ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2612 ΦΕΚ Α’ 112/25.5.1998

Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Φορέας δασοπυρόσβεσης

1. Η ευθύνη και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής των πυρκαγιών στα δάση και στις δασικές εν γένει εκτάσεις ανατίθεται στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τις κατά τόπο Πυροσβεστικές Υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να ζητούν, όταν κρίνεται αναγκαίο, τη συνδρομή άλλων αρχών και φορέων. Όλες οι αρχές, φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τη συνδρομή τους ενεργούν υπό τις οδηγίες του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ως “επιχειρησιακόςσχεδιασμός της καταστολής” νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός των δυνάμεων πυρόσβεσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων και περιλαμβάνει ενέργειες που εξασφαλίζουν την έγκαιρη επισήμανση, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Σημ.: όπως η παρ.1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 25 παρ.4 Ν.3511/2006,ΦΕΚ Α 258/27.11.2006.

2. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, εκτός από την έκδοση σχετικών πυροσβεστικών κανονισμών και διατάξεων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πυροπροστασίας του δάσους, την οργάνωση περιπόλων, όπου και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, την επιτήρηση των δασών με επίγεια και εναέρια μέσα, την κατανομή των πυροσβεστικών δυνάμεων, τη συνεργασία με άλλες αρχές και φορείς, τη φύλαξη της περιοχής όπου εξερράγη πυρκαγιά για τυχόν αναζωπυρώσεις, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος. Το Υπουργείο Γεωργίας, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, δύναται, με σκοπό την ανάπτυξη του φιλοδασικού πνεύματος, να προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στο άρ8ρο 21 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α`). Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό έργων, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, λαμβάνεται και η γνώμη του οικείου Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σχετικό:  παρ.2 άρθρ.26 Ν2800/2000

Άρθρο 2
Διάθεση μέσων στο Πυροσβεστικό σώμα

1. Όλα τα εναέρια και επίγεια μέσα, καθώς και κάθε άλλο πυροσβεστικό υλικό που διαθέτει το Υπουργείο Γεωργίας, παραδίδονται στο Πυροσβεστικό Σώμα.

2. Παραχωρείται στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Κτημάτων, ικανή οικοδομήσιμη έκταση σε κάθε νομό για την αντιμετώπιση στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του. Επίσης παραχωρούνται, με κοινή απόφαση των υπουργών Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης, οι εγκαταστάσεις των μόνιμων παρατηρητηρίων (πυροφυλακείων) των Δασικών Υπηρεσιών. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) υποχρεούνται να παραχωρούν τη χρήση ακινήτων στο Πυροσβεστικό Σώμα για τη στέγαση Πυροσβεστικών Κλιμακίων, εφόσον δεν διατίθεται ακίνητο του Δημοσίου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης που εκδίδεται εφάπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το είδος και τον αριθμό, τον τρόπο και τη διαδικασία παραχώρησης στο Πυροσβεστικό Σώμα των κινητών και ακινήτων πραγμάτων που διέθετε το Υπουργείο Γεωργίας μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου για τη δασοπυρόσβεση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 3
Διατάξεις σχετικές με το προσωπικότου Πυροσβεστικού Σώματος

1. Αυξάνεται η οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος κατά δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) θέσεις, από τις οποίες διακόσιες πενήντα (250) είναι θέσεις αξιωματικών και δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) θέσεις πυροσβεστών. Για την κάλυψη εκατόν είκοσι (120) θέσεων αξιωματικών εκ των ως άνω απαιτείται, πέραν των προβλεπόμενων εκ των οικείων διατάξεων προσόντων, και πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. Για την εκατόν πενήντα (150) εκ των ως άνω θέσεων πυροσβεστών απαιτείται, πέραν των προβλεπόμενων εκ των οικείων διατάξεων προσόντων, και πτυχίο Δασοπονίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. Για την κάλυψή του δωδεκάμισι τοις εκατό( 12,5%) εκ των υπολοίπων θέσεων πυροσβεστών απαιτείται, πέραν των προβλεπόμενων εκ των οικείων διατάξεων προσόντων, και πτυχίο ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) κατεύθυνσης Δασοπροστασίας.

