ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.2622 ΦΕΚ Α’ 138/25.6.1998

Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης – Δήλωση  περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και  άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Άρθρο 1
Σύσταση Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης

1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κεντρική και περιφερειακές Αστυνομικές Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, με αποστολή την αποτροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των παρανόμως εργαζομένων ανά την επικράτεια και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή την επαναπροώθησή τους αλλοδαπών, καθώς και τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο και εργασία αλλοδαπών και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης δύναται να διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών. Κατά την άσκηση των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται στην άσκηση των προανακριτικών καθηκόντων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1 άρθρ.1 Ν.3181/2003,ΦΕΚ Α 218/10.9.2003.

Σχετικό: το άρθρο 2 ΠΔ 235/2007,ΦΕΚ Α 273/6.12.2007

Σχετικό: παρ.6 άρθρου 24Γ ΠΔ 1/2001

Σχετικό:  παρ.4 άρθρου 24 ΠΔ 48/2006

2. Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης μπορεί να ιδρύονται κυρίως σε παραμεθόριους και όμορους αυτών νομούς ή σε γειτνιάζοντες με τους τελευταίους νομούς ή σε νησιά που βρίσκονται εγγύς των θαλάσσιων συνόρων της χώρας, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο νομό παρατηρείται αυξημένη παράνομη εγκατάσταση και απασχόληση αλλοδαπών. Η ίδρυση, η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε   με το άρθρ.2 Ν.2838/2000,ΦΕΚ Α 179) αντικαταστάθηκε πάλι με την παρ.1 άρθρ.78 Ν.2910/2001,ΦΕΚ Α 91/2.5.2001.

3. Οι συναφείς αρμοδιότητες των άλλων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος και της Τελωνειακής Υπηρεσίας δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Σχετικό:  παρ.4 άρθρ.23 ΠΔ 48/2006 , παρ.5 άρθρου 23Γ ΠΔ 1/2001 και το άρθρο 3 ΠΔ 235/2007,ΦΕΚ Α 273/6.12.2007

Άρθρο 2
Στελέχωση Υπηρεσιών

1. Οι Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης στελεχώνονται, η μεν κεντρική από αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, οι δε περιφερειακές από αστυνομικό πρόσωπο και Συνοριακούς Φύλακες, χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού.

2. Οι συνοριακοί φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου επί 5ετή θητεία. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον κριθούν ικανοί από το πρωτοβάθμιο συμβούλιο κρίσεων αστυφυλάκων, αρxιφυλάκων και ανθυπαστυνόμων. Η αίτηση για μονιμοποίηση υποβάλλεται έξι τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας. Η κρίση του συμβουλίου βασίζεται στις εκθέσεις ικανότητας που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του νόμου αυτού. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη ιδίως η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχικότητας και της υγείας των υποψηφίων. Δεν μονιμοποιείται συνοριακός φύλακας, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον “καλώς… Οι αρνητικές αποφάσεις του πρωτοβάθμιου συμβουλίου κρίσης αιτιολογούνται και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους, στους οποίους παρέχεται δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του δευτεροβάθμιου συμβουλίου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μονιμοποίησης και τα όργανα στα οποία υποβάλλονται, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων συμβουλίων κρίσης, η ειδικότερη διαδικασία μονιμοποίησης ή απόλυσης από την Υπηρεσία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι αποφάσεις των συμβουλίων κρίσης είναι υποχρεωτικές για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Με βάση τις αποφάσεις αυτές ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδει, για όσους κρίνονται ικανοί, απόφαση μονιμοποίησης από την ημερομηνία συμπλήρωσης της πενταετούς θητείας. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, συνοριακοί φύλακες που δεν υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση ή δεν κρίνονται ικανοί για μονιμοποίηση, απολύονται από την υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας. Για τους συνοριακούς φύλακες που απολύονται εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου αυτού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.1 Ν.3181/2003,ΦΕΚ Α 218/10.9.2003.

Το εν λόγω προσωπικό διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν εφαρμόζονται γι` αυτό οι διατάξεις για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α`) εφαρμόζονται και στους Συνοριακούς Φύλακες ως προς την άσκηση των ειδικών καθηκόντων τους.

