ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.2338 ΦΕΚ 202 – 14.09.1995

Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα,  ίδρυση της εταιρίας “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών  Α.Ε.”, έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες  διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

1.Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η”ΣύμβασηΑνάπτυξηςΑεροδρομίου” που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1995 μεταξύ τουΕλληνικούΔημοσίουαφ` ενόςκαιαφ’ ετέρουτωνεταιριώνHochtiefAktiengesellschaft vorm. Helfamann, ABB Calor EmagSchaltanlagenAG,H.Krantz-TkTGmbH και Flughafen Athen – Spata ProjektgesellschaftmbH, το κείμενο της οποίας ακολουθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά.Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ συνήφθη στην Αθήνα την 31η Ιουλίου 1995ΜΕΤΑΞΥ:(1). Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, εκπροσωπούμενου στην παρούσα απότουςκ.κ.Κωνσταντίνο Λαλιώτη, Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας καιΔημοσίων `Εργων, Αθανάσιο Τσούρα, Υπουργό Μεταφορών καιΕπικοινωνιών,ΓεώργιοΡωμαίο, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και ΚωνσταντίνοΓείτονα, Αναπληρωτή ΥπουργόΠεριβάλλοντος,ΧωροταξίαςκαιΔημοσίων`Εργων, απάντων κατοίκων Αθηνών (το Ελληνικό Δημόσιο), και(2)(α).της Hochtief Aktiengesellschaft vorm. Gebr. Helfmann,που εδρεύει στο Essen, νομίμως εκπροσωπουμένης στην παρούσααπότουςDr. Hans – Peter Keitel και Dr. Karl Roennberg(β).τηςABBCalorEmagSchaltanlagenAGπουεδρεύει στοRatingen νομίμως εκπροσωπουμένης στην παρούσα από τονκ.RolfRenkeκαι κ. Hubert Koehler(γ).της H. Krantz-TKT GmbH, που εδρεύει στο Bergisch-Gladbach, νομίμως εκπροσωπουμένης στην παρούσα από τον κ. Eduard FuchsκαιτονDr. Nikolaus Werner(δ).τηςFlughafenAthen – Spata Projektgesellschaft mbH, που εδρεύει στο Essen, νομίμως εκπροσωπουμένης στην παρούσα από τον Dr. Reinhardt Kalenda, κάθε μία αποκαλουμένη “Μέλος της Κοινοπραξίας» και συλλογικά τα Μέλη της Κοινοπραξίας”. ΕΠΕΙΔΗ, μεταξύ των εκπροσώπων τους Ελληνικού Δημοσίου και των Μελών της Κοινοπραξίας, διεξήχθησαν συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τις οποίες ετέθησαν οι βασικές αρχές για την σύναψη σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Μελών της Κοινοπραξίας σχετικά με τη δημιουργία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα των Αθηνών. ΗΔΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ, έχοντας υπόψη τα παραπάνω και όσα εκτίθενται παρακάτω, συνομολογούνται, καθορίζονται και συμφωνούνται τα ακόλουθα:

ΆΡΘΡΟ 1

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.1. Ορισμοί:ΣτηνπαρούσαΣύμβαση,εκτός εάν από τα συμφραζόμενα συνάγεταιάλλως:”Αεροδρόμιο” σημαίνει το νέο ΔιεθνήΑερολιμέναΑθηνώνπουθακατασκευασθείαπότηνΕταιρεία Αεροδρομίου στα Σπάτα σύμφωνα με τηνπαρούσαΣύμβασηκαιπεριλαμβάνειόλατακτίριάτου,εξοπλισμό,εγκαταστάσειςκαισυστήματα(συμπεριλαμβανομένου και του ΕξοπλισμούΑεροναυτιλίας του Αεροδρομίου).”Αερολιμένας Ελληνικού” σημαίνει τον υπάρχοντα Διεθνή ΑερολιμέναΑθηνών στο Ελληνικό.”Αεροπορικές Δραστηριότητες” έχει την έννοια που αναφέρεταιστο Άρθρο 14.13 (Τέλη Αεροδρομίου).”Ακίνητο» σημαίνει τηνεδαφικήπεριοχήπουδιαγραμμίζεταιμεπράσινοστοχάρτητουΠαραρτήματος1,Τμήμα1 (Ακίνητο και ΖώνηΠεριορισμένηςΑνάπτυξης)μαζίμεοποιοδήποτετμήματηςΖώνηςΠεριορισμένηςΑνάπτυξηςπουκαθίσταταιεκάστοτε μέρος του Ακινήτουσύμφωνα με το Άρθρο 7.1.3. (Ακίνητο) ή με το Άρθρο 19.1.5(Επέκτασητου Αεροδρομίου).”Αμοιβή Χορήγησης Δικαιωμάτων” σημαίνειτηνκαταβλητέααμοιβήσύμφωνα με το Άρθρο 3.3 (Αμοιβή Χορήγησης Δικαιωμάτων)και το Παράρτημα2 (Αμοιβή Χορήγησης Δικαιωμάτων).”ΑνεξάρτητηΕπιτροπήΑναθεώρησης”.ΣημαίνειτηνΑνεξάρτητηΕπιτροπήΑναθεώρησηςπουσυνιστάταισύμφωναμετο Άρθρο 21.1(Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης).”ΑνεξάρτητοιΜηχανικοί» σημαίνειτονοίκοσυμβούλων πολιτικώνμηχανικών, εάν υπάρχει, που διορίζεται από τηνΕταιρείαΑεροδρομίου,όπωςπροβλέπεταιστο Άρθρο 12.2.2. (β)(Πολιτική αφορώσα Προσλήψεις,Λειτουργία Δραστηριοτήτων και Διοίκηση).”ΑνειλημμένηΥποχρέωσηΕπένδυσης» σημαίνειτοποσότωνECU180.000.000 αποτελούμενα από ECU 135.000.000 που θα πληρωθεί σεσχέσημετιςΚοινέςΜετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 5.2 (β)τουΚαταστατικού καιECU45.000.000τουΔευτερεύοντοςΧρέουςπουθαδιατεθούνστηνΕταιρείαΑεροδρομίουσύμφωναμε το Συμφωνητικό (α)Δευτερεύοντος Χρέους.”