ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2600 ΦΕΚ Α` 80/14.4.1998

Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας στο τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύτης Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 τουΣυντάγματος, η Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 1993, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καλούμενες στο εξής τα Μέρη,

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την επιθυμία τους για διεύρυνση των υφιστάμενων μεταξύτων δύο Κρατών σχέσεων φιλίας και συνεργασίας,

ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ μέσα στο πνεύμα της καταρτισθείσας στο Ελσίνκι ΤελικήςΠράξης της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη,καθώς και της Χάρτας των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη,

ΕΜΠΝΕΟΜΕΝΕΣ από τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για την προστασίατης παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τη συνομολογηθείσααπό τη Γενικής Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επί θεμάτωνεκπαίδευσης, επιστήμης και πολιτισμού (Unesco) στις 16 Νοεμβρίου 1972,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την επιδίωξή τους να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύτων δύο χωρών στον τομέα της διαφύλαξης και της συντήρησης τωνπολιτιστικών και ιστορικών αξιών,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ των διατάξεων της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεωςτης Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίαςγια την πολιστική και επιστημονική συνεργασία της 30ής Ιουνίου 1993,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την παρούσα Συμφωνία και συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Τα αρμόδια όργανα και οι οργανισμοί των δύο Μερών αναλαμβάνουν τηνυποχρέωση να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις εργασίες στον τομέα τουελέγχου, της προστασίας και της συντήρησης των ιστορικών μνημείων καιτων πολιτιστικών αξιών.

Άρθρο 2

Τα Μέρη θα διεξάγουν διμερή σεμινάρια και συμπόσια με τη συμμετοχήεμπειρογνωμόνων των ανάλογων κρατικών ιδρυμάτων, ερευνητικώνινστιτούτων, καλλιτεχνικών και επαγγελματικών οργανισμών για τη μελέτητων προβλημάτων διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Άρθρο 3

Τα Μέρη θα συμπράττουν στην ανταλλαγή μεταξύ τους μεταξύ τους ειδικώνμε σκοπό την επιμόρφωση στους τομείς της συνεργασίας, τουςπροβλεπόμενους από την παρούσα Συμφωνία, θα συμπράττουν, επίσης, σεκοινά προγράμματα επιστημονικών δημοσιευμάτων, ανασκαφών, αναστήλωσηςκαι συντήρησης μνημείων, καθώς και σε κοινά προγράμματα προβολής τωνμνημείων.

Άρθρο 4

Τα Μέρη θα συμβάλλουν στη διεύρυνση των ανταλλαγών εκθέσεωνπολιτιστικών αξιών από τα μουσεία και τους καλλιτεχνικούς οργανισμούς,λαμβάνοντας μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των αντικειμένων.

Άρθρο 5

Τα Μέρη εκφράζουν την επιθυμία τους να επιχειρούν την από κοινού επεξεργασία και την αμοιβαία προμήθεια τεχνικών μέσων, τεχνολογίας καιυλικών για τη διεξαγωγή εργασιών που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Άρθρο 6

Τα Μέρη θα συμβάλλουν στην εκπόνηση και υλοποίηση κοινών προγραμμάτωνερευνών στον τομέα προστασίας και διαφύλαξης των ιστορικών καιπολιτιστικών μνημείων των ευρισκόμενων σε σε σεισμογενείς ζώνες, τις μικροκλιματικής επεξεργασίας των μουσειακών αντικειμένων, της εκπόνησηςσχεδίου για εμπορευματοκιβώτια διαφύλαξης και μεταφοράς μουσειακώνεκθεμάτων σε κλιματοφυσικές συνθήκες αυξημένου κινδύνου, της λήψης επειγόντων μέτρων για τη διαφύλαξη εύθραυστων αντικειμένων κατά τιςαρχαιολογικές ανασκαφές και σε άλλους τομείς που παρουσιάζουν αμοιβαίο πιστημονικό ενδιαφέρον.

Άρθρο 7

Το κάθε Μέρος θα συμπράττει στον έλεγχο και στη διαφύλαξη τωνευρισκόμενων στο έδαφός του στρατιωτικών νεκροταφείων, των τόπων ταφής πολιτών και πολιτιστικών αντικειμένων σχετικών με την ιστορία των λαών του άλλου Μέρους.

Άρθρο 8

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της χρήσης της πληροφορικής και τηςανάπτυξης των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας στην υπόθεση της διαφύλαξης της πολιστικής κληρονομιάς, τα Μέρη θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τεχνικής συνεργασίας στον τομέα αυτόν.

Άρθρο 9

Με σκοπό τη σύσφιξη της διμερούς συνεργασίας και την αλληλοκατανόησητων λαών και των δύο χωρών τα Μέρη θα καταβάλλουν προσπάθεια για τηναμοιβαία εκλαΐκευση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Άρθρο 10

Τα Μέρη εκφράζουν την επιθυμία τους να λάβουν στη βάση αμοιβαιότηταςτα μέτρα για την παρεμπόδιση και πάταξη της παράνομης εισαγωγής και μεταβιβάσεως της κυριότητας των πολιτιστικών αξιών του άλλου Μέρους,σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και της εθνικής νομοθεσίας. Τα Μέρη επίσης θα είναι πρόθυμα να αναπτύξουν τη συνεργασίατων σχετικών αρμόδιων οργανισμών στον τομέα αυτόν.

Άρθρο 11

Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της κοινοποίησης μέσω της διπλωματικής οδού της τελευταίας έγγραφης γνωστοποίησης, που επιβεβαιώνει τη διεκπεραίωση από το κάθε Μέρος των εσωτερικών διαδικασιών που είναι αναγκαίες για να τεθεί σε ισχύ.

Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται επ` αόριστον.

Το καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, οποτεδήποτε, όχι όμως πρινπεράσουν τρία χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας,μπορεί να γνωστοποιήσει την επιθυμία του να παύσει την ισχύ της. Ηαπόφαση για να παύσει την ισχύ της. Η απόφαση για την παύση της ισχύοςτης Συμφωνίας τίθεται σε ισχύ ένα χρόνο μετά τη λήψη αυτής της γνωστοποίησης.

Έγινε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 1993 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνικήκαι τη ρωσική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα έχουν την αυτή ισχύ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από τηνπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωςκαι την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                                     ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                    ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ      ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ           ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΓΕΩΡ. ΡΩΜΑΙΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Απριλίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