Σχετικό: παρ.3 άρθρ.3 Ν.3181/2003,ΦΕΚ Α 218/10.9.2003

3. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνιστώνται χίλιες (1.000) οργανικές επί θητεία θέσεις Συνοριακών Φυλάκων. Ο αριθμός των ως άνω θέσεων δύναται να αυξάνεται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

Σχετικό:  παρ.3 άρθρ.1 Ν.2838/2000, ΦΕΚ Α 179/4.8.2000

Σχετικό: το ΠΔ 112/2001 ,το ΠΔ 118/2001, το άρθρ.3 ΠΔ.168/2002,ΦΕΚ Α 155/1.7.2002

Σχετικό:  παρ.1 άρθρ.3 Ν.3181/2003,ΦΕΚ Α 218/10.9.2003

Σχετικό:  ΠΔ 303/2003

Άρθρο 3
Προέλευση – Προσόντα Συνοριακών Φυλάκων

1. Για την εκπλήρωση της κατά το άρθρο 1 αποστολής των ως άνω Υπηρεσιών. προσλαμβάνονται ως συνοριακοί φύλακες με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) `Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) που δεν έχουν υπερβεί το 28ο της ηλικίας τους. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τα απαιτούμενα σωματικά προσόντα των υποψηφίων

και οι προκαταρτικές εξετάσεις (υγειονομικές -αθλητικές -ψυχοτεχνικές) που υποβάλλονται είναι τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τους ιδιώτες υποψηφίους για τη Σχολή φυλάκων. Τα υποψήφια για πρόσληψη τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονείται ή τραυματίζεται θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, λαμβάνουν δέκα (10) μονάδες επιπλέον των καθοριζομένων από το προεδρικό διάταγμα της επόμενης παραγράφου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 άρθρ.1  Ν.3181/2003,ΦΕΚ Α 218/10.9.2003.

Οι συνοριακοί φύλακες προσλαμβάνονται για κάθε νομό ή νησί ξεχωριστά, από υποψηφίους που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας στο συγκεκριμένο νομό ή νησί, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και κατά προτίμηση ή αποκλειστικά στις περιοχές αυτών, που περιλαμβάνονται στην τοπική αρμοδιότητα των εν λόγω Υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός των προσλαμβανομένων συνοριακών φυλάκων από κάθε νομό ή νησί ή από ορισμένες περιοχές αυτών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με   την παρ.2 άρθρ.1 Ν.2838/2000, ΦΕΚ Α 179/4.8.2000.

Σχετικό: ν υπ` αριθμ. 3535/2006 απόφαση ΣτΕ.

Σχετικό: υπ` αριθμ. 281/2007, 4052/2005, 3390/2009 αποφάσεις ΣτΕ.

2. Τα λοιπά προσόντα των Συνοριακών Φυλάκων, το όργανο, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψής τους, οι προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας τους, η διαδικασία απόλυσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

Σχετικό:  υπ` αριθμ. 2116/2009 απόφαση ΣΤΕ.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις και δικαιώματα Συνοριακών Φυλάκων

1. Οι Συνοριακοί Φύλακες υφίστανται κατάλληλη βασική εκπαίδευση, για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. Ο τόπος, ο χρόνος και το είδος αυτής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

Σχετικό: υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ`/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β` 649/4.5.2004)

2. Καθ` όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, οι Συνοριακοί Φύλακες υπηρετούν σε περιφερειακές Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης και δεν εφαρμόζονται γι` αυτούς οι διατάξεις περί εντοπιότητας των αστυνομικών. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους τοποθετούνται και μετατίθενται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Μετάταξη των Συνοριακών Φυλάκων σε άλλη κατηγορία προσωπικού ή απόσπασή τους σε άλλη υπηρεσία απαγορεύεται.

3. Οι Συνοριακοί Φύλακες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο οπλισμό. Ο οπλισμός, το ύφασμα της στολής και τα λοιπή είδη ιματισμού και υπόδησης χορηγούνται από το Δημόσιο. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής, ο οπλισμός, καθώς και τα αναγκαία ατομικά εφόδια, που χορηγούνται στους Συνοριακούς Φύλακες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4. Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Συνοριακών Φυλάκων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για το αστυνομικό προσωπικό.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την   παρ.2 άρθρ.78 Ν.2910/2001,ΦΕΚ Α 91/2.5.2001.

