ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2637 ΦΕΚ Α’ 200/27.8.1998

Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών    Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων,    Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών    Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού     στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποίησης    Αγροτικής Γης” Α.Ε. και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Άρθρο 1
Σύσταση
Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία “Οργανισμός Πιστοποίησης Λογαριασμών” (Ο.ΠΙ.ΛΟΓ.) με έδρα την Αθήνα, που έχει αποστολή την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο. Την εποπτεία του Οργανισμού ασκούν από κοινού οι Υπουργοί Γεωργίας και Δικαιοσύνης.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

1. Ο Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) Ασκεί τον έλεγχο των λογαριασμών του Οργανισμού Πληρωμών των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) – Τμήμα Εγγυήσεων, που επιβάλλεται από το άρθρο 5 παρ. 1β του Κανονισμού Ε.Ο.Κ./729/1970 και 3 του Καν. (Ε.Κ.) 1663/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν, και καταρτίζει την πιστοποίηση και την αναφορά ελέγχου που συνυποβάλλονται με τους λογαριασμούς αυτούς στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) – Τμήμα Εγγυήσεων. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος κάθε δημοσιονομικού έτους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) – Τμήμα Εγγυήσεων και περιλαμβάνει τον έλεγχο της νομιμότητας, της κανονικότητας και της εν γένει συμφωνίας των λογαριασμών προς τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου. Ο έλεγχος μπορεί να είναι επιτόπιος, διοικητικός, υλικός, διαχειριστικός, διασταυρωτικός ή οποιοσδήποτε άλλος κρίνεται απαραίτητος. Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των λογαριασμών, το Δ.Σ. μπορεί να καλεί σε ακρόαση τους αρμόδιους προϊσταμένους ή υπαλλήλους του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, όπως κάθε άλλης εμπλεκόμενης δημόσιας υπηρεσίας ή αρχής, καθώς και εκπροσώπους των χρηματοδοτούμενων φορέων ή επιχειρήσεων για την παροχή πληροφοριών ή διευκρινήσεων, σε σχέση με το ουσιαστικό περιεχόμενο των υπό πιστοποίηση λογαριασμών ή των υποκειμένων οικονομικών πράξεων και να ζητεί από αυτούς συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την τήρηση όρων ή προϋποθέσεων, η μη πλήρωση των οποίων επηρεάζει την ύπαρξη ή την έκταση συγκεκριμένου χρηματοδοτικού δικαιώματος.

β) Ασκεί τον έλεγχο του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων που προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α`) και εκδίδει σχετική πράξη για τη νομιμότητα και κανονικότητα ή όχι των μέσω αυτού ενεργούμενων εισπράξεων και πληρωμών. Η πράξη αυτή μπορεί να αφορά περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.

γ) Συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί και οι πράξεις που ελέγχθηκαν, οι κανόνες και η μεθοδολογία ελέγχου, οι δυσχέρειες που αντιμετωπίστηκαν, οι ελεγκτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, τα αποτελέσματα του ελέγχου, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων λογιστικής και διοικητικής διαχείρισης του ελεγχόμενου Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται :

– στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,

– στον Πρόεδρο της Βουλής,

– στους Υπουργούς Γεωργίας και Δικαιοσύνης και

– στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

δ) Εκδίδει πράξεις καταλογισμού για την επιστροφή των ποσών που κατά την άσκηση του ελέγχου των περιπτώσεων α` και β` διαπιστώθηκε ότι καταβλήθηκαν χωρίς νόμιμη αιτία, καθ` υπέρβαση του σχετικού δικαιώματος ή σε πρόσωπα που δεν νομιμοποιούνται προς τούτο. Ο καταλογισμός αφορά τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α`), τα οποία, πριν από την έκδοση της σχετικής πράξεως, καλούνται εγγράφως να επιστρέψουν τα καταλογιστέα ποσά μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, δυναμένης να παραταθεί άπαξ μέχρι δέκα (10) ακόμη ημέρες, η άπρακτη παρέλευση της οποίας οδηγεί αυτοδικαίως στην έκδοση πράξεων καταλογισμού. Στην εν λόγω πράξη αναφέρεται η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας. Οι ανωτέρω πράξεις καταλογισμού εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού. Μπορούν επίσης να εκδίδονται και από τους παρέδρους, μέλη του Δ.Σ., στους οποίους για το σκοπό αυτόν μεταβιβάζεται η σχετική αρμοδιότητα με απόφαση του Προέδρου του.

Τα φυσικά πρόσωπα που ήταν διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικώς εντεταλμένοι στη διοίκηση νομικού προσώπου κατά το χρόνο εισπράξεως της αδικαιολόγητης σε βάρος του ΕΛΕΓΕΠ δαπάνης, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα με το νομικό πρόσωπο για την πληρωμή των επιβαλλόμενων από την ανωτέρω πράξη χρηματικών ποσών.

Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων που συγχωνεύονται ευθύνεται αλληλέγγυα, μαζί με τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, για την πληρωμή των οφειλομένων, και το νέο νομικό πρόσωπο που το απορρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο που συνεστήθη, ανεξάρτητα από το χρόνο που διενεργήθη η αδικαιολόγητη καταβολή.

Η είσπραξη του καταλογισθέντος ποσού γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την είσπραξη του καταλογισθέντος ποσού.

2. Κατά των πράξεων καταλογισμού του εδαφίου δ` της προηγούμενης παραγράφου ασκούνται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στον οργανισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τα οποία οι σχετικές προθεσμίες ορίζονται σε τριάντα (30) ημέρες, εκδικάζονται δε κατά προτίμηση.

3. Ο Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. γνωστοποιεί στην αρμόδια Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Γεωργίας τις περιπτώσεις που συνιστούν παρατυπία – απάτη, προκειμένου να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Καν. (Ε.Ο.Κ.) 595/1991 του Συμβουλίου και το άρθρο 5 Καν. (Ε.Κ.) 745/1996 της Επιτροπής και κοινοποιεί στην ίδια Διεύθυνση τις πράξεις καταλογισμού του εδαφίου δ` της παραγράφου 1.

Άρθρο 3
Όργανα διοίκησης – Διοικητικό Συμβούλιο
Τα όργανα Διοίκησης του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. είναι :

– Το Διοικητικό Συμβούλιο,

– Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρο, δύο Παρέδρους του ίδιου Δικαστηρίου και δύο εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, ως μέλη. Τα προερχόμενα από το Ελεγκτικό Συνέδριο μέλη, με ισάριθμους αναπληρωτές, προτείνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α`). Οι εκπρόσωποι των υπουργείων, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα μεγάλη εμπειρία και γνώσεις σε θέματα καταλογισμών και ελέγχου λογαριασμών και διαχειρίσεως καθεστώτων κοινοτικών ενισχύσεων, προτείνονται, με τους αναπληρωτές τους, από τους οικείου Υπουργούς. Ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος από τους Παρέδρους που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Δικαιοσύνης. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, δυναμένη να ανανεώνεται για όλα ή για ορισμένα από τα μέλη του. Στις περιπτώσεις : α) θανάτου, β) αποβολής της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, γ) συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων τους, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους με την απόφαση των ιδίων οργάνων που τους όρισε, η οποία προκαλείται χωρίς καθυστέρηση. Τα λόγω της λήξεως της θητείας τους αντικαθιστάμενα μέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρις ότου αποπερατωθεί, με σύνταξη της οικείας πιστοποιήσεως και της αντίστοιχης αναφοράς ελέγχου, ο έλεγχος των λογαριασμών του χρηματοδοτικού έτους κατά το οποίο γίνεται η αντικατάσταση, εκτός εάν αυτό για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστεί με την απόφαση της αντικαταστάσεως. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασχολούνται αποκλειστικά και κατά πλήρη απασχόληση με τα καθήκοντά του απορρέουν από την ιδιότητά τους αυτή. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού, οριζόμενος από τον Πρόεδρο αυτού.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

1. Το Δ.Σ. :

α) Καταρτίζει τον κατά το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α`) οργανισμό του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ..

β) Εγκρίνει τις πιστοποιήσεις των λογαριασμών, την αναφορά και τις εκθέσεις ελέγχου.

γ) Ορίζει τομείς ελέγχου και κατανέμει σε αυτούς την ελεγκτέα ύλη, το Προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει.

δ) Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, με στόχο να καθίσταται δυνατή η άσκηση του ελέγχου και η έγκριση της πιστοποίησης, της αναφοράς και της ετήσιας εκθέσεως εγκαίρως.

ε) Συγκροτεί ελεγκτικές ή ερευνητικές ομάδες για τη διενέργεια ειδικών ή επιτοπίων ελέγχων και εξακριβώσεων, η σύνθεση των οποίων σε εξειδικευμένο Προσωπικό είναι ανάλογη με το αντικείμενο και τις περιστάσεις του ελέγχου. Οι εξουσιοδοτημένοι για έλεγχο υπάλληλοι του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. έχουν όλες τις αρμοδιότητες οικονομικού επιθεωρητή και τα δικαιώματα ανακριτικού υπαλλήλου.

στ) Καταρτίζει εγχειρίδια ή οδηγίες ελέγχου, υιοθετεί ελεγκτικά πρότυπα και μεθόδους ελέγχου και συντάσσει κανόνες δεοντολογίας των ελεγκτών που δίνουν έμφαση στο καθήκον της εχεμύθειας και της διακριτικότητας κατά την άσκηση ιδίως των επιτόπιων ελέγχων.

ζ) Καταρτίζει και υποβάλλει στους Υπουργούς Οικονομικών, Γεωργίας και Δικαιοσύνης για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις που γίνονται στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του.

η) Εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας την επιβολή των προστίμων της περίπτωσης β` της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.

θ) Αποφαίνεται για κάθε ζήτημα που παραπέμπεται σε αυτό από τους προϊστάμενους των υπηρεσιακών μονάδων του Οργανισμού και είναι αρμόδιο για τα θέματα διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ., εκτός από εκείνα για τα οποία η αρμοδιότητα έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο.

2. Το Δ.Σ. δύναται, για τις ανάγκες του ελέγχου και για όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές, με απόφασή του, να εγκαθιστά προσωρινά ελεγκτές σε άλλους υφιστάμενους οργανισμούς ελέγχων ή πληρωμών, οι οποίοι υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε αυτούς στέγη και συνθήκες κατάλληλες για την απρόσκοπη άσκηση της αποστολής τους.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :

α) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό Πιστοποίησης στις σχέσεις του με τις εθνικές και τις κοινοτικές αρχές και ενώπιον των δικαστηρίων.

β) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού.

δ) Υπογράφει τα έγγραφα του Οργανισμού, δυνάμενος να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής, γενικώς μεν μόνο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς δε, ως προς συγκεκριμένα έγγραφα, και σε υπαλλήλους του Οργανισμού.

ε) Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των ελεγκτικών εργασιών.

στ) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαλλήλων του Οργανισμού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 6
Αξιολόγηση του Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών

1. Ένας από τους Αντιπροέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Δικαιοσύνης στην αρχή κάθε έτους ως Ειδικός Επιθεωρητής, παρακολουθεί τις εργασίες του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ., αξιολογεί το έργο του και συντάσσει έκθεση αξιολογήσεως επιθεωρήσεως για κάθε έτος λειτουργίας του. Στον Επιθεωρητή κατά τη διάρκεια της θητείας του καταβάλλονται τα έξοδα παραστάσεως του άρθρου 12.

2. Η έκθεση επιθεωρήσεως υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικείου έτους στον :

α) Πρόεδρο της Βουλής,

β) Υπουργό Οικονομικών,

γ) Υπουργό Γεωργίας,

δ) Υπουργό Δικαιοσύνης και δημοσιεύεται υποχρεωτικά.

Οι εκθέσεις επιθεωρήσεως περιλαμβάνουν τους κανόνες και τη μεθοδολογία ελέγχου που επέλεξε ο Οργανισμός, τις ελεγκτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, τις δυσχέρειες που αντιμετωπίστηκαν κατά τις ελεγκτικές εργασίες, τα αποτελέσματα των ελέγχων όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των ελεγχόμενων πράξεων, την καταλληλότητα των τυχόν χρησιμοποιηθέντων ελεγκτικών προτύπων και τις απαιτούμενες διορθωτικές μεταβολές στις μεθόδους ελέγχου για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. ή την άρση τυχόν διαπιστούμενων αιτίων δυσλειτουργίας του.

Άρθρο 7
Πόροι του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ.
Πόροι του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. είναι :

1. Ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας.

2. Για τα δύο (2) πρώτα έτη από την έναρξη λειτουργίας του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας, που αντιστοιχεί στο μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του συνόλου των εισροών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και διαχειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας, με βάση τις εισροές του προηγούμενου οικονομικού έτους.

3. Ενισχύσεις από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8
Σύσταση θέσεων – Προσωπικό του Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

1. Στον Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. συνιστώνται πενήντα (50) θέσεις μόνιμου προσωπικού. Η κατανομή των θέσεων αυτών σε κλάδους και βαθμούς γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίας και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι συνιστώμενες θέσεις της παρούσας παραγράφου πληρούνται κατά τη διαδικασία του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`), όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι της πληρώσεως με διορισμό ή μετάταξη των οργανικών του θέσεων επιτρέπεται να αποσπώνται στον Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. τακτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι μετατάξεις και αποσπάσεις του προηγούμενου εδαφίου ενεργούνται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, εφαρμοζόμενων ανάλογα των διατάξεων των άρθρων 7 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`) και των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 1 του ν. 2349/1995 (ΦΕΚ 224 Α`) για τις μετατάξεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων στο Α.Σ.Ε.Π.Ε, όπως ισχύουν κάθε φορά. Τις σχετικές προκηρύξεις εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ.. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. αξιολογεί στο τέλος κάθε εξαμήνου το αποσπασμένο στον Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. Προσωπικό. Υπάλληλοι με αρνητική αξιολόγηση δεν μετατάσσονται, η δε απόσπασή τους τερματίζεται αυτοδικαίως μόλις κοινοποιηθεί στην υπηρεσία που ανήκουν οργανικά απόσπασμα του σχετικού πρακτικού αξιολόγησης.

3. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, που ορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος και έχουν την ιδιότητα του τακτικού υπαλλήλου και οι τακτικοί υπάλληλοι των ίδιων Υπουργείων, καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αποσπώνται στον Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνουν κατ` εξαίρεση των κειμένων διατάξεων από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται το σύνολο των αποδοχών τους, συμπεριλαμβανομένων σε αυτές και των πρόσθετων απολαβών (ΔΙΒΕΕΤ, έξοδα κινήσεως κ.λπ.), που απορρέουν από το βαθμό τους και τη θέση που κατέχουν σε αυτήν.

Σημ.: όπως η παρ.3 προστέθηκε με το άρθρο 27 Ν.2732/1999,ΦΕΚ Α 154/30.7.1999

Άρθρο 9
Εξαίρεση από άσκηση καθηκόντων
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι υπάλληλος του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. συνδέεται οικονομικώς, είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι του 4ου βαθμού, με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρηματοδοτείται από ελεγχόμενες από αυτόν δράσεις, υποχρεούται να ζητεί αμέσως την εξαίρεσή του από τον άμεσο προϊστάμενό του, όσον αφορά στον έλεγχο αυτής της δράσης και την αντικατάστασή του από άλλον υπάλληλο. Όποιος παραλείπει να ζητήσει την εξαίρεσή του, υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 10
Πρόσβαση
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

1. Οι ελεγκτές του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ., κατά την άσκηση των ειδικών δραστηριοτήτων ή επιτόπιων ελέγχων, έχουν πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου φορέα ή φυσικού προσώπου και επιτρέπεται να λαμβάνουν γνώση του σχετικού περιεχομένου των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992), τα οποία τηρούνται από τα οποιαδήποτε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε καμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται στον οργανισμό αυτόν να κατάσχει τα πιο πάνω βιβλία και στοιχεία.

2. Κάθε δημόσια υπηρεσία και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που κατέχει στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν σχέση με τα θέματα που ελέγχονται κάθε φορά, υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να τα θέτουν στη διάθεση του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. και να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο των ελεγκτών του, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί κρατικών απορρήτων.

3. Όποιος παρεμποδίζει την πρόσβαση των ελεγκτών του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. στις εγκαταστάσεις, στα αρχεία των ελεγχόμενων φορέων και στα εμπορικά βιβλία των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων και όποιος, ιδιώτης, υπάλληλος του Δημοσίου ή μέλος της Διοικήσεως ή υπάλληλος νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών, που ζητούνται από τους ελεγκτές του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, το έργο των ελεγκτών του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ., πέρα από τις τυχόν υπάρχουσες ποινικές ευθύνες :

α) Προκειμένου περί προσώπου που δεν έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 263α του Ποινικού Κώδικα, επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, ανάλογα. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. και προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου προς ακρόαση. Τα πρόστιμα αυτά βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δημόσια έξοδα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τα όρια του παραπάνω προστίμου είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 11
Νομική συνδρομή-ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ
Σε θέματα που απαιτούν νομική συνδρομή ο Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. εξυπηρετείται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Γεωργίας και επί θεμάτων Κοινοτικού Δικαίου από το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του Υπουργείου Γεωργίας].

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 12
Έξοδα παραστάσεως
Κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για κάθε μήνα ασκήσεως των καθηκόντων τους, στον Πρόεδρο και τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δικαιοσύνης, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Άρθρο 13
Σύσταση
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4   Ν.2732/1999,ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία “Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων” (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), με έδρα την Αθήνα, που λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Γεωργίας.

2. Η διάρθρωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. περιλαμβάνει:

α) Την Κεντρική Υπηρεσία και

β) Περιφερειακές Υπηρεσίες

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας μέσα σε ένα (1) έτος από την κατά το άρθρο 28 του παρόντος νόμου έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καθορίζεται το περιεχόμενο, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της εποπτείας και του ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 14
Σκοπός – Αρμοδιότητες

1. Σκοπός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Ν.Π.Ι.Δ. είναι:    “α. Η διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων  (Ε.Γ.Τ.Ε.), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης  (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)  και του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου (Ε.Α.Τ.) δυνάμει των Κανονισμών (ΕΚ)  1290/2005 και 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως αυτοί ισχύουν, σύμφωνα με τις  εκάστοτε διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με με το άρθρο 3 Ν.3508/2006,ΦΕΚ Α 249/16.11.2006.

β) Η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως.

2. Οι αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι οι ακόλουθες:

α) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) του άρθρου 26 του Ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α`), η έγκριση της πληρωμής τους και η έκδοση εντολών πληρωμής σε βάρος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. Η τήρηση στοιχείων και αρχείων των γενομένων πληρωμών.

β) Η διενέργεια κάθε είδους ελέγχου σχετικού με τη νομιμότητα των πληρωμών και την κίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάκτηση των καταβληθέντων παρανόμως ή αχρεωστήτως, καθώς και για την επιβολή κάθε νόμιμης κύρωσης.

γ) Η συγκέντρωση των στοιχείων και η πρόταση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, όπως και η κατάρτιση των ισοζυγίων, ισολογισμού και απολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης.

