Νόμος 2598 ΦΕΚ Α` 66/24.3.1998

Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004

1α.Συνιστάται “Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004” (εφεξής: Εθνική Επιτροπή) υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

β. Η Εθνική Επιτροπή εκφράζει την κινητοποίηση όλων των πολιτικών, κοινωνικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών δυνάμεων του Έθνους για την άρτια προετοιμασία, διοργάνωση και τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.

Η Επιτροπή παρακολουθεί το γενικό σχεδιασμό της Οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ενημερώνεται πλήρως για την πορεία της προετοιμασίας από την Οργανωτική Επιτροπή και διατυπώνει παρατηρήσεις και συστάσεις επί των εκθέσεων προόδου που υποβάλλει κάθε τρίμηνο η Οργανωτική Επιτροπή.

γ. Η Εθνική Επιτροπή υπό την ευρεία σύνθεση της συνεδριάζει με πρωτοβουλία και κατά την κρίση του Προέδρου της. Η Εθνική Επιτροπή υπό την τακτική της σύνθεση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κάθε τρείς μήνες και εκτάκτως με πρωτοβουλία του Προέδρου της. Στις συνεδριάσεις καλούνται, πλην των μελών της Εθνικής Επιτροπής και άλλοι Υπουργοί, οι επικεφαλής φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για θέματα της αρμοδιότητάς τους, ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. “Αθήνα 2004”, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο, η παρουσία του οποίου είναι χρήσιμη για το έργο της Επιτροπής.

2. Η Εθνική Επιτροπή λειτουργεί υπό δύο συνθέσεις:

α) την ευρεία και β) την τακτική:

α. Στην ευρεία σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής μετέχουν:

i. Ο Πρωθυπουργός,

ii. Ο Προέδρος της Βουλής.

iii. Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

IV. Οι αρχηγοίτων κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

V. Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί που ορίζονται με σχετική πράξη του Πρωθυπουργού.

VI. Τα μέλη της τακτικής σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής.

β. Στην τακτική σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής μετέχουν:

I. Ο Υπουργός που ορίζεται από τον Πρωθυπουργό, ως Προέδρος, αναπληρούμενος από άλλον Υπουργό ή Υφυπουργό.

II. Ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ανά τέσσερις Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές των δύο μεγαλυτέρων σε κοινοβουλευτική δύναμη κομμάτων, ανά δύο Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπούνται με έναν Ευρωβουλευτή.

III. Ο Πρόεδρος της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθήνας – Πειραιά , ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, ανά ένας εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. και της Ε.Ν.Α.Ε., που ορίζονται από τα αρμόδια όργανα τους και ένας εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδας.

IV. Ο Πρόεδρος και τέσσερα μέλη του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού που ορίζονται από το Προεδρείο του, καθώς και ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Κύπρου.

Σημ.: όπως η περ.IV αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 15Ν.2730/1999 Α 130/25.6.1999.

V. Οι Πρόεδροι της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., της ΠΑ.ΣΕ.Γ.Ε.Σ., των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. “καθώς και εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) που ορίζεται από τη διοίκηση του φορέα αυτού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.12 άρθρ.4 Ν.2819/2000,ΦΕΚ Α 84/15.3.2000.

VI. Πέντε εκπρόσωποι της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων που προτείνονται από αυτήν, τρείς Ολυμπιονίκες που προτείνονται από τον Σύλλογο ΕλλήνωνΟλυμπιονικών και τρείς εκπρόσωποι των Αθλητικών Ομοσπονδιών που προτείνονται από τρην επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων.

VII. Δεκαπέντε προσωπικότητες της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, πνευματικής, καλλιτεχνικής και αθλητικής ζωής του τόπου, που ορίζονται από τον Πρωθυπουργό ως μέλη.

γ. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με όμοια απόφαση μπορεί να μεταβάλλεται η συγκρότηση.

Το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει με απόφαση του τον κανονισμό λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής.

δ. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Εθνικής Επιτροπής παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής υπό την τακτική της σύνθεση ορίζει το γραμματέα της.

3. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής, μετά από πρόταση του Προέδρου της τακτικής σύνθεσης, μπορεί να ανατίθενται σε μέλη της ειδικά καθήκοντα για την εκπλήρωση της αποστολής της και ιδίως για την εκπροσώπησή της στο εξωτερικό ή σε συναντήσεις διεθνούς χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Οργανωτική Επιτροπή των ΟλυμπιακώνΑγώνων – Αθήνα 2004

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, την επωνυμία “Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “Αθήνα 2004″ (στο εξής : Εταιρεία).

2. Η Εταιρεία δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών.

3. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, ως έδρα της Εταιρίας μπορεί να ορίζεται και άλλος δήμος εντός του Νομού Αττικής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 31Ν.3016/2002,ΦΕΚ Α 110/17.5.2002.

4. Σκοπός της Εταιρεία είναι η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Η Εταιρεία ενεργεί ως η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων και ασκεί όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του Ολυμπιακού Χάρτη και στη Σύμβαση που υπογράφηκε την 5η Σεπτεμβρίου 1997 στη Λοζάνη μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.), της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.) και του Δήμου Αθηναίων.

5. Προς εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ιδίως :

α. Για την κατασκευή ειδικών τεχνικών έργων που ανατίθενται στην Εταιρεία με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

β. Για τη διαμόρφωση της αναγκαίας τηλεπικοινωνιακής και ραδιοτηλεοπτικής υποδομής πληροφορικής.

γ. Για την οργάνωση της φιλοξενίας και την τουριστική υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

δ. Για τη διεθνή επικοινωνιακή προβολή των Ολυμπιακών Αγώνων και των συναφών εκδηλώσεων σε συνδυασμό και με τη γενικότερητουριστική προβολή της χώρας.

ε. Για την οικονομική εκμετάλλευση της όλης διοργάνωσης.

6. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, (Δ.Σ.), ο Πρόεδρός ,ο Αντιπρόεδρος του και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

α. Το Δ.Σ. είναι δεκαπενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και δώδεκα μέλη. Στο Δ.Σ. μετέχουνως μέλη ο Δήμαρχος Αθηναίων, που αναπληρώνεται, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, από Αντιδήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από τοΔήμαρχο, οι δύο Έλληνες μέλη της Δ.Ο.Ε., καθώς και ο Πρόεδρος και οΓενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Α.β. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι επταετής.

Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του. Η θητεία των μελών του Δ.Σ., παρατείνεται και μετά τη λήξη της μέχρι τη θέση της Εταιρίας υπό εκκαθάριση.

Το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργήσει όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο ή απωλέσουντην ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν,εφόσον,κατά τις συνεδριάσεις του τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

γ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ., της Εταιρίας ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού.

δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, καθορίζονται η αντιμισθία, οι αποζημιώσεις, οι όροι απασχόλησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. και κάθε άλλο συναφές θέμα.

ε. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, εφαρμοζόμενης σε κάθε περίπτωση και της διάταξης της παρ.3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920.

στ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, συγκαλεί το Δ.Σ. προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.

ζ. Τον Πρόεδρο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέρος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

η. Ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει σε επιτροπές και εποπτεύει τομείς που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει το Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

θ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρίας, διευθύνει τα έργα της και την εκπροσωπεί νομίμως. Με αποφάσεις του Δ.Σ. καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει μέρος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό. Ως αναπληρωτής του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να ορισθείο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ι. Με απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσονται οι κατά τομείς θέσεις των Γενικών Διευθυντών της Εταιρίας και καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα. Οι Γενικοί Διευθυντές προσλαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου με απόφαση του Δ.Σ.

Οι Γενικοί Διευθυντές συγκροτούν, υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου, το συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών. Στο Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες με απόφαση του Δ.Σ.κ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Δ.Σ.,οι Γενικοί Διευθυντές και όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρίας και τωνθυγατρικών της εταιριών που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στηδιαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών έργων καιπρομηθειών, καθώς και τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στοπλαίσιο της διαδικασίας αυτής, υπάγονται στους, κατά το άρθρο 24 παρ. 1του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 55 Α`),όπως αυτός ισχύει, υπόχρεους για τηνυποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Ο κατά την παρ. 4 του άρθρου 24του ν. 2429/1996 κατάλογος συντάσσεται και αποστέλλεται από τον Πρόεδροτου Δ.Σ. της Εταιρίας”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν.2819/2000,ΦΕΚ Α 84/15.3.2000

7. Ως προς τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν, ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται ως μέτοχος από τον Υπουργό Οικονομικών ή από ανώτατο υπάλληλο του Υπουργείου που ορίζεται από αυτόν.

8. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές και αντιστοιχεί σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, τις οποίες αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών. Με πράξη του ίδιου Υπουργού πιστοποιείται η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου και κάθε αύξησή του. Οι πράξεις αυτές καταχωρίζονται στο βιβλίο των μετόχων της Εταιρείας.

9. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα.

10. Η εποπτεία της Εταιρείας, πέραν αυτής που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών ασκείται από το Υπουργικό Συμβούλιο διά ειδικής Διυπουργικής επιτροπής (“Ολυμπιάδα 2004”) “Επιτροπή Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας” που συγκροτείται με απόφαση του Πρωθυπουργού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.1 Ν.2833/2000 ΦΕΚ Α 150/30.6.2000″

11. Η Εταιρεία παρέχει, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του κανονισμού λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής, όλα τα αναγκαία στοιχεία στην Εθνική Επιτροπή και στη Βουλή των Ελλήνων μέσω του Υπουργού Πολιτισμού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 άρθρ.1Ν.2833/2000 ΦΕΚ Α 150/30.6.2000

12. Ο διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρείας για κάθε εταιρική χρήση και έκτακτος έλεγχος που ζητά η Ειδική Διυπουργική Επιτροπή της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, ασκούνται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του. Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει πόρισμα, το οποίο υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Δικαιοσύνης και Πολιτισμού, τυχόν άλλους συναρμοδίους Υπουργούς και τη Βουλή. Η Εταιρεία ελέγχεται επίσης από ορκωτούς ελεγκτές κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.

Η Ελεγκτική Επιτροπή : α) Εδρεύει στο κεντρικό κατάστημα της εταιρείας, όπου της παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση και υποστήριξη για την εκτέλεση του έργου της, έχει δε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική άσκηση του ελέγχου. Έγκυρα μπορεί να συνεδριάζει για διάσκεψη και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. β) Προεδρεύεται απότο κάθε φορά ανώτερο ή αρχαιότερο στο βαθμό μέλος της. Η ιδιότητα των δικαστικών λειτουργών ως μελών της Επιτροπής, η θητεία των οποίων λήγει με την εκκαθάριση της Εταιρείας, δεν επηρεάζεται από την προαγωγή ή συνταξιοδότησή τους, ούτε οι μεταβολές αυτές αποτελούν λόγο αντικατάστασής τους. γ) Διέπεται κατά τα λοιπά από ης αρχές λειτουργίας των συλλογικών οργάνων.

Με τον προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο τρόπο ορίζονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για να αναπληρώνουν τα τακτικά όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, καθώς και δύο δικαστικοί λειτουργοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με βαθμό εισηγητή και δύο πτυχιούχοι υπάλληλοι αυτού, που προτείνονται από την Επιτροπή, για την επικούρηση του έργου της. Στον Πρόεδρο και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής χορηγείται ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, και η οποία καταβάλλεται από την Εταιρεία. Με την ίδια απόφαση, η παραπάνω ειδική αποζημίωση μπορεί να επεκτείνεται και στους ως άνω εισηγητές και υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 16Ν.2730/1999 Α 130/25.6.1999.

Σχετικό:  παρ.5 άρθρ.15 Ν.2947/2001,ΦΕΚ Α 228/9.10.2001

13.α. Η Εταιρείας απολαύει όλων των ατελειών και προνομίων του Δημοσίου.

β. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό ή κοινοτικό, λιμενικό και διοικητικό τέλος ή άλλο άμεσο ή έμμεσο φόρο ή εισφορά υπέρ τρίτων εκτός από :Ι. το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στα αγοραζόμενα ή εισαγόμενα αγαθά και στις υπηρεσίες των οποίων είναι αποδέκτης, και ΙΙ. τα ανταποδοτικά τέλη ή εισφορές.

γ) Στην περίπτωση δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υπάγονται και η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από φορολογούμενους, λόγω δωρεάς ή χορηγίας σε αυτήν. Τα παραπάνω ποσά δεν είναι απαραίτητο να κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.14 άρθρ.13Ν.2992/2002,ΦΕΚ Α 54/20.3.2002.Ισχύς για χορηγίες ή δωρεέςπου πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2000 και μετά”δ. Οι συμβάσεις που συνάπτονται από την Εταιρεία, η εξόφληση αυτών και των επ` αυτών τόκων, τα μισθώματα ακινήτων, καθώς και τα παρεπόμενα σύμφωνα απαλλάσσονται αντικειμενικά από: δα) τέλη χαρτοσήμου, δβ) φόρους εκτός από φόρο εισοδήματος, δγ) εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτου, εκτός από τα ανταποδοτικά τέλη. Προκειμένου για το φόρο προστιθέμενης αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α`), όπως ισχύει κάθε φορά.

ε. Η Εταιρεία υπάγεται στις εξαιρέσεις της περίπτωσης στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α`), όπως ισχύει.

στ. Η αξία των χορηγιών και των δωρεών σε είδος ή χρήμα που πραγματοποιούνοι επιχειρήσεις προς την Εταιρεία εκπίπτει, είτε από τα ακαθάριστα έσοδα τηςδιαχειριστικής περιόδου, εντός της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι χορηγίες ήδωρεές, είτε τμηματικά και ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα της ίδιας χρήσηςκαι των τεσσάρων επομένων. Για την έκπτωση της αξίας των χρηματικών δωρεώναπαιτείται:α) διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του ποσού της δωρεάς, η οποία εκδίδεται απότην Εταιρεία και β) βεβαίωση της Εταιρείας, από την οποία να προκύπτει ηαποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία τηςΕταιρείας. Τα χρηματικά ποσά των χορηγιών ή δωρεών δεν είναι απαραίτητο νακατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας στο Ταμείο Παρακαταθηκών καιΔανείων ή σε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και γενικά δενυπόκεινται στους περιορισμούς που αναφέρονται στην υπό περίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα ΦορολογίαςΕισοδήματος, καθώς και στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές παρακράτησηφόρου εισοδήματος.Για την εφαρμογή των παραπάνω ως χορηγία θεωρείται κάθε δαπάνη για τηναπόκτηση ιδίως δικαιωμάτων χρήσης Ολυμπιακών συμβόλων, εμβλημάτων καισημάτων. Ως χορηγία θεωρούνται επίσης και τα συναφή έξοδα προβολής τωνχορηγών είτε στο χώρο διεξαγωγής των Αγώνων είτε σε άλλους χώρους. Με κοινήαπόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονταιοι κατηγορίες των εξόδων προβολής που εμπίπτουν στην έννοια της χορηγίας,καθώς και τα δικαιολογητικά για την έκπτωση της αξίας των χορηγιών από ταακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουναπό 1ης Οκτωβρίου 2000 και μετά.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.22 Ν.3091/2002,ΦΕΚ Α 330/24.12.2002

Σχετικό:  παρ.3 γ άρθρ.10 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003

ζ. Στην Εταιρεία παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας που αντιστοιχεί σε δαπάνες φιλοξενίας, στέγασης, τροφής, ποτών, ψυχαγωγίας, μετακίνησης με μισθωμένα ή ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, καθόσον οι δαπάνες αυτές αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις της Εταιρείας, βάσει του Συμβολαίου Φιλοξενούσης Πόλεως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του Ολυμπιακού χάρτη.

η. Η Εταιρεία δικαιούται επιστροφής από το Ελληνικό Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας που καταβάλλεται για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτήν, περιλαμβανομένων και των δαπανών κατασκευής, μετατροπής και επισκευής ακινήτων που δεν ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρεία, αλλά εμπίπτουν στην εκπλήρωση του σκοπού της, κατά το μέτρο που ο φόρος προστιθέμενης αξίας που καταβλήθηκε υπερβαίνει τυχόν οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας από την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων. Η επιστροφή αυτή γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης από την Εταιρεία.

Σημ.: όπως οι περ. δ`έως και η`προστέθηκαν με την παρ.4 άρθρ.1Ν.2833/2000 ΦΕΚ Α 150/30.6.2000

θ. Η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων από οποιονδήποτε τρίτο προς τηνΕταιρεία χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και οι δαπάνες για την ανακαίνιση καιδιαρρύθμιση των ακινήτων αυτών που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία, δενθεωρούνται εισόδημα για τον παραχωρούντα τη χρήση των ακινήτων, μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και τουτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 τουΚώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.”

Σημ.: όπως η περ. θ΄ προστέθηκε με την παρ.6 άρθρ.22 Ν.3091/2002,ΦΕΚ Α 330/24.12.2002.

ια. Για τα αγαθά επένδυσης τα οποία θα αποκτηθούν και θα εξυπηρετήσουν τοσκοπό της Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 δεν ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2και 3 του άρθρου 33 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ248/Α/).

Σημ.: όπως η περ.ια΄ προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.22 Ν.3091/2002,ΦΕΚ Α 330/24.12.2002.

14.Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ. της εταιρείας”υπό την τακτική του σύνθεση μετάαπό πρόταση του Προέδρου και/η” με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου εγκρίνονται από το “τους Υπουργούς Πολιτισμού και Οικονομικών” δημοσιεύονται στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως και γνωστοποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής,ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για: α) την ανάθεση εκπόνησηςμελετών και παροχής υπηρεσιών β) τη διενέργεια προμηθειών και γ) την ανάθεσητης εκτέλεσης των έργων, καθώς και για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις α`, β` και γ` συμβάσεων. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, εκτός από τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3άρθρ.24 Ν.2741/1999 ΦΕΚ Α 199/28.9.1999 και με την παρ.6 άρθρ.1 Ν.2833/2000 ΦΕΚ Α 150/30.6.2000

Εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες μετέχουν ως εταίροι, ως μέτοχοι, ως μέλη του Δ.Σ. ή ως στελέχη τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών δεν επιτρέπεται επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με την Εταιρεία.

