ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.2638  ΦΕΚ ΄204/2.9.1998

Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

1. Ιδρύονται Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες είναι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο αυτόν και τον Εσωτερικό Κανονισμό τους.

2. Το δίπλωμα του Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης καθίσταται ισότιμο με το  πτυχίο των Τ.Ε.Ι. Η διάταξη ισχύει για τους εισακτέους στις Α.Ε.Ν. κατά το  ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και εφεξής.

3. Το χορηγούμενο από τις Α.Ε.Ν. πτυχίο Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ` τάξης  αντίστοιχα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, αποτελεί απαραίτητο  τυπικό προσόν εξέλιξης του κατόχου του μέχρι την απόκτηση του διπλώματος  εμπορικού ναυτικού Α΄ τάξης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη νομοθεσία που  ισχύει κάθε φορά.

4. Η διάρκεια σπουδών στις Α.Ε.Ν. είναι οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει έξι  εξάμηνα θεωρητικής διδασκαλίας και δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί  πλοίου.

Άρθρο 2
Αποστολή
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 2     Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

1.  Οι Α.Ε.Ν. έχουν ως Αποστολή :

α) Τη δημιουργία αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού πλήρως καταρτισμένων με ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση του αντικειμένου, καθώς και την εξειδίκευση αυτών, βασισμένη στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της ναυτιλίας.

β) Τη διατήρηση στενής και αμφίδρομης σχέσης με τους ναυτιλιακούς και άλλους συναφείς οικονομικούς φορείς της χώρας.

γ) Τη συνεργασία μεταξύ τους και με άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για την επίτευξη του σκοπού τους.

δ) Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εφαρμογής και ανάπτυξης της ναυτικής τεχνολογίας, της διοίκησης και της εκμετάλλευσης του πλοίου.

ε) Τη συμβολή τους στον προσανατολισμό των νεών στο ναυτικό επάγγελμα.

στ) Την ενημέρωση της κοινής γνώμης για το σκοπό λειτουργίας τους και τη γενικότερη Αποστολή τους.

ζ) Τη σύμπραξη από κοινού με τα Πανεπιστήμια, για τη διοργάνωση  Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και τη διεξαγωγή έρευνας σε  τομείς ενδιαφέροντος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας και με τη σύμφωνη  γνώμη των ενδιαφερόμενων Πανεπιστημίων, μπορεί να οργανώνονται και να  λειτουργούν, να συγχωνεύονται, να μετονομάζονται ή να καταργούνται Π.Μ.Σ. σε  γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και  λειτουργικές ανάγκες της εμπορικής ναυτιλίας. Τα Προγράμματα αυτά  οργανώνονται από τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τις Α.Ε.Ν. Την αρμοδιότητα  χορήγησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών έχουν τα Πανεπιστήμια.

Άρθρο 3
Μέλη των Α.Ε.Ν.

1. Τα Μέλη των Α.Ε.Ν. διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα ως εξής: α)  Τακτικά είναι τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), του Διοικητικού  Προσωπικού (Δ.Π.), του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού  Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και οι σπουδαστές. β) Έκτακτα μέλη είναι το  ΄Έκτακτο Εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το Διοικητικό Προσωπικό με  σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σχετικό:  άρθρο 4 Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 3     Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

2. Όλα τα Μέλη των Α.Ε.Ν. :

α) Συμπράττουν στην ομαλή λειτουργία των Α.Ε.Ν., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και του Εσωτερικού Κανονισμού. Η ανάληψη αξιώματος, καθώς και η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα συνιστούν υποχρέωσή τους, από την οποία μπορεί να απαλλάσσονται μόνον ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν., εφόσον υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ή λόγοι υγείας.

β) Χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τα μέσα με τα οποία είναι εξοπλισμένες οι Α.Ε.Ν., σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΙΔΡΥΣΗ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α.Ε.Ν.

Άρθρο 4
Ίδρυση Α.Ε.Ν.

1. Οι Α.Ε.Ν. που ιδρύονται με τις αντίστοιχες Σχολές είναι οι ακόλουθες :

Αύ Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου, με έδρα τον Ασπρόπυργο.    α) Σχολή Πλοιάρχων   β) Σχολή Μηχανικών

Βύ Α.Ε.Ν. Μακεδονίας, με έδρα τη Νέα Μηχανιώνα.    α) Σχολή Πλοιάρχων    β) Σχολή Μηχανικών

Γύ Α.Ε.Ν. Κρήτης, με έδρα τα Χανιά.    α) Σχολή Πλοιάρχων    β) Σχολή Μηχανικών

Δύ Α.Ε.Ν. Ύδρας, με έδρα την Ύδρα.    Σχολή Πλοιάρχων

Εύ Α.Ε.Ν. Κύμης, με έδρα την Κύμη.    Σχολή Πλοιάρχων

ΣΤύ Α.Ε.Ν. Σύρου, με έδρα τη Σύρο.    Σχολή Πλοιάρχων

Ζύ Α.Ε.Ν. Χίου, με έδρα τη Χίο.   Σχολή Μηχανικών

Ηύ Α.Ε.Ν. Οινουσσών, με έδρα τις Οινούσσες.    Σχολή Πλοιάρχων

Θύ Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων, με έδρα το Αργοστόλι.    Σχολή Πλοιάρχων

Ιύ Α.Ε.Ν. Ηπείρου, με έδρα την Πρέβεζα.    Σχολή Πλοιάρχων

Σχετικό:  άρθρο 4 Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006

2. Για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να δημιουργούνται σε κάθε Σχολή τμήματα, αναλόγως με τον αριθμό των σπουδαστών σε κάθε εξάμηνο, όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός.

3. Η ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης Α.Ε.Ν. ή Σχολών, η σύσταση των αναγκαίων θέσεων του προσωπικού τους και η διαδικασία και προϋποθέσεις κατανομής και ένταξης του προσωπικού στην ίδια ή άλλη Α.Ε.Ν. σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάργησης Σχολών ή Α.Ε.Ν. καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και κατά περίπτωση των οικείων Α.Ε.Ν. Με όμοιο διάταγμα ρυθμίζονται, στις περιπτώσεις αυτές και για το μεταβατικό διάστημα, θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ν. ή των Σχολών, καθώς και θέματα που αναφέρονται στους σπουδαστές τους.

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τη μετατροπή Α.Ε.Ν. σε παράρτημα. Παράρτημα είναι η εκπαιδευτική μονάδα, που λειτουργεί εκτός της έδρας της Α.Ε.Ν. Το παράρτημα υπάγεται, από διοικητική και εκπαιδευτική άποψη, στην πλησιέστερη Α.Ε.Ν., στην οποία και ανήκει το σύνολο του προσωπικού της μονάδας. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας και το εκπαιδευτικό έργο των παραρτημάτων καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

5. Κατά την ίδρυση νέων Α.Ε.Ν. λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι ανάγκες της εμπορικής ναυτιλίας, η δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, καθώς και η δυνατότητα εκπαίδευσης από αυτές.

Άρθρο 5
Υπηρεσίες Διοικητικής Μέριμνας

1. Για υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου λειτουργεί σε κάθε Α.Ε.Ν. Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας, η οποία περιλαμβάνει :

α) Γραμματεία Α.Ε.Ν.

β) Γραμματείες Σχολών.

γ) Γραφείο εκδόσεων και βιβλιοθήκης.

δ) Γραφείο σπουδαστικής μέριμνας.

2. Η εσωτερική διάρθρωση της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας, η οργάνωση και λειτουργία της, η δημιουργία νέων γραφείων ή άλλων υπηρεσιών της, ως και οι διαδικασίες στελέχωσής της καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 6
Όργανα διοίκησης της Α.Ε.Ν.

1. Τα όργανα διοίκησης της Α.Ε.Ν. είναι το Συμβούλιο Α.Ε.Ν., ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής.

2. Το Συμβούλιο Α.Ε.Ν. απαρτίζεται από το Διοικητή, ως πρόεδρο, τον Υποδιοικητή, το Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή από κάθε Σχολή, έναν εκπρόσωπο του τακτικού Ε.Π. από κάθε Σχολή, έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών από κάθε Σχολή και έναν εκπρόσωπο του Δ.Π. της Α.Ε.Ν. Ο γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητή. Η θητεία των ανωτέρω εκπροσώπων στο Συμβούλιο είναι για ένα ακαδημαϊκό έτος.

3. Το Συμβούλιο Α.Ε.Ν., εκτός των όσων προβλέπονται σε κατύ ιδίαν διατάξεις :

α) Προσδιορίζει τις ανάγκες των Σχολών σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό, έπειτα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

β) Προτείνει στο Υπουργείο την προκήρυξη θέσεων Ε.Π. και Ε.Τ.Π.

γ) Μπορεί να αναπέμπει αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

δ) Εισηγείται προς το Διοικητή για την :

1) Εκτέλεση έργων εντός της Α.Ε.Ν.

2) Οργάνωση των Υπηρεσιών Διοικητικής Μέριμνας.

3) Απονομή ηθικών αμοιβών.

4) Ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Α.Ε.Ν.

ε) Διατυπώνει τις απόψεις της Α.Ε.Ν. προς το Υπουργείο σε θέματα Κανονισμού  Σπουδών, Εσωτερικού Κανονισμού και ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων μετά  από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το  άρθρο 12 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α` 153/19.06.2003.

στ) Αποφασίζει ή εισηγείται για όσα θέματα παραπέμπονται σε αυτό από το Διοικητή της Α.Ε.Ν.

ζ) Είναι αρμόδιο για όποιο θέμα δεν προβλέπεται ότι ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Α.Ε.Ν.

4. Το Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά μια φορά κάθε εξάμηνο. Εκτάκτως συγκαλείται κατά την κρίση του προέδρου ή αν ζητηθεί γραπτά από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα ή επείγοντα θέματα. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση.

5. Ο Διοικητής ασκεί τα καθήκοντά του στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων και των αποφάσεων του Υπουργού και έχει, πέραν των όσων προβλέπονται σε κατά ιδίαν διατάξεις, και τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Α.Ε.Ν.

β) Συντονίζει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες των Σχολών και των λοιπών υπηρεσιών της Α.Ε.Ν.

γ) Συγκαλεί το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. και προεδρεύει αυτού και δύναται να παρίσταται, άνευ ψήφου, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Σχολών.

δ) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Α.Ε.Ν.

ε) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου Α.Ε.Ν.

στ) Υπογράφει τα πτυχία μαζί με το Διευθυντή της Σχολής.

ζ) Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

η) Εκφέρει γνώμη, προς τον Υπουργό, επί της πρότασης ορισμού Διευθυντή Σχολής.

θ) Υποβάλλει κάθε χρόνο στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. έκθεση πεπραγμένων για το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο της Α.Ε.Ν.

ι) Συντάσσει εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας για τα μέλη Ε.Π. και Ε.Τ.Π., ως δεύτερος αξιολογητής, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ια) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.

ιβ) Υπογράφει την εξερχόμενη αλληλογραφία.

6. Το Διοικητή όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Υποδιοικητής. Ο Υποδιοικητής επικουρεί στα καθήκοντά του το Διοικητή και είναι υπεύθυνος για τα θέματα διοικητικής μέριμνας. Ασκεί ακόμη όσα καθήκοντα εκχωρούνται σε αυτόν με διαταγή του Διοικητή.

Άρθρο 7
Όργανα διοίκησης της Σχολής

1. Όργανα διοίκησης της Σχολής είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής.

2. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη Ε.Π. της Σχολής, ανεξαρτήτως άλλης ιδιότητάς τους, έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π. της Σχολής και εκπροσώπους των σπουδαστών της Σχολής, που ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, σε ποσοστό 20% των μελών του τακτικού Ε.Π. Χρέη προέδρου ασκεί ο Διευθυντής. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ορίζει εκ των μελών του το γραμματέα του για θητεία ενός (1) έτους. Η θητεία των ανωτέρω εκπροσώπων στο Συμβούλιο είναι για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες και οι επισκέπτες καθηγητές μετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, πέραν των όσων προβλέπονται σε κατά ιδίαν διατάξεις, έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) Εισηγείται στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. για θέματα σπουδών, διδασκαλίας και εξετάσεων, στα πλαίσια του Κανονισμού Σπουδών.

β) Επεξεργάζεται προτάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού.

γ) Εισηγείται στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. για την ανάγκη προκήρυξης θέσεων Ε.Π. και Ε.Τ.Π. και    “προτείνει τους καταλληλότερους για συμμετοχή στα εκλεκτορικά σώματα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 άρθρ.15 Ν.2743/1999,           ΦΕΚ Α 211/13.10.1999.

δ) Αποφασίζει για την κατανομή της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ωρών  διδασκαλίας στα μέλη του Ε.Π. και τους αναθέτει καθήκοντα υπεύθυνου  εργαστηρίου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το  άρθρο 13 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α` 153/19.06.2003.

ε) Εισηγείται στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προτείνει, μετά τη σχετική προκήρυξη, τους καταλληλότερους για πρόσληψη από το Υ.Ε.Ν.

στ) Προτείνει στον Υπουργό, μέσω του Διοικητή, μέλη από το τακτικό Ε.Π. που υπηρετεί στη Σχολή για τον ορισμό του Διευθυντή αυτής.

ζ) Προτείνει στον Διοικητή τον ορισμό του Αναπληρωτή Διευθυντή της Σχολής.

η) Εισηγείται στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. θέματα σχετικά με τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό.

θ) Αποφασίζει ή εισηγείται, κατά περίπτωση, για όσα εκπαιδευτικά θέματα παραπέμπονται σε αυτό από το Διοικητή της Α.Ε.Ν.

ι) Έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο ή τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Σπουδών για τη Σχολή, εκτός από εκείνες που αναθέτονται ρητώς σε άλλα όργανα.

3. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκαλείται κάθε μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Διευθυντή της Σχολής ή όταν ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του, με αίτησή τους, στην οποία αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση.

4. Ο Διευθυντής Σχολής, πέραν των όσων προβλέπονται σε κατά ιδίαν διατάξεις, έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, την οποία κοινοποιεί στο Διοικητή της Α.Ε.Ν. και προεδρεύει αυτού.

β) Εισηγείται επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

γ) Υπογράφει τα πτυχία μαζί με το Διοικητή.

δ) Προΐσταται της Γραμματείας της Σχολής, του Ε.Π. και του Ε.Τ.Π. της Σχολής.

ε) Συντονίζει εκπαιδευτικά θέματα της Σχολής.

στ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση θεμάτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.

ζ) Μεριμνά την εκτέλεση των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

η) Συντάσσει εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας για τα μέλη Ε.Π. και Ε.Τ.Π., ως πρώτος αξιολογητής, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

θ) Ασκεί πειθαρχική εξουσία κατά τις οικείες διατάξεις.

ι) Μεριμνά για την επίλυση των ατομικών και εκπαιδευτικών υποθέσεων των σπουδαστών ή παραπέμπει αυτές στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

ια) Τηρεί μητρώα εκπαιδευτικής δραστηριότητας κάθε μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού.

5. Το Διευθυντή της Σχολής όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής ασκεί καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητή, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διευθυντή Σχολής.

Άρθρο 8
Ανάδειξη και λειτουργία οργάνων

1. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής είναι ανώτεροι ή ανώτατοι Αξιωματικοί του Λ.Σ. (Γ.Υ.) και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού.

2. Ο Διευθυντής της Σχολής είναι τακτικό μέλος του Ε.Π. της Σχολής και ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από πρόταση του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και γνώμη του Διοικητή. Η πρόταση περιλαμβάνει δύο ή τρεις καθηγητές ειδικότητας πλοιάρχου, προκειμένου περί Σχολής Πλοιάρχων και ειδικότητας μηχανικού, προκειμένου περί Σχολής Μηχανικών και εφόσον δεν υπάρχουν καθηγητές, επίκουρους καθηγητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Αν δεν υποβληθεί πρόταση ή γνώμη μέσα στην προθεσμία που έχει τάξει ο Υπουργός ή αν η πρόταση δεν περιέχει τον ανωτέρω αριθμό μελών Ε.Π., ο ορισμός του Διευθυντή γίνεται από τον Υπουργό.  “Μέλη Ε.Π. που έχουν ορισθεί Διευθυντές Σχολής για δύο συνεχόμενες θητείες  δεν μπορούν να προταθούν για τη θέση αυτή στην αμέσως επόμενη θητεία, εκτός  εάν στη Σχολή υπηρετεί μόνο ένα τακτικό μέλος Ε.Π..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το  άρθρο 14 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α` 153/19.06.2003.

3. α) Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής είναι τακτικό μέλος του Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Αν δεν υπηρετεί προσωπικό των τριών αυτών βαθμιδών, ως Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής μπορεί να ορίζεται μέλος του Ε.Π. άλλης βαθμίδας. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Διοικητή ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής, για ένα ακαδημαϊκό έτος. Τη σχετική εισήγηση μπορεί ο Διοικητής να αναπέμψει αιτιολογημένα μία φορά.

β) Αν στη Σχολή υπηρετεί ένα μόνο μέλος Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγηθεί εκ νέου, υπέρ του διατελέσαντα ήδη Αναπληρωτή Διευθυντή και για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο διαπιστώνει αιτιολογημένα, ότι η άσκηση των καθηκόντων εκ μέρους του είχε ως αποτέλεσμα τη μη ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Σχολής, δύναται να εισηγηθεί υπέρ μέλους του Ε.Π. άλλης βαθμίδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο α΄.

γ) Αν δεν υποβληθεί εισήγηση στον Διοικητή πριν τη λήξη της θητείας του ασκούντος καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή, ο ορισμός του Αναπληρωτή Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως του Συμβουλίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Α.Ε.Ν..

δ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δύναται να αποσπάται για δύο (2) έτη μέλος Ε.Π. Σχολής Πλοιάρχων Α.Ε.Ν. ή Μηχανικών Α.Ε.Ν. σε άλλη Σχολή Πλοιάρχων Α.Ε.Ν. ή Μηχανικών Α.Ε.Ν., στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει παντελής έλλειψη μόνιμου προσωπικού στη Σχολή προορισμού. Πριν τη διατύπωση γνώμης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η σχετική διαδικασία ανακοινώνεται στις Α.Ε.Ν., προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις προτίμησης, εφόσον υπάρχουν, εντός πέντε (5) ημερών από την περιέλευση της ανακοίνωσης στις Α.Ε.Ν.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το  άρθρο 14 Ν.3153/2003, ΦΕΚ Α` 153/19.06.2003 και με την 6 του άρθρου 18 Ν.4429/2016

4. α) Οι εκπρόσωποι του Ε.Π. στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. υποδεικνύονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής.

β) Ο εκπρόσωπος του Δ.Π. στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από το σύνολο του διοικητικού προσωπικού της Α.Ε.Ν., όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός. Ο εκπρόσωπος του Ε.Τ.Π. στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από το σύνολο των μελών του Ε.Τ.Π. της Σχολής, όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός. Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. και στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υποδεικνύονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου σπουδαστικού συλλόγου.

γ) Οι εκπρόσωποι του Ε.Π., του Ε.Τ.Π. και του Δ.Π. και των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα ορίζονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Διοικητή στα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των κατηγοριών αυτών.

δ) Στην περίπτωση που ο αριθμός εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα καθορίζεται ως ποσοστιαία αναλογία αριθμητικής δύναμης, τα κλάσματα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στη μεγαλύτερη μονάδα.

ε) Στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων μπορεί να παρίστανται πρόσωπα, τα οποία έχουν κληθεί από τον προεδρεύοντα των οργάνων αυτών και για όσο χρόνο κρίνεται από αυτόν αναγκαίο.

στ) Τα συλλογικά όργανα συντίθενται και λειτουργούν νομίμως, έστω και αν δεν έχουν οριστεί τα μέλη που εκπροσωπούν κατηγορίες προσωπικού και τους σπουδαστές, εφόσον όμως έχει προηγηθεί εγκαίρως, κατά τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό, η πρόσκληση του Διοικητή για τον ορισμό τους.

ζ) Τα συλλογικά όργανα ευρίσκονται σε απαρτία όταν παρίσταται αριθμός μελών, με δικαίωμα ψήφου, μεγαλύτερος των απόντων.

η) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο πρόεδρος του οργάνου.

Άρθρο 9
Εσωτερικός Κανονισμός

1. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός των Α.Ε.Ν., με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία ανάδειξης και σύγκλησης και γενικά λειτουργίας των συλλογικών και ατομικών οργάνων των Α.Ε.Ν., ως και τον ορισμό των εκπροσώπων των διαφόρων κατηγοριών στα κάθε φύσης συλλογικά όργανα που προβλέπονται από το νόμο αυτόν.

2. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται ακόμη θέματα σχετικά με τις θερινές διακοπές, αργίες, εορτολόγιο, ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, εθιμοτυπία και τελετουργία, ορκωμοσία, διαβεβαίωση των πρωτοετών σπουδαστών και καθολόγηση των πτυχιούχων, τον τύπο του χορηγούμενου πτυχίου, τη συγκρότηση από τακτικό προσωπικό διαφόρων επιτροπών κατά Σχολή για την παρακολούθηση συγκεκριμένων θεμάτων και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα οικεία διοικητικά όργανα και γενικώς τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας των Α.Ε.Ν.

Άρθρο 10
Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης

1. Ιδρύεται Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ν.Ε.) που συντίθεται από :

α)«Ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως πρόεδρος.»

β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Ανά έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας (Ε.Ε.Α.), του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.).

δ) Δύο εκπροσώπους εκπαιδευτικού προσωπικού μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον από Α.Ε.Ν.

ε) Έναν εκπρόσωπο σπουδαστών Α.Ε.Ν.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 18 Ν.3853/2010,     ΦΕΚ Α 90/17.6.2010.

Στο Σ.Ν.Ε. παρίσταται ο Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η συγκρότηση του Σ.Ν.Ε. γίνεται κάθε δύο (2) έτη με απόφαση του Υπουργού.

Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του, γραμματειακής υποστήριξης, πρότασης εκπροσώπων και αναπληρωτών τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

2. Το Σ.Ν.Ε. εισηγείται στον Υπουργό για θέματα ναυτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης και ιδιαίτερα για :

α) Την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, μετατροπή Α.Ε.Ν. σε παράρτημα ή αναστολή λειτουργίας Α.Ε.Ν. και άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες της ναυτιλίας.

β) Το περιεχόμενο σπουδών και τα διδασκόμενα μαθήματα.

γ) Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Α.Ε.Ν. και των άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

δ) Τη λειτουργία σε Α.Ε.Ν. προγραμμάτων ναυτικής εξειδίκευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και κατάρτισης.

ε) Το σχεδιασμό για την προσέλκυση σπουδαστών στις σχολές εμπορικού ναυτικού, τον αριθμό εισακτέων στις Α.Ε.Ν. και τον τρόπο εισαγωγής.

στ) Την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή των Α.Ε.Ν. και των άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ακόμη εκφέρει γνώμη, όταν ζητηθεί, για τις ετήσιες κάθε είδους δαπάνες των Α.Ε.Ν. και των άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά το μέρος που αυτές καλύπτονται  από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.).

3. Με απόφαση του Σ.Ν.Ε. είναι δυνατόν να συγκροτούνται επιτροπές για την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων της ναυτικής εκπαίδευσης, όπως επεξεργασίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων. Στις επιτροπές αυτές αλλά και στις συνεδριάσεις του Σ.Ν.Ε. μπορούν να λάβουν μέρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλα πρόσωπα ως εμπειρογνώμονες ή ως εκπρόσωποι υπηρεσιών ή φορέων, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος. Η επιλογή των προσώπων και ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών γίνεται με απόφαση του Σ.Ν.Ε. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ν. Αύ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 11
Βαθμίδες και προσόντα του Ε.Π.

1. Το κύριο Διδακτικό έργο των Α.Ε.Ν. ασκείται από το Ε.Π., το οποίο ανήκει  σε μία από τις βαθμίδες: α) καθηγητή Α.Ε.Ν. β) αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ν. γ)  επίκουρου καθηγητή Α.Ε.Ν. και δ) καθηγητή εφαρμογών Α.Ε.Ν.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 5 παρ.1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

2. Τα μέλη του Ε.Π., ανάλογα με τη βαθμίδα και το διδακτικό τους έργο, πρέπει να συνδυάζουν κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία, να έχουν διαρκή ενημέρωση για τον τομέα τους και συνεχή επαφή με την παραγωγική και ναυτιλιακή πραγματικότητα, στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από τα συγκεκριμένα διδακτικά τους καθήκοντα.

3. Τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση βαθμίδας Ε.Π. των  Α.Ε.Ν. είναι τα ακόλουθα: Α. Καθηγητή: (α) Ναυτικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές γνωστικό  αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.

3) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης.

4) Διετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄  τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου σε φορτηγά πλοία άνω των χιλίων κόρων ολικής  χωρητικότητας (κ.ο.χ.) ή επιβατηγά πλοία άνω των 500 κ.ο.χ. ή μηχανικού σε  μηχανοστάσιο πλοίων κινούμενων με μηχανές άνω των 2.000 ίππων (ΒΗΡ) ή  ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

5) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.  Συνεκτιμάται διδακτική εμπειρία σε σχολές τριτοβάθμιας ναυτικής εκπαίδευσης  και συγγραφικό έργο σχετικό με την ειδικότητα, καθώς και η πιστοποιημένη  γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

(β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη  θέση που προκηρύσσεται.

3) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4) Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας από τη λήψη του τίτλου  σπουδών σχετικής με το αντικείμενο διδασκαλίας ή αναλόγως με τη θέση που  προκηρύσσεται ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή  με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω  δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και  το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική  δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη αυτοδύναμη διδασκαλία,  στην οποία συμπεριλαμβάνεται τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση δύο  τουλάχιστον μαθημάτων. Η διδασκαλία αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο  γνωστικό αντικείμενο του τομέα, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος  και σε Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

5) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους,  από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπες  επιστημονικές μονογραφίες, πέρα από το διδακτορικό τίτλο. Ενα μέρος των  δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να  αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν  εφαρμοστεί στην παραγωγή.

Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωρισθεί  διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης ή το εφαρμοσμένο έργο  του πρέπει να έχει αναγνωρισθεί και χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή.

Β. Αναπληρωτή καθηγητή: (α) Ναυτικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές γνωστικό  αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.

3) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης.

4) Ενός έτους πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του διπλώματος  Α΄ τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου σε φορτηγά πλοία άνω των 1.000 κ.ο.χ. ή  επιβατηγά πλοία άνω των 500 κ.ο.χ. ή μηχανικού σε μηχανοστάσιο πλοίων  κινούμενων με μηχανές άνω των 2.000 ΒΗΡ ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄  τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

5) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.  Συνεκτιμάται συγγραφικό έργο σχετικό με την ειδικότητα, καθώς και η  πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. (β) Γενικών και τεχνικών  μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη  θέση που προκηρύσσεται.

3) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το  αντικείμενο διδασκαλίας ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται,  ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε  οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων,  αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό  αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επιστημονική δραστηριότητα  μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία μετά την απόκτηση  του διδακτορικού τίτλου στο αντικείμενο διδασκαλίας, σε Πανεπιστήμια ή T.E.I,  ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

4) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

5) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους,  από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπη  επιστημονική μονογραφία, πέρα από το διδακτορικό τίτλο. Ένα μέρος των  δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να  αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν  εφαρμοσθεί στην παραγωγή. Το συνολικό ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο του  υποψηφίου πρέπει να έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και της  τεχνολογίας ή να αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.

Γ. Επίκουρου καθηγητή:

(α) Ναυτικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α` τάξης.

3) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση  του διπλώματος Α` τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή  με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

4) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

5) Συνεκτιμάται η πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

(β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I, ή ισότιμο ιδρύματος του εξωτερικού.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη  θέση που προκηρύσσεται.

3) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4) Τέσσερα έτη τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το  αντικείμενο διδασκαλίας ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται,  ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε  οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων,  αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό  αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική  δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο  γνωστικό αντικείμενο της σχολής σε Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή ομοταγή ιδρύματα  του εξωτερικού.

5) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική  δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία  αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά  περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

Δ. Καθηγητή εφαρμογών: (α) Ναυτικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ ή Β΄ τάξης.

3) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους μετά την απόκτηση του  Διπλώματος Β΄ τάξης.

4) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

(β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

1)    Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή T.E.I, ή ισότιμο ιδρύματος του εξωτερικού.

2) Αναγνωρισμένος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σε συναφές γνωστικό  αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.

3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4) Πέντε έτη τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το  αντικείμενο διδασκαλίας ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται,  ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε  οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων,  αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό  αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική  δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο  γνωστικό αντικείμενο της σχολής σε Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή ομοταγή ιδρύματα  του εξωτερικού.

5) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική  δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία  αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά  περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 15 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α 153/19.6.2003,αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 5 παρ.2          Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

4. Σε κάθε περίπτωση συνεκτιμάται η καλή γνώση και μιας ακόμη εκ των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώνεται η γνώση της γλώσσας, καθώς και της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού.

6. Για την ισοτιμία τίτλων ναυτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού με τους τίτλους των Α.Ε.Ν., προκειμένου για διορισμό σε θέση Ε.Π., αποφαίνεται πενταμελής “Επιτροπή Ισοτιμιών” από Διευθυντές Α.Ε.Ν. και μέλη διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Η ειδικότερη σύνθεση, η οργάνωση και λειτουργία της επιτροπής, ο τρόπος επιλογής, η διάρκεια της θητείας, η αμοιβή των μελών της κατά τις ισχύουσες διατάξεις, η γραμματειακή της υποστήριξη και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου αποφαίνεται και για τίτλους σπουδών που χορηγήθηκαν σε `Έλληνες υπηκόους από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής `Ένωσης, προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας.

Σημ.: όπως η παρ.7 προστέθηκε με την  παρ.15 άρθρ.15 Ν.2743/1999,        ΦΕΚ Α 211/13.10.1999.

8. α) Ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού σε θέσεις Ε.Π. καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή των Α.Ε.Ν. ορίζεται το 45ο έτος, που μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 50ό, κατά ίσο αριθμό ετών προϋπηρεσίας του υποψηφίου στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή σε μεγάλη δημόσια ή ιδιωτική παραγωγική ή ναυτιλιακή μονάδα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σχετικής με το αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί ή διδακτικού έργου σε τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η προϋπηρεσία πρέπει να έχει διανυθεί μετά την κτήση του αντίστοιχου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όταν πρόκειται περί γενικών και τεχνικών μαθημάτων, και μετά την κτήση του διπλώματος εμπορικού ναυτικού Α` τάξεως, όταν πρόκειται περί ναυτικών μαθημάτων.

β) Για τις λοιπές βαθμίδες Ε.Π. των Α.Ε.Ν. εφαρμόζεται για τα θέματα αυτά ο υπαλληλικός κώδικας.

γ) Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Ε.Π. Α.Ε.Ν. που εκκρεμούν και προβλέπουν ως όριο διορισμού το 45ο έτος ηλικίας δεν θίγονται.

Σημ.: όπως η παρ.8 προστέθηκε με την παρ.4 άρθρ.19 Ν.2819/2000,        ΦΕΚ Α 84/15.3.2000.

Άρθρο 12
Πλήρωση θέσεων Ε.Π.

1. Το Υπουργείο ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της οικείας Α.Ε.Ν.  προβαίνει στην προκήρυξη κενών θέσεων Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.  Η πλήρωση κενής θέσης μέλους Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. γίνεται με προκήρυξη από το  Υπουργείο της αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης στο πλαίσιο του ετήσιου  προγραμματισμού..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 6 παρ.1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

2. α) Η επιλογή για Πλήρωση θέσεων Ε.Π. των Α.Ε.Ν. γίνεται από ειδικά και κατά ειδικότητα πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που συγκροτούνται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στα εκλεκτορικά σώματα μετέχουν μέλη Ε.Π. των Α.Ε.Ν. ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας και της αυτής ή συγγενούς ειδικότητας ή και άλλα πρόσωπα με εξειδικευμένη γνώση στην ειδικότητα και αντίστοιχα προσόντα προς τη θέση που πληρώνεται, που εισηγούνται στον Υπουργό τα Εκπαιδευτικά Συμβούλια των οικείων Σχολών των Α.Ε.Ν.

β) Εάν η προκήρυξη αφορά θέση καθηγητή και εναλλακτικώς θέση επίκουρου καθηγητή, οι υποψήφιοι κρίνονται πρώτα για τη θέση του καθηγητή. Αν κατά την αιτιολογημένη κρίση του εκλεκτορικού σώματος κανείς από τους υποψήφιους δεν έχει τα προσόντα για την κατάληψη θέσης καθηγητή, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών που ορίζεται κατά την ίδια συνεδρίαση, για την κατάληψη θέσης επίκουρου καθηγητή.

γ) Ο Υπουργός μπορεί να αναπέμπει για λόγους νομιμότητας τις αποφάσεις των εκλεκτορικών σωμάτων.

3. Μέλη του Ε.Π. δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης  Ε.Π. είτε ανώτερης βαθμίδας στην ίδια Σχολή είτε της ίδιας ή ανώτερης  βαθμίδας σε άλλη Σχολή, αν δεν περάσουν τρία έτη από το διορισμό τους στη  Σχολή στην οποία υπηρετούν.”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 6 παρ.2 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

4.  α) Είναι δυνατή η μετάκληση σε κενές θέσεις Ε.Π., με εξαίρεση τις  κενές θέσεις των Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου και Μακεδονίας, στις βαθμίδες καθηγητή ή  αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, αν υπάρχει κενή οργανική θέση και  αυτός που μετακαλείται:

αα) έχει όλα τα προσόντα που απαιτούνται για πρόσληψη σε θέση καθηγητή ή  αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή,

ββ) κατέχει θέση καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή σε άλλη  Α.Ε.Ν. και

γγ) έχει συμπληρώσει πέντε έτη στη θέση την οποία κατέχει.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 6 παρ.3 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

β) Για τη μετάκληση απαιτείται εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής, που συγκεντρώνει πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του και πρόταση του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν. Ο Υπουργός, αν εγκρίνει την εισήγηση, εκδίδει σχετική απόφαση μετάκλησης, η οποία επέχει θέση διορισμού.

5. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης με επιλογή ή μετάκληση των θέσεων του Ε.Π., τον τρόπο λειτουργίας των εκλεκτορικών σωμάτων, την αιτιολόγηση των αποφάσεών τους, τα της αναπομπής αυτών από τον Υπουργό και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 13
Μονιμοποίηση – Κρίση εκπαιδευτικού προσωπικού

1. α) Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι  επίκουροι, οι καθηγητές εφαρμογών και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. εκλέγονται με τριετή  θητεία. Τυχόν προηγούμενη μονιμοποίηση σε άλλη βαθμίδα ή σε άλλη Α.Ε.Ν. δεν  λαμβάνεται υπόψη.

β) Οι επίκουροι καθηγητές, οι καθηγητές εφαρμογών και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. μετά  τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη βαθμίδα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν  με αίτηση τη μονιμοποίησή τους στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν. Η αίτηση  υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη συμπλήρωση της  τριετίας. Η κρίση για μονιμοποίηση γίνεται από εκλεκτορικά σώματα που  συγκροτούνται όπως ορίζεται στο άρθρο 12. Αν η κρίση είναι θετική, ο αιτών  μονιμοποιείται στη βαθμίδα που κατέχει. Αν η κρίση είναι αρνητική ή δεν  υποβληθεί η σχετική αίτηση, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του κρινόμενου. Η  κρίση για μονιμοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό, ερευνητικό  και γενικώς στο κάθε μορφής έργο του αιτούντα.

γ) Κατά το χρονικό διάστημα από τη συμπλήρωση της τριετούς θητείας έως την έκδοση της  πράξεως μονιμοποιήσεως των αιτούντων ή τυχόν απορρίψεως της αιτήσεως τους για  μονιμοποίηση, θεωρείται ότι παρατείνεται η θητεία τους, με όλες τις νόμιμες συνέπειες, υπό την  προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση μονιμοποιήσεώς τους εντός της δίμηνης προθεσμίας του  προηγουμένου εδαφίου. Σε περίπτωση θετικής κρίσεως, η μονιμοποίηση ολοκληρώνεται με την  έκδοση σχετικής αποφάσεως του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως. Αν η υποβληθείσα αίτηση κριθεί αρνητικά από το Εκλεκτορικό Σώμα, η θητεία του  κρινόμενου παρατείνεται με όλες τις νόμιμες συνέπειες μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως της σχετικής διαπιστωτικής πράξεως του οικείου Υπουργού για την απόρριψη της  αιτήσεως. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση για μονιμοποίηση, η θητεία θεωρείται ότι  παρατείνεται με όλες τις νόμιμες συνέπειες και λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη της ως άνω δίμηνης  προθεσμίας για την υποβολή της αιτήσεως, εκδιδομένης περί αυτού σχετικής διαπιστωτικής  πράξεως του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κρίση  περί μονιμοποίησης ή μη των αιτούντων διενεργείται εντός του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο  λήγει η θητεία τους και πάντως όχι πέραν ενός (1) ημερολογιακού έτους από τη λήξη αυτής.

δ)  (γ) Οι αναπληρωτές καθηγητές, οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές και οι μόνιμοι  καθηγητές εφαρμογών, που έχουν διανύσει τριετή προϋπηρεσία στη βαθμίδα που  υπηρετούν, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι δύο φορές, που απέχουν μεταξύ  τους τουλάχιστον τρία έτη, την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του καθηγητή ή του  αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή αντίστοιχα και με το ίδιο  γνωστικό αντικείμενο. Η εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή, του αναπληρωτή  καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή γίνεται με προκήρυξη βάσει των τυπικών  προσόντων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

ε) (δ) Αν μέλος Ε.Π. των Α.Ε.Ν. είναι υποψήφιο με οποιονδήποτε τρόπο για  κατάληψη θέσης βαθμίδας ανώτερης από αυτήν που κατέχει, τότε κατά τη  διαδικασία της κρίσης συνεκτιμάται η προσφορά του σε αυτή ή σε προηγούμενες  βαθμίδες.

ζ)  (ε) Η μονιμοποίηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού.

στ) Ο Υπουργός μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του να αναπέμψει μία μόνο  φορά την πρόταση για μονιμοποίηση ή απόλυση μέλους Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006 στη συνέχεια με την παρ.1και 2 άρθρου 20        Ν.4150/2013,ΦΕΚ Α 102/29.4.2013.

2. α) Στο τέλος κάθε δεύτερους ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. συντάσσει, ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων, έκθεση εκπαιδευτικής αξιολόγησης για κάθε μέλος του Ε.Π. Οι εκθέσεις αυτές είναι εμπιστευτικές και εντάσσονται στα μητρώα εκπαιδευτικής δραστηριότητας των μελών του Ε.Π. που τηρούνται από το Διευθυντή της Σχολής. Κάθε μέλος του Ε.Π. μπορεί να λάβει γνώση των εκθέσεων εκπαιδευτικής αξιολόγησης που το αφορούν.

β) Κριτήρια για τη σύνταξη των εκθέσεων εκπαιδευτικής αξιολόγησης του άρθρου αυτού, καθώς και των ετήσιων εκθέσεων υπηρεσιακής κρίσης είναι κατά περίπτωση :

1) Το Διδακτικό έργο.

2) Η δραστηριότητα για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η συγγραφή διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων, η εγκατάσταση και ανάπτυξη εργαστηρίων.

3) Η ειδικότερη προσφορά στη λειτουργία της Α.Ε.Ν.

4) Η επιστημονική, τεχνολογική, ερευνητική ναυτιλιακή δραστηριότητα και η διαρκής ενημέρωση στις επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου τους και

5) Η συμμετοχή σε σεμινάρια παιδαγωγικής κατάρτισης.

Ο ειδικότερος προσδιορισμός των ανωτέρω κριτηρίων, των οργάνων που εισηγούνται στο Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. και της εν γένει διαδικασίας εκπαιδευτικής αξιολόγησης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Εάν η έκθεση εκπαιδευτικής αξιολόγησης μέλους Ε.Π. είναι αρνητική, το μέλος αυτό θεωρείται στάσιμο. Εάν ένα μέλος Ε.Π. κριθεί στάσιμο σε δύο (2) συνεχείς ή τρεις (3) μη συνεχείς κρίσεις απολύεται για ανεπάρκεια με απόφαη του Υπουργού, ύστερα από απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

δ) Ως προς τις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

3. Αν μέλος του Ε.Π. της ίδιας Α.Ε.Ν. είναι υποψήφιο για κατάληψη άλλης θέσης στην ίδια ή άλλη Α.Ε.Ν., κατά την αξιολόγηση συνεκτιμώνται οι κρίσεις της Σχολής στην οποία ανήκει, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

4. Για το διδακτικό – εκπαιδευτικό έργο του Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ν.  και τις συνθήκες παροχής του, εκφέρουν γνώμη στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους  και οι σπουδαστές των Α.Ε.Ν.

Σημ.: όπως η παρ.4 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ.2 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

Άρθρο 14
Εκπαιδευτικοί συνεργάτες – Επισκέπτες καθηγητές

1. Για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ν., μπορεί να  ανατίθεται, ύστερα από προκήρυξη, Διδακτικό έργο ενός μέχρι τεσσάρων  διδακτικών εξαμήνων σε Ε.Ε.Π. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου και με ωριαία αντιμισθία.

Το Ε.Ε.Π. διακρίνεται σε επιστημονικούς συνεργάτες, εργαστηριακούς  συνεργάτες και ειδικούς εκπαιδευτικούς συνεργάτες.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 παρ.1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

2. α) Στους επιστημονικούς συνεργάτες ανατίθενται εκπαιδευτικά καθήκοντα  θεωρητικής κατάρτισης. Στα καθήκοντα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται η  διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, η εποπτεία αντίστοιχων  εργαστηρίων, καθώς και η επίβλεψη σχετικών πτυχιακών εργασιών.

β) Στους εργαστηριακούς συνεργάτες ανατίθεται εκπαιδευτικό έργο που απαιτεί  κυρίως εμπειρία εφαρμογών, όπως διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών  ασκήσεων.

γ) Στους ειδικούς εκπαιδευτικούς συνεργάτες ανατίθεται η διδασκαλία φυσικής  αγωγής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 παρ.1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

3. Η προκήρυξη για την πρόσληψη και η πρόσληψη εκπαιδευτικών συνεργατών  γίνεται με απόφαση του Υπουργού ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού  Συμβουλίου της Σχολής προς το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. και πρόταση του τελευταίου  προς τον Υπουργό.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α 153/19.6.2003.

4. Τα ελάχιστα προσόντα του προσωπικού του άρθρου αυτού είναι τα ακόλουθα:

Α. Επιστημονικοί συνεργάτες:

(α) Ναυτικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της  αλλοδαπής.

2) Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται  αντικειμένου ειδικότητας.

3) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης.

4) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος  Α΄ τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄  τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

5)    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα και προϋπηρεσία στη ναυτική  εκπαίδευση. (β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I, ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται  αντικειμένου ειδικότητας.

3) Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο  προσλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός, τέσσερα έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής  δραστηριότητας από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή  ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται.

4)    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και προϋπηρεσία στη ναυτική  εκπαίδευση. Β. Εργαστηριακοί συνεργάτες: (α) Ναυτικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της  αλλοδαπής.

2) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β` τάξης.

3) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση  του διπλώματος Β` τάξης.

4)    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Συνεκτιμάται συγγραφική  δραστηριότητα, καθώς και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.

(β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

1)    Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο ιδρύματος της  αλλοδαπής, στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

2) Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με τη  θέση που προκηρύσσεται.

3) Τριετής επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που  προκηρύσσεται.

Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα. Γ. Ειδικοί εκπαιδευτικοί συνεργάτες:

1) Πτυχίο A.E.I, ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Πενταετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία στην ειδικότητα, μετά την  απόκτηση του πτυχίου.

Συνεκτιμώνται οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, συναφών με το  αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται, η επιστημονική δραστηριότητα, καθώς  και το συγγραφικό έργο.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 παρ.1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

5. Αν οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στην  προηγούμενη παράγραφο, επιτρέπεται η ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία  αντιμισθία, σε υποψηφίους μειωμένων προσόντων που κατέχουν τουλάχιστον τον  αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διετή επαγγελματική ή επιστημονική  δραστηριότητα από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή θέση,  προκειμένου περί επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών γενικών και  τεχνικών μαθημάτων.

Οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων πρέπει να  διαθέτουν κατ` ελάχιστον πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής, Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης  προκειμένου για επιστημονικούς συνεργάτες και Β΄ τάξης προκειμένου για  εργαστηριακούς συνεργάτες και πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά  την απόκτηση του διπλώματος Α΄ ή Β΄ τάξης αντίστοιχα σε καθήκοντα πλοιάρχου ή  μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄ ή Β΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού  αντίστοιχα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 παρ.1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

6. Για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται, με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής και πρόταση του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν., ως επισκέπτες καθηγητές, Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, που διαθέτουν τα προσόντα καθηγητή και κατέχουν θέση καθηγητή σε τριτοβάθμιο ίδρυμα, ελληνικό ή ξένο. Οι επισκέπτες καθηγητές προσλαμβάνονται, ύστερα από πρόσκληση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ετήσιας διάρκεια, η οποία μπορεί να ανανεωθεί με την ίδια διαδικασία.

7. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, τα μέλη του εκπαιδευτικού  προσωπικού, των οποίων έληξε η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου, μπορούν να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν κατά  τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή  καταβάλλεται αποζημίωση που αντιστοιχεί σε πέντε ώρες συνολικά για κάθε  εξεταζόμενο μάθημα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 16 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α 153/19.6.2003.

8. Η αμοιβή του προσωπικού του παρόντος άρθρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, είναι ανάλογη ανά βαθμίδα ή κατηγορία επισκεπτών καθηγητών και βαρύνει τα έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης.

9. Το προσωπικό του παρόντος άρθρου υπάγεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των τακτικών μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. και διέπεται από τις σχετικές με αυτό πειθαρχικές διατάξεις.

10. Σε κάθε περίπτωση συνεκτιμάται η καλή γνώση και μιας ακόμη εκ των  γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής  ορολογίας. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος  με τον οποίο διαπιστώνεται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της  αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας.

Σημ.: όπως προστέθηκε   με το άρθρο 9 παρ.2 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

11. Στο Ε.Ε.Π. δύναται να ανατίθεται από το Συμβούλιο της Σχολής έργο μελών  Ε.Π., όπως αυτό περιγράφεται στην περίπτωση α` της παραγράφου 1 του υπό  στοιχείο Γ΄ του άρθρου 15.

Σημ.: όπως προστέθηκε   με το άρθρο 9 παρ.2 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

Άρθρο 15
Υπηρεσιακή κατάσταση και απασχόληση Ε.Π.

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Τα μέλη του Ε.Π. ασκούν δημόσιο λειτούργημα και έχουν καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και του Εσωτερικού Κανονισμού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 32 Ν.3450/2006, ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

4. Με απόφαση του Υπουργού δύνανται να αποσπώνται μέλη του Ε.Π. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Ε.Ν. μέχρι δύο (2) συνεχόμενα έτη. Με όμοια απόφαση και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου μπορεί να αποσπάται, για δύο (2) έτη, μέλος Ε.Π. σε άλλη Α.Ε.Ν. ή σε μονάδες ναυτικής εκπαίδευσης, αν υπάρχει πλεονάζον Εκπαιδευτικό προσωπικό ίδιας ειδικότητας σε κάποια Α.Ε.Ν. ή έλλειψη τέτοιου προσωπικού στην Α.Ε.Ν. ή στη μονάδα ναυτικής εκπαίδευσης στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

5. Τα θέματα των υπηρεσιακών αδειών των μελών του Ε.Π. ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Συνιστάται Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τα τακτικά μέλη του Ε.Π. των Α.Ε.Ν., το οποίο αποτελείται από :

α) Ένα Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., οι οποίοι ορίζονται από τον πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.

β) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου. Αν δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής ορίζεται ως μέλος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου με αναπληρωτή του προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου.

γ) Ένα Διευθυντή Σχολής Α.Ε.Ν., με όμοιο αναπληρωτή, που ορίζονται από τον Υπουργό.

δ) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των τακτικών μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. ίδιας ή μεγαλύτερης βαθμίδας με τον κρινόμενο εκπαιδευτικό, με όμοιους αναπληρωτές.

2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ρυθμίζονται ο χρόνος της θητείας των μελών του Συμβουλίου της παραγράφου 1, τα θέματα της γραμματειακής υποστήριξής του και καθορίζονται οι αρμοδιότητές του, ο τόπος λειτουργίας του, ο τρόπος επιλογής των αιρετών μελών του, καθώς και τα πειθαρχικά αδικήματα, οι επιβαλλόμενες ποινές, η πειθαρχική δικαιοδοσία και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ

1. Τα μέλη Ε.Π. των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου  καθηγητή των Α.Ε.Ν. παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και  διοικητικό έργο.

α) Το Διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

– Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

– Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων και  εργασιών.

– Συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια.

– Συνεργασία με προπτυχιακούς σπουδαστές.

– Διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση σπουδαστών, καθώς και εποπτικά  καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.

β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

– Έρευνα.

– Καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών και μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης.

– Συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθημάτων.

– Συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια.

γ) Το διοικητικό έργο  περιλαμβάνει κυρίως:

– Συμμετοχή στα όργανα διοίκησης της Σχολής.

– Συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια της Σχολής.

– Κατοχή θέσης Διευθυντή Σχολής.

– Συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα.

δ. Σε περίπτωση που σε συγκεκριμένη Α.Ε.Ν. ο λόγος των μελών Ε.Π. προς τους προπτυχιακούς σπουδαστές του Δ’ εξαμήνου της Α.Ε.Ν. είναι μεγαλύτερος από το 1/7, είναι δυνατόν το ερευνητικό έργο της καθοδήγησης πτυχιακών εργασιών να ανατίθεται και σε καθηγητές εφαρμογών της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3450/2006 (Α΄ 64). Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης καταλαμβάνει και τα ακαδημαϊκά έτη 2013 2016

2. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.  ορίζονται ως ακολούθως: α) Μέλη Ε.Π.

αα) καθηγητή Α.Ε.Ν.: δώδεκα ώρες.

ββ) αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ν.: δεκατέσσερις ώρες.

γγ) επίκουρου καθηγητή Α.Ε.Ν.: δεκαέξι ώρες.

δδ) καθηγητή εφαρμογών Α.Ε.Ν.: δεκαοκτώ ώρες.

β) Μέλη Ε.ΔΙ.Π.: δεκαοκτώ ώρες.

3. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των Διευθυντών Σχολών και των αναπληρωτών τους ορίζονται ως εξής :

α) Διευθυντές Σχολών : Δέκα (10) ώρες όταν στη Σχολή λειτουργούν έως τέσσερα (4) τμήματα, μειούμενες κατά μία (1) ώρα για κάθε δύο (2) επιπλέον τμήματα. Η ελάχιστη εβδομαδιαία διδακτική απασχόληση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ώρες για Σχολές στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από “δεκατέσσερα (14)” τμήματα.

β) Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών : Δώδεκα (12) ώρες, όταν στη Σχολή λειτουργούν έως τέσσερα (4) τμήματα, μειούμενες κατά μία (1) ώρα για κάθε δύο (2) επιπλέον τμήματα. Η ελάχιστη εβδομαδιαία διδακτική απασχόληση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ώρες για Σχολές στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από  “δεκατέσσερα (14)” τμήματα.

4. Όσα μέλη Ε.Π. μετέχουν στα προγράμματα του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 θεωρείται ότι ασκούν Διδακτικό έργο. Για τη συμμετοχή μελών Ε.Π. σε πρόγραμμα της παρ. 3 του ίδιου ως ανωτέρω άρθρου, μπορεί να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν., ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της Σχολής, η απαλλαγή μέχρι τριών (3) ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης, εφόσον δεν υπάρχει επιπλέον αμοιβή για τη συμμετοχή αυτή.

5. Ως ώρες διδακτικής απασχόλησης, κατά τα ανωτέρω, νοούνται αυτές που αναφέρονται σε Διδακτικό έργο των στοιχείων αύ και βύ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

6. Σε μέλη του Ε.Π. μπορεί να ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία μέχρι το ένα  δεύτερο των ωρών του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η αμοιβή της  υπερωριακής διδασκαλίας που είναι ανάλογη με τη βαθμίδα των εκπαιδευτικών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την  παρ.15 άρθρ.15 Ν.2743/1999, ΦΕΚ Α 211/13.10.1999 ,με το άρθρο 17 Ν.3153/2003, ΦΕΚ Α 153/19.6.2003 ,με το άρθρο 10 παρ.1 Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006  και με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4429/2016

Δ. ΑΛΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Τα μέλη του Ε.Π. έχουν υποχρέωση προσφοράς στην Α.Ε.Ν., πέραν του διδακτικού έργου και άλλων συναφών προς την ειδικότητα και ιδιότητά τους υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις ειδικότερες προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού, στα πλαίσια της υποχρέωσής τους για πλήρη απασχόληση όλες τις εργάσιμες ημέρες.

2. Τα μέλη του Ε.Π. μπορούν, εφόσον δεν παρακωλύεται το κύριο έργο της Α.Ε.Ν., να παρέχουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, με ανάλογη μείωση των ωρών διδασκαλίας ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους στην Α.Ε.Ν., τις υπηρεσίες τους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, ύστερα από έγκριση του Υπουργού και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η απασχόληση αυτή θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως πραγματική υπηρεσία στην κύρια θέση  τους.

3. Τα μέλη του Ε.Π. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα εκτός Α.Ε.Ν. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού, μπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την κατά εξαίρεση εκτός υπηρεσίας απασχόληση μελών του Ε.Π., αμειβόμενη ή όχι, σε εφαρμογές του επαγγελματικού τους κλάδου, συμβατές με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους αδικαιολόγητη απουσία πέραν των τριάντα (30), αθροιστικώς, εργάσιμων ημερών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, συνεπαγόμενο την παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης.

2. α) Το εκπαιδευτικό, διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ν. έχει την υποχρέωση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από το διορισμό του, να εγκατασταθεί και να διαμένει μόνιμα στο νομό που εδρεύει η Α.Ε.Ν. ή το παράρτημά της ή προκειμένου περί νησιών στο νησί όπου υπάρχει η έδρα αυτή.

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για το προσωπικό που εξέρχεται από την υπηρεσία, για οποιονδήποτε λόγο, ως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

γ) Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του ανωτέρω εδαφίου αύ, καθώς και η μεταγενέστερη μεταβολή της μόνιμης διαμονής συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα, συνεπαγόμενα την παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης.

Άρθρο 16
Εκπαιδευτικές άδειες

1. Κάθε μέλος του Ε.Π. δικαιούται να λάβει εκπαιδευτική άδεια, με σκοπό τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των γνώσεων και της εμπειρίας του, που επιτυγχάνεται ιδίως :

α) με την απασχόληση σε χώρους εργασίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, στους οποίους γίνεται εφαρμογή μεθόδων και γνώσεων που αφορούν τη ναυτιλία,

β) με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλο σχετικό φορέα της χώρας ή του εξωτερικού,

γ) με τη συμμετοχή του σε επιστημονικά ή άλλα σχετικά με τη ναυτιλία συνέδρια, εκπαιδευτικές ή μορφωτικές ανταλλαγές ή παρουσίαση σεμιναρίων σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και

δ) με τη φοίτησή του σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος.

2. α) Η εκπαιδευτική άδεια που δικαιούνται τα μέλη του Ε.Π. των Α.Ε.Ν. κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ανέρχεται σε σαράντα (4) ημέρες με πλήρεις Αποδοχές. Εάν ο αριθμός των ημερών εκπαιδευτικής άδειας που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του σχετικού προγράμματός του, είναι δυνατή η χορήγηση πρόσθετης άδειας μέχρι σαράντα (40) ακόμη ημέρες στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, ως συνέχεια της προηγούμενης.

β) Κατύ εξαίρεση, η διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας για φοίτηση σε Α.Ε.Ι. για απόκτηση τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών ισούται με τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και μπορεί να παραταθεί μέχρι το μισό της αρχικής διάρκειας.

3. Τα μέλη του Ε.Π. ναυτικών μαθημάτων δικαιούνται, επίσης, ανά τριετία ειδική εκπαιδευτική άδεια διάρκειας έως τριών (3) μηνών, για ναυτολόγηση σε πλοίο. Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η επιλογή, εξεύρεση και ναυτολόγηση σε πλοίο γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου και εγκρίνεται ή όχι από τον Υπουργό, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της οικείας Σχολής.

4. Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας των προηγουμένων παραγράφων ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στη Σχολή για διπλάσιο χρονικό διάστημα, διαφορετικά καταβάλλει στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού, ποσό ίσο με τις Αποδοχές του χρόνου που υποχρεούται να υπηρετήσει.

5. Προϋπόθεση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας είναι :

α) Να έχει ο ενδιαφερόμενος τρία (3) έτη υπηρεσίας στη ναυτική εκπαίδευση, από τα οποία δύο (2) έτη στη Σχολή που υπηρετεί το χρόνο που αρχίζει η εκπαιδευτική άδεια.

β) Να μην έχει κριθεί στάσιμος, κατά την έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο γύ του παρόντος, κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και

γ) Να μην παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία της Σχολής κατά τη διάρκεια απουσίας του αδειούχου εκπαιδευτικού.

6. Αν η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για το εσωτερικό και ο αδειούχος δεν μισθοδοτείται από το φορέα απασχόλησης, του καταβάλλονται πλήρεις Αποδοχές, ενώ αν μισθοδοτείται επιλέγει με δήλωσή του το φορέα μισθοδοσίας του. Σε περίπτωση ναυτολόγησης ή εάν η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για το εξωτερικό, καταβάλλονται διπλάσιες Αποδοχές, εκτός αν ο δικαιούχος μισθοδοτείται από το φορέα απασχόλησής του, οπότε δεν λαμβάνει Αποδοχές.

7. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών του Ε.Π. που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού του Ε.Π. της Σχολής. Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις, προτιμώνται αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο δύ της παραγράφου 1.

8. Αυτός που τελεί σε εκπαιδευτική άδεια υποχρεούται σε τακτά χρονικά διαστήματα, οριζόμενα από την απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια, να υποβάλλει αναφορά προς το Υπουργείο σχετικά με την αξιοποίησή της, με στοιχεία της πορείας των σπουδών ή της απασχόλησής του. Αν δεν υποβάλει αναφορά ή αν δεν προκύπτει πρόοδος, η άδεια ανακαλείται.

9. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η άδεια δεν ανακαλείται για υπηρεσιακές ανάγκες.

10. Το μέλος του Ε.Π. που έχει λάβει εκπαιδευτική άδεια οφείλει, αμέσως μετά την επάνοδό του, να υποβάλει βεβαιώσεις και έκθεση σχετικά με την εκπαίδευσή του.

11. Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω υποχρεώσεών του, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να επιστρέψει, εντός τριμήνου, στο Δημόσιο τις Αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειάς του και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής, εφαρμοζόμενων, σε περίπτωση άρνησης, των διατάξεων του Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

12. Την εκπαιδευτική άδεια χορηγεί με απόφασή του ο Υπουργός, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση του Συμβουλίου της οικείας Σχολής. Με απόφαση του Υπουργού καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα που έχουν σχέση με τη χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας, τον έλεγχο της ορθής χρήσης της και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 17
Αποδοχές
Σχετικό: το άρθρο 55 περ.14 Ν.3205/2003,ΦΕΚ Α 297

1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του επιμελητή, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα :

α) Καθηγητής                                   1.25

β) Επίκουρος καθηγητής                         1.10

γ) Επιμελητής                                  1.00

δ) Καθηγητής ειδικών μαθημάτων                 0.98

Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του επιμελητή ορίζεται σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000) δραχμές.

2. Στα μέλη Ε.Π. των Α.Ε.Ν. καταβάλλονται τα εξής επιδόματα και έξοδα παράστασης :

Α) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών :

1) Κάτοχοι αναγνωρισμένου       διδακτορικού διπλώματος :                   18.000 δραχμές

2) Κάτοχοι αναγνωρισμένου       τίτλου μεταπτυχιακών       σπουδών :                                   10.000 δραχμές

Προκειμένου για κατόχου τίτλων αλλοδαπών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους τίτλους της ημεδαπής, κατά την κείμενη νομοθεσία. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο.

Β) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Α.Ε.Ν. :

1) Καθηγητής                                  100.000 δραχμές

2) Επίκουρος καθηγητής                         80.000 δραχμές

3) Επιμελητής                                  60.000 δραχμές

4) Καθηγητής ειδικών μαθημάτων                 50.000 δραχμές

Γ) Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης:

1) Καθηγητής                                   80.000 δραχμές

2) Επίκουρος καθηγητής                         60.000 δραχμές

3) Επιμελητής                                  50.000 δραχμές

4) Καθηγητής ειδικών μαθημάτων                 40.000 δραχμές

Δ) Ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης :

Καθηγητής, επίκουρος καθηγητής,    επιμελητής, καθηγητής ειδικών    μαθημάτων :                                    60.000 δραχμές

Ε) Έξοδα παράστασης σε Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών:

1) Διευθυντές Σχολών                           40.000 δραχμές

2) Αναπληρωτές Διευθυντές       Σχολών, εφόσον στη Σχολή       λειτουργούν τουλάχιστον       πέντε τμήματα                               20.000 δραχμές

3. Πέραν των ανωτέρω χορηγούνται το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το επίδομα οικογενειακών βαρών, καθώς και τα επιδόματα εορτών και άδειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων υπαλλήλων.

4. Ως προϋπηρεσία για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας υπολογίζεται :

α) Η επαγγελματική προϋπηρεσία που απαιτείται ως προσόν διορισμού για κάθε θέση.

β) Η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ή η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και δεν συμπίπτει με την προϋπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου.

5. Στα μέλη Ε.Τ.Π. καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών για την ενημέρωσή τους σε θέματα ναυτικών τεχνολογικών εφαρμογών.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.1.1999.

Άρθρο 18
Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

1. α) Τα μέλη του Ε.Τ.Π. είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και παρέχουν έργο υποδομής στη λειτουργία των Α.Ε.Ν., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του έργου των Α.Ε.Ν.   “β) Στο πλαίσιο του έργου τους, τα μέλη του Ε.Τ.Π. είναι υπεύθυνα για τη  φύλαξη και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού και την εξασφάλιση  βοηθημάτων για την εκτέλεση των εργαστηριακών, φροντιστηριακών και πρακτικών  ασκήσεων, σε συνεργασία με τους καθηγητές εφαρμογών και το λοιπό αρμόδιο  Ε.Π., προετοιμάζουν τους χώρους άσκησης των σπουδαστών και βοηθούν, κατά  περίπτωση, τα μέλη του Ε.Π. κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ασκήσεων κατά την  κρίση του διδάσκοντα. Αναλαμβάνουν ακόμη την εξάσκηση σπουδαστών σε  εργαστήρια πρακτικών εφαρμογών, για την οποία δεν προβλέπεται θεωρητική  διδασκαλία. Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, προσφέρουν τις  υπηρεσίες τους και εξυπηρετούν ανάγκες της Α.Ε.Ν. αναλόγως με την ιδιότητα  και την ειδικότητά τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με      το άρθρο 12 παρ.1 Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

2. Ως προσόντα διορισμού μελών του Ε.Τ.Π. ορίζονται:

α) Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (T.E.I.) ή ισότιμο πτυχίο  αλλοδαπής ή απολυτήριο τεχνολογικού επαγγελματικού λυκείου ή ενιαίου  πολυκλαδικού λυκείου ή παλιού τύπου μέσης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής ή  πτυχίο εμπορικού ναυτικού ειδικότητας ανάλογης με τη θέση που προκηρύσσεται.

β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

γ) Τετραετής εργαστηριακή ή επαγγελματική πείρα ανάλογης ειδικότητας με τη  θέση που προκηρύσσεται.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με  το άρθρο 12 παρ.2 Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

3. Το Υπηρεσιακό – Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υ.Ε.Ν. λειτουργεί και ως Υπηρεσιακό – Πειθαρχικό Συμβούλιο για τα μέλη του Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ν. Στο Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι Ε.Τ.Π., σε αντικατάσταση των δύο άλλων αιρετών μελών. Τα μέλη αυτά ορίζονται σύμφωνα με όσα προβλέπουν ειδικώς οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3 του κεφαλαίου Β’ του άρθρου 15.

4. Τα θέματα για τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία και τη μονιμοποίηση των μελών του Ε.Τ.Π. κρίνονται σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους.

5. Τα μέλη του Ε.Τ.Π. λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους. Δύναται επίσης να τους χορηγηθεί επιπλέον εκπαιδευτική άδεια μέχρι τριών (3) μηνών, για συμπληρωματική γνώση ή ειδίκευση στον τομέα της εργασίας τους.

6. Με απόφαση του Υπουργού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Ε.Τ.Π., ενώ με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα απασχόλησής του, καθηκόντων και υποχρεώσεών του, χορήγησης υπηρεσιακών αδειών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

7.α. Γι α τη βαθμολογική κατάσταση των μελών του Ε.ΤΤΙ. εφαρμόζονται  αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την Τεχνολογική Εκπαίδευση  (Τ.Ε.) και τη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, κατά  κατηγορία.

β. Οι Αποδοχές των μελών Ε.Τ. Π. καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του  Α` Μέρους του ν. 3205/2003.

γ. Στα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Α.Ε.Ν. καταβάλλεται  μηνιαίο επίδομα, για την ενημέρωσή τους σε θέματα ναυτικών τεχνολογικών εφαρμογών, ύψους ογδόντα οκτώ (88) ευρώ.

δ. Όσοι εκ των υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν, μετά τ η  δημοσίευση του παρόν το ς, συνολικές μηνιαίες Αποδοχές μικρότερες από αυτές  που τους καταβάλλονται μέχρι την ημερομηνία αυτή, διατηρούν ως προσωπική την  τυχόν προκύπτουσα διαφορά, μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των  αποδοχών τους. Για τον υπολογισμό της τυχόν προσωπικής διαφοράς δεν  λαμβάνονται υπόψη τα ποσά της οικογενειακής παροχής.”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με      το άρθρο 12  παρ.3 Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος με τον  οποίο διαπιστώνεται η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Σημ.: όπως η παρ.8 προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ.3 Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

Άρθρο 19
Σύσταση και κατανομή θέσεων προσωπικού

1. Γι α την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ν. συνιστώνται οι  παρακάτω θέσεις:

Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. (Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.).  α) καθηγητών                          θέσεις 40  β) αναπληρωτών καθηγητών          θέσεις 70  γ) επίκουρων καθηγητών           θέσεις 48  δ) καθηγητών εφαρμογών           θέσεις 44  ε) ειδικού διδακτικού προσωπικού    θέσεις 10

Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.   (Ε.Τ.Π.) κλάδου ΤΕ ή ΔΕ           θέσεις 22″

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 13 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

2. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Α.Ε.Ν. συνιστώνται στο Υπουργείο (Περιφερειακές Υπηρεσίες, θέσεις Α.Ε.Ν.) κλάδος Πληροφορικής κατηγορίας ΤΕ και οι ακόλουθες κατά κατηγορία και κλάδο θέσεις πολιτικού προσωπικού.

α) Κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων        Θέσεις 9

β) Κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής           Θέσεις 5

γ) Κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ         Θέσεις 5

Για τα προσόντα και τον τρόπο κάλυψης των θέσεων αυτών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάεις περί δημοσίων υπαλλήλων.

3. Η ανά Α.Ε.Ν. κατανομή των παραπάνω θέσεων, ως και η διάρθρωση του προσωπικού κατά κατηγορία και θέσεις γίνονται με απόφαση του Υπουργού.

4. Οι πάσης φύσεως Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές και γενικώς η δαπάνη για την κάλυψη των θέσεων των παραγράφων 1 και 2, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, βαρύνει εξ ημισείας τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τα έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών ρυθμίζεται η μεταφορά των εσόδων αυτών στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ως και τα λοιπά διαδικαστικά θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 20
Διδακτικό έργο

1. Το Διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και περιλαμβάνει :

α) Θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων συνολικής διάρκειας έξι (6) εξαμήνων.

β) Πρακτικές, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή ασκήσεις σε χώρους εργασίας, που αποσκοπούν στην εμπέδωση και εφαρμογή της θεωρίας και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.

γ) Πρακτική άσκηση επί πλοίου διάρκειας δύο (2) εξαμήνων.

δ) Σεμινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες ανάλογες δραστηριότητες.

ε) Πτυχιακές εργασίες.

2. Για την υποβοήθηση του διδακτικού έργου, καθώς και για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών συγγράφονται και παρέχονται εκπαιδευτικά βοηθήματα, όπως βιβλία και διδακτικές σημειώσεις, από τους διδάσκοντες ή άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες.

Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι έκδοσης, διάθεσης και προμήθειας των ανωτέρω εκπαιδευτικών βοηθημάτων, καθώς και αποζημίωσης των συγγραφέων τους.

3. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού ύστερα από γνώμη του Σ.Ν.Ε., καθορίζονται οι όροι απασχόλησης των ασκούμενων σπουδαστών στα πλοία και τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδίων, των εκπαιδευτών τους και των πλοιοκτητών, ως και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

β) Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), πρώτης και  δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου, που δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την  εκτέλεση της πρακτικής άσκησης τους σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία με σημαία τρίτης  χώρας συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, να  ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας μη  συμβεβλημένα με το NAT.

Η ως άνω θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου ή  Μηχανικού Γ` τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ως  άνω κατ` εξαίρεση ναυτολόγησης και της αναγνώρισης δια εξαγοράς της θαλάσσιας υπηρεσίας,  καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 225 Ν.4072/2012,        ΦΕΚ Α 86 αντικαταστάθηκε πάλι με την παρ.1 άρθρου 22 Ν.4150/2013,        ΦΕΚ Α 102/29.4.2013.

Άρθρο 21
Περιεχόμενο σπουδών – Επαγγελματικά δικαιώματα

1. Το περιεχόμενο των σπουδών καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Σ.Ν.Ε. Το περιεχόμενο σπουδών περιλαμβάνει τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις απαιτήσεις του αντίστοιχου επαγγέλματος και της πιθανής εξέλιξής του.

2. Τα διδασκόμενα μαθήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Σ.Ν.Ε.

3. Οι σπουδές καταλήγουν σε απόκτηση πτυχίου που δίνει τη δυνατότητα απόκτησης διπλώματος εμπορικού ναυτικού Γ’ τάξεως.

Άρθρο 22
Κανονισμός Σπουδών

1.α) Τα θέματα εισαγωγής των σπουδαστών, σχετικά με τα προσόντα, την εξέταση σε ειδικά μαθήματα, τη διάκριση κατηγοριών υποψηφίων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Σε κάθε περίπτωση στις Α.Ε.Ν. εισάγονται κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου ή κάτοχοι πτυχίου του ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β` κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 1 του Ν.2909/2001      (Α 90/2-5-2001)

γ) Ο αριθμός εισαγωγής για κάθε κατηγορία σπουδαστών και για κάθε Α.Ε.Ν. ορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.19 Ν.2819/2000,     ΦΕΚ Α 84/15.3.2000.

2. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 5η Ιουλίου του επόμενου έτους και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα, από τα οποία το πρώτο ονομάζεται χειμερινό και το δεύτερο εαρινό. Τα θαλάσσια εκπαιδευτικά εξάμηνα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα. Ειδικότερα τα θέματα φοίτησης, όπως η διάρκεια των διδακτικών εξαμήνων, οι εξεταστικές περίοδοι, οι απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας, για να θεωρηθεί ένα μάθημα ως διδαγμένο, η οργάνωση θερινών ή πέραν του κανονικού ωραρίου προγραμμάτων, οι μετεγγραφές, η ανανέωση εγγραφής και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Σπουδαστής γίνεται πτυχιούχος μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας σπουδών, εφόσον :

α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Σπουδών,

β) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και

γ) έχει περατώσει με επιτυχία τα θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια.

5. α) Ο σπουδαστής υποχρεούται να ανανεώσει την εγγραφή του σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών. Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος για δύο συνεχή εξάμηνα ή αν έχει απορριφθεί σε δύο διαδοχικά εξάμηνα, διαγράφεται οριστικά από τη Σχολή. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού και ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου της οικείας Α.Ε.Ν., ο σπουδαστής μπορεί να μην διαγραφεί και να του επιτραπεί να συνεχίσει τις σπουδές του, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.

β) Ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει την προσωρινή αναστολή των σπουδών του έως δύο ακαδημαϊκά έτη για σοβαρούς λόγους, όπως στράτευση, βεβαιωμένη σοβαρή ασθένεια του ίδιου, του συζύγου του ή συγγενούς εξ αίματος, μέχρι το 2ο βαθμό ή ναυτολόγηση σε εμπορικό πλοίο. Κατά τη διάρκεια της αναστολής των σπουδών του ο σπουδαστής δεν απολαμβάνει των παροχών του άρθρου 25.

Άρθρο 23
Ειδικά προγράμματα

1. Στο πλαίσιο της Αποστολής τους, οι Α.Ε.Ν. μπορούν να αναλαμβάνουν, μόνες ή σε συνεργασία με ιδρύματα ή φορείς, τη διοργάνωση και λειτουργία ειδικών προγραμμάτων εξειδίκευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και να συμμετέχουν σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ή να εκτελούν προγράμματα εφαρμογής και ανάπτυξης της ναυτικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

2. α) Τα προγράμματα επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης, απευθύνονται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν σκοπό την επιμόρφωση και την ενημέρωση σε θέματα που προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ναυτιλίας ή την κατάρτιση σε εξειδικευμένους επαγγελματικούς τομείς που αναπτύσσονται λόγω της εξέλιξης αυτής.

β) Για την οργάνωση, το περιεχόμενο, τη διάρκεια των σπουδών και κάθε άλλη λεπτομέρεια των προγραμμάτων της παραγράφου αυτής εισηγείται στο Σ.Ν.Ε. το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν., ύστερα από πρόταση της οικείας Σχολής ή Σχολών, εφόσον πρόκειται για συνδιοργάνωση προγράμματος.

