ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2608 ΦΕΚ Α` 95/4.5.1998

Κύρωση του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύτης Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πολωνικής Δημοκρατίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 τουΣυντάγματος, το Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πολωνικής Δημοκρατίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 12 Ιουνίου 1996, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΟ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Πολωνική Δημοκρατία, εφεξής αποκαλούμενεςως τα Μέρη:

– ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να τονίσουν τη φιλία και το σεβασμό που παραδοσιακάενώνουν τις δύο χώρες και έθνη και να ενισχύσουν τους διμερείς δεσμούςστου τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, του πολιτισμού και της επιστήμης.

– ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ στις από μακρού υφιστάμενες φιλικές σχέσεις μεταξύτους, όπως προκύπτουν από το προηγούμενο Σύμφωνο Φιλίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας της 4ης Ιανουαρίου 1932,

– ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι ο σεβασμός για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίουκαι τη δικαιοσύνη, καθώς και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την ειρήνη και τη σταθερότητα.

– ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να ενισχύσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα, τηνασφάλεια και συνεργασία στην Ευρώπη,

– ΕΧΟΝΤΑΣ επίγνωση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει το ΝΑΤΟ καιη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση στο τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη,

– ΕΧΟΝΤΑΣ επίγνωση της σημασίας της εντάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην ευρωπαϊκή Ένωση και της σύνδεσης της Δημοκρατίας της Πολωνίας με τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση,

– ΣΕΒΟΜΕΝΕΣ τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα τιςυποχρεώσεις που απορρέουν από τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

– ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τον πλήρη σεβασμό τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και επιβεβαιώνοντας τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στα πλαίσια τηςΔ.Α.Σ.Ε. και συγκεκριμένα στα πλαίσια της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι,της Χάρτας των Παρισίων για μια Ενωμένη Ευρώπη, του Καταληκτικού Εγγράφου του Ελσίνκι “Οι προκλήσεις της Αλλαγής” και άλλων εγγράφων της Δ.Α.Σ.Ε. αποφασισμένες να αναπτύξουν τις σχέσεις τους σε πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού με γνώμονα τις παραπάνω υποχρεώσεις και δεσμεύσεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν το παρόν Σύμφωνο και συνομολόγησαν ταακόλουθα:

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στηνΕφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Συμφώνου που κυρώνεται από τηνπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 παρ. 1 αυτής.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωςκαι την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Απριλίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                              ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                  ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                             ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ                ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ                                ΚΩΝΣΤ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ              ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ                                       ΣΤΕΦ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ         ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ                 ΚΩΝΣΤ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                             ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ            ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ     ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΡΩΜΑΙΟΣ             ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Μαΐου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