ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2623 ΦΕΚ Α` 139/25.6.1998

Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση καιάσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ανασύνταξη εκλογικών καταλόγων

Άρθρο 1
Σύνταξη νέων εκλογικών καταλόγων Αυτεπάγγελτη εγγραφή, διαγραφήκαι διόρθωση στοιχείων
Σχετικό: ΠΔ 351/2003,ΦΕΚ Α 316/31.12.2003.

1. Οι εκλογικοί κατάλογοι όλων των δήμων και κοινοτήτων της χώρας ανασυντάσσονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και οι ισχύοντες καταργούνται μετά την κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 1 οριστικοποίηση των νέων.

2. Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται ενιαίοι χωρίς διάκριση σε καταλόγους ανδρών και γυναικών.

3. Κάθε εκλογέας εγγράφεται μόνο στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου ή της κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένος.

4. Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων με βάση τα δημοτολόγια του δήμου ή της κοινότητας συντάσσουν ονομαστικές αλφαβητικές καταστάσεις που αποτελούν τους νέους εκλογικούς καταλόγους και περιλαμβάνουν τους εκλογείς του δήμου ή της κοινότητας που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγιά τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφασητου Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης κα Αποκέντρωσης.

Σχετικό:  ΥΑ (ΕΣ) 6067/2000 (Β 205)

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.4 του άρθρου 11 του Ν.2672/1998 (Α 290).Έναρξη ισχύος 1.1.1999

Οι παραπάνω καταστάσεις περιλαμβάνουν τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 15 και σε αυτές προστίθεται και ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 18. Συντάσσονται κατά εκλογικά διαμερίσματα που καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη μετά από πρόταση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας. Τα διαμερίσματα αυτά δύνανται να αντιστοιχούν ιδίως στα δημοτικά διαμερίσματα κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α`) ή σε πολεοδομικές ή οικιστικές ενότητες.

Με προεδρικό διάταγμα ορίζεται ο τρόπος καθορισμού των εκλογικών διαμερισμάτων και η διαδικασία κατάταξης των εκλογέων σε αυτά.

5. Οι καταστάσεις της παραγράφου 4 μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύνταξή τους αναρτώνται επί δέκα (10) ημέρες στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα.

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση είναι δυνατόν να υποβληθούν ενστάσεις κατά της εγγραφής ή της μη εγγραφής από κάθε εκλογέα ή αντιπρόσωπο κόμματος, αναγνωρισμένου, κατά τον Κανονισμό της Βουλής, στη γραμματεία του δήμου ή της κοινότητας.

Πίνακας με τα στοιχεία των ενισταμένων και εκείνων κατά των οποίων στρέφονται αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του δήμου ή της κοινότητας επί πενθήμερο.

Οι αντιρρήσεις επί των ενστάσεων διατυπώνονται εγγράφως από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας ή από τον εκλογέα στον οποίο αφορούν.

Για τις αναρτήσεις των καταστάσεων και πινάκων της παραγράφου αυτής συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται από υπάλληλο του δήμου ή της κοινότητας.

6. Οι ενστάσεις της παραγράφου 5 είναι γραπτές, παραδίδονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο ή ειδικό πληρεξούσιό του και πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του, το ονοματεπώνυμο εκείνου εναντίον του οποίου στρέφονται, τον εκλογικό κατάλογο, τον αύξοντα αριθμό της εγγραφής του, τους ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται ο ενιστάμενος και τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτούς τους λόγους. Ένσταση που δεν περιέχει τα στοιχεία αυτά είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται από το αρμόδιο δικαστήριο.

7. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη των προθεσμιών της παραγράφου 5 ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας διαβιβάζει τις ενστάσεις, με τις αντιρρήσεις του και τις σχετικές καταστάσεις στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου για την εκδίκασή τους.

Η απόφαση του πρωτοδικείου εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 92/1994 (ΦΕΚ 69 Α`), όπως τροποποιείται με την παράγραφο 4 του άρθρου 5.

8. Οι εκλογικοί κατάλογοι μαζί με τις αποφάσεις των πρωτοδικείων αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7.

Οι οικείοι δήμοι και κοινότητες αποστέλλουν επίσης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης οπτικό δίσκο μοναδικής εγγραφής στον οποίο έχει αποτυπωθεί το περιεχόμενο των εντύπων καταλόγων.

9. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά τον έλεγχο που αφορά την πληρότητα των στοιχείων που έχουν αποσταλεί, καθώς και τη μοναδικότητα της εγγραφής κάθε εκλογέα στους εκλογικούς καταλόγους της χώρας αποδίδει αμέσως σε καθένα από αυτούς τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό που προβλέπεται στην παράγραφο 18 και ενημερώνει την τηρούμενη από αυτό Βάση Δεδομένων του Εκλογικού Σώματος της χώρας. Αν διαπιστωθεί διπλή ή λανθασμένη εγγραφή προβαίνει, με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκλογών, στη διαγραφή εκείνης που δεν είναι σύμφωνη με τα στοιχεία εγγραφής στο δημοτολόγιο. Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων του Εκλογικού Σώματος οι εκλογικοί κατάλογοι εκτυπώνονται. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκλογών υπογράφει και σφραγίζει τους καταλόγους αυτούς που είναι πλέον οριστικοί. Ανά ένα (1) αντίτυπο διαβιβάζεται στο οικείο Πρωτοδικείο, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στον οικείο δήμο ή κοινότητα.

Πέραν των εντύπων καταλόγων του Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διαβιβάζει στους ίδιους αποδέκτες οπτικούς δίσκους μοναδικής εγγραφής στους οποίους έχει αποτυπωθεί το περιεχόμενο των οριστικών εντύπων εκλογικών καταλόγων.

10. Μέχρι την οριστικοποίηση των νέων εκλογικών καταλόγων εξακολουθούν να ισχύουν οι κωδικοποιημένοι εκλογικοί κατάλογοι του προηγούμενου έτους και τα παραρτήματα αυτών.

Μετά την οριστικοποίηση τα εκλογικά βιβλιάρια καταργούνται.

11. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου ή της κοινότητας και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 4 του π.δ. 92/1994.

Οι νέοι αυτοί εκλογείς εντός του Ιανουαρίου του ίδιου έτους υποβάλλουν στον οικείο δήμο ή κοινότητα δήλωση για το εκλογικό διαμέρισμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου επιθυμούν να εγγραφούν. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή, η κατάταξή τους γίνεται στο εκλογικό διαμέρισμα που επιλέγει ο δήμος και η κοινότητα με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία.

Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ένταξή τους στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων.

12. Σε ιδιαίτερες καταστάσεις που συντάσσονται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας κάθε ημερολογιακό δίμηνο περιλαμβάνονται όλες οι μεταβολές που έχουν επέλθει στα δημοτολόγια λόγω θανάτου, μεταδημότευσης, διόρθωσης στοιχείων εγγραφής και απόκτησης ή απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προκειμένου να ενταχθούν στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων.

Στις ίδιες καταστάσεις περιλαμβάνεται και κάθε μεταβολή της διεύθυνσηςκατοικίας των εκλογέων και η ένταξή τους, εφόσον επέρχεται διαφοροποίηση,στοαντίστοιχο εκλογικό διαμέρισμα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 1 Ν.3146/2003, ΦΕΚ Α`125/23.5.2003.

13. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μεριμνά για την καταχώριση στους εκλογικούς καταλόγους σχετικών ενδείξεων για τους στερηθέντες του εκλογικού δικαιώματος λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Τα Γραφεία Ποινικού Μητρώου, τα Στρατολογικά Γραφεία των Ενόπλων Δυνάμεων και τα Πρωτοδικεία στέλνουν στις αρχές κάθε διμήνου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καταστάσεις με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση των εκλογέων αυτών στους εκλογικούς καταλόγους λόγω ανάκλησης των οικείων αποφάσεων η λήξης των ποινών.

14. Μεταβολές που συντελούνται στο δημοτολόγιο ένα (1) μήνα πριν από την προκήρυξη των εκλογών καταχωρίζονται στους εκλογικούς καταλόγους μετά τη διενέργεια των εκλογών.

15. Οι καταστάσεις των παραγράφων 11 και 12 συντάσσονται κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου και περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία : φύλο, επώνυμο, κύριο όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, όνομα συζύγου και το γένος, αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου, ακριβή ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος) και εφόσον δεν υπάρχει η 1η Ιανουαρίουτου έτους γέννησης, αριθμό δημοτολογίου και διεύθυνση κατοικίας (δήμος ή κοινότητα ή τέως κοινότητα ή συνοικισμός, οδό και αριθμό). Επιπλέον οι καταστάσεις της παραγράφου 12 περιέχουν και τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό με εξαίρεση τις εγγραφές λόγω απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Οι καταστάσεις της παραγράφου 11 αναρτώνται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα από 1ης μέχρι 10ης Μαρτίου.

Οι καταστάσεις της παραγράφου 12 αναρτώνται επίσης στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα από 1ης μέχρι 10ης του επόμενου μήνα μετά τη λήξη του διμήνου. Μέσα στις προθεσμίες αυτές κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος κόμματος αναγνωρισμένου κατά τον Κανονισμό της Βουλής έχει το δικαίωμα να υποβάλει στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ένσταση κατά της εγγραφής ή της μη εγγραφής ενός προσώπου στις καταστάσεις αυτές.

Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στις ανωτέρω περιπτώσεις.

16. Οι ενστάσεις, οι εναντίον αυτών αντιρρήσεις και οι σχετικές με αυτές καταστάσεις διαβιβάζονται σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη των προθεσμιών του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 15, από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για την εκδίκασή τους.

Η απόφαση του Πρωτοδικείου εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 92/1994, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 4 του άρθρου 5.

17. Για την ενσωμάτωση των μεταβολών των παραγράφων 11, 12, 13, 14, 15 και 16 και την κωδικοποίηση των εκλογικών καταλόγων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 92/1994, όπως αντικαθίσταται την παράγραφο 9 του άρθρου 1.

18. Καθιερώνεται Ειδικός Εκλογικός Αριθμός για κάθε εκλογέα.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για κάθε εκλογέα στη βάση δεδομένων του εκλογικού σώματος. Ο τρόπος σχηματισμού και η διαδικασία χορήγησής του καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

19. Η χορήγηση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού στους εκλογείς που εγγράφονται αυτεπαγγέλτως σύμφωνα με την παράγραφο 11 γίνεται το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου. Οι εκλογείς αυτοί δεν ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αν προκηρυχθούν εκλογές από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Ιουνίου του έτους εγγραφής τους.

20. Ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις εκλογικές διαδικασίες.Κάθε άλλη χρήση του αριθμού αυτού απαγορεύεται.

Όποιος χωρίς δικαίωμα, χρησιμοποιεί ή εκμεταλλεύεται για άλλη χρήση τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου δραχμών έως δέκα εκατομμυρίων αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος παρά την απαγόρευση επιτρέπει σε μη δικαιούμενα πρόσωπα να κάνουν χρήση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού.

21. Η τακτική ετήσια αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων έτους 1998 θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 92/1994.