2. Μετατάσσονται σε θέσεις Αρχιπυροσβεστών -(μη παραγωγικής σχολής)Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος οι μόνιμοι υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών που σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α`) εντάχθηκαν και κατατάχθηκαν σε αντίστοιχες θέσεις, που μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω νόμου και πριν από την ένταξη και κατάταξή τους υπηρετούσαν στους κλάδους ΔΕ15 Δασοφυλάκων Α` και ΥΕ7 Δασοφυλάκων Β` του άρθρου 4 του π.δ/τος 242/1993 (ΦΕΚ 107 Α`) και σε μεταφερόμενες στους ως άνω κλάδους θέσεις των κλάδων ΔΕ16 Τεχνικός οδηγών (π.δ. 422/1991), ΔΕ19 Τεχνικός χειριστών Μέσων Δασοπυρόσβεσης (προσωρινός κλάδος ν. 184δ/1989), ΥΕ7 Υπαλλήλων Δασοπροστασίας (π.δ. 422/1991), ΥΕ9 Χειριστών Μέσων Δασοπυρόσβεσης (προσωρινός κλάδος ν. 1845 1989) και στον κλάδο ΔΕ16 Τεχνικός οδηγών (ν. 2190/1994, ΦΕΚ 28 Α`), κα8ώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών που κατατάχθηκαν στον προσωρινό κλάδο ΥΕ7 Πρόληψης – Κατάσβεσης Πυρκαγιών, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 56 του π.δ/τος 402/1988. Από τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν σε θέσεις του κλάδου ΔΕl6 Τεχνικός οδηγών, μετατάσσονται μόνο εκείνοι που στην πράξη απασχολούνται με τα καθήκοντα οδηγού πυροσβεστικού οχήματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης μπορεί να εξαιρεθούν της μετάταξης οδηγοί, εφόσον είναι απαραίτητοι για την ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών των δασικών υπηρεσιών σε προσωπικό του κλάδου αυτού. Οι μετατάξεις ενεργούνται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος, η οποία μεταφέρεται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης και εντάσσεται στις θέσεις Αρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών, όπου ο υπάλληλος μετατάσσεται. Οι μεταφερόμενες προσωρινές Θέσεις μετατρέπονται αυτοδικαίως σε τακτικές θέσεις Αρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης, θεωρούνται αυτοδίκαια αποσπασμένοι στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Για την αυτοδίκαιη απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης. Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος τοποθετούνται στην πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία του τόπου, όπου υπηρετούν.

3. Το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σχετικών με τη δασοπυρόσβεση ειδικοτήτων, που σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρ8ρου 3 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ ` 107 Α`) εντάχθηκε και κατατάχθηκε σε αντίστοιχες θέσεις που μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, μπορεί να μεταφέρεται, με αίτησή του, στο Πυροσβεστικό Σώμα και να κατατάσσεται σε θέσεις Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος αυτού που συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση της μεταφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :

α) Να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σχετική αίτηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Να έχουν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Κατάταξης στο Πυροσβεστικά Σώμα προσόντα διορισμού, εκτός από το ανώτερο όριο ηλικίας και τους τίτλους σπουδών.

Η μεταφορά του προσωπικού της παρούσας παραγράφου ενεργείται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σύμφωνα με τη διαδικασία διορισμού που προβλέπεται από τον Κανονισμό Κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα, καταργούμενων αυτοδικαίως των θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατείχαν οι μεταφερόμενοι. Για την αυτοδίκαιη κατάργηση των θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης, θεωρούνται αυτοδίκαια αποσπασμένοι στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Για την αυτοδίκαιη απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης. Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος τοποθετούνται στην πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία του τόπου, όπου υπηρετούν.

Όσοι από το προσωπικό της παρούσας παραγράφου δεν υποβάλλουν αίτηση για μεταφορά μέσα στην καθοριζόμενη ως ανωτέρω προθεσμία ή κριθεί ότι δεν κατέχουν τα απαιτούμενα για τη μεταφορά τους προσόντα, επιστρέφουν στις δασικές υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούσαν, αιρομένης αυτοδικαίως και της κατά τα προηγούμενα αυτοδίκαιης απόσπασής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Σχετικό:  άρθρο 4 ΠΔ 164/1999

Σχετικό: το άρθρο 26 παρ 4. του N.2800/2000

4. Οι θέσεις των μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων κατηγορίας τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν ή ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να μετατρέπονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, σε θέσεις Αρχιπυροσβεστών (μη παραγωγικής σχολής) – Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών. Τις μετατρεπόμενες κατά τον ως άνω τρόπο θέσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων καταλαμβάνουν οι πολιτικοί υπάλληλοι που υποβάλλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Σχετικό:  άρθρο 1 ΠΔ 164/1999