Αντιπρόσωπος των Δανειστών» σημαίνει το Πρόσωπο(όχιόμωςκαιπερισσότερο από ένα Πρόσωπα κατά περίπτωση)που γνωστοποιείται εκάστοτεεγγράφωςαπότηνΕταιρείαΑεροδρομίουστοΕλληνικόΔημόσιοσαναντιπρόσωπος των Δανειστών (της γνωστοποίησης αυτής συνοδευόμενηςαπότην έγγραφη συναίνεση του σχετικού Προσώπου για τον διορισμό του).”Ανωτέρα βία” έχει την έννοιαπουαναφέρεταιστο Άρθρο 33.1(Ορισμός Ανωτέρας Βίας).”ΑπαιτούμενηΕπέκταση» σημαίνειτιςΕργασίεςπουαπαιτείται(σύμφωνα με το Άρθρο 19.1 (Εφαρμογή)ναεκτελεσθούνγιατοσκοπόεπέκτασηςτουΑεροδρομίουόπως επιβεβαιώνονται (αν τούτο ζητηθεί)μεεπιστολή της Υ.Π.Α, σύμφωνα με το Άρθρο 19.2.(Απαιτούμενη Επέκταση).”ΑρχικήΕγγύησηΣυμμετοχής”σημαίνειτηνανέκκλητηεγγύησησυμμετοχής που ήδη παραδόθηκε στο Ελληνικό ΔημόσιοαπόταΜέλητηςΚοινοπραξίας,αντίγραφοτηςοποίαςυπογράφεταιγιαλόγουςαυθεντικότητας από ή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και τα Μέλητης Κοινοπραξίας.Βάρος/Εξασφάλιση” περιλαμβάνειοποιασδήποτευποθήκη,ενέχυρο,προνόμιο, συμφέρον εξασφαλίσεως ή άλλη επιβάρυνση και οποιαδήποτε άλλησυμφωνίαήδιακανονισμό που θα παράγει ουσιαστικά το ίδιο οικονομικόαποτέλεσμα.”Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το Πρόσωπο που εκάστοτε διορίζεταιΓενικός Διευθυντής σύμφωνα με το Άρθρο 12.2.2(α)(ΠολιτικήαφορώσαΠροσλήψεις, Λειτουργία Δραστηριοτήτων και Διοίκηση).”ΓερμανικήΕταιρείαΧαρτοφυλακίουτων Μελών της Κοινοπραξίας”σημαίνειμιαεταιρείαχαρτοφυλακίουπουέχεισυσταθείστηνΟμοσπονδιακήΔημοκρατίατηςΓερμανίας,και ανήκει εξ ολοκλήρου σταΜέλη της Κοινοπραξίας κατά τις αναλογίες που αναφέρονται στο Παράρτημα16,Τμήμα4(ΓερμανικήΕταιρείαΧαρτοφυλακίουτωνΜελώντηςΚοινοπραξίας).”Δανειστές” σημαίνει όλα τα Πρόσωπα στα οποία οφείλεται εκάστοτεΚαθορισμένο Χρέος.”ΔεσμευτικήΗμερομηνία`ΈναρξηςΛειτουργίαςτου Αεροδρομίου”σημαίνει την ημερομηνία που συμπίπτει με την συμπλήρωση πενταετίας απότην Ημερομηνία Έναρξης.”ΔευτερεύονΧρέος”σημαίνειδευτερεύονχρέοςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίουσυμφώνως προς το Συμφωνητικό του Δευτερεύοντος Χρέους καιτο οποίο αποτελεί τμήμα της Ανειλημμένης Υποχρέωσης Επένδυσης.”Διαδικασία Είσπραξης Τέλους Αναχωρούντων Επιβατών” σημαίνει τηναπόφαση του Υπουργού Οικονομικών υπ`αριθ. 1100956/9635-25/0016 της12Οκτωβρίου1992(ΦΕΚΒ`651/1992),πουαφοράτο Τέλος ΑναχωρούντωνΕπιβατών.”Διευθυντής Κατασκευών” σημαίνει τοΠρόσωποπουδιορίσθηκεήπρόκειταιναδιορισθείστηνθέσηαυτήσύμφωναμετο Άρθρο 8.7.(Διευθυντής Κατασκευών).”ΔικαίωμαΑεροδρομίου”σημαίνειοποιοδήποτεπρονόμιο(α)ήδικαίωμα(τα)παρεχόμενοαπό την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή, ήοποιοδήποτε δικαίωμα χρήσεως και εκμεταλλεύσεως (franchise), μισθώσεωςή άλλων δικαιωμάτων ή παραγώγων, δικαιωμάτων που χορηγούνταιαπότηνΕταιρείαΑεροδρομίου[ήαπόοποιονδήποτεΚάτοχοΔικαιώματοςΑεροδρομίου σύμφωνα με το Άρθρο 13.1.11.(ΔικαιώματαΑεροδρομίου)μεσκοπότηνεκμετάλλευσηήάλλωςεχόντωνσχέσημεοποιοδήποτεπρονόμιο(α) ήδικαίωμα(τα)παρεχόμενοαπότηνπαρούσαΣύμβασηήσύμφωνα με αυτήν.”ΔικαίωμαΠνευματικής Ιδιοκτησίας” νοούνται οποιαδήποτε και όλατα δικαιώματα και συμφέροντα σε καταχωρημέναήμηεμπορικάσήματα,σήματαυπηρεσιών,ευρεσιτεχνίες,καταχωρημένεςμελέτες(σχέδια),σήματαχρησιμότητας,αιτήσειςγιαοτιδήποτεαπόταπροηγούμενασυγγραφικάδικαιώματα(περιλαμβανομένωνμελλοντικώνσυγγραφικώνδικαιωμάτων), ακαταχώρητες μελέτες (σχέδια), εφευρέσεις, εμπιστευτικέςπληροφορίες, τεχνογνωσία ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία (είτε σεγραπτήμορφή,είτεπαράγονταιήδιατηρούνταισε ηλεκτρονικό υπολογιστή ήπαρόμοιο σύστημα ή κατΆλλο τρόπο)που υφίστανται ή έχουν σχέση με όλεςτιςπροδιαγραφές,προγράμματα,σχέδια,γραφικέςπαραστάσεις,ιχνογραφήματα,μοντέλαήλοιπάυλικάκαιΈγγραφαοποτεδήποτεπαραχθέντα.”Διοικητικό Συμβούλιο”σημαίνειτοδιοικητικόσυμβούλιοτηςΕταιρείας Αεροδρομίου και “Σύμβουλος» σημαίνει οποιοδήποτε μέλος του.”Εγγραφα”σημαίνειόλα τα σχέδια, πιστοποιητικά, προδιαγραφές,εκθέσεις, μελέτες, γραπτές πληροφορίες και στοιχείακαθώςκαιλοιπάέγγραφα(συμπεριλαμβανομένωνκαιεγγραφώντουςμεηλεκτρονικήμορφή)και περιλαμβάνει κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτά.”Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο” σημαίνει την αποδοχή τηςεισαγωγήςτωνΚοινώνΜετοχώνστοΧρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε οποιοδήποτεάλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών.”ECU”σημαίνειτηνΕυρωπαϊκήΛογιστικήΜονάδα(ECU)πουχρησιμοποιείταιεκάστοτεστοΕυρωπαϊκόΝομισματικόΣύστημα(ήοποιοδήποτεσύστημαήρύθμισημετηνοποίαμπορείνααντικατασταθεί)κατάτηνεφαρμογήτηςοικονομικήςκαι νομισματικήςπολιτικήςτωνΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων,ή,εάντοECUπαύσειναχρησιμοποιείταιστοΕυρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ή σε άλλο τοιούτοσύστημα ή ρύθμιση), την ισοτιμία του ECUσεΔολλάριαΗΠΑκατάτηναμέσωςπροηγούμενηημερομηνίατηςπαύσεωςχρησιμοποιήσεώς του στοΕυρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ή σε άλλο τοιούτο σύστημα ή ρύθμιση).”Ελεγκτές” νούνται οι ελεγκτέςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίουπουδιορίζονταιεκάστοτεσύμφωναμετοΚαταστατικόκαιτο Άρθρο 12.4(Λογαριασμοί).”Ελεγχος” ενός Προσώπου από άλλο σημαίνει ότι αυτό το άλλο (είτεμόνο του είτε με άλλους και είτε άμεσα είτε έμμεσα και είτεμέσωτηςκυριότητοςμετοχών, της κατοχής δικαιώματος ψήφου, συμβάσεως ή άλλως)έχει την εξουσία να διορίζει ή/και να απομακρύνει όλα ταμέληήτηνπλειοψηφίατωνμελώντου Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικούντοςοργάνου του εν λόγω Προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου Προσώπου που Ελέγχειτο εν λόγω Πρόσωπο, ή άλλως ελέγχει ή έχει την εξουσία να ελέγχειτιςυποθέσειςκαι τις πολιτικές του εν λόγω Προσώπου ή οποιουδήποτε άλλουΠροσώπου που Ελέγχει το εν λόγω Πρόσωπο (καιοόρος”Ελεγχόμενος”θαερμηνεύεται ανάλογα).”Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία” σημαίνει κάθε υπηρεσία, αρχή, τμήμα,κεντρικήτράπεζα,υπουργείοήάλλοΠρόσωπο(αυτόνομοήμη)τουΕλληνικού Δημοσίου, η οποιοδήποτε νομικόπρόσωποελεγχόμενοαπότοΕλληνικό Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της Υ.Π.Α.αλλά ρητώςεξαιρουμένων τόσο της Εταιρείας Αεροδρομίου (και οποιουδήποτε Προσώπουελεγχόμενουαπόαυτήν)όσονκαιτηςΟλυμπιακής(καιοποιουδήποτεΠροσώπου ελεγχομένου υπ`αυτής).”Ελληνική ΕταιρίαΧαρτοφυλακίουτωνΜελώντηςΚοινοπραξίας”σημαίνειμιαεταιρείαχαρτοφυλακίου που έχει συσταθεί στην ΕλληνικήΔημοκρατία,καιανήκειεξολοκλήρουστηνΓερμανικήΕταιρείαΧαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας.”ΈναρξηΛειτουργίαςτουΑεροδρομίου”σημαίνει την ημερομηνίακατά την οποία ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών θα εκδώσειάδειαλειτουργίαςΑερολιμένοςγια το Αεροδρόμιο, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 9.1.1. (Έναρξη Λειτουργίας Αεροδρομίου)και στοΠαράρτημα7Τμήμα1(Άδεια Λειτουργίας του Αεροδρομίου).”ΕξειδικευμέναΣχέδιαΓενικήςΜελέτης”σημαίνειταΣχέδιαΓενικής Μελέτης (αλλά όχι τις Τεχνικές Περιγραφές)που αναφέρονταιστοΠαράρτημα15 (Εξειδικευμένα Σχέδια Γενικής Μελέτης)(ως τροποποιήθηκαναπό, και μαζί με, το έγγραφο με τίτλο “Τροποποιήσεις καιΑναθεωρήσειςπροςΤελική Υποβολή» με ημερομηνία 30 Ιουνίου 1995)συμπεριλαμβανομένηςοποιασδήποτε γραφήςεπ`αυτώνκαι,κατάτομέτροπουοποιαδήποτετοιαύτηγραφήυποδηλώνειτροποποίηση ή μεταβολή, ή/και περιλαμβάνειυποχρέωση τροποποίησης ή μεταβολής, τοιαύτα Σχέδια Γενικής Μελέτηςθαλογίζονται ότι αναφέρονται σε τοιαύτα Σχέδια Γενικής Μελέτης που έχουνούτως τροποποιηθεί ή μεταβληθεί.”ΕξειδικευμένεςΣυμβάσεις”σημαίνειτιςσυμβάσειςπουαναφέρονταιστοΠαράρτημα14(ΕξειδικευμένεςΣυμβάσεις)καιπουυπογράφηκανγιαλόγουςαυθεντικότητοςαπόήγιαλογαριασμότουΕλληνικού Δημοσίου και από τα Μέλη της Κοινοπραξίας.”Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου”σημαίνειτοραντάρελέγχουπροσεγγίσεων, τα ραντάρ ελέγχου αεροδρομίου, το μετεωρολογικόεξοπλισμό, τον εξοπλισμό αεροναυτιλιακώντηλεπικοινωνιών,τονπύργοελέγχουπροσεγγίσεωςκαιαεροδρομίουκαιτον συναφή εξοπλισμό καισυστήματακαιοποιαδήποτεσυναφήκτίριακαιάλλαέργακαιδιευκολύνσεις, που, σύμφωνα με το Άρθρο 17.1 (Εξοπλισμός ΑεροναυτιλίαςτουΑεροδρομίου), δύναται εκάστοτε να απαιτεί η Υ.Π.Α.να βρίσκονταιείτε στοΑεροδρόμιοείτε,εφόσοναπαιτούνταιγιατηνπροσέγγισησ`αυτό, εκτός Αεροδρομίου εξαιρουμένων εκείνων των ραντάρ, εξοπλισμού,συστημάτων,κτιρίων,έργωνήδιευκολύνσεωνπουχρησιμεύουναποκλειστικά για την παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών κατά την πτήση.”ΕπιβεβαιωτικάΣχέδια”έχειτηνέννοιαπουαναφέρεταιστοΠαράρτημα 3, Τμήμα 3, παράγραφος Β (1)(γ)(Μελέτες Εφαρμογής).”Επικαρπία” σημαίνει την επικαρπία που συστήθηκε από το ΕλληνικόΔημόσιο υπέρ της Εταιρείας Αεροδρομίου κατά το Άρθρο 7.2 (Επικαρπία).”ΕπιστολέςΠαροχήςΠιστώσεως”σημαίνειτηνΕπιστολή ΠαροχήςΠιστώσεως Πρώτης Δόσεως και την ΕπιστολήΠαροχήςΠιστώσεωςΔευτέραςΔόσεως.”ΕπιστολήΠαροχήςΔευτέραςΔόσεως”σημαίνειτηνανέκκλητηεπιστολήπαροχήςπιστώσεωςπουθαπαραδοθείαπόταΜέλητηςΚοινοπραξίαςσύμφωναμετο Άρθρο 2.5.1.