δ) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, όπως και στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 385/1994 (ΦΕΚ 216 Α`) εκτός των περιπτώσεων ββ`, δδ`, εε`, θθ` και ιδιδ`, του εδαφίου α` της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και των περιπτώσεων ββ`, δδ`, εε`, θθ` και ιδιδ` του εδαφίου α` της παρ. 2 του άρθρου 4 αυτού.

ε) Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής στον τομέα των εγγυήσεων, τους ελέγχους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αφορούν μέτρα στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές εξαγωγές, σε εκτέλεση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες και Οργανισμούς Πληρωμών.

στ) Η έκδοση και η χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και πιστοποιητικών προκαθορισμού της εισφοράς στην εισαγωγή και της επιστροφής κατά την εξαγωγή, η έκδοση αποσπασμάτων αυτών και η εκχώρηση (μεταβίβαση) των πιστοποιητικών σε τρίτους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ζ) Η άσκηση, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, από τον O.Π.E.K.E.Π.E., ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου των αρμοδιοτήτων της αγοράς και εκποίησης προϊόντων της αγοραστικής παρέμβασης, ιδία δε της διενέργειας των διαγωνισμών, της σύναψης των σχετικών συμβάσεων, του ελέγχου των δικαιολογητικών, του προσδιορισμού της τελικής αξίας των εκποιούμενων προϊόντων, της εκκαθάρισης των ποσών για είσπραξη ή επιστροφή διαφορών, της παρακολούθησης των αποθεμάτων, της διαπίστωσης και βεβαίωσης ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων, φθορών ή αλλοιώσεων και της εισήγησης στα αρμόδια όργανα για τον καταλογισμό κατά περίπτωση.

η) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 385/1994 εκτός των περιπτώσεων αα`, ββ`, δδ`, στστ`, θθ`, ιαια`, ιβιβ` του εδαφίου α`, των περιπτώσεων εε` και θθ` του εδαφίου β` και όλων των περιπτώσεων του εδαφίου γ` της παραγράφου αυτής.

θ) Η φύλαξη των εγγυητικών επιστολών και η είσπραξη των εγγυήσεων υπό μορφή μετρητών για την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής – εξαγωγής και προκαθορισμού, καθώς και η φύλαξη κάθε άλλης εγγύησης και η αποδέσμευση ή κατάπτωση αυτών.

ι) Η συμμετοχή στην κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων για τη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, καθώς και στην κατάρτιση των συμβάσεων καταβολής προμήθειας για τη διαχείριση του ανωτέρω λογαριασμού.

ια) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 385/1994, εκτός από αυτές των περιπτώσεων γ`, δ`, της περίπτωσης ε` ως προς την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η`, ι`, ιβ`, και ιγ` του άρθρου αυτού.

ιβ) Η παράλληλη άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 385/1994 με τον Οργανισμό Συντονισμού.

ιγ) Η κατάρτιση και η σύναψη διοικητικών συμβάσεων που προβλέπονται στα πλαίσια των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων.

ιδ) Η αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων με τα παραστατικά εσόδων – εξόδων για την άσκηση κατασταλτικού ελέγχου του άρθρου 27 του Ν. 992/1979 στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ιε) Η συμμετοχή στην εκπροσώπηση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εφαρμογής του θεσμού των εγγυήσεων.

3. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) καθίσταται Υπόλογος Διαχείρισης του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή και του  τυχόν συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να ανατίθεται μέρος ή όλες οι αρμοδιότητες  που περιγράφονται στην παράγραφο 2, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Περιφερειών ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της  χώρας και σε Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα που λειτουργούν χάριν του  δημόσιου συμφέροντος και εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  και  Τροφίμων.”    ***Το άρθρο 14, όπως είχε τροποποιηθεί από την παρ.18 του άρθρου 4 του Ν.2732/1999, αντικαταστάθηκε ως άνω με την      παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 15 παρ.4      Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005.

Σχετικό:  ΥΑ 227200/15.2-22.2.2002 (ΦΕΚ Β΄215)

Άρθρο 15
Αντικείμενο ελέγχων και εγκρίσεων πληρωμών
Οι έλεγχοι και οι εγκρίσεις πληρωμών αφορούν δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.), οι οποίες ειδικότερα αφορούν :

α) Τον τομέα δημητριακών (καλλιέργεια, επεξεργασμένα – μεταποιημένα προϊόντα).

β) Τον τομέα φυτών μεγάλης καλλιέργειες πλην των δημητριακών (καπνός, βαμβάκι, ζάχαρη, κ.λ.π.).

γ) Τον τομέα ελαίας – ελαιοκομικών προϊόντων, ελαιούχων και πρωτεϊνούχων σπόρων.

δ) Τον τομέα οπωροκηπευτικών (νωπά και μεταποιημένα).

ε) Τον τομέα αμπελοοινικών και σταφίδας.

στ) Τον τομέα ζωϊκής παραγωγής :

αα) Ζωϊκό κεφάλαιο (βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία, σηροτροφία, αλιεία).

ββ) Ολα τα επεξεργασμένα και μεταποιημένα προϊόντα του παραπάνω τομέα, συμπεριλαμβανομένων και του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

ζ) Τα προϊόντα εκτός Παραρτήματος II της Συνθήκης της Ρώμης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου   24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 16
Κυρώσεις
Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται διοικητικές Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των εγγυήσεων.Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα αρμόδια όργανα επιβολής των  κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για τον καθορισμό  του είδους και του μεγέθους των κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη κυρίως οι  σχετικές διατάξεις και οδηγίες της κοινοτικής νομοθεσίας και του  Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων  (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.). Τα έσοδα που προέρχονται από την επιβολή των κυρώσεων  αποτελούν δημόσια έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 17
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 1 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 193 Προισχύσασες μορφές άρθρου 2
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 5  άρθρου 24      Ν.2945/2001,και με την παρ. 6 άρθρου 29 Ν.3147/2003 και  την παρ. 4 άρθρου 19 Ν.3170/2003, αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 25 Ν.4039/2012, ΦΕΚ Α 15/2.2.2012.

1. Η Νομική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργείται από τους δικηγόρους του άρθρου 23 εδάφιο β`  του νόμου αυτού.

2. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ παρέχεται νομική συνδρομή από το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δίκαιου του  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων. Το γνωμοδοτικό έργο παρέχεται κατόπιν υποβολής ερωτημάτων από τον Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα κοινοτικού δίκαιου.

3. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  μετά από πρόταση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μικτή επιτροπή νομικής και νομοτεχνικής  υποστήριξης προκειμένου να παρέχει νομική συνδρομή: α) για την άμεση επίλυση των θεμάτων  που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως διαπιστευμένου Οργανισμού Πληρωμών  και να αποφεύγονται δημοσιονομικές διορθώσεις σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και β) για τη  νομοτεχνική επεξεργασία κανονιστικών πράξεων και συμβάσεων. Για τη λειτουργία της Επιτροπής  εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 4024/2011 (Α` 226). Η  λειτουργούσα αντίστοιχη επιτροπή καταργείται από 30.9.2011. Τυχόν καταβληθείσα αποζημίωση  από 31.3.2011 μέχρι 30.9.2011 δεν αναζητείται.

4. Στις δικαστικές υποθέσεις, η εκάστοτε επιδικαζόμενη δικαστική δαπάνη υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ  βεβαιώνεται με ειδικό κωδικό και εισπράττεται από την αρμόδια ΔΟΥ και ακολούθως αποδίδεται  στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ απολαμβάνει όλων των δικονομικών και ατελειών του Δημοσίου και στις  δικαστικές του υποθέσεις εφαρμόζεται ο Κώδικας περί Δικών του Δημοσίου.

6. Οι δαπάνες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ που έγιναν μέχρι  την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.8 του άρθρου  45 του ν. 3943/2011. Εφεξής η παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (Α` 66) δεν θα  εφαρμόζεται για τις δαπάνες των εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ που  αφορούν στους επιτόπιους φυσικούς ελέγχους που υποχρεούται, σύμφωνα με κοινοτικούς  κανονισμούς, να διενεργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

7. Οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται με τη  διάταξη αυτή καταργείται.

Άρθρο 18
Όργανα διοίκησης
Όργανα διοίκησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι :

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος

Άρθρο 19
Διοικητικό Συμβούλιο

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές (9) και αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο, β) δύο (2) Αντιπροέδρους, γ) έναν (1) Γενικό Διευθυντή, οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων μεταξύ επιστημόνων, με γνώσεις ή εμπειρία στο αντικείμενο,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών που προτείνεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Οικονομικών,
ε) δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που επιλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
στ) έναν εκπρόσωπο (1) του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που προτείνεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το φορέα αυτόν,
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 άρθρ.4  Ν.2732/1999,ΦΕΚ Α 154/30.7.1999 , με το άρθρο 20 παρ.15 Ν.3399/2005 και με το άρθρο 12 του ν.4492/2017

2. Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για άλλη μία τριετία.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.4  Ν.2732/1999,ΦΕΚ Α 154/30.7.1999 και με το άρθρο 12 του ν.4492/2017

3. Τα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αν οι φορείς των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με έγγραφό του, το Δ.Σ. συγκροτείται νομίμως και λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων των φορέων αυτών.
Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος ή ένας (1) από τους αντιπροέδρους.
Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά, μια φορά τον μήνα και, εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον από πέντε (5) μέλη του Δ.Σ..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν.4492/2017

4. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

5. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να καλείται να μετέχει χωρίς ψήφο ο  νομικός σύμβουλος που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17″,

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.6β` αρθρ.29       Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

6. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τα μέλη, ο δικηγόρος και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

7. Ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, γενικός Διευθυντής ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, να ορίζονται και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, του Οργανισμού Βάμβακος και του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, τα οποία εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στους Οργανισμούς αυτούς μέχρι την κατά τις παραγράφους 3 και 4  του άρθρου 28 του παρόντος νόμου κατάργησή τους. Σε περίπτωση που Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή Γενικός Διευθυντής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., έξοδα παράστασης, οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο φορέας, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η προκαλούμενη δαπάνη.

Σημ.: όπως η παρ.7 προστέθηκε με την παρ.5 άρθρ.4       Ν.2732/1999,ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

Άρθρο 20
Αρμοδιότητες – Λειτουργία του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες :

“α) Καταρτίζει τους κανονισμούς οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κατάστασης προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλον κανονισμό που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. Οι κανονισμοί αυτοί εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τους κανονισμούς αυτούς καθορίζονται:

αα) Με τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας η οργάνωση, διάρθρωση, λειτουργία, καθώς και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

ββ) Με τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού η κατανομή των οργανικών θέσεων σε κλάδους ή ειδικότητες και η διάρθρωση αυτών σε βαθμούς, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για διορισμό στις θέσεις αυτές. Περαιτέρω ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη στελέχωση των υπηρεσιών του Οργανισμού, τη μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, τα καθήκοντα και τις ευθύνες, το χρόνο εργασίας του, τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του, τις κάθε είδους άδειες, τη μετάθεση, απόσπαση και μετακίνησή του τη μετάταξή, προαγωγή και ένταξή του, την αρχαιότητα και τις ηθικές ή υλικές αμοιβές για την επιβράβευση της καλής απόδοσής του, την πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία, τα πειθαρχικά αδικήματα και τις ποινές, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή σχέση, κατάσταση και εξέλιξη του προσωπικού.

γγ) Με τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης η οικονομική διαχείριση του Οργανισμού, το λογιστικό του σύστημα, οι δαπάνες και ο έλεγχός τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 άρθρ.4       Ν.2732/1999,ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

β) Καταρτίζει τον κανονισμό διαδικασίας πληρωμών και δαπανών, τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας ή και στους τυχόν συναρμόδιους υπουργούς για έγκριση με απόφασή τους.

γ) Καταρτίζει κανονισμό διαδικασίας ελέγχων, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

δ) Καταρτίζει και υποβάλλει στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και  Γεωργίας για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και  προβαίνει μετά από έγκριση των αρμόδιων Υπουργών στις σχετικές τροποποιήσεις  του προϋπολογισμού, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας  χρήσης του

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.29 Ν.3147/2003,     ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

ε) Καταρτίζει και  εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα ελεγκτικών και λοιπών δραστηριοτήτων, τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

στ) Καταρτίζει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

ζ) Υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας στο τέλος κάθε τριμήνου εκθέσεις ελέγχων που έχει διενεργήσει.

η) Εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας την επιβολή των προστίμων του εδαφίου ιι της περίπτωσης δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.

θ) Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων αγορών, πωλήσεων και μισθώσεων κινητών και ακινήτων.

ι) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στη διαχείριση της περιουσίας του και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού του.

ια) Αποφασίζει για θέματα αρμοδιότητας του που εισάγονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., καθώς και γι` αυτά που παραπέμπονται από τον Υπουργό Γεωργίας.

2. Το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρό του.

3. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον από επτά (7) μέλη του.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 16 του ν.4492/2017

4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς ψήφο οποιαδήποτε άλλα αρμόδια πρόσωπα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 20 παρ.16  Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005 και με το άρθρο 16  Ν.4492/2017

5. Εισηγητής των θεμάτων του Δ.Σ. είναι ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

6. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα του Δ.Σ., αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε   με την παρ.7 άρθρ.4 Ν.2732/1999,ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

7. Στις περιπτώσεις : α) θανάτου, β) απώλειας της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, γ) συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων τους, τα μέλη αντικαθίστανται και για το υπόλοιπο της θητείας τους ορίζονται νέα μέλη κατά τη διαδικασία του άρθρου 19. Μέχρι τον ορισμό των νέων μελών το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των επτά (7), εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε   με την παρ.7 άρθρ.4 Ν.2732/1999,ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

8 . Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Δ.Σ.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε   με την παρ.7 άρθρ.4 Ν.2732/1999,ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

Άρθρο 21
Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις σχέσεις του με τις εθνικές και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτό απαιτείται, δυνάμενος και να μεταβιβάζει κάθε φορά την αρμοδιότητά του αυτή σε άλλα στελέχη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

β) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

δ) Κατευθύνει, επιβλέπει και παρακολουθεί την όλη λειτουργία του Οργανισμού και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ..

ε) Υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., καθώς και τα λοιπά έγγραφα του Οργανισμού προς τρίτους.

στ) Ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

ζ) Αποφασίζει επί εκτάκτων και επειγόντων θεμάτων και υποβάλλει τις αποφάσεις του αυτές προς έγκριση στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

η) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού και εκδίδει τις σχετικές πράξεις που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική διαδικασία.

θ) Εντέλλεται το χρηματικό εφοδιασμό των υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., την πληρωμή των διενεργούμενων από αυτές πληρωμών και τη χορήγηση προκαταβολών σε (μόνιμους) υπαλλήλους για την εκτέλεση εργασιών με απόδοση λογαριασμού. Το ανώτατο όριο του ποσού των προκαταβολών αυτών ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.18 άρθρ.4     Ν.2732/1999, ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

ι) Ορίζει τα μέλη των Επιτροπών, στις οποίες αναθέτει τη διενέργεια διαγωνισμών, προμηθειών και πλειστηριασμών, την εκτέλεση έργων, την προμήθεια υλικών και οποιαδήποτε άλλη εργασία.

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητες να μεταβιβάζονται από τον Πρόεδρο στους Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους και Αναπληρωτές Προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων του Οργανισμού, καθώς επίσης και το δικαίωμα να υπογράφουν με εντολή Προέδρου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την      παρ.6 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

2. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού αναπληρώνει στην άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά με την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 19.

3. Με απόφαση του Υπουργού  Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων και του Γενικού Διευθυντή του οργανισμού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.7 άρθρ.4      Ν.2732/1999,ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

4. Στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους και στο Γενικό Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταβάλλονται:

α) Μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

β) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, που καθορίζονται με την απόφαση της προηγούμενης α`περίπτωσης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  την ανωτέρω παρ.4       με την παρ.7 άρθρ.4 Ν.2732/1999,ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

γ) Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 21 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α`) εφαρμόζονται ανάλογα και για τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και το Γενικό Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Σημ.: όπως η περίπτωση γ` της παρ.4 προστέθηκε ως άνω με την      παρ.7 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

5. Η θέση του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Δ.Σ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι για το χρόνο της θητείας τους ασφαλίζονται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτονται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.10       άρθρ.4 Ν.2732/1999,ΦΕΚ Α 154/30.7.1999,

Άρθρο 22
Πόροι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Πόροι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι :

1. Ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας.

2. Για τα δύο (2) πρώτα έτη από την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ετήσια επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας, που αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των εισροών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και διαχειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας, με βάση τις εισροές του προηγούμενου οικονομικού έτους.

3. Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4. Ανταποδοτικά τέλη πραγματοποιούμενων τεχνικών και διοικητικών ελέγχων εκεί όπου επιβάλλονται.

5. Οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α`).

6. Οι πόροι των καταργούμενων με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου Οργανισμών, που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.δ/τος 3853 (7/10 Οκτωβρίου 1958 – ΦΕΚ 160 Α`), που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 675/1977 (ΦΕΚ 251 Α`), του άρθρου 10 του ν.δ/τος 3758 (14/18 Σεπτεμβρίου 1957-ΦΕΚ 184 Α`), του άρθρου 14 του π.δ/τος 222/1985 (ΦΕΚ 83 Α`), που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του π.δ/τος 539/1988 (ΦΕΚ 247 Α`) και της παραγράφου 7 του άρθρου 94 του ν.2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α`), καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.18 άρθρ.4 Ν.2732/1999, ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

7. ΟΙ Πόροι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εκτός από τους πόρους του Ειδικού  Λογαριασμού Εγγυήσεων γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), κατατίθενται σε  έντοκο τραπεζικό λογαριασμό και οι τόκοι αποτελούν έσοδο του Οργανισμού..)