3. Στις Α.Ε.Ν. μπορούν να εκτελούνται, με απόφαση του Υπουργού, προγράμματα εφαρμογής και ανάπτυξης της ναυτικής τεχνολογίας. Για κοινά προγράμματα δύο ή περισσότερων υπουργείων απαιτείται σχετική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Επίσης στις Α.Ε.Ν. μπορεί να ανατεθεί, με έγκριση του Υπουργού, η εκτέλεση αντίστοιχων προγραμμάτων από άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι παρέχουν και τη σχετική χρηματοδότηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 24
Σπουδαστικοί σύλλογοι

1. Σε κάθε Α.Ε.Ν. λειτουργεί σπουδαστικός σύλλογος ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αν υπάρχουν περισσότεροι σύλλογοι η εκπροσώπηση γίνεται από τον πλέον αντιπροσωπευτικό. Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα διοίκησης, που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του σπουδαστικού συλλόγου. Η διαδικασία ορισμού εκπροσώπων, ο τρόπος ορισμού, αν δεν υπάρχει σπουδαστικός σύλλογος, και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.

2. Τα διοικητικά συμβούλια των σπουδαστικών συλλόγων υποχρεούνται να καταθέσουν στην οικεία Α.Ε.Ν. αντίγραφο και κάθε τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου τους και εγγράφως ονομαστικό κατάλογο των εκπροσώπων τους στα διάφορα συλλογικά όργανα κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Άρθρο 25
Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις
Οι σπουδαστές κάνουν χρήση όλων των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και μέσων με τα οποία είναι εξοπλισμένη η Α.Ε.Ν., σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Α.Ε.Ν..

Άρθρο 26
Σπουδαστική μέριμνα

1. Στις Α.Ε.Ν., με απόφαση του Υπουργού, υπάρχει εσωτερική, εξωτερική ή μικτή φοίτηση των σπουδαστών. Στους σπουδαστές εσωτερικής φοίτησης παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση. Σε όλους τους σπουδαστές παρέχεται μειωμένο εισιτήριο μετακίνησης και χορηγούνται δωρεάν εκπαιδευτικά βοηθήματα, όπως βιβλία και σημειώσεις, για τα διδασκόμενα μαθήματα. Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών και γενικότερα τα θέματα της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών, ενώ οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης.

2. Τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σπουδαστών ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.

3. Το γραφείο σπουδαστικής μέριμνας έχει ως σκοπό την υλοποίηση σπουδαστικών παροχών και διευκολύνσεων και γενικότερα την πνευματική καλλιέργεια, ψυχαγωγία και άθληση των σπουδαστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27
Κατάργηση Α.Δ.Σ.Ε.Ν.
Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.).

Άρθρο 28
Πρώτη συγκρότηση οργάνων

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου κεφαλαίου :

α) Οι Διευθυντές Σπουδών των καταργούμενων Α.Δ.Σ.Ε.Ν. εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ως Διευθυντές Σχολών των αντίστοιχων Σχολών της Α.Ε.Ν., μέχρι να ορισθεί νέος Διευθυντής. Με απόφαση του Υπουργού και με θητεία ίση με αυτή των ανωτέρω Διευθυντών ορίζονται ως Αναπληρωτές Διευθυντές μέλη του Ε.Π. των οικείων Σχολών.

β) Οι Κανονισμοί των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι Κανονισμοί των Α.Ε.Ν. Για θέματα εκπαίδευσης και λειτουργίας που δεν προβλέπονται από τους Κανονισμούς αυτούς ή δεν προβλέπονται επαρκώς αποφασίζει, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Υπουργός, με γνώμη του Διοικητή τςη οικείας Α.Ε.Ν..

γ) Το Συμβούλιο Α.Ε.Ν. συγκαλείται και λειτουργεί νομίμως με τη συμμετοχή του Διοικητή, του Υποδιοικητή, του Διευθυντή και Υποδιευθυντή κάθε Σχολής, ενός εκπαιδευτικού και ενός σπουδαστή από κάθε Σχολή και ασκεί και τις αρμοδιότητες του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μέχρι τη συγκρότησή του. Ο εκπαιδευτικός και ο σπουδαστής υποδεικνύονται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των σπουδαστών κάθε Σχολής αντιστοίχως, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητή της Α.Ε.Ν., η οποία ορίζει τόπο και χρόνο συνεδρίασης για την εκλογή των εκπροσώπων. Αν δεν εκλεγεί εκπρόσωπος, το Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως και χωρίς τον εκπρόσωπο αυτόν.

2. Η διαδικασία οριστικής συγκρότησης των οργάνων διοίκησης σε κάθε Α.Ε.Ν. αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της ένταξης του προσωπικού της σε θέσεις και βαθμίδες.

Άρθρο 29
Ρύθμιση σπουδαστικών θεμάτων

1. “Τα διπλώματα των Α.Δ.Σ.Ε.Ν”. είναι ισότιμα με τα πτυχία που απονέμονται από τις Α.Ε.Ν..

2. Οι σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. που φοιτούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εντάσσονται στις αντίστοιχες Σχολές των Α.Ε.Ν. και σε αντίστοιχο εξάμηνο.

3. Οι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ν. έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους     κατόχους διπλωμάτων Α.Δ.Σ.Ε.Ν..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την  παρ.15        άρθρ.15 Ν.2743/1999, ΦΕΚ Α 211/13.10.1999.

Άρθρο 30
Ένταξη προσωπικού Α.Δ.Σ.Ε.Ν.

1. α) Το πάσης φύσεως Εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. που κατέχει σε αυτές κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είτε μόνιμη οργανική θέση είτε προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εντάσσεται υποχρεωτικώς σε μόνιμες θέσεις προσωπικού της Α.Ε.Ν. που έχει την ίδια έδρα με την καταργούμενη Α.Δ.Σ.Ε.Ν. που ανήκει η θέση του. Στο προσωπικό αυτό υπάγονται και όσοι κατέχουν θέση Διευθυντή Σπουδών (κλάδος ΒI/3). Επίσης υπάγονται και όσοι θα διοριστούν σε μία από τις παραπάνω θέσεις με προκηρύξεις που εκκρεμούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

β) Η ένταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, γίνεται ύστερα από κρίση, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

2. Οι κάτοχοι των θέσεων των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. της προηγούμενης παραγράφου εντάσσονται σε θέσεις προσωπικού Α.Ε.Ν. ως εξής :

Α. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

1. Στη βαθμίδα καθηγητή ναυτικών μαθημάτων :

Οι κάτοχοι πτυχίου Α.Δ.Σ.Ε.Ν. και διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή Α` τάξεως (κλάδοι ΒI/3, ΒII/3), οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, η οποία μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε έτος θαλάσσιος υπηρεσίας με καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή Α` τάξεως μετά την απόκτηση του διπλώματος και μέχρι τρία (3) το πολύ έτη.

2. Στη βαθμίδα καθηγητή γενικών και τεχνικών μαθημάτων :

Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (κλάδοι 22, ΒI/3, ΒII/3) ειδικότητας Φυσικομαθηματικών ή Πολυτεχνικών Σχολών, οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, η οποία μειώνεται : α) κατά τρία (3) έτη για όσους έχουν δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, β) κατά έξι (6) έτη για όσους έχουν διδακτορικό δίπλωμα.

Β. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

1. Στη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή ναυτικών μαθημάτων :

Οι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή σε κάθε περίπτωση Α` τάξεως (κλάδοι ΒI/3, ΒII/3, ΒII/4, ΒII/5), οι οποίοι δεν υπάγονται στις διατάξεις του ανωτέρω κεφαλαίου Α αριθμός 1 της παρούσας παραγράφου.

2. Στη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή γενικών και τεχνικών μαθημάτων :

α) Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (κλάδοι 22, ΒI/3, ΒII/3) ειδικότητας Φυσικομαθηματικών ή Πολυτεχνικών Σχολών, οι οποίοι δεν υπάγονται στις διατάξεις του ανωτέρω κεφαλαίου Α αριθμός 2 της παρούσας παραγράφου.

β) Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (κλάδοι 26, ΒII/5, ΒII/8), οι οποίοι έχουν αναγνωρισμένο διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών.

Γ. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

α) Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (κλάδοι 26, ΒII/5, ΒII/8).

β) Οι κάτοχοι πτυχίου Α.Δ.Σ.Ε.Ν. και διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή Γ` τάξεως (κλάδοι ΒII/5, ΒII/8).

Δ. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Οι καθηγητές αγγλικής γλώσσας πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (κλάδοι 22, ΒII/3).

β) Οι καθηγητές φυσικής αγωγής πτυχιούχοι Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κλάδος 25).

Ε. ΣΕ ΠΟΡΣΩΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ      ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι καθηγητές αγγλικής γλώσσας χωρίς πτυχίο Α.Ε.Ι. (κλάδοι ΒII/4, ΒII/6). Οι θέσεις αυτές συνιστώνται με το νόμο αυτόν πέραν των θέσεων του άρθρου 19 και καταργούνται όταν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από την υπηρεσία αυτοί που τις κατέχουν. Η προσωρινή αυτή βαθμίδα συνιστάται με το νόμο αυτόν και καταργείται μόλις αποχωρήσει και ο τελευταίος που κατέχει προσωποπαγή θέση στη βαθμίδα αυτή. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 ισχύει αναλόγως. Το προσωπικό της προσωρινής αυτής βαθμίδας έχει ως αντικείμενο την ανάληψη κυρίως εργαστηριακής και επικουρικώς θεωρητικής διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της ναυτικής ορολογίας σε συνεργασία με καθηγητές ειδικότητας, δεκαοκτώ (18) ώρες διδακτικής απασχόλησης και Αποδοχές καθηγητή ειδικών μαθημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.

ΣΤ. ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

α) Οι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή σε κάθε περίπτωση Β` τάξεως (κλάδος ΒII/4).

β) Οι κάτοχοι πτυχίου Α.Δ.Σ.Ε.Ν. (κλάδος ΒII/8).

Οι θέσεις αυτές συνιστώνται με το νόμο αυτόν πέραν των θέσεων του άρθρου 19 και καταργούνται όταν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από την  υπηρεσία αυτοί που τις κατέχουν. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 ισχύει αναλόγως.

Ζ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Τ.Π.

α) Οι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή σε κάθε περίπτωση Γ` τάξεως (κλάδοι ΒII/7, ΒII/8).

β) Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδοι 26, 28, ΒII/6, ΒII/8).

γ) Οσοι δεν υπάγονται στα στοιχεία α` και β` της περίπτωσης αυτής (κλάδοι ΒII/6, ΒII/7, ΒII/8).

3. Όσοι από τους ανωτέρω εντασσόμενους αποκτήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003 τα προβλεπόμενα από το άρθρο αυτό προσόντα, είτε για ένταξη σε ανώτερη βαθμίδα είτε για ένταξη από θέση Ε.Τ.Π. σε βαθμίδα Ε.Π., επανεντάσσονται με αίτησή τους σε νέα θέση, μεταφέροντας τη θέση τους αν δεν υπάρχουν κενές αντίστοιχες οργανικές θέσεις.

Αν κατά την ημερομηνία αυτή υπάρχει προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες λογίζεται, για τη συμπλήρωση των προσόντων επανένταξης και μόνον, ως προϋπηρεσία πλήρους έτους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την        παρ.15 άρθρ.15 Ν.2743/1999, ΦΕΚ Α 211/13.10.1999.

4. α) Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού νοείται η συνολική κατά την ημέρα ένταξης επαγγελματική ή εκπαιδευτική ή συνδυασμός και των δύο προϋπηρεσία, η οποία είναι συναφής με την ειδικότητα πρόσληψης. Οσοι έχουν τέτοια προϋπηρεσία μέχρι την ημέρα του διορισμού τους και δεν έχει αναγνωρισθεί από την υπηρεσία, μπορούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώρισή της.

β) Προϋπηρεσία, κατά την ανωτέρω έννοια, η οποία έχει ληφθεί υπόψη για την αναγνώριση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του παρόντος, εφόσον ακολούθησε χορήγηση σύνταξης.

γ) Ως δικαιολογητικά για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας γίνονται δεκτά όσα προέρχονται από το οικείο ασφαλιστικό ταμείο ή από επίσημη βεβαίωση, αν πρόκειται για το δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

δ) Ως προς τα έτη προϋπηρεσίας που τελικώς θα αναγνωριστούν για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος, λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση μόνο μέχρι οκτώ (8) έτη. Οι διατάξεις υπό στοιχείο β` εφαρμόζονται αναλόγως και για την παρούσα περίπτωση.

5. Η ένταξη ή επανένταξη του προσωπικού κατά τις προηγούμενες παραγράφους πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από κρίση ειδικής πενταμελούς επιτροπής ότι έχει τα προσόντα για ένταξη ή επανένταξη σε βαθμίδα, προσωπαγή θέση ή κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η επιτροπή, προκειμένου για ένταξη, αποτελείται από καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και προκειμένου για επανένταξη από καθηγητές Α.Ε.Ν.. Η συγκρότηση της επιτροπής ένταξης γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ένταξης ρυθμίζονται και θέματα λειτουργίας της και αμοιβής των μελών της. Η επιτροπή επανένταξης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού, με την οποία ρυθμίζονται και θέματα λειτουργίας της, ενώ το έργο των μελών παρέχεται εντό του ωραρίου του άρθρου 15.

6. Με την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου για ένταξη του προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καταργούνται αυτοδικαίως οι θέσεις κάθε φύσης, ονομασίας και κατηγορίας που κατείχε το προσωπικό αυτό.

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για Εκπαιδευτικό προσωπικό των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) που κατέχει σε αυτά είτε μόνιμη οργανική θέση είτε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπηρετεί με απόσπαση σε Α.Δ.Σ.Ε.Ν. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και συνεχώς κατά τα εκπαιδευτικά έτη 1996-1997 και 1997-1998. Η ένταξη γίνεται σε Α.Ε.Ν. που έχει την ίδια έδρα με την καταργούμενη Α.Δ.Σ.Ε.Ν. που υπηρετούν ως αποσπασμένοι. Αν με αίτησή τους δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, παύει αυτοδικαίως η απόσπαση και επανέρχονται στη θέση τους.

Άρθρο 31
Γενικές – Μεταβατικές διατάξεις

1. Όπου στις προηγούμενες διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεται Υπουργός, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, νοείται ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ όπου αναφέρεται Υπουργείο, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, νοείται το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρονται :

α) κάτοχοι πτυχίου, διπλώματος ή απολυτηρίου είτε πτυχίο, δίπλωμα ή απολυτήριο νοούνται και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων ή το ισότιμο αυτών αντιστοίχως,

β) Σχολές Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ν., νοούνται και οι ομοταγείς εξωτερικού.

3. Τα μέλη του Ε.Π. τα οποία συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους παραμένουν στην υπηρεσία και αποχωρούν αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους.

4. Η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α`) διατηρείται σε ισχύ και μετά την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος.

5. Μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα ή οι αποφάσεις που προβλέπονται από εξουσιοδοτικές διατάξεις του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις περί Α.Δ.Σ.Ε.Ν..

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του παρόντος, όπου στην κείμενη νομοθεσία περί Κ.Ν.Ε. αναφέρεται Α.Δ.Σ.Ε.Ν. (ή Δ.Σ.Ε.Ν.) νοείται Α.Ε.Ν..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την  παρ.15 άρθρ.15 Ν.2743/1999, ΦΕΚ Α 211/13.10.1999.

7. Όσοι εντάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, διατηρούν τις Αποδοχές που λαμβάνουν κατά το χρόνο ένταξης μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος.

8. Οι διατάξεις του άρθρου 24 και της παρ. 1 στοιχ. α` του άρθρου 49 του ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α`) ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως για τις Α.Ε.Ν..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32
Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας

1. Συνιστάται Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο αποτελεί μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει έδρα τον Πειραιά και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Σκοπός του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας είναι :

α) Η έρευνα και η μελέτη της ναυτικής ιστορίας, των ναυτικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων, της ναυτικής εκπαίδευσης, των ναυτεμπορικών δραστηριοτήτων, των εξερευνητικών ταξιδιών, της εξέλιξης των εμπορικών πλοίων, των οργάνων της ναυσιπλοΐας, της ναυτικής αστρονομίας, της τέχνης (εικαστικής και λογοτεχνίας), της βιβλιογραφίας και της χαρτογραφίας σε σχέση με τη ναυτιλία και τη θάλασσα, της ναυπηγικής τέχνης, της ιστορίας των λιμανιών και κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει σχέση με τη ναυτιλία και τη θάλασσα από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα.

β) Η αναζήτηση, συλλογή, συγκέντρωση, διαφύλαξη και συντήρηση κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, που αναφέρονται στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και γενικότερα σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει σχέση με τη ναυτιλία και τη θάλασσα από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα.

γ) Η έκθεση των κειμηλίων και των αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος που διαθέτει σε μουσείο που διατηρεί το Ινστιτούτο με το όνομα Μουσείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή σε αίθουσες άλλων μουσείων με τα οποία το Ινστιτούτο μπορεί να συνεργάζεται ή σε εκθέσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

δ) Η προβολή στο ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ιδίως στους νέους της ελληνικής ναυτικής ιστορίας και παράδοσης και της προσφοράς της εμπορικής ναυτιλίας προς τον άνθρωπο.

ε) Η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

3. α) Το Ινστιτούτο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και την έκθεση πεπραγμένων του προηγούμενου έτους, τα οποία υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για έγκριση. Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου μπορεί να αναθέτει για ορισμένο χρόνο όλες ή ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε μέλος ή μέλη του.

β) Το Ινστιτούτο εκπροσωπεί, έναντι των αρχών ή οποιουδήποτε τρίτου, ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή για ορισμένο χρόνο ή ενέργεια, άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

γ) Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ινστιτούτου, ο οποίος εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

4. α) Το Δ.Σ. συντίθεται από :

αα) Τον Αρχηγό ή Υπαρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ως πρόεδρο.

ββ) Έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.

γγ) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου.

δδ) Έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων.

εε) Έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας.

στστ) Έναν εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

ζζ) Δύο εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

ηη) Τρία πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία σε θέματα ιστορίας, αρχαιολογίας, ναυτιλίας ή άλλους τομείς σχετικούς με το έργο του Ινστιτούτου.

β) Τα υπό ββ), γγ), δδ), εε), στστ) και ζζ) μέλη προτείνονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τις οικείες οργανώσεις. Τα υπό αα) και ηη) μέλη και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία διορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. με τριετή θητεία.

γ) Τα μέλη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου διατηρούν την ιδιότητα του μέλους μέχρι το τέλος της θητείας τους, ακόμη και αν απωλέσουν την ιδιότητα λόγω της οποίας ορίσθηκαν μέλη του Ινστιτούτου. Η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται και μετά την πάροδο της τριετίας μέχρι να διορισθεί το νέο Δ.Σ..

δ) Το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του αντιπρόεδρο, που αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. Το Δ.Σ. αναθέτει τα καθήκοντα του γραμματέα, βοηθού γραμματέα του Δ.Σ. και ταμία του Ινστιτούτου σε μέλη του ή σε τρίτα πρόσωπα κατάλληλα για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.

ε) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

5. Πόροι του Ινστιτούτου είναι :

α) τα έσοδά του από το Μουσείο ή τις εκθέσεις,

β) δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες,

γ) έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του,

δ) έσοδα που καθιερώνονται με ειδικές διατάξεις νόμου, και

ε) τυχόν επιχορηγήσεις του Δημοσίου ή φορέων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Το Ινστιτούτο λειτουργεί με εξειδικευμένο προσωπικό ή και με προσωπικό το οποίο αποσπάται, ύστερα από αίτησή του, στο Ινστιτούτο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο χρόνος της απόσπασης αυτής θεωρείται για κάθε περίπτωση και συνέπεια χρόνος.

7. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Ινστιτούτου και του Μουσείου Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

8. α) Η αυτοτελής υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας “Μουσείο Εμπορικής Ναυτιλίας “, που ιδρύθηκε με το άρθρο 9 του ν. 1940/1991 (ΦΕΚ 40 Α’) καταργείται., Το έργο της συνεχίζεται  από το Ινστιτούτο  στο οποίο περιέρχονται και τα περιουσιακά του στοιχεία .

β) Μέχρις ότου συγκροτηθεί Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου, συνταχθεί  ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του και ρυθμιστούν τα θέματα προσωπικού του, το Ινστιτούτο διοικείται και λειτουργεί με βάση την 411811/20/93 (ΦΕΚ 468 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,, η οποία διατηρείται προσωρινό σε ισχύ.

γ) Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 3 του όρθρου 39 του ν. 2068/1992 (ΦΕΚ 16 Α’) και του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχ. στ’ της 3312.61/01/95 (ΦΕΚ 384 Β΄) απόφασης Του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,

Οι πόροι που προβλέπονται σε αυτές αποτελούν πόρους του Ινστιτούτου.

δ) Κάθε άλλη διάταξη που αφορά ή  ρυθμίζει θέματα του Μουσείου Εμπορικής Ναυτιλίας, καταργείται.

Άρθρο 33

Άρθρο 34
Θέματα προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

1. Για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) σε μόνιμο προσωπικό των άρθρων 16, 25, 34 και 45 του π.δ. 93/1989 “Οργάνωση Υπηρεσιών Ο.Λ.Π.” (ΦΕΚ 42 Α`), το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργατικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στον Ο.Λ.Π. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και τουλάχιστον επί επτά (7) έτη, μπορεί να διοριστεί σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

2. Όσοι από τους ανωτέρω επιθυμούν να διοριστούν πρέπει :

α) Να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού.

β) Να έχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία γενικά προσόντα διορισμού, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας που ορίζεται το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος.

γ) Να έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο διορίζονται, που προβλέπονται στο π.δ. 93/1989 και στο π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α`), όπως ισχύει σήμερα. Ειδικά, για το διορισμό στις ειδικότητες των χειριστών μηχανημάτων του άρθρου 34 του π.δ. 93/1989 αρκεί βεβαίωση καταλληλότητας της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ο.Λ.Π. που προβλέπεται από το ν.δ. 46/1974 (ΦΕΚ 254 Α`).

3. Ο κατά τα ανωτέρω διορισμός ενεργείται μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Ο.Λ.Π. που κρίνει για τη συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος, των ουσιαστικών προσόντων των διοριζομένων, καθώς επίσης και τις ανάγκες κάθε φορά της Υπηρεσίας στις συγκεκριμένες κατηγορίες και κλάδους. Ο διορισμός γίνεται σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις καταργούμενων θέσεων ιδιωτικού δικαίου.

4. Ο διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ή σε ανώτερο βαθμό μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Λ.Π., εφόσον ο διοριζόμενος έχει τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας, συνεχούς ή διακεκομμένης, στον Ο.Λ.Π., το Δημόσιο ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. για την προαγωγή στον ανώτερο βαθμό.

5. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος διοριζόμενοι κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α`). Στην κατάταξη υπολογίζεται και ο χρόνος προϋπηρεσίας που έχει προσμετρηθεί κατά το διορισμό τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Οι διοριζόμενοι παίρνουν τις Αποδοχές της νέας θέσης, έστω και αν είναι κατώτερες από εκείνες που τους καταβάλλονταν, από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 35
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Για το διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000 περιλαμβάνονται στην περιοχή Γ΄ πέραν της ζώνης Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής και οι Περιφέρειες, οι νομοί και τα τμήματα νομών που δεν εντάσσονται, κατά τα ανωτέρω στις Α΄, Β΄ και Δ΄ περιοχές, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την ένταξη τους στην περιοχή Γ΄».

Άρθρο 36
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

α) Ο Ν. 1702/1951 (ΦΕΚ 84 Α΄)

β) Το Ν.Δ. 3538/1956 (ΦΕΚ 194 Α΄).

γ) Το Β.Δ. από 30/6/1957 “Περί οργανώσεως Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού” (ΦΕΚ 183 Α΄)

δ) Τα άρθρα 65, 66, 67, 68, 69 και 70 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄).

ε) Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του Ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α΄)

6) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α΄), ως και κάθε διάταξη περί ανώτερης ναυτικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 37
Κάλυψη δαπανών
Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις άρθρων 32 παρ. 5, 33 παρ. 3 περ. α΄, β΄, γ΄ θα καλυφθούν για μεν το τρέχον οικονομικό έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.Ε.Ν, για τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις άρθρων 6, 10 παρ. 1 και 3, 11 παρ. 6, 14, 15Β και 15Γ, 16 παρ. 3, 20, 26, 30 παρ. 6 θα βαρύνουν τα του Κ.Ν.Ε.

Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3, 16 παρ. 6, 17, 19 και 30 που βαρύνουν κατά ένα μέρος τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.Ε.Ν. και κατά το υπόλοιπο τα έσοδα του Κ.Ν.Ε.

Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ             ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                         Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                      ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                         ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ                          Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                     ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ                            Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.2638  ΦΕΚ ΄204/2.9.1998

Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

1. Ιδρύονται Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες είναι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο αυτόν και τον Εσωτερικό Κανονισμό τους.

