ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2603 ΦΕΚ Α` 86/22.4.1998

Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 τουΣυντάγματος, η Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας,που υπογράφηκε στη Μπρατισλάβα στις 8 Απριλίου 1997, της οποίας τοκείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβακίας κοι η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενες ως “τα Συμβαλλόμενα Μέρη”),

ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕΣ Μέρη της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, ηοποία ετέθη προς υπογραφή στο Σικάγο στις 7.12.1944,

ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕΣ ΕΞΙΣΟΥ τη σύναψη Συμφωνίας με σκοπό την εγκατάσταση καιλειτουργία τακτικών αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ και πέραν τωναντίστοιχων εδαφών τους,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΆΡΘΡΟ 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν το κείμενοπροβλέπει διαφορετικά:

α) ο όρος “Αεροπορικές Αρχές” στην περίπτωση της Δημοκρατίας τηςΣλοβακίας σημαίνει το Υπουργείο Μεταφορών, Ταχυδρομείων καιΤηλεπικοινωνιών – Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε άλλο πρόσωποή σώμα εξουσιοδοτημένο να ασκεί τις αρμοδιότητες οι οποίες προς τοπαρόν ασκούνται από την ως άνω. Υπηρεσία ή συναφείς αρμοδιότητες, στηδε περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας το Διοικητή της ΥπηρεσίαςΠολιτικής Αεροπορίας και κάθε άλλο πρόσωπο ή σώμα εξουσιοδοτημένο ναασκεί τις αρμοδιότητες οι οποίες προς το παρόν ασκούνται από την ως άνωΥπηρεσία ή συναφείς αρμοδιότητες.

β) Ο όρος “Σύμβαση” σημαίνει τη Σύμβαση για τη Διεθνή ΠολιτικήΑεροπορία, η οποία ετέθη προς υπογραφή στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου1944 και περιλαμβάνει:

(i) οποιαδήποτε τροποποίηση επ` αυτής ετέθη σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο 94 (α) αυτής και έχει κυρωθεί και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρηκαι

(ii) οποιοδήποτε Παράρτημα ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις οι οποίεςυιοθετήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 90 της Σύμβασης και εφόσον παρόμοιατροποποίηση ή παράρτημα είναι σε δεδομένη στιγμή σε ισχύ για ταΣυμβαλλόμενα Μέρη.

γ) Ο όρος “Συμφωνία” σημαίνει την παρούσα Συμφωνία, το συνημμένο σεαυτήν Παράρτημα και οποιαδήποτε Πρωτόκολλα ή συναφή έγγραφα τα οποίατροποποιούν τη Συμφωνία αυτή ή το Παράρτημα.

δ) Ο όρος Διορισμένη Αεροπορική Εταιρεία” σημαίνει την αεροπορικήεταιρεία που έχει διοριστεί και εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξειςτου Άρθρου 3 της παρούσας Συμφωνίας.

ε) ο όρος “συμφωνημένα δρομολόγια” σημαίνει τα τακτικά αεροπορικάδρομολόγια στις διαδρομές, οι οποίες αναφέρονται οτο Παράρτημα τηςπαρούσας Συμφωνίας, για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείουχωριστά ή σε συνδυασμό.

στ) ο όρος “χωρητικότης”, σε σχέση με αεροσκάφος, σημαίνει τηδιαθέσιμη δυνατότητα χωρητικότητας του αεροσκάφους σε μια διαδρομή ήτμήματος της διαδρομής και ο όρος “χωρητικότης” σε σχέση με “ένασυμφωνημένο δρομολόγιο” σημαίνει τη δυνατότητα του χρησιμοποιούμενουαεροσκάφους για την εκτέλεση τέτοιου δρομολογίου, πολλαπλασιαζόμενη επίτη συχνότητα των δρομολογίων του αεροσκάφους σε δεδομένη περίοδο σε μιαδιαδρομή ή τμήμα διαδρομής.

ζ) ο όρος “επικράτεια” σε σχέση με ένα Κράτος έχει την έννοια του Άρθρου 2 της Σύμβασης.

η) οι όροι “αεροπορικό δρομολόγιο”, “διεθνές αεροπορικό δρομολόγιο”,”αεροπορική εταιρεία” και “στάθμευση για μη εμπορικούς σκοπούς” θαέχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται αντίστοιχα στο Άρθρο 96 τηςΣύμβασης.

θ) Ο όρος “τιμολόγιο” σημαίνει τα καταβαλλόμενα ποσά για τη μεταφοράεπιβατών, αποσκευών και φορτίου, καθώς και τους όρους υπό τους οποίουςτο τιμολόγιο αυτό εφαρμόζεται, συμπεριλαμβανομένων των τιμών και όρωνγια πρακτόρευση και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες οι οποίες εκτελούνταιαπό το μεταφορέα, σχετικό με τις αερομεταφορές, εξαιρουμένων τωναμοιβών και όρων για τη μεταφορά ταχυδρομείου.

ι) Ο όρος “τέλος χρήστη” σημαίνει το τέλος το οποίο επιβάλλεται σεαεροπορικές εταιρείες για την παροχή αερολιμενικών, αεροναυτιλιακών ήαεροπορικής ασφάλειας εξυπηρετήσεων ή διευκολύνσεων.

Εννοείται ότι οι τίτλοι οι οποίοι δίδονται στα Άρθρα της παρούσας Συμφωνίας δεν περιορίζουν ή διευρύνουν με κανέναν τρόπο τις έννοιεςοποιωνδήποτε διατάξεων της Συμφωνίας.