Σημ.: όπως η παρ.7 προστέθηκε με την παρ.4 άρθρ.29 Ν.3147/2003,     ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

Άρθρο 23
Σύσταση θέσεων – Παροχή νομικής συνδρομής

1. Για τις ανάγκες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συνιστώνται :

α) Χίλιες επτακόσιες (1.700) θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η κατανομή των θέσεων κατά κλάδους ή ειδικότητες, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις αυτές καθορίζονται με τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού. Για την πλήρωση των θέσεων εφαρμόζονται κατ` αρχήν οι διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόμου και κατά το μέρος που δεν πληρωθούν με τη διαδικασία του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι σχετικές περί προσλήψεων διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11      άρθρ.4 Ν.2732/1999,ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

β) Πέντε θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Στις θέσεις αυτές  προσλαμβάνονται δικηγόροι με αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στην Κοινή  οργάνωση Αγορών Γεωργικών Προϊόντων και με άριστη γνώση της αγγλικής ή  γαλλικής γλώσσας και μιας τουλάχιστον ακόμα γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Με  κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και γεωργίας  καθορίζονται οι αποδοχές τους, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.16α `αρθρ.29       Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

2. Στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. παρέχεται νομική συνδρομή από το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του Υπουργείου Γεωργίας, δια γνωμοδοτήσεων ατομικών και συλλογικών, επί θεμάτων κοινοτικού δικαίου.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από την παρ.8 του άρθρου 24 του     Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 24
Μετατάξεις – Αποσπάσεις

1. Οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π.) και στους με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου καταργούμενους Οργανισμούς Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.), Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, Καπνού και Βάμβακος μπορούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αίτησή τους, που κρίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, στην οποία μετέχει κατά περίπτωση ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων των υπό κατάργηση Οργανισμών, να ζητήσουν τη μετάταξή τους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και σε κενές θέσεις της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου. Οι υπάλληλοι των προαναφερόμενων Οργανισμών, των οποίων οι αιτήσεις δεν γίνουν αποδεκτές από την επιτροπή, καθώς και εκείνοι που δεν θα υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετατάσσονται στο Υπουργείο Γεωργίας ή σε υπηρεσίες των Περιφερειών ή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και εντός του ίδιου νομού όπου υπηρετούν μέχρι τη μετάταξή τους. Οι μετατάξεις της παρούσας παραγράφου ενεργούνται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας σε κενές θέσεις και με το αυτό καθεστώς, στο οποίο τελούσαν οι μετατασσόμενοι πριν από τη μετάταξή τους, αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα των ενδιαφερομένων, οι υπηρεσιακές ανάγκες και η εκδηλωθείσα προτίμησή τους. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις η μετάταξη ενεργείται σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατά περίπτωση, που συνιστώνται αυτοδικαίως με την πράξη της μετάταξης και καταργούνται αυτοδικαίως, όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν. Σε κάθε περίπτωση η δημοσίευση των αποφάσεων μετάταξης του ανωτέρω προσωπικού προηγείται της ημερομηνίας δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου. Οι υπάλληλοι της ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕΠ., που για οποιονδήποτε λόγο δεν μεταταγούν στο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., παραμένουν ως υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας.

Σχετικό:  παρ.12 άρθρ.4 Ν.2732/1999,ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε   με την παρ.18 άρθρ.4 Ν.2732/1999, ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

2. Ο χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προσωπικού μέχρι την ημερομηνία εμφάνισής του στη νέα του θέση λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη νέα του υπηρεσία για όλες τις νόμιμες συνέπειες και για κάθε μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξή του.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος τις θέσεις με έμμισθη εντολή, που προβλέπονται από το εδάφιο β` της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, καταλαμβάνουν οι έμμισθοι δικηγόροι των καταργούμενων Οργανισμών. Ο χρόνος υπηρεσίας τους στους καταργούμενους Οργανισμούς θεωρείται για όλες τις συνέπειες ως χρόνος υπηρεσίας στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

4. Το Προσωπικό που μετατάσσεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιλέγει με αίτησή του είτε το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης που είχε πριν από τη μετάταξή του, είτε το καθεστώς που διέπει τους υπαλλήλους της υπηρεσίας στην οποία μετατάσσεται. Στο Προσωπικό των καταργούμενων Οργανισμών, σε περίπτωση που διατηρήσει το καθεστώς που είχε πριν τη μετάταξη, οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης καταβάλλονται, του μεν εργοδότη από τις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσεται το Προσωπικό αυτό, του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους.

4.α) Το πάσης φύσεως Προσωπικό που μετατάσσεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας που είχε πριν από τη μετάταξή του, για τη λύση της οποίας εφαρμόζονται οι σχετικές για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης ή της σύμβασης εργασίας αντίστοιχα διατάξεις, που ίσχυαν πριν από τη μετάταξή του, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Μετά την κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου κατάργηση του Οργανισμού Βάμβακος, του Εθνικού Οργανισμού Καπνού και του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, όπου από τις ισχύουσες διατάξεις για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης ή της σύμβασης εργασίας του μετατασσόμενου στο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προσωπικού των Οργανισμών αυτών προβλέπεται η έκδοση απόφασης ή γνωμοδότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αρμόδιο είναι το αντίστοιχο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Γεωργίας, ανάλογα με τον κλάδο ή την ειδικότητα του κρινόμενου υπαλλήλου, αρμόδιο δε όργανο για την έκδοση κάθε προβλεπόμενης πράξης ο Υπουργός Γεωργίας. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στο Υπουργείο Γεωργίας, αρμόδιο είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Σε περίπτωση που καθοιονδήποτε τρόπο παύσει η λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δεν λύεται η σχέση εργασίας του ως ανωτέρω προσωπικού και το Προσωπικό αυτό μετατάσσεται, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Υπουργείο Γεωργίας, στις Περιφέρειες ή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τοποθετείται σε υπηρεσίες του ίδιου νομού όπου υπηρετούσε κατά το χρόνο της μετάταξής του.

Η μετάταξη ενεργείται σε κενές θέσεις, ανάλογα με τα τυπικά προσόντα και με το ίδιο καθεστώς στο οποίο οι μετατασσόμενοι τελούσαν πριν από τη μετάταξή τους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μετάταξη ενεργείται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται αυτοδικαίως με την πράξη της μετάταξης και καταργούνται όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν. Ο χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου προσωπικού μέχρι την ημερομηνία εμφάνισής του στη νέα του θέση λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη νέα του υπηρεσία για όλες τις νόμιμες συνέπειες, καθώς και για κάθε μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Στο ως ανωτέρω Προσωπικό που μετατάσσεται στο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, καταβάλλονται συνολικές μηνιαίες αποδοχές τουλάχιστον ίσες με τις καταβαλλόμενες κατά το χρόνο της μετάταξής του, μη συμπεριλαμβανομένων των τυχόν υπερωριών και επιδομάτων που σχετίζονται με τη φύση της εργασίας του ή προβλέπονται για την επιβράβευση της καλής απόδοσής του.

Οι διατάξεις του α.ν. 513/1968 (ΦΕΚ 186 Α`) “Περί καταβολής αποζημιώσεως εις τους εκ υπηρεσίας αποχωρούντος λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας”, όπως τροποποιήθηκε με το ν.303/1976 (ΦΕΚ 94 Α`), έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο μετατασσόμενο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Προσωπικό, εφόσον δεν καλύπτεται από άλλο ταμείο ή λογαριασμό πρόνοιας.”

Σημ.: όπως η παρ.4α προστέθηκε με την παρ.13 άρθρ.4 Ν.2732/1999,     ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

5. Για τις ανάγκες σε Προσωπικό κατά την πρώτη στελέχωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιτρέπεται, μετά από σχετική αίτηση :

α) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας η απόσπαση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας ή Οργανισμών και ιδρυμάτων που εποπτεύονται από αυτό. Ο χρόνος της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη δυναμένης οποτεδήποτε να ανακληθεί.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  από την      παρ.9 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

β) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας “η απόσπαση για τρία έτη” σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υπαλλήλων εξειδικευμένων σε θέματα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή σε υπηρεσίες των Περιφερειών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.29 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

Μετά τη λήξη του χρόνου απόσπασης ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως  στη θέση στην οποία προσέφερε τις υπηρεσίες του πριν από την απόσπασή  του.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από     την παρ.9 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

γ) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της οικείας συνεταιριστικής οργάνωσης ή του οικείου συνδέσμου συνεταιριστικών οργανώσεων, η απόσπαση μέχρι τρία (3) χρόνια στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υπαλλήλων συνεταιριστικών οργανώσεων ή συνδέσμων αυτών, οι οποίοι επί μία διετία τουλάχιστον ασχολούνται με τη διαχείριση κοινοτικών ενισχύσεων. Η απόσπαση μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί. Για τη μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α`). Μετά τη λήξη του χρόνου απόσπασης ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση στην οποία προσέφερε τις υπηρεσίες του πριν από την απόσπασή του.

Σχετικό:  παρ.40 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001

Σχετικό:  παρ.30 άρθρ.20 Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005

δ) Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, για τις ανάγκες σε Προσωπικό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κατά την πρώτη τριετία από τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η απόσπαση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας ή Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από αυτό.

ε) Μέχρι την, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 29 και την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν αντιστοίχως με τις παραγράφους 19 και 16 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999, κατάργηση των οργανικών μονάδων της ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.Γ.Ε.Π. του Υπουργείου Γεωργίας, του Οργανισμού Βάμβακος, του Εθνικού Οργανισμού Καπνού και του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, οι αναφερόμενοι στο άρθρο 24 υπάλληλοι που έχουν μεταταγεί ή εκείνοι που πρόκειται να μεταταγούν αποσπώνται, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, στις οργανικές μονάδες των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούσαν πριν από τη μετάταξή τους. Οι αποσπώμενοι τοποθετούνται στις θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, στις οποίες υπηρετούσαν πριν από τη μετάταξή τους, εφόσον αυτές είναι κενές.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης οι υπάλληλοι των παραπάνω Οργανισμών που υπηρετούν στις περιφερειακές τους υπηρεσίες μπορεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας να αποσπώνται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που εδρεύουν οι υπηρεσίες αυτές.

Μετά την κατάργηση των αναφερόμενων οργανικών μονάδων και Οργανισμών, παύει αυτοδικαίως η απόσπαση των αποσπώμενων υπαλλήλων. Για την παύση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Γεωργίας.”

Η υπηρεσία που βαρύνεται με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων που αποσπώνται στους παραπάνω Οργανισμούς, καθορίζεται με την απόφαση της απόσπασης.

 

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.14 άρθρ.4 Ν.2732/1999,     ΦΕΚ Α 154/30.7.1999 και με τις παρ.10  και     39 αντίστοιχα του άρθρου 24 του Ν.2945/2001

στ) Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η υπηρεσία η οποία βαρύνεται με τη μισθοδοσία του αναφερόμενου στις περιπτώσεις α`, β`  και δ` προσωπικού που αποσπάται.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.11 του     άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

6. Ο χρόνος απόσπασης των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θεωρείται ως προς όλες τις έννομες συνέπειες ως χρόνος διανυθείς στην υπηρεσία και στη θέση, στην οποία ανήκαν οργανικά πριν από την απόσπασή τους.  “Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τοποθετούνται και σε θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.”. Κατά το χρόνο της απόσπασης ο υπάλληλος παραμένει ασφαλισμένος στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στον οποίο υπήγετο μέχρι την απόσπασή του.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  από την      παρ.12 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

6.α) Στους αποσπασμένους και τους μεταταγέντες υπαλλήλους του άρθρου αυτού, είναι δυνατή η καταβολή από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, πρόσθετων αμοιβών που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι πρόσθετες αμοιβές θα καλύπτουν τη διαφορά των αποδοχών που υπάρχει μεταξύ των αποσπασμένων και των μεταταγέντων υπαλλήλων και δεν θα είναι μεγαλύτερες από το σύνολο των αντίστοιχων αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, όπως αυτές υπολογίζονται με βάση την ισχύουσα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τους.

Με τη σύναψη της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των τακτικών υπαλλήλων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οι συνολικές αμοιβές των αποσπασμένων και των μεταταγέντων υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των παραπάνω πρόσθετων αμοιβών, θα είναι ίσες με τις αποδοχές της ανωτέρω Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.”

Σημ.: όπως η παρ. 6α προστέθηκε ως άνω με την παρ.13      του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

8. Οι διατάξεις του τέταρτου, πέμπτου, έκτου, έβδομου και όγδοου εδαφίου  της παραγράφου 4α του άρθρου αυτού επεκτείνονται και ισχύουν για όλους τους  τακτικούς υπαλλήλους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Σημ.: όπως η παρ.8 προστέθηκε με το άρθρο 32 παρ.1  Ν.3698/2008,     ΦΕΚ Α 198/2.10.2008.

Άρθρο 25
Εξαίρεση από άσκηση καθηκόντων
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι υπάλληλος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συνδέεται οικονομικώς, είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι του 4ου βαθμού, με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρηματοδοτείται από ελεγχόμενους από αυτόν δράσεις, υποχρεούται να ζητεί αμέσως την εξαίρεσή του από τον άμεσο προϊστάμενό του, όσον αφορά στον έλεγχο αυτής της δράσης και την αντικατάστασή του από άλλον υπάλληλο. Εκτός από την ανωτέρω υποχρέωση, οι αποσπώμενοι της περίπτωσης γ` της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου υποχρεούνται να ζητούν αμέσως την εξαίρεσή τους από τον άμεσο προϊστάμενό τους στις περιπτώσεις που ελέγχουν δράσεις αναφερόμενες στις συνεταιριστικές οργανώσεις, από τις οποίες έχουν αποσπαστεί. Οποιος παραλείπει να ζητήσει την εξαίρεσή του, υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 26
Κατοχύρωση και αρμοδιότητες ελεγκτών του Οργανισμού

1. Οι ελεγκτές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ασκούν δημόσιο λειτούργημα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Οι ελεγκτές, τηρούμενων των διατάξεων περί σεβασμού των δικαιωμάτων των ελεγχομένων, συλλέγουν όλες τις πληροφορίες, κάθε στοιχείο και απόδειξη και προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες εξακριβώσεις όσον αφορά τους ελέγχους που προβλέπονται από τους εφαρμοστικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τον παρόντα νόμο και συγκεκριμένα :

α) Ελέγχουν τα βιβλία και άλλα επαγγελματικά έγγραφα.

β) Λαμβάνουν φωτοαντίγραφα ή αποσπάσματα των βιβλίων και των επαγγελματικών εγγράφων.

γ) Ζητούν επί τόπου προφορικές εξηγήσεις από τους ελεγχόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους των ελεγχόμενων νομικών προσώπων.

δ) Έχουν πρόσβαση σε όλες τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις των ελεγχομένων και σε χώρους και εγκαταστάσεις των ομάδων παραγωγών και συνεταιριστικών οργανώσεων, γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές εκμεταλλεύσεις.

Όποιος παρεμποδίζει την πρόσβαση των ελεγκτών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα έγγραφα και στα εμπορικά βιβλία των ελεγχομένων και όποιος, ιδιώτης, υπάλληλος του Δημοσίου ή μέλος της Διοικήσεως ή υπάλληλος νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών που ζητούνται από τους ελεγκτές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, το έργο των ελεγκτών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πέρα από τις τυχόν υπάρχουσες ποινικές ευθύνες :

ι. Προκειμένου περί προσώπου που έχει την ιδιότητα του κατά τα ανωτέρω υπαλλήλου, διαπράττει αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο ο πειθαρχικός δικαστής μπορεί να επιβάλλει την πειθαρχική ποινή της παραγράφου 4 του άρθρου 207 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977 – ΦΕΚ 198 Α`).

ιι. Προκειμένου περί προσώπου που δεν έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 263α του Ποινικού Κώδικα, επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, ανάλογα. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου προς ακρόαση. Τα πρόστιμα αυτά βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δημόσια έσοδα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τα όρια του παραπάνω προστίμου είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι υπάλληλοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οι επιφορτισμένοι με του ελέγχους της παρ. 2 οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που περιέχονται σε γνώση τους κατά την ενάσκηση των προαναφερόμενων ελέγχων, υποκείμενοι σε αντίθετη περίπτωση στις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Άρθρο 27
Έγκριση Οργανισμών Πληρωμών

1. Το Υπουργείο Γεωργίας είναι η αρμόδια αρχή για την έγκριση των Οργανισμών Πληρωμών των ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. – Τμήμα Εγγυήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά κοινοτικές διατάξεις.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του     άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

2. Η έγκριση των Οργανισμών Πληρωμών ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο συντονισμός των Οργανισμών Πληρωμής ανατίθεται σε Οργανισμό Συντονισμού. Ως Οργανισμός Συντονισμού ορίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας ή Οργανισμός Πληρωμής, η λειτουργία του οποίου έχει εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Συντονισμού.

Σημ.: όπως ηπαρ.3 προστέθηκε ως άνω με την παρ.15 του άρθρου 24     του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 28
Έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Κατάργηση Οργανισμών

1. Ως έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο έχουν συγκροτηθεί τα όργανα διοίκησης αυτού (και έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο κατά το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 Οργανισμός αυτού).

Ειδικότερα η έναρξη των ελεγκτικών εργασιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η κατά τις περιπτώσεις α` και β` της επόμενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μεταφορά στον εν λόγω Οργανισμό της άσκησης των αρμοδιοτήτων ελέγχου, καθώς και η κατάργηση των πράξεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αντίστοιχα, μπορεί να ενεργηθούν, συνολικά ή τμηματικά, με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε    με την παρ.15 άρθρ.4 Ν.2732/1999, ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

2. Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο έναρξη των ελεγκτικών εργασιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. :

α) Μεταφέρεται στον εν λόγω Οργανισμό η άσκηση των αρμοδιοτήτων ελέγχου του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου και των αρμοδιοτήτων ελέγχου που μεταβιβάστηκαν στον Οργανισμό Βάμβακος και στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού με τις αριθμ. 361810/3.6.1993, 184516/16.9.1996 και 184517/19.9.1996 αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας.

Ειδικά, οι αρμοδιότητες ελέγχου που ασκούνται από τον Οργανισμό Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου ανατίθενται σε αυτοτελή υπηρεσιακή μονάδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα και τη διαδικασία των διεξαγόμενων ελέγχων, τη χρηματοδότηση των εργασιών και την τοποθέτηση του προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην υπηρεσιακή μονάδα του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

β) Καταργούνται οι πράξεις με τις οποίες μεταβιβάστηκαν οι σχετικές με το αντικείμενο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρμοδιότητες στους Νομάρχες και σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2218/1994 στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

3. Ο Οργανισμός Βάμβακος, ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού και ο Οργανισμός Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου καταργούνται από την ημερομηνία που θα οριστεί με το προεδρικό διάταγμα της επόμενης παραγράφου. Μέχρι την κατάργηση των Οργανισμών αυτών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μπορεί να ανατίθεται με σύμβαση στους εν λόγω Οργανισμούς ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα η εκτέλεση για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έργων, υπηρεσιών ή άλλων δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, τηρουμένων των διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.16        άρθρ.4 Ν.2732/1999, ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

Σχετικό: παρ.41 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και των συναρμόδιων υπουργών, καθορίζονται η ημερομηνία κατάργησης των Οργανισμών της προηγούμενης παραγράφου, το θέμα της περαιτέρω υποστήριξης των προϊόντων βάμβακος, καπνού, ελαιολάδου και γάλακτος, καθώς και τα θέματα απογραφής, εκκαθάρισης και μεταφοράς της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Οργανισμών αυτών, τα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Σχετικό: παρ.18 άρθρ.4 Ν.2732/1999, ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας της κινητής και ακίνητης περιουσίας και των πάσης φύσεως εμπράγματων δικαιωμάτων των καταργούμενων Οργανισμών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η μεταβίβασή τους απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά και γενικά από κάθε δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α`) όπως ισχύουν. Οι κατά τόπο αρμόδιοι υποθηκοφύλακες σημειώνουν, μετά από αίτηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών, βαρών κ.λπ., κάθε εμπράγματη μεταβολή επί ακινήτων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με  την παρ.16 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.17        άρθρ.4 Ν.2732/1999, ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

5.α) Το Καπνολογικό Ινστιτούτο Ελλάδος (Κ.Ι.Ε.), τα Τμήματα, τα εργαστήρια και οι Καπνικοί Σταθμοί Έρευνας του Ινστιτούτου αυτού, που αποτελούν υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, καθώς και τα Επιστημονικά ή Ερευνητικά Εργαστήρια του Οργανισμού Βάμβακος, μεταφέρονται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και εντάσσονται στα αντίστοιχα Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας Καπνού και Βάμβακος, τα οποία ασκούν και τις αρμοδιότητές τους. Η ημερομηνία μεταφοράς και ένταξης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Η κινητή και ακίνητη περιουσία των παραπάνω Οργανισμών, που εξυπηρετεί τις ανάγκες των μονάδων που μεταφέρονται, μεταβιβάζεται κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Η μεταβίβαση της περιουσίας απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά και γενικά από κάθε δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι κατά τόπο αρμόδιοι υποθηκοφύλακες σημειώνουν, ύστερα από αίτηση του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών, βαρών κλπ. κάθε εμπράγματη μεταβολή επί των ακινήτων που μεταβιβάζονται.

γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 2637/1998, όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 12, 13 και 14 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999, το κάθε είδους Προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Καπνού και του Οργανισμού Βάμβακος, που κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετεί στις μεταφερόμενες υπηρεσιακές μονάδες της περίπτωσης α` της παραγράφου αυτής, μπορεί, με αίτησή του, να μεταταγεί στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 2637/1998.

δ) Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα απογραφής, παράδοσης και παραλαβής της μεταβιβαζόμενης περιουσίας των παραγράφων 1 και 2 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Σημ.: όπως η παρ.5 προστέθηκε ως άνω με την παρ.17 του      άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Σχετικό:  παρ.9 άρθρ.13 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003

Σχετικό:  άρθρο 1 του Π.Δ.153/2003 (ΦΕΚ Α΄ 26/28.05.2003)

Άρθρο 29
Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π.)

1. Μετά την έναρξη λειτουργίας … του Οργανισμού Πληρωμών και  Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων  (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) καταργούνται η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών  Γεωργικών Προϊόντων (ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π.) του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και  οι οργανικές της μονάδες που ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες. Η  κατάργηση αυτή, που μπορεί να γίνει και τμηματικά, ενεργείται με απόφαση  του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  στην οποία αναφέρονται οι καταργούμενες οργανικές μονάδες της  ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π. και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες των μονάδων αυτών, που  θα ασκούνται σύμφωνα με το νόμο αυτόν από τους Οργανισμούς της παρούσας  παραγράφου”.   “Από τη δημοσίευση της παραπάνω πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δικαιώματα, προνόμια και υποχρεώσεις που ασκούσαν υπέρ του Δημοσίου ή είχαν αναλάβει κατά του Δημοσίου οι καταργούμενες οργανικές μονάδες της ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.Γ.Ε.Π. περιέρχονται αυτοδικαίως στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς άλλη διατύπωση. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Δημόσιο. Ο Ο.Π.Ε.ΚΕ.Π.Ε. αναλαμβάνει τα αποθέματα της κοινοτικής παρέμβασης με διαπιστωτική πράξη παράδοσης του Υπουργού Γεωργίας, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.Γ.Ε.Π.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.19 του άρθρου 4 του Ν.2732/1999, και με την παρ.19 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001     (Α` 223).

Σχετικό: παρ.20 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001                (Α` 223)

2. Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων οργανικών μονάδων της ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π. της προηγούμενης παραγράφου, που με τον παρόντα νόμο δεν ασκούνται από τους Οργανισμούς της ίδιας παραγράφου, θα ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του άρθρου 45 του παρόντος νόμου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ο υπάρχων εξοπλισμός των καταργούμενων οργανικών μονάδων της ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π. μπορεί να μεταβιβάζεται κατά χρήση η κυριότητα στους Οργανισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταβίβαση του εξοπλισμού αυτού.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 του νόμου αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σημ.: όπως η παρ.4 προστέθηκε  με την παρ.20 άρθρ.4 Ν.2732/1999, ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρεται το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο  Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) νοείται το Ευρωπαϊκό Γεωργικό  Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.), καθώς και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο  Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 3  Ν.3508/2006,ΦΕΚ Α 249/16.11.2006.

6. Όπου στην κείμενη εθνική νομοθεσία αναφέρεται Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο  Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. – Εγγυήσεις), νοείται εφεξής  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο  Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 3  Ν.3508/2006,ΦΕΚ Α 249/16.11.2006.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των κατά  περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων  διατάξεων, κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείριση, εκ μέρους  του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., των πιστώσεων των εν λόγω Ταμείων.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 3  Ν.3508/2006,ΦΕΚ Α 249/16.11.2006.

8.α) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων  Υπουργών, ρυθμίζεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, κάθε θέμα  σχετικά με τις διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων και ανάκτησης  των για οποιαδήποτε αιτία αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών εκ των  Ταμείων Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ΕΤΑ.

Με τις αποφάσεις αυτές, ιδίως, προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής, ως προς  την προέλευση των χρηματοδοτήσεων, θεσπίζεται η διαδικασία της προηγούμενης  ακρόασης του υπόχρεου, ανάλογα με τα αρμόδια όργανα διεξαγωγής του ελέγχου ή  αναγνώρισης και εκκαθάρισης της δαπάνης, καθώς και η διαδικασία έκδοσης  καταλογιστικής πράξης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος κοινοποίησης της, ο  τρόπος καταβολής του οφειλόμενου ποσού, οι συνέπειες της καταβολής ή μη, η  κατά περίπτωση βεβαίωση του ποσού στην αρμόδια ΔΟΥ, η δυνατότητα συμψηφισμού  του οφειλόμενου ποσού με άλλη απαίτηση του υπόχρεου προς επιστροφή, καθώς  και κάθε άλλη λεπτομέρεια κατά τα προβλεπόμενα και στα συστήματα διαχείρισης  και ελέγχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας  2007-2013.

β) Ομοίως με κοινές αποφάσεις των ως άνω Υπουργών ρυθμίζονται θέματα που  προκύπτουν από τις δανειακές συμβάσεις που συνάπτονται για την κάλυψη των  “ανοιγμάτων” του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)  που προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α`), καθώς και κάθε  άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με τον όρο “ανοίγματα” νοούνται οι αρνητικές  διαφορές που δημιουργούνται ιδίως από εκπρόθεσμες καταβολές και από  δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβάλλονται από την Επιτροπή της Ε.Ε..”

Σημ.: όπως η παρ.8 προστέθηκε με το άρθρο 32 παρ.2  Ν.3698/2008, ΦΕΚ Α 198/2.10.2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Άρθρο 30
Σύσταση
Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα, με την επωνυμία “Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων” (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και με το διακριτικό τίτλο AGRO-CERT με έδρα την Αθήνα, το οποίο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας.

Άρθρο 31
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Για την εφαρμογή των άρθρων 30 έως 44 του παρόντος νόμου :

1. Ως γεωργικά προϊόντα νοούνται προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Ως αγροτικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα που αναφέρονται στην περίπτωση β` της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α`).

3. Ως συμμόρφωση νοείται το γεγονός ότι προϊόν, διεργασία, υπηρεσία ή εκμετάλλευση ανταποκρίνεται σε προδιαγραμμένες απαιτήσεις ή κανόνες.

4. Ως πιστοποίηση νοείται η διαδικασία με την οποία ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. παρέχει γραπτή διαβεβαίωση ότι αγροτικό προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία συμμορφώνεται προς προδιαγραμμένες απαιτήσεις.

5. Ως σήματα συμμόρφωσης Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. νοούνται τα προστατευόμενα σήματα, που επιτίθενται ή εκδίδονται σύμφωνα με κανόνες πιστοποίησης του Οργανισμού. Σήματα με αναγραφή “ποιότητας” ή “ανωτέρας ποιότητας” είναι ταυτόσημα με τα σήματα συμμόρφωσης.

6. Ως πιστοποιητικό συμμόρφωσης νοείται το έγγραφο που εκδίδεται σύμφωνα με τους κανόνες πιστοποίησης του Οργανισμού. Προκειμένου περί αγροτικών προϊόντων, νοείται η έγγραφη διαβεβαίωση ότι το προϊόν έχει παραχθεί με ειδικά χαρακτηριστικά ή με κανόνες καθορισμένους εκ των προτέρων, σχετικά με την παραγωγή, τη συσκευασία ή την καταγωγή.

7. Ως επίβλεψη νοείται η εξέταση ότι προϊόν, υπηρεσία, διεργασία ή εκμετάλλευση τηρεί υφιστάμενες υποχρεώσεις ή κανόνες.

8. Ως έλεγχος νοείται η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με μέτρηση, σύγκριση, παρατήρηση, δοκιμή, ανάλυση ή επαλήθευση.

9. Οι σχετικές δραστηριότητες και διαδικασίες με την εφαρμογή και απόδειξη της ποιότητας είναι προαιρετικές.

10. Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) είναι τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης που μεταφέρονται αυτούσια στα συστήματα των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα η σειρά  45000 θεσπίζει τα κριτήρια λειτουργίας, αξιολόγησης, διαπίστευσης εργαστηρίων, οργανισμών πιστοποίησης και επίβλεψης, δηλώσεων συμμόρφωσης, της σχετικής τυποποιητικής ορολογίας κ.λ.π..

Άρθρο 32
Σκοπός – Αρμοδιότητες – Διοικητικές Κυρώσεις

1. Σκοπός του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., ο οποίος λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, είναι η προαγωγή και η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, η προστασία προέλευσή τους, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέθοδο, καθώς και η προώθηση συστημάτων προστασίας και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.

2. Οι αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είναι :

α) Ο έλεγχος, η επίβλεψη, η προστασία και η πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.), Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (Π.Β.Γ.), Ειδικών Παραδοσιακών Προϊόντων Εγγυημένων (Ε.Π.Π.Ε.), καθώς και των Νεοφανών Αγροτικών Προϊόντων, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Ε.Ο.Κ. ή άλλους παρεμφερείς εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς κώδικες, καθώς και η εφαρμογή των διαδικασιών απονομής κοινοτικών βεβαιώσεων ή σημάτων ιδιοτυπίας.

β) Η πιστοποίηση της συμμόρφωσης αγροτικών προϊόντων, των διαδικασιών παραγωγής τους ή συστημάτων ελέγχου τους, προς προαιρετικά κλαδικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές, ή προς ισχύοντες εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς κανόνες και κώδικες με τη μορφή απονομής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, σημάτων συμμόρφωσης ή πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας ή συστημάτων αγρο-περιβαλλοντικής διαχείρισης.

“γ) Η αξιολόγηση, έγκριση και επίβλεψη ιδιωτικών φορέων που  δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση της εφαρμογής των τυποποιητικών εγγράφων  που συντάσσει, εκδίδει και αναγνωρίζει ο Οργανισμός Πιστοποίησης και  Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.γΕ.Π.), σύμφωνα με την περίπτωση δ της  παραγράφου αυτής και η τήρηση επίσημου μητρώου των φορέων αυτών. Η κατάρτιση  και τήρηση επίσημου μητρώου συνεργαζόμενων με τον Ο.Π.Ε.γΕ.Π. οργανισμών  πιστοποίησης, που πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα  ΕΝ 45004 ή 45011 ή ΕΝ 45012 και εργαστηρίων που πληρούν τους όρους, που  καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο 45001. Σε πρώτο στάδιο εφαρμογής του  μητρώου και με την επιφύλαξη κοινοτικών κανονισμών, εγγράφονται και  αναγνωρισμένοι οργανισμοί ή εργαστήρια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.9 αρθρ.29       Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

δ) Η σύνταξη, έκδοση, αναγνώριση – στον τομέα των γεωργικών προϊόντων – των κλαδικών προαιρετικών προτύπων, οδηγών ορθής υγιεινής πρακτικής, ορθής γεωργικής πρακτικής, συστημάτων και προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης φυτικής ή ζωϊκής παραγωγής, καθώς και η εκπόνηση προδιαγραφών βασισμένων στον αντίστοιχο τομέα του Διεθνούς Κώδικα Τροφίμων, καθώς και η διαδικασία έγκρισης προδιαγραφών των ιδιότυπων ή άλλων προϊόντων.

ε) Η τήρηση μητρώων επιθεωρητών, εμπειρογνωμόνων και ελεγκτών αγροτικών προϊόντων, καθώς και η εφαρμογή και υλοποίηση συστημάτων αξιολόγησής τους.

στ) Η ανάθεση, λειτουργία και επίβλεψη επιτροπών, οργάνων ή υπηρεσιών, των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

ζ) Η εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκά, κοινοτικά ή διεθνή όργανα και οργανισμούς με παρεμφερείς με αυτόν σκοπούς, καθώς και η εκπλήρωση των συναφών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.

η) Η λειτουργία Γραμματείας των Κέντρων Ποιοτικού Ελέγχου Προστασίας Φυτών και των εργαστηρίων του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και των εργαστηρίων των εποπτευόμενων από αυτόν Οργανισμών όσον αφορά την υποστήριξη των αναγκών συμμόρφωσής τους με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 45001 ή της εφαρμογής της ορθής εργαστηριακής πρακτικής, καθώς και της αξιολόγησής τους διαμέσου διεργαστηριακών συγκρίσεων και άλλων μεθόδων.

θ) Η εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τον Υπουργό Γεωργίας, στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών στις διενέργειες πιστοποιήσεων, ελέγχων και επιβλέψεων που αναφέρονται στο εδάφιο α`, στους παραγωγούς, μεταποιητές αγροτικών προϊόντων, καθώς και σε κάθε εμπλεκόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Οι διοικητικές Κυρώσεις του εδαφίου αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση οι χρηματικές Κυρώσεις του παρόντος εδαφίου μπορεί να αναπροσαρμόζονται. Τα έσοδα που προέρχονται από την επιβολή των κυρώσεων αποτελούν δημόσια έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

ι) Η κατάρτιση και η τήρηση ειδικών μητρώων για τα πιστοποιημένα προϊόντα  που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β και των μητρώων που προβλέπονται  στις περιπτώσεις γ και ε της παραγράφου αυτής, καθώς και η τήρηση ειδικού  μητρώου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Τηρούνται μητρώα μεταποιητών και εισαγωγέων αγροτικών προϊόντων. Τα  παραπάνω  μητρώα κοινοποιούνται, για κάθε χρήση, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου  γεωργίας και στην κεντρική υπηρεσία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων  (Ε.Φ.Ε.Τ.).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.10 αρθρ.29       Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

ια) Η υποβολή γνωμοδοτήσεων και προτάσεων στον Υπουργό Γεωργίας στις παραπάνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, καθώς και στα θέματα λειτουργίας του Οργανισμού.

ιβ) Η παραγωγή τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών προγραμμάτων ή σποτ, καθώς και  τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες  και φορείς για την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού πάνω στους στόχους των  προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την  αγροτική  ανάπτυξη και κυρίως την ποιοτική γεωργία και την πραγματοποίηση των βασικών  στόχων της νέας Κ.Α.Π..

ιγ) Η παραγωγή τηλεοπτικού και κινηματογραφικού υλικού για την προώθηση της  εμπορίας και ποιοτικής βελτίωσης των αγροτικών προϊόντων.

ιδ) Η έκδοση πάσης φύσεως ενημερωτικού έντυπου υλικού, βιβλιαρίων,  φυλλαδίων, αφισών και περιοδικών για την προώθηση της ποιότητας των  αγροτικών προϊόντων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 20 παρ.22      Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005.

3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθενται επιπροσθέτως στον Οργανισμό αρμοδιότητες σε θέματα ποιότητας αγροτικών προϊόντων, καθώς και σε υποχρεωτικώς πιστοποιούμενα προϊόντα και διαδικασίες.

4. Με όμοια απόφαση και με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α`), αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με τα πιστοποιητικά του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., που περιγράφονται στα εδάφια α` και β` της παραγράφου 2, πιστοποιητικά άλλων οργανισμών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 33
Όργανα διοίκησης
Όργανα διοίκησης του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είναι :

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Άρθρο 34
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είναι εννεαμελές και  αποτελείται από:.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.11 άρθρ.29       Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

α) Τον Πρόεδρο, που επιλέγεται από τον Υπουργό Γεωργίας, από επιστήμονες με κύρος, γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο με άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

β) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

γ) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Γεωργίας με τον αναπληρωτή του, που υπηρετεί σε Διεύθυνση που ασχολείται με θέματα σχετικά με το εδάφιο α` της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα πιστοποιήσεων, προσηκόντως αποδεικνυόμενες.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο οργανώσεων μεταποιητών αγροτικών προϊόντων με τον αναπληρωτή του.

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο οργανώσεων παραγωγών αγροτικών προϊόντων, ιδίως αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α` της παρ. 2 του άρθρου 32, με τον αναπληρωτή του.

στ) Έναν (1)εμπειρογνώμονα που ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας με τον αναπληρωτή του.

ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ερευνητών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ειδικευμένο σε θέματα ποιότητας που προτείνεται από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με τον αναπληρωτή του. “η) Εναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ορίζεται με τον  αναπληρωτή του από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

θ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας που ορίζεται με τον αναπληρωτή  του από τον Υπουργό Γεωργίας..)

Σημ.: όπως οι περ. η` και θ΄ προστέθηκαν  με την παρ.12 άρθρ.29       Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων με τους αναπληρωτές τους πρέπει να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα πιστοποιήσεων και ελέγχου ποιότητας και ορίζονται ύστερα από πρόταση των φορέων τους. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των οργανώσεων ή σε περίπτωση που οι φορείς δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Γεωργίας, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διευρυνθεί κατά δύο μέλη.

4. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται μια φορά για ίσο χρονικό διάστημα.

5. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ..

6. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τα μέλη και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

Άρθρο 35
Αρμοδιότητες – Λειτουργία του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) Καταρτίζει τους κανονισμούς που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

β) Κατευθύνει τη δράση του Οργανισμού για την εκπλήρωση της αποστολής του.

γ) Επεξεργάζεται και προτείνει στον Υπουργό Γεωργίας το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού του Οργανισμού.

δ) Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό και τους υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για επικύρωση.

ε) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισμού και εγκρίνει κάθε δαπάνη σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό.

στ) Αποφασίζει για την ανάθεση εργασιών, έργων και μελετών σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

ζ) Αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού του Οργανισμού κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου.

η) Καθορίζει τις τιμές των υπηρεσιών του Οργανισμού, καθώς και το ύψος των αντιπαροχών του προς κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή αρχή.

θ) Συγκροτεί τις κάθε είδους επιτροπές και ορίζει το αντικείμενο και τα μέλη τους.

ι) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.

ια) Συγκροτεί το Συμβούλιο Πιστοποίησης και συντάσσει τον κανονισμό λειτουργίας αυτού.

2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον από πέντε (5) μέλη του.

4. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετάσχουν χωρίς ψήφο οποιαδήποτε άλλα αρμόδια πρόσωπα μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

5. Εισηγητής των θεμάτων του Δ.Σ. είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π..

6. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ..

7. Στις περιπτώσεις : α) θανάτου, β) απώλειας της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, γ) συνδρομής στο πρόσωπό τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων τους, τα μέλη αντικαθίστανται και για το υπόλοιπο της θητείας τους ορίζονται νέα μέλη κατά τη διαδικασία του άρθρου 34. Μέχρι τον ορισμό των νέων μελών το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των πέντε (5).

8. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Δ.Σ..

Άρθρο 36
Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις σχέσεις του με τις εθνικές και τις κοινοτικές αρχές, όταν αυτό απαιτείται.

β) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Παρακολουθεί την όλη λειτουργία του Οργανισμού και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ..

ε) Υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ..

στ) Ελέγχει στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π..

ζ) Χορηγεί τα πιστοποιητικά, σήματα, βεβαιώσεις στους δικαιούχους.

η) Προτείνει στον Υπουργό Γεωργίας την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

θ) Συνυπογράφει την πληρωμή των ενεργούμενων δαπανών σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλεται :

α) Μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

β) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του που καθορίζονται με όμοια απόφαση.

4. Η θέση του Προέδρου του Δ.Σ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Πρόεδρος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

Άρθρο 37
Διευθύνων Σύμβουλος – Αρμοδιότητες

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. διορίζεται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προσόντα διορισμού για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζονται πτυχίο ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ισότιμης της αλλοδαπής και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο οποίος αποσπάται στον Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 41.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) Υποβάλλει στο Δ.Σ. του Οργανισμού τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 32 του παρόντος.

β) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και διευθύνει το έργο τους, σύμφωνα με το νόμο αυτόν, τους ισχύοντες κανονισμούς του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και τις αποφάσεις του Δ.Σ..

γ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π..

δ) Εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα καταστάσεως του προσωπικού το Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π..

ε) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το Προσωπικό του  Οργανισμού και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα.

στ) Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Οργανισμού.

ζ) Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση και τους πάσης φύσεως κανονισμούς λειτουργίας του Οργανισμού.

η) Εκπροσωπεί τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. για κάθε πράξη, είτε αυτή ανήκει στη δική του διαχειριστική εξουσία είτε του Δ.Σ., εκτός αν αυτό αποφασίζει διαφορετικά για πράξεις που εμπίπτουν στη δική του αρμοδιότητα.

θ) Αποφασίζει για το χρηματικό εφοδιασμό των υπηρεσιών του Οργανισμού, υπογράφει τις ενεργούμενες δαπάνες, καθώς και κάθε έγγραφο του Οργανισμού.

ι) Αποφασίζει για έκτακτα και επείγουσας φύσης προβλήματα και υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τις αποφάσεις αυτές, στην πρώτη χρονικά συνεδρίασή του, εκτός ημερησίας διατάξεως.

3. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να ανανεώνεται για μία ακόμη τριετία.

4. Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

5. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ..

6. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. καταβάλλεται :

α) Μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

β) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του που καθορίζονται με όμοια απόφαση.

7. Ο Διευθύνων Σύμβουλος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

Άρθρο 38
Γενικός Διευθυντής – Αρμοδιότητες

1. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας διορίζεται Γενικός Διευθυντής του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. για τριετή θητεία, ο οποίος και ανακαλείται οποτεδήποτε με τον ίδιο τρόπο. Η αμοιβή του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

2. Ο Γενικός Διευθυντής είναι ανώτατο στέλεχος του Οργανισμού, υπάγεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) Προΐσταται τομέων δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

β) Ελέγχει και παρακολουθεί το έργο των αντίστοιχων υπηρεσιών, έχοντας την αντίστοιχη διοικητική και λειτουργική ευθύνη.

γ) Επικουρεί στο έργο του Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται, εφόσον κληθεί, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί δε και να εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου.

4. Με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να του ανατίθεται και εξουσία εκπροσώπησης του Οργανισμού στα πλαίσια της αντίστοιχης εξουσίας του Διευθύνοντα Συμβούλου.

Άρθρο 39
Κανονισμοί λειτουργίας
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 άρθρ.29 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

1. Το Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. καταρτίζει τον κανονισμό οργάνωσης και  λειτουργίας, τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού και τον κανονισμό  οικονομικής διαχείρισης, συστημάτων, δαπανών, διοικητικής μέριμνας. Οι  κανονισμοί αυτοί εγκρίνονται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και  Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γεωργίας,  κατά περίπτωση, και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικό:  παρ.14 άρθρ.29 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003

2. Το Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. με απόφαση του εγκρίνει τη μορφή και την  αναγραφή  των προστατευόμενων λογοτύπων και σημάτων του Οργανισμού.

3. Με απόφαση του Υπουργού γεωργίας, μετά από εισήγηση του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.,  ιδρύονται περιφερειακά γραφεία, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

Άρθρο 40
Κανονισμοί εφαρμογής
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 άρθρ.29 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και με την  επιφύλαξη της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας εγκρίνονται οι κανονισμοί  πιστοποίησης των προϊόντων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 του  άρθρου 32.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται μετά από γνώμη του  Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εγκρίνονται οι κανονισμοί κατάρτισης και τήρησης των μητρώων που  προβλέπονται από την περίπτωση Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 32, οι  κανονισμοί αξιολόγησης, έγκρισης και επίβλεψης των ιδιωτικών φορέων που  προβλέπονται από την περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 32, καθώς και  κάθε αναγκαία τροποποίηση υφιστάμενων αποφάσεων που αντίκεινται στο  αντικείμενο και στη λειτουργία του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π..,

Άρθρο 41
Προσωπικό

1. Το Προσωπικό του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. διακρίνεται σε τακτικό και σε Προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού καθορίζεται με τον κανονισμό της κατάστασης προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου 39, εξαιρουμένων των πειθαρχικών θεμάτων για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του π.δ. 611/1977 (Υπαλληλικός Κώδικας), οι διατάξεις των άρθρων 191 έως και 195 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, καθώς και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που εφαρμόζονται για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου υπουργού επιτρέπεται για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών, η απόσπαση στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. υπαλλήλων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Αύ), όπως αυτός συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Αύ), εφόσον κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία προσηκόντως αποδεικνυόμενες. Η απόσπαση ενεργείται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε      με το άρθρο 21 Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005

3. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι δύνανται να καταλαμβάνουν και θέσεις προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων.

4. Για τη μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.

5. Συνιστώνται στον Ο.Π.Ε.γΕ.Π. εβδομήντα έξι (76) θέσεις τακτικού  προσωπικού που κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:

α) Δώδεκα (12) θέσεις ΠΕ γεωπονικού,

β) Δώδεκα (12) θέσεις ΠΕ Κτηνιατρικού

γ) Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Χημικού Μηχανικού

δ) Μία (1) θέση ΠΕ γεωγράφου

ε) Δύο (2) θέσεις ΠΕ με μεταπτυχιακές σπουδές σε δίκτυα Η/Υ στ) Πέντε (5)  θέσεις ΠΕ Οικονομικού

ζ) Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Χημικού

η) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Βιολόγου

θ) Δύο (2) θέσεις Π Ε Περιβαλλοντολόγου

ι) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Ιχθυολόγου

ία) Μία (1) θέση ΠΕ Δασολόγου

ιβ) Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικού

ιγ) Εξι (6) θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

ιδ) Τρεις (3) θέσεις ΤΕ Φυτικής Παραγωγής

ιέ) Τρεις (3) θέσεις ΤΕ Ζωικής Παραγωγής

ιζ) πέντε (5) θέσεις ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.6 άρθρ.21     Ν.3208/2003,ΦΕΚ Α 303/24.12.2003.

ιστ) Μία (1) θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

ιζ) Τρεις (3) θέσεις ΔΕ γραμματέων

ιη) Τρεις (3) θέσεις ΔΕ Χειριστών Η/Υ

ιθ) Μία (1) θέση ΥΕ Κλητήρων

κ) Μία (1) θέση ΥΕ Οδηγών.

κα) Μία (1) θέση ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών.

Σημ.: όπως ηπερ. κα` προστέθηκε με την παρ.7 άρθρ.21      Ν.3208/2003,ΦΕΚ Α 303/24.12.2003.

Στον κανονισμό κατάστασης προσωπικού του άρθρου ,9 αναφέρονται τα προσόντα  των παραπάνω ειδικοτήτων.

Οι συνιστώμενες θέσεις της παρούσας παραγράφου πληρούνται με τη διαδικασία  του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 ,), όπως κάθε φορά ισχύει

Σημ.: όπως η παρ.5 αντικαταστάθηκε  με την παρ.15 άρθρ.29       Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

6. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι υπάλληλος του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. συνδέεται οικονομικώς, είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι του 4ου βαθμού, με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από αυτόν, υποχρεούται να ζητεί αμέσως την εξαίρεσή του από τον άμεσο προϊστάμενό του, όσον αφορά στον έλεγχο αυτής της δράσης και την αντικατάστασή του από άλλον υπάλληλο. Όποιος παραλείπει να ζητήσει την εξαίρεσή του, υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7. για τις ανάγκες του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. συνιστώνται δύο θέσεις δικηγόρων με  σχέση  έμμισθης εντολής. Στις θέσεις αυτές προσλαμβάνονται δικηγόροι με καλή γνώση  της αγγλικής ή της γαλλικής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και  Οικονομικών και γεωργίας καθορίζονται οι αποδοχές τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.16 άρθρ.29       Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

8. Υπάλληλοι των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Γεωργίας νομικών προσώπων  ιδιωτικού δικαίου, δύνανται με αίτηση τους να μετατάσσονται στον  Ο.Π,Ε.ΓΕ.Π. Οι μετατάξεις της παραγράψου αυτής ενεργούνται με απόφαση των  Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και  Αποκέντρωσης και γεωργίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.17 άρθρ.29 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

Άρθρο 42
Οικονομικοί πόροι και διαχείριση

1. Οι πόροι του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είναι :

α) Πρόσοδοι από την περιουσία του, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων.

β) Έσοδα από την πώληση των εκδόσεών του σε έντυπη ή μηχανογραφημένη μορφή, καθώς και από τα δικαιώματά του για την απονομή σημάτων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων σε αγροτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και από την επίβλεψη ορθής χρήσης και ανανέωσης των παραπάνω.

γ) Τα τέλη που καταβάλλονται για την ένταξη στα μητρώα του εδαφίου γύ της παραγράφου 2 του άρθρου 32, την αναγνώριση, την προστασία και διατήρηση αυτής προϊόντων του εδαφίου αύ της παραγράφου 2 του άρθρου 32.

δ) Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε μορφής, καθώς και κοινοτικοί πόροι για ενέργειες τεχνικής στήριξης και εκτέλεσης προγραμμάτων.

ε) Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ως εθνική συμμετοχή για την εκτέλεση της προηγούμενης περίπτωσης.

στ) Ετήσια οικονομική ενίσχυση του Κράτους εγγραφόμενη στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και ειδικές χρηματοδοτήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση ιη` του άρθρου 35  του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α` 135/5.6.2003).

2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με ευθύνη των οργάνων διοίκησής του, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει την ημέρα ίδρυσης του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.

3. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. γίνεται από ορκωτό λογιστή οριζόμενο κατά έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο ελεγκτής υποβάλλει την έκθεσή του στο Δ.Σ. μέσα στο δίμηνο από τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, την οποία κοινοποιεί και στον Υπουργό Γεωργίας.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδεται με πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής των τελών του εδαφίου γύ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση τα τέλη μπορεί να αναπροσαρμόζονται.

Άρθρο 43
Εξουσιοδοτήσεις
Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων του Κεφαλαίου Γύ του παρόντος νόμου.

Άρθρο 44
Καταργούμενες διατάξεις
Το άρθρο 4 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Αύ) καταργείται :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Άρθρο 45
Σύσταση θέσεων και Γενικών Διευθύνσεων

1. Στο Υπουργείο Γεωργίας συνιστώνται οι εξής Γενικές Διευθύνσεις :

α) Υποστήριξης Μεταποίησης και Ελέγχου Αγοράς και Καταλληλότητας Τροφίμων.

β) Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.

2. Στο αυτό Υπουργείο συνιστώνται, για τις ανάγκες των εν λόγω δύο Γενικών Διευθύνσεων, οι παρακάτω οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων :

α) Τριάντα πέντε (35) για τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Μεταποίησης και Ελέγχου Αγοράς και Καταλληλότητας Τροφίμων.

β) Σαράντα πέντε (45) για τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, οι οποίες κατανέμονται κατά κλάδο της Γενικής αυτής Διεύθυνσης ως εξής :

αα) Στον κλάδο ΠΕ1 Γεωπονικό                   θέσεις 6

ββ) Στον κλάδο ΠΕ3 Κτηνιατρικό                 θέσεις 2

γγ) Στον κλάδο ΠΕ9 Διοικητικό                  θέσεις 4

Προσόν διορισμού για τις θέσεις του Κλάδου αυτού ορίζεται πτυχίο Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχο πτυχίο ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.

δδ) Στον κλάδο ΠΕ10 Οικονομικό                 θέσεις 7

εε) Στον κλάδο ΠΕ12 Πληροφορικής               θέσεις 2

στστ) Στον κλάδο ΤΕ1 Τεχνολογίας – Γεωπονίας   θέσεις 3

ζζ) Στον κλάδο ΤΕ6 Διοικητικό – Λογιστικό      θέσεις 4

ηη) Στον κλάδο ΤΕ9 Πληροφορικής                θέσεις 4

θθ) Στον κλάδο ΤΕ10 Βιβλιοθηκονομίας           θέσεις 2

ιι) Στον κλάδο ΔΕ4 Διοικητικό – Λογιστικό      θέσεις 2

ιαια) Στον κλάδο ΔΕ12 Προσωπικού Η/Υ           θέσεις 6

ιβιβ) Στον κλάδο ΥΕ1 Κλητήρων                  θέσεις 1

ιγιγ) Στον κλάδο ΥΕ2 Προσωπικό Καθαριότητας    θέσεις 1

ιδιδ) Στον κλάδο ΥΕ4 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων    θέσεις 1

Οι συνιστώμενες θέσεις της παρούσας παραγράφου πληρούνται κατά τη διαδικασία του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Αύ), όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ανωτέρω δύο Γενικών Διευθύνσεων, τα προσόντα των Γενικών Διευθυντών, η κατά κλάδο συγκρότησή τους, η κατανομή κατά κλάδο των συνιστώμενων πιο πάνω οργανικών θέσεων στις υπηρεσιακές μονάδες που τις συγκροτούν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία τους.

Σχετικό:  το άρθρο 2 παρ.1β Ν.3895/2010,ΦΕΚ Α  206/8.12.2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
“ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΓΡΟΓΗ” Α.Ε.”
Σημ.: όπως Ο τίτλος του Κεφαλαίου Ε` αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.22    του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 46
Σύσταση – έδρα – διάρκεια – εποπτεία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την αξιοποίηση της αγροτικής γης, με την επωνυμία “ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.”. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία χρησιμοποιεί την εταιρική επωνυμία “ΑGROLAND S.A.”.

***Η εντός ” ” παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.23 του       άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα στην ημεδαπή με απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η εταιρία εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργεί χάρη του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στον παρόντα νόμο. Η εταιρία δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτήν οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους. Η διάρκεια της εταιρίας είναι πενήντα έτη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  από την παρ.24 του       άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

4. Ο Υπουργός Γεωργίας ασκεί στην εταιρία την εποπτεία και τον έλεγχο που έχει σύμφωνα με το νόμο για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Η εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης στην εταιρία διατηρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 47
Σκοπός, πόροι
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.25     του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η συμβολή της στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας και στην ανάπτυξη της υπαίθρου, κυρίως μέσω της αναδιάρθρωσης και της βελτίωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης της αγροτικής γης.

2. Ειδικότερα η Εταιρία επιδιώκει:

α) Την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς της αγροτικής γης, κυρίως με τη βελτίωση των διαδικασιών και των προϋποθέσεων αξιοποίησης των αγροτικών εκτάσεων.

β) Τη διατήρηση ή δημιουργία βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τη βελτίωση της απόδοσής τους με την αύξηση της έκτασης και τη συγκέντρωσή τους, την ανάληψη κατάλληλων επενδυτικών πρωτοβουλιών, την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και σύγχρονων πρακτικών διαχείρισης, καθώς και τη διάχυση των αναγκαίων πληροφοριών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος συνδυασμός εγγείου, ανθρώπινου, υλικού και άυλου κεφαλαίου.

γ) Την υποστήριξη και διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων αγροτών σε αγροτικές εκτάσεις και γενικότερα τη διατήρηση των αγροτών στην ύπαιθρο.

3. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των στόχων της η εταιρία διενεργεί κάθε είδους δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

α) Η συγκέντρωση, τήρηση και μέριμνα παροχής πληροφοριών σχετικά με τις προσφερόμενες για μίσθωση, πώληση, ανταλλαγή, μεταφορά, ομαδοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση ή άλλης μορφής αξιοποίηση αγροτικών εκτάσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε όλη τη χώρα.

β) Η μέριμνα για την αξιολόγηση και αποτίμηση της αγοραίας αξίας των διαθεσίμων για μίσθωση, πώληση ή ανταλλαγή αγροτικών εκμεταλλεύσεων, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αγροτών.

γ) Η αγορά ή διαχείριση αγροτικών εκτάσεων οι οποίες, μετά την εκτέλεση των κατά την κρίση της εταιρίας αναγκαίων βελτιώσεων, θα πωλούνται, θα εκμισθώνονται ή θα μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ενδιαφερόμενους, που έχουν τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησής τους.

δ) Η ανάληψη με συμβάσεις που συνάπτει με το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλους φορείς, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικά πρόσωπα, της διαχείρισης καλλιεργήσιμων εκτάσεων ή εγκαταλελειμμένων εκτάσεων ή εκτάσεων που τίθενται προσωρινά ή μόνιμα εκτός καλλιέργειας ως αποτέλεσμα εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων.

ε) Η διαχείριση σύμφωνα με τους στόχους της εταιρίας, κοινόχρηστων, διαθέσιμων ή άλλων εκτάσεων και ακινήτων του Δημοσίου που παραχωρούνται στην εταιρεία.

στ) Η παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους αγρότες για την εγκατάστασή τους σε νέες αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων και με την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

ζ) Η εκπόνηση κάθε είδους μελετών στα πλαίσια του σκοπού και των στόχων της εταιρίας και η υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα του Δημοσίου για την προώθηση των στόχων αυτών και ιδιαίτερα τη βελτίωση των εγγείων διαρθρώσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

η) Η ανταλλαγή ιδιωτικών δασικών εκτάσεων με άλλες αγροτικές εκτάσεις. “Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του  διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, οι ιδιωτικές δασικές εκτάσεις που αποκτά  η εταιρία με ανταλλαγή, περιέρχονται στην κυριότητα του Υπουργείου Γεωργίας  και τίθενται υπό τη διοίκηση και διαχείριση της δασικής υπηρεσίας, ύστερα από  καταβολή τιμήματος ίσου προς την πραγματοποιηθείσα από την εταιρία δαπάνη για  την απόκτηση τους. Η δαπάνη αυτή βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού  λογαριασμού του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, που συστήθηκε με το άρθρο 76 του Ν.  998/1979 και καταβάλλεται στην εταιρία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 906/1980  (ΦΕΚ 226 Α).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.7 άρθρ.13      Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

θ) Η χαρτογράφηση των εποικιστικών εκτάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η δημιουργία του χαρτογραφικού υποβάθρου  της χώρας, η παρακολούθηση και η συνεχής επικαιροποίησή του.