22. Όπου στην εκλογική νομοθεσία αναφέρεται η φράση “κατάλογοι εκλογικών βιβλιαρίων” νοείται “εκλογικοί κατάλογοι”.

23. Για όποιο θέμα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση στο άρθρο αυτό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 92/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά.

24. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ρυθμίζονται θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Σχετικό: άρθρ.22 Ν.3051/2002,ΦΕΚ Α 220.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ψηφοφορία ετεροδημοτών

Άρθρο 2
Εγγραφή και περιεχόμενοτων ειδικών εκλογικών καταλόγων
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 Ν.3146/2003, ΦΕΚ Α`125/23.5.2003.

1. Οι εκλογείς που διαμένουν σε δήμο ή κοινότητα άλλης εκλογικήςπεριφέρειαςαπό εκείνη στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι,αποκαλούνται στο εξής “ετεροδημότες” και μπορούν να ασκούν το εκλογικό τουςδικαίωμα κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξηαντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοψηψίσματα, στον τόπο διαμονής τους.

Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου οι Νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκηςαποτελούν αυτοτελείς εκλογικές περιφέρειες. Οι εκλογείς που είναιεγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δήμων και κοινοτήτων των ΝησιώνΚύθηρακαι Αντικύθηρα θεωρούνται ετεροδημότες και όταν διαμένουν σε άλλους δήμους ήκοινότητες του Νομού Αττικής.

2. Οι ετεροδημότες ψηφίζουν την ίδια ημέρα με τους άλλους εκλογείς. Ηψηφοφορία αρχίζει την 07:00` και λήγει την 19:00 ώρα.

3. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του όρθρου 3 οιετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους,εφόσονεγγραφούν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών.

4. Οι ετεροδημότες που επιθυμούν να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τουςυποβάλλουν στον οικείο δήμαρχο ή στον πρόεδρο της κοινότητας της περιφέρειαςδιαμονής τους έντυπη αίτηση υπεύθυνη δήλωση που περιλαμβάνει τα εξής:

α) τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό, ο οποίος συμπληρώνεται από τον οικείοΟ.Τ.Α.,

β) το επώνυμο,

γ) το όνομα,

δ) το όνομα του πατέρα,

ε) το όνομα της μητέρας,

στ) το όνομα συζύγου και το γένος (εφόσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα πουφέρει το επώνυμο του συζύγου),

ζ) την ημερομηνία και έτος γέννησης,

η) το νομό, το δήμο ή την κοινότητα και το εκλογικό διαμέρισμα στο οποίοείναι εγγεγραμμένοι,

θ) την πλήρη διεύθυνση διαμονής (νομός, δήμος ή κοινότητα, οδός καιαριθμός), καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου τους.

Στην ίδια δήλωση πρέπει να αναφέρεται ότι ο αιτών δεν έχει στερηθεί τοεκλογικό του δικαίωμα.

5. Οι αιτήσεις για την εγγραφή και τη διαγραφή στους ειδικούς εκλογικούςκαταλόγους των ετεροδημοτών υποβάλλονται καθ` όλη τη διάρκεια του έτους.

Όσοι εκλογείς υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής μετά την τελευταία, πριν από τιςεκλογές, αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων από το Υπουργείο Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεν ψηφίζουν ως ετεροδημότες.

Οι εκλογείς που υποβάλλουν στον οικείο Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο τηςΚοινότηταςτου τόπου διαμονής τους αιτήσεις διαγραφής από τις καταστάσεις ετεροδημοτών,μετά την τελευταία, πριν από τις εκλογές, αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγωναπό το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ψηφίζουνστις εκλογές αυτές ως ετεροδημότες.

6. Οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων του τόπου διαμονής τωνετεροδημοτών, με βάση τα στοιχεία της παραγράφου 4, καταρτίζουν, μεπροσωπικήτους ευθύνη, καταστάσεις ετεροδημοτών, με κριτήριο τη βασική εκλογικήπεριφέρεια εγγραφής τους στους αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους.

Η σύνταξη των καταστάσεων των ετεροδημοτών γίνεται ανά ημερολογιακό δίμηνο,υποβάλλονται δε μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα στο ΥπουργείοΕσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προκειμένου να ενημερωθεί,μετά προηγούμενο έλεγχο, η τηρούμενη βάση δεδομένων του εκλογικού σώματος.

7. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των ετεροδημοτών καταρτίζονται από τοΥπουργείο Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά δήμο ήκοινότητα και κατά βασική εκλογική περιφέρεια και περιλαμβάνουν τα εξήςστοιχεία:

α) τον τίτλο: “Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος Ετεροδημοτών Δήμου ή Κοινότητας….. Νομού……” ,

β) τον αύξοντα αριθμό,

γ) τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό,

δ) το επώνυμο,

ε) το όνομα,

στ) το όνομα του πατέρα,

ζ) το όνομα της μητέρας,

η) το όνομα συζύγου και το γένος (εφόσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα πουφέρει το επώνυμο του συζύγου),

θ) την ημερομηνία και το χρόνο γέννησης,

ι) το βασικό εκλογικό κατάλογο (βασική εκλογική περιφέρεια) όπου είναιεγγεγραμμένος (νομός, δήμος ή κοινότητα, εκλογικό διαμέρισμα),

ια) την πλήρη διεύθυνση διαμονής (οδός, αριθμός).

8. Στις ιδιαίτερες καταστάσεις της παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 2623/1998(ΦΕΚ 139 Α καταγράφονται οι μεταβολές που επέρχονται στα δημοτολόγια, λόγωθανάτου, μεταδημότευσης, διόρθωσης στοιχείων εγγραφής, καθώς και διαγραφής,είτε κατόπιν αιτήσεως είτε λόγω απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίεςαφορούν και τους ετεροδημότες.

Άρθρο 3
Εκλογικά τμήματα Εφορευτική Επιτροπή
Διεξαγωγή ψηφοφορίας και έκδοση αποτελεσμάτων για τα αμιγή εκλογικά τμήματα

1. Οι ετεροδημότες ψηφίζουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους τηςεκλογικής περιφέρειας, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναιεγγεγραμμένοι, σε ειδικά, αμιγή ή μεικτά, εκλογικά τμήματα και καταστήματαψηφοφορίας ετεροδημοτών. Τα ανωτέρω ειδικά (αμιγή ή μεικτά) εκλογικά τμήματακαι καταστήματα ψηφοφορίας ετεροδημοτών συνιστώνται μόνο στις πρωτεύουσεςτωννομών, με εξαίρεση τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση τουοικείου νομάρχη της εκλογικής περιφέρειας του τόπου διαμονής τους, σύμφωναμετο άρθρο 48 του Π.Δ. 55/1999 (ΦΕΚ 58 Α΄), καθορίζεται ο αριθμός των ειδικώνεκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας και η κατανομή των εκλογέωνσεαμιγή εκλογικά τμήματα κατά εκλογική περιφέρεια ή σε μεικτά εκλογικά τμήματαπερισσοτέρων της μιας εκλογικών περιφερειών, εάν ο αριθμός των εκλογέωνείναιμικρός. Προϋπόθεση σύστασης μεικτών εκλογικών τμημάτων αποτελεί η εγγραφή,για όλη την εφετειακή περιφέρεια, σαράντα τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέωνπου ανήκουν στην ίδια βασική εκλογική περιφέρεια.

2. Για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών χρησιμοποιούνται τα ίδια έντυπαψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται στη βασική εκλογική περιφέρεια, στουςεκλογικούς καταλόγους της οποίας οι εκλογείς είναι εγγεγραμμένοι

3. Ο εφοδιασμός των εκλογικών τμημάτων, μέσω των οικείων νομαρχών, με τονεπαρκή αριθμό ψηφοδελτίων γίνεται, με φροντίδα των κομμάτων ή τωνμεμονωμένωνυποφηφίων, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

4. Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, φέρουν για κάθεβασική εκλογική περιφέρεια, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναιεγγεγραμμένος ο ψηφοφόρος, την αντίστοιχη ένδειξη, καθώς και τη μονογραφήτουδικαστικού αντιπροσώπου.

5. Κάθε δημοτική ή κοινοτική αρχή του τόπου, όπου συνιστώνται τα εκλογικάτμήματα ψηφοφορίας ετεροδημοτών, εκδίδει και δημοσιεύει πρόγραμμα ψηφοφορίαςπου περιλαμβάνει την ημέρα ψηφοφορίας, τις ώρες έναρξης και λήξης της, τοντόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας.

6. Οι εκλογείς που περιλαμβάνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγουςετεροδημοτών απαγορεύεται να ψηφίζουν στο δήμο ή στην κοινότητα στουςβασικούς εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι Οι βασικοίεκλογικοί κατάλογοι φέρουν, προ του ονόματος, την ειδική ένδειξη “Ε” γιαόσους εκλογείς ψηφίζουν με βάση ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών.

Η ανωτέρω ένδειξη καταχωρίζεται και παραμένει έστω και άν ο εκλογέαςεγγραφεί σε άλλο κατάλογο ετεροδημοτών λόγω μεταβολής του τόπου διαμονήςτου.Στην περίπτωση αυτή, ο ετεροδημότης διαγράφεται από τον προηγούμενο ειδικόεκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών.

Η διαγραφή της ένδειξης “ετεροδημότης” γίνεται, επίσης, σε περίπτωσηαπώλειας της ιδιότητας του ετεροδημότη εκλογέα.

7. Η ψηφοφορία διενεργείται σε κάθε εκλογικό τμήμα ενώπιον εφορευτικήςεπιτροπής, που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ωςΠρόεδρο, και τέσσερα (4) μέλη που διορίζονται, από εκλογείς πουπεριλαμβάνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών.

8. α. Στα αμιγή εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών η εφορευτική επιτροπήπροβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων, την εξαγωγή του αποτελέσματος τηςψηφοφορίας και σε όλες τις λοιπές ενέργειες, κατ` εφαρμογή των διατάξεων τηςεκλογικής νομοθεσίας, που αναφέρονται στην αντίστοιχη διαδικασία των κοινώνεκλογικών τμημάτων.

β. Μετά το πέρας της διαλογής, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπήςτηλεγραφεί ή ανακοινώνει εγγράφως με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, χωρίςκαμία καθυστέρηση στο Νομάρχη της βασικής εκλογικής περιφέρειας τοαποτέλεσματης διαλογής.

γ. Η διαβίβαση των αποτελεσμάτων, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις τουάρθρου87 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, γίνεται στο πρωτοδικείο τηςέδραςτου νομού, όπου έχει συσταθεί και λειτουργεί το αμιγές εκλογικό τμήμα.

Το οικείο Πρωτοδικείο καταχωρεί τα αποτελέσματα των αμιγών εκλογικώντμημάτων ετεροδημοτών σε ειδικό πίνακα, χωριστά, ανά βασική εκλογικήπεριφέρεια.

δ. Το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από το τέλος διεξαγωγής τηςψηφοφορίας αποστέλλονται κεκυρωμένα αντίγραφα των ανωτέρω ειδικών πινάκωνστον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της βασικής εκλογικής περιφέρειας, προκειμένουνα ενσωματωθούν. με ιδιαίτερη αναφορά του ειδικού, αμιγούς, εκλογικούτμήματος προέλευσης, στα τελικά αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στον πίνακακάθε εκλογικής περιφέρειας για χρήση της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής.

