται από το άρθρο 1 του νόμου αυτού, τα οποία τοποθετήθηκαν σε αυτές αναγκαστικά, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησής τους, τον αριθμό των απασχολούμενων σε αυτές αναπήρων της παραγράφου 1 περίπτωση β` του άρθρου 1, καθώς και τις ειδικότητες που έχουν ανάγκη για να καλύψουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής πρόσληψης που προβλέπονται από το άρθρο 2.

Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις ποινικές κυρώσεις του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α`).

2. “Η δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και  στοιχείαυποβάλλεται στην Επιτροπή του άρθρου 9 στην Περιφέρεια της οποίας  έχειτην έδρα της η επιχείρηση, η εκμετάλλευση, ή ο φορέας, κατά τη χρονική περίοδο από 2 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου κάθε έτους.” Επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που διατηρούν υποκαταστήματα ή  εκμεταλλεύσεις σε περισσότερους από ένα νομούς υποχρεούνται να υποβάλλουν  δήλωση και στις οικείες Επιτροπές του άρθρου 9. Στη δήλωση αυτή  περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου για κάθε  υποκατάστημα ή εκμετάλλευση που βρίσκεται στην περιφέρεια της οικείας  Επιτροπής. Αν οι επιχειρήσεις, οι εκμεταλλεύσεις ή οι φορείς δεν υποβάλλουν  εμπροθέσμως τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή  προβαίνει στις τοποθετήσεις με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε   με την      παρ.8 άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001.

3. Με επιμέλεια των αρμόδιων υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. γίνεται έλεγχος των στοιχείων που περιέχονται στις δηλώσεις που υποβάλλονται. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι δημόσιοι οργανισμοί υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τις πιο πάνω υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή για τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών. Ιδιαίτερη γι` αυτό υποχρέωση έχουν οι οικείες Επιθεωρήσεις Εργασίας. Άρνηση εκπλήρωσης ή πλημμελής εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρέωσης αποτελεί βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα για τον υπεύθυνο υπάλληλο.

4. Οι υποβαλλόμενες δηλώσεις μαζί με τα συνοδευτικά τους στοιχεία και δικαιολογητικά προωθούνται το μήνα Ιούνιο κάθε έτους, από τις Επιτροπές του άρθρου 9, στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση ή τοπικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. για να γίνει ο έλεγχος και η μηχανογραφική τους επεξεργασία και να καταρτισθεί η προκήρυξη των θέσεων που καλύπτονται με αναγκαστική τοποθέτηση. Εάν οι θέσεις του φορέα ή της επιχείρησης που προκύπτει ότι πρέπει να καλυφθούν με αναγκαστική τοποθέτηση υπερβαίνουν τις τέσσερις και μέχρι δώδεκα, προκηρύσσεται μέχρι το ήμισυ αυτών και αν υπερβαίνουν τις δώδεκα προκηρύσσεται μέχρι το ένα τρίτο αυτών προς αποφυγήν της αιφνίδιας υπέρμετρης οικονομικής επιβάρυνσης του φορέα ή της επιχείρησης.

Η προκήρυξη που θα καταρτισθεί αποστέλλεται στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που αναφέρονται σε αυτήν, προκειμένου να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους προς τον Περιφερειακό Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της τοπικής υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ., που έχει την έδρα της η Πρωτοβάθμια Επιτροπή, εντός δεκαημέρου από την κοινοποίησή της. Μετά την εξέταση των διατυπωθεισών αντιρρήσεων διαμορφώνεται η προκήρυξη και αποστέλλεται προς την Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του Ν. 2643/1998 μαζί με τις τυχόν κατατεθείσες αντιρρήσεις επί της αρχικής προκήρυξης για έγκριση.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε    με την      παρ.9 άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001.

5. Η προκήρυξη των θέσεων αυτών για κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου έως 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους και τοιχοκολλάται στο κατάστημα, στο οποίο έχει την έδρα της η Επιτροπή του άρθρου 9.

Ακόμα η προκήρυξη αυτή δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών  και σε μία τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία. Ανακοίνωση σχετικά με  την προκήρυξη μεταδίδεται από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την     παρ.10 άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001.