ΑΡΘΡO 2

Παροχή Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ταδικαιώματα τα οποία καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, για τηνεκτέλεση τακτικών διεθνών αεροπορικών δρομολογίων από την οριοθείσααεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ως ακολούθως.

α) Να υπερίπταται, χωρίς προσγείωση, της επικράτειάς του.

β) Να σταθμεύει για λόγους μη εμπορικούς στην ως άνω επικράτεια και

γ) Να σταθμεύει στην ως άνω επικράτεια σε συγκεκριμένα σημεία τηςδιαδρομής, η οποία αναφέρεται στον Πίνακα διαδρομών, ο οποίοςεπισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα Συμφωνία, με σκοπό τηνεπιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου χωριστά ή σεσυνδυασμό.

2) Ουδεμία επίκληση των διατάξεων της παραγράφου 1 μπορεί να θεωρηθείότι παρέχει στην αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους τοδικαίωμα να επιβιβάζει, στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους,επιβάτες, φορτίο ή ταχυδρομείο με αμοιβή ή μίσθωση και έχονταςπροορισμό άλλο σημείο εντός της επικράτειας του άλλου ΣυμβαλλόμενουΜέρους.

ΆΡΘΡΟ 3

Διορισμός Αεροπορικής Εταιρείας και Εξουσιοδότηση Εκτέλεσης Δρομολογίων

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να διορίζει και ναπληροφορεί μέσω της διπλωματικής οδού το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, μίααεροπορική εταιρεία για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων στιςσυγκεκριμένες διαδρομές, καθώς και να αποσύρει ή τροποποιεί τουςδιορισμούς αυτούς.

2. Μετά τη λήψη τέτοιου διορισμού, οι αεροναυτικές αρχές του άλλουΣυμβαλλόμενου Μέρους θα χορηγούν χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με τιςδιατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος Άρθρου, τη σχετική άδειαλειτουργίας στην αεροπορική εταιρεία η οποία διορίστηκε.

3. Οι αεροπορικές αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ζητήοουναπό την αεροπορική εταιρεία, η οποία έχει διοριστεί από το άλλοΣυμβαλλόμενο Μέρος, να αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίεςπροβλέπονται από τους νόμους και τις διατάξεις, οι οποίες διέπουνσυνήθως τη λειτουργία διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, σύμφωνα με τιςδιατάξεις της Συμφωνίας.

4. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγησηάδειας λειτουργίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου ή να επιβάλλει όρους, τους οποίους θεωρείαπαραίτητους για τηνάσκηση, από την ορισθείσα αεροπορική εταιρεία, των δικαιωμάτων τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας, σε κάθε περίπτωση πουτο συγκεκριμένο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν πείθεται ότι η ουσιαστικήκυριότητα και ο αποτελεσματικός έλεγχος αυτής της εταιρείας ανήκουν στοΣυμβαλλόμενο Μέρος που διόρισε την αεροπορική εταιρεία ή στους υπηκόουςαυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους ή αμφότερα.

5. Σε οποιονδήποτε χρόνο και μετά τη συμμόρφωση με τις διατάξεις τωνπαραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου, η διορισθείσα καιεξουσιοδοτηθείσα αεροπορική εταιρεία μπορεί να αρχίσει την εκτέλεση τωνσυμφωνηθέντων δρομολογίων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγωσυμφωνημένα δρομολόγια δεν θα εκτελεσθούν εφόσον δεν έχει καθορισθείκαι ισχύει σχετικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14της παρούσας Συμφωνίας.

ΆΡΘΡΟ 4

Αναστολή και Ανάκληση

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να ανακαλεί την άδειαλειτουργίας ή να αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων, τα οποίαορίζονται στο Άρθρο 2 της παρούσας Συμφωνίας, από την αεροπορικήεταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ή να επιβάλλει όρους οι οποίοικρίνονται αναγκαίοι για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών σε κάθεπερίπτωση όταν:

α) η αεροπορική εταιρεία δεν δύναται να αποδείξει ότι πληροί τιςπροϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται συνήθως από τους νόμους και τουςκανονισμούς των Αρχών αυτών σχετικά με την εκτέλεση διεθνώναεροπορικών δρομολογίων σύμφωνα με τη Σύμβαση ή

β) δεν ικανοποιείται από το ότι η ουσιαστική κυριότητα και οαποτελεσματικός έλεγχος της αεροπορικής εταιρείας δεν ανήκουν στοΣυμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο διορίζει την αεροπορική εταιρεία ή τουςυπηκόους του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους ή

γ) η αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις διατάξειςτων νόμων και/ή κανονισμών του Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο εκχωρείτα εν λόγω δικαιώματα ή

δ) η αεροπορική εταιρεία δεν λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους, οιοποίοι καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.

2. Εκτός από την περίπτωση που η άμεση ανάκληση ή αναστολή ή επιβολήτων όρων, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου,είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη περαιτέρω παραβιάσεων των νόμωνκαι/ή των κανονισμών, η άσκηση παρόμοιου δικαιώματος θα ασκείται μόνομετά από διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με το Άρθρο 16 της παρούσας Συμφωνίας.

ΆΡΘΡΟ 5

Εφαρμογή Νόμων και Κανονισμών

1. Οι νόμοι, κανονισμοί και διαδικασίες του Συμβαλλόμενου Μέρουςσχετικά με την είσοδο, την παραμονή και την αναχώρηση από τηνεπικράτειά του για αεροσκάφος το οποίο εκτελεί διεθνή αεροναυτιλία ήσχετικά με τη λειτουργία και πτήση αεροσκάφους, θα εφαρμόζονται από τηδιορισθείσα αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους κατά τηνείσοδο, παραμονή και αναχώρηση από την εν λόγω επικράτεια.

