ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2641 ΦΕΚ Α` 211/15.9.1998

Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Η Παλλαϊκή Άμυνα (Π.Α.Μ.) οργανώνεται από τον καιρό της ειρήνης και έχει ως κύρια αποστολή σε περιόδους έντασης, επιστράτευσης και πολέμου την τοπική άμυνα, την πολιτική άμυνα και την πολιτική προστασία, ενώ σε καιρό ειρήνης την πολιτική άμυνα και την πολιτική προστασία.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Ως Παλλαϊκή Άμυνα νοείται η ενεργός συμμετοχή στην εθνική ασφάλεια όσων Ελλήνων και Ελληνίδων μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες γι` αυτήν και δεν μετέχουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

2. Ως Τοπική Άμυνα νοείται η αντιμετώπιση ενεργειών του εχθρού με ενεργητικά και παθητικά μέσα από τα Τμήματα Π.ΑΜ. στις περιοχές που συγκροτούνται ή κοντά σε αυτές.

3. Ως Πολιτική Άμυνα νοείται η οργάνωση, καθοδήγηση και κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων της χώρας για την προστασία της από κάθε είδους εχθρικές προσβολές και την αντιμετώπιση κάθε είδους καταστροφών ιδίως στον πολιτικό τομέα (άρθρο 2 παρ. 4 του ν.δ. 17/1974).

4. Ως Πολιτική Προστασία νοείται ο σχεδιασμός, η πρόληψη, η υλική και ψυχολογική προπαρασκευή και κινητοποίηση των Δυνάμεων και μέσων της χώρας, που αποβλέπει στην προστασία των πολιτών, στη διαφύλαξη των κάθε είδους αγαθών, υλικών και πλουτοπαραγωγικών πηγών, εγκαταστάσεων και μνημείων της χώρας, καθώς και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις περιπτώσεις αναγκών που προκαλούνται από φυσικές, τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2344/1995).

5. Ως Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας νοείται το σύνολο του πληθυσμού, που ορίζεται στο άρθρο 7, δήμου ή κοινότητας ή ομάδας όμορων δήμων και κοινοτήτων, στα όρια των οποίων συγκροτείται και ενεργεί σε αποστολές Τοπικής Άμυνας ή και Πολιτικής Άμυνας ή και Πολιτικής Προστασίας.

Ως Τμήμα Ενίσχυσης Παλλαϊκής Άμυνας νοείται το Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας που ενεργεί στα όρια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, όπου συγκροτήθηκε ή σε όμορες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2β` του παρόντος.

Άρθρο 3
Οργάνωση της Παλλαϊκής Άμυνας

1. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) είναι το όργανο που λαμβάνει κατευθυντήριες αποφάσεις για θέματα Π.ΑΜ. και ειδικότερα :

α. Εισηγείται στην Κυβέρνηση για τα θέματα της Π.ΑΜ..

β. Καθορίζει τις προτεραιότητες οργάνωσης της Π.ΑΜ. στο σύνολο της Επικράτειας ή στο επίπεδο περιφερειών ή νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

γ. Καθορίζει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης και εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων και πιστώσεων για την εκπλήρωση της αποστολής της Π.ΑΜ..

δ. Ρυθμίζει κάθε άλλο ζήτημα υπαγόμενο στην αρμοδιότητα ενός ή περισσότερων υπουργείων.

2. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας :

α. Εισηγείται στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. τη λήψη αποφάσεων εν γένει σε θέματα Π.ΑΜ. και είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση των θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).

β. Μεριμνά για το συντονισμό των λοιπών υπουργείων σε θέματα Π.ΑΜ. και συγκροτεί με κοινές αποφάσεις των συναρμόδιων υπουργών τις αναγκαίες διυπουργικές επιτροπές, προωθεί δε προτάσεις των λοιπών υπουργείων για θέματα Π.ΑΜ. στο ΚΥ.Σ.Ε.Α..

γ. Καθορίζει τον τρόπο συμβολής των Ε.Δ. στην Π.Α.Μ. και τη διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων, μέσων και υλικών για την οργάνωση και τη λειτουργία της.

δ. Καταρτίζει σχέδια ενεργοποίησης των Τμημάτων της Π.ΑΜ. στην Τοπική Άμυνα. Επίσης καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, σχέδια για την Πολιτική Άμυνα.

ε. Διαθέτει το στρατιωτικό προσωπικό και το αναγκαίο υλικό για τις υπηρεσίες της Π.ΑΜ..

3. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε συνεργασία με τον Υπουργό, κατά περίπτωση, Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου :

α. Μεριμνά για το συντονισμό των λοιπών συναρμόδιων υπουργείων για θέματα Π.ΑΜ. που αφορούν την Πολιτική Προστασία.

β. Συντονίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και ενισχύει τις περιφέρειες και δι` αυτών τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού για την ενεργό συμβολή τους στην Π.ΑΜ..

4. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης :

α. Οργανώνει Μονάδες Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν.δ. 17/1974 και στον παρόντα νόμο, σε συνεργασία με τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.

β. Εχει την ευθύνη για την επιμόρφωση των Τμημάτων Π.ΑΜ. σε θέματα Πολιτικής Άμυνας.

γ. Συνεργάζεται με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς για θέματα Π.ΑΜ..

5. Οι Υπουργοί Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου :

α. Παρακολουθούν την πρόοδο για την οργάνωση και την προπαρασκευή της Π.ΑΜ. στο χώρο της ευθύνης τους και εισηγούνται σχετικά στα αρμόδια υπουργεία.

β. Συνεργάζονται με τις περιφέρειες, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και τις στρατιωτικές, αστυνομικές και λοιπές αρχές του χώρου ευθύνης τους για θέματα Π.ΑΜ..