ε. Οι εκλογικοί σάκοι των αμιγών εκλογικών τμημάτων με τα περιεχόμενα σεαυτούς ψηφοδέλτια, βιβλία και σχετικά εκλογικά έγγραφα, με ευθύνη τουΠροέδρου Πρωτοδικών της εκλογικής περιφέρειας που έχουν συσταθεί,διαβιβάζονται με απόδειξη εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από το πέρας τηςδιεξαγωγής της ψηφοφορίας στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της βασικήςεκλογικήςπεριφέρειας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 2 Ν.3146/2003, ΦΕΚ Α` 125/23.5.2003.

Άρθρο 4
Μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών Ειδικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 2 Ν.3146/2003, ΦΕΚ Α`125/23.5.2003.

Διεξαγωγή ψηφοφορίας και έκδοση αποτελεσμάτων

Διεξαγωγή ψηφοφορίας και έκδοση αποτελεσμάτων

1. α. Στα μεικτά εκλογικάτμήματα ετεροδημοτών μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπήαριθμεί και μονογράφει τους φακέλους χωρίς να τους ανοίξει Οι φάκελοιαριθμούνται και συσκευάζονται σε ξεχωριστά δέματα για κάθε βασική εκλογικήπεριφέρεια.

Μετά την αρίθμηση, το αποτέλεσμα της οποίας γράφεται ολογράφως στο βιβλίοπρακτικών, η Επιτροπή σημειώνει την τυχόν διαφορά που προκύπτει μεταξύ τουαριθμού των φακέλων και του αριθμού των ψηφισάντων.

Ακολούθως θέτει την ένδειξη “ΑΚΥΡΟ” στους φακέλους που δεν έχουν τησφραγίδατης Εφορευτικής Επιτροπής.

Εάν και πάλι υπάρχουν πλεονάζοντες φάκελοι, τότε χαρακτηρίζονται στην τύχη”ΑΚΥΡΟΙ” τόσοι φάκελοι, από τους σφραγισμένους, ώστε να συμπληρωθεί οαριθμόςτων πλεοναζόντων.

Σε κάθε περίπτωση η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διατυπώσει στα πρακτικάτη γνώμη της για την αιτία της ύπαρξης πλεοναζόντων φακέλων.

Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή του αποτελέσματος της ψηφοφορίαςενεργείται από τη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή και τις ΕιδικέςΕφορευτικές Επιτροπές, αντιστοίχως, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις τωνπαραγράφων 2 και 3 του παρόντος.

β. Η Εφορευτική Επιτροπή κάθε μεικτού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτώνσυντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό των εγγεγραμμένων, τοναριθμό των ψηφισάντων, τον αριθμό των ευρεθέντων φακέλων κάθε εκλογικήςπεριφέρειας, καθώς και τον αριθμό των άκυρων φακέλων.

γ. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής κάθε μεικτού εκλογικού τμήματοςετεροδημοτών παραλαμβάνει τον εκλογικό σάκο, στον οποίο κλείνονται, μεφροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής οι φάκελοι, σε ξεχωριστά δέματα για κάθεβασική εκλογική περιφέρεια, καθώς και όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας. Τονεκλογικό σάκο μεταφέρει ο ίδιος και παραδίδει αμέσως στον Πρόεδρο τουΤριμελούς Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο του οικείου Εφετείου, στην περιφέρεια τουοποίου ανήκει

2. α. Σε κάθε Εφετείο συνιστάται Γενική Εφετειακή Εφορευτική ΕπιτροπήΕτεροδημοτών, αποτελούμενη από τον πρόεδρο εφετών, ως πρόεδρο, και δύοεφέτεςή αντεισαγγελείς εφετών, ως μέλη.

Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του ΤριμελούςΣυμβουλίου ή του Προέδρου του οικείου Εφετείου. Με την ίδια απόφασηδιορίζεται ο αναπληρωτής του προέδρου και των μελών της, από τουςδικαστικούςκαι εισαγγελικούς λειτουργούς. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε έναν απότους δικαστικούς υπαλλήλους του Δικαστηρίου. Οι σχετικές αποφάσειςεκδίδονταιτουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας καιεπιδίδονται αυθημερόν στους διοριζόμενους.

β. `Έργο των Γενικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών Ετεροδημοτών είναι:

α) Ο συντονισμός του έργου των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών της επόμενηςπαραγράφου.

β) Το άνοιγμα των εκλογικών σάκων των μεικτών εκλογικών τμημάτωνετεροδημοτών και η διανομή των δεμάτων με τους φακέλους της κάθε βασικήςεκλογικής περιφέρειας στις αντίστοιχες Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές.

γ) Η συγκέντρωση αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών, για κάθεβασική εκλογική περιφέρεια από τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές και

δ) Η έκδοση του τελικού αποτελέσματος της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών σεκάθε βασική εκλογική περιφέρεια.

3. α. Σε κάθε Εφετείο συνιστώνται μία ή περισσότερες Ειδικές ΕφορευτικέςΕπιτροπές, αποτελούμενες από έναν δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό τουΕφετείου ή του Πρωτοδικείου, ως Πρόεδρο και δύο δικαστικούς ή εισαγγελικούςλειτουργούς ή υπαλλήλους των ιδίων δικαστηρίων, ως μέλη. Τα μέλη αυτών τωνεπιτροπών μαζί με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Προέδρουτου Τριμελούς Συμβουλίου ή του Προέδρου Εφετών του οικείου Εφετείου.

Με την ίδια απόφαση καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε έναν από τουςδικαστικούς υπαλλήλους του Εφετείου.

Αν δεν είναι δυνατός ο διορισμός δικαστικών υπαλλήλων, ο Πρόεδρος τουΤριμελούς Συμβουλίου ή ο Πρόεδρος του οικείου Εφετείου μπορεί να διορίσειμόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους από αυτούς που προβλέπονται από τις διατάξειςτου άρθρου 61 του Π.Δ. 55/1999 (ΦΕΚ 58 Α).

Η σχετική απόφαση εκδίδεται τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν από τηδιεξαγωγή της ψηφοφορίας και επιδίδεται αυθημερόν στους διοριζόμενους.

β. `Έργο των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών Ετεροδημοτών είναι:

α) Η παραλαβή από την οικεία Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή τωνδεμάτων των μεικτών εκλογικών τμημάτων και η καταχώριση στα πρακτικάσημείωσης για τον αριθμό των δεμάτων που παραλαμβάνουν με απόδειξη από τονΠρόεδρο της Γενικής Εφετειακής Εφορευτικής Επιτροπής.

β) Η τοποθέτηση όλων των φακέλων για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια σεξεχωριστή κάλπη.

γ) Η αρίθμηση και η αποσφράγιση των φακέλων, η διαλογή των ψηφοδελτίων καιηεξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια.

δ) Η σύνταξη συγκεντρωτικού πίνακα των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει ταστοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 84 του Π.Δ. 55/1999 (ΦΕΚ58 Α). Στο τέλος του πίνακα αυτού καταχωρίζεται σχετική πράξη. Ο πίνακαςυπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.

Στη σχετική πράξη αναφέρεται το αποτέλεσμα της Ψηφοφορίας για όλα ταεκλογικά τμήματα κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας.

ε) Η παράδοση όλων των στοιχείων της ψηφοφορίας και της διαλογής με τηνφροντίδα του προέδρου της Ειδικής Εφορευτικής Επιτροπής στη Γενική ΕφετειακήΕφορευτική Επιτροπή.

4. Οι Γενικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές εκδίδουν το τελικόαποτέλεσματης ψηφοφορίας των ετεροδημοτών κατά βασική εκλογική περιφέρεια. Για τοσκοπόαυτόν συντάσσουν ειδικούς πίνακες, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 7τουάρθρου 88 του Π.Δ. 55/1999.

Οι πρόεδροι των επιτροπών αυτών τηλεγραφούν ή ανακοινώνουν εγγράφως ή μεοποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, χωρίς καθυστέρηση στον Νομάρχη και στονΠρόεδρο Πρωτοδικών της αντίστοιχης βασικής εκλογικής Περιφέρειας, τοαποτέλεσμα της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών, αποστέλλοντας στον ίδιο ΠρόεδροΠρωτοδικών στη συνέχεια εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, κυρωμένα αντίγραφατων ειδικών πινάκων.

Εντός σαράντα Οκτώ (48) ωρών από το τέλος της ψηφοφορίας οι εκλογικοί σάκοιή τα δέματα με όλα τα σχετικά στοιχεία της ψηφοφορίας των ετεροδημοτώνεκλογέων που ψήφισαν σε μεικτά εκλογικά τμήματα, καθώς και οι πίνακες και ταπρακτικά καθεμιάς Γενικής Εφετειακής Εφορευτικής Επιτροπής και των ΕιδικώνΕφορευτικών Επιτροπών διαβιβάζονται επίσης στον Πρόεδρο Πρωτοδικών τηςοικείας βασικής εκλογικής περιφέρειας. Το Πρωτοδικείο της βασικής εκλογικήςπεριφέρειας μόλις παραλάβει τα ανωτέρω στοιχεία, τα ενσωματώνει στον πίνακατελικών αποτελεσμάτων, με ειδική μνεία των αντίστοιχων εκλογικών τμημάτωνπροέλευσης, προκειμένου να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα της εκλογικήςπεριφέρειάς του, το οποίο διαβιβάζεται άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για χρήση της Ανώτατης ΕφορευτικήςΕπιτροπής.

5. Οι Γενικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές και οι Ειδικές ΕφορευτικέςΕπιτροπές του άρθρου αυτού χρησιμοποιούν τη σφραγίδα του Εφετείου.

6. α. Οι Πρόεδροι που διευθύνουν τα οικεία Εφετεία έχουν τη γενική εποπτείατης αρμόδιας Γενικής Εφετειακής Εφορευτικής Επιτροπής και των ΕιδικώνΕφορευτικών Επιτροπών και μπορούν με πράξεις τους να ρυθμίζουν κάθε θέμασχετικό με τη λειτουργία και το έργο όλων των παραπάνω επιτροπών.

β. Κατά τη διαλογή των ψηφοδελτίων, ενώπιον των Ειδικών ΕφετειακώνΕφορευτικών Επιτροπών, μπορούν να παρίστανται αντιπρόσωποι των κομμάτων ήτωνμεμονωμένων υποψηφίων.

7. α. `Όταν οι γενικές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται ταυτόχρονα μεεκλογέςγια την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή δημοψήφισμα,εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

β. Εάν οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιοδιεξάγονται σε χρόνο που απέχει μέχρι τέσσερις μήνες από τη διενέργειαγενικών βουλευτικών εκλογών, οι ετεροδημότες ψηφίζουν σύμφωνα με τουςειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, που ίσχυσαν στις διεξαχθείσεςγενικές βουλευτικές εκλογές. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για τον τρόποψηφοφορίαςτων ετεροδημοτών, εφαρμόζονται οι ειδικές προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας,αντίστοιχης, νομοθεσίας.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσηςρυθμίζονται θέματα τεχνικού, Moμερειακού ή διαδικαστικού εν γένει χαρακτήρα,που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων, οι οποίες αφορούν τηνάσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών.

9. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις τηςισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας

Άρθρο 5
Τροποποίηση – συμπλήρωση – απλούστευσηεκλογικών διαδικασιών
Σχετικό:  το ΠΔ 351/2003,ΦΕΚ Α 316/31.12.2003.

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“2. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακό Διαμέρισμα λειτουργεί γραφείο εκλογών”.

2. Το άρθρο 14 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“Κάθε εκλογέας μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα τη διόρθωση κάθε στοιχείου εγγραφής του στον εκλογικό κατάλογο.”.

3. Το άρθρο 16 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“Τα γραφεία εκλογών της παρ. 2 του άρθρου 9 είναι αρμόδια για το χειρισμό των θεμάτων για τα οποία καθίστανται αρμόδιοι οι νομάρχες κατά τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας. Τα γραφεία αυτά τηρούν και θέτουν στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου σε όλη τη διάρκεια του χρόνου τους οριστικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων, τους οποίους αποστέλλει σε αυτούς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.”.

4. Το άρθρο 18 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

“1. Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, αφού λάβει τις ενστάσεις κατά των εκλογικών καταλόγων και τις τυχόν αντιρρήσεις των δήμων ή κοινοτήτων ορίζει με πράξη του. Το ταχύτερο, την ημέρα και ώρα της εκδίκασης των σχετικών υποθέσεων από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισμένη δικάσιμο με τοιχοκόλληση στην αίθουσα πολιτικών συνεδριάσεων του δικαστηρίου.

2. Το Πρωτοδικείο, αποδεχόμενο την ένσταση, διατάζει τη σχετική μεταβολή στον εκλογικό κατάλογο.

3. Η απόφαση του Πρωτοδικείου είναι οριστική και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο, αποστέλλεται δε αμέσως στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο επιφέρει τις αντίστοιχες μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους.”.

5. Το άρθρο 20 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ενσωματώνει με αλφαβητική σειρά επωνύμου στους εκλογικούς καταλόγους τους νέους εκλογείς και επιφέρει τις μεταβολές που διατάσσονται από τα οικεία πρωτοδικεία.

Στα τηρούμενα από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μαγνητικά αρχεία των εκλογικών καταλόγων καταχωρούνται συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει : α) η χρονολογία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους (έτος αναθεώρησης), β) η αιτιολογία εγγραφής (εγγραφή για πρώτη φορά, μεταγραφή, διόρθωση), γ) η εγγραφή του εκλογέα σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφορίας (μεταναστών, ετεροδημοτών) και δ) η διεύθυνση διαμονής, ο ταχυδρομικός κώδικας και το τηλέφωνο.

Είναι δυνατή επίσης η καταχώριση στοιχείων των εκλογέων του άρθρου 27 του π.δ. 92/1994, όπως τροποποιείται.

2. Αν διαπιστωθεί ότι το ίδιο πρόσωπο είναι περισσότερες από μία φορά εγγεγραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους, με απόφαση του Διευθυντή Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, θεωρείται ισχυρή η μία και νόμιμη εγγραφή του, όπως αυτή εμφανίζεται στο δημοτολόγιο και διατάσσεται η διαγραφή του από τους υπόλοιπους εκλογικούς καταλόγους του οποίου διαγράφεται ο εκλογέας.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία γύρω από την ταυτοπροσωπία του εκλογέα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι υποχρεωμένη να κάνει την απαραίτητη εξακρίβωση με τη συνδρομή των κατά τόπους δημοτικών, κοινοτικών και κρατικών αρχών.

3. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με απόφαση του Διευθυντή Εκλογών κυρώνει και εκτυπώνει τους εκλογικούς καταλόγους που έχουν κωδικοποιηθεί.

Από ένα αντίτυπο αυτών διαβιβάζεται στο οικείο Πρωτοδικείο, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στον οικείο δήμο ή κοινότητα.

4. Τα αναγνωρισμένα κόμματα, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και αυτά που καταρτίζουν συνδυασμούς στα 2/3 των εκλογικών περιφερειών δικαιούνται μια πλήρη σειρά σε μαγνητικά μέσα των εκλογικών καταλόγων του Κράτους, βασικών και ετεροδημοτών, καθώς και δημοσιευμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εκλογικού περιεχομένου, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.”.

6. Το άρθρο 21 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“1. Αντίτυπα εκλογικών καταλόγων μπορούν να διατίθενται με την καταβολή αντιτίμου υπέρ του Δημοσίου, που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε βουλευτές, ευρωβουλευτές, υποψήφιους βουλευτές ή υποψηφίους στις νομαρχιακές, στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές κα μόνο για τις εκλογικές περιφέρειες, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή τους δήμους και τις κοινότητες όπου έχουν εκλεγεί ή είναι υποψήφιοι.

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης εκλογικών καταλόγων και άλλων δημοσιευμάτων σε άλλα πρόσωπα ή φορείς καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

3. Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να διατίθενται και σε μαγνητικά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο από εκείνον στον οποίο χορηγούνται, αποκλειστικώς και μόνο για εκλογική χρήση.

Η παραχώρηση ή η χρησιμοποίησή τους από οποιονδήποτε άλλο ή για σκοπό μη εκλογικό απαγορεύεται.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 6 του άρθρου 108.”.

7. Το άρθρο 24 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“Τη διαδικασία σύνταξης και αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων σε κάθε δήμο ή κοινότητα έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί από ένας αντιπρόσωπος των αναγνωρισμένων σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής κομμάτων, που ορίζεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος.”.

8. Το άρθρο 25 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“1. Για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες εκτύπωσης εκλογικών καταλόγων και εκτέλεσης άλλων σχετικών εργασιών, μπορεί να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στους οποίους καταβάλλεται ειδική αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.

Η συγκρότηση των συνεργείων και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

2. Είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης να επιτρέπεται η ανάθεση της εκτελέσεως εργασιών της προηγούμενης παραγράφου σε ιδιώτες.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται.”.

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“3. Οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι των βουλευτικών εκλογών ισχύουν και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία.”.

10. Το άρθρο 27 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“1. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας και υπηρετούν την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών σε άλλο δήμο ή κοινότητα, δύνανται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές είτε στο δήμο ή κοινότητα, δύνανται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές είτε στο δήμο ή στην κοινότητα που υπηρετούν. Στην τελευταία περίπτωση εγγράφονται σε ειδικούς καταλόγους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο οι παραπάνω εκλογείς οφείλουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στο δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Κάθε υπηρεσιακή μονάδα είναι υποχρεωμένη να καταρτίσει κατάσταση με αύξοντα αριθμό των εκλογέων της προηγούμενης παραγράφου, που υπηρετούν σε αυτή.

Η κατάσταση αυτή περιέχει τα στοιχεία με τα οποία ο εκλογέας της παραγράφου 1 είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, το νομό, το βαθμό που έχει στην υπηρεσία του και την ιδιότητα με την οποία υπηρετεί (μόνιμος, έφεδρος, κληρωτός κ.λ.π.) και από πότε υπηρετεί στη μονάδα που συντάσσει την κατάσταση.

Στην κατάσταση του άρθρου αυτού δεν περιλαμβάνονται όσοι από τους εκλογείς της παραγράφου 1 είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου ή κοινότητας στην περιφέρεια της οποίας υπηρετούν την ημέρα των εκλογών.

Για όσους υπηρετούν στην Αθήνα και τον Πειραιά, ως περιφέρεια κατά την ανωτέρω έννοια θεωρείται η περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, μαζί με τους Δήμους Αχαρνών, Σαλαμίνας και Ελευσίνας και για όσους υπηρετούν στη Θεσσαλονίκη, η περιφέρεια του πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης.

3. Καθένας από τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, που τοποθετείται με οποιονδήποτε τρόπο για εκτέλεση υπηρεσίας αορίστου χρονικού διαστήματος ή μεγαλύτερου του μήνα στη διοικητική περιφέρεια ενός δήμου ή κοινότητας, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου δεν είναι εγγεγραμμένος, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το δήμο ή την κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένος. Με βάση αυτό το στοιχείο η υπηρεσία ή η μονάδα στην οποία υπηρετεί τον εγγράφει στην κατάσταση της παραγράφου 2.

Κάθε υπηρεσία ή μονάδα διαγράφει από την ίδια κατάσταση κάθε πρόσωπο της παραγράφου 1, που μετακινείται σε άλλο τόπο.

4. Οι καταστάσεις του άρθρου αυτού συντάσσονται με ευθύνη των διοικητών ή των προϊσταμένων κάθε μονάδας ή υπηρεσίας.

5. Μόλις αρχίσει η προεκλογική περίοδος η ενημέρωση των καταστάσεων διακόπτεται. Από τις καταστάσεις διαγράφονται όσοι δήλωσαν την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο ή την κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, εφόσον οι προϊστάμενοί τους, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών, τους χορηγήσουν ειδική άδεια απουσίας για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Ο χρόνος αυτός δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής τους άδειας. Οι εκλογείς που διαγράφονται από τις καταστάσεις ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην εκλογική τους περιφέρεια.

Αφού διαγραφούν οι παραπάνω εκλογείς, οι καταστάσεις ανασυντάσσονται σε πέντε αντίτυπα, υπογράφονται από τους αρμόδιους προϊσταμένους ή διοικητές και σφραγίζονται από την υπηρεσία ή τη μονάδα.

Τα τέσσερα αντίτυπα των καταστάσεων διαβιβάζονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας.

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών εκθέτει τις καταστάσεις στο κατάστημα του Πρωτοδικείου επί τρεις (3) ημέρες.

Μέσα στην προθεσμία των τριών (3) ημερών, η οποία είναι ανατρεπτική, κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου κατά τον Κανονισμό της Βουλής κόμματος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση κατά της εγγραφής κάθε προσώπου, που έχει συμπεριληφθεί στις καταστάσεις αυτές κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος.

Για τις ενστάσεις αυτές εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 13. Αφού περάσει η προθεσμία των τριών (3) ημερών, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών ορίζει με πράξη του ημέρα και ώρα εκδίκασης των ενστάσεων ενώπιον του πρωτοδικείου.

6. Η απόφαση του πρωτοδικείου εκδίδεται το ταχύτερο, είναι οριστική και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. Οι καταστάσεις που επικυρώνονται με την απόφαση έχουν ισχύ ειδικών εκλογικών καταλόγων.

7. Έλληνες ναυτικοί, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του Κράτους, που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δρομολόγια ή το πρόγραμμα κινήσεώς τους κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ευρίσκονται σε λιμάνι άλλου δήμου ή κοινότητας, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές, στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στο δημοψήφισμα στο δήμο ή στην κοινότητα που βρίσκεται το πλοίο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τους στρατιωτικούς.

Οι ονομαστικές καταστάσεις συντάσσονται και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοίου και θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής και το αληθές του περιεχομένου τους, από τον προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του δήμου ή της κοινότητας που ναυλοχεί το πλοίο.

8. Οι εκλογείς του άρθρου αυτού παραδίδουν τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία στην υπηρεσία τους την αστυνομική τους ταυτότητα και το διαβατήριο.