2. Οι νόμοι και κανονισμοί ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με τηνείσοδο, ελευθεροκοινωνία, παραμονή ή διέλευση, αποδημία ή μετανάστευση,διαβατήρια, τελωνεία και υγειονομικό έλεγχο, θα τηρούνται από τηνκαθορισθείσα αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, καθώςκαι από ή για λογαριασμό των πληρωμάτων, των επιβατών, του φορτίου καιτου ταχυδρομείου κατά τη διέλευση, την είσοδο, την παραμονή και τηναναχώρηση από την επικράτεια κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. Κατόπιναιτήματος του ενός των Συμβαλλόμενων Μερών το άλλο Συμβαλλόμενο Μέροςθα επιτρέπει στις αεροπορικές εταιρείες που ασκούν δικαιώματααεροπορικής εκμετάλλευσης στις δύο χώρες να παίρνουν μέτρα με σκοπό να εξασφαλίζουν ότι μεταφέρουν μόνον επιβάτες που έχουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται για την είσοδο ή διέλευση μέσω τηςαιτούσας χώρας. Σε περίπτωση που ένας μεταφερόμενος επιβάτης δενδιαμορφώνεται με τους νόμους και κανονισμούς εισόδου στη χώρα του άλλουΣυμβαλλόμενου Μέρους, η αεροπορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τονμεταφέρει πίσω με δαπάνη της.

ΆΡΘΡΟ 6

Απευθείας Διέλευση

Επιβάτες, αποσκευές και φορτία απευθείας διερχόμενα από τηνεπικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και μη απομακρυνόμενο από το χώροτου αεροδρομίου, ο οποίος χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν, θαυπόκεινται σε απλοποιημένο έλεγχο. Αποσκευές και φορτίο σε απευθείαςδιέλευση θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς και άλλους συναφείςφόρους.

ΆΡΘΡΟ 7

Αναγνώριση Πτυχίων και Αδειών

1. Πιστοποιητικά πλοιμότητας, πιστοποιητικά ικανότητας και άδειες πουεκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν έγκυρες από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος καιπαραμένουν σε ισχύ, θα αναγνωρίζονται ως έγκυρες από το άλλοΣυμβαλλόμενο Μέρος, για το σκοπό εκτέλεσης των δρομολογίων τα οποίακαθαρίζονται στη Συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά,βάσει των οποίων εκδόθηκαν ή αναγνωρίστηκαν έγκυρα τα πιστοποιητικά καιοι άδειες, είναι ισότιμα ή ανώτερα των ελάχιστων κριτηρίων τα οποίαέχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με τη Σύμβαση. ΚάθεΣυμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί εν τούτοις το δικαίωμα να αρνηθεί νααναγνωρίσει, με σκοπό πτήσεις υπεράνω του εδάφους του, πιστοποιητικάικανότητας και άδειες πουχορηγήθηκαν σε υπηκόους του ή αναγνωρίστηκανέγκυρες γι` αυτούς από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή οποιοδήποτε άλλοΚράτος.

2. Εάν τα προνόμια ή οι όροι των αδειών ή πιστοποιητικών πουαναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 και τα οποία εκδίδονται από τιςαεροπορικές αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σε οποιοδήποτεπρόσωποή διορισθείσα αεροπορική εταιρεία ή αναφορικά με αεροσκάφος το οποίοεκτελεί τα συμφωνημένα δρομολόγια στις καθορισμένες διαδρομές,επιτρέπουν διαφοροποίηση των κριτηρίων τα οποία καθιερώνονται από τηΣύμβαση και εφόσον η διαφοροποίηση αυτή έχει καταχωρισθεί στο Διεθνήοργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, οι αεροπορικές αρχές του άλλουΣυμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ζητήσουν διαβουλεύσεις σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Συμφωνίας, με τις αεροπορικές αρχές του εν λόγωΣυμβαλλόμενου Μέρους, με σκοπό την ικανοποίησή τους, ώστε ηαμφισβητούμενη πρακτική να γίνει αποδεκτή από αυτούς. Σε περίπτωσηαποτυχίας επίτευξης ικανοποιητικής συμφωνίας, θα έχει εφαρμογή το Άρθρο 4 της Συμφωνίας.

ΆΡΘΡΟ 8

Αεροπορική Ασφάλεια

1. Σύμφωνα με το δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους από το διεθνέςδίκαιο, τα Συμβαλλόμενο Μέρη επιβεβαιώνουν ότι η υποχρέωσή τους μεταξύτους να προστατεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας εναντίονπράξεων παράνομης επέμβασης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας χωρίς να περιορίζουν τη γενικότητα των δικαιωμάτων καιυποχρεώσεών τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θαενεργούν ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραβάσεων καιορισμένων Άλλων Πράξεων, οι οποίες διενεργούνται επί αεροσκαφών, ηοποία υπεγράφη στο Τόκυο στις 14 Σεπτεμβρίου 1963, της Σύμβασης για τηνΚαταστολή της Παράνομης Κατακράτησης Αεροσκάφους, η οποία υπεγράφη στηΧάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970 και της Σύμβασης για την ΚαταστολήΠαράνομων Πράξεων εναντίον της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, ηοποία υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971, το Πρωτόκολλο γιατην Καταστολή των παράνομων Ενεργειών Βίας στα Αεροδρόμια, πουεξυπηρετούν τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, το οποίο υπεγράφη στοΜόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988, καθώς και με οποιοδήποτε άλλοδιεθνές κείμενα επί του αυτού θέματος που θα κυρωθεί στο μέλλον από τοΣυμβαλλόμενα Μέρη.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε περίπτωση σχετικού αιτήματος, θα παρέχουναμοιβαίως κάθε απαραίτητη βοήθεια για την πρόληψη πράξεων παράνομηςκατακράτησης πολιτικών αεροσκαφών και άλλων παράνομων πράξεων κατά τηςασφάλειας αεροσκαφών, των επιβατών και του πληρώματός τους, αεροδρομίωνκαι εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας, καθώς και κάθε της απειλής τηςασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

