ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2628 ΦΕΚ Α’ 151/6.7.1998

Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με τηνεπωνυμία “Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους(Ο.Δ.-ΔΗ.Χ.)” και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός

1. Συνιστάται Οργανισμός με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.Δ.Η.Χ.)” με έδρα την Αθήνα. Ο Οργανισμός έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

2. Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για τη χρηματοδότηση τουΔημοσίου, η βελτιστοποίηση του κόστους δανεισμού και η επίτευξη τηςκαλύτερης δυνατής διάρθρωσης (ως προς τη σύνθεση και χρονική διάρκεια) τουδημοσίου χρέους ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας και τις διεθνείςοικονομικές συνθήκες.

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού ο Οργανισμός:

α) Καταστρώνει το Πρόγραμμα Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους του ΕλληνικούΔημοσίου σε ευρώ και άλλα νομίσματα σε ετήσια βάση, και αν απαιτείται γιαάλλο χρονικό διάστημα, αφού λάβει υπόψη το Μεσοπρόθεσμο ΠλαίσιοΔημοσιονομικής Διαχείρισης, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τις χρηματοδοτικέςανάγκες του Δημοσίου σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις τουΓενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.)Το εν λόγω Πρόγραμμα εγκρίνεται απότον Υπουργό Οικονομικών.

β) Προβαίνει, με βάση το Πρόγραμμα Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους, πουέχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, σε έρευνα των αγορών εσωτερικούκαι εξωτερικού, στην αξιολόγηση προτάσεων για τη διενέργεια του δανεισμούκαι τη διαχείριση του δημοσίου χρέους και μεριμνά για τη διατήρηση επαρκώνκατά περίπτωση ταμειακών διαθεσίμων.

γ) Αναλαμβάνει ως εντολοδόχος και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου,σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 64 του ν. 2362/1995 (Α` 247)και της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παραγράφου 2 του άρθρου 12:

αα) την εκτέλεση του Προγράμματος Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους τουΕλληνικού Δημοσίου με τη σύναψη δανείων και τη διεξαγωγή εκδόσεων τίτλωνμέσω δημοπρασιών και αναδοχών και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται γιατην αποτελεσματική εκτέλεση του Προγράμματος αυτού, με μέσα που ο Οργανισμόςκρίνει προσφορότερα ώστε να επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση του κόστουςδανεισμού και εξασφάλιση των εκάστοτε χρηματοδοτικών αναγκών του ΕλληνικούΔημοσίου. Για την επίτευξη του παραπάνω έργου ο Οργανισμός προβαίνειπεραιτέρω στην οργάνωση παρουσιάσεων προς τραπεζικά ιδρύματα καιχρηματοοικονομικούς οργανισμούς, επενδυτές και οργανισμούς αξιολόγησηςπιστοληπτικής ικανότητας, σε ανακοινώσεις και παρουσιάσεις σε διεθνή έντυπακαι σε σύνταξη και επιμέλεια πληροφοριακών δελτίων και εντύπων με υλικόσχετικό με το δημόσιο χρέος και τις οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές τηςχώρας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών καιτης Τράπεζας της Ελλάδος,

ββ) τη σύναψη και παρακολούθηση διαχειριστικών πράξεων παραγώγων και λοιπώνχρηματοοικονομικών προϊόντων επί του συνόλου του χρέους του ΕλληνικούΔημοσίου. Διαχειριστικές πράξεις που έχουν συναφθεί από άλλες υπηρεσίεςπεριλαμβανομένων και των διαχειριστικών πράξεων των δανείων του ν.δ.483/1974 (Α` 184) περιέρχονται από τηνΈναρξη ισχύος του παρόντος στονΟργανισμό,

γγ) την παρακολούθηση και στήριξη της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων τουΕλληνικού Δημοσίου με αγορές και πωλήσεις ομολόγων εντός προκαθορισμένωνορίων, τη σύναψη πράξεων πώλησης ομολόγων με συμφωνία επαναγοράς (repos) καιτο αντίστροφο (reverserepos), με σκοπό την ομαλή λειτουργία της αγοράς καιτη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ρευστότητας του Δημοσίου,

δδ) την εκτέλεση πράξεων διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων του ΕλληνικούΔημοσίου, τουΓ.Λ.Κ..

δ) Συντάσσει εκθέσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών για την εξέλιξη τουδημόσιου χρέους και υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την πολιτική διαχείρισηςκαι διόρθωσης του.

ε) Συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών το πρώτο τρίμηνο κάθεέτους απολογιστική έκθεση την οποία ο Υπουργός Οικονομικών καταθέτει στηΒουλή για ενημέρωση κατά το άρθρο 64 του ν. 2362/1995.