6. Οι λοιποί υπουργοί κατευθύνουν με βάση τις οδηγίες των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης τις εποπτευόμενες από αυτούς Υπηρεσίες για θέματα της Π.ΑΜ..

7. Οι Γενικοί Γραμματείς (Γ.Γ.) των περιφερειών κατευθύνουν τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, σε θέματα Π.ΑΜ. που αφορούν κυρίως την Πολιτική Προστασία.

8. Οι νομάρχες :

α. Καταρτίζουν, σε συνεργασία με τους Γενικούς Γραμματείς της Περιφέρειας, τις τοπικές στρατιωτικές και άλλες αρμόδιες αρχές (ιδίως Ελληνική Αστυνομία ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικό Σώμα Π.Σ., Λιμενικό Σώμα Λ.Σ.), σχέδια ενεργοποίησης των Τμημάτων Π.ΑΜ. για την Πολιτική Προστασία.

β. Επιλέγουν και κατανέμουν το διαθέσιμο προσωπικό για τη συγκρότηση των Τμημάτων Π.ΑΜ. σε συνεργασία με τις τοπικές στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές.

γ. Μεριμνούν για τη φύλαξη των πραγμάτων που έχουν επιταχθεί για περίπτωση ανάγκης.

9. Οι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων :

α. Παρέχουν στοιχεία για τους πολίτες του δήμου ή της κοινότητάς τους, που μπορούν να ενταχθούν στην Π.ΑΜ., στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τις στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές και συμβάλλουν στην οργάνωση και επιμόρφωση των Τμημάτων Π.ΑΜ. και των Μονάδων της Π.Σ.Ε.Α./Πολιτικής Άμυνας των ορίων τους.

β. Συντάσσουν και τηρούν καταστάσεις με βάση τις οδηγίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, που περιλαμβάνουν την ονομαστική συγκρότηση, τα μέσα και τα υλικά των Τμημάτων Π.ΑΜ..

γ. Μεριμνούν για τη συγκέντρωση του προσωπικού των Τμημάτων Π.ΑΜ. με σκοπό την εκπαίδευση από τις αρμόδιες αρχές και συνεργάζονται με τους Διοικητές των Μονάδων για θέματα Π.ΑΜ..

Άρθρο 4
Ενεργοποίηση της Παλλαϊκής Άμυνας

1. Σε δήμους ή κοινότητες ή και ομάδα όμορων δήμων και κοινοτήτων συγκροτούνται με μέριμνα και εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) Τμήματα Π.ΑΜ. ανάλογα με τους διαθέσιμους πολίτες. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τις Μονάδες Πολιτικής Άμυνας εντάσσονται, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του ν.δ. 17/1974, στην Π.ΑΜ..

2. Στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις των παραμεθόριων περιοχών της χώρας είναι δυνατόν σε καιρό έντασης, επιστράτευσης ή πολέμου να παρέχεται για την Τοπική Άμυνα, ύστερα από έγκριση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. οπλισμός σε κλιμάκια Τμημάτων της Π.ΑΜ..

3. Η εποπτεία επί της Π.ΑΜ. ασκείται, κατά περίπτωση, από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου.

4. Ο σχεδιασμός και η ενεργοποίηση της Π.ΑΜ. γίνεται, κατά περίπτωση, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), το Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.), τη Διεύθυνση Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α. του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Υ.Δ.Τ.), τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) και Δημόσιας Τάξης, τις περιφέρειες, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.

5. Για τις ανάγκες οργάνωσης, σχεδιασμού και προπαρασκευής της Π.ΑΜ.:

α. Η Διεύθυνση Π.Σ.Ε.Α. όλων των υπουργείων, εκτός από το ΥΠ.ΕΘ.Α., μετονομάζεται σε Διεύθυνση Π.Α.Μ.-Π.Σ.Ε.Α. και είναι αρμόδια και για όλα τα θέματα της Π.Α.Μ.. Ειδικά σε ό,τι αφορά το ΥΠ.ΕΘ.Α., η Διεύθυνση Π.Σ.Ε.Α. του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. καθίσταται αυτοτελής Κλάδος, με την ονομασία Κλάδος Π.Α.Μ. – Π.Σ.Ε.Α. και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Γ.Ε.Ε.Θ.Α..

β. Στα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ε.Δ. συνιστάται Διεύθυνση Π.Α.Μ. – Π.Σ.Ε.Α., η οποία είναι αρμόδια και για όλα τα θέματα της Π.ΑΜ., σε αυτήν δεν εντάσσονται οι υπάρχουσες υπηρεσίες Π.Σ.Ε.Α. Στους Σχηματισμούς του Γ.Ε.Σ. συνιστάται Υπηρεσία Π.Α.Μ..

γ. Στις περιφέρειες και στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις συνιστάται φορέας Π.ΑΜ., στον οποίο εντάσσονται οι υπάρχοντες φορείς Π.Σ.Ε.Α. και Πολιτικής Προστασίας αυτών.

δ. Στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού συνιστάται Γραφείο Π.ΑΜ..

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών, καθώς και των Υπουργών Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου όταν απαιτείται, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την οργάνωση και τη στελέχωση των παραπάνω υπηρεσιών, οι αρμοδιότητές τους, η σύσταση των νέων οργανικών θέσεων για την κάλυψη των αναγκών της Π.ΑΜ., η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων και στρατιωτικών μεταξύ των αρμόδιων φορέων και τα προσόντα του προσωπικού.

Άρθρο 5
Οργάνωση και συγκρότηση ΤμημάτωνΠαλλαϊκής Άμυνας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης συγκροτούνται, μετά από προηγούμενη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. :

α. Τμήματα Παλλαϊκής Άμυνας

β. Τμήματα Ενισχύσεως Παλλαϊκής Άμυνας.