(α)(ΕπιστολέςΠαροχήςΠιστώσεως)ουσιωδώς κατά τον τύπο που ορίζεται στο Παράρτημα 18,Τμήμα2 (Επιστολή Παροχής Πιστώσεως Δευτέρας Δόσεως).”ΕπιστολήΠαροχήςΠιστώσεωςΠρώτηςΔόσεως”σημαίνειτηνανέκκλητη επιστολή παροχής πιστώσεως που θα παραδοθεί από τα ΜέλητηςΚοινοπραξίαςσύμφωναμετο Άρθρο 2.5.1.(α)(ΕπιστολέςΠαροχήςΠιστώσεως)ουσιωδώς κατά τον τύπο που ορίζεται στο Παράρτημα 18,Τμήμα1 (Επιστολή Παροχής Πιστώσεως Πρώτης Δόσεως).”ΕπιτροπήΕπίλυσηςΔιαφορών”σημαίνειτηνΕπιτροπήπουαναφέρεται στο Άρθρο 44.2(Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών).”Εργασίες”σημαίνειτιςεργασίεςπουαπαιτούνται,ήπουπρόκειται να γίνουν ή να εκτελεσθούν για ή σε σχέση με ή όσον αφορά τημελέτη,τηνκατασκευή,την ολοκλήρωση, την θέση σε λειτουργία ή/καιτην ανάπτυξη του Αεροδρομίου ή/και για οποιαδήποτε Αναγκαία Επέκταση.”Έργο” σημαίνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση,θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση καιανάπτυξητουΑεροδρομίου.”ΈσχατοςΔικαιούχος” νοείται το Πρόσωπο ή τα Πρόσωπα που τελικάελέγχει ή ελέγχουν ένα άλλο Πρόσωπο εκτόςαπότονΈσχατοΔικαιούχοΚοινούΜετόχουπουείναι αυτός που προσδιορίζεται στο Παράρτημα 16,Τμήμα 3 (Έσχατος Δικαιούχος)ή αυτός που γνωστοποιείται σύμφωναμετο Άρθρο 37.10.1 (Έγκριση και Καταχώρηση Μετόχων).”ΕταιρείαΑεροδρομίου”σημαίνειτηνανώνυμηεταιρεία που θασυσταθεί με τον ΚυρωτικόΝόμομετηνεπωνυμία”ΔιεθνήςΑερολιμήνΑθηνών Α.Ε.”.”ΖώνηΠεριορισμένης Ανάπτυξης” σημαίνει την εδαφική περιοχή πουδιαδραματίζεται με κόκκινο στον χάρτη του Παραρτήματος 1, Τμήματος1(Ακίνητο και Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης).ΗμερομηνίαΈναρξης”έχειτην έννοια που καθορίζεται στο Άρθρο 6.6.(Ημερομηνία Έναρξης).”IATA”σημαίνειτηνΈνωσηΔιεθνώνΑεροπορικώνΕταιρειώνήοποιονδήποτε διάδοχό της.”ICAO”σημαίνειτηΔιεθνήΟργάνωσηΠολιτικής Αεροπορίας πουδημιουργήθηκε με τη Σύμβαση του Σικάγου ή οποιονδήποτε διάδοχό της.”ΚαθορισμένοΔικαίωμαΕξασφάλισης”σημαίνειδικαίωμαπουχορηγείταιαπόΚάτοχοΔικαιώματοςΑεροδρομίουσύμφωνα με το Άρθρο 13.1.12 (β)(Δικαίωμα Αεροδρομίου).”Καθορισμένο Χρέος” σημαίνει οποιαδήποτεοφειλήτηςΕταιρείαςΑεροδρομίου,χρηματικώνποσώνπου έλαβε ως δάνειο ή που αναλήφθηκανυπ`αυτής, η οποία οφειλή χαρακτηρίσθηκε έτσι από τονΑντιπρόσωποτωνΔανειστών και συνήφθη από την Εταιρεία Αεροδρομίου:(i)προτηςΕνάρξεως Λειτουργίας του Αεροδρομίου και για τουςσκοπούς χρηματοδότησης της μελέτης, κατασκευής, ολοκλήρωσης καιθέσηςσελειτουργίατηςΦάσηςΤ1τουΑεροδρομίου όπως περιγράφεται στοΧωροταξικό Σχέδιο ή οποιωνδήποτε άλλων εξόδωνήδαπανώνσχετικάμεαυτά.(ii)για τους σκοπούς χρηματοδότησης της Απαιτούμενης Επέκτασηςή οποιωνδήποτε άλλων εξόδων και δαπανών συναφών με αυτήν ή(ii) με προηγούμενη συναίνεση τουΥπουργούΕθνικήςΟικονομίας(συναίνεσηπουτεκμαίρεται ότι δόθηκε εφόσον εντός 30 ημερών από τηςαιτήσεως για παροχή της συναίνεσηςδενδιατυπώθηκαναντιρρήσεις)γιαοποιονδήποτεάλλοσκοπό (συμπεριλαμβανομένης της επαναχρηματοδότησηςυφιστάμενης οφειλής)με τον οποίον η ΕταιρείαΑεροδρομίουεπιτρέπεταινα ασχοληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.”Καταστατικό”σημαίνει το Καταστατικό της Εταιρείας Αεροδρομίουπου θα κυρωθεί με τον Κυρωτικό Νόμο.”ΚάτοχοςΔικαιώματοςΑεροδρομίου”σημαίνεικάθεΠρόσωπο(συμπεριλαμβανομένουενδεικτικώςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίουήοποιουδήποτε Συγγενούς Νομικού Προσώπου της ΕταιρείαςΑεροδρομίου)πουκατέχει εκάστοτε οποιοδήποτε Δικαίωμα Αεροδρομίου.”ΚεφάλαιοΑεροπορικώνΔραστηριοτήτων”έχειτηνέννοιαπουορίζεται στο Άρθρο 14.13 (Τέλη Αεροδρομίου).”Κοινή Μετοχή” σημαίνει Κοινή Μετοχή της Εταιρείας Αεροδρομίου.”Τίτλοι Μετατρέψιμοι σε Κοινές Μετοχές”σημαίνειτουςτίτλουςπουπαρέχουντοδικαίωμα(είτεαμέσωςείτε υπό όρους)αναλήψεως ήμετατροπής σε Κοινές Μετοχές.”Κοινός Μέτοχος” σημαίνει τον εκάστοτε κάτοχο Κοινής Μετοχής.”Κοινότης” σημαίνει την Κοινότητα που συνεστήθη μετηνΣυνθήκηιδρύσεωςτηςΕυρωπαϊκήςΟικονομικήςΚοινότηταςκαιοποιαδήποτεΚοινότητα,Ενωσηήάλλοσυνδυασμόκρατώνστονοποίομπορείναμετασχηματισθεί ή από τον οποίο μπορεί να αντικατασταθεί.”ΚυρωτικόςΝόμος”σημαίνειτονΕλληνικό νόμο που κυρώνει τηνπαρούσα Σύμβαση και τα Παραρτήματά της, μαζί με το Καταστατικό, που θαψηφισθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδατης Κυβερνήσεως.”Μετοχές με Δικαίωμα Ψήφου”σημαίνειτιςΚοινέςΜετοχέςκαιοποιεσδήποτεάλλεςμετοχέςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίου που παρέχουνδικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση των Μετόχων.”