Κάθε είδους σύμβαση, με την οποία προκαλούνται έξοδα ή δαπάνες για τηνΕταιρεία ποσού μεγαλύτερου των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000)δραχμών, ελέγχεται προηγουμένως ως προς τη νομιμότητά της και συμφωνία τηςμε τους όρους του καταστατικού και των οικείων κανονισμών (μελετών,υπηρεσιών, έργων ή προμηθειών) της Εταιρείας από την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή της παραγράφου 12 του -Παρόντος. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκδίδει την απόφαση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Παρερχομένης απράκτου της άνω αποκλειστικής προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται εγκριθείσα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε ίμε την παρ.5 άρθρ.1 Ν.2833/2000, ΦΕΚ Α 150/30.6.2000,αντικαταστάθηκε πάλι με την παρ.3 άρθρ.15Ν.2947/2001,ΦΕΚ α 228/9.10.2001

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.6 άρθρ.1Ν.2833/2000 ΦΕΚ Α 150/30.6.2000

15. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της, προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε υπηρεσίες και φορείς του κατ` άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`) δημόσιου τομέα καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.11 Ν.2833/2000 ΦΕΚ Α 150/30.6.2000 .

Η απόσπαση αυτή ισχύει για ορισμένο χρόνο και μπορεί να ανανεώνεται ωςαπόσπαση για ορισμένο χρόνο λογίζεται και η απόσπαση μέχρι τη λύση και θέσητης Εταιρείας υπό εκκαθάριση. Στην τελευταία περίπτωση η απόσπαση μπορεί ναδιακοπεί κατά πάντα χρόνο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου τηςΕταιρείας, μετά από αίτηση του αποσπασθέντος ή και ανεξάρτητα από αυτήν.Το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών που λαμβάνουν οι αποσπώμενοι καθορίζεται από την Εταιρεία και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από αυτήν. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα προέλευσης του αποσπασθέντος. Οι αποσπώμενοι συνεχίζουν υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στα ταμεία ασφάλισης των υπηρεσιών ή φορέων προέλευσής τους και οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπολογίζονται επί των αποδοχών του τελευταίου πριν από την απόσπαση μηνός, όπως αυτές θα διεμορφώνοντο κάθε φορά, εάν παρέμεναν στην οργανική τους θέση. Οι εισφορές του εργοδότη βαρύνουν από της αποσπάσεως την Εταιρεία.

Σημ.: όπως η παρ.15 αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 15Ν.2730/1999 Α 130/25.6.1999.

16.α) Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση επ` αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων για την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 αμέσως, όπως κέντρο κωπηλασίας-καγιόκ,αθλητικό κέντρα και εγκαταστάσεις, κέντρα ραδιοτηλεόρασης κ.λπ. ή εμμέσως. όπως είναι ιδίως η διάνοιξη, διαπλάτυνση, βελτίωση οδών και κυκλοφοριακών κόμβων εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, η απόκτηση χώρων υποστήριξης αθλητικών κέντρων ή εγκαταστάσεων και συμπληρωματικών αυτών. Οι απαλλοτριώσεις αυτές κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων υπέρ της ανώνυμης εταιρείας Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε: ή του Ελληνικού Δημοσίου “ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτηςή δεύτερης βαθμίδας” ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων και με δαπάνη του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή άλλου προσώπου που ορίζεται με την πράξη κήρυξής της.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  προστέθηκαν με την παρ.1 άρθρ.16 Ν.2947/2001,ΦΕΚ Α 228/9.10.2001.

Οι διατάξεις της περιπτώσεως αυτής έχουν εφαρμογή και για την απόκτηση ακίνητων για την κατασκευή και διαμόρφωση πολιτιστικών κτιρίων ή εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και για την εν γένει εκτέλεση έργων και προγραμμάτων που εξυπηρετούν τη διοργάνωση της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.5 άρθρ.3Ν.2819/2000,ΦΕΚ Α 84/15.3.2000.

β) Για την κατασκευή του “Ολυμπιακού χωριού” επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στη θέση Λεκάνες της κτηματικής περιοχής του Δήμου Αχαρνών Ν.Αττικής, υπέρ και με δαπάνη του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Η αναγκαστική αυτή απαλλοτρίωση μπορεί να κηρυχθεί και υπέρ νομικού προσώπου που θα συσταθεί από τον Ο.Ε.Κ. ήστο οποίο θα μετέχει ο Ο.Ε.Κ. μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Οργανωτικής Επιτροπής ΟλυμπιακώνΑγώνων- Αθήνα 2004 Α.Ε.. Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύσσεται με κοινή απόφαση των παραπάνω Υπουργών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε.. Τα κτίσματα που θα κατασκευασθούν θα χρησιμοποιηθούν , μετασκευαζόμενα κατά το πρόγραμμα του Ο.Ε.Κ., για κατοικίες και τις συμπληρωματικές τους χρήσεις (σχολεία, εκκλησίες κ.λπ.) στη μεταολυμπιακή περίοδο, εκτός από τη Διεθνή Ζώνη, που μπορεί να μετασκευασθεί και να διατεθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2730/19θ9. Οποιαδήποτε μετασκευή των κτισμάτων του Ολυμπιακού χωριού από τον Ο.Ε.Κ. ή από τρίτους γίνεται σύμφωνα με τις χρήσεις γης, και τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με την πολεοδομική μελέτη που προβλέπεται στο άρθρο 4. Η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε. παρακολουθεί και έχει την εποπτεία τήρησης των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος του έργου Ολυμπιακό χωριό, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Δ.Ο.Ε. και κατά τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ Αθήνας 2004″ και Ο.Ε.Κ..