στ. Δύναται, ως εντολοδόχος και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και σύμφωνα με τηδιαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2628/1998 (Α` 151), όπως ισχύει, να εκδίδει, να διακρατεί καινα διαχειρίζεται τίτλους του Ελληνικού Δημόσιου, με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση τους για τησύναψη πράξεων πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repos) ή για την παροχή εξασφάλισης σεπράξεις αντιστάθμισης κινδύνων (hedging), επί του συνόλου του χρέους του ΕλληνικούΔημοσίου, διενεργώντας ταυτόχρονα και τον ταμειακό τους διακανονισμό

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 Ν.3965/2011,ΦΕΚ Α 113/18.5.2011) και  με το άρθρο 27 παρ.5β Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 287/31.12.2013.

Σημ.: όπως η περίπτωση στ΄προστέθηκε με το άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ.4.Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7.4.2014 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 22 του Ν.4255/2014 (ΦΕΚ Α 89/11.4.2014)

Σχετικό:  παρ.2 του άρθρου 178 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6- 2014)

3. Ο Οργανισμός μπορεί, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ναπαρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύναψη δανείων από την εσωτερική ήεξωτερική αγορά των οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα, να συντονίζειτο χρονικό προγραμματισμό δανεισμού τους και να αξιολογεί τις συνέπειες πουανακύπτουν για το δημόσιο χρέος και την εξυπηρέτηση του. Με όμοια απόφασημπορεί ο Οργανισμός να αναλαμβάνει ως εντολοδόχος και για λογαριασμό των πιοπάνω οργανισμών και φορέων τη διαδικασία επιλογής μιας ή περισσότερωντραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων για τη δανειοδότηση αυτών, ναδιαπραγματεύεται τους όρους των σχετικών συμβάσεων και να υποβάλει σε αυτούςολοκληρωμένη πρόταση σύναψης δανείου.

4. Στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου,για τη δανειοδότηση και τη διαχείριση του χρέους των δημοσίων επιχειρήσεωντου Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 (Α` 314), ο Οργανισμός, κατά τα ειδικότεραοριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατ`εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν. 3697/ 2008 (Α` 194):

α) γνωμοδοτεί για το είδος του δανεισμού που εξυπηρετεί κατά το βέλτιστοτρόπο τις ανάγκες της δημόσιας επιχείρησης,

β) αναλαμβάνει, ύστερα από ανάθεση της δημόσιας επιχείρησης, ως εντολοδόχοςτης και για λογαριασμό της, τη διαδικασία επιλογής μίας ή περισσότερωντραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και τηδιαπραγμάτευση των οικονομικών όρων της χρηματοδότησης, υποβάλλει στηδημόσια επιχείρηση ολοκληρωμένη πρόταση για τη σύναψη συμφωνίαςχρηματοδότησης με την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που θα έχει επιλέξει.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 Ν.3965/2011,ΦΕΚ Α 113/18.5.2011).

Άρθρο 2
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ο Οργανισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από

α) το Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), ως Πρόεδρο,

β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού τουΓενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωσηνομίμου κωλύματος ή απουσίας του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) έναν εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλο ανώτατο στέλεχός της με αναπληρωτή Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

και ε) το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού με αναπληρωτή τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 178Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 107) και δ΄, αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 100 παρ.2 Ν.4316/2014,ΦΕΚ Α 270/24.12.2014 και με άρθρο 54 4438/2016

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3..

Σημ.: όπως προστέθηκε  με την παρ.2 άρθρ.9 Ν.3631/2008,ΦΕΚ Α 6/29.1.2008.

4. Η θητεία κάθε μέλους του Δ.Σ. διαρκεί για όσο χρόνο έχει την ιδιότητα ή κατέχει τη θέση από την οποία προέρχεται, συνεχίζει όμως να ασκεί νομίμως τα καθήκοντά του μέχρι το διορισμό και την ανάληψη των καθηκόντων του νέου μέλους που το αντικαθιστά. Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Σημ.: όπως αναριθμήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.9 Ν.3631/2008,ΦΕΚ Α 6/29.1.2008.

5 . Το Δ.Σ. ορίζει ως γραμματέα του υπάλληλο του Οργανισμού, καθώς και τον αναπληρωτή του.

Σημ.: όπως αναριθμήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.9 Ν.3631/2008,ΦΕΚ Α 6/29.1.2008.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες και λειτουργία του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. έχει τη γενική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν τονΟργανισμό, εκτός από εκείνα που ανατίθενται σε άλλο όργανο, και ιδίως:

α) καταστρώνει και τροποποιεί το Πρόγραμμα Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέουςτου Ελληνικού Δημοσίου κατά την περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 1.Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει και τις βασικές αρχές της δανειακής καιδιαχειριστικής στρατηγικής,

β) καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές της ετήσιας διαχείρισης των διαθεσίμωντου Ελληνικού Δημοσίου που εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών,

γ) καθορίζει σε ετήσια βάση τα ενοποιημένα όρια κινδύνου αντισυμβαλλομένου,

δ) παρακολουθεί την εκτέλεση του Προγράμματος Δανεισμού και ΔιαχείρισηςΧρέους του Ελληνικού Δημοσίου και τη διαχείριση των διαθεσίμων αυτού καιεισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών τα αναγκαία μέτρα και τις απαιτούμενεςπροσαρμογές για την πραγματοποίηση του,