2. Στις περιφέρειες ή νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, όπου συνιστώνται τα Τμήματα Π.ΑΜ., συνεχίζουν να συγκροτούνται, με μέριμνα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, οι Τοπικές Μονάδες Πολιτικής Άμυνας του άρθρου 26 του ν.δ. 17/1974 και παύουν να συγκροτούνται οι Μονάδες Κινητής Εφεδρείας της Πολιτικής Άμυνας, οι αρμοδιότητες των οποίων ασκούνται από τα Τμήματα της Π.ΑΜ..

3. Στις περιφέρειες ή νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της προηγούμενης παραγράφου είναι δυνατόν, μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., να μην οργανώνονται οι προβλεπόμενες από το ν. 1295/1982 Μονάδες Εθνοφυλακής.

4. Οι πίνακες με το αναγκαιούν υλικό των Τμημάτων Π.ΑΜ. συντάσσονται από το ΥΠ.ΕΘ.Α./Γ.Ε.Σ.. Ως πυρήνες για τη στελέχωση των Τμημάτων Π.ΑΜ. τοποθετούνται, κατά το δυνατόν, από το ΥΠ.ΕΘ.Α. μόνιμοι σε ενέργεια ή μόνιμοι εκ της εφεδρείας ή έφεδροι σε ενέργεια ή έφεδροι εκ της εφεδρείας Αξιωματικοί και των τριών Κλάδων των Ε.Δ. Με αποφάσεις του Αρχηγού Γ.Ε.Ε.Θ.Α., που συνοδεύονται από τους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την οργάνωση των Τμημάτων Π.ΑΜ..

5. Στον Κανονισμό της Π.ΑΜ., που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη θεωρητική επιμόρφωση και πρακτική εξάσκηση, τη διοίκηση, τις αποστολές και γενικώς για κάθε ζήτημα σχετικό με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Τμημάτων της Π.ΑΜ..

Άρθρο 6
Υπαγωγή – Περιοχή Δράσης – Αποστολές Τμημάτων Παλλαϊκής Άμυνας

1. Τα Τμήματα Π.ΑΜ. υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στους Διοικητές των Συγκροτημάτων ή ανεξάρτητων Μονάδων του Στρατού Ξηράς, στη ζώνη ευθύνης των οποίων συγκροτούνται. Σε περιπτώσεις καταστροφών, που ανάγονται στην πολιτική προστασία της χώρας, συντονίζονται από τους οικείους νομάρχες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 2344/1995.

2. Η περιοχή δράσης των Τμημάτων Π.ΑΜ. και των Τμημάτων Ενισχύσεως Π.ΑΜ. καθορίζονται ως εξής :

α. Τα Τμήματα της Π.ΑΜ. ως βασικό χώρο ενέργειας και ευθύνης έχουν τα όρια του δήμου ή της κοινότητας που συγκροτούνται.

β. Τα Τμήματα Ενισχύσεως Π.ΑΜ. ενεργούν μέσα στα όρια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία συγκροτούνται, είναι δε δυνατόν να μετακινούνται προς εκτέλεση αποστολών και σε όμορες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, κατόπιν απόφασης του ΥΠ.ΕΘ.Α./Γ.Ε.Ε.Θ.Α. επί θεμάτων Τοπικής Άμυνας και Πολιτικής Άμυνας ή ύστερα από απόφαση του Γ.Γ.Π.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας.

3. Στα Τμήματα Π.ΑΜ. ανατίθενται οι εξής αποστολές :

α. Ως κύρια αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, έχουν την τοπική άμυνα των περιοχών, όπου συγκροτούνται, την πολιτική άμυνα και την πολιτική προστασία.

β. Αποστολές της Τοπικής Άμυνας και μπορεί να ανατεθούν στα Τμήματα Π.ΑΜ. είναι ιδίως : Η αυτοάμυνα στους δήμους και στις κοινότητες όπου συγκροτούνται, η επιτήρηση των ακτών της περιοχής τους προκειμένου να αποφευχθεί η προσέγγιση εχθρικών στρατιωτικών τμημάτων, η φρούρηση κοινωφελών έργων και εγκαταστάσεων, η προστασία του άμαχου πληθυσμού, η παροχή πρώτων βοηθειών, η διακομιδή και νοσηλεία τραυματιών, η φόρτωση – εκφόρτωση υλικών και η κατασκευή προστατευτικών έργων.

γ. Οι λεπτομέρειες για τις αποστολές αυτές, την οργάνωση των Τμημάτων Π.ΑΜ., καθώς και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα καθορίζονται στον Κανονισμό της Π.ΑΜ. και στα ειδικότερα σχέδια επιχειρήσεων και ενεργοποίησης των Τμημάτων της.

Άρθρο 7
Προσωπικό Τμημάτων Παλλαϊκής Άμυνας

1. Στην Π.ΑΜ. συμμετέχουν υποχρεωτικά, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού :

α. Οι άνδρες ηλικίας από το 18ο έως το 60ό έτος, εκτός από όσους υπηρετούν στις Ε.Δ., στις Μονάδες Εθνοφυλακής και στα Σώματα Ασφαλείας και όσους εντάσσονται στα σχέδια επιστράτευσης.

β. Οι γυναίκες ηλικίας από το 18ο έως το 60ό έτος, εκτός από όσες υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας.

2. Στην Π.ΑΜ. συμμετέχουν εθελοντικά :

α. Όσοι είναι από 16 έως 18 ετών.

β. Άνδρες και γυναίκες άνω των 60 ετών.

3. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής συμμετοχής τους στην Π.ΑΜ. :

α. Οι γυναίκες που είναι έγκυες, μητέρες τέκνων μέχρι 12 ετών ή πολύτεκνες μητέρες.

