ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2636 ΦΕΚ Α’ 198/27.8.1998

Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών   εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας   του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου   Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για   τον τουρισμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση ανώνυμης εταιρίαςγια την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

Άρθρο 1
Σύσταση – επωνυμία – Σκοπός – διάρκεια – έδρα

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ”.

Σχετικό:  άρθρο 18 παρ.1 Ν.3525/2007,ΦΕΚ Α 16/26.1.2007

2. Η εταιρία λειτουργεί σε δωδεκάωρη βάση χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 75 του ν.4481/2017

3. Η διάρκεια της εταιρίας είναι τριάντα (30) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Έδρα της εταιρίας ορίζεται με το καταστατικό δήμος του νομού Αττικής.

4. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) η οργάνωση και εκμετάλλευση μουσικών, θεατρικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη, β) η έκδοση και η διάθεση εντύπων, βιβλίων και άλλων εκδόσεων, καθώς και η παραγωγή και η διάθεση οπτικοακουστικών μέσων με θέματα που αφορούν την προβολή των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Άρθρο 2
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, το οποίο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Το κεφάλαιο αυτό καταβάλλεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρίας.

2. Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 20 ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.000.000 δραχμών της καθεμιάς.

3. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση της εταιρείας από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ή από πρόσωπο που αυτοί εξουσιοδοτούν.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.9 Ν.2837/2000,   ΦΕΚ Α 178/3.8.2000,αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 18 παρ.2α  Ν.3525/2007,ΦΕΚ Α 16/26.1.2007.

Σχετικό:  παρ.1 άρθρ.9 Ν.2837/2000, ΦΕΚ Α 178/3.8.2000

Άρθρο 3
Διοικητικό συμβούλιο – Γενικός διευθυντής

1. Η Εταιρία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. (Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 άρθρ.9 Ν.2837/2000,    ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

Σχετικό: άρθρο 18 παρ.4δ άρθρ. Ν.3525/2007,ΦΕΚ Α 16/26.1.2007.

2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) και παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του τακτική γενική συνέλευση. Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ορίζεται μέχρι την ημέρα που συνέρχεται η πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Σχετικό: άρθρο 18 παρ.4δ άρθρ. Ν.3525/2007,ΦΕΚ Α 16/26.1.2007.

3. Το διοικητικό συμβούλιο προσλαμβάνει γενικό διευθυντή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών και καθορίζει τις αρμοδιότητές του κατά τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.».

Η πρόσληψη του γενικού διευθυντή γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται από το διοικητικό συμβούλιο στη Διαύγεια και σε δύο (2) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Ο γενικός διευθυντής πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, με κατεύθυνση νομικών, οικονομικών σπουδών ή σπουδών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή πολιτιστικής διαχείρισης και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στα ίδια γνωστικά πεδία. Επίσης, είναι απαραίτητο να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε θέση ευθύνης, καθώς επίσης και άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. Ιδιαιτέρως, θα εκτιμηθεί η εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και την πολιτιστική διαχείριση. Τα εν λόγω προσόντα μπορεί να εξειδικεύονται στην πρόσκληση.

Η σύμβαση του γενικού διευθυντή μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο κάθε φορά. Σε περίπτωση ανανέωσης η σύμβαση δεν καθίσταται ορισμένου χρόνου. Οι αποδοχές του γενικού διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τη θέση του γενικού διευθυντή μπορεί να επιλέγεται και υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα προαναφερόμενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένος στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της θητείας του ή ανανέωση της θητείας του ή πρόσληψη νέου γενικού διευθυντή. Ο χρόνος που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο προσληφθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την πρόσληψή του, η οποία παραμένει κενή.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 18 παρ.2β Ν.3525/2007,ΦΕΚ Α 16/26.1.2007 και με το άρθρο δεύτερο Ν.4432/2016.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» είναι δυνατή, μέχρι την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του οργανισμού και πάντως, όχι πέραν τις 31.12.2017, η σύναψη εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεων έργου, με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του φορέα, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο Ν.4432/2016.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» είναι δυνατή, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) η ανανέωση των υφιστάμενων εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεων έργου, με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του φορέα, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και πάντως, όχι πέραν της 31ης.12.2018.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.4481/2017.

Άρθρο 3α
Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 67  Ν.4370/2016,ΦΕΚ Α 37/7.3.2016.

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε., για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία ακόμη φορά. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) καταρτίζει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα κάθε περιόδου,

β) καταρτίζει τον αναλυτικό προϋπολογισμό κάθε παραγωγής,

γ) είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και υλοποίηση κάθε παραγωγής της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.», επιβλέπει την προετοιμασία κάθε παραγωγής και μεριμνά για την εργασία κάθε κατηγορίας προσωπικού που συμμετέχει στην υλοποίηση της παραγωγής,

δ) επιβλέπει και κατευθύνει κάθε σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού,

ε) μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συμβάσεις έργου και μετάκλησής τους και ορίζει τους όρους απασχόλησης και τις αμοιβές τους,

στ) αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει τις διανομές, μετά από έγγραφη εισήγηση των σκηνοθετών,

ζ) υποβάλλει προς έγκριση κατ’ έτος, απολογισμό του έργου του στο Δ.Σ. του Φεστιβάλ.

2. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς ψήφο.

3. Οι αποφάσεις στα θέματα, για τα οποία αρμόδιος είναι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, βρίσκονται εντός του προϋπολογισμού, των κατευθυντήριων γραμμών και της πολιτικής που έχει χαράξει το Δ.Σ..

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, είναι δυνατόν να ανατίθενται ειδικές αρμοδιότητες (σε αναπλήρωση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (καλλιτεχνικοί υπεύθυνοι). Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητες, η διάρκεια ανάθεσης, καθώς επίσης και η αμοιβή του καλλιτεχνικού υπεύθυνου.

5. Οι αποδοχές του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
Πόροι της εταιρίας
Η εταιρία έχει τους εξής πόρους:

α. τα έσοδα από την περιουσία της

β. τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, από τη διάθεση προϊόντων και από την εν γένα δραστηριότητα της εταιρίας.

γ. ετήσια οικονομική ενίσχυση, που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 18 παρ.2γ Ν.3525/2007,   ΦΕΚ Α 16/26.1.2007.

δ. χρηματοδοτήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτόν ειδικούς προϋπολογισμούς

ε. χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.

στ. επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες και κληροδοσίες νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

ζ. κάθε άλλο νόμιμο πόρο.

η. Από το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί των μικτών κερδών από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου για τα Καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας, που διατίθεται ως επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ., του Ελληνικού Φεστιβάλ και της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 24 παρ. 3 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 παρ. 3 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α΄), ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) θα διατίθεται στο εξής ως επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Ελληνικού Φεστιβάλ.

Σημ.: όπως η περ.η΄προστέθηκε με το άρθρο 18 παρ.3 Ν.3525/2007,   ΦΕΚ Α 16/26.1.2007.

Άρθρο 5
Καταστατικό – Εποπτεία

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 καταστατικό της εταιρείας.”  Με το καταστατικό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επωνυμία, την έδρα, το μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικά και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 18 παρ.4α   Ν.3525/2007,ΦΕΚ Α 16/26.1.2007.

2. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 18 παρ.4β   Ν.3525/2007,ΦΕΚ Α 16/26.1.2007.

3. Ελεγκτές της εταιρίας ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές.

4. Η εποπτεία της εταιρίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Σχετικό: άρθρο 18 παρ.4δ άρθρ. Ν.3525/2007,ΦΕΚ Α 16/26.1.2007.

5. Στις συμβάσεις, οποιασδήποτε μορφής, μεταξύ Ε.Ο.Τ. και εταιρίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 6
Θέματα προσωπικού – Εσωτερικοί κανονισμοί

1. Το προσωπικό, που προσλαμβάνεται στην εταιρία, απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την πρόσληψή του προσωπικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997).

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Οικονομικών καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας αυτής. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται τα εξής:  α) η οργάνωση, η λειτουργία και η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας,  β) η κατανομή των αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της,  γ) ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού και η κατανομή τους στις διοικητικές μονάδες της εταιρίας, καθώς και ο αριθμός των θέσεων του νομικού συμβούλου και των δικηγόρων, οι οποίοι συνδέονται με την εταιρία με σχέση έμμισθης εντολής και αποτελούν το κύριο προσωπικό του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου,  δ) τα προσόντα, οι όροι πρόσληψής, εργασίας και αμοιβής και η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του κάθε φύσης προσωπικού,  ε) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.

Σχετικό: άρθρο 18 παρ.4δ άρθρ. Ν.3525/2007,ΦΕΚ Α 16/26.1.2007.

3. “Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού και ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, επιτρέπεται να αποσπώνται στην εταιρεία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 18 παρ.4ε άρθρ. Ν.3525/2007,ΦΕΚ Α 16/26.1.2007.   Η απόσπαση γίνεται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου.

Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση, είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ή τις διατάξεις που διέπουν την εργασιακή σχέση του υπαλλήλου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε   με την παρ.7 άρθρ.39 Ν.3105/2003, ΦΕΚ Α 29/10.2.2003.

Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποσπώμενοι στην εταιρία λαμβάνουν από την εταιρία το σύνολο των αποδοχών τους με τα κάθε είδους επιδόματα, γενικά ή ειδικά, της οργανικής τους θέσεως. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς και ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης.

Σχετικό: άρθρο 18 παρ.4δ άρθρ. Ν.3525/2007,ΦΕΚ Α 16/26.1.2007.

