ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2599 ΦΕΚ Α` 79/14.4.1998

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Παναμά για συνεργασία στους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίαςκαι της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Παναμά για συνεργασία στους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 18 Απριλίου 1996, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίαςτου Παναμά, καλούμενες εις το εξής ως τα “Μέρη,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενδυναμώσουν τους υφισταμένους μεταξύ των δύο χωρώνδεσμούς φιλίας και να διευρύνουν τις σχέσεις τους στους τομείς τηςπαιδείας, της τέχνης, του πολιτισμού, καθώς και της άθλησης,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

Άρθρο 1

Τα Μέρη θα αναπτύξουν τη συνεργασία τους στους τομείς της παιδείαςκαι της επιστήμης.

Για το σκοπό αυτόν τα Μέρη θα:

– ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων ανωτάτηςεκπαίδευσης και των επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων των δύο χωρών,

– ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή εκπαιδευτικού καιεπιστημονικού προσωπικού στον τομέα της ανώτατηςεκπαίδευσης,προκειμένου να δίδουν διαλέξεις, να συμμετέχουν σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες και να ανταλλάσσουν πληροφορίες,

– προάγουν ανταλλαγές επισκέψεων αντιπροσωπειών ή προσωπικοτήτων τουτομέα της εκπαίδευσης, προκειμένου να έλθουν σε επαφή με τοεκπαιδευτικό σύστημα της άλλης χώρας,

– διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων σε όλα τα επίπεδα τηςεκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών περί του εκπαιδευτικούσυστήματος της κάθε χώρας,

– ενθαρρύνουν την ανταλλαγή δημοσιευμάτων, σχολικών εγχειριδίων καιυλικού τεκμηρίωσης στον τομέα της εκπαίδευσης,

– ενθαρρύνουν τη διδασκαλία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας,ιστορίας και πολιτισμού στον Παναμά, με την ίδρυση, μεταξύ άλλων, ενόςΕλληνικού Μορφωτικού Κέντρου στην πόλη του Παναμά.

Άρθρο 2

Τα Μέρη θα χορηγούν υποτροφίες, σε βάση αμοιβαιότητας, εντός τωνδυνατοτήτων τους, για πλήρεις πανεπιστημιακές (πτυχιακές) καιμεταπανεπιστημιακές (μεταπτυχιακές) σπουδές και έρευνα.

Άρθρο 3

Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τεκμηρίωσης,προκειμένου να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές τους για την αναγνώρισηκαι ισοτιμία των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, διπλωμάτων, πτυχίων καιακαδημαϊκών τίτλων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας.

Άρθρο 4

Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών αρχείων καιτων δημόσιων βιβλιοθηκών και θα διευκολύνουν την έρευνα στα ιδρύματααυτά σε βάση αμοιβαιότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της κάθεχώρας.

Άρθρο 5

Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία, με απευθείας επαφές, μεταξύ τωνοργανώσεων νεότητας των δύο χωρών.

Άρθρο 6

Τα Μέρη θα αναπτύξουν τη συνεργασία τους σε διάφορους πολιτιστικούςτομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και για το σκοπό αυτόν θα ενθαρρύνουν:

α) Πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην παρουσίαση έργων τέχνης καιλογοτεχνίας του άλλου Μέρους, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεωνλογοτεχνικών έργων και την ανταλλαγή πληροφοριών και δημοσιευμάτων στοντομέα του πολιτισμού.

β) Ανταλλαγές εκθέσεων τέχνης και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,καθώς και εβδομάδων κινηματογράφου μέσω των αρμόδιων φορέων της κάθεχώρας.

γ) Συμμετοχή εκπροσώπων τους σε διεθνείς διασκέψεις, διαγωνισμούς,φεστιβάλ, συναντήσεις και συνέδρια για πολιτιστικά θέματα πουδιοργανώνονται από το άλλο Μέρος.