Μέτοχος” σημαίνει κάτοχο οποιασδήποτεμετοχήςήοποιουδήποτεάλλουτίτλουπουπαρέχειεκάστοτετοδικαίωμα ανάληψης μετοχών ήμετατροπής σε μετοχές της Εταιρείας Αεροδρομίου.”Ολυμπιακή” σημαίνει την Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε.και οποιοδήποτεΠρόσωπο ελεγχόμενο απότηνΟλυμπιακήΑεροπορίαΑ.Ε.ήοποιονδήποτεδιάδοχό της.”Περιβάλλον”έχειτηνέννοιαπουπροσδιορίζεταιστο Άρθρο 29.3.2. (Ρύπανση).”Περιβαλλοντική Μελέτη”σημαίνειτηΜελέτηΔιαχειρίσεωςκαιΠροστασίαςτωνΠαρακτίωνΖωνών από την Κατασκευή και Λειτουργία τουΑερολιμένοςΣπάτωνπουκαταρτίσθηκεαπότηνΠαρασκευόπουλοςκαιΓεωργιάδης Ε.Π.Ε τον Δεκέμβριο 1992.”ΠερίοδοςΔευτερεύοντοςΔανείου”έχει την έννοια που ορίζεταιστο Άρθρο 22.5.2.(Δευτερεύον Δάνειο).”Προσθήκες Επικαρπίας” έχει την έννοιαπουπροσδιορίζεταιστο Άρθρο 7.2.1.(Επικαρπία).”Πρόσωπο”περιλαμβάνεικάθεάτομο,εταιρεία, οίκο, προσωπικήεταιρεία, κοινοπραξία, σωματείο,οργανισμό, ένωση, δημόσιο, το ΕλληνικόΔημόσιο, οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία,αρχή κεντρική τράπεζα, τμήμα,νομοθετικόσώμα,υπουργό,υπουργείο,επίσημοήδημόσιοή προβλεπόμενο από το νόμο Πρόσωπο (είτε αυτόνομοείτε όχι)οποιουδήποτε κράτους (σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως τουεάνέχει ή όχι ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα).”ΠρότασηΠροτύπων” έχει την έννοια που ορίζεται στο Άρθρο 8.8.2(Πρότυπα).”Πρότυπα” έχει την έννοια που ορίζεται στο Άρθρο 8.8.1(Πρότυπα).”Προτεινόμενος Εκδοχέας” έχει τηνέννοιαπουκαθορίζεταιστο Άρθρο 35.1.4 (Εκχώρηση).”ΣημαίνωνΜέτοχος” σημαίνει Κοινό Μέτοχο που σε δεδομένη στιγμήκατέχει το 25 τοις εκατό ή περισσότερο των εκδοθέντων Κοινών Μετοχών.”Συγγενές Νομικό Πρόσωπο” οποιουδήποτεΠροσώπουσημαίνεικάθενομικόπρόσωποπου ελέγχει το εν λόγω Πρόσωπο ή που ελέγχεται από τοεν λόγω Πρόσωπο,ήοποιοδήποτενομικόπρόσωποπουελέγχεταιαπόοποιοδήποτε Συγγενές του εν λόγω Προσώπου.”ΣύμβασηΜεταβίβασηςΔιαχείρισης” σημαίνει οποιαδήποτε σύμβασημεταβίβασης της διαχειρίσεως που αναφέρεται στο Άρθρο 35.2(ΣύμβασηΜεταβίβασης Διαχειρίσεως).”Σύμβαση Σικάγου” σημαίνει τη Σύμβαση του Σικάγου του 1944, όπωςεκάστοτετροποποιείταιή/καισυμπληρώνεταικαιπαραπομπέςσε”Προσάρτημα”τηςΣύμβασηςτουΣικάγουθασημαίνουντοτοιούτοΠροσάρτημα όπως εκάστοτε τροποποιείται ή/και συμπληρώνεται.”Συμβατικήπερίοδος”έχειτηνέννοιαπου ορίζεται στο Άρθρο 4.1(Συμβατική περίοδος).”Συμφωνητικό Δευτερεύοντος Χρέους” σημαίνει τοσυμφωνητικότουδευτερεύοντοςχρέουςυπό μορφή σχεδίου το οποίο έχει υπογραφεί από ήγια λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και τα Μέλη της Κοινοπραξίας γιαλόγους αυθεντικότητας.”Συνδεδεμένη Σύμβαση” σημαίνει, οποτεδήποτε προτηςΕισσαγωγήςστοΧρηματιστήριοήτηςΕναρξηςΛειτουργίαςτουΑεροδρομίου-οποιοδήποτε από τα γεγονότα αυτά επέλθει μεταγενέστερα – κάθεσύμβασηή διακανονισμό που συνάπτεται μεταξύ αφ`ενός της Εταιρείας Αεροδρομίουή/καικάθεΠροσώπουΕλεγχόμενουαπότηνΕταιρεία Αεροδρομίου καιαφ`ετέρου οποιουδήποτε μετόχου της Εταιρείας Αεροδρομίου, οποιουδήποτεμετόχου οποιουδήποτε Προσώπου Ελεγχόμενου από την Εταιρεία Αεροδρομίου(εκτός της Εταιρείας Αεροδρομίου)ή/και οποιουδήποτε ΣυγγενούςΝομικούΠροσώπου(εκτόςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίου)οποιουδήποτεαπότουςμετόχους αυτής.”Συνδεδεμένο Πρόσωπο” σημαίνειοποιοδήποτεσυμβαλλόμενομέροςΣυνδεδεμένηςΣύμβασηςεκτόςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίου,ή/καιοποιοδήποτε Πρόσωπο Ελεγχόμενο από την Εταιρεία Αεροδρομίου.”Συνδεδεμένος Λήπτης” σημαίνειοποιαδήποτεεταιρείαπουέχειστηνκυριότητάτης(αμέσωςήεμμέσως)τοσύνολοτουεκδοθέντοςμετοχικού κεφαλαίου ενός Μετόχου ή οποιαδήποτε εταιρεία που τοσύνολοτουεκδοθέντοςμετοχικού κεφαλαίου της ανήκει (αμέσως ή εμμέσως)κατάκυριότητα σε Μέτοχο ή σε οποιαδήποτε Εταιρεία που έχει στηνκυριότητάτης(αμέσωςήεμμέσως)τοσύνολο του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίουΜετόχου.”Συντελεστής Πληθωρισμού” σημαίνει τον αθροιστικό πληθωρισμό από31Δεκεμβρίου1992όπωςπαρουσιάζεταιστοΓενικόΔείκτηΤιμώνΚαταναλωτούτης Κοινότητας, που δημοσιεύεται από το EUROSTAT (μαζί μετοΔείκτηΤιμώνΚαταναλωτούόπωςδημοσιεύεταιαπότοΥπουργείοΕμπορίουτων Η.Π.