β. Όσοι εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες, ασθενείς ή και ηλικιωμένους άνω των 70 ετών που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, καθώς και όσοι είναι εθελοντές πυροσβέστες, κατά τα προβλεπόμενα ειδικότερα στο ν. 1951/1991.

γ. Όσοι επικαλούνται σοβαρούς λόγους υγείας, εξαιτίας των οποίων αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

δ. Όσοι έχουν τύχει αναστολής κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

4. Εξαίρεση αναγνωρίζεται για λόγους υγείας της περίπτωσης γ` της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και όσους φροντίζουν τα πρόσωπα της περίπτωσης β` της ίδιας παραγράφου με απόφαση του νομάρχη ή του προέδρου της κοινότητας, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία επισυνάπτεται ιατρική γνωμάτευση που έχει εκδοθεί από Κρατικό Νοσοκομείο ή κέντρο υγείας.

5. Οι Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού καταγράφουν σε συνεργασία με τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία, σε ειδικούς καταλόγους κατά κατηγορία, όλους τους πολίτες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Σε ιδιαίτερο κατάλογο καταγράφονται όσοι εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής την Π.ΑΜ., όπου και αναφέρονται οι λόγοι εξαίρεσης. Οι κατάλογοι αναθεωρούνται το Νοέμβριο κάθε έτους και ανακοινώνονται με ανάρτηση στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας έως την 31η Δεκεμβρίου.

6. Στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας δικαιούται να προσφύγει εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση των καταλόγων όποιος υπέβαλε αίτηση για εξαίρεση και απορρίφθηκε. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της ένστασης.

7. Στη συνέχεια και έως την 28η Φεβρουαρίου οι παραπάνω κατάλογοι αποστέλλονται στους φορείς Π.ΑΜ. νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για την επιλογή του προσωπικού που διατίθεται στα Τμήματα Π.ΑΜ. των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, μετά από συνεργασία με τις τοπικές στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές. Οι τελικοί κατάλογοι διάθεσης προσωπικού στα Τμήματα Π.ΑΜ., για τη σύνταξη των οποίων λαμβάνονται υπόψη κριτήρια που αφορούν ιδίως την ηλικία, τις γραμματειακές γνώσεις, το επάγγελμα και τις δεξιότητες κάθε προσώπου, ανακοινώνονται με ανάρτηση στο κατάστημα του οικείου δήμου ή κοινότητας έως την 15η Μαρτίου κάθε έτους.

8. Τα μέλη των Τμημάτων Π.ΑΜ. ονομάζονται πολιτοφύλακες. Η ένδυση, το έμβλημα και τα διακριτικά του προσωπικού των Τμημάτων Π.ΑΜ. και των Μονάδων Πολιτικής Άμυνας του ν.δ. 17/1974 καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης.

Άρθρο 8
Κινητοποίηση Τμημάτων Παλλαϊκής Άμυνας

1. Η κινητοποίηση των Τμημάτων Π.ΑΜ. σε περιόδους έντασης, επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί να είναι μερική ή γενική και πραγματοποιείται στα πλαίσια του συστήματος χειρισμού κρίσεων, με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Σε επείγουσες περιπτώσεις, για θέματα πολιτικής προστασίας, η κινητοποίηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

2. Η κινητοποίηση Τμημάτων Π.ΑΜ. σε περίοδο ειρήνης μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής :

α. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης σε θέματα Τοπικής Άμυνας και Πολιτικής Άμυνας.

β. Με απόφαση του Γ.Γ.Π.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ή του Νομάρχη επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του ν. 2344/1995.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, για την εκτέλεση προγραμματισμένης πρακτικής εξάσκησης ή θεωρητικής επιμόρφωσης σε θέματα Π.ΑΜ. και σε ημερομηνίες που προβλέπονται από το πρόγραμμα επιμόρφωσης ή τη διαταγή εκτέλεσης της πρακτικής εξάσκησης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

3. Οι υπόχρεοι καλούνται με Φύλλα Παλλαϊκής Πρόσκλησης (Φ.Π.Π.). Σε αυτά καθορίζονται ο χρόνος και ο τόπος που πρόκειται να παρουσιασθούν, καθώς και το είδος της κινητοποίησης των Τμημάτων Π.ΑΜ.. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατή η κλήση σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας των υποχρέων με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

4. Τα θέματα της συγκρότησης των Τμημάτων της Π.ΑΜ., της αποστολής των Φ.Π.Π. στους υπόχρεους και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης.

Άρθρο 9
Εξοπλισμός Τμημάτων Παλλαϊκής Άμυνας

1. Ο οπλισμός και τα πυρομαχικά προέρχονται από τα αποθέματα των Ε.Δ., φυλάσσονται δε στις εγκαταστάσεις της πλησιέστερης μονάδας των Ε.Δ. ή της πλησιέστερης μονάδας των Ε.Δ. ή της πλησιέστερης αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, εφόσον στην περιοχή δεν εδρεύει μονάδα των Ε.Δ., με ευθύνη των αρχών αυτών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος διατίθενται μόνο περιπτώσεις πολέμου, επιστράτευσης, έντασης ή εκτέλεσης προγραμματισμένης άσκησης σε ειρηνική περίοδο. Κατ` εξαίρεση μπορεί, μετά από απόφαση του (Υπουργικού Συμβουλίου), να διατίθενται και σε περίοδο ειρήνης, οπλισμός και πυρομαχικά στο προσωπικό των Τμημάτων Π.ΑΜ. των παραμεθόριων περιοχών της χώρας για την ανάληψη συγκεκριμένων επιχειρησιακών αποστολών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.1 παρ.43 Ν.3065/2002, ΦΕΚ Α 251.