Σημ.: όπως η περ.θ΄ προστέθηκε και η περ.θ΄αναριθμήθηκε σε ι΄     με το άρθρο 16 παρ.1 Ν.3790/2009,ΦΕΚ Α 143/7.8.2009.

Σχετικό:  άρθρο 2 παρ.1β Ν.3895/2010,ΦΕΚ Α  206/8.12.2010

ι΄  (θ) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης εργασίας ή δραστηριότητας που σχετίζεται με τους ευρύτερους σκοπούς της εταιρείας.

4. Για την προώθηση των δραστηριοτήτων της η εταιρία ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α`). Επίσης η εταιρία μπορεί:

α) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις.

β) Να συγκροτεί δίκτυα συνεργασίας με νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

γ) Να αναλαμβάνει αρμοδιότητες ενδιάμεσου φορέα ή φορέα πραγματοποίησης προγραμμάτων ή μέτρων ή έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

5. Με απόφαση του Υπουργού γεωργίας επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά  κυριότητα στην εταιρία κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις, που διέπονται  από την αγροτική νομοθεσία, δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, ακίνητα του  Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, καθώς και ακίνητα των  εποπτευόμενων από το Υπουργείο Γεωργίας οργανισμών και νομικών προσώπων  δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και  Οικονομικών και Γεωργίας επιτρέπεται να παραχωρούνται στην εταιρία  δικαιώματα  του Ελληνικού Δημοσίου σε δημόσιες γεωργικές εκτάσεις της χώρας και σε  δημόσια κτήματα. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω αποτελούν τίτλο  κυριότητας και μεταγράφονται.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 άρθρ.13      Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

6. Πόροι της εταιρίας είναι:

Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, έσοδα από τη συμμετοχή σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, έσοδα από την πώληση και γενικότερα από τη διαχείριση αγροτικών εκτάσεων, πρόσοδοι από την περιουσία της, έσοδα από την εκποίηση εκτάσεων που παραχωρούνται στην εταιρία κατά τις διατάξεις  της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών, έσοδα από τη σύναψη δανείων και από τους τόκους των κάθε είδους κεφαλαίων της και από κάθε είδους επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομίες και κληροδοσίες.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.13 `αρθρ.13 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

Ειδικά για την άσκηση των δραστηριοτήτων της περίπτωσης θ` της παραγράφου  3 του παρόντος άρθρου, η προκαλούμενη δαπάνη και μέχρι του ποσού των  τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ, καλύπτεται με επιχορήγηση από τον  Κρατικό Προϋπολογισμό, με ισόποση μείωση των πιστώσεων των αντίστοιχων  προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το δε ακριβές  ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας  και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 16 παρ.2 Ν.3790/2009,     ΦΕΚ Α 143/7.8.2009.

7. Οι επιχορηγήσεις και τα έσοδα της προηγούμενης παραγράφου και τα κάθε είδους κεφάλαια της εταιρίας κατατίθενται εντόκως στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας. Η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Άρθρο 48
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές – Αύξηση κεφαλαίου – Ποσοστό συμμετοχής

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο καταστατικό της εταιρίας.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενεργείται όταν και όπως ορίζει το καταστατικό της εταιρίας.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο. Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μέχρι σαράντα εννέα τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο σε συνεταιριστικές οργανώσεις, ομάδες παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, φορείς της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόπιν καταβολής εξ ολοκλήρου της αξίας των μετοχών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η συμμετοχή του Δημοσίου επί του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη του πενήντα ένα τοις εκατό των μετόχων με δικαίωμα ψήφου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.26 του       άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 49
Δικαίωμα προτίμησης
Για λόγους κοινής ωφέλειας και δημοσίου συμφέροντος παρέχεται στην εταιρία δικαίωμα προτίμησης για την αγορά αγροτικών εκτάσεων.

Η παροχή του δικαιώματος έχει σκοπό:

α) Την εγκατάσταση ή διατήρηση των αγροτών στην ύπαιθρο.

β) Την αποφυγή της υπέρμετρης κατάτμησης ή τη διευκόλυνση της ανασυγκρότησης της κατατμημένης αγροτικής ιδιοκτησίας.

γ) Τη μείωση του κόστους της γης στην αγροτική οικονομία.

δ) Τη διατήρηση βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

ε) Τον οικονομικά άριστο συνδυασμό γης, ανθρώπινης εργασίας και κεφαλαιακού εξοπλισμού.

Το δικαίωμα προτίμησης αγοράς αγροτικών ακινήτων υφίσταται και ως προς τα ιδανικά μερίδια των εκτάσεων που πωλούνται ως τέτοια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  την παρ.27      του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 50
Άσκηση του δικαιώματος προτίμησης

1. Το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 49 του παρόντος νόμου ασκείται σε περιπτώσεις αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας ως ακολούθως :

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε   με την      παρ.13 αρθρ.13 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

α) Κάθε ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου, προτιθέμενος να το πωλήσει υποχρεούται να γνωστοποιήσει, με έγγραφη δήλωσή του, την πρόθεσή του αυτή στο δήμο, στην κοινότητα ή στο τοπικό συμβούλιο που βρίσκεται το πωλούμενο ακίνητο. Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του πωλητή, η θέση, τα όρια, το εμβαδόν, ο τρόπος κτήσης του αγροτεμαχίου, το αιτούμενο τίμημα, καθώς και συνοπτική περιγραφή αυτού, ιδίως για το είδος της καλλιέργειας, τον αριθμό, το είδος και την ηλικία των τυχόν φυομένων δένδρων και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Η δήλωση συνοδεύεται από τους τίτλους κυριότητας του αγροτεμαχίου και από τυχόν υπάρχον τοπογραφικό διάγραμμα.

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής, στην παραπάνω δήλωση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η ιδιότητα – επάγγελμά του, καθώς και το τίμημα στο οποίο συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί η πώληση. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και δήλωση ενδιαφέροντος του αγοραστή, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της αντίστοιχης δήλωσης της επόμενης περίπτωσης β`.

Περίληψη της δήλωσης του πωλητή τοιχοκολλάται, με την παρουσία δύο μαρτύρων, μέσα σε δύο ημέρες από την κατάθεσή της, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα ή στο κατάστημα του τοπικού συμβουλίου, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρωτόκολλο, που υπογράφεται από τον υπάλληλο που τη διενήργησε και τους μάρτυρες. Μέσα σε προθεσμία τριών ημερών από την κατάθεση της δήλωσης του πωλητή, ο δήμος, η κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο, κατά περίπτωση, διαβιβάζουν τη δήλωση και το φάκελο με τα στοιχεία που τη συνοδεύουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.).”

“β) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την επομένη της τοιχοκόλλησης της δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά μπορεί να υποβάλουν στον οικείο δήμο, κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο έγγραφη δήλωση ενδιαφέροντος, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, η ιδιότητα – επάγγελμά τους και η πρόθεσή τους για την αγορά με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους. οι δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά διαβιβάζονται, εντός πέντε ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, από τον οικείο δήμο, κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο, στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α.”

“γ) Μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την παραλαβή των δηλώσεων ενδιαφέροντος, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού ελέγξει τους τίτλους κυριότητας, υποχρεούται να διαβιβάσει, με έγγραφό της, στην εταιρεία τη δήλωση του πωλητή με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και τις υποβληθείσες δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά. Στο ίδιο έγγραφο αναγράφεται η αντικειμενική αξία του αγροτεμαχίου με βάση τον τυχόν υπάρχοντα πίνακα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ή άλλα συγκριτικά στοιχεία της οικείας Δ.Ο.Υ., η κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας αυτής αγοραία αξία του και βεβαιώνεται αν το πωλούμενο είναι ή όχι γη υψηλής παραγωγικότητας.”

“δ) Η εταιρία, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την περιέλευση σε αυτήν των δηλώσεων πώλησης και αγοράς, αποφαίνεται ποια από τις προτεινόμενες δηλώσεις αγοράς εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του  άρθρου 47. Για τη διαμόρφωση της ως άνω απόφασης η εταιρία απορρίπτει τους μη επιλέξιμους και διαμορφώνει πίνακα εκ των κατ` αρχή επιλέξιμων αγοραστών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της επόμενης περίπτωσης ε`, το προσφερόμενο εξ ενός εκάστου τίμημα και τις πιθανές κρατικές ενισχύσεις που κάθε φορά ισχύουν για καθένα εκ των υποψηφίων αγοραστών. Εάν η κατά τα ανωτέρω επιλεγείσα προσφορά αγοράς δεν γίνεται αποδεκτή από τον πωλητή ως υπολειπόμενη των άλλων προσφορών, η εταιρία ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο για την επίτευξη συμφωνίας, επιδιώκουσα την αγορά εξ ενός εκ των επιλεγέντων αγοραστών.

Σχετικό: παρ.13 β άρθρ.13 Ν.3147/2003

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί κατά τα ανωτέρω συμφωνία, καθώς και στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις ενδιαφέροντος αγοράς, η εταιρία αποφαίνεται αν θα προβεί η ίδια στην αγορά της έκτασης με τίμημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την αναφερόμενη από τη διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης αγοραία αξία του συγκεκριμένου ακινήτου. Εντός των πλαισίων αυτών, διαπραγμάτευση του τιμήματος εκ μέρους της εταιρίας απευθείας με τον πωλητή δεν αποκλείεται. Η διαμεσολάβηση της εταιρίας, καθώς και η λήψη της απόφασης για την αγορά από αυτή, παρατείνουν την κατά τα ανωτέρω προθεσμία των είκοσι ημερών, με ανώτερο όριο τις εξήντα εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση στην εταιρία των δηλώσεων πώλησης και αγοράς, πέραν των οποίων αποδεσμεύεται ο πωλητής από το δικαίωμα προτίμησης της εταιρίας.

Εάν ο πωλητής δεν αποδεχτεί το τίμημα που προσδιορίστηκε ή προσφέρθηκε από την εταιρία με την παραπάνω διαδικασία, αποδεσμεύεται για χρονικό διάστημα ενός έτους από το δικαίωμα προτίμησης της εταιρίας, εντός του οποίου θα πρέπει να μεταβιβάσει το κτήμα του σε τιμή ίση με την αναγγελθείσα ως μεγαλύτερη προσφορά και σε περίπτωση έλλειψης προσφορών με την τυχόν προσφερθείσα από την εταιρία. Ο πωλητής είναι ελεύθερος να διαθέσει το κτήμα του σε οποιαδήποτε τιμή κρίνει αυτός συμφέρουσα, εντός της παραπάνω προθεσμίας, εάν δεν υπήρξε καμιά προσφορά από την εταιρία ή τρίτο. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, αρχόμενης από την κοινοποίηση της αποδεσμευτικής πράξης της εταιρίας, το δικαίωμα προτίμησης της εταιρίας επανέρχεται σε ισχύ.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.28 του άρθρου 24      του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Σχετικό:   με την      παρ.13 αρθρ.13 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

ε) Η επιλογή του καταλληλότερου ως αγοραστή γίνεται από την εταιρία με τα εξής διαδοχικά κριτήρια :

αα) Ο επιλεγόμενος πρέπει να είναι νέος αγρότης, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Αύ). Εφόσον μεταξύ των ενδιαφερόμενων αγοραστών δεν υπάρχει νέος αγρότης, ο επιλεγόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) πρέπει να είναι αγρότης κατά κύριο επάγγελμα, εγγεγραμμένος στο ισχύον μητρώο αγροτών.

“ββ) Μεταξύ περισσότερων αγοραστών, επιλέγεται εκείνος που με την απόκτηση της πωλούμενης έκτασης καθιστά βιώσιμη τη μη βιώσιμη εκμετάλλευσή του. Εάν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση επιλέγεται εκείνος που διαμένει στο δήμο ή στην κοινότητα που βρίσκεται η πωλούμενη έκταση και μεταξύ περισσότερων δημοτών εκείνος που δεν έχει βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.29 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

στ) Η παρέλευση ως άπρακτης της εικοσαήμερης προθεσμίας της περίπτωσης δύ συνεπάγεται έκπτωση της εταιρίας από το δικαίωμα προτίμησης και ο ιδιοκτήτης της αγροτικής έκτασης δικαιούται να συνάψει σύμβαση πώλησης της έκτασης δικαιούται να συνάψει σύμβαση πώλησης της έκτασης με οποιονδήποτε αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή ο πωλητής υποχρεούται να προσκομίσει στο συμβολαιογράφο βεβαίωση της εταιρίας, από την οποία να προκύπτει ότι για την πώληση της εν λόγω έκτασης τηρήθηκαν οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου και ότι η εταιρία δεν ενδιαφέρεται για την αγορά της έκτασης, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο.

Η εταιρία υποχρεούται να χορηγήσει τη βεβαίωση το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησής της ή καθυστέρησης χορήγησής της, οι συμβαλλόμενοι μπορούν να προβούν σε σύνταξη συμβολαίου, υποβάλλοντας προς το συμβολαιογράφο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρεται η τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και η άρνηση ή καθυστέρηση της εταιρίας να χορηγήσει τη βεβαίωση. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται εντός μηνός από τη σύνταξη του συμβολαίου να αποστείλει στην εταιρία αντίγραφο της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Το παραπάνω δικαίωμα του πωλητή για την πώληση της έκτασης παραγράφεται μετά παρέλευση δύο (2) ετών από την παρέλευση ως άπρακτης της ως άνω εικοσαήμερης προθεσμίας.

ζ) Το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκείται όταν η πωλούμενη έκταση :

αα) Έχει εμβαδόν μικρότερο από τέσσερα στρέμματα.   Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η έκταση βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  από την παρ.30 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

ββ) Μεταβιβάζεται προς :

i) σύζυγο ή κατιόντες του πωλητή,

ii) συγγενή μέχρι 4ου βαθμού, εφόσον είναι αγρότης,

iii) συνιδιοκτήτη του ίδιου ακινήτου, εφόσον είναι αγρότης,

iv) αγρότη ο οποίος είναι ιδιοκτήτης όμορφης ιδιοκτησίας.

γγ) Βρίσκεται εντός του νομού Αττικής.

Τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία των περιπτώσεων ααύ, ββύ και γγύ επισυνάπτονται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται από το συμβολαιογράφο εντός μηνός από τη σύναψή του στην εταιρία.

2. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στύ και ζύ της προηγούμενης παραγράφου, η πώληση αγροτικής έκτασης, χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες της προηγούμενης παραγράφου, συνεπάγεται την ακυρότητα της γενόμενης πώλησης και μεταβίβασης της αγροτικής έκτασης.

3. Για την ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου που αναλαμβάνει η εταιρεία κατά τις διατάξεις της περίπτωσης δ` της παρούσας μπορεί να παρέχει στον επιλεγμένο αγοραστή ενισχύσεις, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες υφισταμένες διατάξεις κρατικών ενισχύσεων, προερχόμενες από ειδικά προγράμματα που μπορεί να θεσμοθετηθούν και των οποίων η διαχείριση θα ανατεθεί στην εταιρεία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 47 του παρόντος νόμου.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με την παρ.31 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 51
Η Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης στα πλαίσια των συναλλαγών της απαλλάσσεται κατά τη μεταβίβαση ακινήτων από φόρους, τέλη, τέλη χαρτοσήμου, εισφορές, κρατήσεις ή δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού  προσώπου, καθώς και από τα τέλη μεταγραφής.    “Επίσης η εταιρία απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης μετοχών και το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε    με την παρ.32 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 52
Οικονομικός έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρίας ενεργείται από ορκωτό ελεγκτή, όπως ορίζεται στον κωδ. ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Αύ) και τα π.δ. 226/1992 και 227/1992 (ΦΕΚ 120 Αύ), όπως ισχύουν κάθε φορά.

2. Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας εκλέγει κάθε χρόνο τον ορκωτό ελεγκτή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 53
Όργανα διοίκησης

1. Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. ΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται από τη Γενική  Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία από ένα μέχρι δύο έτη.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την παρ.33 του άρθρου 24 του      Ν.2945/2001 (Α` 223, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 20 παρ.37     Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005.

3. Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος μπορεί να ορίζει και δημοσίους εν ενεργεία υπαλλήλους”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.22      άρθρ.4 Ν.2732/1999, ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, καταρτίζει τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της εταιρίας, τους κανονισμούς οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ακινήτων, αναθέσεως μελετών, έργων και προμηθειών, τον κανονισμό προσωπικού και το μισθολογικό σύστημα, τον κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και κάθε άλλο κανονισμό αναγκαίο για τη λειτουργία της εταιρίας.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με την παρ. 34 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 54
Δικαιώματα και εκπροσώπηση του Δημοσίου

1. Το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί ως μέτοχος της εταιρίας τα δικαιώματα που παρέχονται από τον παρόντα νόμο και την ισχύουσα κάθε φορά για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχος εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο Υπουργός Γεωργίας.

Άρθρο 55
Μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας καταρτίζει το καταστατικό της εταιρίας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Στο καταστατικό μεταξύ των άλλων πρέπει να ορίζεται ότι :

α) Στις συμβάσεις πώλησης μεταβιβάζεται πλήρες το δικαίωμα της κυριότητας.

β) Η διάρκεια της διαχείρισης και κυριότητας ακινήτων που αποκτά η εταιρία προς εκτέλεση του σκοπού της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, η οποία με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα και σε καμία περίπτωση πέραν των δέκα (10) ετών συνολικά. Στα προαναφερόμενα ακίνητα δεν περιλαμβάνονται εκείνα που χρησιμοποιεί η εταιρία για την κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών, καθώς και οι εκτάσεις “της παραγράφου 5″ του άρθρου 47 του παρόντος νόμου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε    με την παρ.13 αρθρ.13 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

γ) Επιτρέπεται η απόκτηση της κυριότητας γαιών, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κάθε είδους εγκαταστάσεων με τη διαδικασία της αντιπαροχής.

Σχετικό:  άρθρ.4 παρ.22α Ν.2732/1999, ΦΕΚ Α 154,

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι εννεαμελές και ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας με θητεία των μελών του έως την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  από την παρ.35 του       άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

3.

4. α) Ο ορκωτός ελεγκτής και η αμοιβή του για την πρώτη χρήση, καθώς και οι αμοιβές και αποζημιώσεις του προέδρου, του διευθύνοντα συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

β) Η προθεσμία της παραγράφου 1 αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με την  παρ.36 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Σχετικό:  παρ.13 αρθρ.13 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

Άρθρο 56
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.37 του άρθρου 24  Ν.2945/ (Α` 223).

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια με τα οποία διαβαθμίζεται σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας η αγροτική γη.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων  `Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από  εισήγηση των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,  καθορίζονται τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας,  στην οποία δεν περιλαμβάνεται εκείνη η γη που κείται εκατέρωθεν του άξονα  εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι εξακοσίων μέτρων.