ε) καταρτίζει την απολογιστική έκθεση του άρθρου 64 του ν. 2362/1995 καιτην υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους,

στ) καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας και το Γενικό ΚανονισμόΠροσωπικού, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών,

ζ) υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών προτάσεις για θέματα που ανάγονταιστην εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού,

η) αναθέτει με σύμβαση έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών με την επιφύλαξη τωνδιατάξεων του π.δ. 60/2007, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και μετά από απόφασητου Υπουργού Οικονομικών, καθήκοντα χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλωνσε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ύστερα από διαγωνισμό ή χωρίςδιαγωνισμό. Στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζεται τοεξειδικευμένο έργο της ανάθεσης και η αμοιβή του συμβούλου,

θ) ενημερώνει τον Υπουργό Οικονομικών για το έργο του Οργανισμού με γραπτήέκθεση σε τριμηνιαία βάση ή οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί,

ι) κατανέμει τις θέσεις του άρθρου 6 μεταξύ των οργανικών μονάδων τουΟργανισμού και τοποθετεί το προσωπικό του Οργανισμού σε αυτές,

ια) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμόλειτουργίας του Οργανισμού.”

ιβ) επιλέγει, τοποθετεί και παύει τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης ή Τμήματος του Οργανισμού,επιλέγοντας μεταξύ είτε υπαλλήλων του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. είτε υπαλλήλων αποσπασμένων σε αυτόν.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 6 Ν.3965/2011, ΦΕΚ Α 113/18.5.2011, και η περ. ιβ΄προστέθηκε με το άρθρο 27 παρ.5α Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 287/31.12.2013.

2. Το Δ.Σ. μπορεί αν εξουσιοδοτεί το Γενικό Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ή μέλος του να υπογράφουν “με εντολή του Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Η.Χ.”, κάθε μορφή πράξεις, έγγραφα εντάλματα ή αποφάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητά του.

3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει ύστερα από πρόκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου εάν ελλείπει ο Πρόεδρος, τακτικά, τουλάχιστο μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη.

4. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστο μέλη του.

6. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, όταν αυτός αναπληρώνει τον Πρόεδρο.

7. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. στα δικαστήρια και τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Μπορεί όμως να εξουσιοδοτεί και άλλο πρόσωπο μέλος ή μη του Δ.Σ. για την εκπροσώπηση αυτή.

Άρθρο 4
Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

1. Ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονομικών μεταξύ προσώπων μεγάλης εμπειρίας σε θέματα χρηματαγορών με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τετραετούς διάρκειας που μπορεί να ανανεώνεται. Οι αποδοχές και οι εν γένει απολαβές και αποζημιώσεις των προσλαμβανομένων καθορίζονται με τη σχετική σύμβαση εργασίας που καταρτίζεται μεταξύ του ΟΔΔΗΧ και του προσλαμβανομένου και τελεί υπό την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Για τις αποδοχές και τις εν γένει πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές και αποζημιώσεις των προσλαμβανόμενων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 25 Ν.2703/1999 Α 73/8.4.1999 και με το άρθρο 29 Ν.4465/2017.

2. Σε περίπτωση τοποθέτησης στις παραπάνω θέσεις προσώπων που είναι ήδη δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 119 Α`), κατά το χρόνο της θητείας τους στον Οργανισμό διατηρούνται ακέραια τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα στο φορέα από τον οποίο προέρχονται, η θέση τους στην επετηρίδα και πάντα τα προσκτώμενα, λόγω προϋπηρεσίας ή συναφή προς τη θέση τους και το βαθμό τους δικαιώματα. Ο χρόνος της θητείας τους στον Οργανισμό θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε σχετική συνέπεια, αλλά η μισθοδοσία τους βαρύνει τον Οργανισμό.

Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

Για τον καθορισμό των αποδοχών και των εν γένει πρόσθετων αμοιβών, απολαβών και αποζημιώσεων των προσώπων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 και της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 139 ΝΟΜΟΣ 4537/2018 και ισχύει από 1/12/2017 σύμφωνα με την Παρ.3 Άρθρο 139 ΝΟΜΟΣ 4537/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Ο Γενικός Διευθυντής:

α) προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού,

β) συντονίζει το έργο των Διευθύνσεων και παρακολουθεί την εκτέλεση τωναποφάσεων του Δ.Σ.,

γ) εισηγείται στοΔιοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της αρμοδιότητας του,

δ) συντάσσει και εισάγει στο Δ.Σ. προς έγκριση τις εισηγήσεις και προτάσειςπου αναφέρονται στα θέματα των περιπτώσεων α-ι της παραγράφου 1 του άρθρου3,

ε) εκτελεί τις αποφάσεις για το δανεισμό του Ελληνικού Δημοσίου από τηνεσωτερική και εξωτερική αγορά στο πλαίσιο των στόχων του ΠρογράμματοςΔανεισμού και Διαχείρισης Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου που έχει εγκρίνει τοΔ.Σ.,