Σχετικό:  παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.3075/2002 (Α΄ 297)

4. Επιτρέπεται επίσης η διάθεση στην εταιρία δικηγόρων του Ε.Ο.Τ. που απασχολούνται με πάγια αντιμισθία για την αντιμετώπιση δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεών της. Η διάθεση γίνεται, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων του Ε.Ο.Τ. και της εταιρίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη που μπορεί να παραταθεί μέχρι τρία έτη. Ο χρόνος υπηρεσίας των δικηγόρων στην εταιρία λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς και ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με την παρ.4γ άρθρ.18 Ν.3525/2007,   ΦΕΚ Α 16/26.1.2007

5. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας μπορεί με απόφασή του να αναθέτει το χειρισμό δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε δικηγόρους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο κύριο προσωπικό του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της εταιρίας και οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση και πείρα στις υποθέσεις που τους ανατίθενται. Η αμοιβή αυτών των δικηγόρων προσδιορίζεται με την ίδιο ως άνω απόφαση με βάση την ελεύθερη συμφωνία των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 7
Προνόμια

1. Η ανάθεση από την εταιρία των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σε φορείς, καλλιτεχνικά συγκροτήματα, μεμονωμένους καλλιτέχνες και ειδικευμένες εταιρίες επιτρέπεται να γίνεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από απευθείας διαπραγματεύσεις. Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 17 Α`) εφαρμόζονται από την ημερομηνία κατάργησης των υπηρεσιών του άρ8ρου 10 παρ. 1 στην εταιρία, αντί του Ε.Ο.Τ..

2. Η εταιρία απολαμβάνει των προνομίων του Ε.Ο.Τ., που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2160/1993, της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α`) και της παρ. 2 του άρθρου 3 της υ.α. 2326/1983 του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 101 Β`).

Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά τρίτων βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 8
Έργα, προμήθειες, μισθώσεις – εκμισθώσεις και αγοραπωλησίες

1. Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κθ8ορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων και μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικό παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.

2. Μέχρι την έκδοση των πιο πάνω κανονισμών εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τον Ε.Ο.Τ..

Σχετικό:  το άρθρο 18 παρ.4στ Ν.3525/2007,ΦΕΚ Α 16/26.1.2007

Άρθρο 9
Σχέσεις της εταιρίας με το Υπουργείο Πολιτισμού

1. Η εταιρία βαρύνεται με τις δαπάνες συντήρησης, καθαριότητας και ευπρεπισμού των αρχαιολογικών ή άλλων χώρων που ελέγχονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και η χρήση τους παραχωρείται κατά την κείμενη νομοθεσία στην εταιρία για την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Το ύψος των δαπανών και το είδος των εργασιών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

2. Η εταιρία μπορεί να συνάπτει με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους φορείς που εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται από αυτό συμβάσεις συνεργασίας, με τις οποίες ρυθμίζονται όλα τα σχετικά ζητήματα.

Άρθρο 10
Κατάργηση υπηρεσιών – Ένταξη προσωπικού

1. Τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του καταστατικού της ως άνω εταιρίας καταργούνται η υπηρεσία αυτεπιστασίας “Υπηρεσία Τουριστικών Εκδηλώσεων” (Υ.Τ.Ε.), το Τμήμα Τουριστικών Εκδηλώσεων και η Διεύθυνση Καλλιτεχνικών και Τουριστικών Εκδηλώσεων του Ε.Ο.Τ..

2. Το προσωπικό που υπηρετεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έχει προσληφθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών της παραπάνω καταργούμενης υπηρεσίας αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ. (Υ.Τ.Ε.) σε θέσεις προσωπικού που έχουν συσταθεί σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 της υ.α. 32782/10-18.5.1968 (ΦΕΚ 243 Β`) μεταφέρεται αυτοδίκαια με την κατάργηση των ως άνω υπηρεσιών στην εταιρία. Κατ` εξαίρεση όσοι από το προσωπικό αυτό υπηρετούσαν την 31.12.1995 στις κεντρικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. και εξακολουθούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος να υπηρετούν σ` αυτές, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας σ` αυτές τουλάχιστον τρία έτη, παραμένουν, εφόσον το επιθυμούν, στον Ε.Ο.Τ. και εντάσσονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. σε συνιστώμενες με την ίδια απόφαση προσωποπαγείς θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας και με την ίδια ή συναφή ειδικότητα.

3. Για τη μεταφορά του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο εργασιακό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του, η δε εταιρία λογίζεται ως διάδοχος εργοδότρια για όλες τις συνέπειες.

4. Το ως άνω προσωπικό επιλέγει αν θα εξακολουθήσει να υπάγεται στα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του Ε.Ο.Τ. ή θα υπαχθεί στα αντίστοιχα ταμεία της νέας του υπηρεσίας. Αν ο εργαζόμενος δεν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για τη μεταφορά του, θεωρείται ότι επιλέγει τα ασφαλιστικά ταμεία της νέας του υπηρεσίας. Μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής, το προσωπικό παραμένει ασφαλισμένο στα ασφαλιστικά ταμεία που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του.

Άρθρο 11
Υφιστάμενες δικαιοπραξίες, εκκρεμείς δίκες και διαδικασίες

1. Η εκτέλεση των κάθε είδους συμβάσεων ή άλλων εν γένει δικαιοπραξιών, τις οποίες έχει συνάψει ο Ε.Ο.Τ. με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέχρι την ημερομηνία κατάργησης των κατά την παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου υπηρεσιών και οι οποίες απορρέουν από τη δραστηριότητα αυτών των υπηρεσιών, συνεχίζεται από την εταιρία, η οποία υπεισέρχεται σε όλα το δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ε.Ο.Τ. που πηγάζουν από αυτές.

2. Εκκρεμείς δίκες για διαφορές που προέρχονται από τη δραστηριότητα των καταργούμενων υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. συνεχίζονται αυτοδικαίως από την εταιρία. Η συζήτηση των δικών αυτών μπορεί να αναβάλλεται, ύστερα από αίτηση του Ε.Ο.Τ. ή της εταιρίας.

3. Εκκρεμείς διαδικασίες προμηθειών, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, αγοραπωλησιών, εκμισθώσεων, μισθώσεων και εν γένει παραχωρήσεων, οι οποίες είχαν αρχίσει από τις καταργούμενες υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την εταιρία με τις διατάξεις που έχουν αρχίσει.

4. Ο κινητός εξοπλισμός, τα εφόδια και τα κάθε φύσεως υλικά των ως άνω καταργούμενων υπηρεσιών απογράφονται από επιτροπή, την οποία ορίζει ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. και μεταβιβάζονται με απόφαση αυτού κατά κυριότητα στην εταιρία χωρίς αντάλλαγμα.

5. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. για τη μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται στην εταιρία και γενικά για τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών που καταργούνται μεταφέρονται στην εταιρία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ..

Σχετικό:  ΥΑ Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 (ΦΕΚ Β΄2779/02/12/2011)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Σύσταση ανώνυμης εταιρίας για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ.

Άρθρο 12
Σύσταση – επωνυμία – διάρκεια – έδρα

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε.Ο.Τ.”.

Σχετικό:  παρ.4 άρθρ.9 Ν.2837/2000,    ΦΕΚ Α 178/3.8.2000

2. Η εταιρία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.49 παρ.9 Ν.3220/2004,   ΦΕΚ Α 15/28.1.2004.

3. Η διάρκεια της εταιρίας είναι ενενήντα εννέα (99) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Έδρα της εταιρίας ορίζεται με το καταστατικό δήμος του νομού Αττικής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.5 άρθρ.9 Ν.2837/2000,  ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

Σχετικό:  παρ.5 άρθρ.49 Ν.3220/2004

Σχετικό:  παρ.11 του άρθρου 4 του Ν.3139/2003 (Α΄ 100)

Άρθρο 13
Σκοπός της εταιρίας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.6 άρθρ.9 Ν.2837/2000, ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

Σχετικό: ι άρθρο 49 Ν.3220/2004,ΦΕΚ Α 15.

1. α) Σκοπός της εταιρίας είναι η διοίκηση , η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων του Ε.Ο.Τ.

β) Η εταιρεία ασκεί τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων του Ε.Ο.Τ., δικαιούμενη να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της, εξαιρούμενων των κοινόχρηστων εκτός συναλλαγής τμημάτων ζωνών αιγιαλού και παραλίας των ακινήτων που χαρακτηρίσθηκαν ή χαρακτηρίζονται εφεξής ως «Τουριστικά Δημόσια Κτήματα». Η διοίκηση και διαχείριση των ανωτέρω κτημάτων ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης ή παραχώρησης εν γένει διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους, του δικαιώματος ανανέωσης περιερχομένου εφεξής στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, το δε μίσθωμα ή αντάλλαγμα που προβλέπεται σε αυτές εισπράττεται από την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. μέχρι την περιέλευση αυτών στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.

γ) Ο κινητός εξοπλισμός όλων των επιχειρηματικών μονάδων, των οποίων η εταιρία έχει κατά τα ανωτέρω τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση περιέρχεται σε αυτήν κατά κυριότητα χωρίς αντάλλαγμα και λογιστική αξία.

Σημ.: όπως η περ.α ΄καταγήθηκε με την παρ.5 άρθρου 214 Ν.4389/2016 και η περ.β΄τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρου 68 Ν.4484/2017

2. Η περιουσία του Ε.Ο.Τ. κατά την έννοια του παρόντος νοούνται τα εξής περιουσιακά στοιχεία αυτού:

α. Τα κάθε είδους κινητό και ακίνητα πράγματα, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στον Ε.Ο.Τ. ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση αυτού ή έχουν μισθωθεί από αυτόν ή βρίσκονται στην εκμετάλλευσή του με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή.

β. Οι κάθε είδους πόροι και κινητές αξίες, όπως χρήματα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και εν γένει χρεόγραφα σε δραχμές και σε ξένο νόμισμα.

γ. Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως σήματα, επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι, τα δικαιώματα σε νέες τεχνογνωσίες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

δ. Τα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά, ακίνητα, πόροι, κινητές αξίες και δικαιώματα που ανήκουν ή περιέρχονται σε άλλα νομικά πρόσωπα (Ν.Π.Δ.Δ., εταιρίες κ.λπ.), εφόσον και κατά το μέρος που σε αυτό συμμετέχει και ο Ε.Ο.Τ., εμμέσως ή αμέσως.