5. Στους συνοριακούς φύλακες εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις που διέπουν τους αστυφύλακες. Μέχρι τη μονιμοποίησή τους, αντί της ποινής της απόταξης, στους συνοριακούς φύλακες επιβάλλεται η ποινή της απόλυσης, η οποία εκτελείται με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την πρόσληψή τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.4 άρθρ.1    Ν.3181/2003,ΦΕΚ Α 218/10.9.2003.

Σχετικό:  άρθρο 57 παρ.1 ΠΔ 120/2008,ΦΕΚ Α 182/2.9.2008

6. Οι Συνοριακοί Φύλακες εφοδιάζονται με ειδικό δελτίο ταυτότητας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

Σχετικό:  υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ`/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β` 649/4.5.2004)

7. Οι Συνοριακοί Φύλακες δεν προάγονται βαθμολογικά. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των αστυφυλάκων.

Σχετικό:  ΠΔ 303/2003

8. Οι συνοριακοί φύλακες απολύονται από την Υπηρεσία στις εξής περιπτώσεις:

α. `Ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη υπηρεσίας από την πρόσληψή τους. Κατ` εξαίρεση, μπορούν να ζητήσουν την έξοδό τους από την υπηρεσία και πριν λήξει ο πιο πάνω χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραμονή τους στην υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπηρετήσει για δύο τουλάχιστον έτη. Για τη συνδρομή ή όχι των λόγων αυτών αποφαίνεται οριστικά το πρωτοβάθμιο συμβούλιο κρίσης αστυφυλάκων -αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνόμων.

β. Αν καταδικασθούν με τελεσίδικη απόφαση σε κάθειρξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή σε φυλάκιση για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, δωροδοκία, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση καθήκοντος, παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά, λαθρεμπορία, παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων ή του νόμου περί αλλοδαπών.

γ. Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.

δ. Με τη λήξη της πενταετούς θητείας, εφόσον δεν υποβάλουν αίτηση για μονιμοποίηση ή δεν κρίνονται ικανοί για μονιμοποίηση.

ε. Αν εκδηλώσουν έλλειψη πίστης στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας.

στ. Στις περιπτώσεις που για το αστυνομικό προσωπικό προβλέπεται απόλυση για λόγους υγείας. Η κρίση για τη συνδρομή λόγων υγείας γίνεται από τα όργανα και

με τη διαδικασία που προβλέπεται για το αστυνομικό προσωπικό.

ζ. Αν αποτύχει ο προσλαμβανόμενος στη βασική εκπαίδευση.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 άρθρ.78   Ν.2910/2001,ΦΕΚ Α 91/2.5.2001,αντικαταστάθηκε πάλι με την   παρ.5 άρθρ.1 Ν.3181/2003,ΦΕΚ Α 218/10.9.2003.

9. Οι συνοριακοί φύλακες μόνιμοι ή επί θητεία τίθενται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για το αστυνομικό προσωπικό. `Όσοι τίθενται στην κατάσταση αυτή, εξελίσσονται μισθολογικά μέχρι την εξάντληση της μισθολογικής κλίμακας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την   παρ.6 άρθρ.1 Ν.3181/2003,ΦΕΚ Α 218/10.9.2003.

10. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1339/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996, εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας σε ποσοστό 67%, συνέπεια τραυματισμού Συνοριακού Φύλακα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

Άρθρο 5
Οικονομικά – Ασφαλιστικά θέματα

1. Οι συνοριακοί φύλακες εξελίσσονται μισθολογικά σε δεκαοκτώ μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), με εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ και καταληκτικό το 1ο.

2. `Όσοι προσλαμβάνονται, κατά τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης λαμβάνουν τις αποδοχές του δόκιμου αστυφύλακα. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αυτής, λαμβάνουν το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο. Για την απονομή του αμέσως επόμενου, μετά το εισαγωγικό Μ.Κ., απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στο εισαγωγικό Μ.Κ., ενώ για την απονομή όλων των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων, υπηρεσία δύο ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο..