Έως τον κατά τα ανωτέρω καθορισμό, ο χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων ως γης υψηλής παραγωγικότητας γίνεται από τις ίδιες υπηρεσίες. Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρούνται οι περιοχές που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης  από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής  Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του Ν. 2508/1997, καθώς και Ζώνες Οικιστικού  Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του Ν. 1337/1983.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.23 άρθρου 20  Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255,η οποία, όμως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παράγραφο 4        άρθρο 31 παρ.4 Ν.3937/2011,ΦΕΚ Α 60/31.3.2011.Με το δεύτερο εδάφιο της   παραγράφου αυτής, το οποίο προστέθηκε  με το άρθρο 39 παρ.9 Ν.4062/2012,ΦΕΚ Α 70/30.3.2012

Σχετικό:  άρθρο 34 παρ.14  Ν.4030/2011,ΦΕΚ Α 249/25.11.2011

Σχετικό:  ΥΑ 168040/3-9-2010    (ΦΕΚ Β 1528/7.9.2010)

3. Οι διατάξεις του άρθρου 50 τίθενται σε εφαρμογή με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται μέσα σε πέντε έτη από την έγκριση του καταστατικού της εταιρείας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται οι νομοί, στους οποίους εφαρμόζονται οι ως άνω διατάξεις.

4. Για την εταιρία εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 8, 12, 13, 15 και 17 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994. Οι κανονισμοί της παραγράφου 8 και η απόφαση της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου εκδίδονται από τον Υπουργό Γεωργίας.

5. Για την εταιρία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α`), όπου ως δημόσιος τομέας νοείται ο οριζόμενος κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1 του Ν. 2190/ 1994, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 και 3 του Ν. 2527/1997.

Σχετικό:  άρθρο 21 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210/21.9.2011

6. α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής  Ανάπτυξης του οικείου νομού ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας,  απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη  γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς  Α.Π.Ε.. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές, είτε για τη μεταβολή του  προορισμού τους και τη διάθεση τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση  έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε  αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης τους, αποτελεί  εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε με βάση τους όρους και τις  προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που  εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μόνο  για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης  ή την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε..

Η απαγόρευση της περίπτωσης α` της παραγράφου 6 του άρθρου 56, δεν ισχύει εφόσον πρόκειται  για εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας, καθώς και για την  εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου  βαθμού ή για περιπτώσεις Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ιδίως για επενδύσεις που  αφορούν και συνδέονται με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 1 παρ.9 Ν.4146/2013,ΦΕΚ Α 90/18.4.2013.

Ειδικά, απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. σε  αγροτεμάχια της Αττικής που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής  παραγωγικότητας, καθώς και σε περιοχές της Επικράτειας που έχουν ήδη  καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά  Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής  Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α`), καθώς και Ζώνες  Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α`), εκτός  αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια.

Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η παραγωγή ηλεκτρικής  ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως  αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται  μόνον αν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, σε περίπτωση απαλλαγής, δεσμευτικές  προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις  που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του  συγκεκριμένου νομού.

Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου χρησιμοποιούνται τα  στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2008 της Γενικής  Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας. Για τον υπολογισμό  της κάλυψης λαμβάνεται υπόψη η οριζόντια προβολή επί του εδάφους των  φωτοβολτάικών στοιχείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι  δυνατόν να ορίζονται όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε.  σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας,  περιλαμβανομένων της μέγιστης κάλυψης εδάφους ανά σταθμό, των ελάχιστων  αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου του σταθμού, περιορισμών στον τρόπο  θεμελίωσης και υποχρεώσεων για την αποκατάσταση του γηπέδου μετά την  αποξηλωση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε..”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 παρ.7 Ν.3851/2010,     ΦΕΚ Α 85/4.6.2010.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με άρθρο 21 Ν.4015/2011,που τροποποιήθηκε με το        με το άρθρο 8 Ν.4203/2013,ΦΕΚ Α 235/1.11.2013.

Σχετικό: άρθρο 16 Ν.4164/2013,ΦΕΚ Α 156/9.7.2013

β) Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται κατά τα ανωτέρω ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η κατάτμηση των αγροτεμαχίων, είτε με διανομή μεταξύ των συνιδιοκτητών είτε με πώληση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με την οποία μεταβιβάζονται δικαιώματα κυριότητας, χωρίς προηγούμενη άδεια της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με ποινή την απόλυτη ακυρότητα της σχετικής δικαιοπραξίας. Η άδεια παρέχεται μόνο εφόσον με την κατάτμηση διευκολύνεται η αγροτική εκμετάλλευση και επισυνάπτεται στη σχετική συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία γίνεται μνεία αυτής. Η άδεια κατάτμησης απαιτείται και όταν πρόκειται για διανομή μεταξύ συνιδιοκτητών ή συγκληρονόμων που έχουν το δικαίωμα να λύσουν την κοινωνία και παρέχεται, εφόσον με τη λύση δεν επέρχεται κατάτμηση ή η επερχόμενη κατάτμηση δεν παραβλάπτει την αγροτική εκμετάλλευση.

γ) Μεταβιβάσεις γεωργικής γης για νόμιμη αιτία, είναι απολύτως άκυρες, αν δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο βεβαιώνεται αν το πωλούμενο αγροτεμάχιο είναι ή όχι γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Ο οικείος συμβολαιογράφος υποχρεούται να κάνει σχετική μνεία στο συμβόλαιο των στοιχείων του ανωτέρω πιστοποιητικού.

δ) Κάθε μεταβίβαση της κυριότητας αγροτεμαχίων με πώληση, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της παραγράφου αυτής και του άρθρου 50, καθώς και κάθε μεταβίβαση με τίμημα μικρότερο από εκείνο που αναφέρεται στις διατάξεις της περίπτωσης δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 50 είναι άκυρη.

ε) Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων έως πέντε εκατομμυρίων δραχμών.

Σχετικό:  παρ.11 άρθρ.13 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α  135/5.6.2003,

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.8 άρθρου 23 Ν.3208/2003,ΦΕΚ Α  303/24.12.2003.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 21 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210/21.9.2011

7. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 46 έως 56 ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 57
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.δ. 86/1969 “Δασικός Κώδιξ (ΦΕΚ 7 Α`)

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα υφιστάμενα καταφύγια θηραμάτων μετονομάζονται σε καταφύγια άγριας ζωής και διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 και του παρόντος.

2. Στο άρθρο 253 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α`), η φράση : “… του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδος εν γένει” αντικαθίσταται με τη φράση : “των πληθυσμών των θηραμάτων και των λοιπών ειδών της άγριας πανίδας ως και των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας.”

3. Οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 254 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α`), αντικαθίστανται ως εξής :

5. Με αποφάσεις του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιδρύονται καταφύγια άγριας ζωής σε δασικές, δασοσκεπείς, χορτολιβαδικές, ελώδεις, υγροτοπικές, αγροτικές, παρόχθιες, παραλίμνιες και παράκτιες εκτάσεις, καθώς και σε ερημονησίδες, με την προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές, είτε είναι απαραίτητες για τη διατροφή, διαχείμανση, αναπαραγωγή ή τη διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας που είναι μοναδικά, σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση ή είτε αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα τύπου βιοτόπου.   6. Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους της άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας για μη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η απστράγγιση κα αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως, αλιευτικά έργα, έργα αναδασμού, τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατομεία, μεταλλεία και δρόμοι εκτελούνται αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α` και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων.  Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών της άγριας πανίδας και η μεταφορά τους προς εμπλουτισμό άλλων κατάλληλων περιοχών μόνον από τη Δασική Υπηρεσία.   7. Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορεύεται ή να τίθενται όροι ή περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συλλογικής και κοπής αρωματικών, βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών – διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς.   8. Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής η Δασική Υπηρεσία δύναται να προγραμματίζει και να εκτελεί ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου των καταφυγίων άγριας ζωής και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με παραδοσιακές καλλιέργειες, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυτικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα εν λόγω ειδικά έργα ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α`).

Σημ.: όπως η παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 22 παρ.1 Ν.3937/2011,ΦΕΚ Α 60/31.3.2011.

4. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής :

α) Η παρ. 10 του άρθρου 255 αντικαθίσταται ως εξής :

“10. Επιτρέπεται καθ` όλο το έτος η εκνύμναση κυνηγετικών σκύλων, που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο, σε περιορισμένες εκτάσεις, που καθορίζονται από την οικεία Δασική Αρχή.

Επίσης επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

β) Η παρ. 11 του Άρθρου 255 καταργείται από την έναρξη ισχύος το παρόντος νόμου.

5. Το άρθρο 258 του ν.δ. 86/1969 τροποποιείται ως εξής :

α) Η περίπτωση η` της παρ. 3 του άρθρου 258 καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

β) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 258, που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α`), προστίθεται νέα παράγραφος 6, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής :

“6. α. Απαγορεύεται χωρίς άδεια η εξαγωγή, εισαγωγή, επανεξαγωγή, επανεισαγωγή, διαμετακόμιση, πώληση, αγορά, διαφήμιση, μίσθωση, εμπορική εκμετάλλευση, ο αντιπραγματισμός και γενικά η κατοχή, διάθεση, φύλαξη, έκθεση, μεταφορά, αποστολή και διακίνηση :

αα) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών επεξεργασμένων ή μη,

ββ) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν /εκτρέφονται σε αιχμαλωσία ή έχουν παραχθεί τεχνητά, επεξεργασμένων ή μη, καθώς και των ειδών ή δειγμάτων που αποτελούν μέρος προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων, και

γγ) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας κα άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών επεξεργασμένων ή μη, που χρησιμοποιούνται για δάνεια ή ανταλλαγές για μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων και επιστημονικών – ερευνητικών ιδρυμάτων.

β. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας της προηγούμενης περίπτωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και ο τύπος αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α`.

γ. Για τη χορήγηση της άδειας της περίπτωσης α` απαιτείται η καταβολή τελών, τα οποία αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το χρηματικό ύψος των τελών αυτών καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

δ. Οι εισαγωγείς κα εξαγωγείς, ως και οι ενώσεις αυτών, καθώς και οι επιχειρήσεις διάθεσης στην αγορά και διακίνησης των ειδών της περίπτωσης β` εγγράφονται σε ειδικό μητρώο για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο εν λόγω μητρώο, καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης περίπτωσης.

ε. Συνιστάται στο Υπουργείο Γεωργίας Επιστημονική Επιτροπή Εμπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας (ΕΕΕΧΠ) που συγκροτείται από :

αα) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας, με αναπληρωτή αυτού το νόμιμο αναπληρωτή του.

ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο διδακτικού προσωπικού της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τον αναπληρωτή του.

γγ) Δύο (2) εκπροσώπους διδακτικού προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ζωολογικών επιστημών, με τους αναπληρωτές τους.

δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο διδακτικού προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος βοτανικών επιστημών, με τον αναπληρωτή του.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους προτείνονται από τους οικείους φορείς.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας με τον αναπληρωτή του.

Στην Επιτροπή, μετά από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας, συμμετέχουν, κατά περίπτωση, εξειδικευμένοι επιστήμονες – εκπρόσωποι ερευνητικών οργανώσεων που έχουν μακρόχρονη ενασχόληση κα εμπειρία σχετικά με το προς συζήτηση κάθε φορά θέμα.

Η διάρκεια της θητείας των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής είναι τριετής.

Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για θέματα της περίπτωσης β`, καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με την εμπορία των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας. Η ανωτέρω Επιτροπή εκπροσωπεί τη Χώρα στην Επιστημονική Επιτροπή CITES των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γραμματείας της Διεθνούς Σύμβασης “για το διεθνές εμπόριο των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν (CITES)” .

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η οργάνωση, ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της.

Στους εκπροσώπους των υποπεριπτώσεων ββ`, γγ` και δδ` και τους εξειδικευμένους επιστήμονες – εκπροσώπους ερευνητικών ιδρυμάτων ή μη κρατικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, καταβάλλονται δαπάνες κίνησης, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 2, 3, 4, 9 και 10 του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α`) και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιο Θήρας).

στ) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αναγνώρισης και εποπτείας των νομικών προσώπων που υποδέχονται, φυλάσσουν και περιθάλπουν είδη της άγριας πανίδας ως “κέντρα περίθαλψης ειδών της άγριας πανίδας”, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης.

Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα αναγνωρίζονται ως “κέντρα περίθαλψης ειδών της άγριας πανίδας” εφόσον η λειτουργία τους δεν αντίκειται στις ισχύουσες περί δημόσιας υγείας διατάξεις.”

6. Το άρθρο 265 του ν.δ. 86/1969 τροποποιείται ως εξής :

α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 η φράση : “…του θηραματικού πλούτου της χώρας” αντικαθίσταται με τη φράση : “των πληθυσμών των θηραμάτων και των λοιπών ειδών της άγριας πανίδας, κατά περίπτωση δε και της αυτοφυούς χλωρίδας, καθώς και των βιοτόπων τους.”

β) Στο τέλος της περίπτωσης α` της παρ. 4 του άρθρου 265 προστίθεται η ακόλουθη φράση : “καθώς και των έργων που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τη δασική υπηρεσία, τα οποία αποσκοπούν στη διατήρηση, αποκατάσταση και διαχείριση των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους.”

γ) Στο τέλος της περίπτωσης η` του άρθρου 265 προστίθεται η ακόλουθη φράση : “και προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας.”

δ) Μετά την περίπτωση η` της παρ. 4 του άρθρου 265 προστίθενται περιπτώσεις θ` έως και ιδ`, το κείμενο των οποίων έχει ως εξής :

θ) Η σύνταξη μελετών και η εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων έρευνας και διαχείρισης των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους.

ι) Η εκτέλεση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους.

ια) Η εκτέλεση προγραμμάτων υποδοχής, φύλαξης και περίθαλψης των ειδών της άγριας πανίδας.

ιβ) Τα έξοδα επαναπατρισμού στη Χώρα και επαναποστολής, επανεξαγωγής στη Χώρα καταγωγής ειδών της άγριας πανίδας.

ιγ) Τα έξοδα μεταφοράς, υποδοχής, περίθαλψης των κατασχεθέντων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, καθώς και της διατροφής των ζώντων ειδών της άγριας πανίδας.

ιδ) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, σε εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων μεταξύ του Υπουργού Γεωργίας και τρίτων προσώπων, που διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις και αποδεδειγμένη επιστημονική εμπειρία και ενασχόληση με τα οικεία θέματα, υπό το συντονισμό της κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

7. Στο άρθρο 287 του ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προστίθενται παράγραφοι 22, 23 και 24, το κείμενο των οποίων έχει ως εξής :

“22. Όποιος κατέχει, εισάγει, διακινεί, διαθέτει καθ` οιονδήποτε τρόπο είδη του άρθρου 258 παρ. 6 περ. β` χωρίς άδεια ή με άδεια πλαστή ή που φέρει αλλοιώσεις τιμωρείται με φυλάκιση από δύο (2) μήνες έως ένα (1) έτος και σε περίπτωση υποτροπής με φυλάκιση δύο (2) ετών.

23. Όποιος αρνείται η παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από τα ελεγκτικά όργανα στα είδη του άρθρου 258 παρ. 6 περ. β` ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες.

24. Υπεύθυνοι κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη και επιβάλλονται οι ποινές των παραγράφων 22 και 23 είναι στις προσωπικές επιχειρήσεις οι επιχειρηματίες, στις ομόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι, στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι διαχειριστές κα στους συνεταιρισμούς και τις ανώνυμες εταιρίες ο ορισθείς υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος, τα μέλη του οργάνου διοίκησης.”

8. Μετά το άρθρο 288 προστίθεται άρθρο 288α, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής :

“Άρθρο 288α

Διοικητικές Κυρώσεις

1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 258 παράγραφος 6 περιπτώσεις α`, β`, γ`, δ` και στ` τιμωρούνται με πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, τα δε είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών των ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας ή :

α) επαναποστέλλονται ή επανεξάγονται στη Χώρα καταγωγής ή

β) εκποιούνται ή

γ) διατίθενται προς φύλαξη και περίθαλψη.

Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη Δασική Αρχή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969.

2. Αν διαπιστωθεί ότι η συνοδεύουσα το είδος άδεια είναι πλαστή ή φέρει αλλοιώσεις επιβάλλονται επιπλέον και οι Κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. Σε περίπτωση υποτροπής τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται.

4. Για την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης και η περίπτωση υποτροπής.

5. Το πρόστιμο του άρθρου αυτού επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία ελέγχου. Για την επίδοση της απόφασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις επιδόσεις των άρθρων 56 έως 57 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.

6. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ο βαρυνόμενος από αυτήν έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα που του επιδόθηκε η απόφαση. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί όμως με απόφαση του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή, να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α`), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 1406/1983 (ΦΕΚ 182 Α`), εν μέρει, ή στο σύνολο, η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εάν εξαιτίας σφαλμάτων αυτής πιθανολογείται μερική ή ολική ευδοκίμηση της προσφυγής ή διαπιστώνεται, από συγκεκριμένα στοιχεία, αδυναμία καταβολής από τον αιτούντα.

Κατά των αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων επιτρέπεται η άσκηση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, για την εκδίκαση των οποίων, καθώς και των προσφυγών του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου Κώδικα.

7. Το χρηματικό ύψος του προστίμου του άρθρου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα και εισπράττονται κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Για την κίνηση της διαδικασίας βεβαίωσης μεριμνά η αρμόδια Διεύθυνση Δασών του οικείου νομού.”

9. Στο άρθρο 294 μετά την παρ. 2 προστίθεται παράγραφος 3, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής :

“3. Στις περιπτώσεις των αδικημάτων του άρθρου 287 παρ. 22 και 23 μπορεί να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες και οι φορείς του άρθρου 258 παράγραφος 6 περίπτωση στ`, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία.”

Άρθρο 58
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1845/1989 “Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας – Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 102 Α`)

1. Το άρθρο 36 του ν. 1845/1989 τροποποιείται ως ακολούθως :

α) Η περίπτωση β` της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής :

“β) Η προστασία της πανίδας και των βιοτόπων, η εποπτεία για την τήρηση των περί θήαρας κανόνων, η φύλαξη και η άσκηση ελέγχου στις κυνηγετικές περιοχές, η φύλαξη των καταφύγιων άγριας ζωής και των εκτροφείων θηραμάτων, καθώς και η προστασία του αλιευτικού πλούτου των ορεινών ιχθυοτρόφων ρευμάτων και η άσκηση ελέγχου της αλιείας σε αυτά.”

β) Στην παράγραφο 1, μετά την περίπτωση ζ`, προστίθεται περίπτωση η`, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής :

“η) Η άσκηση ελέγχου στην εισαγωγή, διακίνηση, διάθεση στην αγορά και κατοχή όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας κα των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή των παρανομιών.”

2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του ν. 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής :

“1. Η κατά το άρθρο 36 του παρόντος νόμου δασική προστασία ασκείται, στα πλαίσια των οικείων διατάξεων, από όλους γενικά τους δασικούς υπαλλήλους που τοποθετούνται και υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες, εξαιρουμένης της περίπτωσης η`, όπου ο έλεγχος ασκείται από δασικούς υπαλλήλους των κλάδων δασολογικού, δασοπονικού και δασοφυλάκων.