2. Το δίπλωμα του Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης καθίσταται ισότιμο με το  πτυχίο των Τ.Ε.Ι. Η διάταξη ισχύει για τους εισακτέους στις Α.Ε.Ν. κατά το  ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και εφεξής.

3. Το χορηγούμενο από τις Α.Ε.Ν. πτυχίο Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ` τάξης  αντίστοιχα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, αποτελεί απαραίτητο  τυπικό προσόν εξέλιξης του κατόχου του μέχρι την απόκτηση του διπλώματος  εμπορικού ναυτικού Α΄ τάξης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη νομοθεσία που  ισχύει κάθε φορά.

4. Η διάρκεια σπουδών στις Α.Ε.Ν. είναι οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει έξι  εξάμηνα θεωρητικής διδασκαλίας και δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί  πλοίου.

Άρθρο 2
Αποστολή
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 2     Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

1.  Οι Α.Ε.Ν. έχουν ως Αποστολή :

α) Τη δημιουργία αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού πλήρως καταρτισμένων με ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση του αντικειμένου, καθώς και την εξειδίκευση αυτών, βασισμένη στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της ναυτιλίας.

β) Τη διατήρηση στενής και αμφίδρομης σχέσης με τους ναυτιλιακούς και άλλους συναφείς οικονομικούς φορείς της χώρας.

γ) Τη συνεργασία μεταξύ τους και με άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για την επίτευξη του σκοπού τους.

δ) Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εφαρμογής και ανάπτυξης της ναυτικής τεχνολογίας, της διοίκησης και της εκμετάλλευσης του πλοίου.

ε) Τη συμβολή τους στον προσανατολισμό των νεών στο ναυτικό επάγγελμα.

στ) Την ενημέρωση της κοινής γνώμης για το σκοπό λειτουργίας τους και τη γενικότερη Αποστολή τους.

ζ) Τη σύμπραξη από κοινού με τα Πανεπιστήμια, για τη διοργάνωση  Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και τη διεξαγωγή έρευνας σε  τομείς ενδιαφέροντος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας και με τη σύμφωνη  γνώμη των ενδιαφερόμενων Πανεπιστημίων, μπορεί να οργανώνονται και να  λειτουργούν, να συγχωνεύονται, να μετονομάζονται ή να καταργούνται Π.Μ.Σ. σε  γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και  λειτουργικές ανάγκες της εμπορικής ναυτιλίας. Τα Προγράμματα αυτά  οργανώνονται από τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τις Α.Ε.Ν. Την αρμοδιότητα  χορήγησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών έχουν τα Πανεπιστήμια.

Άρθρο 3
Μέλη των Α.Ε.Ν.

1. Τα Μέλη των Α.Ε.Ν. διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα ως εξής: α)  Τακτικά είναι τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), του Διοικητικού  Προσωπικού (Δ.Π.), του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού  Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και οι σπουδαστές. β) Έκτακτα μέλη είναι το  ΄Έκτακτο Εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το Διοικητικό Προσωπικό με  σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σχετικό:  άρθρο 4 Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 3     Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

2. Όλα τα Μέλη των Α.Ε.Ν. :

α) Συμπράττουν στην ομαλή λειτουργία των Α.Ε.Ν., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και του Εσωτερικού Κανονισμού. Η ανάληψη αξιώματος, καθώς και η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα συνιστούν υποχρέωσή τους, από την οποία μπορεί να απαλλάσσονται μόνον ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν., εφόσον υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ή λόγοι υγείας.

β) Χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τα μέσα με τα οποία είναι εξοπλισμένες οι Α.Ε.Ν., σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΙΔΡΥΣΗ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α.Ε.Ν.

Άρθρο 4
Ίδρυση Α.Ε.Ν.

1. Οι Α.Ε.Ν. που ιδρύονται με τις αντίστοιχες Σχολές είναι οι ακόλουθες :

Αύ Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου, με έδρα τον Ασπρόπυργο.    α) Σχολή Πλοιάρχων   β) Σχολή Μηχανικών

Βύ Α.Ε.Ν. Μακεδονίας, με έδρα τη Νέα Μηχανιώνα.    α) Σχολή Πλοιάρχων    β) Σχολή Μηχανικών

Γύ Α.Ε.Ν. Κρήτης, με έδρα τα Χανιά.    α) Σχολή Πλοιάρχων    β) Σχολή Μηχανικών

Δύ Α.Ε.Ν. Ύδρας, με έδρα την Ύδρα.    Σχολή Πλοιάρχων

Εύ Α.Ε.Ν. Κύμης, με έδρα την Κύμη.    Σχολή Πλοιάρχων

ΣΤύ Α.Ε.Ν. Σύρου, με έδρα τη Σύρο.    Σχολή Πλοιάρχων

Ζύ Α.Ε.Ν. Χίου, με έδρα τη Χίο.   Σχολή Μηχανικών

Ηύ Α.Ε.Ν. Οινουσσών, με έδρα τις Οινούσσες.    Σχολή Πλοιάρχων

Θύ Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων, με έδρα το Αργοστόλι.    Σχολή Πλοιάρχων

Ιύ Α.Ε.Ν. Ηπείρου, με έδρα την Πρέβεζα.    Σχολή Πλοιάρχων

Σχετικό:  άρθρο 4 Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006

2. Για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να δημιουργούνται σε κάθε Σχολή τμήματα, αναλόγως με τον αριθμό των σπουδαστών σε κάθε εξάμηνο, όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός.

3. Η ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης Α.Ε.Ν. ή Σχολών, η σύσταση των αναγκαίων θέσεων του προσωπικού τους και η διαδικασία και προϋποθέσεις κατανομής και ένταξης του προσωπικού στην ίδια ή άλλη Α.Ε.Ν. σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάργησης Σχολών ή Α.Ε.Ν. καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και κατά περίπτωση των οικείων Α.Ε.Ν. Με όμοιο διάταγμα ρυθμίζονται, στις περιπτώσεις αυτές και για το μεταβατικό διάστημα, θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ν. ή των Σχολών, καθώς και θέματα που αναφέρονται στους σπουδαστές τους.

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τη μετατροπή Α.Ε.Ν. σε παράρτημα. Παράρτημα είναι η εκπαιδευτική μονάδα, που λειτουργεί εκτός της έδρας της Α.Ε.Ν. Το παράρτημα υπάγεται, από διοικητική και εκπαιδευτική άποψη, στην πλησιέστερη Α.Ε.Ν., στην οποία και ανήκει το σύνολο του προσωπικού της μονάδας. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας και το εκπαιδευτικό έργο των παραρτημάτων καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

5. Κατά την ίδρυση νέων Α.Ε.Ν. λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι ανάγκες της εμπορικής ναυτιλίας, η δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, καθώς και η δυνατότητα εκπαίδευσης από αυτές.

Άρθρο 5
Υπηρεσίες Διοικητικής Μέριμνας

1. Για υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου λειτουργεί σε κάθε Α.Ε.Ν. Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας, η οποία περιλαμβάνει :

α) Γραμματεία Α.Ε.Ν.

β) Γραμματείες Σχολών.

γ) Γραφείο εκδόσεων και βιβλιοθήκης.

δ) Γραφείο σπουδαστικής μέριμνας.

2. Η εσωτερική διάρθρωση της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας, η οργάνωση και λειτουργία της, η δημιουργία νέων γραφείων ή άλλων υπηρεσιών της, ως και οι διαδικασίες στελέχωσής της καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 6
Όργανα διοίκησης της Α.Ε.Ν.

1. Τα όργανα διοίκησης της Α.Ε.Ν. είναι το Συμβούλιο Α.Ε.Ν., ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής.

2. Το Συμβούλιο Α.Ε.Ν. απαρτίζεται από το Διοικητή, ως πρόεδρο, τον Υποδιοικητή, το Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή από κάθε Σχολή, έναν εκπρόσωπο του τακτικού Ε.Π. από κάθε Σχολή, έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών από κάθε Σχολή και έναν εκπρόσωπο του Δ.Π. της Α.Ε.Ν. Ο γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητή. Η θητεία των ανωτέρω εκπροσώπων στο Συμβούλιο είναι για ένα ακαδημαϊκό έτος.

3. Το Συμβούλιο Α.Ε.Ν., εκτός των όσων προβλέπονται σε κατύ ιδίαν διατάξεις :

α) Προσδιορίζει τις ανάγκες των Σχολών σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό, έπειτα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

β) Προτείνει στο Υπουργείο την προκήρυξη θέσεων Ε.Π. και Ε.Τ.Π.

γ) Μπορεί να αναπέμπει αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

δ) Εισηγείται προς το Διοικητή για την :

1) Εκτέλεση έργων εντός της Α.Ε.Ν.

2) Οργάνωση των Υπηρεσιών Διοικητικής Μέριμνας.

3) Απονομή ηθικών αμοιβών.

4) Ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Α.Ε.Ν.

ε) Διατυπώνει τις απόψεις της Α.Ε.Ν. προς το Υπουργείο σε θέματα Κανονισμού  Σπουδών, Εσωτερικού Κανονισμού και ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων μετά  από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το  άρθρο 12 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α` 153/19.06.2003.

στ) Αποφασίζει ή εισηγείται για όσα θέματα παραπέμπονται σε αυτό από το Διοικητή της Α.Ε.Ν.

ζ) Είναι αρμόδιο για όποιο θέμα δεν προβλέπεται ότι ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Α.Ε.Ν.

4. Το Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά μια φορά κάθε εξάμηνο. Εκτάκτως συγκαλείται κατά την κρίση του προέδρου ή αν ζητηθεί γραπτά από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα ή επείγοντα θέματα. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση.

5. Ο Διοικητής ασκεί τα καθήκοντά του στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων και των αποφάσεων του Υπουργού και έχει, πέραν των όσων προβλέπονται σε κατά ιδίαν διατάξεις, και τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Α.Ε.Ν.

β) Συντονίζει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες των Σχολών και των λοιπών υπηρεσιών της Α.Ε.Ν.

γ) Συγκαλεί το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. και προεδρεύει αυτού και δύναται να παρίσταται, άνευ ψήφου, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Σχολών.

δ) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Α.Ε.Ν.

ε) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου Α.Ε.Ν.

στ) Υπογράφει τα πτυχία μαζί με το Διευθυντή της Σχολής.

ζ) Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

η) Εκφέρει γνώμη, προς τον Υπουργό, επί της πρότασης ορισμού Διευθυντή Σχολής.

θ) Υποβάλλει κάθε χρόνο στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. έκθεση πεπραγμένων για το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο της Α.Ε.Ν.

ι) Συντάσσει εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας για τα μέλη Ε.Π. και Ε.Τ.Π., ως δεύτερος αξιολογητής, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ια) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.

ιβ) Υπογράφει την εξερχόμενη αλληλογραφία.

6. Το Διοικητή όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Υποδιοικητής. Ο Υποδιοικητής επικουρεί στα καθήκοντά του το Διοικητή και είναι υπεύθυνος για τα θέματα διοικητικής μέριμνας. Ασκεί ακόμη όσα καθήκοντα εκχωρούνται σε αυτόν με διαταγή του Διοικητή.

Άρθρο 7
Όργανα διοίκησης της Σχολής

1. Όργανα διοίκησης της Σχολής είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής.

2. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη Ε.Π. της Σχολής, ανεξαρτήτως άλλης ιδιότητάς τους, έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π. της Σχολής και εκπροσώπους των σπουδαστών της Σχολής, που ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, σε ποσοστό 20% των μελών του τακτικού Ε.Π. Χρέη προέδρου ασκεί ο Διευθυντής. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ορίζει εκ των μελών του το γραμματέα του για θητεία ενός (1) έτους. Η θητεία των ανωτέρω εκπροσώπων στο Συμβούλιο είναι για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες και οι επισκέπτες καθηγητές μετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, πέραν των όσων προβλέπονται σε κατά ιδίαν διατάξεις, έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) Εισηγείται στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. για θέματα σπουδών, διδασκαλίας και εξετάσεων, στα πλαίσια του Κανονισμού Σπουδών.

β) Επεξεργάζεται προτάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού.

γ) Εισηγείται στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. για την ανάγκη προκήρυξης θέσεων Ε.Π. και Ε.Τ.Π. και    “προτείνει τους καταλληλότερους για συμμετοχή στα εκλεκτορικά σώματα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 άρθρ.15 Ν.2743/1999,           ΦΕΚ Α 211/13.10.1999.

δ) Αποφασίζει για την κατανομή της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ωρών  διδασκαλίας στα μέλη του Ε.Π. και τους αναθέτει καθήκοντα υπεύθυνου  εργαστηρίου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το  άρθρο 13 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α` 153/19.06.2003.

ε) Εισηγείται στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προτείνει, μετά τη σχετική προκήρυξη, τους καταλληλότερους για πρόσληψη από το Υ.Ε.Ν.

στ) Προτείνει στον Υπουργό, μέσω του Διοικητή, μέλη από το τακτικό Ε.Π. που υπηρετεί στη Σχολή για τον ορισμό του Διευθυντή αυτής.

ζ) Προτείνει στον Διοικητή τον ορισμό του Αναπληρωτή Διευθυντή της Σχολής.

η) Εισηγείται στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. θέματα σχετικά με τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό.

θ) Αποφασίζει ή εισηγείται, κατά περίπτωση, για όσα εκπαιδευτικά θέματα παραπέμπονται σε αυτό από το Διοικητή της Α.Ε.Ν.

ι) Έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο ή τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Σπουδών για τη Σχολή, εκτός από εκείνες που αναθέτονται ρητώς σε άλλα όργανα.

3. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκαλείται κάθε μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Διευθυντή της Σχολής ή όταν ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του, με αίτησή τους, στην οποία αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση.

4. Ο Διευθυντής Σχολής, πέραν των όσων προβλέπονται σε κατά ιδίαν διατάξεις, έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, την οποία κοινοποιεί στο Διοικητή της Α.Ε.Ν. και προεδρεύει αυτού.

β) Εισηγείται επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

γ) Υπογράφει τα πτυχία μαζί με το Διοικητή.

δ) Προΐσταται της Γραμματείας της Σχολής, του Ε.Π. και του Ε.Τ.Π. της Σχολής.

ε) Συντονίζει εκπαιδευτικά θέματα της Σχολής.

στ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση θεμάτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.

ζ) Μεριμνά την εκτέλεση των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

η) Συντάσσει εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας για τα μέλη Ε.Π. και Ε.Τ.Π., ως πρώτος αξιολογητής, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

θ) Ασκεί πειθαρχική εξουσία κατά τις οικείες διατάξεις.

ι) Μεριμνά για την επίλυση των ατομικών και εκπαιδευτικών υποθέσεων των σπουδαστών ή παραπέμπει αυτές στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

ια) Τηρεί μητρώα εκπαιδευτικής δραστηριότητας κάθε μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού.

5. Το Διευθυντή της Σχολής όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής ασκεί καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητή, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διευθυντή Σχολής.

Άρθρο 8
Ανάδειξη και λειτουργία οργάνων

1. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής είναι ανώτεροι ή ανώτατοι Αξιωματικοί του Λ.Σ. (Γ.Υ.) και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού.

2. Ο Διευθυντής της Σχολής είναι τακτικό μέλος του Ε.Π. της Σχολής και ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από πρόταση του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και γνώμη του Διοικητή. Η πρόταση περιλαμβάνει δύο ή τρεις καθηγητές ειδικότητας πλοιάρχου, προκειμένου περί Σχολής Πλοιάρχων και ειδικότητας μηχανικού, προκειμένου περί Σχολής Μηχανικών και εφόσον δεν υπάρχουν καθηγητές, επίκουρους καθηγητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Αν δεν υποβληθεί πρόταση ή γνώμη μέσα στην προθεσμία που έχει τάξει ο Υπουργός ή αν η πρόταση δεν περιέχει τον ανωτέρω αριθμό μελών Ε.Π., ο ορισμός του Διευθυντή γίνεται από τον Υπουργό.  “Μέλη Ε.Π. που έχουν ορισθεί Διευθυντές Σχολής για δύο συνεχόμενες θητείες  δεν μπορούν να προταθούν για τη θέση αυτή στην αμέσως επόμενη θητεία, εκτός  εάν στη Σχολή υπηρετεί μόνο ένα τακτικό μέλος Ε.Π..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το  άρθρο 14 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α` 153/19.06.2003.

3. α) Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής είναι τακτικό μέλος του Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Αν δεν υπηρετεί προσωπικό των τριών αυτών βαθμιδών, ως Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής μπορεί να ορίζεται μέλος του Ε.Π. άλλης βαθμίδας. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Διοικητή ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής, για ένα ακαδημαϊκό έτος. Τη σχετική εισήγηση μπορεί ο Διοικητής να αναπέμψει αιτιολογημένα μία φορά.

β) Αν στη Σχολή υπηρετεί ένα μόνο μέλος Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγηθεί εκ νέου, υπέρ του διατελέσαντα ήδη Αναπληρωτή Διευθυντή και για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο διαπιστώνει αιτιολογημένα, ότι η άσκηση των καθηκόντων εκ μέρους του είχε ως αποτέλεσμα τη μη ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Σχολής, δύναται να εισηγηθεί υπέρ μέλους του Ε.Π. άλλης βαθμίδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο α΄.

γ) Αν δεν υποβληθεί εισήγηση στον Διοικητή πριν τη λήξη της θητείας του ασκούντος καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή, ο ορισμός του Αναπληρωτή Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως του Συμβουλίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Α.Ε.Ν..

δ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δύναται να αποσπάται για δύο (2) έτη μέλος Ε.Π. Σχολής Πλοιάρχων Α.Ε.Ν. ή Μηχανικών Α.Ε.Ν. σε άλλη Σχολή Πλοιάρχων Α.Ε.Ν. ή Μηχανικών Α.Ε.Ν., στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει παντελής έλλειψη μόνιμου προσωπικού στη Σχολή προορισμού. Πριν τη διατύπωση γνώμης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η σχετική διαδικασία ανακοινώνεται στις Α.Ε.Ν., προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις προτίμησης, εφόσον υπάρχουν, εντός πέντε (5) ημερών από την περιέλευση της ανακοίνωσης στις Α.Ε.Ν.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το  άρθρο 14 Ν.3153/2003, ΦΕΚ Α` 153/19.06.2003 και με την 6 του άρθρου 18 Ν.4429/2016

4. α) Οι εκπρόσωποι του Ε.Π. στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. υποδεικνύονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής.

β) Ο εκπρόσωπος του Δ.Π. στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από το σύνολο του διοικητικού προσωπικού της Α.Ε.Ν., όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός. Ο εκπρόσωπος του Ε.Τ.Π. στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από το σύνολο των μελών του Ε.Τ.Π. της Σχολής, όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός. Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. και στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υποδεικνύονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου σπουδαστικού συλλόγου.

γ) Οι εκπρόσωποι του Ε.Π., του Ε.Τ.Π. και του Δ.Π. και των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα ορίζονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Διοικητή στα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των κατηγοριών αυτών.

δ) Στην περίπτωση που ο αριθμός εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα καθορίζεται ως ποσοστιαία αναλογία αριθμητικής δύναμης, τα κλάσματα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στη μεγαλύτερη μονάδα.

ε) Στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων μπορεί να παρίστανται πρόσωπα, τα οποία έχουν κληθεί από τον προεδρεύοντα των οργάνων αυτών και για όσο χρόνο κρίνεται από αυτόν αναγκαίο.

στ) Τα συλλογικά όργανα συντίθενται και λειτουργούν νομίμως, έστω και αν δεν έχουν οριστεί τα μέλη που εκπροσωπούν κατηγορίες προσωπικού και τους σπουδαστές, εφόσον όμως έχει προηγηθεί εγκαίρως, κατά τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό, η πρόσκληση του Διοικητή για τον ορισμό τους.

ζ) Τα συλλογικά όργανα ευρίσκονται σε απαρτία όταν παρίσταται αριθμός μελών, με δικαίωμα ψήφου, μεγαλύτερος των απόντων.

η) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο πρόεδρος του οργάνου.

Άρθρο 9
Εσωτερικός Κανονισμός

1. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός των Α.Ε.Ν., με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία ανάδειξης και σύγκλησης και γενικά λειτουργίας των συλλογικών και ατομικών οργάνων των Α.Ε.Ν., ως και τον ορισμό των εκπροσώπων των διαφόρων κατηγοριών στα κάθε φύσης συλλογικά όργανα που προβλέπονται από το νόμο αυτόν.

2. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται ακόμη θέματα σχετικά με τις θερινές διακοπές, αργίες, εορτολόγιο, ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, εθιμοτυπία και τελετουργία, ορκωμοσία, διαβεβαίωση των πρωτοετών σπουδαστών και καθολόγηση των πτυχιούχων, τον τύπο του χορηγούμενου πτυχίου, τη συγκρότηση από τακτικό προσωπικό διαφόρων επιτροπών κατά Σχολή για την παρακολούθηση συγκεκριμένων θεμάτων και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα οικεία διοικητικά όργανα και γενικώς τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας των Α.Ε.Ν.

Άρθρο 10
Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης

1. Ιδρύεται Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ν.Ε.) που συντίθεται από :

α)«Ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως πρόεδρος.»

β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Ανά έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας (Ε.Ε.Α.), του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.).

δ) Δύο εκπροσώπους εκπαιδευτικού προσωπικού μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον από Α.Ε.Ν.

ε) Έναν εκπρόσωπο σπουδαστών Α.Ε.Ν.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 18 Ν.3853/2010,     ΦΕΚ Α 90/17.6.2010.

Στο Σ.Ν.Ε. παρίσταται ο Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η συγκρότηση του Σ.Ν.Ε. γίνεται κάθε δύο (2) έτη με απόφαση του Υπουργού.

Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του, γραμματειακής υποστήριξης, πρότασης εκπροσώπων και αναπληρωτών τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

2. Το Σ.Ν.Ε. εισηγείται στον Υπουργό για θέματα ναυτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης και ιδιαίτερα για :

α) Την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, μετατροπή Α.Ε.Ν. σε παράρτημα ή αναστολή λειτουργίας Α.Ε.Ν. και άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες της ναυτιλίας.

β) Το περιεχόμενο σπουδών και τα διδασκόμενα μαθήματα.

γ) Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Α.Ε.Ν. και των άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

δ) Τη λειτουργία σε Α.Ε.Ν. προγραμμάτων ναυτικής εξειδίκευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και κατάρτισης.

ε) Το σχεδιασμό για την προσέλκυση σπουδαστών στις σχολές εμπορικού ναυτικού, τον αριθμό εισακτέων στις Α.Ε.Ν. και τον τρόπο εισαγωγής.

στ) Την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή των Α.Ε.Ν. και των άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ακόμη εκφέρει γνώμη, όταν ζητηθεί, για τις ετήσιες κάθε είδους δαπάνες των Α.Ε.Ν. και των άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά το μέρος που αυτές καλύπτονται  από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.).

3. Με απόφαση του Σ.Ν.Ε. είναι δυνατόν να συγκροτούνται επιτροπές για την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων της ναυτικής εκπαίδευσης, όπως επεξεργασίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων. Στις επιτροπές αυτές αλλά και στις συνεδριάσεις του Σ.Ν.Ε. μπορούν να λάβουν μέρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλα πρόσωπα ως εμπειρογνώμονες ή ως εκπρόσωποι υπηρεσιών ή φορέων, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος. Η επιλογή των προσώπων και ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών γίνεται με απόφαση του Σ.Ν.Ε. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ν. Αύ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 11
Βαθμίδες και προσόντα του Ε.Π.

1. Το κύριο Διδακτικό έργο των Α.Ε.Ν. ασκείται από το Ε.Π., το οποίο ανήκει  σε μία από τις βαθμίδες: α) καθηγητή Α.Ε.Ν. β) αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ν. γ)  επίκουρου καθηγητή Α.Ε.Ν. και δ) καθηγητή εφαρμογών Α.Ε.Ν.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 5 παρ.1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

2. Τα μέλη του Ε.Π., ανάλογα με τη βαθμίδα και το διδακτικό τους έργο, πρέπει να συνδυάζουν κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία, να έχουν διαρκή ενημέρωση για τον τομέα τους και συνεχή επαφή με την παραγωγική και ναυτιλιακή πραγματικότητα, στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από τα συγκεκριμένα διδακτικά τους καθήκοντα.

3. Τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση βαθμίδας Ε.Π. των  Α.Ε.Ν. είναι τα ακόλουθα: Α. Καθηγητή: (α) Ναυτικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές γνωστικό  αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.

3) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης.

4) Διετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄  τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου σε φορτηγά πλοία άνω των χιλίων κόρων ολικής  χωρητικότητας (κ.ο.χ.) ή επιβατηγά πλοία άνω των 500 κ.ο.χ. ή μηχανικού σε  μηχανοστάσιο πλοίων κινούμενων με μηχανές άνω των 2.000 ίππων (ΒΗΡ) ή  ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

5) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.  Συνεκτιμάται διδακτική εμπειρία σε σχολές τριτοβάθμιας ναυτικής εκπαίδευσης  και συγγραφικό έργο σχετικό με την ειδικότητα, καθώς και η πιστοποιημένη  γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

(β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη  θέση που προκηρύσσεται.

3) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4) Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας από τη λήψη του τίτλου  σπουδών σχετικής με το αντικείμενο διδασκαλίας ή αναλόγως με τη θέση που  προκηρύσσεται ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή  με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω  δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και  το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική  δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη αυτοδύναμη διδασκαλία,  στην οποία συμπεριλαμβάνεται τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση δύο  τουλάχιστον μαθημάτων. Η διδασκαλία αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο  γνωστικό αντικείμενο του τομέα, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος  και σε Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

5) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους,  από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπες  επιστημονικές μονογραφίες, πέρα από το διδακτορικό τίτλο. Ενα μέρος των  δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να  αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν  εφαρμοστεί στην παραγωγή.

Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωρισθεί  διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης ή το εφαρμοσμένο έργο  του πρέπει να έχει αναγνωρισθεί και χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή.

Β. Αναπληρωτή καθηγητή: (α) Ναυτικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές γνωστικό  αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.

3) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης.

4) Ενός έτους πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του διπλώματος  Α΄ τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου σε φορτηγά πλοία άνω των 1.000 κ.ο.χ. ή  επιβατηγά πλοία άνω των 500 κ.ο.χ. ή μηχανικού σε μηχανοστάσιο πλοίων  κινούμενων με μηχανές άνω των 2.000 ΒΗΡ ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄  τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

5) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.  Συνεκτιμάται συγγραφικό έργο σχετικό με την ειδικότητα, καθώς και η  πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. (β) Γενικών και τεχνικών  μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη  θέση που προκηρύσσεται.

3) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το  αντικείμενο διδασκαλίας ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται,  ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε  οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων,  αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό  αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επιστημονική δραστηριότητα  μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία μετά την απόκτηση  του διδακτορικού τίτλου στο αντικείμενο διδασκαλίας, σε Πανεπιστήμια ή T.E.I,  ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

4) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

5) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους,  από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπη  επιστημονική μονογραφία, πέρα από το διδακτορικό τίτλο. Ένα μέρος των  δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να  αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν  εφαρμοσθεί στην παραγωγή. Το συνολικό ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο του  υποψηφίου πρέπει να έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και της  τεχνολογίας ή να αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.

Γ. Επίκουρου καθηγητή:

(α) Ναυτικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α` τάξης.

3) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση  του διπλώματος Α` τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή  με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

4) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

5) Συνεκτιμάται η πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

(β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I, ή ισότιμο ιδρύματος του εξωτερικού.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη  θέση που προκηρύσσεται.

3) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4) Τέσσερα έτη τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το  αντικείμενο διδασκαλίας ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται,  ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε  οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων,  αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό  αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική  δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο  γνωστικό αντικείμενο της σχολής σε Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή ομοταγή ιδρύματα  του εξωτερικού.

5) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική  δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία  αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά  περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

Δ. Καθηγητή εφαρμογών: (α) Ναυτικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ ή Β΄ τάξης.

3) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους μετά την απόκτηση του  Διπλώματος Β΄ τάξης.

4) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

(β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

1)    Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή T.E.I, ή ισότιμο ιδρύματος του εξωτερικού.

2) Αναγνωρισμένος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σε συναφές γνωστικό  αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.

3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4) Πέντε έτη τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το  αντικείμενο διδασκαλίας ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται,  ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε  οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων,  αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό  αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική  δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο  γνωστικό αντικείμενο της σχολής σε Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή ομοταγή ιδρύματα  του εξωτερικού.

5) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική  δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία  αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά  περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 15 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α 153/19.6.2003,αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 5 παρ.2          Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

4. Σε κάθε περίπτωση συνεκτιμάται η καλή γνώση και μιας ακόμη εκ των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώνεται η γνώση της γλώσσας, καθώς και της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού.

6. Για την ισοτιμία τίτλων ναυτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού με τους τίτλους των Α.Ε.Ν., προκειμένου για διορισμό σε θέση Ε.Π., αποφαίνεται πενταμελής “Επιτροπή Ισοτιμιών” από Διευθυντές Α.Ε.Ν. και μέλη διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Η ειδικότερη σύνθεση, η οργάνωση και λειτουργία της επιτροπής, ο τρόπος επιλογής, η διάρκεια της θητείας, η αμοιβή των μελών της κατά τις ισχύουσες διατάξεις, η γραμματειακή της υποστήριξη και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου αποφαίνεται και για τίτλους σπουδών που χορηγήθηκαν σε `Έλληνες υπηκόους από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής `Ένωσης, προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας.

Σημ.: όπως η παρ.7 προστέθηκε με την  παρ.15 άρθρ.15 Ν.2743/1999,        ΦΕΚ Α 211/13.10.1999.

8. α) Ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού σε θέσεις Ε.Π. καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή των Α.Ε.Ν. ορίζεται το 45ο έτος, που μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 50ό, κατά ίσο αριθμό ετών προϋπηρεσίας του υποψηφίου στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή σε μεγάλη δημόσια ή ιδιωτική παραγωγική ή ναυτιλιακή μονάδα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σχετικής με το αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί ή διδακτικού έργου σε τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η προϋπηρεσία πρέπει να έχει διανυθεί μετά την κτήση του αντίστοιχου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όταν πρόκειται περί γενικών και τεχνικών μαθημάτων, και μετά την κτήση του διπλώματος εμπορικού ναυτικού Α` τάξεως, όταν πρόκειται περί ναυτικών μαθημάτων.

β) Για τις λοιπές βαθμίδες Ε.Π. των Α.Ε.Ν. εφαρμόζεται για τα θέματα αυτά ο υπαλληλικός κώδικας.

γ) Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Ε.Π. Α.Ε.Ν. που εκκρεμούν και προβλέπουν ως όριο διορισμού το 45ο έτος ηλικίας δεν θίγονται.

Σημ.: όπως η παρ.8 προστέθηκε με την παρ.4 άρθρ.19 Ν.2819/2000,        ΦΕΚ Α 84/15.3.2000.

Άρθρο 12
Πλήρωση θέσεων Ε.Π.

1. Το Υπουργείο ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της οικείας Α.Ε.Ν.  προβαίνει στην προκήρυξη κενών θέσεων Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.  Η πλήρωση κενής θέσης μέλους Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. γίνεται με προκήρυξη από το  Υπουργείο της αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης στο πλαίσιο του ετήσιου  προγραμματισμού..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 6 παρ.1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

2. α) Η επιλογή για Πλήρωση θέσεων Ε.Π. των Α.Ε.Ν. γίνεται από ειδικά και κατά ειδικότητα πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που συγκροτούνται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στα εκλεκτορικά σώματα μετέχουν μέλη Ε.Π. των Α.Ε.Ν. ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας και της αυτής ή συγγενούς ειδικότητας ή και άλλα πρόσωπα με εξειδικευμένη γνώση στην ειδικότητα και αντίστοιχα προσόντα προς τη θέση που πληρώνεται, που εισηγούνται στον Υπουργό τα Εκπαιδευτικά Συμβούλια των οικείων Σχολών των Α.Ε.Ν.

β) Εάν η προκήρυξη αφορά θέση καθηγητή και εναλλακτικώς θέση επίκουρου καθηγητή, οι υποψήφιοι κρίνονται πρώτα για τη θέση του καθηγητή. Αν κατά την αιτιολογημένη κρίση του εκλεκτορικού σώματος κανείς από τους υποψήφιους δεν έχει τα προσόντα για την κατάληψη θέσης καθηγητή, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών που ορίζεται κατά την ίδια συνεδρίαση, για την κατάληψη θέσης επίκουρου καθηγητή.

γ) Ο Υπουργός μπορεί να αναπέμπει για λόγους νομιμότητας τις αποφάσεις των εκλεκτορικών σωμάτων.

3. Μέλη του Ε.Π. δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης  Ε.Π. είτε ανώτερης βαθμίδας στην ίδια Σχολή είτε της ίδιας ή ανώτερης  βαθμίδας σε άλλη Σχολή, αν δεν περάσουν τρία έτη από το διορισμό τους στη  Σχολή στην οποία υπηρετούν.”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 6 παρ.2 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

4.  α) Είναι δυνατή η μετάκληση σε κενές θέσεις Ε.Π., με εξαίρεση τις  κενές θέσεις των Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου και Μακεδονίας, στις βαθμίδες καθηγητή ή  αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, αν υπάρχει κενή οργανική θέση και  αυτός που μετακαλείται:

αα) έχει όλα τα προσόντα που απαιτούνται για πρόσληψη σε θέση καθηγητή ή  αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή,

ββ) κατέχει θέση καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή σε άλλη  Α.Ε.Ν. και

γγ) έχει συμπληρώσει πέντε έτη στη θέση την οποία κατέχει.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 6 παρ.3 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

β) Για τη μετάκληση απαιτείται εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής, που συγκεντρώνει πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του και πρόταση του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν. Ο Υπουργός, αν εγκρίνει την εισήγηση, εκδίδει σχετική απόφαση μετάκλησης, η οποία επέχει θέση διορισμού.

5. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης με επιλογή ή μετάκληση των θέσεων του Ε.Π., τον τρόπο λειτουργίας των εκλεκτορικών σωμάτων, την αιτιολόγηση των αποφάσεών τους, τα της αναπομπής αυτών από τον Υπουργό και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 13
Μονιμοποίηση – Κρίση εκπαιδευτικού προσωπικού

1. α) Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι  επίκουροι, οι καθηγητές εφαρμογών και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. εκλέγονται με τριετή  θητεία. Τυχόν προηγούμενη μονιμοποίηση σε άλλη βαθμίδα ή σε άλλη Α.Ε.Ν. δεν  λαμβάνεται υπόψη.

β) Οι επίκουροι καθηγητές, οι καθηγητές εφαρμογών και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. μετά  τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη βαθμίδα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν  με αίτηση τη μονιμοποίησή τους στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν. Η αίτηση  υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη συμπλήρωση της  τριετίας. Η κρίση για μονιμοποίηση γίνεται από εκλεκτορικά σώματα που  συγκροτούνται όπως ορίζεται στο άρθρο 12. Αν η κρίση είναι θετική, ο αιτών  μονιμοποιείται στη βαθμίδα που κατέχει. Αν η κρίση είναι αρνητική ή δεν  υποβληθεί η σχετική αίτηση, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του κρινόμενου. Η  κρίση για μονιμοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό, ερευνητικό  και γενικώς στο κάθε μορφής έργο του αιτούντα.

γ) Κατά το χρονικό διάστημα από τη συμπλήρωση της τριετούς θητείας έως την έκδοση της  πράξεως μονιμοποιήσεως των αιτούντων ή τυχόν απορρίψεως της αιτήσεως τους για  μονιμοποίηση, θεωρείται ότι παρατείνεται η θητεία τους, με όλες τις νόμιμες συνέπειες, υπό την  προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση μονιμοποιήσεώς τους εντός της δίμηνης προθεσμίας του  προηγουμένου εδαφίου. Σε περίπτωση θετικής κρίσεως, η μονιμοποίηση ολοκληρώνεται με την  έκδοση σχετικής αποφάσεως του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως. Αν η υποβληθείσα αίτηση κριθεί αρνητικά από το Εκλεκτορικό Σώμα, η θητεία του  κρινόμενου παρατείνεται με όλες τις νόμιμες συνέπειες μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως της σχετικής διαπιστωτικής πράξεως του οικείου Υπουργού για την απόρριψη της  αιτήσεως. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση για μονιμοποίηση, η θητεία θεωρείται ότι  παρατείνεται με όλες τις νόμιμες συνέπειες και λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη της ως άνω δίμηνης  προθεσμίας για την υποβολή της αιτήσεως, εκδιδομένης περί αυτού σχετικής διαπιστωτικής  πράξεως του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κρίση  περί μονιμοποίησης ή μη των αιτούντων διενεργείται εντός του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο  λήγει η θητεία τους και πάντως όχι πέραν ενός (1) ημερολογιακού έτους από τη λήξη αυτής.

δ)  (γ) Οι αναπληρωτές καθηγητές, οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές και οι μόνιμοι  καθηγητές εφαρμογών, που έχουν διανύσει τριετή προϋπηρεσία στη βαθμίδα που  υπηρετούν, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι δύο φορές, που απέχουν μεταξύ  τους τουλάχιστον τρία έτη, την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του καθηγητή ή του  αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή αντίστοιχα και με το ίδιο  γνωστικό αντικείμενο. Η εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή, του αναπληρωτή  καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή γίνεται με προκήρυξη βάσει των τυπικών  προσόντων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

ε) (δ) Αν μέλος Ε.Π. των Α.Ε.Ν. είναι υποψήφιο με οποιονδήποτε τρόπο για  κατάληψη θέσης βαθμίδας ανώτερης από αυτήν που κατέχει, τότε κατά τη  διαδικασία της κρίσης συνεκτιμάται η προσφορά του σε αυτή ή σε προηγούμενες  βαθμίδες.

ζ)  (ε) Η μονιμοποίηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού.

στ) Ο Υπουργός μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του να αναπέμψει μία μόνο  φορά την πρόταση για μονιμοποίηση ή απόλυση μέλους Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006 στη συνέχεια με την παρ.1και 2 άρθρου 20        Ν.4150/2013,ΦΕΚ Α 102/29.4.2013.

2. α) Στο τέλος κάθε δεύτερους ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. συντάσσει, ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων, έκθεση εκπαιδευτικής αξιολόγησης για κάθε μέλος του Ε.Π. Οι εκθέσεις αυτές είναι εμπιστευτικές και εντάσσονται στα μητρώα εκπαιδευτικής δραστηριότητας των μελών του Ε.Π. που τηρούνται από το Διευθυντή της Σχολής. Κάθε μέλος του Ε.Π. μπορεί να λάβει γνώση των εκθέσεων εκπαιδευτικής αξιολόγησης που το αφορούν.

β) Κριτήρια για τη σύνταξη των εκθέσεων εκπαιδευτικής αξιολόγησης του άρθρου αυτού, καθώς και των ετήσιων εκθέσεων υπηρεσιακής κρίσης είναι κατά περίπτωση :

1) Το Διδακτικό έργο.

2) Η δραστηριότητα για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η συγγραφή διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων, η εγκατάσταση και ανάπτυξη εργαστηρίων.

3) Η ειδικότερη προσφορά στη λειτουργία της Α.Ε.Ν.

4) Η επιστημονική, τεχνολογική, ερευνητική ναυτιλιακή δραστηριότητα και η διαρκής ενημέρωση στις επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου τους και

5) Η συμμετοχή σε σεμινάρια παιδαγωγικής κατάρτισης.

Ο ειδικότερος προσδιορισμός των ανωτέρω κριτηρίων, των οργάνων που εισηγούνται στο Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. και της εν γένει διαδικασίας εκπαιδευτικής αξιολόγησης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Εάν η έκθεση εκπαιδευτικής αξιολόγησης μέλους Ε.Π. είναι αρνητική, το μέλος αυτό θεωρείται στάσιμο. Εάν ένα μέλος Ε.Π. κριθεί στάσιμο σε δύο (2) συνεχείς ή τρεις (3) μη συνεχείς κρίσεις απολύεται για ανεπάρκεια με απόφαη του Υπουργού, ύστερα από απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

δ) Ως προς τις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

3. Αν μέλος του Ε.Π. της ίδιας Α.Ε.Ν. είναι υποψήφιο για κατάληψη άλλης θέσης στην ίδια ή άλλη Α.Ε.Ν., κατά την αξιολόγηση συνεκτιμώνται οι κρίσεις της Σχολής στην οποία ανήκει, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

4. Για το διδακτικό – εκπαιδευτικό έργο του Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ν.  και τις συνθήκες παροχής του, εκφέρουν γνώμη στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους  και οι σπουδαστές των Α.Ε.Ν.

Σημ.: όπως η παρ.4 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ.2 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

Άρθρο 14
Εκπαιδευτικοί συνεργάτες – Επισκέπτες καθηγητές

1. Για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ν., μπορεί να  ανατίθεται, ύστερα από προκήρυξη, Διδακτικό έργο ενός μέχρι τεσσάρων  διδακτικών εξαμήνων σε Ε.Ε.Π. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου και με ωριαία αντιμισθία.

Το Ε.Ε.Π. διακρίνεται σε επιστημονικούς συνεργάτες, εργαστηριακούς  συνεργάτες και ειδικούς εκπαιδευτικούς συνεργάτες.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 παρ.1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

2. α) Στους επιστημονικούς συνεργάτες ανατίθενται εκπαιδευτικά καθήκοντα  θεωρητικής κατάρτισης. Στα καθήκοντα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται η  διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, η εποπτεία αντίστοιχων  εργαστηρίων, καθώς και η επίβλεψη σχετικών πτυχιακών εργασιών.

β) Στους εργαστηριακούς συνεργάτες ανατίθεται εκπαιδευτικό έργο που απαιτεί  κυρίως εμπειρία εφαρμογών, όπως διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών  ασκήσεων.

γ) Στους ειδικούς εκπαιδευτικούς συνεργάτες ανατίθεται η διδασκαλία φυσικής  αγωγής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 παρ.1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

3. Η προκήρυξη για την πρόσληψη και η πρόσληψη εκπαιδευτικών συνεργατών  γίνεται με απόφαση του Υπουργού ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού  Συμβουλίου της Σχολής προς το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. και πρόταση του τελευταίου  προς τον Υπουργό.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α 153/19.6.2003.

4. Τα ελάχιστα προσόντα του προσωπικού του άρθρου αυτού είναι τα ακόλουθα:

Α. Επιστημονικοί συνεργάτες:

(α) Ναυτικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της  αλλοδαπής.

2) Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται  αντικειμένου ειδικότητας.

3) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης.

4) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος  Α΄ τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄  τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

5)    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα και προϋπηρεσία στη ναυτική  εκπαίδευση. (β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I, ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται  αντικειμένου ειδικότητας.

3) Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο  προσλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός, τέσσερα έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής  δραστηριότητας από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή  ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται.

4)    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και προϋπηρεσία στη ναυτική  εκπαίδευση. Β. Εργαστηριακοί συνεργάτες: (α) Ναυτικών μαθημάτων:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της  αλλοδαπής.

2) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β` τάξης.

3) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση  του διπλώματος Β` τάξης.

4)    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Συνεκτιμάται συγγραφική  δραστηριότητα, καθώς και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.

(β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

1)    Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο ιδρύματος της  αλλοδαπής, στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

2) Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με τη  θέση που προκηρύσσεται.

3) Τριετής επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που  προκηρύσσεται.

Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα. Γ. Ειδικοί εκπαιδευτικοί συνεργάτες:

1) Πτυχίο A.E.I, ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Πενταετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία στην ειδικότητα, μετά την  απόκτηση του πτυχίου.

Συνεκτιμώνται οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, συναφών με το  αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται, η επιστημονική δραστηριότητα, καθώς  και το συγγραφικό έργο.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 παρ.1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

5. Αν οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στην  προηγούμενη παράγραφο, επιτρέπεται η ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία  αντιμισθία, σε υποψηφίους μειωμένων προσόντων που κατέχουν τουλάχιστον τον  αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διετή επαγγελματική ή επιστημονική  δραστηριότητα από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή θέση,  προκειμένου περί επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών γενικών και  τεχνικών μαθημάτων.

Οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων πρέπει να  διαθέτουν κατ` ελάχιστον πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής, Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης  προκειμένου για επιστημονικούς συνεργάτες και Β΄ τάξης προκειμένου για  εργαστηριακούς συνεργάτες και πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά  την απόκτηση του διπλώματος Α΄ ή Β΄ τάξης αντίστοιχα σε καθήκοντα πλοιάρχου ή  μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄ ή Β΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού  αντίστοιχα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 παρ.1 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

6. Για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται, με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής και πρόταση του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν., ως επισκέπτες καθηγητές, Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, που διαθέτουν τα προσόντα καθηγητή και κατέχουν θέση καθηγητή σε τριτοβάθμιο ίδρυμα, ελληνικό ή ξένο. Οι επισκέπτες καθηγητές προσλαμβάνονται, ύστερα από πρόσκληση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ετήσιας διάρκεια, η οποία μπορεί να ανανεωθεί με την ίδια διαδικασία.

7. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, τα μέλη του εκπαιδευτικού  προσωπικού, των οποίων έληξε η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου, μπορούν να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν κατά  τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή  καταβάλλεται αποζημίωση που αντιστοιχεί σε πέντε ώρες συνολικά για κάθε  εξεταζόμενο μάθημα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 16 Ν.3153/2003,     ΦΕΚ Α 153/19.6.2003.

8. Η αμοιβή του προσωπικού του παρόντος άρθρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, είναι ανάλογη ανά βαθμίδα ή κατηγορία επισκεπτών καθηγητών και βαρύνει τα έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης.

9. Το προσωπικό του παρόντος άρθρου υπάγεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των τακτικών μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. και διέπεται από τις σχετικές με αυτό πειθαρχικές διατάξεις.

10. Σε κάθε περίπτωση συνεκτιμάται η καλή γνώση και μιας ακόμη εκ των  γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής  ορολογίας. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος  με τον οποίο διαπιστώνεται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της  αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας.

Σημ.: όπως προστέθηκε   με το άρθρο 9 παρ.2 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

11. Στο Ε.Ε.Π. δύναται να ανατίθεται από το Συμβούλιο της Σχολής έργο μελών  Ε.Π., όπως αυτό περιγράφεται στην περίπτωση α` της παραγράφου 1 του υπό  στοιχείο Γ΄ του άρθρου 15.

Σημ.: όπως προστέθηκε   με το άρθρο 9 παρ.2 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

Άρθρο 15
Υπηρεσιακή κατάσταση και απασχόληση Ε.Π.

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Τα μέλη του Ε.Π. ασκούν δημόσιο λειτούργημα και έχουν καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και του Εσωτερικού Κανονισμού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 32 Ν.3450/2006, ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

4. Με απόφαση του Υπουργού δύνανται να αποσπώνται μέλη του Ε.Π. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Ε.Ν. μέχρι δύο (2) συνεχόμενα έτη. Με όμοια απόφαση και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου μπορεί να αποσπάται, για δύο (2) έτη, μέλος Ε.Π. σε άλλη Α.Ε.Ν. ή σε μονάδες ναυτικής εκπαίδευσης, αν υπάρχει πλεονάζον Εκπαιδευτικό προσωπικό ίδιας ειδικότητας σε κάποια Α.Ε.Ν. ή έλλειψη τέτοιου προσωπικού στην Α.Ε.Ν. ή στη μονάδα ναυτικής εκπαίδευσης στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

5. Τα θέματα των υπηρεσιακών αδειών των μελών του Ε.Π. ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Συνιστάται Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τα τακτικά μέλη του Ε.Π. των Α.Ε.Ν., το οποίο αποτελείται από :

α) Ένα Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., οι οποίοι ορίζονται από τον πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.

β) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου. Αν δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής ορίζεται ως μέλος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου με αναπληρωτή του προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου.

γ) Ένα Διευθυντή Σχολής Α.Ε.Ν., με όμοιο αναπληρωτή, που ορίζονται από τον Υπουργό.

δ) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των τακτικών μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. ίδιας ή μεγαλύτερης βαθμίδας με τον κρινόμενο εκπαιδευτικό, με όμοιους αναπληρωτές.

2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ρυθμίζονται ο χρόνος της θητείας των μελών του Συμβουλίου της παραγράφου 1, τα θέματα της γραμματειακής υποστήριξής του και καθορίζονται οι αρμοδιότητές του, ο τόπος λειτουργίας του, ο τρόπος επιλογής των αιρετών μελών του, καθώς και τα πειθαρχικά αδικήματα, οι επιβαλλόμενες ποινές, η πειθαρχική δικαιοδοσία και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ

1. Τα μέλη Ε.Π. των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου  καθηγητή των Α.Ε.Ν. παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και  διοικητικό έργο.

α) Το Διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

– Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

– Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων και  εργασιών.

– Συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια.

– Συνεργασία με προπτυχιακούς σπουδαστές.

– Διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση σπουδαστών, καθώς και εποπτικά  καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.

β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

– Έρευνα.

– Καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών και μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης.

– Συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθημάτων.

– Συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια.

γ) Το διοικητικό έργο  περιλαμβάνει κυρίως:

– Συμμετοχή στα όργανα διοίκησης της Σχολής.

– Συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια της Σχολής.

– Κατοχή θέσης Διευθυντή Σχολής.

– Συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα.

δ. Σε περίπτωση που σε συγκεκριμένη Α.Ε.Ν. ο λόγος των μελών Ε.Π. προς τους προπτυχιακούς σπουδαστές του Δ’ εξαμήνου της Α.Ε.Ν. είναι μεγαλύτερος από το 1/7, είναι δυνατόν το ερευνητικό έργο της καθοδήγησης πτυχιακών εργασιών να ανατίθεται και σε καθηγητές εφαρμογών της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3450/2006 (Α΄ 64). Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης καταλαμβάνει και τα ακαδημαϊκά έτη 2013 2016

2. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.  ορίζονται ως ακολούθως: α) Μέλη Ε.Π.

αα) καθηγητή Α.Ε.Ν.: δώδεκα ώρες.

ββ) αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ν.: δεκατέσσερις ώρες.

γγ) επίκουρου καθηγητή Α.Ε.Ν.: δεκαέξι ώρες.

δδ) καθηγητή εφαρμογών Α.Ε.Ν.: δεκαοκτώ ώρες.

β) Μέλη Ε.ΔΙ.Π.: δεκαοκτώ ώρες.

3. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των Διευθυντών Σχολών και των αναπληρωτών τους ορίζονται ως εξής :

α) Διευθυντές Σχολών : Δέκα (10) ώρες όταν στη Σχολή λειτουργούν έως τέσσερα (4) τμήματα, μειούμενες κατά μία (1) ώρα για κάθε δύο (2) επιπλέον τμήματα. Η ελάχιστη εβδομαδιαία διδακτική απασχόληση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ώρες για Σχολές στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από “δεκατέσσερα (14)” τμήματα.

β) Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών : Δώδεκα (12) ώρες, όταν στη Σχολή λειτουργούν έως τέσσερα (4) τμήματα, μειούμενες κατά μία (1) ώρα για κάθε δύο (2) επιπλέον τμήματα. Η ελάχιστη εβδομαδιαία διδακτική απασχόληση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ώρες για Σχολές στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από  “δεκατέσσερα (14)” τμήματα.

4. Όσα μέλη Ε.Π. μετέχουν στα προγράμματα του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 θεωρείται ότι ασκούν Διδακτικό έργο. Για τη συμμετοχή μελών Ε.Π. σε πρόγραμμα της παρ. 3 του ίδιου ως ανωτέρω άρθρου, μπορεί να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν., ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της Σχολής, η απαλλαγή μέχρι τριών (3) ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης, εφόσον δεν υπάρχει επιπλέον αμοιβή για τη συμμετοχή αυτή.

5. Ως ώρες διδακτικής απασχόλησης, κατά τα ανωτέρω, νοούνται αυτές που αναφέρονται σε Διδακτικό έργο των στοιχείων αύ και βύ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

6. Σε μέλη του Ε.Π. μπορεί να ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία μέχρι το ένα  δεύτερο των ωρών του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η αμοιβή της  υπερωριακής διδασκαλίας που είναι ανάλογη με τη βαθμίδα των εκπαιδευτικών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την  παρ.15 άρθρ.15 Ν.2743/1999, ΦΕΚ Α 211/13.10.1999 ,με το άρθρο 17 Ν.3153/2003, ΦΕΚ Α 153/19.6.2003 ,με το άρθρο 10 παρ.1 Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006  και με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4429/2016

Δ. ΑΛΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Τα μέλη του Ε.Π. έχουν υποχρέωση προσφοράς στην Α.Ε.Ν., πέραν του διδακτικού έργου και άλλων συναφών προς την ειδικότητα και ιδιότητά τους υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις ειδικότερες προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού, στα πλαίσια της υποχρέωσής τους για πλήρη απασχόληση όλες τις εργάσιμες ημέρες.

2. Τα μέλη του Ε.Π. μπορούν, εφόσον δεν παρακωλύεται το κύριο έργο της Α.Ε.Ν., να παρέχουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, με ανάλογη μείωση των ωρών διδασκαλίας ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους στην Α.Ε.Ν., τις υπηρεσίες τους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, ύστερα από έγκριση του Υπουργού και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η απασχόληση αυτή θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως πραγματική υπηρεσία στην κύρια θέση  τους.

3. Τα μέλη του Ε.Π. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα εκτός Α.Ε.Ν. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού, μπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την κατά εξαίρεση εκτός υπηρεσίας απασχόληση μελών του Ε.Π., αμειβόμενη ή όχι, σε εφαρμογές του επαγγελματικού τους κλάδου, συμβατές με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους αδικαιολόγητη απουσία πέραν των τριάντα (30), αθροιστικώς, εργάσιμων ημερών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, συνεπαγόμενο την παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης.

2. α) Το εκπαιδευτικό, διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ν. έχει την υποχρέωση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από το διορισμό του, να εγκατασταθεί και να διαμένει μόνιμα στο νομό που εδρεύει η Α.Ε.Ν. ή το παράρτημά της ή προκειμένου περί νησιών στο νησί όπου υπάρχει η έδρα αυτή.

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για το προσωπικό που εξέρχεται από την υπηρεσία, για οποιονδήποτε λόγο, ως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

γ) Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του ανωτέρω εδαφίου αύ, καθώς και η μεταγενέστερη μεταβολή της μόνιμης διαμονής συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα, συνεπαγόμενα την παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης.

Άρθρο 16
Εκπαιδευτικές άδειες

1. Κάθε μέλος του Ε.Π. δικαιούται να λάβει εκπαιδευτική άδεια, με σκοπό τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των γνώσεων και της εμπειρίας του, που επιτυγχάνεται ιδίως :

α) με την απασχόληση σε χώρους εργασίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, στους οποίους γίνεται εφαρμογή μεθόδων και γνώσεων που αφορούν τη ναυτιλία,

β) με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλο σχετικό φορέα της χώρας ή του εξωτερικού,

γ) με τη συμμετοχή του σε επιστημονικά ή άλλα σχετικά με τη ναυτιλία συνέδρια, εκπαιδευτικές ή μορφωτικές ανταλλαγές ή παρουσίαση σεμιναρίων σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και

δ) με τη φοίτησή του σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος.

2. α) Η εκπαιδευτική άδεια που δικαιούνται τα μέλη του Ε.Π. των Α.Ε.Ν. κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ανέρχεται σε σαράντα (4) ημέρες με πλήρεις Αποδοχές. Εάν ο αριθμός των ημερών εκπαιδευτικής άδειας που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του σχετικού προγράμματός του, είναι δυνατή η χορήγηση πρόσθετης άδειας μέχρι σαράντα (40) ακόμη ημέρες στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, ως συνέχεια της προηγούμενης.

β) Κατύ εξαίρεση, η διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας για φοίτηση σε Α.Ε.Ι. για απόκτηση τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών ισούται με τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και μπορεί να παραταθεί μέχρι το μισό της αρχικής διάρκειας.

3. Τα μέλη του Ε.Π. ναυτικών μαθημάτων δικαιούνται, επίσης, ανά τριετία ειδική εκπαιδευτική άδεια διάρκειας έως τριών (3) μηνών, για ναυτολόγηση σε πλοίο. Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η επιλογή, εξεύρεση και ναυτολόγηση σε πλοίο γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου και εγκρίνεται ή όχι από τον Υπουργό, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της οικείας Σχολής.

4. Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας των προηγουμένων παραγράφων ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στη Σχολή για διπλάσιο χρονικό διάστημα, διαφορετικά καταβάλλει στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού, ποσό ίσο με τις Αποδοχές του χρόνου που υποχρεούται να υπηρετήσει.

5. Προϋπόθεση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας είναι :

α) Να έχει ο ενδιαφερόμενος τρία (3) έτη υπηρεσίας στη ναυτική εκπαίδευση, από τα οποία δύο (2) έτη στη Σχολή που υπηρετεί το χρόνο που αρχίζει η εκπαιδευτική άδεια.

β) Να μην έχει κριθεί στάσιμος, κατά την έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο γύ του παρόντος, κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και

γ) Να μην παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία της Σχολής κατά τη διάρκεια απουσίας του αδειούχου εκπαιδευτικού.

6. Αν η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για το εσωτερικό και ο αδειούχος δεν μισθοδοτείται από το φορέα απασχόλησης, του καταβάλλονται πλήρεις Αποδοχές, ενώ αν μισθοδοτείται επιλέγει με δήλωσή του το φορέα μισθοδοσίας του. Σε περίπτωση ναυτολόγησης ή εάν η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για το εξωτερικό, καταβάλλονται διπλάσιες Αποδοχές, εκτός αν ο δικαιούχος μισθοδοτείται από το φορέα απασχόλησής του, οπότε δεν λαμβάνει Αποδοχές.

7. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών του Ε.Π. που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού του Ε.Π. της Σχολής. Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις, προτιμώνται αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο δύ της παραγράφου 1.

8. Αυτός που τελεί σε εκπαιδευτική άδεια υποχρεούται σε τακτά χρονικά διαστήματα, οριζόμενα από την απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια, να υποβάλλει αναφορά προς το Υπουργείο σχετικά με την αξιοποίησή της, με στοιχεία της πορείας των σπουδών ή της απασχόλησής του. Αν δεν υποβάλει αναφορά ή αν δεν προκύπτει πρόοδος, η άδεια ανακαλείται.

9. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η άδεια δεν ανακαλείται για υπηρεσιακές ανάγκες.

10. Το μέλος του Ε.Π. που έχει λάβει εκπαιδευτική άδεια οφείλει, αμέσως μετά την επάνοδό του, να υποβάλει βεβαιώσεις και έκθεση σχετικά με την εκπαίδευσή του.

11. Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω υποχρεώσεών του, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να επιστρέψει, εντός τριμήνου, στο Δημόσιο τις Αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειάς του και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής, εφαρμοζόμενων, σε περίπτωση άρνησης, των διατάξεων του Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

12. Την εκπαιδευτική άδεια χορηγεί με απόφασή του ο Υπουργός, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση του Συμβουλίου της οικείας Σχολής. Με απόφαση του Υπουργού καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα που έχουν σχέση με τη χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας, τον έλεγχο της ορθής χρήσης της και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 17
Αποδοχές
Σχετικό: το άρθρο 55 περ.14 Ν.3205/2003,ΦΕΚ Α 297

1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του επιμελητή, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα :

α) Καθηγητής                                   1.25

β) Επίκουρος καθηγητής                         1.10

γ) Επιμελητής                                  1.00

δ) Καθηγητής ειδικών μαθημάτων                 0.98

Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του επιμελητή ορίζεται σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000) δραχμές.

2. Στα μέλη Ε.Π. των Α.Ε.Ν. καταβάλλονται τα εξής επιδόματα και έξοδα παράστασης :

Α) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών :

1) Κάτοχοι αναγνωρισμένου       διδακτορικού διπλώματος :                   18.000 δραχμές

2) Κάτοχοι αναγνωρισμένου       τίτλου μεταπτυχιακών       σπουδών :                                   10.000 δραχμές

Προκειμένου για κατόχου τίτλων αλλοδαπών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους τίτλους της ημεδαπής, κατά την κείμενη νομοθεσία. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο.

Β) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Α.Ε.Ν. :

1) Καθηγητής                                  100.000 δραχμές

2) Επίκουρος καθηγητής                         80.000 δραχμές

3) Επιμελητής                                  60.000 δραχμές

4) Καθηγητής ειδικών μαθημάτων                 50.000 δραχμές

Γ) Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης:

1) Καθηγητής                                   80.000 δραχμές

2) Επίκουρος καθηγητής                         60.000 δραχμές

3) Επιμελητής                                  50.000 δραχμές

4) Καθηγητής ειδικών μαθημάτων                 40.000 δραχμές

Δ) Ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης :

Καθηγητής, επίκουρος καθηγητής,    επιμελητής, καθηγητής ειδικών    μαθημάτων :                                    60.000 δραχμές

Ε) Έξοδα παράστασης σε Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών:

1) Διευθυντές Σχολών                           40.000 δραχμές

2) Αναπληρωτές Διευθυντές       Σχολών, εφόσον στη Σχολή       λειτουργούν τουλάχιστον       πέντε τμήματα                               20.000 δραχμές

3. Πέραν των ανωτέρω χορηγούνται το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το επίδομα οικογενειακών βαρών, καθώς και τα επιδόματα εορτών και άδειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων υπαλλήλων.

4. Ως προϋπηρεσία για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας υπολογίζεται :

α) Η επαγγελματική προϋπηρεσία που απαιτείται ως προσόν διορισμού για κάθε θέση.

β) Η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ή η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και δεν συμπίπτει με την προϋπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου.

5. Στα μέλη Ε.Τ.Π. καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών για την ενημέρωσή τους σε θέματα ναυτικών τεχνολογικών εφαρμογών.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.1.1999.

Άρθρο 18
Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

1. α) Τα μέλη του Ε.Τ.Π. είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και παρέχουν έργο υποδομής στη λειτουργία των Α.Ε.Ν., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του έργου των Α.Ε.Ν.   “β) Στο πλαίσιο του έργου τους, τα μέλη του Ε.Τ.Π. είναι υπεύθυνα για τη  φύλαξη και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού και την εξασφάλιση  βοηθημάτων για την εκτέλεση των εργαστηριακών, φροντιστηριακών και πρακτικών  ασκήσεων, σε συνεργασία με τους καθηγητές εφαρμογών και το λοιπό αρμόδιο  Ε.Π., προετοιμάζουν τους χώρους άσκησης των σπουδαστών και βοηθούν, κατά  περίπτωση, τα μέλη του Ε.Π. κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ασκήσεων κατά την  κρίση του διδάσκοντα. Αναλαμβάνουν ακόμη την εξάσκηση σπουδαστών σε  εργαστήρια πρακτικών εφαρμογών, για την οποία δεν προβλέπεται θεωρητική  διδασκαλία. Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, προσφέρουν τις  υπηρεσίες τους και εξυπηρετούν ανάγκες της Α.Ε.Ν. αναλόγως με την ιδιότητα  και την ειδικότητά τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με      το άρθρο 12 παρ.1 Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

2. Ως προσόντα διορισμού μελών του Ε.Τ.Π. ορίζονται:

α) Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (T.E.I.) ή ισότιμο πτυχίο  αλλοδαπής ή απολυτήριο τεχνολογικού επαγγελματικού λυκείου ή ενιαίου  πολυκλαδικού λυκείου ή παλιού τύπου μέσης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής ή  πτυχίο εμπορικού ναυτικού ειδικότητας ανάλογης με τη θέση που προκηρύσσεται.

β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

γ) Τετραετής εργαστηριακή ή επαγγελματική πείρα ανάλογης ειδικότητας με τη  θέση που προκηρύσσεται.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με  το άρθρο 12 παρ.2 Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

3. Το Υπηρεσιακό – Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υ.Ε.Ν. λειτουργεί και ως Υπηρεσιακό – Πειθαρχικό Συμβούλιο για τα μέλη του Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ν. Στο Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι Ε.Τ.Π., σε αντικατάσταση των δύο άλλων αιρετών μελών. Τα μέλη αυτά ορίζονται σύμφωνα με όσα προβλέπουν ειδικώς οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3 του κεφαλαίου Β’ του άρθρου 15.

4. Τα θέματα για τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία και τη μονιμοποίηση των μελών του Ε.Τ.Π. κρίνονται σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους.

5. Τα μέλη του Ε.Τ.Π. λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους. Δύναται επίσης να τους χορηγηθεί επιπλέον εκπαιδευτική άδεια μέχρι τριών (3) μηνών, για συμπληρωματική γνώση ή ειδίκευση στον τομέα της εργασίας τους.

6. Με απόφαση του Υπουργού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Ε.Τ.Π., ενώ με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα απασχόλησής του, καθηκόντων και υποχρεώσεών του, χορήγησης υπηρεσιακών αδειών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

7.α. Γι α τη βαθμολογική κατάσταση των μελών του Ε.ΤΤΙ. εφαρμόζονται  αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την Τεχνολογική Εκπαίδευση  (Τ.Ε.) και τη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, κατά  κατηγορία.

β. Οι Αποδοχές των μελών Ε.Τ. Π. καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του  Α` Μέρους του ν. 3205/2003.

γ. Στα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Α.Ε.Ν. καταβάλλεται  μηνιαίο επίδομα, για την ενημέρωσή τους σε θέματα ναυτικών τεχνολογικών εφαρμογών, ύψους ογδόντα οκτώ (88) ευρώ.

δ. Όσοι εκ των υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν, μετά τ η  δημοσίευση του παρόν το ς, συνολικές μηνιαίες Αποδοχές μικρότερες από αυτές  που τους καταβάλλονται μέχρι την ημερομηνία αυτή, διατηρούν ως προσωπική την  τυχόν προκύπτουσα διαφορά, μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των  αποδοχών τους. Για τον υπολογισμό της τυχόν προσωπικής διαφοράς δεν  λαμβάνονται υπόψη τα ποσά της οικογενειακής παροχής.”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με      το άρθρο 12  παρ.3 Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος με τον  οποίο διαπιστώνεται η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Σημ.: όπως η παρ.8 προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ.3 Ν.3450/2006,ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

Άρθρο 19
Σύσταση και κατανομή θέσεων προσωπικού

1. Γι α την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ν. συνιστώνται οι  παρακάτω θέσεις:

Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. (Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.).  α) καθηγητών                          θέσεις 40  β) αναπληρωτών καθηγητών          θέσεις 70  γ) επίκουρων καθηγητών           θέσεις 48  δ) καθηγητών εφαρμογών           θέσεις 44  ε) ειδικού διδακτικού προσωπικού    θέσεις 10

Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.   (Ε.Τ.Π.) κλάδου ΤΕ ή ΔΕ           θέσεις 22″

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 13 Ν.3450/2006,     ΦΕΚ Α 64/30.3.2006.

2. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Α.Ε.Ν. συνιστώνται στο Υπουργείο (Περιφερειακές Υπηρεσίες, θέσεις Α.Ε.Ν.) κλάδος Πληροφορικής κατηγορίας ΤΕ και οι ακόλουθες κατά κατηγορία και κλάδο θέσεις πολιτικού προσωπικού.

α) Κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων        Θέσεις 9

β) Κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής           Θέσεις 5

γ) Κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ         Θέσεις 5

Για τα προσόντα και τον τρόπο κάλυψης των θέσεων αυτών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάεις περί δημοσίων υπαλλήλων.

3. Η ανά Α.Ε.Ν. κατανομή των παραπάνω θέσεων, ως και η διάρθρωση του προσωπικού κατά κατηγορία και θέσεις γίνονται με απόφαση του Υπουργού.

4. Οι πάσης φύσεως Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές και γενικώς η δαπάνη για την κάλυψη των θέσεων των παραγράφων 1 και 2, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, βαρύνει εξ ημισείας τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τα έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών ρυθμίζεται η μεταφορά των εσόδων αυτών στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ως και τα λοιπά διαδικαστικά θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 20
Διδακτικό έργο

1. Το Διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και περιλαμβάνει :

α) Θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων συνολικής διάρκειας έξι (6) εξαμήνων.

β) Πρακτικές, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή ασκήσεις σε χώρους εργασίας, που αποσκοπούν στην εμπέδωση και εφαρμογή της θεωρίας και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.

γ) Πρακτική άσκηση επί πλοίου διάρκειας δύο (2) εξαμήνων.

δ) Σεμινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες ανάλογες δραστηριότητες.

ε) Πτυχιακές εργασίες.

2. Για την υποβοήθηση του διδακτικού έργου, καθώς και για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών συγγράφονται και παρέχονται εκπαιδευτικά βοηθήματα, όπως βιβλία και διδακτικές σημειώσεις, από τους διδάσκοντες ή άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες.

Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι έκδοσης, διάθεσης και προμήθειας των ανωτέρω εκπαιδευτικών βοηθημάτων, καθώς και αποζημίωσης των συγγραφέων τους.

3. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού ύστερα από γνώμη του Σ.Ν.Ε., καθορίζονται οι όροι απασχόλησης των ασκούμενων σπουδαστών στα πλοία και τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδίων, των εκπαιδευτών τους και των πλοιοκτητών, ως και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

β) Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), πρώτης και  δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου, που δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την  εκτέλεση της πρακτικής άσκησης τους σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία με σημαία τρίτης  χώρας συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, να  ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας μη  συμβεβλημένα με το NAT.

Η ως άνω θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου ή  Μηχανικού Γ` τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ως  άνω κατ` εξαίρεση ναυτολόγησης και της αναγνώρισης δια εξαγοράς της θαλάσσιας υπηρεσίας,  καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 225 Ν.4072/2012,        ΦΕΚ Α 86 αντικαταστάθηκε πάλι με την παρ.1 άρθρου 22 Ν.4150/2013,        ΦΕΚ Α 102/29.4.2013.

Άρθρο 21
Περιεχόμενο σπουδών – Επαγγελματικά δικαιώματα

1. Το περιεχόμενο των σπουδών καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Σ.Ν.Ε. Το περιεχόμενο σπουδών περιλαμβάνει τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις απαιτήσεις του αντίστοιχου επαγγέλματος και της πιθανής εξέλιξής του.

2. Τα διδασκόμενα μαθήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Σ.Ν.Ε.

3. Οι σπουδές καταλήγουν σε απόκτηση πτυχίου που δίνει τη δυνατότητα απόκτησης διπλώματος εμπορικού ναυτικού Γ’ τάξεως.

Άρθρο 22
Κανονισμός Σπουδών

1.α) Τα θέματα εισαγωγής των σπουδαστών, σχετικά με τα προσόντα, την εξέταση σε ειδικά μαθήματα, τη διάκριση κατηγοριών υποψηφίων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Σε κάθε περίπτωση στις Α.Ε.Ν. εισάγονται κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου ή κάτοχοι πτυχίου του ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β` κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 1 του Ν.2909/2001      (Α 90/2-5-2001)

γ) Ο αριθμός εισαγωγής για κάθε κατηγορία σπουδαστών και για κάθε Α.Ε.Ν. ορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.19 Ν.2819/2000,     ΦΕΚ Α 84/15.3.2000.

2. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 5η Ιουλίου του επόμενου έτους και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα, από τα οποία το πρώτο ονομάζεται χειμερινό και το δεύτερο εαρινό. Τα θαλάσσια εκπαιδευτικά εξάμηνα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα. Ειδικότερα τα θέματα φοίτησης, όπως η διάρκεια των διδακτικών εξαμήνων, οι εξεταστικές περίοδοι, οι απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας, για να θεωρηθεί ένα μάθημα ως διδαγμένο, η οργάνωση θερινών ή πέραν του κανονικού ωραρίου προγραμμάτων, οι μετεγγραφές, η ανανέωση εγγραφής και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Σπουδαστής γίνεται πτυχιούχος μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας σπουδών, εφόσον :

α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Σπουδών,

β) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και

γ) έχει περατώσει με επιτυχία τα θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια.

5. α) Ο σπουδαστής υποχρεούται να ανανεώσει την εγγραφή του σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών. Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος για δύο συνεχή εξάμηνα ή αν έχει απορριφθεί σε δύο διαδοχικά εξάμηνα, διαγράφεται οριστικά από τη Σχολή. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού και ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου της οικείας Α.Ε.Ν., ο σπουδαστής μπορεί να μην διαγραφεί και να του επιτραπεί να συνεχίσει τις σπουδές του, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.

β) Ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει την προσωρινή αναστολή των σπουδών του έως δύο ακαδημαϊκά έτη για σοβαρούς λόγους, όπως στράτευση, βεβαιωμένη σοβαρή ασθένεια του ίδιου, του συζύγου του ή συγγενούς εξ αίματος, μέχρι το 2ο βαθμό ή ναυτολόγηση σε εμπορικό πλοίο. Κατά τη διάρκεια της αναστολής των σπουδών του ο σπουδαστής δεν απολαμβάνει των παροχών του άρθρου 25.

Άρθρο 23
Ειδικά προγράμματα

1. Στο πλαίσιο της Αποστολής τους, οι Α.Ε.Ν. μπορούν να αναλαμβάνουν, μόνες ή σε συνεργασία με ιδρύματα ή φορείς, τη διοργάνωση και λειτουργία ειδικών προγραμμάτων εξειδίκευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και να συμμετέχουν σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ή να εκτελούν προγράμματα εφαρμογής και ανάπτυξης της ναυτικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

2. α) Τα προγράμματα επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης, απευθύνονται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν σκοπό την επιμόρφωση και την ενημέρωση σε θέματα που προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ναυτιλίας ή την κατάρτιση σε εξειδικευμένους επαγγελματικούς τομείς που αναπτύσσονται λόγω της εξέλιξης αυτής.

β) Για την οργάνωση, το περιεχόμενο, τη διάρκεια των σπουδών και κάθε άλλη λεπτομέρεια των προγραμμάτων της παραγράφου αυτής εισηγείται στο Σ.Ν.Ε. το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν., ύστερα από πρόταση της οικείας Σχολής ή Σχολών, εφόσον πρόκειται για συνδιοργάνωση προγράμματος.

