ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2629 ΦΕΚ Β’ 154/10.7.1998

Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ τουΥπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της ΕλληνικήςΔημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την εκτέλεσηκοινών περιπολιών από την Αστυνομία Συνόρων και τοΕλληνικό Λιμενικό Σώμα για την αποτελεσματικότερηαστυνόμευση της θαλάσσιας μεθορίου μεταξύ των δύοχωρών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισσε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την εκτέλεση κοινών περιπολιών από την Αστυνομία Συνόρων και το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της θαλάσσιας μεθορίου μεταξύ των δύο χωρών, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 1998, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική έχει ως εξής :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΚΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Λ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αλβανίας για τη συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου 1992,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τα Πρακτικά που υπογράφηκαν κατά την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης συνάντησης της Ελληνοαλβανικής Υποεπιτροπής Μεθορίου και Άμυνας (Τίρανα, 17 Ιουνίου 1995) και τα Πρακτικά που υπογράφηκαν με την ολοκλήρωση των εργασιών της δεύτερης συνάντησης της ίδιας Υποεπιτροπής (Αθήνα, 11 Ιουνίου 1996),

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τα όσα συζητήθηκαν για τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών Αστυνομικών στη συνάντηση των εκπροσώπων τους στα Ιωάννινα στις 25 Οκτωβρίου 1997,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τα όσα συζητήθηκαν για τη συνεργασία του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος και της Αλβανικής Αστυνομίας Συνόρων κατά τη συνάντηση εκπροσώπων τους στην Αθήνα την 1η και 2α Δεκεμβρίου 1997,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τα συμπεράσματα της Διεθνούς Διάσκεψης για την Αλβανία, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 31 Ιουλίου 1997,

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Γραμματέας Επικρατείας του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως “Μέρη”, συμφώνησαν ως ακολούθως :

Άρθρο1

Άρθρο 1Τα Μέρη επισήμαναν την ανάγκη συνεργασίας στον τομέα εκτέλεσης υπηρεσίας της Αστυνομίας Συνόρων, προβλέποντας κοινά μέτρα για τη φύλαξη της θαλάσσιας μεθορίου της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, καθώς και των Αλβανικών χωρικών υδάτων.

Άρθρο 2

Η Ελληνική πλευρά αναλαμβάνει να διαθέσει δύο (2) περιπολικά σκάφη υπηρεσίας για περιπολία στη θαλάσσια μεθόριο με πλήρη εξοπλισμό σε άνδρες και τεχνικά μέσα.

Άρθρο 3

Το προσωπικό και τα μέσα βοήθειας και μέριμνας της Ελληνικής πλευράς θα ονομαστούν “Η Ελληνική Αποστολή συνεργασίας για την φύλαξη της ελληνο-αλβανικής θαλάσσιας μεθορίου.

Άρθρο 4

Τα περιπολικά της Ελληνικής Αποστολής θα έχουν αφετηρία το λιμάνι της Κέρκυρας και θα αναλάβουν δράση στα διεθνή, καθώς και στα τοπικά χωρικά ύδατα της Αλβανίας, από του Ακρωτηρίου Στύλος μέχρι το Ακρωτήριο KEPIN E GJUHES.

Άρθρο 5

Παράλληλα με το προσωπικό και το πλήρωμα της Ελληνικής Αποστολής, όταν πρόκειται για περιπτώσεις εντός της Αλβανικής Επικράτειας και των χωρικών υδάτων της Αλβανίας, θα συμμετέχει προσωπικό και πλήρωμα της Αλβανικής πλευράς. Το προσωπικό και το πλήρωμα της Αλβανικής πλευράς που θα αναλάβει δράση, από κοινού με την Ελληνική Αποστολή, θα καθορισθεί από τις δύο πλευρές. Το προσωπικό αυτό αποτελεί την Αλβανική Αρχή στην Αποστολή και θα έχει έδρα την Κέρκυρα.