Η αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής γίνεται με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

Σε περίπτωση που οι εκλογείς αυτοί ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους, οφείλουν να προσκομίσουν από τις υπηρεσίες τους βεβαίωση ότι δεν έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.”.

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των επίσημων αποτελεσμάτων της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού της χώρας, ορίζεται ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 2. Το διάταγμα αυτό ισχύει ως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επόμενης αντίστοιχης απογραφής.”.

12. Η παράγραφος 6 του άρθρου 32 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“6. Η επίδοση των προτάσεων υποψηφίων γίνεται με παραγγελία των ίδιων ή κάθε εκλογέα με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των υποψηφίων δικαστηρίου εννέα (9) το αργότερο ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.”.

13. Το άρθρο 33 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας τους υποψηφίους δέκα (10) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.”.

14. Η παράγραφος 5 του άρθρου 34 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“5. Η δήλωση, με την οποία καταρτίζεται ο συνδυασμός, επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή κατατίθεται με απόδειξη στο γραφείο του το αργότερο δεκατρείς (13) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.”.

15. Το άρθρο 35 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“1. Τη δέκατη τέταρτη (14η) ημέρα μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους εκλογικούς συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του προηγούμενου άρθρου.

2. Στην απόφαση ανακήρυξης των συνδυασμών και μετά τους συνδυασμούς αναφέρονται οι μεμονωμένοι υποψήφιοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας, όπως αυτοί έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

3. Η απόφαση της ανακήρυξης κοινοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.”.

16. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 37 του π.δ. 92/1994 αντικαθίστανται, ως ακολούθως :

“1. Κάθε πολιτικό κόμμα γνωστοποιεί το αργότερο εννέα (9) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου με γραπτή δήλωσή του, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το όνομα και το έμβλημα του κόμματος, για όλη την Επικράτεια Δικαίωμα να χρησιμοποιεί, στο εξής αποκλειστικά, το όνομα και το έμβλημα που δηλώνονται έχει το πολιτικό κόμμα που τα δήλωσε.

2. Το αργότερο εννέα (9) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου τα κόμματα, που θέλουν να απαρτίζουν συνασπισμό περισσότερων συνεργαζόμενων κομμάτων, γνωστοποιούν προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με γραπτή δήλωση των αρχηγών τους ή των επιτροπών που τα διευθύνουν, την προσωνυμία και το έμβλημα του συνασπισμού τους για όλη την Επικράτεια.”.

17. Η παράγραφος 1 το άρθρου 39 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“1. Το αρμόδιο δικαστήριο γνωστοποιεί αμέσως στον Άρειο Πάγο και τον οικείο νομάρχη τις αποφάσεις του για την ανακήρυξη των υποψηφίων. Κάθε νομάρχης γνωστοποιεί με προκήρυξή του, στην περιφέρεια του νομού, τους συνδυασμούς και υποψηφίους που ανακηρύχθηκαν και με τα στοιχεία που περιέχει η απόφαση του άρθρου 35.

Η προκήρυξη τοιχοκολλάται στα δημοσιότερα μέρη όλων των δήμων και κοινοτήτων κάθε νομού, με τη φροντίδα των δημοτικών και κοινοτικών αρχών.”.

18. Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“1. Η ψηφοφορία διεξάγεται ημέρα Κυριακή και διαρκεί από την ώρα 07.00 έως την ώρα 19.00 της ίδιας ημέρας.”.

19. Η παράγραφος 4 του άρθρου 43 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“4. Σε δήμους και κοινότητες που αποτελούνται από περισσότερους συνοικισμούς και οι εκλογές είναι δύσκολο λόγω απόστασης να προσέρχονται για ψηφοφορία σε ένα εκλογικό τμήμα είναι δυνατόν να ορίζονται περισσότερα εκλογικά τμήματα, ανάλογα με τις υπάρχουσες συγκοινωνιακές δυσχέρειες.”.

20. Το άρθρο 47 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“Σε περίπτωση που διατίθεται φρουρά για τη φύλαξη εκλογικού τμήματος, το προσωπικό αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα, ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα που φρουρεί.”.

21. Η παράγραφος 7 του άρθρου 50 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“7. Στον ειδικό χώρο τοποθετούνται με φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής τραπέζι και μολύβι για χρήση από τους εκλογείς.”.

22. Οι παράγραφοι 3, 6 και 7 του άρθρου 51 του π.δ. 92/1994 αντικαθίστανται, ως ακολούθως :

“3. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι αναπληρωτές τους κληρώνονται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από το οικείο πρωτοδικείο. Στην κλήρωση, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι των κομμάτων περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού διαμερίσματος που φέρονται στους καταλόγους αυτούς ως κάτοικοι της περιοχής.

6. Όσοι σύμφωνα με τα παραπάνω ορίστηκαν μέλη των εφορευτικών επιτροπών ειδοποιούνται με απόδειξη για το διορισμό τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία με φροντίδα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, στον οποίο διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών αντίγραφο της πράξης του πρωτοδικείου για το διορισμό τους.

7. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως.”.

23. Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“2. Σε περίπτωση που κωλύεται ή για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον έφορο δικαστικών αντιπροσώπων. Αν λείπει και αυτός, για οποιονδήποτε λόγο, η εκλογή γίνεται ενώπιον των τεσσάρων (4) μελών της εφορευτικής επιτροπής, με πρόεδρό της τον μεγαλύτερο σε ηλικία.

Αν για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται ή απουσιάζει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και ο αναπληρωτής του, καθώς και τρία (3) από τα άλλα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τότε το μοναδικό παρόν μέλος διορίζει δύο (2) και σε περίπτωση αδυναμίας ένα (1) ως μέλη της επιτροπής από τους εκλογείς του εκλογικού τμήματος, τα οποία υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία.”.

24. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατή η απλούστευση, ενοποίηση ή η κατάργηση ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων.”.

25. Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“3. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής αναφέρει με το ταχύτερο μέσο στον έφορο αντιπροσώπων δικαστικής αρχής την άφιξή του και την ανάληψη των καθηκόντων του.

Αμέσως μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στον έφορο γραπτή αναφορά για κάθε αξιοσημείωτο γεγονός που έλαβε χώρα κατά τη διενέργεια της εκλογής.

Η παράλειψη υποβολής αναφοράς τιμωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 το άρθρο 109.”.

26. Η παράγραφος 3 του άρθρου 60 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“3. Από το οικείο πρωτοδικείο διαβιβάζονται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών φωτοαντίγραφα όλων των εκλογικών καταλόγων με βάση τους οποίους έγινε η ψηφοφορία και από τους οποίους έχουν διαγραφεί όσοι ψήφισαν.”.

27. Η περίπτωση ηύ της παραγράφου 3, η παράγραφος 4, οι περιπτώσεις γύ και στύ της παραγράφου 6, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 και η παράγραφος 13 του άρθρου 61 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“η) Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.”

“4. Αν τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν επαρκούν, το Αύ Τμήμα του Αρείου Πάγου μπορεί, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, να διορίσει, προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Βύ ή πτυχιούχοι άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος.”

“γ) Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ονομαστικό κατάλογο των δικαστικών αντιπροσώπων του.

στ) Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών, δια του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ονομαστικές καταστάσεις, όλων των μόνιμων δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων της περιφέρειάς τους, των μόνιμων υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τους υπηρετούντες σε αυτήν υπαλλήλους με απόσπαση κατά το άρθρο 39 του ν. 2218/1994, όπως ισχύει κάθε φορά, που μπορούν σύμφωνα με την παράγραφο 4 να διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής. Για όσους υπηρετούν σε υπηρεσίες των υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές, οι καταστάσεις συντάσσονται από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου και αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Οι παραπάνω με στοιχεία βύ έως και στύ ονομαστικοί κατάλογοι αποστέλλονται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.”

“8. Η γνωστοποίηση του εκπροσώπου και αναπληρωτή του γίνεται προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα προκήρυξης των εκλογών.”

“9. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των διορισμένων αναπληρωτών σε κάποια εκλογική περιφέρεια και παραμείνουν εκλογικά τμήματα χωρίς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, που υπηρετούν και βρίσκονται στην ίδια εκλογική περιφέρεια.”

“13. Οι έφοροι και οι τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ειδοποιούνται για το διορισμό τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στον τόπο του διορισμού τους δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

Μόλις φτάσουν ειδοποιούν για την άφιξή τους τον Εισαγγελέα της περιφέρειάς τους και τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.”

28. Η παράγραφος 2 του άρθρου 64 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“2. Ο νομάρχης οφείλει να εφοδιάσει έγκαιρα κάθε εφορευτική επιτροπή των εκλογικών τμημάτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, με ψηφοδέλτια της εκλογικής περιφέρειας. Ο αριθμός των ψηφοδελτίων για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο της περιφέρειας πρέπει να είναι μεγαλύτερος, τουλάχιστον, κατά είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα.”

29. Η λέξη “εκλογέας” της παραγράφου 3 του άρθρου 20 και οι λέξεις : “και στον εκλογικό κατάλογο” της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του π.δ. 30/1996, διαγράφονται.

30. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“2. Μία ώρα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωμένα να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας για να παραλάβουν από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή το ορισθέν από αυτούς μέλος του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή δημοτικό ή κοινοτικό υπάλληλο το κατάστημα, την κάλπη, τα έπιπλα και σκεύη και λοιπά εκλογικά είδη.”

31. Η παράγραφος 2 του άρθρου 75 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

“2. Η αναγνώριση των εκλογέων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα, που προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή. Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν το διαβατήριό τους. Αν πρόκειται για στρατιωτικούς και γιύ αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, η αναγνώριση αυτών γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή άλλες υπηρεσιακές τους ταυτότητες.”

32. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και η παράγραφος 6 του άρθρου 76 του π.δ. 92/1994 αντικαθίστανται, ως ακολούθως :

“1. Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων.”

“6. Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.”

33. Στο άρθρο 79 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου και η παράγραφος 1 ως ακολούθως :

“Φύλαξη εκλογικών καταστημάτων –

Τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία”

“1. Η φύλαξη του χώρου των εκλογικών καταστημάτων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και ενεργείται είτε με τη διάθεση φρουράς κατά εκλογικό τμήμα είτε με την επιτήρηση κατά ευρύτερες μονάδες στέγασης των εκλογικών τμημάτων.

Η φροντίδα για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στον τόπο της ψηφοφορίας και γύρω από αυτόν ανήκει στην εφορευτική επιτροπή, με επιτηρητή τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.

Για το έργο της αυτό υπάγεται αμέσως σε αυτή και εκτελεί τις εντολές της η δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει ταχθεί για το σκοπό αυτόν.”

34. Η παράγραφος 2 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 80 του π.δ. 92/1994 αντικαθίστανται, ως ακολούθως :

“2. Στην πόλη ή το χωριό, την ημέρα διενέργειας των εκλογών, η στρατιωτική δύναμη παραμένει μέσα στους στρατώνες όλο το διάστημα της ψηφοφορίας. Αν υπάρξει σοβαρή διαταραχή της ψηφοφορίας και η επιτροπή δεν μπορεί να επαναφέρει την τάξη, μπορεί να ζητήσει εγγράφως τη συνδρομή ένοπλης δύναμης, η οποία μόλις αποκατασταθεί η τάξη φεύγει αμέσως από τον τόπο ψηφοφορίας. Για όλα αυτά γίνεται μνεία στα πρακτικά.”