3. Ως επιχειρηματικές μονάδες του Ε.Ο. Τ. νοούνται οι τουριστικές μονάδες αυτού και ιδίως οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι μονάδες των ιαματικών πηγών, των επιχειρήσεων Καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας, των τουριστικών περιπτέρων, των ακτών, των τουριστικών λιμένων, καταφυγίων και αγκυροβολιών τουριστικών σκαφών, των χιονοδρομικών των σταθμών θαλαμηγών, των σπηλαίων, των τουριστικών καταστημάτων και εγκαταστάσεων εν γένει και μέσων τουριστικής εξυπηρέτησης κάθε φύσης, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στον Ε.Ο.Τ. ή τίτλοι υπό τη διοίκηση και διαχείριση αυτού ή έχουν μισθωθεί από αυτόν ή βρίσκονται στην εκμετάλλευσή του με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή.

4. Τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για άμεση χρήση από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. και οι πόροι του εδαφίου, β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν υπάγονται στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της εταιρείας.

4Α. Στα περιουσιακά στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται και ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, δομημένα ή μη, τα οποία κρίνονται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Ε.Ο.Τ. απαραίτητα για τη στέγαση των ανά την Ελλάδα υπηρεσιών του ή των θυγατρικών του εταιρειών. Η διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων αυτών περιέρχεται αυτοδικαίως στον Ε.Ο.Τ. από την έκδοση της παραπάνω απόφασης των αρμόδιων οργάνων.

Τα ως άνω ακίνητα δύναται να ανοικοδομούνται από τον Ε.Ο.Τ. δι` αυτεπιστασίας ή να ανατίθενται προς ανοικοδόμηση σε εργολήπτες με το σύστημα της αντιπαροχής.

Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 του Κανονισμού αγοράς, ανταλλαγής και πώλησης ακινήτων κ.λπ. του Ε.Ο.Τ., ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ` αριθμ. 5458/Ι/Δ της 30ής Ιανουαρίου / 9ης Φεβρουαρίου 1963 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 50 Β΄ και ΦΕΚ 134 Β΄).

Σημ.: όπως η παρ.4α προστέθηκε με το άρθρο 33 παρ.3 Ν.3498/2006,   ΦΕΚ Α 230/24.10.2006.

5 Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα, να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέθοδο αξιοποίησης προβλέπεται στο άρθρο 18 του νόμου για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., όπως και τις ακόλουθες πράξεις:

α. Να υπογράφει, να προβαίνει στη χαρτογράφηση και κτηματογράφηση και να συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας της ως άνω κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε Ο.Τ με σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένου αρχείου αυτής της περιουσίας του Ε.Ο.Τ.

β. Να διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία και τις επιχειρηματικές μονάδες με πώληση ή ανταλλαγή αυτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κατωτέρω παραγράφου 17, και να αποκτά κινητά και ακίνητα, καθώς και επιχειρήσεις με αγορά, ανταλλαγή ή απαλλοτρίωση, στο όνομά της,

γ. Να εκμισθώνει τα περιουσιακό στοιχεία ή τις επιχειρηματικές μονάδες ή να παραχωρεί τη χρήση αυτών σε Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή να μεταβιβάζει άλλο ενοχικό ή εμπράγματο δικαίωμα επ` αυτών.

δ. Να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης κινητών ή ακινήτων στο όνομά της.

ε. Να προβαίνει στην αξιοποίηση των επιχειρηματικών μονάδων με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από την ίδια.

στ. Να αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή, στο όνομά της.

ζ. Να εκπονεί μελέτες για την ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση των ακινήτων και να ανοικοδομεί, επισκευάζει και ανακαινίζει αυτά ή να αναθέτει τις παραπάνω εργασίες σε τρίτους.

η. Να προβαίνει στην προμήθεια του κάθε φύσης εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων.

θ. Να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της τεχνογνωσίας και τα λοιπά δικαιώματα ή προϊόντα του Ε.Ο.Τ.,

ι. Να συνάπτει δάνεια από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ελληνικά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

ια. Νο ιδρύει ή να συμμετέχει σε ανώνυμες εταιρίες που θα έχουν ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με το σκοπό της εταιρίας.

ιβ. Να ενάγει και να ενάγεται και γενικά να διεξάγει στο όνομά της κάθε δίκη και να επιχειρεί κάθε μέτρο εκτέλεσης που αφορά , τα περιουσιακά στοιχείο ή τις επιχειρηματικές μονάδες των οποίων της έχει ανατεθεί η διοίκηση και η διαχείριση.

ιγ. Να εκπληρώνει υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος που της ανατίθενται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται τα ειδικότερα έργα που εξυπηρετούν την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή κοινής ωφέλειας ή/και υποδομών, καθώς και το συνολικό κόστος των έργων αυτών, το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της, οι υποχρεώσεις της εταιρείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ιδ. Να κατασκευάζει και να λειτουργεί έργα εξυπηρέτησης τουριστικών σκοπών και γενικότερα της τουριστικής πολιτικής της χώρας.

ιε. Να προβαίνει στην εκτέλεση έργων υποδομής, στα πλαίσια ανάπτυξης της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α 53/31.03.2009) και με την παρ.1 άρθρου 212 Ν.4389/2016

6. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. έχουν την υποχρέωση, να αποστείλουν , μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών οπό την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, στην εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., αναλυτική κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Ο.Τ., καθώς και των υφιστάμενων επιχειρηματικών του μονάδων.

Άρθρο 14
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών, το οποίο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Το κεφάλαιο αυτό καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Τ. ως εξής : Το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών καταβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του καταστατικού της εταιρίας και το υπόλοιπο ποσό το αργότερο μέχρι το τέλος του τριμήνου που αρχίζει μετά την παρέλευση των παραπάνω δύο (2) μηνών.

2. Το κεφάλαιο διαιρείται σε 40 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.

3. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση της εταιρίας από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.7 άρθρ.9 Ν.2837/2000,    ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

Άρθρο 14α
Εκτίμηση αξίας περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας

1. Εντός προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, η οποία μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε”, απογραφή και εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρηματικών μονάδων των οποίων η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ανήκει στην εταιρία. Η καθαρή θέση που προκύπτει σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (π.δ. 1113/1980) θα αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών, εφόσον αυτές ασκούν τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του εκτιμώμενου περιουσιακού στοιχείου. “Μετά από αιτιολογημένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.”, που εκδίδονται πριν από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εξαιρούνται της κατά το παρόν άρθρο αποτίμησης περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η εκμετάλλευση καθίσταται οικονομικά ασύμφορη εξαιτίας περιβαλλοντικών, πολεοδομικών ή άλλου είδους περιορισμών. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν αποτιμώνται κατά τον υπολογισμό της καθαρής θέσης της εταιρίας και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μπορούν να παραχωρούνται κατά διοίκηση και διαχείριση για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών σε Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.”, με την οποία καθορίζονται και οι όροι της παραχώρησης. Μέχρι την παραχώρηση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση και εκμετάλλευσή τους παραμένει στην “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.”, τα οικονομικά αποτελέσματα, όμως, αυτών δεν εγγράφονται στους ισολογισμούς της. Η παραπάνω διαδικασία παραχώρησης του συνόλου των ως άνω περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, άλλως η διοίκηση και διαχείρισή τους παραχωρείται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.”, στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου ή, αν πρόκειται για δασική έκταση, στο Υπουργείο Γεωργίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.39 Ν.3105/2003,   ΦΕΚ Α 29/10.2.2003.

2. Οι μετοχές της εταιρίας μπορεί να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε οποιοδήποτε διεθνές αναγνωρισμένο χρηματιστήριο Αξιών με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

*** Το άρθρο 14α προστέθηκε με την παρ.18 άρθρ.9 Ν.2837/2000,   ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

Σχετικό:  παρ.1 άρθρ.5 Ν.3139/2003,ΦΕΚ Α 100/30.4.2003

Σχετικό:   άρθρ.49 Ν.3220/2004,ΦΕΚ Α 15/28.1.2004

Σχετικό:  άρθρ.49 παρ.13β Ν.3220/2004,   ΦΕΚ Α 15/28.1.2004

Άρθρο 15
`Όργανο Διοίκησης της Εταιρίας
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.8 άρθρ.9   Ν.2837/2000,ΦΕΚ Α 178/3.8.2000,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρ.49 παρ.14   Ν.3220/2004,ΦΕΚ Α 15/28.1.2004.

1. `Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος,

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη μετά την λήξη της θητείας του τακτική γενική συνέλευση.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου, προΐσταται των υπηρεσιών της εταιρίας και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο καταστατικό της εταιρίας.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διάστημα τριών (3) ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης με κοινή απόφαση των Υπουργικών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

6. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίο Α. Ε. Ι της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εμπειρία σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης και άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών, εκ των οποίων η μία η αγγλική.

7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου καθορίζεται και η διαδικασία της επιλογής, εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και μπορεί να ορίζεται ότι απαιτούνται και προσόντα πλέον των αναφερόμενων στις προηγούμενες παραγράφους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνάπτει σύμβαση διαχείρισης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρίας.