6.  Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και κατά κατηγορία προστατευόμενων προσώπων, όπως οι κατηγορίες αυτές προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 και περιλαμβάνουν κατά σειρά προτεραιότητας τα ονόματα και κάθε άλλο αναγκαίο προσδιοριστικό στοιχείο των προσώπων που τοποθετούνται αναγκαστικά, διαμορφώνονται δε με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν τα Προστατευόμενα πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 4.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την     παρ.12 άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/2001 και  την παρ.5 του άρθρου 31 του Ν. 3227/2004   (ΦΕΚ Α 31)

7. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους το αργότερο, οι ανωτέρω πίνακες δημοσιεύονται από την οικεία Επιτροπή του άρθρου 9 για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Η δημοσίευση γίνεται με τοιχοκόλληση των πινάκων αυτών στο κατάστημα της Επιτροπής και με σχετική δημοσίευση για τη διενέργεια της τοιχοκόλλησης σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ευρείας κυκλοφορίας και σε μια τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία. Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον Τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας από τους ενδιαφερομένους ενώπιον των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή των Τοπικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του άρθρου 9. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ή Τοπικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του άρθρου 9, μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας ανασυντάσσουν τους πίνακες μοριοδότησης και το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου τους αποστέλλουν προς δημοσίευση στις οικείες Επιτροπές του άρθρου 9. Οι Επιτροπές αυτές δημοσιεύουν άμεσα τους ανωτέρω τελικούς πίνακες με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται για τους πίνακες πρώτης μοριοδότησης.

Το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με απόφασή τους τα Προστατευόμενα πρόσωπα στις υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς.

Οι αποφάσεις των Επιτροπών για τις τοποθετήσεις γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο δημοσιεύονται οι πίνακες μοριοδότησης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.13 άρθρ.31 Ν.2956/2001,        ΦΕΚ Α 258/2001 καταργήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 31 του         Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31)

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται :

α) Τα ειδικότερα στοιχεία τα οποία οι επιχειρήσεις, οι εκμεταλλεύσεις και οι φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται να δηλώνουν και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωσή τους.

β) Ο τύπος της δήλωσης της παραγράφου 1 και κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διαμόρφωσή της με τον αρτιότερο μηχανογραφικό τρόπο.

γ) Κάθε ζήτημα που αφορά στην παραλαβή, έλεγχο και επεξεργασία των δηλώσεων.

δ) Ο τύπος της αίτησης που υποβάλλουν τα Προστατευόμενα πρόσωπα, τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αίτηση, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση, τα δικαιολογητικά που είναι δυνατόν να κατατίθενται μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και ο χρόνος υποβολής τους, εφόσον οι προστατευόμενοι επιλεγούν για τοποθέτηση ή διάθεση, ο τρόπος και η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάρτισης των πιο πάνω πινάκων και κάθε ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της διάταξης.

Σημ.: όπως η περ.δ` όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.14 άρθρ.31 Ν.2956/2001,        ΦΕΚ Α 258/2001 καταργήθηκε με την παρ.7 του άρθρου 31 του         Ν. 3227/2004  (ΦΕΚ Α 31)

ε) Η γραμματειακή και γενικότερη υποστήριξη των επιτροπών του άρθρου 9, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να εκπληρώνουν πληρέστερα το έργο που τους ανατίθεται με το νόμο αυτόν.

στ) Ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης για την πληρωμή των δημοσιεύσεων και των ραδιοτηλεοπτικών ανακοινώσεων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό και κάθε άλλης συναφούς δαπάνης.

ζ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σχετικό:  ΥΑ οικ.200270/2005 (ΦΕΚ Β΄ 503/14.4.205)

Άρθρο 7
Πρόσθετα δικαιολογητικά

1. Οι προστατευόμενοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1, για να τοποθετηθούν ή διατεθούν σε εργασίες, υποχρεούνται με την αίτησή τους να προσκομίζουν στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 και τα εξής δικαιολογητικά :

α) Βεβαίωση της Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ-ΔΕΠΑΘΑ) ή των Επιτροπών που προβλέπονται στο π.δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136 Α`), από την οποία να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν σε μία από τις προστατευόμενες κατηγορίες των προσώπων του νόμου αυτού. Οι πολύτεκνοι, οι ανάπηροι και οι προστατευόμενοι συγγενείς των αναπήρων δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν το δικαιολογητικό αυτό.