“4. Απαγορεύεται η είσοδος στο κατάστημα της ψηφοφορίας οποιουδήποτε δεν εκπληρώνει καθήκοντα σύμφωνα με το διάταγμα αυτό ή δεν καλείται να ψηφίσει.”

35. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 87 του π.δ. 92/1994 αντικαθίστανται, ως ακολούθως :

“1. Η εφορευτική επιτροπή είναι υποχρεωμένη, αμέσως μετά τον τερματισμό της διαλογής, να κλείσει ασφαλώς μέσα σε σάκο τα βιβλία και όλα τα άλλα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα δέματα των ψηφοδελτίων τακτοποιημένα κατά συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους, με τη σειρά που αριθμήθηκαν και να σφραγίσει το σάκο. Στο σάκο έχουν το δικαίωμα να βάλουν τη σφραγίδα τους οι αντιπρόσωποι των κομμάτων.

Το σάκο παραλαμβάνει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, τον μεταφέρει ο ίδιος και τον παραδίνει στον πρόεδρο του πρωτοδικείου που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 αυτού του άρθρου.Εφόσον η μετάβαση στην έδρα αυτού του πρωτοδικείου είναι δύσκολη ή δαπανηρή, παραδίνει το σάκο στον πρόεδρο του πλησιέστερου πρωτοδικείου, ο οποίος οφείλει να τον στείλει αμέσως με το ασφαλέστερο μέσο στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου.

2. Αν χαθεί ο σάκος της προηγούμενης παραγράφου, το αρμόδιο πρωτοδικείο, αφού διαπιστώσει την απώλεια με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, που εκδίδεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάζει να προσκομιστεί το αντίγραφο της πράξης της εφορευτικής επιτροπής που διαβιβάστηκε στο νομάρχη ή το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, σύμφωνα με το εδάφιο βύ της παραγράφου 2 του άρθρου 86.

Με βάση το αντίγραφο αυτό γίνεται η συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το επόμενο άρθρο 88.”

36. Στο άρθρο 97 του π.δ. 92/1994 προστίθεται παράγραφος 12, η οποία έχει ως ακολούθως :

“12. Κατά την ημέρα διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, των ευρωεκλογών ή των δημοψηφισμάτων, καθώς και την παραμονή αυτής απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη προεκλογική δραστηριότητα, όπως πραγματοποίηση ομιλιών, μετάδοση εκπομπών και μηνυμάτων προεκλογικού περιεχομένου.”

37. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 99 του π.δ. 92/1994 αντικαθίστανται, ως ακολούθως :

“1. Σε όσους διορίζονται κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών έφοροι αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, γραμματείς εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας χορηγείται ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.

Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ειδική αποζημίωση και για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών.

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία.”

38. Η παράγραφος 3 του άρθρου 100 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“3. Νομάρχες, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και νομαρχιακοί, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, που επιδεικνύουν αμέλεια για την έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που τους επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρούνται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, με την ποινή της αργίας τριών (3) έως έξι (6) μηνών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 102 του Συντάγματος.”

39. Η παράγραφος 2 του άρθρου 108 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“2. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις γενικές βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο για τον εκλογέα που έχει περάσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του, καθώς και για τον εκλογέα που θα βρίσκεται στο εξωτερικό.”

40. Το άρθρο 111 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“Οι ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις του διατάγματος αυτού ισχύουν και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία.”

41. Η παράγραφος 2 του άρθρου 121 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“2. Όλες γενικά οι προμήθειες, εργασίες, μεταφορές και μισθώσεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, γίνονται με απευθείας ανάθεση και έγγραφη συμφωνία, κατά παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεων, καθώς και από κάθε άλλη διάταξη, σύμφωνα με όσα ορίζονται με τις κατά τα παραπάνω αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για την έκδοση των οποίων δεν απαιτείται εξουσιοδότηση ή έγκριση κάποιας άλλης αρχής. Οι μισθώσεις μεταφορικών εκλογικού υλικού, ενεργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.δ. 2396/1953 “περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου κ.λ.π.” και των κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων αποφάσεων του Πρωθυπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν Υπουργού.

Με τις κατά τα παραπάνω αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε πληρωμή.”

42. Οι παράγραφοι 1 και 5 του άρθρου 123 του π.δ. 92/1994 αντικαθίστανται, ως ακολούθως :

“1. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων, είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Εθνικού Τυπογραφείου και από υπαλλήλους αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, που υπηρετούν στις Περιφέρειες και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και από τον απολύτως αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών ή των οικείων, κατά περίπτωση, δικαστηρίων και δήμων και κοινοτήτων, με καταβολή ειδικής αποζημίωσης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον βεβαιώνεται προσφορά πραγματικής εργασίας.

5. Οι υπουργικές αποφάσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εκδίδονται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.”

43. Το άρθρο 128 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“Το έκτακτο προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25, της περιπτώσεως γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 121, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 123 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ισχύει κάθε φορά για τις προσλήψεις στο Δημόσιο.”

44. Κατά την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων έτους 1998 για τους πολίτες χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και οι οποίοι κατά τα άρθρα τρίτο και τέταρτο του ν. 2196/1994 (ΦΕΚ 41 Α`) και του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997 (ΦΕΚ 121 Α`) δύνανται να εγγραφούν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1988, καθώς και σε αυτές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 16 παράγραφος 1, περίπτωση στ`, εδάφιο πρώτο του π.δ. 92/1994 παρατείνεται μέχρι 29.5.1998. Αναλόγως παρατείνονται και οι λοιπές προθεσμίες των άρθρων 16, 17, 18 και 19 του π.δ. 92/1994.

45. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου τέταρτου του ν. 2196/1994 (ΦΕΚ 41 Α`) εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997.

46. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 48 α` του ν. 1851/1989 (ΦΕΚ 122 Α`), άρθρου που έχει προστεθεί με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α`), αντικαθίσταται, ως ακολούθως :

“Κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το δημοψήφισμα οργανώνονται εκλογικά τμήματα σε κάθε φυλακή.”

47. 1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 31 και 32 αυτού του άρθρου ισχύουν από την κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 1 οριστικοποίηση της ανασύνταξης των εκλογικών καταλόγων.

2. Οι παράγραφοι 10 και 39 του άρθρου αυτού ισχύουν από την εφαρμογή της παραγράφου 14 του άρθρου 4.

Άρθρο 6
Δημοσκοπήσεις – Κατάργηση κυρώσεων

1. Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών και έως την 19.00 ώρα της ημέρας ψηφοφορίας, απαγορεύεται η διενέργεια δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων στις βουλευτικές εκλογές και ευρωεκλογές, η δημοσίευση και η καθ` οιονδήποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς και η καθ` οιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοσή τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

2. Επιτρέπεται η διενέργεια δημοσκοπήσεων (EXIT POLLS) κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής απαγορεύεται να δημοσιοποιούνται ή να μεταδίδονται καθ` οιονδήποτε τρόπο πριν την 19.00 ώρα της ημέρας αυτής.

3. Επιτρέπεται κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν από τις εκλογές η διενέργεια δημοσκοπήσεων κατ` εντολή των κομμάτων για δική τους αποκλειστικά εσωτερική χρήση.

4. Οι παραβάτες των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, η οποία δεν είναι δεκτική μετατροπής ή αναστολής και χρηματική ποινή από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές.

Σχετικό:  το ΠΔ 351/2003,ΦΕΚ Α 316/31.12.2003.

5. Οι προβλεπόμενες στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 108 του π.δ. 92/1994 διοικητικές κυρώσεις καταργούνται.

6. Απαλλάσσονται των προβλεπόμενων από τα άρθρα 22 και 23 του ν. 2429/1993 (ΦΕΚ 155 Α`) κυρώσεων :

α) τα κόμματα που κατά το άρθρο 17 αυτού του νόμου είχαν την υποχρέωση δημοσίευσης των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών και δεν τα δημοσίευσαν και

β) οι υποψήφιοι βουλευτές ή ευρωβουλευτές που δεν διετέλεσαν στο παρελθόν βουλευτές ή ευρωβουλευτές και που κατά το άρθρο 18 είχαν την υποχρέωση υποβολής και δημοσίευσης κατάστασης των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών και δεν συμμορφώθηκαν.

Άρθρο 7
Συγκρότηση Επιτροπών – Καταργούμενες διατάξεις- Εξουσιοδότηση

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συγκροτούνται :

α) Επιτροπή αποτελούμενη από το Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής και από εκπροσώπους κομμάτων της Βουλής, που δεν συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους στο Προεδρείο, από έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, από έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Ευρώπης, από καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το Διευθυντή Εκλογών.

Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και η υποβολή πρότασης για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των Ελλήνων πολιτών που κατοικούν σε χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου, οι διακρατικές επαφές για την καθιέρωση κανόνων διεξαγωγής της ψηφοφορίας και η προώθηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότασης για την ψήφο των ομογενών.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να επεκταθεί το έργο της Επιτροπής αυτής και για τους Έλληνες πολίτες, που κατοικούν σε άλλες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες.

Για την τεχνική στήριξη και γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής ορίζεται, από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ένας υπάλληλος από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

β) Επιτροπή από πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α`). Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και η πρόταση λύσεων των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, καθώς και η υποβολή πρότασης περαιτέρω απλούστευσης των εκλογικών διαδικασιών, με σκοπό την εξασφάλιση οικονομικότερης λειτουργίας του συστήματος, ευκολότερης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και ταχύτερης έκδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.

2. Στα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 123 του π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 42 του άρθρου 5.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1ης Δεκεμβρίου 1997.

3. Από την οριστικοποίηση της ανασύνταξης των εκλογικών καταλόγων, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 1, καταργούνται οι εξής διατάξεις του π.δ. 92/1994 :

Της παραγράφου 5 του άρθρου 8, των άρθρων 10, 11, 12, 17, 19, 22, 45, 122 και παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 26.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας. Κατά την κωδικοποίηση αυτή είναι δυνατή η μεταβολή της σειράς και της αρίθμησης των κεφαλαίων, άρθρων, παραγράφων και εδαφίων και η εναρμόνιση των διατάξεων μεταξύ τους, με τις αναγκαίες προσαρμογές στη διατύπωσή τους.