Σχετικό:  παρ.2 άρθρ.3 Ν.3181/2003,ΦΕΚ Α 218/10.9.2003

3. Για τη μισθολογική εξέλιξη των συνοριακών φυλάκων από κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, εκδίδεται απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Κατ` εξαίρεση, για την πραγματοποίηση της μισθολογικής εξέλιξης απαιτείται προηγούμενη απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου κρίσεων αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνόμων για τους ίδιους λόγους που προβλέπονται κάθε φορά για τη χορήγηση μισθολογικής προαγωγής στο αστυνομικό προσωπικό και σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.

4. Η μισθολογική εξέλιξη από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο συντελείται από την ημερομηνία συμπλήρωσης του προαναφερόμενoυ χρόνου υπηρεσίας.

Κατ` εξαίρεση., σε περίπτωση ανδραγαθίας χορηγείται στον δικαιούχο, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση του καθορισμένου χρόνου υπηρεσίας, το επόμενο ή και το μεθεπόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από την ημερομηνία τέλεσης της πράξης ανδραγαθίας.

5. Ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τη μισθολογική εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος υπηρεσίας στις `Ένοπλες Δυνάμεις ως κληρωτού ή εφέδρου. Για τη χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του εισαγωγικού κλιμακίου καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Υπαστυνόμου Β`, πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή που ισχύει κάθε φορά για τους αστυφύλακες. Για τον υπολογισμό του μηνιαίου βασικού μισθού όλων των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων προστίθεται στο μηνιαίο βασικό μισθό του αμέσως προηγούμενου μισθολογικού κλιμακίου ποσό ίσο με το γινόμενο του μηνιαίου βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ επί το συντελεστή 0,021.

7. Οι συνοριακοί φύλακες λαμβάνουν, επιπλέον από το βασικό μισθό του μισθολογικού τους κλιμακίου και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, τα λοιπά επιδόματα και τις αποζημιώσεις που λαμβάνει αστυφύλακας που έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

8. Οι συνοριακοί φύλακες, μόνιμοι ή επί θητεία, τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον κρίνονται σωματικά ανίκανοι για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το αστυνομικό προσωπικό.

9. Οι συνοριακοί φύλακες ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.). Οι ασφαλισμένοι και το Δημόσιο, ως εργοδότης, υπόκεινται στις ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

10. Το προσωπικό αυτό υπάγεται και στην ασφάλιση των ταμείων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το εν λόγω προσωπικό και επιμερίζεται σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 485/ 1987 (ΦΕΚ 223 Α).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με τις παρ.1 έως 10 ώς άνω   με την παρ.7 άρθρ.1 Ν.3181/2003,ΦΕΚ Α 218/10.9.2003.

11 . Οι Συνοριακοί Φύλακες, που απολύονται από την Υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας, δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωσης ίσης με το τριπλάσιο του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών τους κατά την ημερομηνία της απόλυσής τους, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές αυτών υπέρ του Ι.Κ.Α.

Σημ.: όπως αναριθμήθηκε   με την παρ.8 άρθρ.1 Ν.3181/2003,ΦΕΚ Α 218/10.9.2003.

Σχετικό:  ΠΔ 303/2003

12 . Όσοι απολύονται για λόγους υγείας άσχετους με τη θέλησή τους πριν τη συμπλήρωση πενταετίας, δικαιούνται για κάθε μήνα πραγματικής υπηρεσίας, μετά τη συμπλήρωση τριετούς συνεχούς υπηρεσίας ως Συνοριακοί Φύλακες, αποζημίωση ίση με το 1/3 του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών τους κατά την ημερομηνία απόλυσής τους, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται, οι εισφορές αυτών υπέρ του Ι.Κ.Α.

Σημ.: όπως αναριθμήθηκε   με την παρ.8 άρθρ.1 Ν.3181/2003,ΦΕΚ Α 218/10.9.2003.

13. Οι Συνοριακοί Φύλακες που απολύονται από την Υπηρεσία για πειθαρχικά παραπτώματα δεν δικαιούνται αποζημίωσης.

Σημ.: όπως αναριθμήθηκε   με την παρ.8 άρθρ.1 Ν.3181/2003,ΦΕΚ Α 218/10.9.2003.