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών και λοιπά πιστοποιητικά, από τα οποία να προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία τους.

δ) Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που λαμβάνουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α`) ότι δεν λαμβάνουν σύνταξη.

ε) Πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

στ. Βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου για την κατά το Ν. 1487/1950 αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του Ν. 1487/1950.

Σημ.: όπως η περ.στ` αντικαταστάθηκε ως άνω   με την    παρ.17 άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001.

ζ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, λόγω ελλείψεως σχετικής υποχρεώσεως, θα υποβάλλεται βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του τοποθετούμενου ότι δεν υπεβλήθη δήλωση εισοδήματος.

Σημ.: όπως η περ. ζ` της παρ.1 καταργήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 31 του Ν.     3227/2004  (ΦΕΚ Α 31)

η) Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι. Κ.Α., με  την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή  βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.

Για το σκοπό αυτόν και εφόσον οι υφιστάμενες υγειονομικές επιτροπές του  Ι.Κ.Α. δεν επαρκούν, μπορεί να συνιστώνται και άλλες τριμελείς επιτροπές,  στις οποίες ως Πρόεδρος ορίζεται ιατρός του Ειδικού Σώματος και ως μέλη  ιατροί των υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α..

Οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. στις  υγειονομικές Επιτροπές μετά από αίτησή τους.

Κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών μπορεί να υποβληθεί ένσταση.  Η ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από  την κοινοποίηση της απόφασης των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών στους  ενδιαφερομένους.  Δικαίωμα ένστασης έχουν: α) τα άτομα με αναπηρία τα οποία αφορά η απόφαση  της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α. και τα οποία  επιθυμούν τοποθέτηση σε θέση εργασίας με βάση το Ν. 2643/1998 και β) γονείς, σύζυγος ή αδέλφια του ατόμου με αναπηρία από την αναπηρία του οποίου  τυγχάνουν της προστασίας των διατάξεων του Ν. 2643/1998.

Για το σκοπό αυτόν συνιστώνται δύο (2) Δευτεροβάθμιες Τριμελείς  Υγειονομικές Επιτροπέςτου Ι.Κ.Α” μεέδρα την Αθήνα η πρώτη και τη Θεσσαλονίκηη δεύτερη.

Η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Αθήνας έχει αρμοδιότητα για  εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων υγειονομικών Επιτροπών

που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Αττικής, της Στερεάς  Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Νήσων Αιγαίου και των Ιονίων  Νήσων.

Η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Θεσσαλονίκης έχει αρμοδιότητα την  εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Μακεδονίας, της Θράκης,  της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Πρόεδροι των επιτροπών αυτών ορίζονται ιατροί του Ειδικού Σώματος και μέλη ιατροί των υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α.. Ιατροί  που μετείχαν στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές απαγορεύεται να μετέχουν ως  πρόεδροι ή μέλη στις Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος.

Η εξέταση των προσώπων της περίπτωσης β` του άρθρου 1 του Ν.2643/1998 από  τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές γίνεται κατά προτεραιότητα και καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α. εφάπαξ χρηματικό ποσό σαράντα πέντε (45) ευρώ που  βαρύνει, στις περιπτώσεις που τα κρινόμενα πρόσωπα είναι ασφαλισμένα για  παροχές ασθένειας, τον ασφαλιστικό τους οργανισμό ή το Δημόσιο αναλόγως, ενώ στις περιπτώσεις ανασφαλίστων το Ι,Κ.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά.

Η εξέταση των ενστάσεων από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές γίνεται με την  ίδια διαδικασία που ορίζεται για τις Πρωτοβάθμιες.”

Σημ.: όπως η περ. η΄ αντικαταστάθηκε  με την παρ.5 άρθρ.14     Ν.3144/2003,ΦΕΚ Α 111/8.5.2003 και έχει εφαρμογή από 1.8.2003.

Σχετικό:  παρ.16 άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001.

Για το σκοπό αυτόν και εφόσον οι υφιστάμενες υγειονομικές επιτροπές του Ι.Κ.Α. δεν επαρκούν δύναται να συστήνονται νέες τριμελείς επιτροπές, στις οποίες ως Πρόεδρος ορίζεται γιατρός του Ειδικού Σώματος και ως μέλη γιατροί των υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α.