2. Τα λοιπά υλικά και μέσα των Τμημάτων Π.ΑΜ. που προβλέπονται στους Πίνακες Υλικού προέρχονται από τα διαθέσιμα αποθέματα των Ε.Δ. ή από αγορές, φυλάσσονται δε στους χώρους που αναγράφονται στην παράγραφο 1.

3. Σε περίπτωση κινητοποίησης των Τμημάτων, είναι δυνατόν να διατίθενται είδη υπόδησης και ένδυσης.

Άρθρο 10
Επιμόρφωση

1. Με αποφάσεις του ΥΠ.ΕΘ.Α./Γ.Ε.Ε.Θ.Α. καθορίζονται οι όροι συμμετοχής, τα γενικά αντικείμενα και η διάρκεια της θεωρητικής επιμόρφωσης και πρακτικής εξάσκησης, στην οποία περιλαμβάνονται θέματα Τοπικής Άμυνας, Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας. Η ανωτέρω διάρκεια δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικώς τις τέσσερις (4) ημέρες ανά έτος.

Η θεωρητική επιμόρφωση και πρακτική εξάσκηση σε θέματα οπλισμού είναι υποχρεωτική για όλους και όλες που συμμετέχουν στην Π.ΑΜ., ειδικώς όμως για τις γυναίκες η πρακτική αυτή εξάσκηση έχει όλως επικουρικό χαρακτήρα.

2. Την κύρια ευθύνη θεωρητικής επιμόρφωσης και πρακτικής εξάσκησης των Τμημάτων Π.ΑΜ. για τα παραπάνω αντικείμενα έχει το Γ.Ε.Σ. με τους πυρήνες διοίκησής τους και συνεργάζεται σε θέματα Πολιτικής Άμυνας με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και σε θέματα Πολιτικής Προστασίας με τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου, τις Περιφέρειες και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

3. Οι πάσης φύσεως λεπτομέρειες που ανάγονται στο χρόνο πρόσκλησης των εκπαιδευομένων κατ` έτος, τα συγκεκριμένα πρακτικά ή θεωρητικά αντικείμενα που διδάσκονται, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα ρυθμίζονται με τον Κανονισμό της Π.ΑΜ..

Άρθρο 11
Ηθικές αμοιβές – Κίνητρα

1. Σε όσους συμμετέχουν στην Π.ΑΜ. απονέμεται τιμητικό δίπλωμα, σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις απονέμεται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετάλλιο με το έμβλημα της Π.ΑΜ.. Επίσης απονέμεται τιμητικό δίπλωμα στο προσωπικό των Μονάδων Πολιτικής Άμυνας του ν.δ. 17/1974 και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, απονέμεται μετάλλιο με το έμβλημα της Π.ΑΜ..

2. Τα στοιχεία και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση διπλώματος ή την απονομή μεταλλίου καθορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης.

3. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των αρμοδίων κατά περίπτωση υπουργών μπορεί να καθορίζονται κίνητρα για όσους συμμετέχουν στην Π.Α.Μ..

Άρθρο 12
Προϋπολογισμός

1. Οι απαιτούμενες πιστώσεις κάθε έτους για την οικονομική υποστήριξη της Π.ΑΜ., που αναφέρονται στην οργάνωση, επιμόρφωση και λειτουργία των Υπηρεσιών και των Τμημάτων αυτής και στην εν γένει εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό προϋπολογισμό για την Π.ΑΜ. υπό ίδιο φορέα. Ο προϋπολογισμός αυτός προγραμματίζεται κατά τα προβλεπόμενα για τον προϋπολογισμό του κράτους και εντάσσεται στον προϋπολογισμό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, ανάλογα με την αρμοδιότητα υλοποίησής του.

2. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις Π.ΑΜ. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εγγράφονται και καταμερίζονται κυρίως και αναλογικώς σε ειδικούς κωδικούς αριθμούς στους προϋπολογισμούς του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και Γ.Ε.Σ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης πρώτου βαθμού και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στους προϋπολογισμούς της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. κατά σχεδιασμό ανάλωσης.

Άρθρο 13
Αποζημιώσεις προσωπικού

1. Η συμμετοχή στην Π.ΑΜ. είναι άμισθη.

2. Για τη συμμετοχή στην επιμόρφωση ή στις ασκήσεις δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

3. Σε όσους συμμετέχουν στην Π.ΑΜ. χορηγείται, εάν πρόκειται για εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας άδεια μετ` αποδοχών, εάν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες χρηματικό βοήθημα. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής θα ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

4. Στους πυρήνες στελέχωσης των Τμημάτων Π.ΑΜ., της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος, που μετακινούνται για παρακολούθηση σεμιναρίων εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους, χορηγείται ημερήσια αποζημίωση και καταβάλλονται έξοδα κινήσεως, εφόσον δεν διατίθεται μέσο της Υπηρεσίας. Η παραπάνω αποζημίωση καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις εκτός έδρας κινήσεις των δημόσιων λειτουργών.

5. Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως των Τμημάτων Π.ΑΜ. σε αποστολές Πολιτικής Άμυνας που συνεπάγονται αποζημίωση εφαρμόζεται το άρθρο 34 παρ. 1 του ν.δ. 17/1974 περί Π.Σ.Ε.Α.. Η παραπάνω διάταξη ισχύει και για την περίπτωση Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 14
Όποιος αρνείται να παραλάβει το φύλλο πρόσκλησης της Παλλαϊκής Άμυνας ή δεν παρουσιάζεται την καθορισμένη ημέρα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) μηνός και σε περίπτωση υποτροπής με φυλάκιση μέχρι τριών (3) μηνών.