3. Στις αμοιβαίες σχέσεις τους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούνσύμφωνα με τις διατάξεις για την αεροπορική ασφάλεια, οι οποίες έχουνκαθιερωθεί από το Διεθνή οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και ορίσθηκανως Παραρτήματα στη Σύμβαση, ατο μέτρο που οι εν λόγω διατάξεις είναιεφαρμοστέες στο Συμβαλλόμενα Μέρη. Θα απαιτούν, όμως, οιεκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα τουςή οι εκμεταλλευόμενοι αεροσκάφη οι οποίοι έχουν την κύρια εγκατάστασητων εργασιών τους ή τη μόνιμη κατοικία στην επικράτειά τους, καθώς καιτο προσωπικό των αεροδρομίων στην επικράτειά τους, να ενεργούν σύμφωναμε τις ανωτέρω διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας.

4. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί ότι από τους ανωτέρωεκμεταλλευομένους αεροσκάφη μπορεί να ζητηθεί η τήρηση των διατάξεωνγια την αεροπορική ασφάλεια, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3ανωτέρω, οι οποίες απαιτούνται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για τηνείσοδο, παραμονή ή αναχώρηση από την επικράτεια του άλλου ΣυμβαλλόμενουΜέρους.

5. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διασφαλίζει ότι στο έδαφός τουεφαρμόζονται κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία τωναεροσκαφών και τον έλεγχο των επιβατών και των χειραποσκευών τους,καθώς και τη διενέργεια των ενδεδειγμένων ελέγχων στα πληρώματα, τιςαποσκευές, το φορτίο και τα εφόδια αεροσκαφών, πριν, από και κατά τηδιάρκεια της επιβίβασης και της φόρτωσης. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θαανταποκρίνεται θετικά σε κάθε σύστημα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρουςγια τη λήψη λογικών ειδικών μέτρων ασφάλειας για την αντιμετώπισησυγκεκριμένης απειλής.

6. Σε περίπτωση συμβάντος ή απειλής συμβάντος παράνομης κατακράτησηςπολιτικού αεροσκάφους ή άλλων παράνομων πράξεων εναντίον της ασφάλειαςτου αεροσκάφους, των επιβατών και του πληρώματός του, αεροδρομίων ήεγκαταστάσεων αεροναυτιλίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αλληλοβοηθούνται,διευκολύνοντας τις συνεννοήσεις και άλλα κατάλληλα μέτρα με σκοπό νατερματίσουν γρήγορα και με ασφάλεια παρόμοιο συμβάν ή απειλή παρόμοιουσυμβάντος.

7. Όταν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι τοάλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου αυτούπερί αεροπορικής ασφάλειας, οι αεροπορικές αρχές αυτού τουΣυμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ζητήσουν άμεσες διαβουλεύσεις με τιςαεροπορικής του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

ΆΡΘΡΟ 9

Εμπορικές Δραστηριότητες

1. Η ορισθείσα αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θαέχει το δικαίωμα να διατηρεί στην επικράτεια του άλλου ΣυμβαλλόμενουΜέρους τη δική της εκπροσώπηση.

2. Η ορισθείσα αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρουςδύναται, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του άλλουΣυμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με την είσοδο, παραμονή και απασχόληση, ναμετακαλέσει και να διατηρεί στην επικράτεια του άλλου ΣυμβαλλόμενουΜέρους, διευθυντικό, πωλήσεων, τεχνικό, λειτουργικό, καθώς και άλλοεξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την εκτέλεσηαεροπορικών δρομολογίων,

3. Σε περίπτωση διορισμού γενικού πράκτορα ή πράκτορα γενικώνπωλήσεων, ο εν λόγω πράκτορας θα διορίζεται σύμφωνα με τουςεφαρμοζόμενους σχετικά νόμους και κανονισμούς κάθε ΣυμβαλλόμενουΜέρους.

4. Κάθε διοριζόμενη αεροπορική εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να πωλείυπηρεσίες αερομεταφοράς, στην επικράτεια του άλλου ΣυμβαλλόμενουΜέρους, απευθείας ή μέσω των πρακτόρων της και κάθε πρόσωπο θα μπορείνα αγοράσει τις εν λόγω υπηρεσίες αερομεταφοράς, σύμφωνα με την εθνικήνομοθεσία και τους κανονισμούς της.