δ) Ανάπτυξη επαφών μεταξύ ατόμων ή ενώσεων καλλιτεχνών και συγγραφέωντων δύο χωρών και ανταλλαγές ειδικών στους τομείς της τέχνης και τηςκαλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

ε) Ανταλλαγές πληροφοριών και επισκέψεων ειδικών στους τομείς τηςαρχαιολογίας, των μουσείων και της συντηρήσεως της αρχιτεκτονικής καιπολιτιστικής κληρονομιάς.

στ) Ανταλλαγές θεατρικών, μουσικών, καλλιτεχνικών και λαογραφικών συγκροτημάτων ή μεμονωμένων καλλιτεχνών.

Άρθρο 7

Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στους τομείς του αθλητισμού καιτης φυσικής αγωγής. Το περιεχόμενο της συνεργασίας αυτής θα συμφωνηθείμε απευθείας επαφές μεταξύ των αθλητικών φορέων των δύο χωρών.

Άρθρο 8

Τα Μέρη εκφράζουν την επιθυμία τους να λάβουν, σε βάση αμοιβαιότητας,τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να παρεμποδίσουν ή να καταστείλουν τηνπαράνομη εισαγωγή ή μεταβίβαση κυριότητας πολιτιστικών αγαθών μεγάληςαξίας της άλλης πλευράς, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις εθνικέςτους νομοθεσίες. Τα Μέρη θα προωθήσουν τη συνεργασία των αρμόδιων στον τομέα αυτόν φορέων των δύο χωρών.

Άρθρο 9

Η ελληνική πλευρά μπορεί να δέχεται, σύμφωνα με την ελληνικήνομοθεσία και κανονισμούς, έως τρεις (3) Παναμέζους πολίτες γιαεκπαίδευση οτις Ανώτερες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.

Άρθρο 10

Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές και τη συνεργασία μεταξύκρατικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών των δύο χωρών με σκοπότην ανταλλαγή προγραμμάτων και/ή ειδικών.

Άρθρο 11

Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας τα Μέρη θα ιδρύσουν κοινήΕπιτροπή, η οποία θα συνέρχεται εναλλάξ στην Αθήνα και την πόλη τουΠαναμά.

Η Επιτροπή θα εξετάζει θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή τηςπαρούσας Συμφωνίας, θα επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες των Προγραμμάτων Συνεργασίας, καθώς και τους οικονομικούς τους όρους.

Άρθρα 12

Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε επικύρωση, σύμφωνα με τιςσυνταγματικές διατάξεις του κάθε Μέρους και θα τεθεί σε ισχύ εντόςεξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έκαστοΣυμβαλλόμενο Μέρος θα έχει γνωστοποιήσει στο άλλο την ολοκλήρωση όλωντων αναγκαίων συνταγματικών διατυπώσεων για τη θέση σε ισχύ τηςΣυμφωνίας αυτής.

Η παρούσα Συμφωνία θα έχει πενταετή ισχύ και θα παρατείνεται γιαπεριόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν οποιοδήποτε Μέρος γνωστοποιήσει στοάλλο, ένα χρόνο πριν τη λήξη της Συμφωνίας, την πρόθεσή του για τηνκαταγγελία της.

Υπογράφηκε στην Αθήνα, την δεκάτη ογδόη ημέρα του μηνός Απριλίου1996, σε τρία πρωτότυπα, στην ελληνική, ισπανική και αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διχογνωμίας ως προςτην ερμηνεία των κειμένων θα υπερισχύσει το κείμενο στην αγγλικήγλώσσα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ

(υπογραφή)(υπογραφή)

Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά που καταρτίζονται από την κοινή Επιτροπή τουάρθρου 11 της παρούσας Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη τωναρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στηνΕφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από τηνπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 παρ. 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Απριλίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                                        ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ                                          ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                               ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                                          ΣΤΑΥΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ         ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΓΕΩΡΓ. ΡΩΜΑΙΟΣ                                               ΔΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Απριλίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