Άρθρο 15

1. Επιτρέπεται όπως οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α. και των αρμόδιων υπουργών, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, μη δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή μη γνωστοποιούνται δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο, εφόσον κατά την κρίση αυτών που τις εκδίδουν η δημοσίευση ή η γνωστοποίηση δύναται να ζημιώσει την Εθνική Άμυνα. Στην περίπτωση αυτή οι παραπάνω πράξεις θα κοινοποιούνται με απόδειξη σε αυτούς που είναι υπόχρεοι να ενεργήσουν ή σε αυτούς που τους αφορά με όργανα του Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης κωδικοποιούνται σε ιδιαίτερο ενιαίο κείμενο νόμου οι διατάξεις των νόμων που αφορούν θέματα Παλλαϊκής Άμυνας, Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, Εθνοφυλακής και Πολιτικής Προστασίας. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, νέα διάρθρωση, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτών ή απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και διορθώσεις στη φραστική διατύπωση.

3. Από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων προκαλείται ακαθόριστη δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού για το τρέχον έτος και για την επόμενη πενταετία.

Άρθρο 16

1. Συνιστάται Επιτροπή με την επωνυμία “Εθνική Επιτροπή Εξοπλισμών Ενόπλων Δυνάμεων” (Ε.Ε.Ε.Ε.Δ.) και έδρα την Αθήνα.

2. Σκοπός της Επιτροπής είναι η συγκέντρωση, διαχείριση και καταμερισμός στις Ένοπλες Δυνάμεις κάθε είδους προσφοράς σε χρήματα, κινητές αξίες και ακίνητα, οι οποίες γίνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

3. Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρωθυπουργό και αποτελείται από :

α. Τον Πρόεδρο της Βουλής.

β. Τον αρχηγό του πρώτου σε δύναμη κόμματος της Βουλής ή, αν είναι Πρωθυπουργός, από εκπρόσωπο του.

γ. Τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

δ. Τους αρχηγούς των λοιπών κομμάτων της Βουλής.

ε. Τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών.

στ. Εκπρόσωπο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

ζ. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.).

η. Τον Πρόεδρο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.).

ι. Τους Προέδρους ή εκπρόσωπό τους της Γ.Σ.Ε.Ε., Γ.Ε.Σ.Α.Σ.Ε., Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Σ.Ε.Β., της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων Ελλάδος, των επιμελητηρίων με πανελλαδική οργάνωση και εκπροσώπηση, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της Ένωσης Εφοπλιστών, της ΕΣΗΕΑ, της ΕΣΗΕΜΘ, της ΕΙΗΕΑ, της ΕΙΕΤ, της ΕΦΕΕ και της ΕΣΕΕ.

4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 3/5 τουλάχιστον των μελών της. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

6. Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι τιμητική και άμισθη.

7. Οι πόροι – περιουσία της Επιτροπής προέρχονται από την προσφορά όσων αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και αποτελείται από :

α. Δωρεές σε χρήματα και κινητές αξίες.

β. Δωρεές ακινήτων, κληρονομιές και κληροδοτήματα.

γ. Τόκους κεφαλαίων της Επιτροπής.

δ. Ποσά από εκποίηση ή μισθώσεις ακινήτων.

ε. Δωρεές προς τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

στ. Τυχόν επιχορήγηση από το κράτος.

ζ. Ποσά από διάφορες εκδηλώσεις, ειδικά λαχεία.

8. Πάσης φύσεως δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή κληροδοτήματα γίνονται δεκτές με απόφαση της Επιτροπής.

9. Οι πόροι – περιουσία της Επιτροπής διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό την προμήθεια αποκλειστικά εξοπλισμών που καθορίζονται στο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

10. Η Επιτροπή χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μόνο για τα λειτουργικά της έξοδα, που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας-Εθνική Επιτροπή Εξοπλισμών Ενόπλων Δυνάμεων, με την επιφύλαξη της παρ. 7 περ. στ` του παρόντος άρθρου.

11. Τα μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού προσφερθέντα ποσά, για τους σκοπούς για τους οποίους συνιστάται η Επιτροπή, μεταφέρονται σε λογαριασμό Ελληνικού Τραπεζικού Ιδρύματος και αποτελούν εφεξής πόρους της Επιτροπής.

12. Κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και, εφόσον απαιτείται, του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού.

13. Μετά το άρθρο 2 του ν. 4407/1929, όπως αυτός σήμερα ισχύει, προστίθεται άρθρο 2α, το οποίο έχει ως εξής :

“Άρθρο 2α

Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) για την εκτέλεση του σκοπού του, δύναται να ιδρύει ή συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στων οποίων το σκοπό να περιέχεται και ένας εκ των σκοπών του Τ.Ε.Θ.Α., όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του αρχικού νόμου 4407/1929. Το Τ.ΕΘ.Α. δύναται να μεταβιβάζει ελευθέρως σε αυτά τμήμα της ακίνητης περιουσίας του με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, χωρίς να απαιτείται άλλη σύμπραξη ή άδεια ή έγκριση από οποιοδήποτε άλλη αρχή ή φορέα, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων διαχείρισης ή διοίκησης της περιουσίας του και εν γένει οποιασδήποτε άλλης κειμένης αντιθέτου διατάξεως νόμου, η οποία ήδη με το παρόν θεωρείται καταργημένη. Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος, φόρο ή αμοιβή. Απαλλοτριώσεις οι οποίες έγιναν υπέρ του Τ.Ε.Θ.Α. συνεχίζουν ισχύουσες και υπέρ των νέων κατά τα παραπάνω κυρίων.”