γ) Για την κατασκευή του Ιπποδρόμου, του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στην τοποθεσία Πούσι – Μπάρτζη – Μερέντα στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας υπέρ του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) Α.Ε.. Η εκτέλεση του έργου και η χρήση των εγκαταστάσεων κατά την προολυμπιακή, ολυμπιακή και μεταολυμπιακή περίοδο, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2730/1999, θα γίνει κατά τους ειδικότερους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του Οργανισμού αυτού και της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε.. Ο υπόχρεος για την καταβολή της δαπάνης της απαλλοτρίωσης θα οριστεί με την πράξη κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Τυχόν υπάρχουσες εντός του χώρου του Ιπποδρόμου και του Ιππικού Κέντρου ιδιωτικές δασικές εκτάσεις απαλλοτριώνονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με την ίδια πράξη, χωρίς μεταβολή της χρήσης τους. Στην περίπτωση ύπαρξης δασικών εκτάσεων η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση των παραπάνω Υπουργών και του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Ε.Ο.Α., χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού εκτάσεων του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ή η τήρηση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβολή χρήσης μικρού τμήματος ιδιωτικής δασικής έκτασης, μετά από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Για την αντιμετώπιση μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος (π.x. για διαπλάτυνση ή βελτίωση ή διάνοιξη μικρού τμήματος οδού). Το Υπουργείο Γεωργίας υποχρεούται να απαντήσει σε ένα (1) μήνα από την υποβολή αίτησης σχετικής με τη μεταβολή της χρήσεως. Η παρέλευση της προθεσμίας του μήνα άπρακτης θεωρείται ως έγκριση. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε. παρακολουθεί και έχει την εποπτεία τήρησης των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος του Ολυμπιακού Έργου Ιππόδρομος – Ιππικό Κέντρο, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Δ.Ο.Ε. και κατά τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ Αθήνας 2004 και Ο.Δ.Ι.Ε..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1 άρθρ.16 Ν.2730/1999, ΦΕΚ Α 130/25.6.1999, αντικαταστάθηκε πάλι ως άνω με την παρ.1 άρθρ.24Ν.2741/1999.

Σχετικό: το άρθρο 7 Ν.2730/1999

17. Η πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρείας ενεργείται ως ακολούθως:

αα) Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας με σύμβαση εργασίαςδιάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή τουΔιευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας είτε απευθείας με απόφαση του Δ.Σ.της Εταιρείας υπό την τακτική του σύνθεση είτε από ειδικά προς τούτοεξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. υπό την παραπάνω σύνθεση Διευθύνοντα ήΕντεταλμένο Σύμβουλο.

ββ) Για κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας στις λοιπές περιπτώσεις μεσύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, κατόπιν προκήρυξης των αντίστοιχωνθέσεων.”Εκτός εάν πρόκειται για προσλήψεις στο πλαίσιο προγραμμάτων επιχορήγησηςνέων θέσεων εργασίας από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση ήοποιουσδήποτε άλλους φορείς σχετικά προγράμματα.” Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία επιλογήςκαι ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών.

Η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται από το Δ.Σ. της Εταιρείας με τηντακτική του σύνθεση, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη σε βαθμό ΓενικούΔιευθυντή, οπότε απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. υπό την ευρεία του σύνθεση.

Εξαιρετικά και για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών επιτρέπεται ηαπευθείας πρόσληψη προσωπικού, με απόφαση του Δ.Σ. με την τακτική τουσύνθεση, με πρόταση της Προέδρου, σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό(20%) του συνόλου των υπηρετούν των υπαλλήλων της Εταιρείας.

Η εν λόγω πρόσληψη προσωπικού σε ποσοστό 20% αφορά σε οποιονδήποτευπαλληλικό βαθμό. Αν πρόκειται για πρόσληψη σε βαθμό Γενικού Διευθυντήαπαιτείται απόφαση του Δ.Σ. υπό την ευρεία του σύνθεση.

γγ. Μετά από πρόταση της Προέδρου της Εταιρείας επιτρέπεται με απόφασητου Δ.Σ. υπό την τακτική του σύνθεση η προαγωγή σε οποιονδήποτε βαθμόυπαλλήλων της Εταιρείας που έχουν προσληφθεί, καθώς και αποσπασμένων σεαυτή. Αν πρόκειται για προαγωγή στη θέση του Γενικού Διευθυντή,απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. υπό την ευρεία του σύνθεση. Για τιςαποσπάσεις προσωπικού στην Ο.Ε.Ο.Α. “ΑΘΗΝΑ 2004” εφαρμόζονται αναλόγωςκαι τα οριζόμενα στο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης β`της παραγράφου 21 τουάρθρου 2 του Ν. 2598/1998, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου1 του Ν. 2833/2000.

Η ισχύς των προηγούμενων περιπτώσεων αα` ως γγ` ανατρέχει στο χρόνοίδρυσης της Εταιρείας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 άρθρ.82Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002,που  τροποποιήθηκε με τις παρ.1-3 άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

18.

19. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν αναλόγως και ως προς τις θυγατρικές εταιρείες που ιδρύονται από την “Αθήνα 2004”.

Για την κατασκευή των ειδικών τεχνικών έργων της παρ. 5 περ. ε` του άρθρου αυτού, μπορεί να συσταθεί ανώνυμη εταιρεία με μόνο ιδρυτή το Ελληνικό Δημόσιο. Οι διατάξεις της παρ. 6 περ. ε` και των παρ. 10 έως 17 του άρθρου αυτού ισχύουν και εν προκειμένω, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κοινών περί ανώνυμων εταιρειών διατάξεων.

Από και δια της καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της εγκριτικής απόφασης για τη σύστασή της και στο μέτρο που εμπίπτουν αμέσως ή εμμέσως στον εταιρικό της σκοπό, η νέα αυτή εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της “Αθήνα 2004”.