Η εξέταση των προσώπων της περίπτωσης β` του άρθρου 1 του παρόντος νόμου από τις παραπάνω επιτροπές, γίνεται κατά προτεραιότητα και καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α. εφάπαξ χρηματικό ποσό δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών που θα βαρύνει, στις περιπτώσεις που τα κρινόμενα πρόσωπα είναι ασφαλισμένα για παροχές ασθένειας, τον ασφαλιστικό τους οργανισμό ή το Δημόσιο ανάλογα, ενώς στις περιπτώσεις ανασφαλίστρων το Ι.Κ.Α. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα παραπέμπονται από τις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. που θα οριστούν για το σκοπό αυτόν στις υγειονομικές επιτροπές μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Σημ.: όπως η περ. η αντικαταστάθηκε  με την παρ.2  άρθρ.18         Ν.2736/1999 ΦΕΚ Α 172/26.8.1999.

θ) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας.

2. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 τοποθετούνται ή διατίθενται σε εργασία στις υπόχρεες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς, εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα άνεργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ. και προσκομίζουν τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β` έως και η της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 8
Επιχορήγηση εργοδοτών, εργονομική διευθέτηση, επαύξηση χρόνου αδείας, ηθικές αμοιβές

1. Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παραγράφου 8 του άρθρου 2, που απασχολούν άτομα με ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1, δύναται να επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. για μέρος των αποδοχών που τους καταβάλλουν.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, τα ειδικότερα προσόντα κατά κατηγορία προστατευόμενων ατόμων, η φύση της εργασίας και τα λοιπά κριτήρια για τη χορήγηση της επιδότησης αυτής, καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παραγράφου 8 του άρθρου 2, που απασχολούν άτομα με ειδικές ανάγκες της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. μέρος της δαπάνης για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας των ατόμων αυτών. Το ύψος της συμμετοχής του Οργανισμού στη δαπάνη αυτή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ..

3. Με βάση τα στοιχεία, που υποβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 6 οι υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς, σχετικά με τις ανάγκες τους σε ειδικότητες, ο Ο.Α.Ε.Δ. καταρτίζει κάθε χρόνο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικότητες που ζητούνται από τις επιχειρήσεις αυτές. Ο καθορισμός των ειδικοτήτων αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Η επαγγελματική κατάρτιση γίνεται στις εκπαιδευτικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τα παραπάνω άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα, που εφαρμόζονται σε αυτές ή σε ειδικά ιδρύματα ή φορείς, που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα ιδρύματα αυτά. Για όσους παραπέμπονται στα ειδικά ιδρύματα ή φορείς, ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να καταβάλει μέρος ή το σύνολο της δαπάνης που απαιτείται για την επαγγελματική τους κατάρτιση. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της δαπάνης αυτής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..

Στα πιο πάνω άτομα, που παραπέμπονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε ειδικά ιδρύματα κατάρτισης, χορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ., πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται οι όροι χορήγησης των παραπάνω πιστοποιητικών, η ηλικία, τα προσόντα των δικαιούχων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τα άτομα όλων των προστατευόμενων κατηγοριών του παρόντος νόμου, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

Οι προϋποθέσεις, οι πόροι και τα λοιπά αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την  παρ.18          άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001.

4. Η ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές των μισθωτών, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, επαυξάνεται κατά έξι (6) εργάσιμες ημέρες για άτομα με ειδικές ανάγκες της διάταξης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1, καθώς και για αναπήρους, μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον συντρέχουν και γι` αυτούς οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της παραπάνω διάταξης.

Την επαύξηση αυτή δικαιούνται όλα τα παραπάνω άτομα με ειδικές ανάγκες και όλοι οι ανάπηροι ανεξάρτητα από τον τρόπο και το χρόνο της πρόσληψής τους.

Ευνοϊκότεροι όροι, που τυχόν προβλέπονται για τη χρονική διάρκεια της ετήσιας άδειας με αποδοχές από άλλες διατάξεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές διατάξεις, κανονισμούς ή οργανισμούς, δεν θίγονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

5. Σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παραγράφου 8, του άρθρου 2 και σε πρόσωπα που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για απασχόληση προσώπων που προστατεύονται από το νόμο αυτόν και για παροχή προστασίας πέρα από εκείνη του παρόντος νόμου, μπορεί να απονέμονται οι πιο κάτω ηθικές αμοιβές :

α) ευαρέσκεια,

β) έπαινος και

γ) χρηματικό βραβείο.