Άρθρο 6
Γενική διάταξη
Για τα θέματα των Συνοριακών Φυλάκων, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες.

Σημ.: όπως το άρθρο 7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 12 Ν.3213/2003,   ΦΕΚ Α 309,31.12.2003.

Άρθρο 7
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών

1. Στα πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασής του ή της συζύγου και των ανήλικων τέκνων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α`), περιλαμβάνεται και το αστυνομικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

2. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά από το ανωτέρω προσωπικό εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης διαβιβάζει κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατάλογο των προσώπων, που υποχρεούνται να του υποβάλλουν για έλεγχο δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευσή του.

4. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 24 και των άρθρων 25 έως και 29 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α`).

Άρθρο 8
Ενέργεια Ε.Δ.Ε. κατ` αστυνομικών από Εισαγγελείς

1. Για τη βεβαίωση πειθαρχικού παραπτώματος αστυνομικού που σχετίζεται με παράβαση των διατάξεων του ν. 1165/1918, του άρθρου 58 του π.δ. της 9/24.8. 1932, του άρθρου παρ. 1 του ν. 1608/1950, του β.δ. 29/1971, του ν. 1729/1987, του άρθρου 33 παρ. 1, 3, 4 και 9 του ν. 1975/1991, του άρθρου 15 του ν. 2168/1993 και των άρθρων 235, 258, 349, 372, 374, 380 και 385 του Ποινικού Κώδικα, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης μπορεί να ζητήσει δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως διενεργηθεί η Ένορκη Διοικητική Εξέταση εντός ορισμένης προθεσμίας, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών, αν ο εγκαλούμενος είναι ανώτερος ή ανώτατος Αξιωματικός ή τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών σε κάθε άλλη περίπτωση. Οι ανωτέρω Εισαγγελείς ενεργούν την Ε.Δ.Ε. οι ίδιοι ή την αναθέτουν σε υφιστάμενό τους εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος στην περίπτωση που αυτή αφορά ανώτερο ή ανώτατο αξιωματικό, φέρει βαθμό τουλάχιστον Αντεισαγγελέα Εφετών. Ειδικά αν ο εγκαλούμενος είναι ο Αρχηγός ή Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, η αίτηση για τη διενέργεια της Ε.Δ.Ε. απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος την ενεργεί ο ίδιος ή την αναθέτει σε έναν εκ των παρ` αυτώ Αντεισαγγελέων. Για τη διενέργεια της Ε.Δ.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις του οικείου πειθαρχικού δικαίου, με τη διαφοροποίηση ότι για την εξαίρεση του εισαγγελικού λειτουργού εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Π.Δ.. Το πόρισμα της Ε.Δ.Ε. με το αποδεικτικό υλικό διαβιβάζεται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, ο οποίος ενεργεί περαιτέρω σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.10 Ν.2713/1999

2. Το ανωτέρω δικαίωμα του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μπορεί να ασκηθεί και όταν έχει ήδη κινηθεί η πειθαρχική δίωξη από άλλα αρμόδια προς τούτο όργανα και εφόσον δεν έχει ληφθεί τελική επί της υποθέσεως απόφαση. Στην περίπτωση αυτή διαβιβάζεται στον ανωτέρω Εισαγγελέα και το τυχόν συγκεντρωθέν σχετικό αποδεικτικό υλικό.

Άρθρο 9
Σύσταση Λογαριασμού Αρωγής Ορφανών Τέκνων προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

1. Στο Ίδρυμα “Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας” συνιστάται Λογαριασμός για την

παροχή οικονομικής ενίσχυσης στα ορφανά τέκνα του αστυνομικού, πυροσβεστικού και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών, με την επωνυμία “Λογαριασμός Αρωγής ορφανών τέκνων αστυνομικού, πυροσβεστικού και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1α του άρθρου 4 του Ν.3206/2003(ΦΕΚ Α 298/2003)

2. Πόρους του Λογαριασμού αποτελούν :

α. δωρεές, κληρονομιές ή άλλες χαριστικές παροχές υπέρ του σκοπού του Λογαριασμού,

β. έσοδα από καλλιτεχνικές, αθλητικές ή άλλης μορφής εκδηλώσεις,

γ. τόκοι καταθέσεων,

δ. έσοδα από επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.