Σχετικό:  το ΠΔ 351/2003,ΦΕΚ Α 316/31.12.2003.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 8
Θέματα του Συνηγόρου του Πολίτη – Γενικού Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

1. Στην κατά τις διατάξεις του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α`) ανεξάρτητη διοικητική αρχή “Συνήγορος του Πολίτη” συνιστώνται επτά (7) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται τρεις (3) για τις ανάγκες του Συνηγόρου του Πολίτη και ανά μία (1) για τις ανάγκες κάθε Βοηθού Συνηγόρου. Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται κατά περίπτωση από το Συνήγορο του Πολίτη και Βοηθό Συνήγορο, με σχετική πράξη τους, χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνεται στις προαναφερόμενες θέσεις καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του οργάνου που το προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παρούσας παραγράφου δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο. Οι ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται να καλύπτονται και με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α`). Η απόσπαση γίνεται, ύστερα από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη, με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

Σχετικό:  το άρθρο 7 Ν.3094/2003

2. Ο Συνήγορος του Πολίτη και οι Βοηθοί Συνηγόρου είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αποδοχές τους καθορίζονται με κανονιστικές αποφάσειςτων Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, κατ` αντιστοιχία των αποδοχών του Προέδρου και Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Συνηγόρου του Πολίτη και των Βοηθών Συνηγόρων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον Πρόεδρο και Συμβούλους, αντίστοιχα, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομικών, για την εφαρμογή του παρόντος και μόνο, νοείται ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και όπου αναφέρεται ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους νοείται ο Συνήγορος του Πολίτη.

3. Στην κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 πρόσκληση του Συνηγόρου του Πολίτη εξειδικεύονται τα απαιτούμενα για την πρόσληψη ειδικά τυπικά προσόντα. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 επιτρέπεται να καλύπτονται κα με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, εφόσον συγκεντρώνουν τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1943.1991. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου υπουργού, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997.

4. Συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη ηαπόσπαση στις θέσεις αυτές ορίζονται τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Η εξειδίκευση των απαιτούμενων τυπικών προσόντων και ο προσδιορισμός της ξένης γλώσσας γίνεται κάθε φορά στη δημόσια πρόσκληση, που εκδίδεται από το Συνήγορο του Πολίτη, για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων.

Η κάλυψη των θέσεων αυτών γίνεται με πρόσληψη ή απόσπαση υπαλλήλων, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Σχετικό: Άρθρο 28 Ν.3013/2002,ΦΕΚ Α 102

Σχετικό:  παρ.7 άρθρ.5 Ν.3051/2002,ΦΕΚ Α 220/20.9.2002

5. Η πλήρωση θέσεων της Γραμματείας του Συνηγόρου του Πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997, μπορεί να γίνεται και με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξειςτου άρθρου 1 του ν. 2527/1997. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 216/1974, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, ισχύουν και για αποσπάσεις υπαλλήλων στην υπηρεσία του Συνηγόρου του Πολίτη.

6. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους που αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του ίδιου νόμου, καθώς και των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α`), μετά την περίπτωση ια` προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, περίπτωση ιβ`, που έχει ως εξής :

“ιβ. Να συμμετέχουν με αμοιβή στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.για την πλήρωση θέσεων, περιλαμβανομένης και της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού και των επιτροπών πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού.”

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2530/1997 προστίθεται περίπτωση γ` ως εξής :

“γ. Ο Συνήγορος του Πολίτη και οι Βοηθοί Συνήγοροι”.

Για το Συνήγορο του Πολίτη και τους Βοηθούς Συνηγόρους εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 2530/1997.

Σημ.: όπως η παρ.8 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.4 άρθρ.2 Ν.3094/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρου 12 Ν.3242/2004,ΦΕΚ Α 102/24.5.2004.

9. Στο τέλος της περίπτωσης γ` της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2530/1997 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, η φράση : “στις οποίες δεν περιλαμβάνονται η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού και οι επιτροπές πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού του δημόσιου τομέα”.

10. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 7 του ν. 2477/1997) είναι ανώτατος υπάλληλος, εξομοιούμενοςπλήρως για τις μισθολογικές και όλες τις λοιπές συνέπειες με Γενικό Διευθυντή κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων.

Για το Γενικό Επιθεωρητή έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 2470/1997 και οι αποδοχές του καταβάλλονται από την υπηρεσία στην οποία ανήκει.

Άρθρο 9
Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

1. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του π.δ. 410/1995 αντικαθίστανται ως εξής :

“1. Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον εφορευτικών επιτροπών. Σε κάθε εκλογικό τμήμα δήμου ή κοινότητας ορίζεται εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως Πρόεδρο, και τέσσερα μέλη με τα αναπληρωματικά τους που κληρώνονται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, από το αρμόδιο πρωτοδικείο για τους δήμους και ειρηνοδικείο για τις κοινότητες ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους και τα παραρτήματά τους εκλογείς του δήμου ή της κοινότητας που ανήκει το εκλογικό τμήμα και οι οποίοι φέρονται στους καταλόγους αυτούςότι κατοικούν σε αυτό το δήμο ή κοινότητα. Σε όποιους δήμους και κοινότητες οι κατάλογοι έχουν συνταχθεί κατά ενορίες, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας ενορίας και φέρονται ότι κατοικούν σε αυτή.

Όσοι κληρώνονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ειδοποιούνται από το δικαστήριο που ενήργησε την κλήρωση. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

2. Για την αναπλήρωση των μελών της εφορευτικής επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάθεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών”.

2. Στο άρθρο 52 παράγραφος 2 περίπτωση (i) του π.δ. 410/1995 οι λέξεις “Νομικοί Σύμβουλοι” αντικαθίστανται με τις λέξεις “δικαστικοί αντιπρόσωποι”.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 62 του π.δ. 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής :

“3. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων πρέπει να είναι με μαύρη απόχρωση. Για τα λευκά ψηφοδέλτια ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας”.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του π.δ. 410/1995 αντικαθίστανται ως εξής :

“2. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας οφείλει να εφοδιάσει κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειάς του με ψηφοδέλτια, κατά 20% τουλάχιστον περισσότερα από τους εκλογείς του τμήματος”.

5. Το άρθρο 67 του π.δ. 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής :

“Η ψηφοφορία αρχίζει την 07.00 και λήγει την 19.00 της ίδιας ημέρας”.

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του π.δ. 410/1995 αντικαθίσταται ωςεξής :

“Στους δήμους, αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, που απαιτεί το άρθρο 71 παράγραφος 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους”.

7. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του π.δ. 30/1996 αντικαθίστανται, ως ακολούθως :

“Ο νομάρχης οφείλει να εφοδιάσει κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειάς του με ψηφοδέλτια, κατά 20% τουλάχιστον περισσότερα από τους εκλογείς του τμήματος”.

8. Οι διατάξεις του άρθρου 68 του π.δ. 410/1995 εφαρμόζονται αναλόγως και στα δημοτικά “και κοινοτικά” διαμερίσματα της παρ. 10 του άρθρου 2του ν.2539/1997.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 του άρθρου 23 τουΝ.2641/1998 (Α 211)

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 2539/1997 αντικαθίσταται ως εξής :

“2. Η δημαρχιακή επιτροπή, το κοινοτικό συμβούλιο, για δε τους λοιπούς φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 266 του π.δ. 410/1995, το διοικητικό τους συμβούλιο, μπορούν με απόφασή τους να αναθέτουν, μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, εφαρμόζοντας ανάλογα τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α`), ή και απευθείας χωρίς διαγωνισμό, την εκτέλεση εργασίας, μεταφοράς ή προμήθειας, αν η αξία καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών για τους λοιπούς δήμους και του ενάμιση εκατομμυρίου (1.500.000) δραχμών για τις κοινότητες και τους λοιπούς φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 266 του π.δ. 410/1995. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 267 και της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του π.δ. 410/1995 εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή.

Στα παραπάνω ποσά δεν περιέχεται ο αναλογώνΦ.Π.Α.”.

10. Στην παράγραφο 30 του άρθρου 15 του ν. 2503/1997 προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως :

“Βοηθοί νομάρχες που έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται με τις διατάξειςτης παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`), δύνανται να επιλέγουν τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται ή τα έξοδα παράστασης της θέσης στην οποία υπηρετούν.

Βοηθοί νομάρχες που επιλέγουν τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται, λαμβάνουν επιπλέον ταδεκαέξι εκατοστά (16%) των εξόδων παράστασης του νομάρχη. Όταν οι εν λόγω βοηθοί νομάρχες διαμένουν σε απόσταση πέραν των 80 χιλιομέτρων από την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή σε νησί εκτός της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. λαμβάνουν τα τριάντα εκατοστά (30%) των ως άνω εξόδων παράστασης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.5 άρθρ.4 Ν.3274/2004,ΦΕΚ Α 195/19.10.2004

Στους βοηθούς νομάρχες, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ιατροί του Ε.Σ.Υ. ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του ν. 1256/1982 ή των Τ.Ε.Δ.Κ. ή της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους.

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με τις ίδιες ως άνω διατάξεις.

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του υπαλλήλου και χωρίς σχετική αίτηση αυτού.”

Νομάρχες, Βοηθοί Νομάρχες, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι είναι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τελούν σε ειδική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων και αυτές των άρθρων 298 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ 410/1995 ΦΕΚ 231 Α`) και 113 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996 ΦΕΚ 21 Α`) επιτρέπεται, μετά από αίτησή τους και εφόσον αυτό απαιτείται από τις ανάγκες Νοσοκομείου εκτός νομού ή Κέντρου Υγείας στο οποίο υπηρετούν, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών της υπηρεσίας τους και να λαμβάνουν τη νόμιμη αποζημίωση. Εφημερίες που πραγματοποιήθηκαν από τα παραπάνω πρόσωπα σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου θεωρούνται νόμιμες.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.8 άρθρ.11Ν.2920/2001,ΦΕΚ Α 131/27.6.2001.

11. Η περίπτωση δ` της παραγράφου 7 του άρθρου 15 τουν. 2503/1995 καταργούνται.

12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 2539/1997 αντικαθίστανται, ως ακολούθως :

“Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού και για τον κλάδο και για την ειδικότητα που δεν απαιτείται διαγωνισμός γίνεται από τους ίδιους τους Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά.

Για την πρόσληψη προσωπικού εκδίδεται απόφαση του συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α., με την οποία αποφασίζεται η πραγματοποίηση των προσλήψεων. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και τις αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες προορίζεται το προσωπικό, τις διατάξεις στις οποίες προβλέπονται τα αντίστοιχα ανταποδοτικά τέλη, τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα.

Βάσει της απόφασης αυτής εκδίδεται προκήρυξη από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας.

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).

Μετά την παραπάνω δημοσίευση, δημοσιεύεται περίληψη της προκήρυξης σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, εφόσον εκδίδεται, και σε δύο ημερήσιες της έδρας του νομού.

Η προκήρυξη αναρτάται στο κατάστηματου δήμου ή της κοινότητας. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό.

Στην περίληψη αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται κατά κατηγορία και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα, ο αριθμός του φύλλουτης Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη, η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία είναι εικοσαήμερη και αρχίζει από την επομένητης τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης στον τύπο.

Η τελευταία δημοσίευση της περίληψης γίνεται μετά από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδατης Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).

Το περιεχόμενο της περίληψης μεταδίδεται, όπου αυτό είναι δυνατόν και από ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Η αίτηση επέχθει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α`) και η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευση στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο αυτεπαγγέλτως ή μετά από ένσταση υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο ο οικείος φορέας καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, καθώς και τους πίνακες διοριστέων, τους οποίους και αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Η πρόσληψη όμως του προσωπικού μπορεί να γίνεται αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ` ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων οι τυχόν ήδη προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς απολύονται. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Σε κάθε Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού συνιστάται τριμελής επιτροπή, η οποίααποτελείται από έναν δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο ή μέλος του διοικητικούσυμβουλίου του νομικού προσώπου ή του Συνδέσμου ως Πρόεδρο και δύοΠροϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων του οικείου Ο.Τ.Α. ως μέλη και ελλείψειαυτών, από άλλους μονίμους υπαλλήλους του ίδιου Ο.Τ.Α..