στ) συνάπτει για λογαριασμό και στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου τιςσυμβάσεις ή πράξεις δανεισμού και διαχείρισης του δημοσίου χρέους πουαποφασίσθηκαν από το Δ.Σ., τις πράξεις ή συμβάσεις διαχείρισης τωνδιαθεσίμων του Δημοσίου και προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για τηνπαρέμβαση στη δευτερογενή αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και για τησύναψη πράξεων πώλησης ομολόγων με συμφωνία επαναγοράς (repos) και τοαντίστροφο (reverserepos). Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων,προβαίνει κατόπιν σχετικής έγγραφης εντολής του Υπουργού Οικονομικών, κατάτις κείμενες διατάξεις, στη σύναψη δανείων, έκδοση τίτλων ή σε πράξειςδιαχείρισης του δημοσίου χρέους και κατ` απόκλιση του Προγράμματος Δανεισμούκαι Διαχείρισης Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου,

ζ) εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, απόσπαση ήμετάταξη προσωπικού, καθώς και την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων,  η) έχει όσα άλλα καθήκοντα του ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 7Ν.3965/2011,ΦΕΚ Α 113/18.5.2011.

4. Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής:

α) αναπληρώνει τον Γενικό Διευθυντή όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται,

β) εποπτεύει το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Πληροφορικής,

γ) εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα που αναφέρονται στο διοικητικό προσωπικό,

δ) έχει όσα άλλα καθήκοντα του ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. τουΟργανισμού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 7Ν.3965/2011,ΦΕΚ Α 113/18.5.2011.

Άρθρο 5
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 Ν.3965/2011, ΦΕΚ Α 113/18.5.2011.

1. Στον Οργανισμό λειτουργούν δύο Διευθύνσεις και ένα Αυτοτελές Τμήμα:

Α. Διεύθυνση Δανεισμού και Διαχείρισης, με αρμοδιότητες στα πιο κάτω θέματαπου κατανέμονται μεταξύ δύο Τμημάτων ως εξής:

α) Τμήμα Δανεισμού και Διαχείρισης Διαθεσίμων:

– Προετοιμάζει και εκτελεί για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τοδανεισμό αυτού μέσω κοινοπρακτικών εκδόσεων, ιδιωτικών τοποθετήσεων,δημοπρασιών και λοιπών μορφών χρηματοδότησης από τις αγορές.

– Αξιολογεί προτάσεις χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου.

– Παρεμβαίνει στην αγορά ομολόγων μέσω επαναγορών ή και συμπληρωματικώνεκδόσεων.

– Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύναψη δανείων προς τουςοργανισμούς και φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στοάρθρο 5 παρ. 3.

– Προετοιμάζει την εισήγηση σχετικά με το δανεισμό των δημοσίωνεπιχειρήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 4α και εκτελεί τη διαδικασίατης παραγράφου 4β του ιδίου άρθρου.

– Εκτελεί το βραχυχρόνιο δανεισμό και τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων τουΕλληνικού Δημοσίου με κατάλληλα χρηματοοικονομικά μέσα ιδίως καταθέσεις,εκδόσεις εμπορικών γραμματίων (European Commercial Paper), συμφωνίεςεπαναγοράς (repos και reverserepos) κλπ..

– Εκτελεί βραχυχρόνιες χρηματοοικονομικές πράξεις με φορείς ΔιαχείρισηςΔημοσίου Χρέους λοιπών χωρών.

– Παρέχει άμεσα στοιχεία για οποιαδήποτε πράξη εκτελεί προς τη ΔιεύθυνσηΑνάλυσης Χαρτοφυλακίου και Αγορών.

β) Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου:

– Αξιολογεί προτάσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

– Τιμολογεί, διαπραγματεύεται και συνάπτει τις διαχειριστικές πράξειςπαραγώγων.

– Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου προςφορείς του δημόσιου τομέα.

– Γνωμοδοτεί στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής εγγυήσεων του ΕλληνικούΔημοσίου για τις πράξεις διαχείρισης χρέους δημοσίων επιχειρήσεων τουΚεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005.

– Παρέχει άμεσα στοιχεία για οποιαδήποτε πράξη εκτελεί προς τη ΔιεύθυνσηΑνάλυσης Χαρτοφυλακίου και Αγορών.

Β. Διεύθυνση Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου και Αγορών με αρμοδιότητες στα πιο κάτωθέματα που κατανέμονται μεταξύ δύο Τμημάτων ως εξής:

α) Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνων:

– Συγκεντρώνει το σύνολο των πράξεων που εκτελούνται από τη ΔιεύθυνσηΔανεισμού και Διαχείρισης.

– Ενημερώνει και συντηρεί τη βάση δεδομένων του ΟΔΔΗΧ.

– Παρέχει ενημέρωση προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζατης Ελλάδος μεριμνώντας για την αποστολή των σχετικών εγγράφων.

