ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2618 ΦΕΚ Α` 128/16.6.1998

Κύρωση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και  του Ιδρύματος με την επωνυμία “ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”  με την οποία τροποποιείται η από 24.5.1991 όμοια  σύμβαση που κυρώθηκε με το ν. 1964/1991.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η τροποποιητική σύμβαση που υπεγράφη   την 3η Νοεμβρίου 1997 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος   με την επωνυμία “ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”, η οποία έχει ως εξής :

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα την 3η Νοεμβρίου του 1997 έτους μεταξύ αφ` ενός του   ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ που εκπροσωπείται νόμιμα από τους : 1) Γιάννο   Παπαντωνίου κάτοχο του με αριθμ. Σ. 205012/1997 Δ. Τ. Αστυνομικού   Τμήματος Αθηνών, ο οποίος παρίσταται εδώ με την ιδιότητα του Υπουργού   Οικονομικών και 2) Κων/νο Γείτονα κάτοχο του με αριθμ. Θ 965534/1969   Δ. Τ. του ΙΣΤ Παρ. Ασφ. Αθηνών, ο οποίος παρίσταται εδώ με την ιδιότητα   του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και αφ` ετέρου του στην πόλη της   Θεσσαλονίκης (οδός Αριστοτέλους αριθ. 5) εδρεύοντος κοινωφελούς   ιδρύματος με την επωνυμία “ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”, που συστήθηκε με την   υπ` αριθ. 35685/29.8.1990 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης   Ιωάννας Μπιλίση – Χρούσαλα, όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθ.   36090/12.10.1990 πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, του   οργανισμού διοίκησης και διαχείρισης του Ιδρύματος τούτου κυρωθέντος με   το από 8.11.1990 προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε νόμιμα στην   Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β` αριθμ. φύλλου 766/5.12.1990) και   το οποίο εκπροσωπείται εν προκειμένω νόμιμα από το πρόεδρο αυτού   Βασίλειο Χ. Παπά, δυνάμει και της υπ` αριθμ. 280/29.8.1997 αποφάσεως   του Διοικητικού του Συμβουλίου, συνεφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως   αποδεκτές οι κάτωθι τροποποιήσεις και προσθήκες στην από 24.5.1991   σύμβαση που κυρώθηκε με το ν. 1964/1991 :

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής :

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Γενικό   Περιφερειακό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου” και με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το   οποίο απολαύει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας και λειτουργεί   με βάση τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας, εκτός από τις περιπτώσεις   που ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις της παρούσας σύμβασης.

2. Το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι κοινωφελές   και δεν μπορεί να μετατραπεί σε κερδοσκοπική επιχείρηση που έχει σκοπό   το κέρδος. Τα πάσης φύσεως έσοδά του θα διατίθενται για την κάλυψη των   λειτουργικών του δαπανών, τη συντήρηση, ανανέωση και εκσυγχρονισμό του   ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού του. Τυχόν πλεόνασμα θα διατίθεται στο   Ελληνικό Δημόσιο. Το Νοσοκομείο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού   Υγείας και Πρόνοιας, ο οποίος ασκεί και τις αρμοδιότητες του α.ν.   2039/1939.

3. Το Νοσοκομείο υπάγεται στο συγκρότημα Θεσσαλονίκης και εφημερεύει   στα πλαίσια του συγκροτήματος.

4. Όπου στις διατάξεις του ν. 1964/1991 “Κύρωση Σύμβασης μεταξύ   Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Παπαγεωργίου” αναφέρεται   “Νοσοκομείο Παπαγεωργίου” προστίθενται οι λέξεις “Γενικό Περιφερειακό”.

Στο άρθρο 7 προστίθεται εδάφιο 2 ως εξής :

“2. Κάθε χρόνο γίνεται τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης   του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου του προηγούμενου   χρόνου από δύο ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας   και Πρόνοιας. Η έκθεση του πορίσματος του ελέγχου κοινοποιείται στον   Υπουργό σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της στο Νοσοκομείο. Ο Υπουργός   δύναται οποτεδήποτε να διατάξει έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης   του Νοσοκομείου. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν το Νοσοκομείο.”

Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 14 αντικαθίστανται ως ακολούθως :

“1. Το Νοσοκομείο φέρει πάντοτε σε περίοπτη θέση την ονομασία “ΓΕΝΙΚΟ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”, καθώς και ευδιάκριτη   εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα ή ανάλογη αναμνηστική στήλη με την ένδειξη   ότι το Νοσοκομείο τούτο έγινε με φροντίδες του Κοινωφελούς Ιδρύματος   Παπαγεωργίου κα με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής   Ένωσης και του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.”

“3. Στο Νοσοκομείο μπορούν να εγκαθίστανται Πανεπιστημιακές Κλινικές,   Εργαστήρια και Μονάδες, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τα νοσοκομεία   διατάξεις, ύστερα και από γνώμη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.”