Άρθρο 6

Η Ελληνική Αποστολή θα ενεργεί μόνο μετά από αίτημα ή συγκατάθεση των Αλβανικών Αρχών, εφόσον η Αποστολή αυτή αναλαμβάνει δράση στα χωρικά ύδατα της Αλβανίας. Κατά την εκτέλεση αυτών των δράσεων, η Αποστολή πρέπει να σεβαστεί τη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία της Αλβανίας.

Άρθρο 7

Η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών επιδιώκει την επίτευξη των ακόλουθων στόχων :

– Την κατάρτισητων σχεδίων φύλαξης της ελληνοαλβανικής θαλάσσιας μεθορίου και τον έλεγχο της εφαρμογής τους.

– Την εκτέλεση περιπολιών στο θαλάσσιο τομέα με στόχο την πρόληψη της λαθρομετανάστευσης, του λαθρεμπορίου, της διακίνησης όπλων, ναρκωτικών και ψυχοτροπικών ουσιών, την αποτροπή των περιπτώσεων ληστείας στο έδαφος των αντίστοιχων κρατών, καθώς και την καταδίωξη και ακινητοποίηση των πλωτών μέσων που έχουν κλαπεί.

– Τη βελτίωση του συστήματος διεύθυνσης και επικοινωνίας για τη δραστηριοποίηση της Αστυνομίας Συνόρων μεταξύ εκείνων που ευρίσκονται στα περιπολικά, με τους υπόλοιπους που ευρίσκονται στην ξηρά.

– Την ανταλλαγή εμπειρίας για την εκτέλεση υπηρεσίας, τη χρησιμοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού και τις επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν τη διεύθυνση της Αστυνομίας Συνόρων.

Άρθρο 8

Τα μέλη της Αλβανικής Αποστολής θα εγκατασταθούν στην Κέρκυρα όπου θα διατηρούν επαφές με εκπροσώπους των κεντρικών και τοπικών αρμόδιων Αλβανικών Αρχών της Αστυνομίας Συνόρων και θα φροντίσουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρωτόκολλο αυτό.

Άρθρο 9

Η Αλβανική πλευρά αναλαμβάνει να ενημερώσει τις Αλβανικές Αρχές για την παρουσία των πλωτών περιπολικών της Ελληνικής Αποστολής, για τα δρομολόγια και το χρόνο περιπολίας του εντός των Αλβανικών χωρικών υδάτων. Η Ελληνική Αποστολή θα φροντίσει να ενημερώσει, για λογαριασμό της Αλβανικής Κυβέρνησης, τα εμπορικά σκάφη τρίτων χωρών για την παρουσία των πλωτών περιπολικών της Ελληνικής Αποστολής στα Αλβανικά χωρικά ύδατα.

Άρθρο 10

Για την καλύτερη λειτουργία της Αποστολής θα δημιουργηθεί στην Κέρκυρα Κοινό Συντονιστικό Επιτελείο, που θα συγκροτείται από Ανώτερους Αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Αλβανικής Αστυνομίας Συνόρων.

Σκοπός του κοινού αυτού Επιτελικού Οργάνου θα είναι ο προγραμματισμός και ο συντονισμός των κινήσεων των περιπολικών σκαφών που διατίθενται για την αποστολή αυτή, καθώς και η συνεργασία με τους επικεφαλείς εθνικών φορέων που μεριμνούν υπό άλλες μορφές, καθώς και με διεθνείς φορείς που δρουν στην Αλβανία, όπως με το Πολυμερές Συμβουλευτικό Αστυνομικό Κλιμάκιο της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (Μ.Α.Ρ.Ε.), καθώς και την Αποστολή Τελωνειακής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.C.C.A.).

Άρθρο 11

Το προσωπικό τόσο της Ελληνικής όσο και της Αλβανικής Αποστολής θα ενεργεί φέροντας τη στολή του και τον προσωπικό οπλισμό του. Τα περιπολικά σκάφη θα διαθέτουν στο κατάστρωμά τους τον προβλεπόμενο εξοπλισμό.

Διατηρούνται τα αναφαίρετα δικαιώματα της αυτοάμυνας και των πιθανών περιπτώσεων χρήσης των όπλων με στόχο την προειδοποίηση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των δύο πλευρών.