– Παρακολουθεί το συνολικό χαρτοφυλάκιο χρέους περιλαμβανομένων τωνδιαχειριστικών πράξεων και αναλύει τις παραμέτρους του (όπως αποτιμήσειςπράξεων παραγώγων, προβλέψεις χρηματορροών, ανάλυση σεναρίων, ελέγχουςευαισθησίας, προσομοιώσεις κλπ.) και ενημερώνει σε τακτική βάση (τουλάχιστονμια φορά το μήνα) τον Γενικό και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή.

– Παρακολουθεί τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένων του Ελληνικού Δημοσίου καιλοιπούς κινδύνους αγοράς σε ενοποιημένη βάση και ενημερώνει σε τακτά χρονικάδιαστήματα (τουλάχιστον μια φορά το μήνα) τον Γενικό και Αναπληρωτή ΓενικόΔιευθυντή.

– Εισηγείται τα όρια των παραμέτρων κινδύνου του χαρτοφυλακίου.

β) Τμήμα Ανάλυσης Αγορών και Σχέσεων με τους επενδυτές:

– Συντάσσει το Πρόγραμμα Δανεισμού και Διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσίου.

– Συντάσσει περιοδικούς απολογισμούς εκτέλεσης του Προγράμματος Δανεισμούκαι Διαχείρισης.

– Συντάσσει τον ετήσιο Απολογισμό Δανεισμού και Διαχείρισης.

– Ενημερώνει τις ιστοσελίδες και εκδίδει τις ανακοινώσεις του ΟΔΔΗΧ.

– Αναπτύσσει και διατηρεί τις σχέσεις με τους επενδυτές (investorsrelations).

Γ. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Πληροφορικής μεαρμοδιότητες:

– Την εν γένει διοικητική, γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη τουΟργανισμού.

– Τη σύνταξη του ετήσιου Προϋπολογισμού και Απολογισμού.

– Τα θέματα μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεωντου προσωπικού.

– Τη διενέργεια των σχετικών προμηθειών του Οργανισμού σύμφωνα με τιςκείμενες διατάξεις.

– Τη μηχανογραφική υποστήριξη του Οργανισμού για τη εύρυθμη λειτουργία του(απόκτηση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ηλεκτρονικών συστημάτων πουπεριλαμβάνουν συστήματα πληροφόρησης, τηλεπικοινωνιών, βάσεων δεδομένων,μισθοδοσίας, προϋπολογισμού και της ιστοσελίδας του ΟΔΔΗΧ).

Σχετικό:  άρθρο 13 παρ.5 Ν.3965/2011,ΦΕΚ Α 113/18.5.2011

2. Ο Οργανισμός για την εκπλήρωση του σκοπού του μπορεί να οργανώσειΑίθουσα Συναλλαγών (DealingRoom).

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.ρυθμίζονται τα θέματα των σχέσεων του Οργανισμού με τις συναφείς Διευθύνσειςτου Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 6
Σύσταση θέσεων
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 Ν.3965/2011, ΦΕΚ Α 113/18.5.2011.

Σχετικό:  13 Ν.3965/2011.

1.Για τη στελέχωση του Οργανισμού συνιστώνται οι εξής θέσεις:

α) Μόνιμου προσωπικού:

Τέσσερις θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού.

Μία θέση κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού.

Μία θέση κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Πληροφορικής.

Πέντε θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικών Γραμματέων.

Μία θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Οδηγών.

β) Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουαορίστου χρόνου:

Δώδεκα θέσεις εξειδικευμένων οικονομικών στελεχών.

Μία θέση εξειδικευμένου στελέχους πληροφορικής.

γ) Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου:

Τρεις θέσεις εξειδικευμένων οικονομικών στελεχών

Μία θέση εξειδικευμένου στελέχους πληροφορικής.

2.Η κατανομή των θέσεων του άρθρου αυτού μεταξύ των οργανικών μονάδωντου Οργανισμού και η τοποθέτηση σε αυτές του προσωπικού του Οργανισμούγίνεται με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 τουάρθρου 3.

Άρθρο 7
Γενικές Ρυθμίσεις-Προσόντα
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 10 Ν.3965/2011, ΦΕΚ Α 113/18.5.2011.

1. Σε όλα τα θέματα του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 6 που αφορούν στηνπρόσληψη, τη διαδικασία επιλογής, στο διορισμό και τα σχετικά με αυτόνΠροσόντα, στην υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη, τους όρουςκαι τις προϋποθέσεις αυτής, στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα, στηνπειθαρχική ευθύνη, στη λύση της υπηρεσιακής σχέσης και τις σχετικέςδιαδικασίες, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δενπροβλέπεται διαφορετική ρύθμιση.