Οι ηθικές αυτές αμοιβές απονέμονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζεται το ύψος των χρηματικών βραβείων.

Άρθρο 9
Πρωτοβάθμια Επιτροπή – Προσφυγή

1. Στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Δ. συνιστάται Πρωτοβάθμια Πενταμελής Επιτροπή. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να συνιστώνται περισσότερες Πρωτοβάθμιες Πενταμελείς Επιτροπές και να καθορίζεται η χωρική τους αρμοδιότητα και η έδρα τους.

Σχετικό:  ΥΑ 95863/2005 (ΦΕΚ 1022 Β΄/2005)

2. Κάθε Πρωτοβάθμιο Πενταμελής Επιτροπή αποτελείται από :

α) Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ανώτερο διοικητικό υπάλληλο, με τους αναπληρωτές τους, ως Πρόεδρο.

β) Δύο υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ. με βαθμό τουλάχιστον Γ’ με τους αναπληρωτές τους

γ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), με τον αναπληρωτή του.

δ) Έναν εκπρόσωπο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) ή έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ή των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ή  των πολεμιστών, εφόσον συζητούνται κατά περίπτωση θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

Χρέη εισηγητή και γραμματέα της Επιτροπής ασκούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ.. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται τριετής.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα της Επιτροπής. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν το λογαριασμό εξόδων διοίκησης του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ..

Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία ορισμού των εκπροσώπων των οργανώσεων της παραπάνω περίπτωσης δ`, ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 51 του ν.4430/2016

3. Κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων πενταμελών Επιτροπών χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον των δευτεροβάθμιων Επιτροπών του άρθρου 10. Δικαίωμα προσφυγής έχουν οι υπόχρεοι εργοδότες, τα προστατευόμενα πρόσωπα και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.

Η προσφυγή ασκείται:

α) από τους εργοδότες μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της τοποθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α`).

β) από τα προστατευόμενα άτομα και κάθε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον Τύπο της απόφασης της Επιτροπής περί τοποθέτησής τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την  παρ.19        άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001.

Σχετικό:  παρ.2 του άρθρου 20 του Ν.4283/2014  (ΦΕΚ Α 189/10.09.2014)

Άρθρο 10
Σύσταση και αρμοδιότητες Δευτεροβάθμιων Επιτροπών

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστώνται δύο (Α και Β) Δευτεροβάθμιες Επιτροπές προστατευομένων. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται από :

α) Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενοαπο το Νομικό Σύμβουλο του ιδίου Υπουργείου για τη μία Επιτροπή και τον καθ` ύλη αρμόδιο Γενικό Διευθυντή του ιδίου Υπουργείου, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης για τη δεύτερη Επιτροπή.

β) Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τον αναπληρωτή του, εφόσον συζητούνται θέματα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, αναπήρων πολέμου αμάχου πληθυσμού, αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου, αντιστασιακών ως και των τέκνων όλων των προαναφερθεισών κατηγοριών ή έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στις λοιπές περιπτώσεις, με τους αναπληρωτές τους.

γ) Δύο ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τους αναπληρωτές τους.

δ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), με τον αναπληρωτή του.

ε) Έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) ή έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ή των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ή των πολεμιστών, εφόσον συζητούνται κατά περίπτωση θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Χρέη εισηγητή και γραμματέα ασκούν υπάλληλοι της αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Τα μέλη της Επιτροπής, ο εισηγητής και ο γραμματέας με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η θητεία των μελών είναι διετής.

Οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές εξετάζουν τόσο τη νομιμότητα της  προσβαλλόμενης πράξης όσο και την ουσία της υπόθεσης και μπορούν να ακυρώνουν εν όλω ή εν μέρει την πράξη ή να την τροποποιούν, προβαίνοντας  αναλόγως και σε τοποθέτησή του προσφεύγοντος, ή να απορρίπτουν την προσφυγή.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 14 Ν.2874/2000,       ΦΕΚ Α 286/29.12.2000, με την  παρ.20 άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001 και με την  παρ.6 άρθρ.51 Ν.4430/2016.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών, οι μεταξύ τους αρμοδιότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα των Επιτροπών. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν το λογαριασμό εξόδων διοίκησης του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ..