ΆΡΘΡΟ 10

Μεταφορά Πιστώσεων

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει το δικαίωμα στην ορισθείσααεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους να μεταφέρει στηχώρα της, κατόπιν αιτήσεως, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περίξένου συναλλάγματος, τα πλεόνασμα μεταξύ εσόδων και εξόδων, πουπραγματοποιήθηκε από τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου στασυμφωνηθέντα δρομολόγια στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

2. Εάν το ένα Μέρος επιβάλλει περιορισμούς, όσον αφορά τη μεταφοράτου πλεονάσματος που πραγματοποιήθηκε από την ορισθείσα εταιρεία τουάλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το άλλο Μέρος θα έχει επίσης το δικαίωμα ναεπιβάλλει τους ίδιους περιορισμούς στην αεροπορική εταιρεία του άλλουΜέρους.

ΆΡΘΡΟ 11

Εξαίρεση από τελωνειακούς και άλλους δασμούς

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, με βάση την αμοιβαιότητα, θα απαλλάσσειτην ορισθείσα αεροπορική εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, από περιορισμούς εισαγωγών,τελωνειακούς δασμούς, φόρους κατανάλωσης, φόρους προστιθέμενης αξίας,άλλους φόρους, τέλη επιθεωρήσεων και άλλες εθνικές επιβαρύνσεις καιτέλη επί των αεροσκαφών, καυσίμων, λιπαντικών, αναλώσιμων τεχνικώνεφοδίων, ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων, συνήθουςεξοπλισμού αεροσκάφους, εφοδίων αεροσκαφών και άλλων αντικειμένων, ταοποία προορίζονται για χρήση ή χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά σεσυνδυασμό με τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση του αεροσκάφους τηςορισθείσαςαεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, τοοποίο εκτελεί το συμφωνηθέντα δρομολόγια, καθώς επίσης και επί τωναποθεμάτων εισιτηρίων, των φορτωτικών και πόσης φύσεως εντύπου υλικού,το οποίο φέρει τα διακριτικά της εταιρείας, ως και του συνήθουςδιαφημιστικού υλικού, το οποίο διανέμεται δωρεάν από την ορισθείσααεροπορική εταιρεία.

2. Οι απαλλαγές οι οποίες χορηγούνται με το παρόν άρθρο θαεφαρμόζονται για τα αντικείμενα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 τουπαρόντος άρθρου, τα οποία:

α) Εισάγονται στην επικράτεια του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους από ή γιαλογαριασμό της ορισθείσας αεροπορικής εταιρείας του άλλου ΣυμβαλλόμενουΜέρους.

β) Παραμένουν επί του αεροσκάφους της ορισθείσας αεροπορικήςεταιρείας του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την άφιξη ή αναχώρηση απότην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

γ) Παραλαμβάνονται από το αεροσκάφος της ορισθείσας αεροπορικήςεταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και προορίζονται ναχρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων,ανεξαρτήτως εάν τα είδη αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή καταναλώθηκαν πλήρως ήμη εντός της επικράτειας του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίοχορηγεί την απαλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω είδη δενεκποιούνται στην επικράτεια του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους.

3. Ο κανονικός αεροπορικός εξοπλισμός, καθώς και τα υλικά και εφόδια,το οποία συνήθως βρίσκονται επί του αεροσκάφους κάθε ΣυμβαλλόμενουΜέρους, μπορεί να εκφορτωθούν στην επικράτεια του άλλου ΣυμβαλλόμενουΜέρους μόνο με την έγκριση των τελωνειακών αρχών αυτού τουΣυμβαλλόμενου Μέρους. Σε παρόμοια περίπτωση, τα εν λόγω είδη τίθενταιυπό τον έλεγχο των εν λόγω αρχών, μέχρις ότου επανεξαχθούν ή διατεθούνδιαφορετικά, σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανονισμούς.

ΆΡΘΡΟ 12

Τέλη χρήσεως

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να επιβάλλει ή να επιτρέψει τηνεπιβολή δίκαιων και λογικών τελών για τη χρήση αερολιμένων και άλλωνεγκαταστάσεων υπό τον έλεγχό του.

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί, εν τούτοις, ότι παρόμοια τέλη δενθα είναι υψηλότερα από αυτά τα οποία καταβάλλονται για τη χρήσηαερολιμένων και εγκαταστάσεων από το εθνικά του αεροσκάφη τα οποίαεκτελούν συναφή διεθνή δρομολόγια.

ΆΡΘΡΟ 13

Κανονισμοί χωρητικότητας και έγκριση δρομολογίων

1. Οι διοριζόμενες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών θαέχουν δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση, ώστε να είναι σε θέση νααπολαμβάνουν ίσων ευκαιριών κατά την εκτέλεση των συμφωνηθέντωνδρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές.

2. Κατά την εκτέλεση των συμφωνηθέντων δρομολογίων, οι διοριζόμενεςαεροπορικές εταιρείες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα λαμβάνουν υπόψη τουςτο συμφέροντα της αεροπορικής εταιρείας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους,έτσι ώστε να μην επηρεασθούν δυσμενώς τα δρομολόγια, τα οποία ητελευταία εκτελεί στο σύνολο ή τμήμα των αυτών διαδρομών.

3. Τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, τα οποία εκτελούν οι διοριζόμενες απότα Συμβαλλόμενα Μέρη αεροπορικές εταιρείες, θα έχουν ως πρωταρχικό τουςστόχο την παροχή, σε λογικό συντελεστή πληρότητας ή επαρκούςχωρητικότητας για τη μεταφορά της παρούσας και των λογικά προβλεπόμενωναπαιτήσεων για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου μεταξύτης επικράτειας του διορίζοντας την αεροπορική εταιρεία ΣυμβαλλόμενουΜέρους και της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

4. Η προϋπόθεση για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, επιβιβαζόμενων και αποβιβαζομένων σε σημεία διαδρομών, τα οποία θακαθορισθούν στις επικράτειες άλλων κρατών από αυτό που διορίζει τηναεροπορική εταιρεία, θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών.