8. Με το καταστατικό της εταιρίας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, τα θέματα που περιλαμβάνει η σύμβαση διαχείρισης και ο τρόπος ελέγχου τήρησής της, η διαδικασία καταγγελία της συμβάσεως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 16
Πόροι της εταιρείας
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.10 άρθρ.9          Ν.2837/2000, (ΦΕΚ Α 178/3.8.2000) και ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρ.49 παρ.14             Ν.3220/2004, (ΦΕΚ Α 15/28.1.2004) αντικαταστάθηκε πάλι με την παρ. 2   του άρθρου 38 του Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α 53/31.03.2009)

1. Στην εταιρεία δύναται να παρέχονται επιχορηγήσεις από κοινοτικούς ή/και εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

2. Για την εκπλήρωση των αποστολών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 5 εδάφιο ιγ` του παρόντος νόμου, παρέχεται στην εταιρεία, όταν αυτή λειτουργεί ως φορέας παροχής υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, αντιστάθμιση μέσω κοινοτικών ή/και εθνικών πόρων δια του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ύψους ανάλογου της εκάστοτε επένδυσης, σύμφωνα με το κοινοτικό πλαίσιο περί χορήγησης αντισταθμιστικής παροχής για την ικανοποίηση τέτοιων υπηρεσιών.

3. Προϋπόθεση καταβολής των αντισταθμίσεων της παραγράφου 2 αποτελεί η προηγούμενη τήρηση λογιστικού διαχωρισμού της εταιρείας, σύμφωνα με το ως άνω κοινοτικό πλαίσιο.

Άρθρο 17
Καταστατικά – διατυπώσεις δημοσιότητας -εποπτεία

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το κατά το άρθρο 2 του κ.Ν 2190/1920 προβλεπόμενο καταστατικό της ως άνω ανώνυμης εταιρίας. Με το καταστατικό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επωνυμία, την έδρα, το μετοχικό κεφάλαιο την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετοχών, τη σύγκληση, τη συγκρότηση τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τη διανομή κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του πρώτους , τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.11 άρθρ.9 Ν.2837/2000,    ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

2. Το καταστατικό της εταιρίας “συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών του που ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο και από τα άρθρα 12 έως και 23 του νόμου αυτού” μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 άρθρ.9 Ν.2837/2000,    ΦΕΚ Α 178/3.8.2000 και  με το άρθρ.49 παρ.10 Ν.3220/2004,   ΦΕΚ Α 15/28.1.2004.

3.Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.11 άρθρ.9 Ν.2837/2000,    ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

4. Η εποπτεία που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες ασκείται στην εταιρία από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

5. Στις συμβάσεις, οποιασδήποτε μορφής, μεταξύ Ε.Ο.Τ. και εταιρίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 18
Θέματα προσωπικού – Εσωτερικοί κανονισμοί

1. Το προσωπικά που προσλαμβάνεται στην εταιρία απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την πρόσληψή του προσωπικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της, καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.

Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται τα εξής:

α) Η οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας.

β) Η κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της.

γ) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή τους στις διοικητικές μονάδες της εταιρίας, καθώς και ο αριθμός των θέσεων του νομικού συμβούλου και των δικηγόρων, οι οποίοι συνδέονται με την εταιρία με σχέση έμμισθης εντολής και αποτελούν το κύριο προσωπικό του Γραφείου Νομικού Συμβούλου.

δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του κάθε φύσης προσωπικού.

ε) Το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.8 άρθρ.4   Ν.3139/2003,ΦΕΚ Α 100/30.4.2003.

Σχετικό:  το άρθρ.49 παρ.13α Ν.3220/2004,   ΦΕΚ Α 15/28.1.2004

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου υπουργού και ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, επιτρέπεται να αποσπώνται στην εταιρία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ., του Υπουργείου Ανάπτυξης ή των λοιπών φορέων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου. “Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση, είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ή τις διατάξεις που διέπουν την εργασιακή σχέση του υπαλλήλου.

Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποσπώμενοι στην εταιρία λαμβάνουν από την εταιρία το σύνολο των αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικό ή ειδικότητα της οργανικής τους θέσεως. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς και ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης.

Σχετικό:   με την παρ.7 άρθρ.39 Ν.3105/2003, ΦΕΚ Α 29/10.2.2003.

Σχετικό:  παρ.3 του άρθρου         4 του Ν.3075/2002 (Α΄ 297)

4. Επιτρέπεται επίσης η διάθεση στην εταιρία δικηγόρων του Ε.Ο.Τ. που απασχολούνται με πάγια αντιμισθία για την αντιμετώπιση δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεών της. Η διάθεση γίνεται ύστερα από αίτηση των δικηγόρων με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων του Ε.Ο.Τ. και της εταιρίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη που μπορεί να παραταθούν μέχρι ακόμη τρία (3) έτη. Ο χρόνος υπηρεσίας των δικηγόρων στην εταιρία λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς και ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης.

Σχετικό:  παρ.8 άρθρ.39 Ν.3105/2003, ΦΕΚ Α 29/10.2.2003

Σχετικό: ν παρ.7δ άρθρ.49 Ν.3220/2004,ΦΕΚ Α 15/28.1.2004,

5. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας μπορεί με απόφασή του να αναθέτει το χειρισμό δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και σε δικηγόρους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο κύριο προσωπικό του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της εταιρίας και οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση και πείρα στις υποθέσεις που τους ανατίθενται. Η αμοιβή αυτών των δικηγόρων προσδιορίζεται με την ίδια ως άνω απόφαση με βάση την ελεύθερη συμφωνία των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 19
Προνόμια
Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρία απαλλάσσεται από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας και το φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Κάθε πράξη ή συμφωνία, που αφορά στη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού και κάθε εμπράγματου δικαιώματος προς την εταιρία ή από την εταιρία προς θυγατρικές της εταιρίες, καθώς και η μεταγραφή των πράξεων ή συμφωνιών αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εκτός του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρ.49 παρ.15           Ν.3220/2004,ΦΕΚ Α 15/28.1.2004.

Άρθρο 20
Έργα, προμήθειες, εκμισθώσεις και αγοραπωλησίες
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!: Το άρθρο 20 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 30ή Απριλίου 2016 σύμφωναμε  τα άρθρα 199 παρ.1Α περ.38 και 201 παρ.1 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160)

1. Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και εγκρίνονται  με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και  ακινήτων πραγμάτων και μισθώσεων ακινήτων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης  και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία του Ε.Ο.Τ. και της  εταιρίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.12 του άρθρου 375 του ν.4412/2016

2. Μέχρι την έκδοση των πιο πάνω κανονισμών εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχοι κανονισμοί του Ε.Ο.Τ.].

Σχετικό:  παρ.9 άρθρ.4 Ν.3139/2003

Άρθρο 21
Κατάργηση υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. και σύσταση νέων

1. Εξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρίας καταργούνται οι διευθύνσεις του Ε.Ο.Τ. Γ` Τεχνική, ΙΓ` Περιουσίας και ΙΔ` Εκμετάλλευσης, οι διευθύνσεις αυτές μπορεί να καταργηθούν και πριν από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Οι Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ. (Υ.Α./Ε.Ο.Τ.), με εξαίρεση την Υπηρεσία Αυτεπιστασίας του Καζίνου, Ξενοδοχείου και Τελεφερίκ, Πάρνηθας, τις Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας των υπόλοιπων Καζίνων και τις Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας Ελέγχου Καζίνων, καταργούνται αυτοδίκαια με την έκδοση της, κατά την παρ. 6 του άρθρου 13 του παρόντος απόφασης, του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. για την ανάθεση στην εταιρία του δικαιώματος διοίκησης και διαχείρισης των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων.

2 Η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και πράξεων της Διοίκησης που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και αφορούν την ειδική εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης γίνεται με μέριμνα του Τμήματος Εποπτείας και Υποστήριξης Εταιρειών του π.δ. 296/1989.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.12 άρθρ.9 Ν.2837/2000,    ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

3. Στη Διεύθυνση Β` Εφαρμογής Προγραμμάτων και Χωροταξίας Ε.Ο.Τ. συνιστάται Τμήμα Β6 Τεχνικά, το οποίο ασκεί:

α. τις αρμοδιότητες του Ε.Ο.Τ. που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 18 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993,

β. κάθε άλλο τεχνικό έργο ή άλλη τεχνική εργασία που του ανατίθεται από τη διοίκηση του Ε.Ο.Τ..

γ. Στην ίδια Διεύθυνση συνιστάται τμήμα Β7 Περιουσίας το οποίο τηρεί το αρχείο της περιουσίας του Ε.Ο.Τ.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.14 άρθρ.9 Ν.2837/2000,   ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

4. Από την κατάργηση της Διεύθυνσης Γ` Τεχνικής, όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται αρμοδιότητα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση γενικά τεχνικών έργων, ως τέτοια νοείται για τον Ε.Ο.Τ. η παραπάνω Διεύθυνση Β` Εφαρμογής Προγραμμάτων και Χωροταξίας και το Τμήμα αυτής Β6 Τεχνικό.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.13 άρθρ.9 Ν.2837/2000,   ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

5 . Με αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα τιμολόγια των ιαματικών πηγών και των ακτών που έχει αναλάβει κατά διοίκηση και διαχείριση και εκμεταλλεύεται για δικό της λογαριασμό η εταιρία.

Σημ.: όπως αναριθμήθηκε με την παρ.13 άρθρ.9 Ν.2837/2000,   ΦΕΚ Α 178/3.8.2000),αντικαταστάθηκε με την παρ.14 άρθρ.39     Ν.3105/2003, ΦΕΚ Α 29/10.2.2003  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρ.49 παρ.16

Άρθρο 22
Ένταξη υπηρετούντος προσωπικού

1. Το προσωπικό που υπηρετεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έχει προσληφθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών των καταργούμενων, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του παρόντος, υπηρεσιών Αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ. (Υ.Α./Ε.Ο.Τ.) σε θέσεις προσωπικού που έχουν συσταθεί σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 της υ.α. 32782/10- 18.5.1968 (ΦΕΚ 243 Β`), μεταφέρεται αυτοδίκαια με την κατάργηση των ως άνω υπηρεσιών στην εταιρία με την ίδια σχέση εργασίας. Κατ` εξαίρεση όσοι από το παραπάνω προσωπικό υπηρετούσαν την 31.12.1995 στις κεντρικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. και εξακολουθούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος να υπηρετούν σε αυτές, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας σε αυτές τουλάχιστον τρία (3) έτη, παραμένουν, εφόσον το επιθυμούν, στον Ε.Ο.Τ. και εντάσσονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. σε συνιστώμενες με την ίδια απόφαση προσωποπαγείς θέσεις, με την ίδια σχέση εργασίας και με την ίδια ή συναφή ειδικότητα.

