ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2616  ΦΕΚ Α` 126/16.6.1998

Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ τουΒασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Αυστραλίαςκαι του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 τουΣυντάγματος, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Βασιλικού ΠολεμικούΝαυτικού της Αυστραλίας και του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, πουυπογράφηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουλίου 1995, του οποίου το κείμενο σεπρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής :

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

1. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας (εφεξής το “Μνημόνιο”) διαλαμβάνειτους όρους συνεργασίας μεταξύ του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού τηςΑυστραλίας (R.A.N.) και του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) (εφεξήςαποκαλούμενα ως τα “Πολεμικά Ναυτικά”) για συνεργασία στον τομέα τηςανταλλαγής πληροφοριών αναφορικά με την προμήθεια, τη θέση σεεπιχειρησιακή ετοιμότητα και τη συνεχή επιχειρησιακή υποστήριξη τωνπλοίων τύπου ΜΕΚΟ και του συναφούς κοινού εξοπλισμού τους σε χρήση ήπροτεινόμενη για χρήση από τα δύο Πολεμικά Ναυτικά ή αναφορικά μεοποιουσδήποτε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Πεδίο Εφαρμογής

2. Τα δύο Πολεμικά Ναυτικά, οποτεδήποτε αποφασίσουν αμοιβαία ναπράξουν τούτο, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω σε θέματα αμοιβαίουενδιαφέροντος που σχετίζονται με τα σκάφη και μπορούν :

(α) να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον κοινό εξοπλισμό τονενσωματωμένο στα σκάφη, συμπεριλαμβανομένων – αλλά όχι σε περιοριστικήβάση – των εκθέσεων αστοχίας και διαθεσιμότητας του εξοπλισμού, τωντροποποιήσεων που έχουν γίνει ή προτείνονται να γίνουν, τωναποτελεσμάτων δοκιμών και ελέγχου, των πληροφοριών που αφορούν τιςεπισκευές, τη γενική ανακαίνιση και τη διοικητική μέριμνα (λογιστικήυποστήριξη)

(β) να προσδιορίζουν τις ευκαιρίες για πράξεις συνεργασίας πουαφορούν τα σχέδια μελλοντικής τοποθέτησης ναυτικού εξοπλισμού στα πλοία

(γ) να προβαίνουν σε διευθετήσεις αναφορικά με το δανεισμό ή τηνπώληση εξοπλισμού κοινού για τα πλοία των αντίστοιχων ΠολεμικώνΝαυτικών

(δ) να προβαίνουν σε διευθετήσεις για την από κοινού αγορά εξοπλισμούπου κατασκευάζεται για τα πλοία στην Αυστραλία και στην Ελλάδα.

3. Καμία πληροφορία δεν θα ανταλλάσσεται, σύμφωνα με τους όρους τουπαρόντος Μνημονίου, που να προέρχεται από τρίτο μέρος χωρίς τηνπροηγούμενη γραπτή έγκριση του τρίτου μέρους.

Εφαρμογή4. Κάθε Πολεμικό Ναυτικό θα γνωστοποιεί στο άλλο το σύνδεσμό του(σημείο επαφής) που θα είναι επιφορτισμένος με τη διασφάλιση τηςπροσήκουσας εκτέλεσης από τα Πολεμικά Ναυτικά των αντίστοιχωνυποχρεώσεών τους, που πηγάζουν από το παρόν Μνημόνιο και ο οποίος θαενεργεί ως η συντονιστική αρχή αναφορικά με όλα τα θέματα τα συνδεόμεναμε το παρόν Μνημόνιο.

5. Οι προς ανταλλαγή πληροφορίες θα διοχετεύονται στο σύνδεσμο τουΝαυτικού υποδοχής μέσω του Ναυτικού ή Στρατιωτικού Ακολούθου ή τουαρμόδιου Διπλωματικού Λειτουργού που είναι διαπιστευμένος στη χώρα τουαποστέλλοντος Ναυτικού.

6. Τα πραγματοποιούντα επίσκεψη μέλη του προσωπικού των αντίστοιχωνΠολεμικών Ναυτικών, που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των στόχων τουπαρόντος Μνημονίου, θα υπόκεινται στις συνήθειες διαδικασίες υποδοχήςτους και στους κανονισμούς ασφάλειας. Οι δαπάνες που σχετίζονται μεαυτές τις επισκέψεις θα βαρύνουν το Πολεμικό Ναυτικό, του οποίου τοπροσωπικό πραγματοποιεί την επίσκεψη.