5. Η χωρητικότητα η οποία θα διατεθεί, συμπεριλαμβανομένης τηςσυχνότητας των δρομολογίων και του τύπου των αεροσκαφών, τα οποία θαχρησιμοποιούνται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες τωνσυμβαλλόμενων Μερών για τα συμφωνηθέντα δρομολόγια, θα συμφωνηθούν απότις αεροπορικές αρχές, ύστερα από πρόταση των διορισμένων αεροπορικώνεταιρειών οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα υποβάλλουν τιςπροτάσεις ύστερα από σχετικές διαβουλεύσεις μεταξύ τους, λαμβανομένων υπόψη των αρχών, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 τουπαρόντος άρθρου.

6. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διορισμένων αεροπορικώνεταιρειών των Συμβαλλόμενων Μερών, τα θέματα τα οποία αναφέρονται στηνανωτέρω παράγραφο 5 θα επιλύονται με συμφωνία μεταξύ των αεροπορικώναρχών των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. Μέχρις ότου επιτευχθεί παρόμοιασυμφωνία, η χωρητικότητα η οποία διατίθεται από τις διορισμένεςαεροπορικές εταιρείες θα παραμένει αμετάβλητη.

7. Η διορισμένη αεροπορική εταιρεία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θαυποβάλλει για έγκριση τους πίνακες δρομολογίων στις αεροπορικές αρχέςτου άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρεςπριν από την έναρξη των δρομολογίων στις συγκεκριμένες διαδρομές. Ηδιαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται επίσης και σε περίπτωση μεταγενέστερωναλλαγών των δρομολογίων. Σε ειδικές περιπτώσεις το χρονικό αυτό όριομπορεί να μειωθεί ύστερα από έγκριση των εν λόγω αρχών.

ΆΡΘΡΟ 14

Αεροπορικά τιμολόγια

1. Τα τιμολόγια τα οποία εφαρμόζονται από τις αεροπορικές εταιρείεςτων Συμβαλλόμενων Μερών για τα συμφωνηθέντα δρομολόγια θα καθορίζονταισε λογικά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες,συμπεριλαμβανομένου του κόστους λειτουργίας, λογικού κέρδους, τωνχαρακτηριστικών των δρομολογίων και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τατιμολόγια άλλων αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες εκτελούν τακτικόδρομολόγιο στις ίδιες διαδρομές ή μέρη αυτών.

2. Τα τιμολόγια τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντοςάρθρου θα καθορισθούν σύμφωνα με τους κατωτέρω κανόνες:

α) Εφόσον οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες αμφότερων τωνΣυμβαλλόμενων Μερών είναι μέλη διεθνούς ένωσης αεροπορικών εταιρειώνπ.χ. της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, η οποία διαθέτειμηχανισμό καθορισμού ναύλων και υπάρχει ήδη απόφαση σχετική με τασυμφωνημένα δρομολόγια, τα τιμολόγια θα καθορίζονται από τιςδιορισμένες αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλόμενων Μερών, σύμφωνα μετην ήδη υπάρχουσα απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση κατά την εφαρμογήτου παρόντος Άρθρου, κάθε διορισμένη αεροπορική εταιρεία θα είναιυπεύθυνη μόνο έναντι των αεροπορικών της αρχών για τη δικαιολόγηση καιτη λογικότητα των τιμολογίων, τα οποία θα συμφωνηθούν κατ` αυτόν τοντρόπο.

β) Όταν δεν υπάρχει τιμολόγιο για τα συμφωνηθέντα δρομολόγια και ότανη μία ή και οι δύο διορισμένες αεροπορικές εταιρείες δεν είναι μέλη τηςίδιας ένωσης αεροπορικών εταιρειών, η οποία αναφέρεται στην ανωτέρωυποπαράγραφο (α), οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείες τωνΣυμβαλλόμενων Μερών θα συμφωνούν μεταξύ τους τα τιμολόγια τα σχετικά μετα συμφωνηθέντα δρομολόγια.

γ) Τα συμφωνηθέντα κατ` αυτόν τον τρόπο τιμολόγια θα υποβάλλονταιστις αεροπορικές αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών για έγκριση, τουλάχιστονεξήντα (60) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία εφαρμογής τους.Το χρονικό τούτα διάστημα μπορεί να μειωθεί ύστερα από συγκατάθεση τωνεν λόγω αρχών.

δ) Σε περίπτωση κατά την οποία οι διορισμένες αεροπορικές εταιρείεςτων Συμβαλλόμενων Μερών δεν συμφωνήσουν για τα τιμολόγια ή όταν κατά τηδιάρκεια των τριάντα (30) πρώτων ημερών της περιόδου των εξήντα (60)ημερών, οι οποίες μνημονεύονται στην ανωτέρω υποπαράγραφο (γ), οιαεροπορικές αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους επιδίδουν στιςαεροπορικέςαρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ειδοποίηση για τη δυσαρέσκειά τουςγια οποιοδήποτε τιμολόγια, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των διορισμένωναεροπορικών εταιρειών των Συμβαλλόμενων Μερών σύμφωνα με τις ανωτέρωυποπαραγράφους (α) και (β), οι αεροπορικές αρχές των ΣυμβαλλόμενωνΜερών θα καταβάλουν προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας για ταενδεδειγμένα τιμολόγια τα οποία θα εφαρμοσθούν.