Άρθρο 12

Στην Ελληνική Αποστολή θα επιτραπεί να διατηρεί τη σημαία της Ελλάδας, υπό τη μορφή που προβλέπεται, στις στολές και στα περιπολικά σκάφη κατά την εκτέλεση της Αποστολής στα Αλβανικά χωρικά ύδατα, όπου, παράλληλα με την Ελληνική σημαία, στον ιστό των σκαφών θα φέρεται και η Αλβανική σημαία.

Άρθρο 13

Τα έξοδα συντήρησης και μετακινήσεων των περιπολικών σκαφών, καθώς και των πληρωμάτων της Ελληνικής και της Αλβανικής Αποστολής, καλύπτονται από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Άρθρο 14

Τα περιπολικά σκάφη που θα χρησιμοποιηθούν από την Αποστολή δεν θα υπόκεινται σε υποχρέωση εγγραφής τους στα αλβανικά νηολόγια ούτε σε υποχρέωση έκδοσης αλβανικής άδειας ή αλβανικής εμπορικής ασφάλειας.

Άρθρο 15

Το προσωπικό της Αποστολής απέχει από κάθε πράξη ή δραστηριότητα που δεν ταυτίζεται με την εντολή όπως αυτή προβλέπεται στο παρόν Πρωτόκολλο.

Άρθρο 16

Αναφορικά με τα όσα προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας για οποιοδήποτε ζήτημα που έχει σχέση με το καταστατικό, τα ειδικά δικαιώματα και την ασυλία του προσωπικού των δύο Αποστολών, καθώς και τα είδη που ανήκουν στις αποστολές, τους τρόπους χρήσης και τις συνθήκες υπηρεσίας, τις διευκολύνσεις επικοινωνίας και συναλλάγματος, τις διαμαρτυρίες, τις ποινικές διώξεις, την επίλυση των διαφορών και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την παρουσία και δραστηριότητα των Αποστολών στην Ελλάδα ή την Αλβανία, θα εφαρμοστούν “mutatismutandis”τα προβλεπόμενα στο Memorandum of Understanding ” BEARING ON THE STATUS OF THE WEU MULTINATIONAL ADVISORY POLICE ELEMENT TO ALBANIA (M.A.P.E.)” μεταξύ Αλβανίας και Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 24 Ιουνίου 1997.

Άρθρο17

Οι διαφωνίες σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου αυτού, οι οποίες δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθούν με άμεσες συζητήσεις, πρέπει, σε περίπτωση που δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, να επιλύονται από το Κοινό Συντονιστικό Επιτελείο με βάση το ως άνω άρθρο 10 ή μέσω της διπλωματικής οδού των δύο πλευρών.

Άρθρο 18

Η Αποστολή διαρκεί εκατόν ογδόντα ημέρες. Τα Μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας της Αποστολής, σε συνάρτηση με την πορεία εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας.

Άρθρο 19

Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία ανταλλαγής των αντίστοιχων ανακοινώσεων, με τις οποίες οι δύο πλευρές θα ενημερώνουν η μία την άλλη για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών.

Το καθένα από τα Μέρη του Πρωτοκόλλου αυτού δύναται να προτείνει τροποποιήσεις για τις διατάξεις που περιέχει. Οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ όταν γίνουν αποδεκτές εγγράφως και από τα δύο Μέρη.

Με βάση τα προαναφερόμενα, οι Αντιπρόσωποι προσκομίζοντας τις αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις, υπογράφουν το παρόν Πρωτόκολλο.

Υπεγράφη στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 1998 σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στην αλβανική και την ελληνική γλώσσα, έχοντα και τα δύο κείμενα την ίδια ισχύ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (υπογραφή)(υπογραφή)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΜΑΚΗΣNDRE LEGISI Υπουργός Εμπορικής Ο Γραμματέας Ναυτιλίας Επικρατείας του Υπουργείου Εσωτερικών

Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά, που καταρτίζονται από το Κοινό Συντονιστικό Επιτελείο του άρθρου 10 του παρόντος Πρωτοκόλλου, εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 19 εδάφιο πρώτο αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΡΩΜΑΙΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