ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2626 ΦΕΚ Α`149 /6.7.1998

Κύρωση των πρωτοκόλλων Συνεργασίας στους τομείςτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτικής Άμυνας   και Πολιτικής Προστασίαςκαι της Δημόσιας Διοίκησηςμεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της ΕλληνικήςΔημοκρατίας και των Υπουργείων Εσωτερικών καιΟικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας στους τομείς της ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης, της Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας και της Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, που υπογράφηκαν στη Λευκωσία στις 23 και 24 Ιανουαρίου 1997, αντίστοιχα, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ισχύς του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και του μνημονίου άτυπης  συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προυποθέσεων του άρθρου 9 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή τους ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