3. α) Κανένα τιμολόγιο δεν τίθεται σε ισχύ, εφόσον οι αεροπορικέςαρχές των Συμβαλλόμενων Μερών δεν το έχουν εγκρίνει.

β) Τα τιμολόγια τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις τουπαρόντος άρθρου θα παραμένουν σε ισχύ μέχρις ότου ορισθούν νέατιμολόγια.

4. Εάν οι αεροπορικές αρχές δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν για τατιμολόγια τα οποία τους υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις τουπαρόντος άρθρου ή για τον καθορισμό οποιουδήποτε τιμολογίου, η διαφοράθα διακανονισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 17 της παρούσαςΣυμφωνίας.

5. Εάν οι αεροπορικές αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δενικανοποιηθούν από τα καθορισμένα τιμολόγια, θα το γνωστοποιήσουν στιςαεροπορικές αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και οι διορισθείσεςαεροπορικές εταιρείες θα προσπαθήσουν, όταν απαιτείται, να καταλήξουνσε συμφωνία. Εάν εντός περιόδου ενενήντα (90) ημερών από την ημέραλήψης της γνωστοποίησης, δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί νέοτιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντοςάρθρου, θα εφαρμοσθούν οι διαδικασίες που καθορίζονται από τηνπαράγραφο 4 του άρθρου τούτου.

ΆΡΘΡΟ 15

Χορήγηση στατιστικών

Οι αεροπορικές αρχές κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα χορηγούν στιςαεροπορικές αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ύστερα από αίτημάτους, πληροφορίες και στατιστικές, σχετικά με την κίνηση τωνσυμφωνηθέντων δρομολογίων της διορισθείσας αεροπορικής εταιρείας τουπρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους προς και από την επικράτεια του άλλουΣυμβαλλόμενου Μέρους, που τηρούνται και υποβάλλονται συνήθως από τη διορισθείσα αεροπορική εταιρεία προς τις εθνικές της αεροπορικές αρχές.Κάθε συμπληρωματικό στατικό στοιχείο κίνησης, το οποίο οι αεροπορικέςαρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους επιθυμούν να ζητήσουν με αίτησήτους, από τις αεροπορικές αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θααποτελεί αντικείμενο αμοιβαίας συζήτησης και συμφωνίας μεταξύ των δύοΣυμβαλλόμενων Μερών.

ΆΡΘΡΟ 16

Διαβουλεύσεις και τροποποιήσεις

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ή οι αεροπορικές αρχές του δύνανταιοποτεδήποτε να ζητήσουν διαβουλεύσεις με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ήτις αεροπορικές αρχές του.

2. Μία διαβούλευση που ζητήθηκε από ένα των Συμβαλλόμενων Μερών ή τιςαεροπορικές αρχές του, πρέπει να αρχίσει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες απότην ημερομηνία λήψης του αιτήματος.

3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ, όταν ταδύο Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιήσουν αμοιβαία ότι ολοκληρώθηκαν οισυνταγματικές διαδικασίες τους σχετικά με τη σύναψή και θέση σε ισχύδιεθνών συμφωνιών.

4. Πέραν από τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3,τροποποιήσεις στο Πίνακα Δρομολογίων ο οποίος επισυνάπτεται στηνπαρούσα Συμφωνία μπορούν να συμφωνηθούν απευθείας μεταξύ τωναεροπορικών αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών. Θα τεθούν δε σε ισχύ, αφούεπιβεβαιωθούν με την ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων.

ΆΡΘΡΟ 17

Διευθέτηση διαφορών

1. Εάν προκύψει οποιασδήποτε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερώνσχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και τουΠαραρτήματός της, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αρχικά θα προσπαθήσουν να τηδιευθετήσουν με κοινές διαπραγματεύσεις.

2. Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να καταλήξουν σε μία διευθέτησημε κοινές διαπραγματεύσεις, μπορούν να συμφωνήσουν να παραπέμψουν τηδιαφορά για συμβουλευτική γνώμη σε κάποιο πρόσωπα ή σώμα.

3. Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποτύχουν να διευθετήσουν τη διαφοράσύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2, η διαφορά θα παραπεμφθεί σεδικαστήριο τριών διαιτητών, από τους οποίους έναν διορίζει κάθεΣυμβαλλόμενο Μέρος και ο τρίτος συμφωνείται να ορισθεί από κοινού απότους δύο άλλους.

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίσει να διαιτητή εντός περιόδου εξήντα(60) ημερών, από την ημερομηνία λήψης, δια της διπλωματικής οδού, απόκάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, της γνωστοποίησης προς το άλλο, με την οποίαθα ζητείται διαιτησία για τη διαφορά από παρόμοιο δικαστήριο, ο δετρίτος διαιτητής θα διορισθεί εντός περιόδου εξήντα (60) πρόσθετωνημερών. Εάν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν προβεί στοδιορισμό του διαιτητή του εντός της καθορισθείσας περιόδου, κάθεΣυμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου τουΔιεθνούς οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας να διορίζει διαιτητή ήδιαιτητές κατά περίπτωση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος τουΣυμβουλίου του Διεθνούς οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπήκοοςενός των Συμβαλλόμενων Μερών, δύναται να ζητηθεί από τον Α` Αντιπρόεδρο τουΣυμβουλίου ή, αν και αυτός είναι υπήκοος παρομοίως, το αρχαιότερομέλος του Συμβουλίου, το οποίο δεν έχει παρόμοια υπηκοότητα, να προβείστους διορισμούς κατά περίπτωση. Εν τούτοις ο τρίτος διαιτητής θα είναιυπήκοος τρίτης χώρας και θα ενεργεί ως Πρόεδρος του Δικαστηρίου,ορίζοντας τον τόπο όπου θα διεξαχθεί η διαιτησία.