2. Ως προς τα Προσόντα διορισμού και πρόσληψης του προσωπικού τουΟργανισμού: α) για τις θέσεις του μόνιμου προσωπικού της περίπτωσης α`, τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 6 απαιτείται επιπλέον, πέραν των προσόντων κατά τηκείμενη νομοθεσία και γνώση της αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή για τουςυπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, πλην του υπαλλήλου ΔΕ κλάδου οδηγών πουαρκεί μέτρια γνώση της αγγλικής και β) για τις θέσεις ειδικού επιστημονικούπροσωπικού των περιπτώσεων β` και γ`, της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ωςελάχιστα Προσόντα πρόσληψης ορίζονται πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικούιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένου, σεανάλογους γνωστικούς τομείς, άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσαςκαι εξειδικευμένη γνώση σε αντικείμενα συναφή με το σκοπό του Οργανισμού, ηοποία αποδεικνύεται με τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία είτε με συναφείςμεταπτυχιακές σπουδές είτε με συνδυασμό τους.

Άρθρο 8
Πλήρωση θέσεων προσωπικού
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 Ν.3965/2011, ΦΕΚ Α 113/18.5.2011.

1. Η κάλυψη των θέσεων και των αναγκών σε προσωπικό της παραγράφου 1 τουάρθρου 6 μπορεί να γίνει επίσης και με απόσπαση για διάστημα μέχρι δύο ετώνπου μπορεί να παρατείνεται για δύο έτη ακόμα, με μετάταξη ή μεταφοράυπαλλήλων από φορείς του δημόσιου τομέα, με κοινή απόφαση του ΥπουργούΟικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, «χωρίς να απαιτείταιγνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ουπάλληλος.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με παρ.6.β.άρθρου 36 Ν.4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013.

Ο χρόνος της απόσπασης του προσωπικού της παραγράφου αυτής λογίζεται γιακάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας δημόσιου υπαλλήλου στη θέσηπου οργανικά κατέχει ή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο νομικό πρόσωποιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα από το οποίο αποσπάται.

Αν ανατεθούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος, ο χρόνος άσκησης τέτοιωνκαθηκόντων θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση και καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης ήΤμήματος στο φορέα από τον οποίο αποσπάστηκε ο υπάλληλος για κάθε έννομη συνέπεια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6.γ. άρθρου 36Ν.4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013.

2. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο της απόσπασης τους λαμβάνουν όλες τιςαποδοχές της οργανικής τους θέσης ή της θέσης από την οποία αποσπώνται,συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως και με οποιαδήποτε ονομασίαοριζομένων ειδικών επιδομάτων. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων από νομικάπρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εξακολουθεί να βαρύνει το νομικό πρόσωπο από τοοποίο αποσπάστηκαν ενώ υπάγονται στους φορείς ασφάλισης στους οποίους είναιήδη ασφαλισμένοι.

3. Οι αποδοχές του προσωπικού των περιπτώσεων β` και γ`, της παραγράφου 1του άρθρου 6, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καικλιμακώνονται ανάλογα με τη θέση τους στον Οργανισμό ως Προϊσταμένων ή μηκαι το χρόνο υπηρεσίας τους σε αυτόν.

Άρθρο 9
Πόροι – Διαχείριση

1. Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. έχει τακτικούς και έκτακτους πόρους για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του αναγκών. Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. συντάσσει ετήσιο προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών.

α) Τακτικοί πόροι είναι :

αα) Ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, στον οποίο εγγράφεται με ιδιαίτερο κωδικό αριθμό με τίτλο “Επιχορήγηση Ο.Δ.ΔΗ.Χ.”.

αβ) Ετήσια επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

β) Έκτακτοι πόροι είναι επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές του Δημοσίου, νομικών ή φυσικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών.

2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με τον τρόπο και από όργανα που προβλέπει Ειδικός Κανονισμός που καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Λογιστικά ακολουθείται το διπλογραφικό σύστημα. Η οικονομική διαχείριση δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ ούτε υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Ο ετήσιος ισολογισμός του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. συντάσσεται με τη λήξη του λογιστικού έτους και συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση του Δ.Σ. του Οργανισμού για τη διαχείριση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του κατά το λογιστικό έτος, καθώς και για τις προβλέψεις του για το μέλλον.

4. Τα πλεονάσματα του ετήσιου απολογισμού του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. μεταφέρονται στην οικονομική χρήση του επόμενου έτους.

5. Οι προμήθειες για τις ανάγκες του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. γίνονται σύμφωνα με Ειδικό Κανονισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών. Μέχρι την κατάρτιση του Κανονισμού αυτού οι ανάγκες σε προμήθειες για την εγκατάσταση και λειτουργία του Οργανισμού γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα περί προμηθειών νομοθεσία.

Άρθρο 10
Τελικές διατάξεις

1. Ο Οργανισμός απολαμβάνει των δικονομικών, φορολογικών και λοιπών ουσιαστικών προνομίων, καθώς και των ατελειών που ισχύουν για το Δημόσιο.

2. Ο Οργανισμός καλύπτεται νομικά από Πάρεδρο ή Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που τοποθετείται με απόφαση του Προέδρου του και εκπροσωπείται δικαστικώς από το Ν.Σ.Κ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού, να προσληφθεί με πλήρη απασχόληση ως ειδικός νομικός σύμβουλος, δικηγόρος εξειδικευμένος στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και τις Διεθνείς Οικονομικές Συμβάσεις. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται τα ειδικότερα που του ανατίθενται.