Η “Αθήνα 2004″ παρακολουθεί και έχει την εποπτεία της τήρησης των προδιαγραφών και των χρονοδιαγραμμάτων του συνόλου των κατασκευαστικών έργων και των έργων υποδομής, τα οποία σχετίζονται με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις έναντι της Δ.Ο.Ε.”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 17Ν.2730/1999 Α 130/25.6.1999.

20. Η ανώνυμη εταιρεία “Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας” μπορεί να υπαχθεί σε όλες ή ορισμένες από τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού.

21. α. Με υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ορίζεται σε κάθε Υπουργείο “Ολυμπιακός Υπεύθυνος” ως υπεύθυνος χειρισμού, διεκπεραίωσης, προώθησης και εν γένει υποστήριξης των σχετικών με την Ολυμπιακή οργάνωση θεμάτων. Κάθε διοικητικό θέμα που έχει σχέση με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 προωθείται προς διεκπεραίωση και επίλυση ως επείγον από τον αρμόδιο σε κάθε Υπουργείο Ολυμπιακό υπεύθυνο. Στους Ολυμπιακούς Υπευθύνους μπορεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού να καθορίζεται αμοιβή ή αποζημίωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α `) , καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Η παραπάνω αμοιβή ή αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των μηνιαίων αποδοχών των Ολυμπιακών Υπευθύνων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Υπουργείου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 2 άρθρ.3 Ν.2819/2000,ΦΕΚ Α 84/15.3.2000.

β. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού ειδική υπηρεσία με τον τίτλο “Ειδική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων 2004”, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Πολιτισμού.

Σχετικό:  το άρθρο 41 τουν.2912/2001σε «Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων 2004» μετονομάζεται σε «Γενική Γραμματεία ΟλυμπιακήςΑξιοποίησης» Γ.Γ.Ο.Α. ( άρθρο 27 Ν.3342/2005,ΦΕΚ Α 131).

Η ειδική υπηρεσία που συνιστάται έχει ως σκοπό την υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής (“Ολυμπιάδα 2004”) και της Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων 2004, καθώς και το συντονισμό των υπηρεσιών των Υπουργείων και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με την προετοιμασία και την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού, η ειδική υπηρεσία που συνιστάται συνεργάζεται με την “Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε.”, τους Ολυμπιακούς Υπευθύνους και τις αρμόδιες υπηρεσίες και μπορεί να ζητεί πληροφορίες , να προωθεί την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων και να παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα. Μπορεί επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, να συνιστά ομάδες εργασίας και επιτροπές, η αποζημίωση των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών , να σχεδιάζει και να αναθέτει μελέτες και προγράμματα που σχετίζονται με την προετοιμασία του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο ν. 2190/1994, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, καθώς και να διοργανώνει συνέδρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις και να αναλαμβάνει συναφείς δράσεις προβολής.

Συνιστάται θέση Γενικού Γραμματέα με βαθμό πρώτο (10) της κατηγορίας των ειδικών θέσεων, ο οποίος προΐσταται της Γενικής Γραμματείας. Για το προσωπικό που απασχολείται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α`), όπως κάθε φορά ισχύει. Συνιστώνται επίσης στη Γενική Γραμματεία δέκα (10) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και πέντε (5) θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών, το υπηρεσιακό και μισθολογικό καθεστώς των οποίων, όπως επίσης και των αποσπασμένων σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω, ρυθμίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το αντίστοιχο προσωπικό των γραφείων Υπουργών. Οι ειδικοί σύμβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που διαρκεί μέχρι το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων, εν όψει των ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών αυτής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`), όπως κάθε φορά ισχύουν. Μπορεί επίσης στη Γενική Γραμματεία να προσλαμβάνεται για την εκπλήρωση των σκοπών και τις ανάγκες της λειτουργίας της το αναγκαίο ωρομίσθιο Προσωπικό, κατά τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τις προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 άρθρ.3 Ν.2819/2000,ΦΕΚ Α 84/15.3.2000

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πολιτισμού και Οικονομικών μπορούν για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού να συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Ειδικές Υπηρεσίες, στις οποίες προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας. Το προσωπικό αυτό δεν παραμένει στην υπηρεσία μετά τη λήξη της τριετίας. Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών, οι θέσεις του αναγκαίου κατά ειδικότητα προσωπικού αυτών, η διαδικασία και τα προσόντα πρόσληψής του, η διαδικασία των αποσπάσεων για την πλήρωση των θέσεων, η υπηρεσιακή κατάσταση και οι αποδοχές του προσωπικού, η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  παρ.3 άρθρ.3 Ν.2819/2000 Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να συσταθούν έως πέντε συνολικά θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού σύμφωνα με το ν. 2190/1994.

Στην ειδική υπηρεσία που συνιστάται μπορεί να αποσπώνται έως “είκοσι(20)” υπάλληλοι κάθε κατηγορίας του Υπουργείου Πολιτισμού, υπηρεσιών άλλων Υπουργείων και γενικότερα του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με το σκοπό της ειδικής αυτής υπηρεσίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.4 άρθρ.3 Ν.2819/2000,ΦΕΚ Α 84/15.3.2000 που τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 Ν.3130/2003,ΦΕΚ Α 76/28.3.2003.

Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς να απαιτείται η γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων των παραπάνω υπηρεσιών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.9 άρθρ.1 Ν.2833/2000 ΦΕΚ Α 150/30.6.2000

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, μπορεί να ρυθμίζονται, εφόσον είναι αναγκαίο, ειδικότερα θέματα που αφορούν τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ της συνιστώμενης υπηρεσίας και των λοιπών υπηρεσιών των Υπουργείων και των φορέων του δημόσιου τομέα.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία της παραπάνω υπηρεσίας.

Η συνιστώμενη με τον παρόντα νόμο υπηρεσία καταργείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού. Με το διάταγμα αυτό ρυθμίζονται τυχόν θέματα που προκύπτουν από την κατάργηση της υπηρεσίας αυτής.

Σχετικό:  παρ.3 α άρθρ.41 Ν.2912/2001

Σχετικό:  το άρθρο 27 Ν.3342/2005,ΦΕΚ Α 131

γ. Η διάρκεια των μισθώσεων ακινήτων στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία ορίζεται συμβατικά κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α`).