Άρθρο 17
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιακών και μη μετακινήσεων των οπλιτών θητείας των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι δυνατόν να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες με τους αρμόδιους φορείς, παροχής των συγκοινωνιακών υπηρεσιών (χερσαίων, εναερίων, ναυτιλιακών), με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα με τις μετακινήσεις αυτές, όπως κόστος, διαδικασίες, δικαιολογητικά, τρόπος καταβολής της συμφωνηθείσας αποζημίωσης του συγκοινωνιακού φορέα κ.λπ..

Άρθρο 18

1. Οι πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΑΕΕΠ-Κ (ΠΥΡΚΑΛ) προς το Ι.Κ.Α. και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς που οφείλονται μέχρι τις 31.12.1997 αναλαμβάνονται από το Δημόσιο. Από την ισχύ της παρούσας διατάξεως αίρονται τυχόν αναγκαστικά μέτρα κατά της επιχείρησης, εξαλείφεται το αξιόποινο από την καθυστέρηση απόδοσης εισφορών στο Ι.Κ.Α. και χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα.

2. Ο τρόπος και ο χρόνος αποπληρωμής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 19

1. Το καταβαλλόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του α.ν. 559/1937 ή με το άρθρο 3 του ν. 994/1949, βοήθημα δικαιούνται και οι άγαμες θυγατέρες των μετόχων και μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού ή Ναυτικού με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

2. Το δικαίωμα αυτό θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας.

3. Οι κρατήσεις για τη χορήγηση του βοηθήματος παύουν με τη συμπλήρωση του πιο πάνω ορίου ηλικίας. Κρατήσεις που έγιναν μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και μέχρι την ψήφιση του νόμου αυτού δεν επιστρέφονται.

4. Τα ποσά που απαιτούνται εκάστοτε για τη σταδιακή ικανοποίηση των δικαιούχων του βοηθήματος είναι δυνατόν να προέρχονται κατόπιν αποφάσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των Ταμείων και από το Γενικό Κεφάλαιο αυτών.

5. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 20

1. Στο άρθρο 4 του ν. 2292/1995 “Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 35 Α`) προστίθεται το εξής νέο εδάφιο :

“i. Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας – Έρευνας και Τεχνολογίας”.

2. Στο κεφάλαιο III του ν. 2292/1995, μετά το τμήμα Θ, άρθρο 21, προστίθεται το εξής νέο τμήμα :

“I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας είναι Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και είναι αρμόδια για την αμυντική βιομηχανία και το σχεδιασμό της έρευνας και τεχνολογίας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ειδικότερα συντονίζει τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό των εξοπλισμών, σχετικά με την υλοποίησή τους από την αμυντική βιομηχανία εφαρμόζοντας την κυβερνητική πολιτική. Χαράσσει πολιτική στους τομείς αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας και καθορίζει την πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας γι` αυτά.

2. Στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας εντάσσονται :

α. Το Τμήμα Ερευνητικών Κέντρων της Διεύθυνσης Έρευνας και Τεχνολογίας, με τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται αντιστοίχως στο άρθρο 12 παρ. 2 β` του π.δ. 157/1998 “Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας” (ΦΕΚ 120 Α`).

β. Οι Διευθύνσεις Αμυντικής Βιομηχανίας και Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης, με τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 8 και 10 του π.δ. 438/1995 (ΦΕΚ 254 Α`) “Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας”.

3. Το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετεί στις Διευθύνσεις αυτές, οι θέσεις που αντιστοιχούν σε αυτές, καθώς και οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό των παραπάνω Διευθύνσεων, μεταφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας.

4. Από το άρθρο 2 παρ. 1 του π.δ. 438/1995 διαγράφονται οι περιπτώσεις δ` και στ`, των υπολοίπων αναριθμουμένων αντιστοίχως.

5. Στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας μπορεί να αποσπάται προσωπικό άλλων υπουργείων, οργανισμών ή και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Ο κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας και η περιγραφή καθηκόντων του προσωπικού καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις.

6. Η περαιτέρω διάρθρωση, ο αριθμός των θέσεων και οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Μέχρι την έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος η Γενική Διεύθυνση Αμυντικής βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας λειτουργεί εφαρμοζομένου αναλόγως του π.δ. 438/1995 “Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας” και του π.δ.157/1998 “Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας” (ΦΕΚ 120 Α`).

Άρθρο 21

1. Για τις Ελληνικές Δυνάμεις που ενεπλάκησαν με οποιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα, κατά τη χρονική περίοδο από 20 Ιουλίου 1974 έως 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως πολεμική. Οι ρυθμίσεις της ως άνω διάταξης ισχύουν και για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και Αγ. Θεοδώρους, με όλες τις ευεργετικές συνέπειες κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Θεωρούνται νόμιμες όλες οι μέχρι σήμερα αξιώσεις του Φαρμακείου του Προμηθευτικού Οργανισμού Ναυτικού κατά του Δημοσίου, που βαρύνουν τον προϋπολογισμό αυτού (του Δημοσίου) και προέρχονται από τη χορήγηση φαρμάκων από το παραπάνω Φαρμακείο στους ασφαλισμένους, στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, συνταξιούχους στρατιωτικούς των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών.

Άρθρο 22
Το εδάφιο θ` της παραγράφου 1 της υπ` αριθ. Φ. 0991/00/128/13.12.1960 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 4 Β`/9.1.1961) αντικαθίσταται ως εξής :

“Τους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης”.