4. Στις καταρτιζόμενες από το Δ.Σ. συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου περιλαμβάνονται όροι δεοντολογίας, με τις οποίες δεσμεύονται τα στελέχη του Οργανισμού ως προς την αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού και προβλέπονται κυρώσεις στην περίπτωση παράβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 11

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16 Α`) αντικαθίσταται ως εξής :

“1. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να δανείζεται ελευθέρως είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό σε αλλοδαπό νόμισμα ή σε δραχμές.”

2. Στο άρθρο 1 του ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16 Α`) προστίθεται νέα παράγραφος 7, που έχει ως εξής :

“7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, όπως, ενεργώντας ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου, συνάπτει και διαχειρίζεται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δάνεια, χρησιμοποιώντας μέσα και μεθόδους που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές, καθώς και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του καταστατικού του Οργανισμού.”

3. Στο άρθρο 1 του ν. 2359/1995 (ΦΕΚ 241 Α`) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής :

“6. Στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα δύο δισεκατομμυρίων δραχμών (492.000.000.0000) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και το ποσό της αποζημίωσης που κατέβαλε η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α.) Α.Ε. στο προσωπικό της Α.Ε. Νεώριο Ναυπηγεία Σύρου έναντι ισόποσης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.”

4. Η αναφερόμενη στο άρθρο 14 παρ. 8 του ν. 2469/1997 προθεσμία μέχρι την 31.12.1997, παρατείνεται μέχρι την 31.12.1998.

Άρθρο 12

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 60 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α`), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α`) και της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α`), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής :

“3. Οι λογαριασμοί του Δημοσίου, που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, καταργούνται εντός τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα τυχόν υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων λογαριασμών αποτελούν δημόσια περιουσία, τα δε χρηματικά υπόλοιπα αυτών κατατίθενται σε δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα σε τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.”

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2433/1996 και της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 2579/1998, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής :

“Υποχρεώσεις πληρωτέες σε βάρος των καταργούμενων λογαριασμών, που είχαν αναληφθεί ή αναλαμβάνονται εφεξής, μπορεί να εξοφληθούν από το χρηματικό υπόλοιπο αυτών μέσα στην ως άνω προθεσμία των τριών (3) ετών.”

Άρθρο 13
Κατάργηση του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας” (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), που ιδρύθηκε με το ν.δ. 2473/1953, καταργείται και τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρις ότου περατωθεί η εκκαθάριση το εν λόγω νομικό πρόσωπο εξακολουθεί να υπάρχει για τις ανάγκες αυτής. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ο εκκαθαριστής, η αμοιβή του και ρυθμίζονται οι σχετικές με την κατάργηση και εκκαθάριση του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. λεπτομέρειες.

2. Η περιουσία του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. περιέχεται, χωρίς καμία διατύπωση, στο Ελληνικό Δημόσιο, τα δε ακίνητα χρησιμοποιούνται ή διατίθενται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποκλειστικά για σκοπούς παρεμφερείς για τους οποίους ανεγέρθησαν. Το Δημόσιο εξακολουθεί να επιχορηγεί το υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της εκκαθάρισης και την εξόφληση οφειλών προς τρίτους, η δε σχετική δαπάνη εξακολουθεί να βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. Για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας στο Δημόσιο δεν οφείλονται τέλη ή δικαιώματα υπέρ τρίτων, η δε μεταγραφή τους στα βιβλία των οικείων υποθηκοφυλακείων ενεργείται μετά από πράξη του Υπουργού Οικονομικών.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ως κάτοχος των ανωνύμων ή ονομαστικών μετοχών που ανήκουν στην περιουσία του καταργούμενου νομικού προσώπου και περιέχονται σε αυτό, κατά τα ανωτέρω, εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.

3. Το προσωπικό του καταργούμενου νομικού προσώπου, που είχε προσληφθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 639/1963 (ΦΕΚ 188 Α`), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22 Α`) και του άρθρου 6 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α`), με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και υπηρετεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύναται να επιλέξει την αποχώρησή του και την καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται από το ν. 2112/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α.ν. 173/1967, όπως ισχύουν, για την τακτική καταγγελία της σύμβασης εργασίας, είτε την πρόσληψή του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και την τοποθέτησή του σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενεςπροσωπαγείς στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το ΚΕ.Π.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. ή τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Γενικές Γραμματείες Περιφέρειας.

Ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων, καθώς και των συνιστώμενων κατά φορέα προσωποπαγών θέσεων, ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται με την υποβολή αίτησης στην Επιτροπή της επόμενης παραγράφου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παραπάνω Κ.Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην αίτηση αυτή αναφέρονται υποχρεωτικά κατά σειρά προτίμησης οι φορείς στους οποίους οι εργαζόμενοι επιθυμούν να τοποθετηθούν. Σε περίπτωση που μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία δεν υποβληθεί η παραπάνω αίτηση, καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση και ο εργαζόμενος αποχωρεί υποχρεωτικά. Η τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του υπουργού που προϊσταται ή εποπτεύει το φορέα στον οποίο διορίζεται ο εργαζόμενος, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής της επόμενης παραγράφου.