δ. Όπου στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, νοούνται και οι “Παραολυμπιακοί.”

Σημ.: όπως η παρ.21 προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ.3Ν.2730/1999 Α 130/25.6.1999.

22. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της “Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε.” συγκροτείται νομικό συμβούλιο από συνταξιούχους ανώτατους δικαστές, συνταξιούχους ανώτατα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Καθηγητές Πανεπιστημίου και δικηγόρους. Στις αρμοδιότητες του οργάνου αυτού εμπίπτει ιδίως η γνωμοδότηση για θέματα μείζονος σημασίας που εκφεύγουν της τρέχουσας ύλης της νομικής υπηρεσίας της Εταιρίας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και το ύψος της αποζημίωσης των μελών του συμβουλίου. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1.11.1999.

Σημ.: όπως η παρ.22 προστέθηκε με την παρ.5 άρθρου 3 Ν.2819/2000,ΦΕΚ Α 84/15.3.2000.

23. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε. δικαιούται το έτος 2004 να προβαίνει σε τμηματική χορήγηση της ετήσιας άδειας του προσωπικού της, καθώς και σε χορήγηση αυτής μόνο μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων. Για το προσωπικό της ΟργανωτικήςΕπιτροπής .Ολυμπιακών Αγώνων -Αθήνα 2004 Α.Ε. επιτρέπεται συμφωνία συμψηφισμού των πάσης φύσεως εργασιακών αξιώσεων με το επιπλέον των ελάχιστων νόμιμων αποδοχών καταβαλλόμενο ποσό.

Σημ.: όπως η παρ.23 προστέθηκε με την παρ.8 άρθρ.16Ν.2947/2001,ΦΕΚ α 228/9.10.2001.

24. Η Εταιρεία δύναται να παραχωρεί τη χρήση ή να μεταβιβάζει τηνκυριότητα κινητών πραγμάτων προς το Ελληνικό Δημόσιο, με αντάλλαγμα. Τοαντάλλαγμα προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας καιΟικονομικών και Πολιτισμού, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οργάνουδιοίκησης της Εταιρείας. Κινητά που έχουν αποκτηθεί με δαπάνες του ΕλληνικούΔημοσίου μετά την εκπλήρωση του σκοπού τους παραδίδονται άνευ ανταλλάγματοςστο Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση των ιδίων Υπουργών επιτρέπεται ναανατίθεται η διοίκηση και διαχείριση των κινητών αυτών στην Εταιρεία”Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.”, η οποία τα διαθέτει, χωρίς αντάλλαγμα, σευπηρεσίες του Δημοσίου ή τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τη διάταξη τηςπεριπτώσεως β` της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 A).”

Σημ.: όπως η παρ.24 προστέθηκε με την παρ.11 άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

Άρθρο 3
Προστασία των Ολυμπιακών Συμβόλων καιΣημάτων

1. Το Ολυμπιακό Σύμβολο, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα της Συνθήκης του Ναϊρόμπι, που κυρώθηκε με το ν. 1347/1983, οι όροι “Ολυμπιακός”, “Ολυμπιάδα” και το δηλωτικό Ολυμπιακό απόφθεγμα (motto: Citius-Altius-Fortius, Ταχύτερα – Ψηλότερα – Δυνατότερα), τόσο στα ελληνικά όσο και σε κάθε ξένη γλώσσα, καθώς και τα εμβλήματα και σήματα της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων προστατεύονται κατά τις διατάξεις του ν. 2239/1994).

2. Τα Ολυμπιακά Σύμβολα, οι όροι, το δηλωτικό απόφθεγμα, τα εμβλήματα και τα σήματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχουν αυτοδικαίως καταχωρηθεί στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου χωρίς προηγούμενο έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων καταχώρησής τους.

3. Το έμβλημα και οι μασκότ της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 απολαύουν της προστασίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ή η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 ασκούν κατ` αποκλειστικότητα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Επιτρέπεται ειδικά η χρήση των όρων “Πολιτιστική Ολυμπιάδα” και “Πολιτιστικοί Ολυμπιακοί Αγώνες” μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Πολιτισμού σε συνεννόηση με την Ε.Ο.Α.

5. Τα εμβλήματα, τα σύμβολα και τα σήματα που αναφέρονται στον παρόντα νόμο απολαύουν της προστασίας τόσο ως προς τις κλάσεις των εμπορευμάτων και προϊόντων όσο και για τις κλάσεις υπηρεσιών.

6. Η προστασία των εμβλημάτων και των συμβόλων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό είναι διαρκής.

7. Στην προστασία του άρθρου αυτού υπάγονται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας, που ιδρύεται με το άρθρο 2 του νόμου αυτού, καθώς και των θυγατρικών της εταιρειών και ιδίως οι όροι “Αθήνα 2004”, “Ολυμπιακοί Αγώνες – Αθήνα 2004”, “Ολυμπιακοί Αγώνες 2004”, “Ολυμπιακοί Αγώνες – Ελλάδα” και κάθε άλλος συναφής στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η σχετική απαγόρευση εκτείνεται και στις χρήσεις των όρων αυτών ως ονομάτων στο internet.

8. Το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α`) Ολυμπιακό Λαχείο μπορεί να οργανωθεί και με ηλεκτρονική ή ηλεκτρομηχανολογική μορφή.

Σχετικό: άρθρ.35 Ν.2768/1999,ΦΕΚ Α 273.

9. α. Ως “Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα” νοούνται όλα τα προστατευόμενα αγαθά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 7 του άρθρου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπονται και άλλα συναφή προς αυτά αγαθά, που θα απολαύουν της ειδικής περί Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων προστασίας. Τα Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα προστατεύονται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως δε του ν. 2239/1994 “Περί σημάτων” (ΦΕΚ 152 Α `) , επιφυλασσομένων των διατάξεων των επόμενων περιπτώσεων.