Α εάν το ECU παύσει να χρησιμοποιείται στο ΕυρωπαϊκόΝομισματικό Σύστημα ή παύσει να χρησιμοποιείται οποιοδήποτε σύστημαήρύθμισηπουθατουποκαταστήσει),ή,εάνηβάσηεπίτηςοποίαςυπολογίζεται ο σχετικός δείκτης μεταβληθεί ουσιωδώς, ο εν λόγω δείκτηςθα υπολογίζεται εκ νέου επί της βάσεως επί της οποίας υπολογίσθηκε προτης ενάρξεως ισχύος της τοιαύτης μεταβολής, ή εάν οενλόγωδείκτηςπαύσειναδημοσιεύεται,κάποιοςάλλοςδείκτης που θα δημοσιεύεταιεκάστοτε από οποιαδήποτε αντίστοιχη αρχή το αποτέλεσμα τουοποίουθαείναι το πλησιέστερο με εκείνο που θα παρουσίαζε ο δείκτης αν συνέχιζεναυπολογίζεταιεπίτηςίδιαςβάσεωςμεεκείνηεπίτης οποίαςυπολογίσθηκε (ή υπολογίσθηκε εκ νέου γιατουςσκοπούςτηςπαρούσαςσύμβασης)αμέσωςπριναπότηνημερομηνίακατάτηνοποία έπαυσε ηδημοσίευσή του.”ΣχέδιαΓενικήςΜελέτης”σημαίνειτιςπροκαταρκτικέςκαιεννοιολογικέςπροτάσειςγενικής μελέτης και σχέδια που καταρτίζονταικαι όπως αυτά δυνατόν να τροποποιούνται κατά περίπτωση σύμφωναμετοΤμήμα2του Παραρτήματος 3 (Γενικές Μελέτες)σε σχέση με τις Εργασίες(και κάθε τμήμα αυτών).”ΣχέδιαΜελέτηςΕφαρμογής”νοούνται(όπωςεκάστοτετροποποιούνται)τα σχέδια μελέτης εφαρμογής (και κάθε τμήμα τους) πουκαταρτίζονται εκάστοτε σχετικά με τις Εργασίες.”Σχέδιο Ανάπτυξης” σημαίνει το σχέδιο ανάπτυξηςπουπαραδόθηκεαπότα Μέλη της Κοινοπραξίας και υπογράφηκε για την αυθεντικότητά τουαπόήγιαλογαριασμότουΕλληνικούΔημοσίουκαιταΜέλητηςΚοινοπραξίας.”ΣχεδιασθείσαΔυναμικότης” σημαίνει τη σχετικά ελάχιστη πρότυπηδυναμικότητα που καθορίζεται στο ΧωροταξικόΣχέδιο(περιλαμβανομένωντωνελαχίστωντεχνικώναπαιτήσεων της Τροποποίησης της 6 Ιανουαρίου1993)ή,κατάπερίπτωση,στοΣχέδιοΑνάπτυξης,όπωςεκάστοτεεπεκτείνεται σύμφωνα με το Άρθρο 19 (Επέκταση Αεροδρομίου).”ΤαμείοΑναπτύξεωςΑεροδρομίουΣπάτων”σημαίνειτα ποσά πουπροκύπτουν μετά την 1ηΝοεμβρίου1994σεπίστωσητουλογαριασμού”ΤαμείουΑναπτύξεωςΑεροδρομίου Σπάτων”και του Ταμείου Ανάπτυξης καιΕκσυγχρονισμού Αεροδρομίου”για λογαριασμό του Αεροδρομίου Σπάτωνόπωςαναφέρεταιστη Διαδικασία Είσπραξης του Τέλους Αναχωρούντων Επιβατών,συμφωνουμένου ότι τα ποσά που προκύπτουν ως ανωτέρω σε πίστωση και τωνδύο αυτών λογαριασμών θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το Άρθρο 10(α)και (β) της Διαδικασίας Είσπραξης του Τέλους Αναχωρούντων Επιβατών.”ΤέληΑεροδρομίου” έχει την έννοια που ορίζεται στο Άρθρο 14.13(Τέλη Αεροδρομίου).”Τέλος Αναχωρούντων Επιβατών”σημαίνειτοΤέλοςΑναχωρούντωνΕπιβατώνπουεπιβάλλεταιαπόόλουςτουςαερολιμένεςστην Ελλάδασύμφωνα με το άρθρο 40 του Νόμου 2065/1992.”ΤεχνικέςΑπαιτήσεις”σημαίνειτοΧωροταξικόΣχέδιο,τιςελάχιστεςτεχνικές απαιτήσεις κατά την Τροποποίηση της 6ης Ιανουαρίου1993 (αντίγραφο της οποίας υπογράφεται για λόγους αυθεντικότητας από ήγια λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και τα Μέλη της Κοινοπραξίας καισυμπεριλαμβάνεται στο Χωροταξικό Σχέδιο)και όλα τα σχετικά Πρότυπα πουπαρέχονται εκάστοτε υπό τον όροότιταεφαρμοστέαΠρότυπαγιατημελέτη, κατασκευή, ολοκλήρωση ή θέση σε λειτουργία:(i)τηςΦάσηςΤ1τουΑεροδρομίου(όπωςπεριγράφεταιστοΧωροταξικό Σχέδιο),(ii) οποιασδήποτε περαιτέρω επέκτασης του Αεροδρομίου, ή(iii) της κατασκευής οποιουδήποτε άλλου κτιρίου στο Ακίνητοθα είναι αυτά που δημοσιεύθηκαν (ανεξαρτήτως της κατά τον χρόνοναυτόν ισχύς ή λειτουργίας των)πριν ή μέχρικαι(στηνπερίπτωσητου(i)ανωτέρω)την 31η Μαρτίου 1993 ή (στην περίπτωση του (ii) ή του (iii)ανωτέρω)την28ηημέραπροτηςυποβολής για έγκριση των σχετικώνσχεδίων,εξαιρουμένηςοποιασδήποτεμεταγενέστερηςμεταβολήςσεοποιοδήποτεΠρότυποσχετικόμε την ασφάλεια ή προστασία όπου υπήρξεουσιωδώς αντίστοιχη μεταβολήστουςκανονισμούςήσταΠρότυπαπουεφαρμόζονταισεδύοήπερισσότερουςδιεθνείςαερολιμένεςπουεξυπηρετούν 5 εκατομμύρια ή περισσότερους επιβάτεςετησίως,ήστουςασκούντεςτην εκμετάλλευση αυτών, σε δύο ή περισσότερα Κράτη-μέλη τηςΚοινότητας (εκτός της Ελλάδος) που συνεπάγεται την ανάγκη τροποποίησηςοποιωνδήποτε υπαρχόντων εγκαταστάσεων στους εν λόγω αερολιμένες.”Τεχνικές Περιγραφές”νοούνταιοιτεχνικέςπροδιαγραφέςκαιπεριγραφέςυλικώνστο έγγραφο με τον τίτλο “Τεχνικές Περιγραφές” (ωςτροποποιήθηκε από, και μαζί με, το έγγραφο με τίτλο “Τροποποιήσεις καιΑναθεωρήσεις προς Τελική Υποβολή”με ημερομηνία 30 Ιουνίου 1995) και τοοποίο έχει υπογραφεί από ή για λογαριασμό του ΕλληνικούΔημοσίουκαιταΜέλητης Κοινοπραξίας για λόγους αυθεντικότητας και κατά το μέτροόπου οποιοδήποτε τμήμα αυτού τουεγγράφουυποδηλώνειτροποποίησηήμεταβολή και/ή περιέχει δέσμευση για τροποποίηση ή μεταβολή οι εν λόγωτεχνικέςπροδιαγραφέςκαι/ήοιπεριγραφές υλικών θα λογίζονται ότιαναφέρονται σ`εκείνες τις τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφέςυλικώνόπως τροποποιήθηκαν ή μεταβλήθηκαν.”