5. Για την πρόσληψη ιδιωτών ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 30 του ν. 2538/ 1997 (ΦΕΚ 242 Α`). Όπου στο νόμο αυτόν αναφέρεται ο Υπουργός Γεωργίας νοείται ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Το προσωπικό αυτό στελεχώνει και τα πυροφυλάκια και επικουρεί τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στο έργο τους, ύστερα από εκπαίδευση στις υπηρεσίες για τις οποίες προσλαμβάνεται από βαθμοφόρους του Πυροσβεστικού Σώματος. Μετά τη λήξη της εργασιακής του σχέσης μπορεί να παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του τόπου διαμονής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1951/1991 (ΦΕΚ 84 Α`).

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μισθολογική και βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα, θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών, το πειθαρχικό δίκαιο, καθώς και λοιπά θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης των μετατασσόμενων και μεταφερόμενων στο Πυροσβεστικό Σώμα υπαλλήλων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τόπο και το χρόνο εργασίας, τις ηθικές και υλικές αμοιβές, τη στολή, την εκπαίδευση, τον τρόπο άσκησης και το είδος των καθηκόντων και το πειθαρχικό καθεστώς των ιδιωτών, που προσλαμβάνονται ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης.

7Α. Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης εφοδιάζονται κατά τον χρόνο ισχύοςτης σύμβασης τους με ειδικό δελτίο ταυτότητας, το οποίο χρησιμοποιείται μόνογια την απόδειξη της ιδιότητας τους και δεν υποκαθιστά το αστυνομικό δελτίοταυτότητας. Ο τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας, τα διαλαμβανόμενα σε αυτόστοιχεία, τα απαιτούμενα για την έκδοση του δικαιολογητικά, το εκδίδονόργανο, και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού τουΠυροσβεστικού Σώματος.

Σημ.: όπως η παράγραφος 7α προστέθηκε με τοάρθρο 14 Ν.3938/2011,ΦΕΚ Α 61/31.3.2011.

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, κατανέμονται στην κλίμακα των βαθμών του πυροσβεστικού προσωπικού οι συνιστώμενες και μεταφερόμενες κατά το άρθρο τούτο οργανικές θέσεις προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Σχετικό:  ΠΔ 175/1999

Άρθρο 4
Αναδιάρθρωση ΠεριφερειακώνΠυροσβεστικών Υπηρεσιών
Για την αναγκαία διασπορά των Πυροσβεστικών Δυνάμεων σε όλη την επικράτεια επιτρέπεται η ίδρυση Πυροσβεστικών Κλιμακίων και Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων, τα οποία ιδρύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α`), όπως αυτό ισχύει. Σε κάθε νομό ιδρύεται Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με έδρα την πρωτεύουσά του, στην οποία υπάγονται οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νομού. Ειδικά για το Νομό Αττικής μπορούν να ιδρυθούν περισσότερες Διοικήσεις. Η αρμοδιότητα των Διοικήσεων Πυροοβεστικών Υπηρεσιών που λειτουργούν μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου σε πρωτεύουσες νομών επεκτείνεται σε όλο το νομό.

Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια υπάγονται διοικητικά στους αρμόδιους κατά τόπο Πυροσβεστικούς Σταθμούς.

Άρθρο 5
Καθήκοντα Πυροσβεστικών Οργάνων Έκδοση Πυροσβεστικών Κανονισμών και Διατάξεων

1. Οι βαθμοφόροι Γενικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος ασκούν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, κατά το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για τα εγκλήματα εμπρησμού σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, καθώς και για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 69 του ν. 998/1979 και αφορούν την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

2. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδονται πυροσβεστικοί κανονισμοί και διατάξεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις. Οι παραβάτες των κανονισμών και διατάξεων αυτών τιμωρούνται κατά το άρ8ρο 433 του Ποινικού Κώδικα.