Σχετικό:  παρ.21 άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001.

Άρθρο 11
Λύση σχέσης εργασίας

1. Η σχέση εργασίας των προσώπων που τοποθετούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των προσώπων που έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους πολεμιστές μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως αν έχουν προσληφθεί υποχρεωτικά ή όχι, λύεται :

α) Αυτοδικαίως μόλις συμπληρώσουν το όριο ηλικίας, που ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό ή τον εσωτερικό κανονισμό ή τον οργανισμό της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, που έχει ισχύ νόμου, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για πλήρη συνταξιοδότηση, λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις αυτές διατηρούνται στην επιχείρηση έως ότου τις αποκτήσουν και πάντως όχι πέρα από το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους.

β) Με καταγγελία της σχέσης εργασίας χωρίς αποζημίωση, εφόσον ο προστατευόμενος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60, 61 και 62 του Ποινικού Κώδικα.

γ) Με καταγγελία, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 9 για τους εξής λόγους :

αα) Για παραβάσεις που προβλέπονται από τον αναγνωρισμένο οργανισμό ή κανονισμό της υπηρεσίας ή επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, για τις οποίες ορίζεται ως ποινή η απόλυση.

ββ) Για αποδεδειγμένη  ανεπάρκεια ή για ακαταλληλότητα στην εκτέλεση της εργασίας, που δεν οφείλεται πάντως στα τραύματα ή στην αναπηρία ή για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για αντικοινωνική γενικώς διαγωγή.

δ) Με καταγγελία της σχέσης εργασίας αν έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2, απόφαση του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή του Ο.Α.Ε.Δ..

ε) Με καταγγελία της σχέσης εργασίας μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη γήρατος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2. Όταν πρόκειται για δικηγόρους, η έμμισθη εντολή τους λύεται, όπως ορίζει ο Δικηγορικός Κώδικας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων β` και γ` της προηγούμενης παραγράφου. Δικηγόροι, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πάγια περιοδική αμοιβή και προστατεύονται από την ισχύουσα για τους πολεμιστές νομοθεσία, αν απολυθούν ή αντικατασταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτής, δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του ν.δ/τος 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α`). Αν αποχωρήσουν οικειοθελώς από την υπηρεσία δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος.

Άρθρο 12
Διοικητικές κυρώσεις

1. Σε βάρος του εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου αυτού επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις :

α) Πρόστιμο ίσο με έξι (6) κατώτατους μηνιαίους μισθούς ιδιωτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για άρνηση πρόσληψης των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

β) Πρόστιμο, επιπλέον από αυτό της προηγούμενης περίπτωσης α`, ίσο με τις αποδοχές που δικαιούται ο τοποθετούμενος για κάθε ημέρα καθυστέρησης της πρόσληψής του, εφόσον εμφανίστηκε στον υπόχρεο εργοδότη. Το πρόστιμο αυτό υπολογίζεται από την παρέλευση ενός μηνός από την κοινοποίηση με απόδειξη στον υπόχρεο εργοδότη της απόφασης της επιτροπής του άρθρου 9 ή εφόσον ασκηθεί προσφυγή από τον εργοδότη στην επιτροπή του άρθρου 10, από την παρέλευση ενός μηνός από την κοινοποίηση με απόδειξη της απορριπτικής απόφασης σε αυτόν.

γ) Το πρόστιμο της περίπτωσης α` για παράλειψη ή εκπρόθεσμη υποβολή της ειδικής έντυπης δήλωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

Αν διαπιστωθεί δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων, επιβάλλεται το παραπάνω πρόστιμο προσαυξημένο κατά ποσό ίσο με το μισό κατώτατο μηνιαίο μισθό ιδιωτικού υπαλλήλου για κάθε απασχολούμενο που δεν αναφέρεται στην ειδική έντυπη δήλωση ή για τον οποίο παρατίθενται ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.

2. Τα πρόστιμα των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 1 επιβάλλονται μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 9 για την άσκηση προσφυγής από τον εργοδότη κατά της απόφασης τοποθέτησης της Επιτροπής του άρθρου 9 και σε περίπτωση άσκησης της προσφυγής αυτής, μετά την πάροδο ενός μηνός από την κοινοποίηση με απόδειξη της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 10.

