ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2587 ΦΕΚ Α`48 16.3.1998

Κύρωση της Συμφωνίας-Πλαίσιο Συνεργασίας με τελικόστόχο την προετοιμασία σύνδεσης πολιτικού καιοικονομικού χαρακτήρα μεταξύ της ΕυρωπαϊκήςΚοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ`ενός και της Δημοκρατίας της Χιλής αφ` ετέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 τουΣυντάγματος η Συμφωνία- Πλαίσιο Συνεργασίας με τελικό στόχο τηνπροετοιμασία σύνδεσης πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα, μεταξύ τηςΕυρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ`ενός και τηςΔημοκρατίας της Χιλής αφ`ετέρου, που υπογράφηκε στις 21 Ιουνίου 1996στη Φλωρεντία, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική έχει ως εξής:

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 42 παρ.3 αυτής.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωςκαι την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΝΑΠΤΥΞΗΣΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΒΑΣ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΣΤΕΦ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣΣΤΑΥΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΑΝΑΠΛ. ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣΓΕΩΡΓ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