β. Η νομιμότητα της καθ` οιονδήποτε τρόπο χρήσης των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων, ιδίως δε με την αναπαραγωγή, επίθεση ή απεικόνισή τους σε προϊόντα, αποδεικνύεται αποκλειστικά, είτε με έγγραφη συμφωνία του αδειούχου με την “Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε.” (εφεξής “η Εταιρία”) που κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή καταχωρείται στα βιβλία σημάτων κατά τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.2239/1994, είτε με νόμιμο παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (τιμολόγιο εκδόσεως του αδειούχου) , που θα πρέπει απαραιτήτως να προσυπογράφεται από την Εταιρία. Εν ελλείψει εκατέρου των ανωτέρω εγγράφων, δεν επιτρέπεται άλλου είδους απόδειξη για τη νομιμότητα χρήσης των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων ή για τη γνησιότητα των προϊόντων και την προέλευσή τους, ακόμη και στις διαδικασίες εκείνες όπου συγχωρείται η χρήση αποδεικτικών μέσων, που δεν πληρούν τους όρους του νόμου.

γ. Η κατά το άρθρο 26 παρ.2 του ν. 2239/1994 αγωγή επί παραλείψει -και αποζημιώσει μπορεί να εισαχθεί και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου η Εταιρία έχει την έδρα της.

Για κάθε περίπτωση προσβολής των Ολυμπιακών συμβόλων και σημάτων ή παράβασηςτων διατάξεων του Ν. 146/1914 το Δικαστήριο με την απόφασή του καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή χρηματικού ποσού για ικανοποίηση της ηθικήςβλάβης της ανώνυμης εταιρείας “Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων -Αθήνα2004 Α.Ε.”, καθώς και κάθε άλλου προσώπου που βλάπτεται Το ύψος του ποσούαυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο των οκτώ χιλιάδων ευρώ.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 4Ν.3254/2004,ΦΕΚ Α 137/22.7.2004

δ. Τα ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων διατάσσονται πάντοτε από τα μονομελή πρωτοδικεία. Η αίτηση μπορεί να εισαχθεί και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου η Εταιρία έχει την έδρα της. Οι διατάξεις των άρθρων 693, 715 παρ. 5 και 729 παρ. 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν εφαρμόζονται.

ε. `Όποιος, χωρίς να κατέχει εκάτερο των εγγράφων που προβλέπεται στην περίπτωση β`της παραγράφου αυτής χρησιμοποιεί καθ` οιονδήποτε τρόπο Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα, ιδίως με την αναπαραγωγή, επίθεση ήline απεικόνισή τους σε προϊόντα, ή διάθεση ή εμπορία ή κατοχή για διάθεση ή εμπορία των προϊόντων αυτών, ασχέτως του χρόνου αποκτήσεώς τους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. Τα αδικήματα του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται αυτόφωρα και δικάζονται από το κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Η διαδικασία των άρθρων 418 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ακολουθείται υποχρεωτικά, διατάσσεται δε η κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων, ασχέτως της καταδίκης ή μη του κατηγορουμένου.

Σημ.: όπως η παρ.9 προστέθηκε με το άρθρο 2 Ν.2819/2000,ΦΕΚ Α 84/15.3.2000

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 άρθρ.15Ν.2947/2001,ΦΕΚ α 228/9.10.2001.

10. Οι αξιώσεις για παράλειψη, άρση της προσβολής ή αποζημίωσης του άρθρου 19 του Ν. 146/1914 “Περί αθεμίτου ανταγωνισμού”, που αφορούν στην προστασία των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων του παρόντος άρ- θρου, παραγράφονται μετά διετία, αφότου ο έχων την αξίωση έλαβε γνώση της πράξης και του υποχρέου, σε κάθε δε περίπτωση μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη συντέλεση της πράξης, οι δε σχετικές αγωγές που αφορούν την άσκηση αυτοτελώς των παραπάνω αξιώσεων ή και την ένωσή τους με διαφορές από το Ν. 2239/1994 περί σημάτων εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, ανεξαρτήτως ποσού, κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι αγωγές εκδικάζονται εντός δύο (2) μηνών, η δε προθεσμία κλήτευσης του αντιδίκου με επίδοση αντιγράφου του δικογράφου γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη δικάσιμο. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο μία φορά σε δικάσιμο εντός μηνός. Η απόφαση δημοσιεύεται, καθαρογράφεται και υπογράφεται σε τρείς (3) μήνες από τη συζήτηση και είναι προσωρινά εκτελεστή, η δε εκτέλεσή της δεν αναστέλλεται Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που αναφέρονται σε αξιώσεις της παρούσας παραγράφου εκδικάζονται εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεσή τους, η δε απόφαση εκδίδεται εντός μηνός από της συζητήσεως. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο μία φορά σε δικάσιμο εντός δεκαημέρου.

Σημ.: όπως προστέθηκε   με την παρ.2 άρθρ.15Ν.2947/2001,ΦΕΚ α 228/9.10.2001.

11. Της ειδικής προστασίας των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων του παρόντος άρθρου απολάβει και το σύμβολο των Παραολυμπιακών Αγώνων, το απόφθεγμα των Παραολυμπιακών Αγώνων “Νους, Σώμα, Πνεύμα” (“Mind, Body, Spiril”) και οι όροι: “Παραολυμπιακός, -η, -ο”, “Παραολυμπιάδα”, “Παραολυμπιακοί Αγώνες 2004”, “Παραολυμπιακοί Αγώνες -Αθήνα 2004”, “Παραολυμπιακοί Αγώνες 2004”, “Παραολυμπιακοί Αγώνες -Ελλάδα”, και κάθε άλλος συναφής, στα ελληνικά και σε κάθε ξένη γλώσσα, καθώς και τα εμβλήματα, σήματα και οι μασκότ των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004. Για την άσκηση των πάσης φύσεως αξιώσεων από την προσβολή των Ολυμπιακών αυτών Συμβόλων και Σημάτων, καθώς και για την παραγραφή τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού.”

Σημ.: όπως προστέθηκε   με την παρ.2 άρθρ.15Ν.2947/2001,ΦΕΚ α 228/9.10.2001.

Άρθρο 4
Ακροτελευταία διάταξη

1. Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

2. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.