3. Στις Α.Ε.Ν. μπορούν να εκτελούνται, με απόφαση του Υπουργού, προγράμματα εφαρμογής και ανάπτυξης της ναυτικής τεχνολογίας. Για κοινά προγράμματα δύο ή περισσότερων υπουργείων απαιτείται σχετική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Επίσης στις Α.Ε.Ν. μπορεί να ανατεθεί, με έγκριση του Υπουργού, η εκτέλεση αντίστοιχων προγραμμάτων από άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι παρέχουν και τη σχετική χρηματοδότηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 24
Σπουδαστικοί σύλλογοι

1. Σε κάθε Α.Ε.Ν. λειτουργεί σπουδαστικός σύλλογος ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αν υπάρχουν περισσότεροι σύλλογοι η εκπροσώπηση γίνεται από τον πλέον αντιπροσωπευτικό. Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα διοίκησης, που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του σπουδαστικού συλλόγου. Η διαδικασία ορισμού εκπροσώπων, ο τρόπος ορισμού, αν δεν υπάρχει σπουδαστικός σύλλογος, και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.

2. Τα διοικητικά συμβούλια των σπουδαστικών συλλόγων υποχρεούνται να καταθέσουν στην οικεία Α.Ε.Ν. αντίγραφο και κάθε τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου τους και εγγράφως ονομαστικό κατάλογο των εκπροσώπων τους στα διάφορα συλλογικά όργανα κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Άρθρο 25
Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις
Οι σπουδαστές κάνουν χρήση όλων των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και μέσων με τα οποία είναι εξοπλισμένη η Α.Ε.Ν., σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Α.Ε.Ν..

Άρθρο 26
Σπουδαστική μέριμνα

1. Στις Α.Ε.Ν., με απόφαση του Υπουργού, υπάρχει εσωτερική, εξωτερική ή μικτή φοίτηση των σπουδαστών. Στους σπουδαστές εσωτερικής φοίτησης παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση. Σε όλους τους σπουδαστές παρέχεται μειωμένο εισιτήριο μετακίνησης και χορηγούνται δωρεάν εκπαιδευτικά βοηθήματα, όπως βιβλία και σημειώσεις, για τα διδασκόμενα μαθήματα. Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών και γενικότερα τα θέματα της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών, ενώ οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης.

2. Τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σπουδαστών ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.

3. Το γραφείο σπουδαστικής μέριμνας έχει ως σκοπό την υλοποίηση σπουδαστικών παροχών και διευκολύνσεων και γενικότερα την πνευματική καλλιέργεια, ψυχαγωγία και άθληση των σπουδαστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27
Κατάργηση Α.Δ.Σ.Ε.Ν.
Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.).

Άρθρο 28
Πρώτη συγκρότηση οργάνων

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου κεφαλαίου :

α) Οι Διευθυντές Σπουδών των καταργούμενων Α.Δ.Σ.Ε.Ν. εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ως Διευθυντές Σχολών των αντίστοιχων Σχολών της Α.Ε.Ν., μέχρι να ορισθεί νέος Διευθυντής. Με απόφαση του Υπουργού και με θητεία ίση με αυτή των ανωτέρω Διευθυντών ορίζονται ως Αναπληρωτές Διευθυντές μέλη του Ε.Π. των οικείων Σχολών.

β) Οι Κανονισμοί των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι Κανονισμοί των Α.Ε.Ν. Για θέματα εκπαίδευσης και λειτουργίας που δεν προβλέπονται από τους Κανονισμούς αυτούς ή δεν προβλέπονται επαρκώς αποφασίζει, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Υπουργός, με γνώμη του Διοικητή τςη οικείας Α.Ε.Ν..

γ) Το Συμβούλιο Α.Ε.Ν. συγκαλείται και λειτουργεί νομίμως με τη συμμετοχή του Διοικητή, του Υποδιοικητή, του Διευθυντή και Υποδιευθυντή κάθε Σχολής, ενός εκπαιδευτικού και ενός σπουδαστή από κάθε Σχολή και ασκεί και τις αρμοδιότητες του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μέχρι τη συγκρότησή του. Ο εκπαιδευτικός και ο σπουδαστής υποδεικνύονται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των σπουδαστών κάθε Σχολής αντιστοίχως, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητή της Α.Ε.Ν., η οποία ορίζει τόπο και χρόνο συνεδρίασης για την εκλογή των εκπροσώπων. Αν δεν εκλεγεί εκπρόσωπος, το Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως και χωρίς τον εκπρόσωπο αυτόν.

2. Η διαδικασία οριστικής συγκρότησης των οργάνων διοίκησης σε κάθε Α.Ε.Ν. αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της ένταξης του προσωπικού της σε θέσεις και βαθμίδες.

Άρθρο 29
Ρύθμιση σπουδαστικών θεμάτων

1. “Τα διπλώματα των Α.Δ.Σ.Ε.Ν”. είναι ισότιμα με τα πτυχία που απονέμονται από τις Α.Ε.Ν..

2. Οι σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. που φοιτούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εντάσσονται στις αντίστοιχες Σχολές των Α.Ε.Ν. και σε αντίστοιχο εξάμηνο.

3. Οι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ν. έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους     κατόχους διπλωμάτων Α.Δ.Σ.Ε.Ν..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την  παρ.15        άρθρ.15 Ν.2743/1999, ΦΕΚ Α 211/13.10.1999.

Άρθρο 30
Ένταξη προσωπικού Α.Δ.Σ.Ε.Ν.

1. α) Το πάσης φύσεως Εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. που κατέχει σε αυτές κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είτε μόνιμη οργανική θέση είτε προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εντάσσεται υποχρεωτικώς σε μόνιμες θέσεις προσωπικού της Α.Ε.Ν. που έχει την ίδια έδρα με την καταργούμενη Α.Δ.Σ.Ε.Ν. που ανήκει η θέση του. Στο προσωπικό αυτό υπάγονται και όσοι κατέχουν θέση Διευθυντή Σπουδών (κλάδος ΒI/3). Επίσης υπάγονται και όσοι θα διοριστούν σε μία από τις παραπάνω θέσεις με προκηρύξεις που εκκρεμούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

β) Η ένταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, γίνεται ύστερα από κρίση, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

2. Οι κάτοχοι των θέσεων των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. της προηγούμενης παραγράφου εντάσσονται σε θέσεις προσωπικού Α.Ε.Ν. ως εξής :

Α. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

1. Στη βαθμίδα καθηγητή ναυτικών μαθημάτων :

Οι κάτοχοι πτυχίου Α.Δ.Σ.Ε.Ν. και διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή Α` τάξεως (κλάδοι ΒI/3, ΒII/3), οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, η οποία μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε έτος θαλάσσιος υπηρεσίας με καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή Α` τάξεως μετά την απόκτηση του διπλώματος και μέχρι τρία (3) το πολύ έτη.

2. Στη βαθμίδα καθηγητή γενικών και τεχνικών μαθημάτων :

Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (κλάδοι 22, ΒI/3, ΒII/3) ειδικότητας Φυσικομαθηματικών ή Πολυτεχνικών Σχολών, οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, η οποία μειώνεται : α) κατά τρία (3) έτη για όσους έχουν δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, β) κατά έξι (6) έτη για όσους έχουν διδακτορικό δίπλωμα.

Β. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

1. Στη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή ναυτικών μαθημάτων :

Οι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή σε κάθε περίπτωση Α` τάξεως (κλάδοι ΒI/3, ΒII/3, ΒII/4, ΒII/5), οι οποίοι δεν υπάγονται στις διατάξεις του ανωτέρω κεφαλαίου Α αριθμός 1 της παρούσας παραγράφου.

2. Στη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή γενικών και τεχνικών μαθημάτων :

α) Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (κλάδοι 22, ΒI/3, ΒII/3) ειδικότητας Φυσικομαθηματικών ή Πολυτεχνικών Σχολών, οι οποίοι δεν υπάγονται στις διατάξεις του ανωτέρω κεφαλαίου Α αριθμός 2 της παρούσας παραγράφου.

β) Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (κλάδοι 26, ΒII/5, ΒII/8), οι οποίοι έχουν αναγνωρισμένο διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών.

Γ. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

α) Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (κλάδοι 26, ΒII/5, ΒII/8).

β) Οι κάτοχοι πτυχίου Α.Δ.Σ.Ε.Ν. και διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή Γ` τάξεως (κλάδοι ΒII/5, ΒII/8).

Δ. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Οι καθηγητές αγγλικής γλώσσας πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (κλάδοι 22, ΒII/3).

β) Οι καθηγητές φυσικής αγωγής πτυχιούχοι Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κλάδος 25).

Ε. ΣΕ ΠΟΡΣΩΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ      ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι καθηγητές αγγλικής γλώσσας χωρίς πτυχίο Α.Ε.Ι. (κλάδοι ΒII/4, ΒII/6). Οι θέσεις αυτές συνιστώνται με το νόμο αυτόν πέραν των θέσεων του άρθρου 19 και καταργούνται όταν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από την υπηρεσία αυτοί που τις κατέχουν. Η προσωρινή αυτή βαθμίδα συνιστάται με το νόμο αυτόν και καταργείται μόλις αποχωρήσει και ο τελευταίος που κατέχει προσωποπαγή θέση στη βαθμίδα αυτή. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 ισχύει αναλόγως. Το προσωπικό της προσωρινής αυτής βαθμίδας έχει ως αντικείμενο την ανάληψη κυρίως εργαστηριακής και επικουρικώς θεωρητικής διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της ναυτικής ορολογίας σε συνεργασία με καθηγητές ειδικότητας, δεκαοκτώ (18) ώρες διδακτικής απασχόλησης και Αποδοχές καθηγητή ειδικών μαθημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.

ΣΤ. ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

α) Οι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή σε κάθε περίπτωση Β` τάξεως (κλάδος ΒII/4).

β) Οι κάτοχοι πτυχίου Α.Δ.Σ.Ε.Ν. (κλάδος ΒII/8).

Οι θέσεις αυτές συνιστώνται με το νόμο αυτόν πέραν των θέσεων του άρθρου 19 και καταργούνται όταν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από την  υπηρεσία αυτοί που τις κατέχουν. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 ισχύει αναλόγως.

Ζ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Τ.Π.

α) Οι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή σε κάθε περίπτωση Γ` τάξεως (κλάδοι ΒII/7, ΒII/8).

β) Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδοι 26, 28, ΒII/6, ΒII/8).

γ) Οσοι δεν υπάγονται στα στοιχεία α` και β` της περίπτωσης αυτής (κλάδοι ΒII/6, ΒII/7, ΒII/8).

3. Όσοι από τους ανωτέρω εντασσόμενους αποκτήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003 τα προβλεπόμενα από το άρθρο αυτό προσόντα, είτε για ένταξη σε ανώτερη βαθμίδα είτε για ένταξη από θέση Ε.Τ.Π. σε βαθμίδα Ε.Π., επανεντάσσονται με αίτησή τους σε νέα θέση, μεταφέροντας τη θέση τους αν δεν υπάρχουν κενές αντίστοιχες οργανικές θέσεις.

Αν κατά την ημερομηνία αυτή υπάρχει προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες λογίζεται, για τη συμπλήρωση των προσόντων επανένταξης και μόνον, ως προϋπηρεσία πλήρους έτους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την        παρ.15 άρθρ.15 Ν.2743/1999, ΦΕΚ Α 211/13.10.1999.

4. α) Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού νοείται η συνολική κατά την ημέρα ένταξης επαγγελματική ή εκπαιδευτική ή συνδυασμός και των δύο προϋπηρεσία, η οποία είναι συναφής με την ειδικότητα πρόσληψης. Οσοι έχουν τέτοια προϋπηρεσία μέχρι την ημέρα του διορισμού τους και δεν έχει αναγνωρισθεί από την υπηρεσία, μπορούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώρισή της.

β) Προϋπηρεσία, κατά την ανωτέρω έννοια, η οποία έχει ληφθεί υπόψη για την αναγνώριση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του παρόντος, εφόσον ακολούθησε χορήγηση σύνταξης.

γ) Ως δικαιολογητικά για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας γίνονται δεκτά όσα προέρχονται από το οικείο ασφαλιστικό ταμείο ή από επίσημη βεβαίωση, αν πρόκειται για το δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

δ) Ως προς τα έτη προϋπηρεσίας που τελικώς θα αναγνωριστούν για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος, λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση μόνο μέχρι οκτώ (8) έτη. Οι διατάξεις υπό στοιχείο β` εφαρμόζονται αναλόγως και για την παρούσα περίπτωση.

5. Η ένταξη ή επανένταξη του προσωπικού κατά τις προηγούμενες παραγράφους πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από κρίση ειδικής πενταμελούς επιτροπής ότι έχει τα προσόντα για ένταξη ή επανένταξη σε βαθμίδα, προσωπαγή θέση ή κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η επιτροπή, προκειμένου για ένταξη, αποτελείται από καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και προκειμένου για επανένταξη από καθηγητές Α.Ε.Ν.. Η συγκρότηση της επιτροπής ένταξης γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ένταξης ρυθμίζονται και θέματα λειτουργίας της και αμοιβής των μελών της. Η επιτροπή επανένταξης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού, με την οποία ρυθμίζονται και θέματα λειτουργίας της, ενώ το έργο των μελών παρέχεται εντό του ωραρίου του άρθρου 15.

6. Με την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου για ένταξη του προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καταργούνται αυτοδικαίως οι θέσεις κάθε φύσης, ονομασίας και κατηγορίας που κατείχε το προσωπικό αυτό.

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για Εκπαιδευτικό προσωπικό των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) που κατέχει σε αυτά είτε μόνιμη οργανική θέση είτε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπηρετεί με απόσπαση σε Α.Δ.Σ.Ε.Ν. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και συνεχώς κατά τα εκπαιδευτικά έτη 1996-1997 και 1997-1998. Η ένταξη γίνεται σε Α.Ε.Ν. που έχει την ίδια έδρα με την καταργούμενη Α.Δ.Σ.Ε.Ν. που υπηρετούν ως αποσπασμένοι. Αν με αίτησή τους δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, παύει αυτοδικαίως η απόσπαση και επανέρχονται στη θέση τους.

Άρθρο 31
Γενικές – Μεταβατικές διατάξεις

1. Όπου στις προηγούμενες διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεται Υπουργός, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, νοείται ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ όπου αναφέρεται Υπουργείο, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, νοείται το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρονται :

α) κάτοχοι πτυχίου, διπλώματος ή απολυτηρίου είτε πτυχίο, δίπλωμα ή απολυτήριο νοούνται και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων ή το ισότιμο αυτών αντιστοίχως,

β) Σχολές Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ν., νοούνται και οι ομοταγείς εξωτερικού.

3. Τα μέλη του Ε.Π. τα οποία συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους παραμένουν στην υπηρεσία και αποχωρούν αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους.

4. Η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α`) διατηρείται σε ισχύ και μετά την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος.

5. Μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα ή οι αποφάσεις που προβλέπονται από εξουσιοδοτικές διατάξεις του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις περί Α.Δ.Σ.Ε.Ν..

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του παρόντος, όπου στην κείμενη νομοθεσία περί Κ.Ν.Ε. αναφέρεται Α.Δ.Σ.Ε.Ν. (ή Δ.Σ.Ε.Ν.) νοείται Α.Ε.Ν..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την  παρ.15 άρθρ.15 Ν.2743/1999, ΦΕΚ Α 211/13.10.1999.

7. Όσοι εντάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, διατηρούν τις Αποδοχές που λαμβάνουν κατά το χρόνο ένταξης μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος.

8. Οι διατάξεις του άρθρου 24 και της παρ. 1 στοιχ. α` του άρθρου 49 του ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α`) ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως για τις Α.Ε.Ν..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32
Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας

1. Συνιστάται Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο αποτελεί μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει έδρα τον Πειραιά και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Σκοπός του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας είναι :

α) Η έρευνα και η μελέτη της ναυτικής ιστορίας, των ναυτικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων, της ναυτικής εκπαίδευσης, των ναυτεμπορικών δραστηριοτήτων, των εξερευνητικών ταξιδιών, της εξέλιξης των εμπορικών πλοίων, των οργάνων της ναυσιπλοΐας, της ναυτικής αστρονομίας, της τέχνης (εικαστικής και λογοτεχνίας), της βιβλιογραφίας και της χαρτογραφίας σε σχέση με τη ναυτιλία και τη θάλασσα, της ναυπηγικής τέχνης, της ιστορίας των λιμανιών και κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει σχέση με τη ναυτιλία και τη θάλασσα από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα.

β) Η αναζήτηση, συλλογή, συγκέντρωση, διαφύλαξη και συντήρηση κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, που αναφέρονται στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και γενικότερα σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει σχέση με τη ναυτιλία και τη θάλασσα από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα.

γ) Η έκθεση των κειμηλίων και των αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος που διαθέτει σε μουσείο που διατηρεί το Ινστιτούτο με το όνομα Μουσείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή σε αίθουσες άλλων μουσείων με τα οποία το Ινστιτούτο μπορεί να συνεργάζεται ή σε εκθέσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

δ) Η προβολή στο ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ιδίως στους νέους της ελληνικής ναυτικής ιστορίας και παράδοσης και της προσφοράς της εμπορικής ναυτιλίας προς τον άνθρωπο.

ε) Η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

3. α) Το Ινστιτούτο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και την έκθεση πεπραγμένων του προηγούμενου έτους, τα οποία υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για έγκριση. Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου μπορεί να αναθέτει για ορισμένο χρόνο όλες ή ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε μέλος ή μέλη του.

β) Το Ινστιτούτο εκπροσωπεί, έναντι των αρχών ή οποιουδήποτε τρίτου, ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή για ορισμένο χρόνο ή ενέργεια, άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

γ) Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ινστιτούτου, ο οποίος εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

4. α) Το Δ.Σ. συντίθεται από :

αα) Τον Αρχηγό ή Υπαρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ως πρόεδρο.

ββ) Έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.

γγ) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου.

δδ) Έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων.

εε) Έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας.

στστ) Έναν εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

ζζ) Δύο εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

ηη) Τρία πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία σε θέματα ιστορίας, αρχαιολογίας, ναυτιλίας ή άλλους τομείς σχετικούς με το έργο του Ινστιτούτου.

β) Τα υπό ββ), γγ), δδ), εε), στστ) και ζζ) μέλη προτείνονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τις οικείες οργανώσεις. Τα υπό αα) και ηη) μέλη και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία διορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. με τριετή θητεία.

γ) Τα μέλη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου διατηρούν την ιδιότητα του μέλους μέχρι το τέλος της θητείας τους, ακόμη και αν απωλέσουν την ιδιότητα λόγω της οποίας ορίσθηκαν μέλη του Ινστιτούτου. Η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται και μετά την πάροδο της τριετίας μέχρι να διορισθεί το νέο Δ.Σ..

δ) Το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του αντιπρόεδρο, που αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. Το Δ.Σ. αναθέτει τα καθήκοντα του γραμματέα, βοηθού γραμματέα του Δ.Σ. και ταμία του Ινστιτούτου σε μέλη του ή σε τρίτα πρόσωπα κατάλληλα για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.

ε) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

5. Πόροι του Ινστιτούτου είναι :

α) τα έσοδά του από το Μουσείο ή τις εκθέσεις,

β) δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες,

γ) έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του,

δ) έσοδα που καθιερώνονται με ειδικές διατάξεις νόμου, και

ε) τυχόν επιχορηγήσεις του Δημοσίου ή φορέων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Το Ινστιτούτο λειτουργεί με εξειδικευμένο προσωπικό ή και με προσωπικό το οποίο αποσπάται, ύστερα από αίτησή του, στο Ινστιτούτο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο χρόνος της απόσπασης αυτής θεωρείται για κάθε περίπτωση και συνέπεια χρόνος.

7. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Ινστιτούτου και του Μουσείου Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

8. α) Η αυτοτελής υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας “Μουσείο Εμπορικής Ναυτιλίας “, που ιδρύθηκε με το άρθρο 9 του ν. 1940/1991 (ΦΕΚ 40 Α’) καταργείται., Το έργο της συνεχίζεται  από το Ινστιτούτο  στο οποίο περιέρχονται και τα περιουσιακά του στοιχεία .

β) Μέχρις ότου συγκροτηθεί Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου, συνταχθεί  ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του και ρυθμιστούν τα θέματα προσωπικού του, το Ινστιτούτο διοικείται και λειτουργεί με βάση την 411811/20/93 (ΦΕΚ 468 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,, η οποία διατηρείται προσωρινό σε ισχύ.

γ) Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 3 του όρθρου 39 του ν. 2068/1992 (ΦΕΚ 16 Α’) και του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχ. στ’ της 3312.61/01/95 (ΦΕΚ 384 Β΄) απόφασης Του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,

Οι πόροι που προβλέπονται σε αυτές αποτελούν πόρους του Ινστιτούτου.

δ) Κάθε άλλη διάταξη που αφορά ή  ρυθμίζει θέματα του Μουσείου Εμπορικής Ναυτιλίας, καταργείται.

Άρθρο 33

Άρθρο 34
Θέματα προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

1. Για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) σε μόνιμο προσωπικό των άρθρων 16, 25, 34 και 45 του π.δ. 93/1989 “Οργάνωση Υπηρεσιών Ο.Λ.Π.” (ΦΕΚ 42 Α`), το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργατικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στον Ο.Λ.Π. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και τουλάχιστον επί επτά (7) έτη, μπορεί να διοριστεί σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

2. Όσοι από τους ανωτέρω επιθυμούν να διοριστούν πρέπει :

α) Να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού.

β) Να έχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία γενικά προσόντα διορισμού, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας που ορίζεται το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος.

γ) Να έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο διορίζονται, που προβλέπονται στο π.δ. 93/1989 και στο π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α`), όπως ισχύει σήμερα. Ειδικά, για το διορισμό στις ειδικότητες των χειριστών μηχανημάτων του άρθρου 34 του π.δ. 93/1989 αρκεί βεβαίωση καταλληλότητας της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ο.Λ.Π. που προβλέπεται από το ν.δ. 46/1974 (ΦΕΚ 254 Α`).

3. Ο κατά τα ανωτέρω διορισμός ενεργείται μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Ο.Λ.Π. που κρίνει για τη συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος, των ουσιαστικών προσόντων των διοριζομένων, καθώς επίσης και τις ανάγκες κάθε φορά της Υπηρεσίας στις συγκεκριμένες κατηγορίες και κλάδους. Ο διορισμός γίνεται σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις καταργούμενων θέσεων ιδιωτικού δικαίου.

4. Ο διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ή σε ανώτερο βαθμό μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Λ.Π., εφόσον ο διοριζόμενος έχει τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας, συνεχούς ή διακεκομμένης, στον Ο.Λ.Π., το Δημόσιο ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. για την προαγωγή στον ανώτερο βαθμό.

5. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος διοριζόμενοι κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α`). Στην κατάταξη υπολογίζεται και ο χρόνος προϋπηρεσίας που έχει προσμετρηθεί κατά το διορισμό τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Οι διοριζόμενοι παίρνουν τις Αποδοχές της νέας θέσης, έστω και αν είναι κατώτερες από εκείνες που τους καταβάλλονταν, από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 35
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Για το διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000 περιλαμβάνονται στην περιοχή Γ΄ πέραν της ζώνης Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής και οι Περιφέρειες, οι νομοί και τα τμήματα νομών που δεν εντάσσονται, κατά τα ανωτέρω στις Α΄, Β΄ και Δ΄ περιοχές, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την ένταξη τους στην περιοχή Γ΄».

Άρθρο 36
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

α) Ο Ν. 1702/1951 (ΦΕΚ 84 Α΄)

β) Το Ν.Δ. 3538/1956 (ΦΕΚ 194 Α΄).

γ) Το Β.Δ. από 30/6/1957 “Περί οργανώσεως Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού” (ΦΕΚ 183 Α΄)

δ) Τα άρθρα 65, 66, 67, 68, 69 και 70 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄).

ε) Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του Ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α΄)

6) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α΄), ως και κάθε διάταξη περί ανώτερης ναυτικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 37
Κάλυψη δαπανών
Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις άρθρων 32 παρ. 5, 33 παρ. 3 περ. α΄, β΄, γ΄ θα καλυφθούν για μεν το τρέχον οικονομικό έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.Ε.Ν, για τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις άρθρων 6, 10 παρ. 1 και 3, 11 παρ. 6, 14, 15Β και 15Γ, 16 παρ. 3, 20, 26, 30 παρ. 6 θα βαρύνουν τα του Κ.Ν.Ε.

Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3, 16 παρ. 6, 17, 19 και 30 που βαρύνουν κατά ένα μέρος τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.Ε.Ν. και κατά το υπόλοιπο τα έσοδα του Κ.Ν.Ε.

Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ             ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                                                Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                          ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ                                                                            Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                     ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ                                                 Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