2. Για τη μεταφορά του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο εργασιακό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριναπό τη μεταφορά του, η δε εταιρία λογίζεται ως διάδοχος εργοδότρια για όλες τις συνέπειες.

3. Το προσωπικό που μεταφέρεται στην εταιρία επιτρέπεται είτε να ακολου8εί τις μονάδες στις οποίες υπηρετεί, όταν αυτές μεταβιβάζονται σε τρίτους, είτε να μετατάσσεται, κατά τις εξής διακρίσεις:

α. Σε περίπτωση εκποίησης, εκμίσθωσης και γενικό παραχώρησης της εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών ή άλλων τουριστικών και επιχειρηματικών μονάδων, το προσωπικό της εταιρίας που εργάζεται σε αυτές μπορεί, αν τα επιθυμεί, να ακολουθήσει τις μεταβιβαζόμενες μονάδες, εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του διαδόχου εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή η εργασιακή σχέση μεταξύ εταιρίας και αυτού του προσωπικού διακόπτεται.

β. Αν η εταιρία διαπιστώσει ότι είναι αναγκαία η ορθολογικότερη αναδιάταξη του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν και προέρχεται από μεταφορά, ιδίως διότι μία ή περισσότερες μονάδες εκμετάλλευσης δεν λειτουργούν, υπολειτουργούν ή έχουν παραχωρηθεί ή διότι οι ασκούμενες από την εταιρία δραστηριότητες και η αντίστοιχη οργανωτική διάρθρωσή της απαιτούν λιγότερο προσωπικό ή διότι είναι αναγκαία η μείωση των δαπανών αυτής ή διότι είναι αναγκαία η εγκατάλειψη ή ο περιορισμός ορισμένων τομέων εκμετάλλευσης, τότε το πλεονάζον προσωπικό επιτρέπεται να μετατάσσεται στο Δημόσιο (κεντρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες της Περιφέρειας), Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού με την ίδια ή συναφή σχέση εργασίας. Η διαπίστωση της ανάγκης αναδιάταξης και μετάταξης του προσωπικού κατά ειδικότητα γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και συνοδεύεται απαραίτητο από έκθεση με πλήρη στοιχεία ως προς την ανάγκη μείωσης του αριθμού του προσωπικού που έχει μεταφερθεί στην εταιρία. Στην έκθεση αυτή πρέπει επιπλέον να αναφέρονται οι ανάγκες της εταιρίας σε εξειδικευμένο προσωπικό και να προβλέπονται τα ιδιαίτερα προσόντα που πρέπει να έχει αυτό το προσωπικό, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η τυχόν εξειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα της δραστηριότητας της εταιρίας που αποδεικνύεται με σχετική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Μετά τη διαπίστωση της ανάγκης για μετάταξη του προσωπικού καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας πίνακος των μετατασσόμενων υπαλλήλων κατά κλάδο ή ειδικότητα, με κριτήριο τη μη κατοχή από αυτούς των παραπάνω εξειδικευμένων προσόντων και κατά τα λοιπά την τυχόν δήλωση επιθυμίας του υπαλλήλου για μετάταξη, αλλιώς τη σειρά διορισμού ή πρόσληψής του υπαλλήλου, προηγουμένων των νεοτέρων. Σε περίπτωση ίδιου ημερολογιακού μήνα διορισμού ή πρόσληψης προηγούνται κατά τη μετάταξη κατά σειρά οι άγαμοι έναντι των εγγάμων, οι έγγαμοι που δεν έχουν τέκνα έναντι των εχόντων ή των εγκύων γυναικών ή συζύγων αυτών και μεταξύ εγγάμων που έχουν τέκνα, αυτοί που έχουν μικρότερο αριθμό τέκνων. Ο πίνακας αυτός διαβιβάζεται στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. Κατά τα λοιπά για τις μετατάξεις αυτού του άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφοι 4, 5 και 6 του παρόντος νόμου.

4. Με εξαίρεση το προσωπικό της περ. α` της προηγούμενης παραγράφου, το ως άνω μεταφερόμενο στην εταιρία και μετατασσόμενο στους παραπάνω φορείς του δημόσιου τομέα προσωπικό επιλέγει αν θα εξακολουθήσει να υπάγεται στα ασφαλιστικό ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του Ε.Ο.Τ. ή θα υπαχθεί στα αντίστοιχα ταμεία της νέας του υπηρεσίας. Αν ο εργαζόμενος δεν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της απόφασης για τη μετάταξή του, θεωρείται ότι επιλέγει τα ασφαλιστικά ταμεία της νέας του υπηρεσίας. Μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής, τα προσωπικό παραμένει ασφαλισμένο στα ασφαλιστικό ταμεία που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του.

5. Οι μετατάξεις αυτού του άρθρου επιτρέπεται να διενεργούνται για διάστημα τριών (3) ετών από τη σύσταση της εταιρίας. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιος Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης για δύο (2) ακόμη χρόνια. Στις μετατάξεις αυτού του άρθρου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν 2266/1994.

Σχετικό:  ΥΑ(ΚΟΙΝΗ)Τ/4529/2001 (Β 1039)

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό των Υπηρεσιών Αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ. των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία εκμετάλλευσης έχουν εκποιηθεί, εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Ιανουαρίου 1998 μέχρι την έναρξη ισχύος ταυ παρόντος νόμου. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και στο προσωπικό των μονάδων αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ., των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία εκμετάλλευσης έχουν εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί σε ιδιώτη από 1.1.1997 μέχρι και 31.12.1997, εφόσον ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος και εφόσον το προσωπικό υποβάλλει σχετική αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την κήρυξη της έκπτωσης.

Σχετικό:  άρθρ.49 παρ.7α Ν.3220/2004,ΦΕΚ Α 15/28.1.2004

Σχετικό: .παρ.3 άρθρ.3 Ν.3234/2004,ΦΕΚ Α 52/18.2.2004,

Άρθρο 23
Υφιστάμενες δικαιοπραξίες και εκκρεμείς δίκες

1. Η εκτέλεση των κάθε είδους συμβάσεων ή άλλων εν γένει δικαιοπραξιών, οι οποίες αφορούν τα περιουσιακό στοιχεία ή τις ως άνω επιχειρηματικές μονάδες, των οποίων τη διοίκηση και διαχείριση αναλαμβάνει η εταιρία και οι οποίες έχουν συναφθεί από τον Ε.Ο.Τ. με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέχρι την ημερομηνία ανάληψης της διοίκησης και διαχείρισης αυτών από την εταιρία, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από αυτήν.

2. Εκκρεμείς δίκες για διαφορές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και επιχειρηματικές μονάδες, των οποίων τη διοίκηση και διαχείριση αναλαμβάνει η εταιρία, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την εταιρία. Η συζήτηση των δικών αυτών μπορεί να αναβάλλεται ύστερα από αίτηση του Ε.Ο.Τ. ή της εταιρίας.

3. α) Εκκρεμείς διαδικασίες διαγωνισμών προμηθειών εκτέλεσης έργων αγοροπωλησιών εκμισθώσεων μισθώσεων και εν γένει παραχωρήσεων, οι οποίες αφορούν περιουσιακά στοιχεία και επιχειρηματικές μονάδες των οποίων η διοίκηση και διαχείριση ανήκει στην εταιρεία συνεχίζονται επ`ονόματι και για λογαριασμό της και ολοκληρώνονται από την εταιρεία η οποία καθιστά πλήρως τον ΕΟΤ.

β) Με αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών.

Η συνέχιση και ολοκλήρωση των διαδικασιών προμηθειών και εκτέλεσης έργων της παρούσας παραγράφου πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει περαιωθεί το αργότερο μέχρι την εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε οποιοδήποτε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο. Σε διαφορετική περίπτωση η συνέχιση και ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών γίνεται από τον Ε.Ο.Τ..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.15 άρθρ.9 Ν.2837/2000,  ΦΕΚ Α 178/3.8.2000 και το εδάφιο β΄ αντικαταστάθηκε πάλι  με την παρ.5 άρθρ.39 Ν.3105/2003, ΦΕΚ Α 29/10.2.2003.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 17 και 23 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α`) εφαρμόζονται και στην εταιρία.

5. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. για τη λειτουργία των υπηρεσιών που καταργούνται, για τη μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται στην εταιρία και γενικά για την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων, των οποίων τη διοίκηση και διαχείριση αναλαμβάνει η εταιρία, μεταφέρονται σε αυτήν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.

6. Οποιαδήποτε οφειλή του Ε.Ο.Τ. προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που έχει δημιουργηθεί από τις εκμεταλλεύσεις των επιχειρηματικών μονάδων του, αναλαμβάνεται και εξοφλείται από την εταιρία.

Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές του Ε.Ο.Τ. και των επιχειρηματικών μονάδων αυτού μέχρι την ανάληψη της διοίκησης και διαχείρισης αυτών από την Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης Περιουσίας Ε,Ο.Τ. προς το I.Κ.Α. και τους οργανισμούς, ταμεία και λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές συνεισπράττονται από αυτό (για κύρια και επικουρική ασφάλιση), μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία κεφαλαιοποιούνται.

Επί της ως άνω κεφαλαιοποιημένης οφειλής καταβάλλεται ως προκαταβολή ποσοστό 10%, κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και όχι πέραν του τέλους του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, το δε υπόλοιπο ποσό της οφειλής εξοφλείται σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 1ης Νοεμβρίου 2000.