4. Το Δικαστήριο θα καθορίσει τις διαδικασίες του.

5. Τα έξοδα του Δικαστηρίου θα επιμερισθούν εξίσου μεταξύ τωνΣυμβαλλόμενων Μερών.

6. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να συμμορφωθούν με κάθε απόφασηη οποία θα εκδοθεί σε εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

7. Εφόσον και για όσο χρόνο οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή ηδιορισθείσα από αυτό αεροπορική εταιρεία δεν συμμορφώνεται με τηναπόφαση η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντοςάρθρου, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να περιορίσει, παρακρατήσειή ανακαλέσει οποιοδήποτε δικαιώματα ή προνόμια έχει εκχωρήσει με βάσητην παρούσα Συμφωνία.

ΆΡΘΡΟ 18

Συμμόρφωση προς πολυμερείς συμβάσεις

Εφόσον τεθεί σε ισχύ γενική πολυμερής σύμβαση η συμφωνία αεροπορικώνμεταφορών, έχουσα σχέση με αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, η παρούσαΣυμφωνία και το Παράρτημά της θα τροποποιηθούν αναλόγως.

ΆΡΘΡΟ 19

Καταχώριση

Η παρούσα Συμφωνία, το Παράρτημά της, καθώς και όλες οι τυχόντροποποιήσεις θα καταχωρίζονται στο Διεθνή Οργανισμό ΠολιτικήςΑεροπορίας.

ΆΡΘΡΟ 20

Λήξη ισχύος

1. Η Συμφωνία αυτή θα ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται οποτεδήποτε να γνωστοποιήσειεγγράφως, δια της διπλωματικής οδού, προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος,την πρόθεσή του να τερματίσει την ισχύ της παρούσας Συμφωνίας Ανάλογηγνωστοποίηση θα διαβιβαστεί ταυτόχρονα στο Διεθνή Οργανισμό ΠολιτικήςΑεροπορίας. Στην περίπτωση αυτή, η Συμφωνία θα παύσει να ισχύει δώδεκα(12) μήνες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης από το άλλο ΣυμβαλλόμενοΜέρος, εκτός εάν η γνωστοποίηση καταγγελίας ανακληθεί με συμφωνία πριντην εκπνοή της ανωτέρω περιόδου. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της λήψης από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, θα λογίζεται ότι η γνωστοποίησηπαρελήφθη δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης απότο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας.

ΆΡΘΡΟ 21

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μόλις τα Συμβαλλόμενα Μέρηγνωστοποιήσουν το ένα στο άλλο, με ανταλλαγή διπλωματικών επιστολών,την ολοκλήρωση των αντίστοιχων συνταγματικών τους διαδικασιών.

Η Συμφωνία θα εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής της.

Από θέσεως σε ισχύ, η Συμφωνία αυτή θα αντικαθιστά τη ΣυμφωνίαΑεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της ΣοσιαλιστικήςΔημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου τηςΕλλάδος, με τις Τροποποιήσεις του Παραρτήματος της Συμφωνίας (ανταλλαγήδιπλωματικών επιστολών 24.7/21 Οκτωβρίου 1968), που υπεγράφη στην Πράγαστις 21 Ιουλίου 1964, αφορώσα τις αεροπορικές σχέσεις μεταξύ τηςΔημοκρατίας της Σλοβακίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΈγινεστηνΜπρατισλάβα, σήμερα 8 Απριλίου 1997, σε δύο (2) αντίτυπα στη σλοβακική, ελληνική και αγγλική γλώσσα. Τα τρία (3) κείμενοθεωρούνται εξίσου αυθεντικά.

Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

(υπογραφή)(υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στη Συμφωνία Αερομεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίαςτης Σλοβακίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ Ι

Διαδρομές που θα εκμεταλλεύεται η διορισμένη αεροπορική εταιρεία τηςΔημοκρατίας της Σλοβακίας.

Σημεία στη Σλοβακία – Αθήνα, Ελλάδα

2. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 11

Διαδρομές που θα εκμεταλλεύεται η διορισμένη αεροπορική εταιρεία τηςΕλληνικής Δημοκρατίας.

Σημεία στην Ελλάδα – Μπρατισλάβα, Σλοβακία.

3. Ενδιάμεσα σημεία και σημεία πέραν θα μπορούν να εξυπηρετούνται απότις διορισμένες αεροπορικές εταιρείες. Δικαιώματα 5ης Ελευθερίας θαασκούνται μεταξύ τέτοιων σημείων και της επικράτειας του άλλουΣυμβαλλόμενου Μέρους μετά από συμφωνία, που θα επιτευχθούν για το σκοπόαυτόν, μεταξύ των διορισμένων αεροπορικών εταιρειών και θα εγκριθεί απότις αντίστοιχες αεροπορικές αρχές των δύο Συμβαλλόμενων Μερών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στηνΕφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται προσωρινά απότην 8η Απριλίου 1997 και οριστικά από την πλήρωση των προϋποθέσεων ταυάρθρου 21 εδάφιο πρώτο αυτής.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωςκαι την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Απριλίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 21 Απριλίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