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου τηςΚοινότητας ή του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ήτου Συνδέσμου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάρτιση τωνπινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης καιΑποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται αποζημίωση για τονΠρόεδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.4άρθρ.5 Ν.3345/2005,ΦΕΚ Α 138/16.6.2005.

13. Οι δήμοι και οι κοινότητες και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, πέραν της υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης τους δύνανται να ασφαλίζουν περιουσιακά τους στοιχεία και δραστηριότητες κινητά ή ακίνητα, καθώς και την αστική ευθύνη εκ των δραστηριοτήτων που συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών τους σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου. Στις ασφαλίσεις αυτές δύνανται να διαμεσολαβούν και δημοτικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα δραστηριότητες του ν. 1569/1985.

14. Καταργείται εφεξής το άρθρο 19 του ν.δ. 3370/1995 “περί κυρώσεως του Κώδικος Ελληνικής Ιθαγένειας” (ΦΕΚ 258 Α`).

15. Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α`) τροποποιείται ως εξής :

Στο στοιχ. α) διαγράφονται οι λέξεις “για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 1, 2 και 4”

Στο στοιχ. β) διαγράφονται οι λέξεις “για τη χρηματοδότηση του Υποπρογράμματος 4”

Στο στοιχ. γ) διαγράφονται οι λέξεις “για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 4 και 5”

Στο στοιχ. δ) διαγράφονται οι λέξεις “για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 1, 2 και 4”

Στο στοιχ. ε) διαγράφονται οι λέξεις “για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 2, 3 και 5”

Στο στοιχ. στ) διαγράφονται οι λέξεις “για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 3, 4 και 5”.

16. Η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α`/30.5.1997) “Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις” παρατείνεται μέχρι την 31.12.2000 από τότε που έληξε.

Σχετικό: άρθρ.11 παρ.9Ν.2839/2000.

17. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής :

“Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από το όργανο της υπηρεσίας των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 24 του π.δ. 410/1995 ή από υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας, που ορίζονται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας”.

18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του π.δ. 410/1995 προστίθενται τα εξής :

“Οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. που συνενώνονται σε έναν Ο.Τ.Α. δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι στο νέο Ο.Τ.Α. που προκύπτει από τη συνένωση.”

19. Το προσωπικό κοινότητας ή δήμου που καταργείται και δεν συνενώνεται ολόκληρος σε νέο Ο.Τ.Α., αλλά οι συνοικισμοί αυτούσυνενώνονται σε περισσότερους από έναν νέους Ο.Τ.Α. κατανέμεται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στους νέους αυτούς Ο.Τ.Α. που προκύπτουν από τις συνενώσεις και καθίσταται προσωπικό αυτών.

20. Μετά τις λέξεις “οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης” της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του π.δ. 410/1995 προστίθενται οι λέξεις “α” και “β” βοηθού και πριν από τις λέξεις : “η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας” της ίδιας παραγράφου προστίθενται οι λέξεις : “η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας.”

Άρθρο 10
Κάλυψη δαπανών

1. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 897.000.000 δρχ. για τη διεξαγωγή εκάστης των εκλογών και 302.500.000 δρχ. για κάθε οικονομικό έτος θα καλυφθούν για μεν το τρέχον οικονομικό έτος από τις σχετικές πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

2. Οι δαπάνες που προκαλούνται σε βάρος των Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού θα καλύπτονται τόσο για το τρέχον οικονομικό έτος, όσο και για τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των φορέων αυτών για την καταβολή ασφαλίστρων.

Άρθρο 11
Προσθήκη και αντικατάσταση διατάξεωνπου αφορούν την Αρχή Προστασίας ΔεδομένωνΠροσωπικού Χαρακτήρα

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις των νόμων 2247/1994 (άρθρο 1 παρ. 2 περ. α`), 2335/1995 (άρθρο 17 παρ. 4), 2336/1995 (άρθρο 3 παρ. 2), 2434/1996 (άρθρο 25 παρ. 1) και 2527/1997 (άρθρο 1 παρ. 7) προστίθεται περίπτωση ιθ`, που έχει ως εξής :

ιθ) Το προσωπικό του κλάδου ελεγκτών της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ν. 2472/1997). Ο διορισμός του προσωπικού τούτου γίνεται από την Αρχή, με επιλογή ή διαγωνισμό ύστερα από σχετική προκήρυξη σύμφωνα με απόφαση της Αρχής με την οποία ρυθμίζονται οι επί μέρους λεπτομέρειες. Για το διορισμό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 24 του ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 2623/1998 λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 1999.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.47 Ν.2721/1999ΦΕΚ Α 112/3.6.1999.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 2472/1997 αντικαθίσταται ως εξής :

“Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία των έξι (6) μελών της Αρχής είναι τετραετής. Μετά τη δεύτερη συγκρότηση της Αρχής γίνεται κλήρωση μεταξύ των έξι τακτικών μελών της, ώστε τρία να έχουν τετραετή θητεία και τρια διετή.”

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν. 2472/1997 αντικαθίσταται ως εξής :

“Οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου της Αρχής είναι αντίστοιχες με το σύνολο των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των δε μελών της Αρχής αντίστοιχες με το σαράντα τοις εκατό (40%) των αποδοχών του Προέδρου κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Οι αποδοχές των αναπληρωτών του Προέδρου και των μελών της Αρχής είναι αντίστοιχες με το 1/3 των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και των τακτικών μελών της Αρχής και καταβάλλονται σε αυτούς εφόσον κατά βεβαίωση του Προέδρου της Αρχής προσέφεραν κατά τη διάρκεια του μηνός υπηρεσία πλην της τυχόν συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις της Αρχής. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών της Αρχής και του Γραμματέα για κάθε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Οι διατάξεις για τις δαπάνες κινήσεως των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας που ισχύουν κάθε φορά έχουν εφαρμογή και για τη μετακίνηση των μελών και των υπαλλήλων της Αρχής. Ο Πρόεδρος της Αρχής εκδίδει τις σχετικές εντολές μετακίνησης. Η ισχύς των παραπάνω διατάξεων αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.”

5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2472/1997 προστίθεται πέμπτο εδάφιο, που έχει ως εξής :

“Ως υπάλληλοι του Τμήματος Ελεγκτών της Γραμματείας της Αρχής μπορούν να προσλαμβάνονται και δικηγόροι, χωρίς να αποβάλλουν τη δικηγορική ιδιότητα, αλλά με αναστολή της ασκήσεως της δικηγορίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους.”

Άρθρο 12
Κατασκευή Εφετείου Αθηνών
Προκειμένου για το έργο της κατασκευής των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών αποπεράτωσης του Εφετείου Αθηνών και της Αίθουσας Εορτών του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών, που προκηρύχθηκε με την από 23 Φεβρουαρίου 1993 προκήρυξη της Διεύθυνσης Κτιριακών Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως συνολικό συμβατικό ποσό για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α`), όπως ίσχυε κατά το χρόνο της προκηρύξεως (23.2.1993) και έχει εφαρμογή στο έργο αυτό, νοείται το ποσό που χρειάζεται για την ολοκλήρωση του εκτελούμενου έργου, με βάση τις ποσότητες εργασιών και υλικών που προέκυπταν από τις πραγματικές ανάγκες του έργου κατά το χρόνο της προκηρύξεώς του, όπως οι ανάγκες αυτές προσδιορίζονται και προκύπτουν από μελέτη του νέου φορέα κατασκευής του έργου (Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.), με προϋπολογισμό και τιμολόγηση του τριμήνου της μελέτης δημοπράτησης, που εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού Δικαιοσύνης. Κατά τον υπολογισμό των ποσοτήτων αυτών και της αξίας τους λαμβάνονται υπόψη και οι μεταβολές που επήλθαν στους κανονισμούς κατασκευής και εκτέλεσης του έργου αυτού, μετά την κατά το έτος 1969 σύνταξη της αρχικής μελέτης και μέχρι της προκηρύξεως.

Το ως άνω συνολικό συμβατικό ποσό θα προκύψει μετά την εφαρμογή επί του τελικού ποσού του νεοκαταρτιζόμενου προϋπολογισμού της αρχικής μέσης έκπτωσης και με πρόσθεση των νεοεγκριθέντων απροβλέπτων.

Το κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενο συνολικό συμβατικό ποσό εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για τον έλεγχο τήρησης του ανώτατου ορίου υπέρβασης της δαπάνης του έργου. Αύξηση του ως άνω συνολικού συμβατικού ποσού πέραν του 50% απαγορεύεται (παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984).

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υφιστάμενη Σύμβαση, που θα συνεχίσει να εκτελείται με το νομικό καθεστώς του χρόνου δημοπράτησης του Έργου. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984 λογίζεται ως συμβατική δαπάνη κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών η δαπάνη που προσδιορίζεται στον αρχικό προϋπολογισμό της εν λόγω σύμβασης κατά κατηγορία και ομάδα ομοειδών εργασιών.

Αρμόδιος για την κρίση των Αιτήσεων Θεραπείας του αναδόχου του έργου “Συνέχιση και αποπεράτωση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών Εφετείου και Αίθουσας Εορτών Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών” είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και για τις εκκρεμείς Αιτήσεις Θεραπείας, ανεξάρτητα από το όργανο στο οποίο αυτές έχουν απευθυνθεί.

Διάδικος στις νέες δίκες που ανοίγονται με προσφυγές του αναδόχου του πιο πάνω έργου κατά πράξεων που εκδίδονται ή έχουν εκδοθεί επί των πιο πάνω Αιτήσεων Θεραπείας είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και αρμόδιο δικαστήριο είναι το Εφετείο Αθηνών. Επί των δικών που είναι ήδη σε εξέλιξη επί του προκειμένου έργου υπεισέρχεται ως διάδικος ο Υπουργός Δικαιοσύνης αντί της Αρχής κατά της οποίας έχει στραφεί ο ανάδοχος.

Άρθρο 13
Αύξηση θέσεων αντιπροέδρων Αρείου Πάγου,Προέδρων Εφετών και Εισαγγελέων Εφετών
Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεωντων αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου αυξάνεται κατά μία (1) και ορίζονται σε εννέα (9), των προέδρων Εφετών αυξάνεται κατά δέκα (10) με τη δημοσίευση του παρόντος και εισέτι δέκα (10) από 1.1.1999 και ορίζονται σε ογδόντα τέσσερις (84), και των Εισαγγελέων Εφετών κατά πέντε (5) με τη δημοσίευση του παρόντος και κατά δύο (2) από 1.1.1999 και ορίζονται σε τριάντα επτά (37).

Σχετικό:  άρθρο 1 ΠΔ 34/1999

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ. ΤΖΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΚ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Γ. ΑΡΣΕΝΗΣΚ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΓ. ΡΩΜΑΙΟΣ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 25 Ιουνίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