Η αίτηση για το διακανονισμό πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

οι λεπτομέρειες και o τρόπος εξόφλησης των πιο πάνω οφειλών θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κάθε τυχόν υφιστάμενη φορολογική υποχρέωση του Ε.Ο.Τ., περιλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων και κυρώσεων, προερχόμενη από τη δραστηριότητα των επιχειρηματικών μονάδων του κατά τις τελευταίες δώδεκα χρήσεις μέχρι 3.8.2000, εξαντλείται με τη βεβαίωση φόρου ίσου προς ένα τοις εκατό (1%) επί των εσόδων εκμετάλλευσης των άνω χρήσεων. Με τη βεβαίωση του άνω φόρου όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις του Ε.Ο.Τ. θεωρούνται περαιωμένες. Οι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία βεβαιωθείσες στη Δ.Ο.Υ. απαιτήσεις του Ε.Ο.Τ., που προέρχονται από την εκ μέρους του εκμετάλλευση των ως άνω επιχειρηματικών μονάδων, εκχωρούνται αυτοδικαίως στο Δημόσιο και συμψηφίζονται προς ισόποσες απαιτήσεις του Δημοσίου από τον βεβαιωθέντα κατά τα ανωτέρω φόρο. Τυχόν υπόλοιπο οφειλής του Ε.Ο.Τ. εξοφλείται από την “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.” σε τριάντα έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται όλες οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου και βεβαιώσεων του άνω φόρου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με την παρ.16 άρθρ.9 Ν.2837/2000,   ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε    με την παρ.6 άρθρ.39 Ν.3105/2003, ΦΕΚ Α 29/10.2.2003.

7. Απαιτήσεις “και κάθε άλλο δικαίωμα από σύμβαση” του Ελληνικού Οργανισμού τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), από περιουσιακό στοιχεία και επιχειρηματικές μονάδες του Ε.Ο.Τ., των οποίων η διοίκηση και διαχείριση έχει ανατεθεί στην Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης Περιουσίας Ε.Ο.Τ.” κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.6 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α.),ανεξάρτητα από το χρόνο γενέσεως αυτών,εκχωρούνται αυτοδίκαιως στην Ανώνυμη Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με την παρ.16 άρθρ.9 Ν.2837/2000,   ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με    το άρθρ.49 παρ.10 Ν.3220/2004,ΦΕΚ Α 15/28.1.2004.

8. Εκκρεμείς δίκες για τις απαιτήσεις αυτές συνεχίζονται από την εδάφια στο όνομά της και για λογαριασμό της.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με την παρ.16 άρθρ.9 Ν.2837/2000,   ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

9. Η ρύθμιση για την εξόφληση των εκχωρούμενων απαιτήσεων προς την ως άνω εταιρία γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 9 του Ν. 2741/1999 και την υπ` αριθμ. ΤΙ 1300/31.3.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 462 Β. ). Η οριζόμενη στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση προθεσμία για την υποβολή αίτησης για ρύθμιση παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην ως άνω εκχώρηση περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα απαιτήσεων του Ε.Ο.Τ, που εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις και έχουν ρυθμισθεί από τον Ε.Ο.Τ..

Σημ.: όπως προστέθηκε  με την παρ.16 άρθρ.9 Ν.2837/2000,   ΦΕΚ Α 178/3.8.2000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού

Άρθρο 24
Σύσταση, σύνθεση και αρμοδιότητες

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης. Το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

2.`Εργο του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού είναι η υποβολή εισηγήσεων και γνωμών στον Υπουργό Ανάπτυξης ιδίως για τα εξής:

α) τις διεθνείς εξελίξεις στον τουρισμό σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και τον προσδιορισμό των τάσεων της διεθνούς αγοράς,

β) τον προσδιορισμό των στόχων της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος,

γ) την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού κάλλους,

δ) τη σύνδεση της τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγή αε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,

ε) την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού και την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος,

στ) το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης με την επισήμανση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων, και

ζ) γενικά τον καθορισμό των πλαισίων διαμόρφωσης μίας μακρόπνοης και αποτελεσματικής τουριστικής πολιτικής.

3. Το Συμβούλιο παρέχει επίσης τη γνώμη του στον Υπουργό Ανάπτυξης σε ερωτήματα που του απευθύνει σχετικά με τον τομέα του τουρισμού.

4. Το Συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους της Κυβέρνησης, του Ε.Ο.Τ. και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, καθώς επίσης και από προσωπικότητες που συμβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού στη χώρα μας.

5. Τα μέλη του Συμβουλίου, που δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά τα 40 μέλη, διορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τριετή θητεία. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση διορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού.

Σχετικό:  παρ.1 και 2 άρθρ.6 Ν.3270/2004,ΦΕΚ Α   187/11.10.2004

Άρθρο 25
Λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού

1. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προΐσταται του διοικητικού προσωπικού του Συμβουλίου και υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο για το Συμβούλιο.

Τον Πρόεδρο, όταν είναι απών, κωλύεται ή ελλείπει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

2. Για την εξυπηρέτηση του έργου του Συμβουλίου και ιδίως για την εξυπηρέτηση της εγκατάστασης και των διοικητικών αναγκών αυτού, για την ανάθεση ερευνών και μελετών, καθώς και την πραγματοποίηση των άλλων λειτουργιών του Συμβουλίου, εγγράφεται ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι δαπάνες του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται από την αρμόδια διεύθυνση οικονομικού του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Ο Ε.Ο.Τ. παρέχει κάθε είδους αναγκαία συνδρομή για την υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. μπορεί να διατίθενται στο Συμβούλιο υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. με παράλληλα καθήκοντα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού Επταμελής Εκτελεστική Γραμματεία, ορίζεται η σύνθεσή της, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτής, οι αρμοδιότητες της, μεταξύ των οποίων και η σύνταξη σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επαγγελμάτων, η καταπολέμηση των αντικινήτρων στον τουρισμό, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια της λειτουργίας της.

Σημ.: όπως η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.3 άρθρ.6 Ν.3270/2004,ΦΕΚ Α 187/11.10.2004.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον Τουρισμό

Άρθρο 26
Τροποποίηση διατάξεων για τους χώρους Οργανωμένης Κατασκήνωσης (κάμπινγκς)

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 688/1948 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

Επίσης από την 1η Ιανουαρίου 1995 όλοι οι χώροι οργανωμένης Κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους (CAMPINGS), οι οποίοι λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., είναι υποχρεωτικώς μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

2. Το εδάφιο δ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.δ. 3430/1955, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2160/1993, αντικαθίσταται ως εξής.

δ) Από είκοσι έξι (26) εκλεγμένους αντιπροσώπους των ξενοδοχείων κάθε λειτουργικής μορφής της χώρας, καθώς και από έναν εκλεγμένο αντιπρόσωπο των χώρων οργανωμένης Κατασκήνωσης της χώρας, πσυ εκλέγονται, όπως καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρ8ρου 18 του ν.δ. 3430/1955, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρ8ρου 7 του ν. 2160/1993, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

Για την εκλογή του αντιπροσώπου των χώρων οργανωμένης Κατασκήνωσης, το εν λόγω καταλύματα όλης της χώρας αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα, η οποία εκλέγει έναν αντιπρόσωπο με καθολική ψηφοφορία από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα κάμπινγκ όλων των τάξεων.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού θα εφαρμοσθούν για πρώτη φορά στις πρώτες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκλογές, που θα διενεργηθούν για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

5. Στους χώρους οργανωμένης Κατασκήνωσης έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του ν. 881/1979 (ΦΕΚ 58 Α`). Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 881/1979 στους χώρους οργανωμένης Κατασκήνωσης ορίζεται ότι:

α) οι χώροι οργανωμένης Κατασκήνωσης αντιστοιχούν προς τα ξενοδοχεία Γ` τάξης,

β) κάθε “θέση” και κάθε “οικίσκος” των χώρων οργανωμένης Κατασκήνωσης αντιστοιχεί σε ένα ενοικιάσιμο δωμάτιο ξενοδοχείου,

γ) η δυναμικότητα των χώρων οργανωμένης Κατασκήνωσης σε κλίνες αντιστοιχεί στον αριθμό των θέσεων εκάστου χώρου οργανωμένης Κατασκήνωσης προσαυξημένο κατά ποσοστό 50% και στον αριθμό των οικίσκων του προσαυξημένο κατά ποσοστό 100%. Εάν τυχόν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα. Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού των κλινών ακολουθείται και για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων.

6. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 881/1979 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

Προκειμένου περί χώρου οργανωμένης Κατασκήνωσης το ελάχιστο όριο μηνιαίας εισφοράς δεν μπορεί ποτέ να αντιστοιχεί σε αριθμό κλινών μικρότερο των εκατόν πέντε (105).

Άρθρο 27
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α`)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως ακολούθως.

2. Ξενώνες Νεότητας:

α. Ξενώνες Νεότητας είναι καταλύματα που εξυπηρετούν πρόσωπα νεαρής ηλικίας ημεδαπά ή αλλοδαπά, εφοδιασμένα με ειδική κάρτα ομοσπονδιών, σωματείων ή ιδρυμάτων και υπάγονται στην εποπτεία του Ε.Ο.Τ

β. Οι επιχειρήσεις των Ξενώνων Νεότητας ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες εκπληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος όπως εκάστοτε ισχύουν.

γ. Ξενώνες Νεότητας που λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος δύνανται να εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους ως φυσικά ή νομικό πρόσωπα με εμπορικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις τους ανταποκρίνονται στα ελάχιστα κριτήρια ένταξής τους στην κατηγορία των καταλυμάτων των Ξενώνων Νεότητας.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. καθορίζονται τα ελάχιστα κριτήρια ένταξης των υφιστάμενων Ξενώνων Νεότητας, με τα οποία πρέπει να διασφαλίζεται ιδίως υψηλός βαθμός όρων υγιεινής, λειτουργικότητα των ξενώνων και παροχή βασικών υπηρεσιών, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του σήματος. Όσοι δεν εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους με τις παραπάνω προϋποθέσεις, επιλέγουν την ένταξή τους σε μία από τις κατηγορίες καταλυμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος.

