ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2611 ΦΕΚ Α` 111/25.5.1998

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της ΕλληνικήςΔημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την άσκηση προξενικών καθηκόντων εκ μέρους των Προξενικών Γραφείων των Πρεσβειών των δύο Χωρών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 τουΣυστήματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και τηςΔημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την άσκηση προξενικών καθηκόντων εκμέρους των Προξενικών Γραφείων των Πρεσβειών των Πρεσβειών των δύοχωρών, που υπογράφηκε στο Μπακού στις 11 Απριλίου 1997, της οποίας τοκείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίαςτου Αζερμπαϊτζάν,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν τις φιλικές τους σχέσεις και τη συνεργασίαμεταξύ των δύο κρατών,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ρυθμίσουν τα προξενικά καθήκοντα που ασκούνται εκμέρους των Προξενικών Γραφείων των Πρεσβειών των δύο χωρών, σύμφωνα μετη Συνθήκη της Βιέννης περί Προξενικών Σχέσεων του 1963,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στηνΕφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από τηνπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 παρ. 1 αυτής.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωςκαι την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Μαΐου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤ/ΚΩΝ.                      ΔΗΜ. Δ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                      ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 22 Μαΐου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