4. Συνιστάται Ειδική Τριμελής Επιτροπή που υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και αποτελείται από το Διευθυντή Διοικητικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ως πρόεδρο, και τους αντίστοιχους Διευθυντές των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης) και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η συγκρότηση αυτής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Η Επιτροπή επιλέγει τους υποψήφιους για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης με βάση τη δήλωση προτίμησής τους, εφόσον κατέχουν τα τυπικά Προσόντα για την κατάληψή της. Αν οι συγκεκριμένες θέσεις δεν αρκούν για να ικανοποιηθούν οι δηλώσεις προτίμησης όλων των υποψηφίων, προηγούνται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, που κατατάσσονται ανάλογα με τα απαιτούμενα για την απόκτησή του έτη σπουδών και ακολούθως κατατάσσονται οι λοιποί υποψήφιοι με βάση τα έτη υπηρεσίας τους στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.

5. Ο χρόνος υπηρεσίας στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., καθώς και ο αναγνωρισθείς από αυτό, για τη μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού του, χρόνος προϋπηρεσίας, θεωρείται ως διανυθείς στο φορέα που αυτό τοποθετείται.

6. Μέχρι την ημέρα καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης ή της τοποθέτησής τους στους παραπάνω φορείς, το προσωπικό της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εξακολουθεί να υπηρετεί στον υπό εκκαθάριση φορέα και να μισθοδοτείται από αυτόν.

7. Το προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., που προσέφερε τις υπηρεσίες του με σύμβαση έργου και διατέθηκε στον Ο.Α.Ε.Δ., δύναται, και μετά τη διάλυση του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Ο.Α.Ε.Δ. με όμοιας μορφής σχέση και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, που αρχίζει από την επομένη της ισχύος του παρόντος νόμου.

8. Το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., με εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, που θα τοποθετηθεί στον Ο.Α.Ε.Δ., εντάσσεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Οργανισμού αυτού (Ο.Α.Ε.Δ.), κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως.

9. Τα εκτελούμενα από τον καταργούμενο φορέα προγράμματα μπορούν, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών, να ανατίθεται σε άλλο φορέα.

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για τη μεταφορά της περιουσίας του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. στο Δημόσιο και τη μεταβίβαση προγραμμάτων ή υποχρεώσεων σε άλλους φορείς. Με όμοια απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται τα της οργανώσεως και λειτουργίας της Επιτροπής της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ως και κάθε σχετική με το έργο αυτής λεπτομέρεια.

11. Απαγορεύεται η χρήση του τίτλου “Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.)”από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

12. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικό:  άρθρο 33 Ν 2937/2001, ΦΕΚ Α΄ 169

Άρθρο 14
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α`/15.6.95) εφαρμόζονται από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου και για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες αποκατάστασης των ζημιών από τους σεισμούς (ΥΑΣ, ΥΑΣΒΕ, ΤΑΣ και ΓΑΣ).

Άρθρο 15

1.α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995, που προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, τροποποιείται ως εξής:

“Τα δάνεια χορηγούνται στους φορείς των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου από τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα και κοινοπραξίατραπεζών.

Η διαδικασία επιλογής δανείστριας τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος, ο ελάχιστος αριθμός τραπεζών που είναι απαραίτητος για την υποβολή προσφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών”.

β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2322/1995 “Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143 Α`) προστίθεται εδάφιο υπό στοιχείο “η” ως εξής :

“η. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ανώτερο υπάλληλο επίσης της ίδιας Υπηρεσίας, από το Διοικητή της Τράπεζας αυτής.”

2. Στο άρθρο 12 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α`) προστίθεται παράγραφος 11, που έχει ως εξής :

“11. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι Ομολογιακών Δανείων του Δημοσίου με διάρκεια δύο (2) ετών ή και μεγαλύτερη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός κάτοχος των τίτλων των δανείων αυτών διακρατεί τόσο τα σώματα αυτών όσο και τα τοκομερίδιά τους, μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Αρχικός κάτοχος των τίτλων θεωρείται εκείνο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας που κατέχει τους τίτλους (σώμα κα τοκομερίδια) των Ομολογιακών Δανείων του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη δέκατη εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοσή τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διακράτησης των τίτλων αυτών από τους αρχικούς κατόχους τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης.”

Άρθρο 16
Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην υπ` αριθμ. 2011443/1112/0022/17.2.1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών, για τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης για εφημεριακή απασχόληση των γιατρών, όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 2592/1998 και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2606/1998, παρατείνεται μέχρι 31.7.1998.

Άρθρο 17
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή τους ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ &ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Β.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣΜ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΚ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 6 Ιουλίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