ε. Η εφάπαξ κατ’ έτος το μήνα Νοέμβριο υποχρεωτική εισφορά του αστυνομικού, πυροσβεστικού και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών, που καθορίζεται στο χρηματικό ποσό ύψους δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (2,92 ευρώ), το οποίο αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος “Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας”.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 21 ΝΟΜΟΣ 4541/2018 και ισχύει από 31/5/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τον ανωτέρω Λογαριασμό είναι τα άγαμα και ανήλικα ορφανά τέκνα του αστυνομικού, πυροσβεστικού και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων καί των ειδικών φρουρών, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου των γονέων τους, εφόσον ο αποβιώσας υπηρετούσε μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του στην Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1γ του άρθρου 4 του Ν.  3206/2003(ΦΕΚ Α 298/2003)

4. Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση χορηγείται στα δικαιούμενα ορφανά μία φορά το χρόνο, το ύψος δε αυτής καθορίζεται κατ` έτος με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λογαριασμού και τις ανάγκες κάθε ορφανού. “Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος “Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας”, που αφορούν στη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε άγαμα και ανήλικα ορφανά τέκνα από τον εν λόγω Λογαριασμό, συμμετέχουν ως μέλη ένας (1) εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1δ του άρθρου 4 του Ν.3206/2003    (ΦΕΚ Α 298/2003)

Σχετικό: υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ`/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης

5. Τα θέματα που αφορούν την τήρηση και τον έλεγχο του Ειδικού Λογαριασμού, τη διαδικασία εισπράξεως των πόρων, τη διαχείριση, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενισχύσεως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

6. Η κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 10
Συμμετοχή εκπροσώπων συνδικαλιστικών φορέων στα διοικητικά συμβούλια των Ασφαλιστικών τους Ταμείων

1. Στα διοικητικά συμβούλια των Ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΤΑΑΧ, ΤΑΟΧ, ΕΤΕΧ, ΤΑΥΑΠ και ΕΤΥΑΠ συμμετέχουν ως μέλη, μετά ψήφου, εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.ΕΝ.Α.Α.) και Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), οι οποίοι εκλέγονται ειδικά προς τούτο μαζί με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. των εν λόγω Ομοσπονδιών, ως ακολούθως :

α. Στο ΕΤΕΧ, ΤΑΥΑΠ και ΕΤΥΑΠ ένας εκπρόσωπος της Π.ΕΝ.Α.Α. και ένας της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ασφαλισμένοι στα εν λόγω Ταμεία.

β. Στο ΤΑΑΧ ένας εκπρόσωπος της Π.ΕΝ.Α.Α. και ένας εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., με βαθμό Ανθυπαστυνόμου, ασφαλισμένοι στο εν λόγω Ταμείο.

γ. Στο ΤΑΟΧ ένας εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ασφαλισμένος στο εν λόγω Ταμείο.

2. Επιπλέον, στα διοικητικά συμβούλια των Ασφαλιστικών Ταμείων ΤΑΥΑΠ και ΕΤΥΑΠ συμμετέχει ως μέλος, μετά ψήφου, ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης δευτεροβάθμιας οργάνωσης των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ασφαλισμένος στα εν λόγω Ταμεία, ο οποίος εκλέγεται προς τούτο μαζί με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. των εν λόγω Ομοσπονδιών.

3. Επίσης, στα διοικητικά συμβούλια των ασφαλιστικών ταμείων Τ.Α.Υ.Π.Σ. και Ε.Τ.Υ.Π.Σ. συμμετέχουν ως μέλη μετά ψήφου, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος και ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι εκλέγονται ειδικά προς τούτο μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. των Ενώσεων αυτών.

4. Αν κατά τη λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των ανωτέρω ταμείων υπάρχει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι ανωτέρω εκπρόσωποι προτείνονται από τα Δ.Σ. των αντίστοιχων Ομοσπονδιών και μετέχουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 11
Χρήση από τρίτους τίτλων, εμβλημάτων και μέσων των Σωμάτων Ασφαλείας

1. Όποιος, στα πλαίσια επαγγελματικής, εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας, με σκοπό τη διαφήμιση, διάδοση ή κυκλοφορία εντύπων ή άλλων ειδών, χρησιμοποιεί ως τίτλο αυτών ή των επιχειρήσεών του τους όρους “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ”, “ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ”, “ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ” ή “ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” ή άλλους όρους που αναφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο στα Σώματα Ασφαλείας ή τις Υπηρεσίες αυτών, καθώς και όποιος χρησιμοποιεί για τον ίδιο σκοπό ως απεικόνιση προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας ή τα σήματα και εμβλήματα αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.

2. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των ανωτέρω τίτλων, σημάτων και εμβλημάτων για την κάλυψη αναγκών εξωτερικών γυρισμάτων ταινιών, κατόπιν άδειας του Αρχηγού του οικείου Σώματος, στην οποία καθορίζονται και οι όροι χρήσης τους. Για την κάλυψη των ιδίων αναγκών είναι δυνατόν να διατίθεται και η χρήση προσωπικού και μέσων των Σωμάτων Ασφαλείας με άδεια του ίδιου οργάνου, ύστερα από αίτημα του παραγωγού, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλλει υπέρ του Δημοσίου το κόστος χρήσης αυτών και να ασφαλίζει αυτά για το χρόνο χρήσης τους. Η χρησιμοποίηση μικρογραφικών (μινιατούρων) των ως άνω μέσων για εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς επιτρέπεται ελευθέρως.

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση των ως άνω αδειών, το κόστος χρήσης του προσωπικού και των μέσων, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 12
Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1481/1984
Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α`), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2018/1992 (ΦΕΚ 33 Α`), προστίθεται περίπτωση κβ` ως εξής :

“κβ. Αμοιβές που καταβάλλονται σε αστυνομικούς, στρατιωτικούς, δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες για τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, εγχειριδίων και βοηθημάτων για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης”.

Άρθρο 13
Σύνδεση συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες

1. Για τη Σύνδεση συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες απαιτείται έγκριση της αρμόδιας προς τούτο αστυνομικής αρχής, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η εγκρινόμενη σύνδεση πραγματοποιείται με μέριμνα και δαπάνες των ενδιαφερομένων και διαρκεί επί ένα (1) έτος. Για τη συνέχιση της σύνδεσης απαιτείται, κατ` έτος, έγκριση, η οποία χορηγείται μετά από επανεξέταση του συνόλου των υφιστάμενων συνδέσεων και των τυχόν νέων αιτήσεων σύνδεσης, σε συνδυασμό προς τις δυνατότητες και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων σύνδεσης και συνέχισης αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρμόδια αρχή χορήγησης της έγκρισης, το αρμόδιο όργανο εξέτασης της προσφυγής, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες αποδοχής τέτοιων συνδέσεων, οι υποχρεώσεις των συνδεόμενων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Σχετικό: υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ`/23-4-2004

3.Για την εξέταση της αίτησης σύνδεσης ή συνέχισης αυτής, καταβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου ύψους σαράντα (40) ευρώ για κάθε σύνδεση. Αν εγκριθεί η σύνδεση ή η συνέχιση της, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου ετήσιο τέλος τετρακοσίων (400) ευρώ για κάθε σύνδεση, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 15%. Το αναλογούν στο ποσοστό αυτό ποσό αποδίδεται απευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, επιμεριζόμενο κατά ποσοστό 68% στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας και κατά ποσοστό 32% στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας. Τα ως άνω τέλη και το ποσό προσαύξησης εισπράττονται με τη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α`90) μέσω Δ.Ο.Υ.. Τα τέλη, καθώς και το ποσοστό προσαύξησης μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν απαλλαγή από τέλη κάθε είδους Οργανισμών ή άλλων πλην Δημοσίου φορέων του δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζονται για την εξέταση των αιτημάτων σύνδεσης και τη σύνδεση των συστημάτων συναγερμού του παρόντος.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 18   Ν.3103/2003,ΦΕΚ Α 23/29.1.2003 και με τη παρ.4 του άρθρου 20 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ Α΄63/22/03/2012)