Το πρόστιμο διαγράφεται, τυχόν δε καταβληθέν πρόστιμο επιστρέφεται μετά την ακύρωση της πράξης επιβολής του με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

3. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται με απόδειξη στον υπόχρεο εργοδότη. Μετά την οριστικοποίηση, κατά τις προηγούμενες διατάξεις, του προστίμου συντάσσεται χρηματικός κατάλογος σύμφωνα με το άρθρο 55 του π.δ/τος 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α`), που αποστέλλεται για είσπραξη, στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του υποχρέου. Οι ανωτέρω οφειλές καταβάλλονται εφάπαξ, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρο 13
Προγενέστερες τοποθετήσεις
Οι τοποθετήσεις τέκνων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, που έγιναν κατ` εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1648/1986, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α`) θεωρούνται νόμιμες και ισχυρές.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι Επιτροπές των άρθρων 8 και 10 του ν. 1648/1986 εξακολουθούν μέχρι 31.12.1998 να διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 1648/1986, όπως ισχύει, αλλά μόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών περαίωσης των υποθέσεων που εκκρεμούν σε αυτές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Οι Επιτροπές των άρθρων 8 και 10 του ν. 1648/1986 καταργούνται την 31.12.1998 και όσες αιτήσεις δεν έχουν κριθεί επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους.

Ειδικά, ως προς αυτούς και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, παρέχεται εξάπαξ ειδική πριμοδότηση μορίων, ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο παρέμεινε εκκρεμής η αίτησή τους στην οικεία Επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου. Με την πριμοδότηση αυτή προσαυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μορίων που προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου. Για την ανωτέρω ειδική πριμοδότηση υπολογίζονται 50 μόρια ανά κάθε ακέραιο χρόνο εκκρεμότητας της αίτησης, με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ως άνω Επιτροπή.

Διάστημα εκκρεμότητας της αίτησης μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών λογίζεται ως ένα έτος.

3. Εκκρεμείς, κατά την 31.12.1998, προσφυγές ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ν. 1648/1986 κρίνονται από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 10 του νόμου αυτού. Όσες υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 10 του ν. 1648/1986 στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 8 του ν. 1648/1986 κρίνονται από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 15
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου καταργούνται οι διατάξεις του ν. 1648/1986, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Άρθρο 16
Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α`) αντικαθίσταται ως εξής :

“2. Η περίπτωση της παραγράφου 2γ του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`) ισχύει από της δημοσιεύσεως του προηγούμενου νόμου και για το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ.. Από το σχολικό έτος 1998-1999 και εφεξής το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 του ν.δ/τος 1221/1972 (ΦΕΚ 147 Α`) εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ. προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και αμείβεται με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..

Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, καθώς και για την επιλογή των εκπαιδευομένων των Σχολών Μαθητείας, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζονται αντίστοιχα τα εξής κριτήρια :

1) Για το εκπαιδευτικό προσωπικό :

α. Διδακτική εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.

β. Επαγγελματική εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.

γ. Παιδαγωγικός τίτλος.

δ. Μεταπτυχιακός τίτλος.

ε. Κοινωνικά κριτήρια.

Ειδικά προσόντα και τυχόν εκθέσεις αξιολόγησης από συναφή προϋπηρεσία των υποψηφίων στον Ο.Α.Ε.Δ. συνεκτιμώνται.

2) Για τους εκπαιδευομένους :

Α. Στις Σχολές Μαθητείας :

α. βαθμός τίτλου σπουδών,

β. κοινωνικά κριτήρια.

Β. Στις Σχολές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης :

α. διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία εγγραφής του ανέργου στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.,

β. βαθμός τίτλου σπουδών που απαιτείται για την ειδικότητα,

γ. κοινωνικά κριτήρια.

Γ. Στα Ι.Ε.Κ. :

α. βαθμός απολυτηρίου,

β. ηλικία,

γ. εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα,

δ. κοινωνικά κριτήρια.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται και συμπληρώνονται τα παραπάνω κριτήρια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την πιστοποίηση των κριτηρίων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.”