Ασφάλεια

7. Σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μνημονίου δύνανται ναανταλλαγούν μόνο πληροφορίες που φέρουν τις εξής διαβαθμίσειςασφάλειας, ήτοι, “ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ”, “ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ”.

8. Όλες οι πληροφορίες, που παρέχονται, κατέχονται ή χρησιμοποιούνταισύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο, θα απολαύουν από το Ναυτικό υποδοχής τουαυτού βαθμού προστασίας που αυτό παρέχει στο δικό του υλικό και στιςδικές του πληροφορίες ισοδύναμης διαβάθμισης και δεν θα κοινοποιούνταισε τρίτο μέρος χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του Ναυτικούαποστολής. Κάθε Ναυτικό θα καταβάλλει προσπάθεια λήψεως όλων τωννόμιμων μέτρων που έχει στη διάθεσή του προκειμένου να αποτρέψει τηναποκάλυψη, σύμφωνα με οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη, πληροφοριών πουανταλλάσσονται ή άλλως γνωστοποιούνται σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

9. Τίποτα στο παρόν Μνημόνιο δεν θα αποδυναμώνει ή περιορίζειοποιαδήποτε υφιστάμενα ή κεκτημένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας(συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και συγγραφικώνδικαιωμάτων), τα οποία δύνανται να αναγνωρισθούν σε οποιοδήποτε Ναυτικόή τρίτο μέρος.

Χρησιμοποίηση Πληροφοριών

10. Κανένα Ναυτικό δεν θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που τουπαρέχει το άλλο Ναυτικό για σκοπούς άλλους από εκείνους για τουςοποίους του παρέχονται αυτές οι πληροφορίες με το παρόν Μνημόνιο ούτε,υπό τους όρους της παραγράφου 8, θα αποκαλύπτει αυτές τις πληροφορίεςσε τρίτους συμπεριλαμβανομένων ατόμων, οργανισμών ή κυβερνήσεων, χωρίςτην προηγούμενη γραπτή έγκριση του άλλου Ναυτικού.

Οικονομικά

11. Κάθε Ναυτικό θα είναι υπεύθυνο για την κάλυψη των ιδίων αυτούδαπανών, σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο.

Επίλυση Διαφορών

12. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή τουπαρόντος Μνημονίου θα επιλύεται φιλικά και το ταχύτερο δυνατόν κατόπινδιαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο Ναυτικών και δεν θαπαραπέμπεται για διακανονισμό σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή τρίτους.

Έναρξη, Τροποποίηση και Καταγγελία

13. Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία που τοΠ.Ν. θα πληροφορήσει το R.A.N. εγγράφως ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οιαπαιτούμενες εσωτερικές διαδικασίες, στην Ελλάδα, για την έγκριση τουΜνημονίου.

14. Τα δύο Ναυτικά δύνανται να προβούν και καθ` οιονδήποτε χρόνο σεαμοιβαία αποδεκτές τροποποιήσεις του παρόντος Μνημονίου. Τα δύο Ναυτικάδύνανται αμοιβαία να αποφασίσουν την αναθεώρηση του Μνημονίου καθ`οινδήποτε χρόνο.

15. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Ναυτικό επιθυμεί να καταγγείλει τοπαρόν Μνημόνιο, θα προβεί σε γραπτή γνωστοποίηση της καταγγελίας προςτο άλλο Ναυτικό. Η καταγγελία θα τεθεί σε ισχύ έξι (6) μήνες από τηνημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης καταγγελίας. Εναλλακτικά, τα δύοΝαυτικά δύνανται να καθορίσουν αμοιβαία τα της καταγγελίας του παρόντοςΜνημονίου καθ` οιονδήποτε χρόνο. Οι διατάξεις του παρόντος Μνημονίουπου αναφέρονται στα οικονομικά και την ασφάλεια θα συνεχίζουν ναισχύουν ωσάν να μην είχε γίνει καμία καταγγελία του παρόντος Μνημονίου.

Συντάχθηκε εις διπλούν στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, στις 18Ιουλίου 1995, στην Αθήνα και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Για την ΚυβέρνησηΓια την Κυβέρνησητης Ελληνικήςτης ΑυστραλίαςΔημοκρατίας

(υπογραφή)(υπογραφή)

Ν.ΚΟΥΡΗΣGARY PUNCH, MPΥφυπουργός ΕθνικήςΥφυπουργός Άμυνας, Άμυνας Επιστημών καιΠροσωπικού

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στηνΕφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από τηνπλήρωση της προϋποθέσεως της παραγράφου 13 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 4 Ιουνίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