4. Τα τέλη της προηγουμένης παραγράφου καταβάλλουν και όσοι έχουν υποβάλει σχετικές αιτήσεις και δεν έχουν εξετασθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 14
Αντίγραφα αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων
Για την αντικατάσταση αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων μέχρι 50cc, λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης που εκδίδουν οι αστυνομικές υπηρεσίες, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου τέλος δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Άρθρο 15
Ατυχήματα με πλωτά μέσα
Oι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 976/1979 (Α΄ 236), που ρυθμίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών, για τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από πλωτά μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η έννοια του ανωτέρω ατυχήματος, τα όργανα και η διαδικασία διερεύνησης αυτού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Σχετικό: το άρθρο ενδέκατο παρ.6 Ν.2688/1999 και με το άρθρο 45 του ν.4438/2016

Άρθρο 16

1. Η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2518/1997 προθεσμία, για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών χορήγησης ειδικής άδειας λειτουργίας σε επιχειρήσεις μέχρι την 31.12.1998.

2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου προστίθεται εδάφιο ως εξής :

“Αν μέτοχος ανώνυμης εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που κατέχει μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) είναι άλλη εταιρεία, οι αναφερόμενες στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν και στο πρόσωπο των μελών του Δ.Σ., των εκπροσώπων και διαχειριστών, προκειμένου για εταιρεία άλλης μορφής”.

Άρθρο 17
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35 Α`), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (ΦΕΚ 49 Α`) και προστέθηκε ως παρ. 10 στο άρθρο 12 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α`), αντικαθίσταται ως εξής :

“Το προσωπικό ασφαλείας αποτελεί ειδική κατηγορία προσωπικού του φορέα στον οποίο προσλαμβάνεται, απαγορεύεται δε η μετάταξή του σε άλλη κατηγορία προσωπικού του ίδιου ή άλλου φορέα, πριν τη συμπλήρωση του 53ου έτους της ηλικίας του, ή η ανάθεση σε αυτό καθηκόντων άλλης κατηγορίας εργαζομένων. Κάθε πράξη με την οποία μεταβάλλεται η κατηγορία του προσωπικού αυτού ή ανατίθενται σε αυτό καθήκοντα άλλης κατηγορίας εργαζομένων είναι αυτοδικαίως άκυρη”.

Άρθρο 18

1. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (ΦΕΚ 209 Α`) Επιστημονικό Συμβούλιο Ανάλυσης Ερευνών και Προγραμματισμού μετονομάζεται σε Συμβούλιο Συντονισμού Ανάλυσης και Ερευνών.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (ΦΕΚ 209 Α`) αντικαθίσταται ως εξής :

“3. Το ως άνω Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και απαρτίζεται από έναν Εισαγγελέα Πρωτοδικών ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για μια τριετία, που μπορεί να ανανεώνεται και από έξι ανώτατους ή ανώτερους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ως μέλη. Σε περίπτωση εξέτασης, μελέτης ή ανάλυσης ειδικών θεμάτων αρμοδιότητας του Συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν και ειδικευμένοι στα θέματα αυτά επιστήμονες, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σύμβαση μίσθωσης έργου ή υπηρετούν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Άμυνας είναι δυνατόν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε περίπτωση που οι διωκτικές αρχές διεξάγουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ., προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για υποθέσεις ειδικών εγκλημάτων βίας, ο εισαγγελικός λειτουργός που μετέχει του συμβουλίου, πέραν των καθηκόντων που ασκεί βάσει των διατάξεων του κατά την παρ. 5 του ίδιου άρθρου εκδιδόμενου προεδρικού διατάγματος, ενεργεί και ο ίδιος κατά την κρίση του την ως άνω προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση”.

Άρθρο 19
Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 616 εκατ. δρχ. περίπου κατά το έτος 1998, 9.624 εκατ. δρχ. περίπου για το έτος 1999 και 6.075 εκατ. δρχ. περίπου για το έτος 2000 και καθένα από τα επόμενα έτη, που θα αντιμετωπισθούν με την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α.Ε. του Ε.Φ. 43-110 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ” και Ε.Φ. 43-120 “ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ”. Μέρος των δαπανών θα καλύπτεται από αύξηση των εσόδων του Δημοσίου που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11, 13 και 14.

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ       ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                        ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                          Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ         ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ                          Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ               ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΣΤ. ΣΤΟΥΜΑΚΗΣ                            Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 24 Ιουνίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