Η παρ. 2 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 αντικαθίσταται   και προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 που έχουν ως εξής :

“2. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα έχει τη διοίκηση και διαχείριση   του Νοσοκομείου είναι επταμελές (7 μέλη) και αποτελείται από τον   Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε (5) μέλη, διορίζεται δε με απόφαση   του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται   μέχρι το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τα επτά (7) μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου τρία (3) υποδεικνύονται   από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, τρία (3) επιλέγονται από τον Υπουργό Υγείας   και Πρόνοιας και ένα (1) μέλος επιλέγεται από κοινού από τον Υπουργό   Υγείας και Πρόνοιας και το Ίδρυμα κατά τη διαδικασία της παρ. 5.”

“3. Τα τρία (3) από τα μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου που   υποδεικνύονται από το Ίδρυμα διορίζονται υποχρεωτικά κατά τα πιο πάνω   από τον αρμόδιο Υπουργό.”

“5. Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν   από την ημερομηνία που ο ίδιος ορίζει καλεί εγγράφως το Ίδρυμα να   παραστεί, προκειμένου να επιλεγεί από κοινού το 7ο μέλος του Δ.Σ. του   Νοσοκομείου. Αν το Ίδρυμα δεν προσέλθει κατά την ημερομηνία αυτή καίτοι   κλήθηκε εμπρόθεσμα ή αν δεν επέλθει συμφωνία ως προς την επιλογή του   μέλους αυτού, συντάσσεται σχετικό πρακτικό και η επιλογή γίνεται από   πενταμελή Επιτροπή, την οποία αποτελούν :

1) ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 2) ο Πρόεδρος της   Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του   Τ.Ε.Ε., 3) ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 4)   εκπρόσωπος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και 5) εκπρόσωπος   της Τ.Ε.Δ.Κ.Θ.. Προς το σκοπό αυτόν ο Υπουργός συγκροτεί την παραπάνω   επιτροπή προς την οποία διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα και πρακτικά. Η   επιτροπή εντός δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή της οφείλει να   συνεδριάσει και να επιλέξει το πρόσωπο για τη θέση του έβδομου (7ου)   μέλους του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Η απόφαση της επιτροπής είναι   υποχρεωτική για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Ως μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου διορίζονται πρόσωπα με εμπειρία σε   θέματα οργάνωσης και διοίκησης και με ιδιαίτερο κύρος, ώστε με τις   γνώσεις τους και την πείρα τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην   επίτευξη των στόχων του Νοσοκομείου.

Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους   Δ.Σ. άλλης μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας ιδιωτικού τομέα, προμηθευτή   ή εργολάβου, μέλους Δ.Σ. ή μετόχου ή διευθύνοντος συμβούλου ή εταίρου ή   υπαλλήλου εταιρίας που προμηθεύει ή συναλλάσσεται με το Γενικό   Περιφερειακό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να   συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή   εξ αγχιστείας ή να είναι σύζυγοι. Επίσης, πρέπει να μην συντρέχουν στο   πρόσωπό τους τα κωλύματα του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος   611/1977, όπως ισχύει, εκτός εκείνου του ορίου ηλικίας.”

“6. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται κατά τη διαδικασία των   παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 17 του ν. 1964/1991.”

Στο άρθρο 16 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 και προστίθενται   παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 ως εξής :

“2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται όπως με αποφάσεις του αναθέτει   σε ένα ή περισσότερα μέλη του να ασκούν, είτε από κοινού είτε και   ιδιαιτέρως, καθένα μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του για   συγκεκριμένα θέματα του Νοσοκομείου ή για συγκεκριμένες μεμονωμένες   ενέργειες ή πράξεις.”

“3. Το πρώτο Δ.Σ. καταρτίζει, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από   την κύρωση με νόμο της σύμβασης αυτής, τον Εσωτερικό Κανονισμός   Λειτουργίας του Νοσοκομείου, ο οποίος εγκρίνεται από τους Υπουργούς   Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό   Λειτουργίας του Νοσοκομείου ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα αναφερόμενα   κυρίως στην οργάνωση, διάρθρωση και τρόπο λειτουργίας των Ιατρικών,   Διοικητικών και λοιπών Υπηρεσιών, την κατανομή των κλινών στους τομείς,   τα τμήματα και τις μονάδες της Ιατρικής Υπηρεσίας, την υπηρεσιακή   κατάσταση, τις υποχρεώσεις για όλο το προσωπικό, την εν γένει   λειτουργία του Νοσοκομείου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν   προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση και είναι απαραίτητη για την   επίτευξη των στόχων του Νοσοκομείου, στα γενικότερα πλαίσια του Ε.Σ.Υ..

Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται επίσης :

α. Ο αριθμός, οι κατηγορίες, οι ειδικότητες και τα προσόντα όλου του   προσωπικού στο πλαίσιο των οριζόμενων από τις διατάξεις του προεδρικού   διατάγματος για το “Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων”.