3. Οι αξιωματικοί και εν ελλείψει αυτών οι λοιποί βαθμοφόροι του Πυροσβεστικού Σώματος ασκούν έργα δημοσίου κατηγόρου για τις προβλεπόμενες από την προηγούμενη παράγραφο πταισματικές παραβάσεις, καθώς και για όποιες άλλες από την κείμενη νομοθεσία αφορούν την πρόληψη πυρκαγιών στις δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Άρθρο 6
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Οι αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και δικαιώματα του Δασάρχη, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 37, εκτός του άρθρου 35, του ν. 998/1979, καθώς και όποιες άλλες αφορούν θέματα δασοπροστασίας από τις πυρκαγιές, ασκούνται εφεξής αντίστοιχα από το Διοικητή της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Όπου στις διατάξεις αναφέρεται “Υπουργός Γεωργίας”, “Δασικό Σώμα”, “Δασάρχης”, “Δασικοί Υπάλληλοι”, νοείται αντιστοίχως “Υπουργός Δημόσιας Τάξης”, “Πυροσβεστικό Σώμα”, “Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας” και “Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι”.

Άρθρο 7
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών ρυθμίζονται θέματα συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α, τις υγειονομικές υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

3. Εξουσιοδοτικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα θέματα πρόληψης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και της καταστολής των πυρκαγιών στις δασικές και αγροτικές εκτάσεις, που περιέχουν άλλες ρυθμίσεις εκτός αυτών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ως αρμόδιος για την πρόταση ή την έκδοση των κανονιστικών πράξεων ο Υπουργός Γεωργίας, νοείται εφεξής ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης.

Άρθρο 8
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Ο διορισμός πυροσβεστικού προσωπικού για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών θέσεων, καθώς και των θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 1, γίνεται των μεν πυροσβεστών εντός δύο (2) ετών των δε αξιωματικών εντός πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε αριθμό ίσο για κάθε έτος. Οι θέσεις αυτές προσαυξάνονται με τον αρι8μό των υπαρχουσών κενών θέσεων κάθε έτους. Οι διορισμοί της παραγράφου γίνονται κατά παρέκκλιση των περιορισμών του άρθρου 6 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α`).

2. Προανακρίσεις για τα εγκλήματα εμπρησμού δάσους, που έχουν αρχίσει πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, ολοκληρώνονται και οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται στον αρμόδιο εισαγγελέα από τα όργανα αυτά, εκτός αν ο εισαγγελέας κρίνει διαφορετικά.

3. Η αρμοδιότητα του δημοσίου κατηγόρου της Δασικής Υπηρεσίας σχετικά με την εκδίκαση πταισματικών παραβάσεων, για τις οποίες είχε ασκηθεί ποινική δίωξη πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων, διατηρείται.

Άρθρο 9
Τρόπος κάλυψης δαπανών

1. Εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τον Ε.Φ. 43-120 “ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ” οι αναγκαίες κατά έτος πιστώσεις. Για το οικονομικό έτος 1998 οι εγγεγραμμένες για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, εκτός από εκείνες που αφορούν την οργάνωση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, στον προϋπολογισμό του Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου προκαλείται ετήσια δαπάνη επί του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους δέκα δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εκατομμυρίων (10.400.000.000) δραχμών για μισθούς προσωπικού, συντήρηση εξοπλισμού και προμήθεια υλικών και μέσων.

3. Για το οικονομικό έτος 1998 η δαπάνη αυτή θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας υπό Ειδικό Φορέα “120 – ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ”, που θα μεταφερθούν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και από το αποθεματικό του τακτικούπροϋπολογισμού.

Άρθρο 10
Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 1845/1989 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

“5. Η αμοιβή του προέδρου του Δ.Σ. καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Δεν παρέχεται αμοιβή στον πρόεδρο του Δ.Σ. στην περίπτωση που τη θέση του προέδρου κατέχει μέλος Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..”

Άρθρο 11
Συμπλήρωση διατάξεωντου ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Αύ)

1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν. 2538/1997 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζεται μεταγενέστερη ημερομηνία για την έναρξη ισχύος των παραπάνω διατάξεων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.20 του άρθρου 3 του Ν.2732/99,αντικαταστάθηκε πάλι από την παρ.6 του άρθρου 32 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 του ν. 2538/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

“1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. δ/τος 1277/1972 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του όρθρου 61 του παρόντος νόμου, μόνο για τις εισφορές μελών των Ο.Ε.Β. που είναι πιστούχοι τής Α.Τ.Ε. με ενήμερες οφειλές.”

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Μαΐου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                     ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ                                                             Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ                 ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ                  Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ         ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ                  Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 22 Μαΐου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