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2160/19θ3 προστίθεται εδάφιο γ`, που έχει ως εξής:

γ. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, στους παραβάτες των προηγούμενων εδαφίων επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. πρόστιμο από 200.000 μέχρι 1.000.000 δραχμές για κάθε παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου διπλασιάζεται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., τα πρόστιμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται.

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης β` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993 έχουν εφαρμογή και σε τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, που λειτουργούν χωρίς να έχουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος ειδικό σήμα λειτουργίας.

4. Η παρ. 22 του άρ8ρου 6 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

“22. Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση φορέων του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα, φυσικών ή νομικών προσώπων, επιτρέπεται να δημιουργούνται σε κάθε παραθαλάσσιο οικισμό δήμου ή κοινότητας μέχρι μία ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα. Για τη δημιουργία αυτών απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η ράμπα. Η έγκριση παρέχεται, ύστερα από γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτής της αίτησης, μετά δε την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η έγκριση θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως οι ράμπες, μετό την κατασκευή τους αποτελούν κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και η αρμοδιότητα της συντήρησής τους ανήκει στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στις παραμεθόριες περιοχές.”

5. Στο τέλος της παρ 5 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής.

Η χρήση και η εκμετάλλευση των παραπάνω τουριστικών λιμένων μπορεί να παραχωρείται σε Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού με σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 7 του παρόντος, εφόσον είναι κύριος ή επικαρπωτής παράκτιου ακινήτου, που έχει περιληφθεί στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα ή συνέχεται με αυτήν και εφόσον αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του λιμένα έργων.

6. Στο τέλος του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προστίθεται νέα παρ. 12 που έχει ως εξής:

12. Κάθε αίτηση χωροθέτησης που υποβάλλεται στη Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων συνοδεύεται από ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, εάν αφορά σε τουριστικό λιμένα ή σε λιμένα ξενοδοχειακής μονάδας και σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές εάν αφορά σε ζώνη αγκυροβολίου ή σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει ετησίως το πέντε τοις εκατό (5%). Η διαδικασία είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης αυτού του τέλους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών.

7. Το άρθρο 34 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 34

Δημιουργία ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών

1. Η δημιουργία ζωνών αγκυροβολίων και καταφυγίων τουριστικών σκαφών περιλαμβάνει τη χωροθέτησή τους και την εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται για τη λειτουργία τους.

2. Ζώνη αγκυροβολίου με ελαφρύ εξοπλισμό δημιουργείται εντός προστατευμένων όρμων, όταν δεν θεωρείται σκόπιμη η δημιουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμών που μπορεί να επιφέρουν οριστική αλλοίωση του περιβάλλοντος. Καταφύγιο τουριστικών σκαφών δημιουργείται εντός λιμένων ή προστατευμένων όρμων, όπου παρέχονται κατ` ελάχιστον, οι παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύματος, κοινόχρηστου τηλεφώνου, παροχής καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων, απορριμμάτων, πυρόσβεσης και ενδιαιτήσεως υγιεινής.

3. Η ζώνη αγκυροβολίου και το καταφύγιο τουριστικών σκαφών αποτελούν είδη τουριστικού λιμένα. Η θαλάσσια ζώνη τους καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29 του παρόντος. Η χερσαία ζώνη τους μπορεί να περιλαμβάνει αιγιαλό, παραλία, τμήμα χερσαίας ζώνης, λιμένα και ενδεχόμενες προσχώσεις που έχουν καταγραφεί ως δημόσιο κτήμα.

4. Η χωροθέτηση ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών μπορεί να γίνεται είτε με πρωτοβουλία της Γραμματείας Στήριξης Τουριστικών Λιμένων είτε ύστερα από αίτηση προς αυτήν οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου για χωροθέτηση και παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης αγκυροβολίου ή του καταφυγίου. Για τη χωροθέτηση αυτή απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας. 1:10.000 ή απόκομμα χάρτου στο οποίο εμφαίνεται η ακριβής θέση των έργων.

β) Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας. 1.1.000 στο οποίο θα εμφαίνεται η αιτούμενη θαλάσσια ζώνη.

γ) Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας. 1.1.000 των προτεινόμενων έργων και εγκαταστάσεων.

δ) `Έκθεση γενικής περιγραφής λιμενικών έργων και των λοιπών έργων και εγκαταστάσεων της θαλάσσιας ζώνης.

ε) Το ερωτηματολόγιο του Πίνακα 3 του άρθρου 16 της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678 Β`), όπως ισχύει.

5. Η χωροθέτηση ζώνης αγκυροβολίου και καταφυγίου τουριστικών σκαφών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του παρόντος. Η χωροθέτηση καταφυγίων τουριστικών σκαφών εντός της ζώνης υφιστάμενου εμπορικού λιμένα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993

6. Σε περίπτωση χωροθέτησης ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών με πρωτοβουλία της Γραμματείας, η εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων έργων για τη δημιουργία και λειτουργία τους ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. Η χρήση και η εκμετάλλευσή τους παραχωρείται στον κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάδοχο των έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993.

7. Σε περίπτωση χωροθέτησης ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών, μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου τρίτου, η χρήση και εκμετάλλευση της ζώνης αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών παραχωρείται σε αυτόν (φορέα διαχείρισης), έναντι ανταλλάγματος, με την απόφαση χωροθέτησης του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. Η παραπάνω αίτηση ανακοινώνεται από τη Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων στην οικεία Νομαρχία και στον οικείο Ο.Τ.Α., οι οποίοι υποχρεούνται να την αναρτήσουν στο κατάστημά τους επί σαράντα (40) ημέρες. Σε περίπτωση που υποβληθούν στη Γραμματεία εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας περισσότερες αιτήσεις για χωροθέτηση και παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή του ίδιου καταφυγίου τουριστικών σκαφών, η παραχώρηση γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό που διενεργείται κατ` ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. Ο φορέας διαχείρισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τα προβλεπόμενα έργα για τη δημιουργία και λειτουργία της ζώνης αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, που του παραχωρήθηκε με την παραπάνω διαδικασία.

8. Τα έργα και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται στις ζώνες αγκυροβολίου και στα καταφύγια τουριστικών σκαφών, ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο.

8. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

“Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των ζωνών αγκυροβολίου και των καταφυγίων τουριστικών σκαφών που προβλέπονται στο άρθρο 34 του παρόντος, του προαναφερθέντος ποσοστού μειωμένου κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Άρθρο 28
Κανονισμός Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. και μετάταξη προσωπικού

1.α. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α) και τα κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα ή εκδιδόμενα προεδρικά διατάγματα και οι λοιπές σχετικές κανονιστικές πράξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στον τομέα τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

β. Η σχετική προκήρυξη μπορεί να γίνεται χωριστά για κάθε αντικείμενο ανάθεσης. Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.) τα νομικά πρόσωπα των ενδιάμεσων φορέων μπορεί να είναι και κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα δε προσόντα τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1 άρθρ.23   Ν.2919/2001,ΦΕΚ Α 128,25.6.2001.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.), καταρτίζεται Κανονισμός Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. με τον οποίο ορίζονται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών εξωτερικού, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των υπηρεσιών αυτών, τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής των προϊσταμένων και των υπαλλήλων, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διάρκεια της μετάθεσης και της απόσπασής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι οργανικές θέσεις των υπηρεσιών εξωτερικού πληρούνται και με μετάθεση ή με απόσπαση μονίμων ή επί θητεία ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ. κατά προτεραιότητα ή άλλων φορέων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Τα προσόντα των προϊσταμένων και οι προϋποθέσεις και η διάρκεια της μετάθεσης ή απόσπασης μπορεί να καθορίζονται και κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων. Το επίδομα αλλοδαπής της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α`) καταβάλλεται και στους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. στην αλλοδαπή.

Από τη δημοσίευση του ως άνω προεδρικού διατάγματος παύει αυτοδικαίως η μετάθεση και απόσπαση των υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., καθώς και η θητεία των προϊσταμένων των υπηρεσιών αυτών. Οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να γίνουν οι μεταθέσεις ή οι αποσπάσεις στις υπηρεσίες του εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Κανονισμού. Με τα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 μπορεί να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται οι παραπάνω υπηρεσίες και να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται οι αρμοδιότητές τους.