β. Οι συνολικές αμοιβές του πάσης φύσεως προσωπικού κατ` αναλογία   προς τις αμοιβές του προσωπικού που υπηρετεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα   του Ε.Σ.Υ.. Η απογευματινή λειτουργία τμημάτων, μονάδων, εργαστηρίων,   καθώς και των χειρουργείων του Νοσοκομείου γίνεται με τους όρους κα   τις προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.   2519/1997, όπως ειδικότερα καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό   Λειτουργίας.

γ. Η σύσταση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών και η τοποθέτηση αυτών   γίνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα κρατικά νοσοκομεία.

δ. Η πρόσληψη Γενικού Διευθυντή με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Για την   πρόσληψη από το Δ.Σ., τη διαδικασία επιλογής, τα προσόντα και τις   αρμοδιότητές του εφαρμόζονται αναλόγως οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις   για τους Γενικούς Διευθυντές των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..

ε. Το σύστημα και η διαδικασία προσλήψεων του προσωπικού :

Ειδικότερα όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου προσλαμβάνεται με   συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που μπορούν μετά από κρίση να ανανεώνονται.   Η επιλογή του ιατρικού προσωπικού γίνεται από συμβούλιο κρίσης, που   συγκροτείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2519/1997. Για τη   διαδικασία, τα προσόντα, τον τρόπο και τα κριτήρια επιλογής του   προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για   την πλήρωση θέσεων του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ..

Η επιλογή του λοιπού (νοσηλευτικού, διοικητικού, παραιατρικού κ.λ.π.)   προσωπικού του Νοσοκομείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου   18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει εκάστοτε, ύστερα από προκήρυξη του   Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως   (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον   εφημερίδες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Τόσο η προκήρυξη, όσο και ο   βάσει αυτής συντασσόμενος, επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του   Νοσοκομείου, πίνακας επιλογής και κατατάξεως των υποψηφίων,   αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί αυτεπαγγέλτως ή κατ` ένσταση   των ενδιαφερομένων έλεγχο, κατ` εφαρμογή της νομοθεσίας που ισχύει   εκάστοτε γι` αυτό.”

“4. Με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια τριμελή   εξ Υπουργών Επιτροπή, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και   Πρόνοιας, δύναται να προσλαμβάνεται, κατά τα προβλεπόμενα στην   παράγραφο 3 περίπτωση ε` της παρούσας, πάσης φύσεως προσωπικό για την   αντιμετώπιση έκτακτων και εποχιακών αναγκών και για εξάμηνο χρονικό   διάστημα δυνάμενο να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο. Η διάταξη αυτή   εφαρμόζεται και για την προσωρινή πλήρωση κενών θέσεων.”

“5. Προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, παραϊατρικό και   λοιπό προσωπικό) που υπηρετεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. μπορεί   με αίτησή του να αποσπάται στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο   Παπαγεωργίου, μετά από γνώμη του Δ.Σ., για εξάμηνο χρονικό διάστημα   δυνάμενο να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο, προκειμένου να   διευκολυνθεί η άμεση λειτουργία αυτού.

Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας   κατά τις κείμενες διατάξεις για τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., ύστερα και   από γνώμη του Δ.Σ. του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος.”

“6. Προμήθειες – Αναθέσεις έργων

Προμήθειες πάσης φύσεως, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων εν γένει,   αγορές ή εκποιήσεις ακινήτων, εκποιήσεις κινητών, αναθέσεις και   εκπονήσεις μελετών, καθώς και εκτέλεση έργων του Γενικού Περιφερειακού   Νοσοκομείου Παπαγεωργίου διενεργούνται με την εφαρμογή των διατάξεων   που ισχύουν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).”

Οι παράγραφοι 6 και 10 του άρθρου 17 αντικαθίστανται ως εξής :

“6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία και σε ισοψηφία   υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται η ψήφος του Προέδρου.”

“10. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καθορίζει τα   θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία και εισηγείται προς το   Συμβούλιο, και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού.

β. Εκπροσωπεί το Νοσοκομείο έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή   νομικού προσώπου του Δημοσίου, οργανισμών κ.λ.π., καθώς και ενώπιον   πάντων των δικαστηρίων (τακτικών, ποινικών, διοικητικών), άλλων   διοικητικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, ακόμα και με την ιδιότητα του   διαδίκου.

γ. Ασκεί εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκή έλεγχο στη   διαχείριση του ενεργητικού του Νοσοκομείου και των εν γένει λειτουργιών   του.

δ. Προσλαμβάνει και απολύει το ιατρικό προσωπικό μετά από   προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. και μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού   του Νοσοκομείου.

ε. Αποφασίζει για κάθε θέμα στα πλαίσια των εξουσιών και αρμοδιοτήτων   που του εκχωρεί το Δ.Σ..”

Σε πίστωση των πιο πάνω συντάσσεται η παρούσα σε όσα και τα   συμβαλλόμενα μέρη αντίτυπα, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από   τους συμβαλλόμενους υπογράφεται ως ακολούθως :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ                                            ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(υπογραφές)                                                                      (υπογραφές)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα   της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως   και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ     ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ            ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ           ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 9 Ιουνίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