`Υλη”σημαίνειοποιονδήποτεοργανισμό,στερεό,υγρό,αέριο,θόρυβο, δόνηση,ιονισμό,ηλεκτρομαγνητικήήάλληακτινοβολίακαιοποιαδήποτε άλλη ουσία ή οποιοδήποτε πράγμα.”Υ.Π.Α.”σημαίνειτην Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ήοποιονδήποτεδιάδοχότηςσεσχέσημεοποιαδήποτεαπότιςδραστηριότητέςτης,και, κατά το μέτρο που η ΥΠΑ μπορεί να μην είναιεξουσιοδοτημένηγιαοποιονδήποτεσκοπό,θαλογίζεταιεπίσηςότιαναφέρεταικαιστονΥπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ή σε τοιούτοάλλοΠρόσωποπουεξουσιοδοτείταιαπότονΥπουργόΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιών προς τούτο.”ΥποκατάστατοΝομικόΠρόσωπο”σημαίνειτο νομικό πρόσωπο πουαναφέρεται στο Άρθρο 34.1 (Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο).”FAA” σημαίνει την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗνωμένωνΠολιτειών τηςΑμερικής,ήοποιεσδήποτεάλλεςαρχές,υπουργείαήκυβερνητικέςυπηρεσίεςπου σύμφωνα με τους νόμους των Ην.Πολιτειώντης Αμερικής:(i) έχουν τον έλεγχο ή εποπτεία τηςπολιτικήςαεροπορίαςστιςΗνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και(ii)έχουνδικαιοδοσίαγιατηχορήγησηαδειώνήγιατηλειτουργία των αεροδρομίων στις Ην.Πολιτείες της Αμερικής.”Χρονοδιάγραμμα Καταβολής του Κεφαλαίου” σημαίνειταποσάκαιτιςημερομηνίεςκατάτιςοποίεςη Ανειλημμένη Υποχρέωση ΕπένδυσηςείναικαταβλητέαόπωςορίζεταιστοΠαράρτημα16Τμήμα2(Χρονοδιάγραμμα Καταβολής του Κεφαλαίου).”ΧωροταξικόΣχέδιο”σημαίνειτοχωροταξικόσχέδιο(ωςτροποποιήθηκε από, και μαζί με, το έγγραφο με τίτλο “Τροποποιήσεις καιΑναθεωρήσεις προς Τελική Υποβολή” με ημερομηνία 30 Ιουνίου1995)πουπαραδόθηκεαπόταΜέλητηςΚοινοπραξίαςκαιυπογράφηκεγια τηναυθεντικότητά του από ή για λογαριασμό του Ελληνικού ΔημοσίουκαιταΜέλη της Κοινοπραξίας.1.2 Παραπομπές: Εκτός αν άλλως συνάγεταιαπότασυμφραζόμενα,οποιασδήποτε παραπομπή της παρούσας Σύμβασης:1.2.1στηνπαρούσαΣύμβασηκαιοποιαδήποτεάλλησύμβαση ήΕγγραφοπεριλαμβάνειτηνπαρούσαΣύμβασηή,κατάπερίπτωση,οποιαδήποτεάλλησύμβασηήΕγγραφοόπωςεκάστοτετροποποιείται,συμπληρώνεται ή ανανεώνεται, και οποιοδήποτε Εγγραφοπουτροποποιεί,συμπληρώνειήανανεώνειτηνπαρούσαΣύμβασηή,κατάπερίπτωση,οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή Εγγραφο.1.2.2 σε νόμο περιλαμβάνει τον αναφερόμενονόμοόπωςεκάστοτετροποποιείται ή κωδικοποιείται,1.2.3στηνπαρούσα”Σύμβαση”περιλαμβάνειαναφοράκαισταΠαραρτήματα,1.3Επικεφαλίδες:ΟιΕπικεφαλίδεςθααγνοούνταικατάτηνερμηνεία της παρούσας Σύμβασης.1.4 Ενικός καιΠληθυντικός:Εκτόςανάλλωςσυνάγεταιαπότασυμφραζόμενα,λέξεις που εκφράζονται μόνο στον ενικό θα περιλαμβάνουνκαι τον πληθυντικό και αντίστροφα.1.5Γραπτώς:Οιλέξεις”γραπτώς”και”εγγράφως”περιλαμβάνουνοποιοδήποτε μέσο ορατής αναπαραγωγής.

Άρθρο 2

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

2.1 Αεροδρόμιο: Το Ελληνικό Δημόσιο και τα Μέλη της Κοινοπραξίαςσυνάπτουντην παρούσα Σύμβαση με σκοπό να δημιουργήσουν το Αεροδρόμιουπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα.2.2 Μέλη της Κοινοπραξίας και Εταιρεία Αεροδρομίου2.2.1 Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει στα Μέλη της ΚοινοπραξίαςγιατοσύνολοτηςΣυμβατικήςΠεριόδουτοαποκλειστικόδικαίωμακαιπρονόμιο ναπραγματοποιήσουντημελέτη,χρηματοδότηση,κατασκευή,ολοκλήρωση,θέσησελειτουργία,συντήρηση,λειτουργία,διοίκησηκαιανάπτυξητουΑεροδρομίου(συμπεριλαμβανομένουτουαποκλειστικούδικαιώματος και προνομίου χορήγησης Δικαιωμάτων Αεροδρομίου).2.2.2ΜετηνεπέλευσητηςΗμερομηνίαςΕναρξηςτα Μέλη τηςΚοινοπραξίας θα συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους κατάτο Άρθρο 2.4. (Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Κεφαλαίου).2.2.3ΑπότηςημερομηνίαςπληρωμήςτηςπρώτηςδόσηςτηςΑνειλημμένης υποχρέωσης Επένδυσης όλα τα δικαιώματακαιταπρονόμιαπου παρέχονται στα Μέλη της Κοινοπραξίας από το ανωτέρω Άρθρο 2.2.1 θαμεταβιβασθούν αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε γραπτή εκχώρηση ή άλληδιατύπωση στην Εταιρεία Αεροδρομίου.2.2.4Μετά ταύτα, υπό την επιφύλαξη και σύμφωνα με τις επόμενεςδιατάξεις τηςπαρούσαςΣύμβασης,ηΕταιρείαΑεροδρομίουκατάτηδιάρκειατης Συμβατικής Περιόδου θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα καιπρονόμιο,αλλάκαιτηνυποχρέωσηναπραγματοποιήσειτημελέτη,χρηματοδότηση,κατασκευή,ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση,λειτουργία, καιανάπτυξητουΑεροδρομίου(συμπεριλαμβανομένουτουαποκλειστικούδικαιώματοςκαιπρονομίου της παραχώρησης ΔικαιωμάτωνΑεροδρομίου).2.3. Ολοκλήρωση: Εντός 14 ημερών από την Ημερομηνία Εναρξης,τοΕλληνικόΔημόσιο και έκαστο των Μελών της Κοινοπραξίας