3. Αν στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του Ε.Ο.Τ. διαπιστώνεται ότι είναι αναγκαία η ορθολογικότερη αναδιάταξη του προσωπικού του, ιδίως λόγω κατάργησης ή αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του, μείωσης των δραστηριοτήτων του, ανάγκης μείωσης των δαπανών του μείωσης των πόρων του, περιορισμού ή εγκατάλειψης τομέων εκμετάλλευσης, τότε το πλεονάζον κάθε φύσης προσωπικό (μόνιμο με θητεία ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) αυτού και των Υπηρεσιών Αυτεπιστασίας επιτρέπεται να μετατάσσεται στο Δημόσιο (κεντρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες της περιφέρειας, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού με την ίδια σχέση εργασίας. Η διαπίστωση της ανάγκης αναδιάταξης και μετάταξης του προσωπικού κατά κλάδο ή ειδικότητα γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Τ. και συνοδεύεται απαραίτητα από έκθεση με πλήρη στοιχεία ως προς την ανάγκη μείωσης του αριθμού του προσωπικού. Στην έκθεση αυτή θα πρέπει επιπλέον να αναφέρονται οι τυχόν ανάγκες του Ε.Ο.Τ. σε εξειδικευμένο προσωπικό και να προβλέπονται τα ιδιαίτερα προσόντα που πρέπει να έχει αυτό το προσωπικό, όπως η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η εξειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας του Ε.Ο.Τ., που αποδεικνύεται με σχετική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Μετά τη διαπίστωση της ανάγκης για μετάταξη του προσωπικού καταρτίζεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο του Ε.Ο.Τ. πίνακας των μετατασσόμενων υπαλλήλων κατά κλάδο ή ειδικότητα με κριτήριο τη μη κατοχή από αυτούς των παραπάνω εξειδικευμένων προσόντων και κατά τα λοιπά την τυχόν δήλωση επιθυμίας του υπαλλήλου για μετάταξη, αλλιώς τη σειρά διορισμού ή πρόσληψής του υπαλλήλου, προηγουμένων των νεοτέρων. Σε περίπτωση ίδιου ημερολογιακού μήνα διορισμού ή πρόσληψης προηγούνται κατά τη μετάταξη κατά σειρά οι άγαμοι, έναντι των εγγάμων, οι έγγαμοι που δεν έχουν τέκνα έναντι των εχόντων ή των εγκύων γυναικών η συζύγων αυτών και μεταξύ εγγάμων που έχουν τέκνα αυτοί που έχουν μικρότερο αριθμό τέκνων. Ο πίνακας αυτός διαβιβάζεται στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.

Σχετικό:  παρ.6 του άρθρου 10 του Ν.2837/2000 (Α΄ 178

4. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καταρτίζει πίνακα με τις κενές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τις τυχόν ανάγκες πέραν των κενών θέσεων των υπηρεσιών και φορέων στους οποίους επιτρέπεται να γίνουν οι παραπάνω μετατάξεις.

5. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης και του οικείου υπουργού. Η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της οργανικής θέσης του μετατασσομένου. Αν ο μετατασσόμενος δεν κατέχει οργανική θέση, η μετάταξη γίνεται σε κενή οργανική θέση. Αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, τότε η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας και σε ίδιο ή σε συναφή κλάδο ή ειδικότητα. Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας τους, καθώς και σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους στον Ε.Ο.Τ., στις Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας Ε.Ο.Τ., στην “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, στην “Ξενοδοχεία Τελεφερίκ και Καζίνα Αττικής Α.Ε.” και στις εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 28371 2000 (ΦΕΚ 178 Α), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α). Η παραπάνω βαθμολογική κατάταξη γίνεται μόνο στους φορείς εκείνους στους οποίους από τον οργανισμό τους προβλέπεται διαβάθμιση των θέσεων. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική μισθολογική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και τις απολαβές της νέας θέσης. Ως τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης νοούνται ο βασικός μισθός, η τυχόν Α.Τ.Α., το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και το οικογενειακό επίδομα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.4   Ν.3139/2003,ΦΕΚ Α 100/30.4.2003.

6. Το μετατασσόμενο προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων επιλέγει αν θα εξακολουθήσει να υπάγεται στα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του Ε.Ο.Τ. ή θα υπαχθεί στα αντίστοιχα ταμεία της νέας του υπηρεσίας. Αν ο εργαζόμενος δεν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της απόφασης μετάταξης, θεωρείται ότι επιλέγει τα ασφαλιστικά ταμεία της νέας του υπηρεσίας. Μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής, το προσωπικό παραμένει ασφαλισμένο στα ασφαλιστικά ταμεία που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του.

7. Οι μετατάξεις αυτού του άρθρου επιτρέπεται να διενεργούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) χρόνων από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στις μετατάξεις αυτού του άρθρου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2266/1994.

Σχετικό: παρ.4 άρθρ.12 Ν.2941/2001,ΦΕΚ Α 201/12.9.2001

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 3 – 6 του παρόντος άρθρου.

Σχετικό: παρ.3 άρθρ.3 Ν.3234/2004,ΦΕΚ Α 52/18.2.2004

Άρθρο 29

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.. στο Υπουργείο Ανάπτυξης (τομέας Τουρισμού) και στις Περιφέρειες και να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται αυτές οι υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να συνιστώνται νέες ή να αναδιαρθρώνονται οι υφιστάμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης (τομέας Τουρισμού) και των Περιφερειών, στις οποίες μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες, να συνιστώνται ή να μεταφέρονται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις, να μεταφέρονται οι αναγκαίοι πόροι, να συνιστώνται τα αναγκαία όργανα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες.

β. Μετά την δημοσίευση των ανωτέρω Προεδρικών Διαταγμάτων, αν κριθεί αναγκαίο, με κοινή απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών μπορεί να ανατίθεται προσωρινά ή υποστήριξη του έργου μιας Δ/νσης Τουρισμού άλλης Περιφέρειας που έχει την απαιτούμενη για το σκοπό αυτό υποδομή.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 27 παρ.2 Ν.2965/2001,    ΦΕΚ Α 270/23.11.2001

2. Για την κάλυψη των αναγκών που δημιουργούνται από τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται να μετατάσσεται προσωπικό του Ε.Ο.Τ. κατά προτεραιότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τους όρους και με τη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφοι 3 – 8 του παρόντος. Ειδικά στις μετατάξεις προς τις Περιφέρειες προηγούνται οι υπάλληλοι που έχουν προϋπηρεσία σε περιφερειακή υπηρεσία του Ε.Ο.Τ..

3. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του εδαφίου α` της παρ.1 του αυτού άρθρου μέχρι την ολοκλήρωση των μετατάξεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού, οι υπηρετούντες στις εκάστοτε καταργούμενες περιφερειακές υπηρεσίες υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις οικείες Περιφέρειες. Οι υπάλληλοι αυτοί θεωρούνται αποσπασμένοι στην Περιφέρεια μέχρις ότου μεταταγούν. Για την απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία κοινοποιείται στον Ε.Ο.Τ και στον υπάλληλο.

β) Η μισθοδοσία των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου και οι λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και των μισθωμάτων, των καταργούμενων περιφερειακών υπηρεσιών του ΕΟΤ, συνεχίζουν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου θα δημοσιευθεί το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 27 Ν.2965/2001,     ΦΕΚ Α 270/23.11.2001.

4. Ομοίως από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του εδαφίου α` της παρ. 1 το Δημόσιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του Ε.Ο.Τ., που προήλθαν από την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων ή απορρέουν από τις κάθε φύσης δικαιοπραξίες που έχουν καταρτισθεί από τον Ε.Ο.Τ. στα πλαίσια της άσκησης αυτών των αρμοδιοτήτων.

Σχετικό: παρ.3 άρθρ.3 Ν.3234/2004,ΦΕΚ Α 52/18.2.2004

Άρθρο 30
Τουριστικά τραίνα

1. Τουριστικό τραίνο ορίζεται το οδικό όχημα ειδικής κατηγορίας (μικρογραφία τραίνου) που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα (μηχανή έλξης) και μέχρι τρία (3) ρυμουλκούμενα οχήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους ως μια κυκλοφοριακή μονάδα, κινούμενο επί οδών, συνολικού μήκους όχι μεγαλύτερου των είκοσι (20) μέτρων. Οι τεχνικές απαιτήσεις, η διαδικασία έκδοσης έγκρισης τύπου και κάθε λεπτομέρεια για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Επιτρέπεται η κυκλοφορία τουριστικών τραίνων για ειδικές διαδρομές, στις οποίες το όχημα μεταφέρει επιβάτες σε περιοχές που παρουσιάζουν τουριστικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον με δυνατότητα αποβίβασης και επιβίβασης σε προκαθορισμένες στάσεις της διαδρομής με εισιτήριο που εκδίδεται μόνο στην αφετηρία. Η αφετηρία, η διαδρομή και οι στάσεις καθορίζονται με απόφαση του Ε.Ο.Τ., μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α., σχετικά με τη βατότητα της οδού.

3. Η θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου γίνεται μετά από έγκριση του Ε.Ο.Τ., σε επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού και σε ΚΤΕΛ του νομοθετικού διατάγματος 102/1973 (α) με έδρα την περιοχή που δίδεται η έγκριση κυκλοφορίας αυτών, εφόσον έχουν άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α`), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και σε γραφεία γενικού ή εσωτερικού τουρισμού. Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου δίδεται και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) χωρίς την υποχρέωση κατοχής άδειας λειτουργίας τουριστικού γραφείου.

4. Το κόμιστρο των τουριστικών τραίνων διαμορφώνεται ελεύθερα. Το διαμορφούμενο κάθε φορά κόμιστρο, ανακοινώνεται στον οικείο νομάρχη και στην τοπική υπηρεσία του Ε.Ο.Τ τουλάχιστο δεκαπέντε (15) ημέρες προ της εφαρμογής του.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται τα κριτήρια προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, οι προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία του τουριστικού τρένου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταξινόμησης, οι όροι λειτουργίας των τουριστικών τρένων, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παράβαση των όρων αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 27 παρ.1 Ν.3498/2006,   ΦΕΚ Α 230/24.10.2006.

6. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος άρθρου, του Κ.Ο.Κ. και της τουριστικής νομοθεσίας επιβάλλονται οι κυρώσεις:

α) του ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182 Α`) “Κύρωση του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας”,

β) του άρθρου 11 του ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α.) “Περί τουριστικών γραφείων”, όπως αυτό ισχύει,

γ) του άρθρου 13 του ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α΄).

δ) των άρθρων 3 και 4 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α`) “Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 27 παρ.2 Ν.3498/2006,   ΦΕΚ Α 230/24.10.2006.

Άρθρο 31
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α. η περίπτωση ε` της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2160/1993, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις για τις μισθώσεις ακινήτων τρίτων,

β. κάθε άλλη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ            ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ   ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                                                        ΑΠ.-ΑΘ.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ                                 ΒΑΣ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ   ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ         ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΚΩΝΣΤ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ                                                                                ΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ    ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ        ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΤΑΥΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ                   ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 26 Αυγούστου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