Άρθρο 17

1. Το άρθρο 6 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α`), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α`) αντικαθίσταται ως εξής :

“Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας σε τομείς, διευθύνσεις, τμήματα ή άλλες οργανωτικές μονάδες καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση του Διοικητικού του Συμβουλίου.”

2. Στο άρθρο 10 του ν. 2150/1993 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής :

“1.α. Το προσωπικό του Ε.Ι.Ε. διακρίνεται σε ερευνητικό, τεχνικό (επιστημονικό και μη) και διοικητικό (επιστημονικό και μη).”

3. Το άρθρο 5 του ν. 2150/1993 παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής :

“Ο Γενικός Διευθυντής και το ερευνητικό προσωπικό του Ε.Ι.Ε. ορίζονται με τις διαδικασίες και τα κριτήρια των άρθρων 15 έως και 19 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α`). Για τις προαγωγές και τα λοιπά θέματα πλην αμοιβών ισχύουν οι διατάξεις του ίδιου νόμου, όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ο κανονισμός κατάστασης προσωπικού καθορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες για την επιλογή και την πλήρωση θέσεων του τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού.

Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Ι.Ε. επιλέγονται μετά από ανοικτό διαγωνισμό και τοποθετούνται με απόφαση του Δ.Σ.. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τέσσερα (4) τουλάχιστον έντυπα ημερήσια ή εβδομαδιαία μεγάλης κυκλοφορίας και οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση για να υποβάλουν την υποψηφιόητητά τους. Η προκήρυξη προσδιορίζει τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της προς πλήρωση θέσης τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τα προσόντα του ερευνητή βαθμίδας Γ ,εφόσον πρόκειται για υπηρεσιακή μονάδα που εκτελεί ερευνητικές δραστηριότητες. Αν δεν υπάρχουν ερευνητές βαθμίδας Γ`μπορεί να ορίζεται προϊστάμενος ερευνητής βαθμίδας Δ`.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.5 άρθρ.13       Ν.2736/1999,ΦΕΚ Α 172/26.8.1999.

4. Το άρθρο 9 του ν. 2150/1993 αντικαθίσταται ως εξής :

“1. Στο Ε.Ι.Ε. συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από το Γενικό Διευθυντή του, ως Πρόεδρο, έναν ερευνητή που υπηρετεί στο Ε.Ι.Ε. και τρεις ως πέντε ερευνητές άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων ή μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής που ειδικεύονται στα θέματα που ενδιαφέρουν το Ε.Ι.Ε..

2. Έργο της Επιτροπής είναι η προετοιμασία εισηγήσεων προς το Δ.Σ. και η παρουσίασή τους από το Γενικό Διευθυντή στα ακόλουθα θέματα :

α. μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και ετήσιο πρόγραμμα ερευνητικών και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων,

β. αξιολόγηση της πορείας των ανωτέρω προγραμμάτων και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει το Ε.Ι.Ε.,

γ. συγκρότηση επιτροπών επιλογής ερευνητικού προσωπικού του Ε.Ι.Ε.,

δ. οποιοδήποτε άλλο θέμα εισαχθεί από το Δ.Σ. ή από το Γενικό Διευθυντή προς γνωμοδότηση.”

5. Όπου στο ν. 2150/1993 αναφέρεται ο “διευθυντής” εννοείται ο “γενικός διευθυντής.”

Άρθρο 18

1. Το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, μόνιμο ή εποχικό, της υπό εκκαθάριση εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ δικαιούται να λάβει τη νόμιμη αποζημίωσή του, δια προνομιακής και οριστικής κατατάξεώς του στον πίνακα κατατάξεως που θα συντάξει ο εκκαθαριστής, μετά την εκποίηση του ενεργητικού της εταιρείας αυτής.

2. Το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, που απασχολείται σήμερα στην Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ και προέρχεται από το προσωπικό της υπό εκκαθάριση Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, δικαιούται να λάβει την αποζημίωση που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στην πιο πάνω υπό εκκαθάριση εταιρεία, δια προνομιακής και οριστικής κατατάξεώς του στον πίνακα κατάταξης της παραγράφου 1, εφόσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας καταγγελθούν από την Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, προ της μεταβίβασης του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ.

3. Ως προνομιακή κατάταξη νοείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 975 αριθ. 3 Κ. Πολ. Δ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1545/1985.

Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ           ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                                              Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ                            Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                       Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