2. Στα πλαίσια άσκησης της δασικής προστασίας, οι δασικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των κατηγοριών α`, β`, γ`, ε` και στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου υποχρεούνται να συντάσσουν και υποβάλλουν αρμοδίως πρωτόκολλα μηνύσεως για κάθε παράβαση των δασικών νόμων, να προβαίνουν στην κατάσχεση των δασικών προϊόντων, όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη που συγκομίζονται ή μεταφέρονται ή συλλέγονται ή συλλαμβάνονται ή διακινούνται ή διατίθενται στην αγορά ή κατέχονται παράνομα, στην κατάσχεση των κατά παράβαση των περί θήρας και ορεινής αλιείας διατάξεων αποκτωμένων θηραμάτων και αλιευμάτων στην κατάσχεση των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παράνομων πράξεων και τη σύλληψη, μεταγωγή και παράδοση όσων παρανομούν στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

Οι δαπάνες μεταγωγής και τροφοδοσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία δαπάνη που πραγματοποιείται μέχρι την παράδοση των συλλαμβανομένων από τις δασικές αρχές, για τα παραπάνω αδικήματα, στην οικεία αστυνομική αρχή βαρύνουν το Δημόσιο και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζεται η κατ` άτομο ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας των κατά τα ανωτέρω συλλαμβανομένων ατόμων.

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 38 του ν. 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής :

“9. Όποιος διέρχεται μέσα από δάση ή δασικές χορτολιβαδικές, βιότοπους και ιδίως αγρότοπους και γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με δάση και δασικές εκτάσεις είτε ως περιπατητής ή κατασκηνωτής ή επαγγελματίας δασοκαρπωτής ή βοσκός, καθώς και όποιος θηρεύει ή συλλέγει ή συλλαμβάνει ή κατέχει ή διακινεί οπουδήποτε, υποχρεούται σε έλεγχο της ταυτότητας άδειας κυνηγίου, άδειας CITES, άδειας μεταφοράς δασικών προϊόντων κ.λ.π., εφόσον κληθεί από δασικό όργανο. Σε στάθμευση και έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας και των αυτοκινήτων υποχρεούνται επίσης όλοι οι οδηγοί που διέρχονται από οδούς που διασχίζουν δάση ή δασικές εν γένει εκτάσεις, καθώς και από οδούς του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι μεταφέρονται παράνομα δασικά εμπορεύματα ή θηράματα ή είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, ή αντικείμενα δυνάμενα να προκαλέσουν ρύπανση, βλάβες ή καταστροφές στη δασική χλωρίδα και την άγρια πανίδα. Κανείς δεν υπόκειται στον παραπάνω έλεγχο χωρίς προηγούμενη επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας του δασικού οργάνου που τον ενεργεί. Ο έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται και σε κάθε χώρο, όπου διατίθενται, διακινούνται, φυλάσσονται, εκτίθενται, εμπορικά εκμεταλλεύονται είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, σε συνεργασία όπου απαιτείται με υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών.

Οι παραβάσεις γνωστοποιούνται από τις υπηρεσίες που διενεργού τους ελέγχους εγγράφως στον υποπέσαντα στην παράβαση, ο οποίος καλείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλλει στην ελέγχουσα υπηρεσία έγγραφο υπόμνημα με τις θέσεις του ή τις αντιρρήσεις του επί της διαπιστωθείσας παράβασης.

Το σχετικό έγγραφο επιδίδεται με απόδειξη στον υποπέσαντα στην παράβαση.

Μετά παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα αν ο υποπέσας στην παράβαση υπέβαλε υπόμνημα ή όχι, η ελέγχουσα αρχή διαβιβάζει όλα τα σχετικά με την παράβαση στοιχεία στη αρμόδια Διεύθυνση Δασών της οικείας Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας.”

Άρθρο 59
Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 998/1979 “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεως της Χώρας” (ΦΕΚ 289 Α`)

1. Στο άρθρο 15 του ν. 998/1979 μετά την παρ. 6 προστίθεται παράγραφος 7, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής :

“7. Οι Δασικές Αρχές, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους, δύνανται να απαγορεύουν τη διέλευση τροχοφόρων οχημάτων στο δασικό οδικό δίκτυο. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται ο χρόνος και ο χώρος της απαγόρευσης, οι τυχόν εξαιρέσεις (αγρότες για καλλιέργεια, βοσκοί κ.λ.π.) καθώς και όλα τα τεχνικά έργα και μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της ανωτέρω απαγόρευσης (μπάρες, πινακίδες, κ.α.).

2. Στο άρθρο 68 του ν. 998/1979 μετά την παρ. 2 προστίθεται παράγραφος 3, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής :

“3. Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 15 τιμωρούνται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δρχ. και με φυλάκιση από δύο (2) έως έξι (6) μήνες.”

Άρθρο 60
Επιτροπές αναγνώρισης ομάδων παραγωγών

1. Για την αναγνώριση των ομάδων παραγωγών (Ο.Π.) του άρθρου 2 του π.δ. 36/1986 (ΦΕΚ 12 Α`), όπως η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 230/1991 (ΦΕΚ 86 Α`), λειτουργεί :

α) Μία Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος, που συνιστάται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και συγκροτείται από :

αα) Τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσιακής μονάδας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντά του. Προκειμένου για αναγνώριση ομάδων παραγωγών της αλιείας ως πρόεδρος ορίζεται ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αλιείας, της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αντίστοιχα, με αναπληρωτή του αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντά του.

ββ) Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), κλάδου Διοικητικού ή Οικονομικού, με βαθμό Α`ή Β` και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με βαθμό Α`.

γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο των αγροτικών συνεταιρισμών του οικείου νόμου, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) του ίδιου νομού. Αν στο νομό υπάρχουν δύο ή περισσότερες Ε.Α.Σ., ο εκπρόσωπος των αγροτικών συνεταιρισμών προτείνεται από την Ε.Α.Σ. που συνολικά έχει το μεγαλύτερο αριθμό φυσικών μελών.

δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των αγροτικών συλλόγων του οικείου νομού, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων του ίδιου νομού. Αν υπάρχουν δύο ή περισσότερες ομοσπονδίες αγροτικών συλλόγων στην περιφέρεια του νομού, ο εκπρόσωπος των αγροτικών συλλόγων προτείνεται από την ομοσπονδία που έχει συνολικά το μεγαλύτερο αριθμό φυσικών μελών. Αν στην περιφέρεια του νομού δεν υπάρχει ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων, ο εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του προτείνεται από τον αγροτικό σύλλογο που έχει τα περισσότερα μέλη.

εε) Τον υπάλληλο που συνέταξε την έκθεση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 36/1986, ως τεχνικό εισηγητή, με δικαίωμα ψήφου.

Αν οι φορείς των εδαφίων γγ` και δδ` της περίπτωσης α` της παρούσας παραγράφου δεν προτείνουν τους εκπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών και των αγροτικών συλλόγων με τους αναπληρωτές τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του οικείου Νομάρχη οι εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από τον οικείο Νομάρχη.

Τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Με την ίδια απόφαση ως γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης της περίπτωσης α` της παρούσας παραγράφου.

β) Μία Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης στην έδρα κάθε Περιφέρειας, που συνιστάται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και συγκροτείται από :

αα) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντά του. Προκειμένου για αναγνώριση ομάδων παραγωγών στον τομέα της αλιείας ως Πρόεδρος ορίζεται ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αλιείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αντίστοιχα, στην περιφέρεια της οποίας έχει έδρα η ομάδα παραγωγών που ζητεί την αναγνώρισή της, με αναπληρωτή του νόμιμο αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντά του.

ββ) Έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α` και εν ελλείψει με βαθμό Β` ή της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

γγ) Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωπονικού του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου.

“Προκειμένου για αναγνώριση ομάδων παραγωγών στον τομέα της αλιείας ως τακτικό μέλος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ιχθυολόγων των υπηρεσιών αλιείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας και εν ελλείψει αυτών ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων Διευθύνσεων Αλιείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας που προτείνονται από τον Υπουργό Γεωργίας”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.24      άρθρ.4 Ν.2732/1999, ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και έναν (1) εκπρόσωπο των αγροτικών συλλόγων του νομού στον οποίο έχει την έδρα η υπό αναγνώριση ομάδα παραγωγών, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους, με ανάλογη εφαρμογή των εδαφίων γγ` και δδ` της περίπτωσης α` της παρούσας παραγράφου.

Αν οι φορείς των εν λόγω εδαφίων δεν προτείνουν τους εν λόγω εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, οι εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ίδιας Περιφέρειας. Τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ως γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, ως γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.25      άρθρ.4 Ν.2732/1999, ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

“1α. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων της υποπερίπτωσης αα` ή της υποπερίπτωσης ββ` της περίπτωσης β` της προηγούμενης παραγράφου ως μέλη της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης ορίζονται σε αντικατάσταση αυτών αντίστοιχα :

α) Δύο (2) προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας, από τους οποίους ο ένας ορίζεται πρόεδρος της επιτροπής και ο άλλος αναπληρωτής του.

Προκειμένου για αναγνώριση ομάδων παραγωγών στον τομέα της αλιείας ως πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται προϊστάμενοι υπηρεσιών αλιείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας, και σε περίπτωση έλλειψης αναπληρωτή από την παραπάνω υπηρεσία, ως αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του στα κύρια καθήκοντά του.

Σε περίπτωση κωλύματος ή εξαιρέσεως του προέδρου και του αναπληρωτή του, ως πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται προϊστάμενοι Διευθύνσεων Αλιείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας που προτείνονται από τον Υπουργό Γεωργίας.

β) Ένας (1) υπάλληλος με τον αναπληρωτή του υπηρεσιακών μονάδων γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας αντίστοιχων κλάδων και βαθμών με τους προβλεπόμενους στην υποπερίπτωση ββ` της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Σημ.: όπως η παρ.1α προστέθηκε  με την παρ.23      άρθρ.4 Ν.2732/1999, ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

2. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κρίνει αιτήσεις αναγνώρισης ή προτάσεις ανάκλησης της αναγνώρισης ομάδων παραγωγών, που έχουν την έδρα τους μέσα στην περιφέρειά της, με εξαίρεση τις αιτήσεις αναγνώρισης ή προτάσεις ανάκλησης αναγνώρισης οργανώσεων παραγωγών της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 2200/1996 του Συμβουλίου.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κρίνει προσφυγές κατά των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Αναγνώρισης, καθώς και επί των ειδικών περιπτώσεων οργανώσεων παραγωγών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

3. Οι Επιτροπές Αναγνώρισης της προηγούμενης παραγράφου συνέρχονται σε συνεδρίαση ύστερα από γραπτή πρόσκληση των Προέδρων τους, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οι προσκλήσεις ανακοινώνονται για μεν την Πρωτοβάθμια Επιτροπή με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για δε τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου στο οποίο έχει τη έδρα του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας και επιδίδονται με απόδειξη στα μέλη των Επιτροπών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Η συμμετοχή στις Επιτροπές αναπληρωματικού μέλους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τακτικού, γενομένης ρητής μνείας στα πρακτικά.

Οι πράξεις των Επιτροπών διατυπώνονται στα πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων μελών και καταχωρίζεται η γνώμη των τυχόν μειοψηφούντων.

“Της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης καθώς και στην περίπτωση που η επιτροπή αυτή λειτουργεί ως Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται τα μέλη αυτής που προέρχονται από υπηρεσιακές μονάδες γεωργίας ή αλιείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων στην περιφέρεια των οποίων έχουν την έδρα τους οι κρινόμενες προς αναγνώριση ή ανάκληση αναγνώρισης ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών. Στην περίπτωση της εξαίρεσης αυτής τα εξαιρούμενα τακτικά μέλη αντικαθίστανται από τους αναπληρωτές τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.26      άρθρ.4 Ν.2732/1999, ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.      Οι Επιτροπές συνεδριάζουν με την παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών, για δε τη λήψη αποφάσεων απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4 Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για τη Σύσταση, συγκρότηση και τον ορισμό των μελών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης εκδίδονται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετά την έκδοση των αποφάσεων του προηγούμενου εδαφίου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 36/1986 και παύει η λειτουργία των αντίστοιχων Επιτροπών Αναγνώρισης που συγκροτήθηκαν με τις ίδιες διατάξεις.

5. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 36/1986 αναφέρεται “Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης και Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης ομάδων παραγωγών” ως τοιαύτες νοούνται οι αντίστοιχες επιτροπές του παρόντος άρθρου.

6. Οι ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων αναγνώρισης ή προτάσεων ανακλήσεως αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 2200/1996 του Συμβουλίου κρίνονται από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η οποία στην προκειμένη περίπτωση λειτουργεί ως Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης. Καθήκοντα εισηγητή στην περίπτωση αυτή ασκεί το μέλος της ίδιας επιτροπής του εδαφίου ββ` της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της αναφερόμενης επιτροπής κρίνονται από Επιτροπή που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης ή ανάκλησης της αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 2200/1996 του Συμβουλίου, η προθεσμία ασκήσεως της προσφυγής του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

7. Προκειμένου για Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) ακατέργαστου καπνού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2075/92 (ΕΕ L 215), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι προσφυγές κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Αναγνώρισης κρίνονται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης που λειτουργεί στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Η Επιτροπή αυτή συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η συγκρότηση, σύνθεση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σημ.: όπως η παρ.7 προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.26 Ν.2732/1999     ΦΕΚ Α 154/30.7.1999.

Σχετικό: υπ΄αρίθμ.255979 (ΦΕΚ Β΄781/26.5.04)

Άρθρο 61
Προαναγνώριση ομάδων παραγωγών
Για την προαναγνώριση των ομάδων παραγωγών σύμφωνα με τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου του παρόντος και οι διατάξεις του π.δ. 36/1986, όπως κάθε φορά ισχύει.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9 του π.δ. 614/1981 (ΦΕΚ 155 Α`), που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 36/1986.

Άρθρο 62
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 248/1914, του ν. 998/1979 και του ν.δ. 185/1973

1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 248/1914 “Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 110 Α`/2541914) που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. 23/24 Ιανουαρίου 1936 (ΦΕΚ 47 Α`), προστίθεται νέα παράγραφος 2 που έχει ως εξής :

“2. Με τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Γεωργίας να ρυθμίζει με απόφασή του ειδικότερα θέματα, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, καθώς και τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα του προεδρικού αυτού διατάγματος.”

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ως άνω ν. 248/1914 αναριθμείται σε παράγραφο 3.

3. Το άρθρο 19 του ν. 998/1979 “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας” (ΦΕΚ 289 Α`) τροποποιείται ως εξής :

α) Στην παράγραφο 2 μετά τη φράση : “τα ειδικότερα μέτρα προστασίας τούτων” προστίθεται η φράση : “και των βιοτόπων τους, καθώς και οι κατάλογοι αυτών.”

β) Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως εξής :

“3. Με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Γεωργίας να ρυθμίζει με απόφασή του ειδικότερα θέματα, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, καθώς και τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα που προεδρικού αυτού διατάγματος.”

4. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν.δ. 185/1973 “Περί μέτρων βελτίωσης της Κτηνοτροφίας” (ΦΕΚ 262 Α`) προστίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως εξής :

“3. Με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Γεωργίας να ρυθμίζει με απόφασή του ειδικότερα θέματα, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, καθώς και τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα του προεδρικού αυτού διατάγματος.”

5. Οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6 του άρθρου 9 του ως άνω ν.δ. 185/1973 αναριθμούνται σε παραγράφους 4, 5, 6, 7, αντίστοιχα.

Άρθρο 63
Παράταση προθεσμίας μετατροπής των δημοσίων επιχειρήσεων σε ανώνυμες εταιρίες
Η προβλεπόμενη, στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2414/1996 “Εκσυγχρονισμός των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και άλλες διατάξεις”, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 2523/1997, προθεσμία μετατροπής των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών σε ανώνυμες εταιρίες με προεδρικά διατάγματα ή προσαρμογής των καταστατικών τους στις διατάξεις του νόμου αυτού με κοινές υπουργικές αποφάσεις, παρατείνεται επί ένα εξάμηνο από τη λήξη της παράτασης που είχε προβλεφθεί με το ανωτέρω άρθρο 31 του ν. 2523/1997.

Άρθρο 64
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α`)

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής :

“Στην έννοια του εργάτη γης περιλαμβάνονται κατ` εξαίρεση και οι δασεργάτες και οι αλιεργάτες.”

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 70 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α`) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής :

“6. Κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων κατά πλήρη κυριότητα ή κατ` επικαρπία από φυσικά πρόσωπα αγρότες για αγροτική χρήση ή νομικά πρόσωπα κατά κύρια απασχόληση αγρότες, όπως η έννοια ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, εφόσον αυτά έχουν σαν στόχο τη διαχείριση κοινής αγροτικής εκμετάλλευσης, μειώνεται ο ισχύων συντελεστής φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο ήμισυ αυτού.

Η μείωση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μετά τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου, είτε των απαλλασσόμενων στρεμμάτων είτε της απαλλασσόμενης αξίας, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977 (ΦΕΚ 186 Α`), όπως ισχύει.

Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και για τις μεταβιβάσεις της παρούσας παραγράφου.”

3. Στο άρθρο 11 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής :

“6. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις σχολικές μονάδες των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και μετά τη μεταφορά τους στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. “ΔΗΜΗΤΡΑ” ως αποσπασμένο Προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. “ΔΗΜΗΤΡΑ” κατά παρέκλιση των κειμένων και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της πενταετίας.”

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 19 η φράση : “Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας” αντικαθίσταται από τη φράση : “Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας.”

5. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής :

“Επίσης, με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας είναι δυνατή και η απόσπαση υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.”

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 19 η φράση : “Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας” αντικαθίσταται από τη φράση : “Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας.”

7. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής :

“Η μισθοδοσία του αποσπασμένου προσωπικού βαρύνει τον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. “ΔΗΜΗΤΡΑ”.

8. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 19 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως ακολούθως :

“Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα “Κέντρα Δήμητρα”.

9. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2520/1997 η λέξη “πενταμελής” αντικαθίσταται από τη λέξη “εξαμελής”.

10. Η περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 2520/1997 διαγράφεται και οι περιπτώσεις γ` και δ` αναριθμώνται σε β` και γ`, αντίστοιχα.

Άρθρο 65
Κάλυψη δαπάνης
Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, από πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών), από την εξοικονόμηση δαπανών που θα προκύψουν από την κατάργηση του Οργανισμού Βάμβακος, του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου και του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος, καθώς και από αύξηση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού από την είσπραξη των θεσπιζόμενων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τελών και προστίμων.

Άρθρο 66
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.26     άρθρο 4 Ν.2732/1999, ΦΕΚ Α 154/30.7.1999 και  παρ.38 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Ακταίο, 27 Αυγούστου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤ/ΚΩΝ, ΔΗΜ. & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ            ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                    ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ

ΣΤΕΦ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ                           ΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                  ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 27 Αυγούστου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