Άρθρο 23

1. Στις θέσεις των προϊσταμένων των οργανικών φορέων Π.Σ.Ε.Α. – Π.ΑΜ. των Περιφερειών, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Επαρχείων, δύναται να τοποθετούνται ανώτεροι ή ανώτατοι απόστρατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων που ανακαλούνται στην ενέργεια από την εφεδρεία. Στους αξιωματικούς αυτούς ανατίθενται παράλληλα και καθήκοντα του προϊσταμένου των Τμημάτων ή των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας που λειτουργούν στις Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Επαρχεία. Το σχετικό αίτημα για την κίνηση της διαδικασίας ανάκλησης στην ενέργεια απόστρατων αξιωματικών υποβάλλεται στον αρμόδιο Κλάδο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή το Νομάρχη αντίστοιχα και η τοποθέτηση στη θέση του προϊσταμένου γίνεται στις μεν περιφέρειες με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Άμυνας, στις δε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Επαρχεία με απόφαση του Νομάρχη. Κατ` εξαίρεση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τους Αξιωματικούς που υπηρετούν σε θέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, οι ανακαλούμενοι για τον παραπάνω σκοπό δεν θα φέρουν στολή και δεν θα δικαιούνται υπηρεσιακού οχήματος οι φέροντες βαθμό ανώτατου Αξιωματικού.

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Π.Σ.Ε.Α.-Π.ΑΜ. της Περιφέρειας συντονίζει τις ενέργειες των αντίστοιχων Τμημάτων ή Γραφείων Π.Σ.Ε.Α.-Π.ΑΜ. και Πολιτικής Προστασίας των Νομαρχιών Αυτοδιοικήσεων και Επαρχιών της Περιφέρειας.

Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται όλοι οι Αξιωματικοί που ανακλήθηκαν μέχρι σήμερα και υπηρετούν στις προαναφερόμενες θέσεις.

2. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α`) προστίθεται εδάφιο ως εξής :

“Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται για τους αιρετούς εκπροσώπους των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού που ασκούν καθήκοντα νομάρχη, βοηθού νομάρχη, επάρχου, προέδρου νομαρχιακής επιτροπής, δημάρχου, αντιδημάρχου ή προέδρου κοινότητας.

Οι ανωτέρω υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη των αξιωμάτων τους στους Ο.Τ.Α. να καταθέσουν δήλωση για την προσωρινή απαλλαγή από τα διοικητικά καθήκοντά τους στην εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, απαλλάσσονται από τα διοικητικά καθήκοντά τους στην εκπαίδευση για το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους στους Ο.Τ.Α.,διατηρούν όμως τη σειρά τους  στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και, μετά την αποχώρησή τους από τους  Ο.Τ.Α.,τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, για τις οποίες είχαν  επιλεγεί με απόλυτη προτίμηση, για συμπλήρωση της τετραετούς θητείας τους,  εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς των πινάκων επιλογής τους. Οι κενούμενες θέσεις  στελεχών της εκπαίδευσης κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου  πληρούνται με τοποθέτηση των περιλαμβανομένων στους οικείους πίνακες επιλογής  κατά τις δηλώσεις προτιμήσεώς τους. Αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι ορίζονται αναπληρωτές στις κενωθείσες θέσεις κατά τις ισχύουσες διατάξεις.”

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α`), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ίδιου προεδρικού διατάγματος καταργούνται.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 68 του π.δ. 410/1995 αντικαθίστανται ως εξής :

“Σε κοινότητες που οι εκλογείς μετακινούνται εποχιακώς ομαδικά σε άλλους δήμους ή κοινότητες, για παραθερισμό ή για διαχείμαση, η ψηφοφορία για την εκλογή των κοινοτικών συμβούλων επιτρέπεται να γίνει στην περιφέρεια όπου οι εκλογείς διαμένουν.

Με απόφαση του Νομάρχη ορίζεται ο τόπος και το κατάστημα της ψηφοφορίας.

Αν η περιοχή όπου διαμένουν οι εκλογείς υπάγεται σε άλλο νομό, ο τόπος και το κατάστημα της ψηφοφορίας ορίζονται με απόφαση του Νομάρχη του νομού αυτού, ύστερα από αίτηση του Νομάρχη του νομού, στον οποίο υπάγεται η κοινότητα.”

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α`) μετά τη λέξη “… δημοτικά” προστίθενται οι λέξεις “… και κοινοτικά”.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 52 του π.δ. 410/1995 προστίθενται τα εξής :

“Αν τα πρόσωπα που ορίζονται για να διορισθούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν επαρκούν, ο έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής μπορεί να διορίσει για συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β` ή πτυχιούχοι άλλων σχολών, που κατέχουν θέση προϊσταμένου, τουλάχιστον τμήματος.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών αποστέλλουν στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, προέδρους των Πρωτοδικείων, ονομαστικές καταστάσεις όλων των μόνιμων δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων της περιφέρειάς τους, των μόνιμων υπαλλήλων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και των υπηρετούντων σε αυτήν υπαλλήλων με απόσπαση, κατά το άρθρο 39 του ν. 2218/1994, όπως ισχύει κάθε φορά, που μπορούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής. Για όσους υπηρετούν σε υπηρεσίες των υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές, οι καταστάσεις συντάσσονται από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου και αποστέλλονται από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου και αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Διεύθυνση Εκλογών.

Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει στους αποδέκτες οπωσδήποτε δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας.”

Άρθρο 24
Στο άρθρο 4 του ν. 2439/1996 “Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις” προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής :

“9. Η αρχαιότητα μεταξύ των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας ρυθμίζεται από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του προεδρικού διατάγματος διορισμού τους στη θέση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου. Όταν η ημερομηνία συμπίπτει, η αρχαιότητα ρυθμίζεται με βάση το προβάδισμα των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.”

Η παλαιά παράγραφος 9 και οι επόμενες του άρθρου 4 του ν. 2439/1996 αναριθμούνται σε παράγραφο 10 και αντίστοιχες.

Άρθρο 25
Τελική διάταξη
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού καταργείται.

Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ              ΕΘΝΙΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                                                Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ                             Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                               ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ                                 Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ                          Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                             ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                         Σ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ                          ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ                                  Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ                                 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ                                   Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