θα εκπληρώσουντις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις ΔιατάξειςτουΠαραρτήματος17(Διαδικασία Ολοκλήρωσης)και θα συμμορφωθούν προς αυτές.2.4ΧρονοδιάγραμμαΚαταβολήςΚεφαλαίου:ΑπότηνΗμερομηνίαΕναρξης, κάθε Μέλος τηςΚοινοπραξίαςαναλαμβάνειτηνυποχρέωσηνακαταβάλειστηνΕταιρείαΑεροδρομίουσεχρηματικά ποσά τα οποία θαέχουν πιστωθεί μέσω γραφείου συμψηφισμού και θα είναιδιαθέσιμαπροςτοκοφορίατην ίδια ημέρα στην Ελληνική Δημοκρατία, το μερίδιο του επίτης Ανειλημμένης Υποχρέωσης Επένδυσης στιςημερομηνίεςκαικατάταποσάόπωςκαθορίζονταιστο Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Κεφαλαίου εκτόςαπό την περίπτωση που οι κάτοχοι Κοινών Μετοχών, αποφασίζουν,σύμφωναμετους όρους του Καταστατικού, ότι οποιαδήποτε τέτοια χρηματικά ποσάπρέπει να καταβληθούν στηνΕταιρείαΑεροδρομίουενωρίτερααπότιςημερομηνίες που καθορίζονται στο εν λόγω Χρονοδιάγραμμα.2.5 Επιστολές Παροχής Πιστώσεως:2.5.1(α)Εντόςενενήντα (90)ημερών από της ημερομηνίας σύναψηςτης παρούσας Σύμβασης [ή, εάντούτοσυμβαίνειαργότερα,μέχριτηςημέραςπουέπεταιπενθημέρου μετά την κύρωση της παρούσας Σύμβασης,των Παραρτημάτων της και του Καταστατικού σύμφωναμετο Άρθρο 6.1.(Ημερομηνία`Εναρξης)],ταΜέλητης Κοινοπραξίας θα παραδώσουν στοΕλληνικό Δημόσιο τις δύο Επιστολές ΠαροχήςΠιστώσεως[μίακατάτοντύποτουΠαραρτήματος18,Τμήμα1(ΕπιστολήΠιστώσεωςΠρώτηςΔόσεως)και μία κατά τον τύπο του Παραρτήματος 18,Τμήμα2(ΕπιστολήπαροχήςΠιστώσεωςΔευτέρας Δόσεως)εκάστη εξ αυτών από Διεθνή ΤράπεζαΠρώτης Τάξεως (που διατηρεί υποκατάστημα στηνΑθήνα)ευλόγωςαποδεκτήαπό το Ελληνικό Δημόσιο, για το συνολικό χρηματικό ποσό, που θα πρέπεινακαταβληθείκατάτο Άρθρο 2.4.(ΧρονοδιάγραμμαΚαταβολήςΚεφαλαίου)ή σύμφωνα με αυτό.(β)Εάν μετά την Ημερομηνία `Εναρξηςοποιοδήποτεποσόπληρωτέακατάτο Άρθρο 2.4(ΧρονοδιάγραμμαΚαταβολήςΚεφαλαίου)ή σύμφωνα μεαυτό, δεν εξοφληθεί πλήρωςκατάτηνημερομηνίαπουοφείλεται,τοΕλληνικόΔημόσιο(γιαλογαριασμότηςΕταιρείαςΑεροδρομίου)θαδικαιούται (επί πλέον και επιφυλασσομένων των λοιπών δικαιωμάτων ή/καιμέσων θεραπείαςπουδιαθέτειτοίδιοήηΕταιρείαΑεροδρομίου,συμπεριλαμβανομένουκαιτουδικαιώματοςαξιώσεωςαποζημιώσεως)νααπαιτήσει πληρωμή:(i)στην περίπτωση οποιωνδήποτε ποσών οφειλομένωνεντόςτων14ημερώνμετάτηνΗμερομηνίαΕναρξης(ήσεοποιαδήποτεενωρίτερηημερομηνία που αποφασίστηκε από τους Κοινούς Μετόχους σύμφωνα μετουςόρουςτουΚαταστατικού)σύμφωναμετην Επιστολή Παροχής ΠιστώσεωςΠρώτης Δόσεως, και(ii) στην περίπτωσηοποιωνδήποτεποσώνοφειλομένωνκατάτηνδεύτερηεπέτειοτηςΗμερομηνίας Εναρξης (ή σε οποιαδήποτε ενωρίτερηημερομηνία που αποφασίστηκε από τους Κοινούς Μετόχους σύμφωνα μετουςόρουςτουΚαταστατικού)σύμφωναμετηνΕπιστολήΠαροχής ΠιστώσεωςΔεύτερης Δόσεως.Σε κάθεπερίπτωσηποσούίσουπροςτηνδιαφοράμεταξύτουσυνολικούπληρωτέου ποσού κατά τη σχετική ημερομηνία(ες)και του ποσούπουεισπράχθηκεαπότηνΕταιρείαΑεροδρομίουκατάτηνενλόγωημερομηνία(ες).(γ)Μετηνολοσχερήκαταβολήτωνσυνολικώνποσώνπου είναιπληρωτέα κατά την σχετική ημερομηνία κατά το άρθρο 2.4 (ΧρονοδιάγραμμαΚαταβολήςΚεφαλαίου)ήσύμφωναμεαυτό,τοΕλληνικόΔημόσιο(ήοποιοσδήποτεεκδοχέας του)θα επιστρέψει στα Μέλη της Κοινοπραξίας τηνσχετική Επιστολή Παροχής Πιστώσεως κατά το ποσό (εάνυπάρχει)πουδενέχει εκταμιευθεί.2.5.2 (α)Εάν, κατά την συμπλήρωση της ενενηκοστής ημέρας από τηνημερομηνίατηςπαρούσαςΣύμβασης, [ή, εάν τούτο συμβαίνει αργότερα,μέχρι της ημέρας που έπεται πενθημέρου μετά τηνκύρωσητηςπαρούσαςΣύμβασης,τωνΠαραρτημάτωντηςκαιτου Καταστατικού σύμφωνα με τοάρθρο 6.1 (Ημερομηνία Εναρξης)], τα Μέλη τηςΚοινοπραξίαςδενέχουνπαραδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο τις Επιστολές Παροχής Πιστώσεως κατά το Άρθρο 2.5.1(α)τοΕλληνικόΔημόσιοθαδικαιούται(επί πλέον καιεπιφυλασσομένου του δικαιώματος καταγγελίας της παρούσας κατά το Άρθρο 6.3 (Ημερομηνία Εναρξης)να απαιτήσει την πληρωμή σύμφωνα με την ΑρχικήΕγγύηση Συμμετοχής, υπό τηνπροϋπόθεσηότιηΠαρούσαΣύμβαση,ταΠαραρτήματάτηςκαιτο Καταστατικό θα έχουν κυρωθεί με νόμο κατά το Άρθρο 6.1 (Ημερομηνία Εναρξης), κατά την ή πριν από την 150η ημέρα απότηνημερομηνίασύναψηςτηςπαρούσαςΣύμβασηςήσετοιαύτημεταγενέστερηημερομηνία την οποίαν δύνανται να επιλέξουν τα Μέλη τηςΚοινοπραξίας σύμφωνα με το Άρθρο 6.4.1.(Ημερομηνία Εναρξης). Εκτός απότα δικαιώματά του πουρητάπροβλέπονταιστηνπαρούσαΣύμβαση,τοΕλληνικό Δημόσιο δεν θα έχει άλλα δικαιώματα ή μέσα θεραπείας λόγω τηςήαπορρέονταεκτηςπαραλείψεωςτωνΜελώντηςΚοινοπραξίαςναπαραδώσουντιςΕπιστολέςΠαροχήςΠιστώσεωςσύμφωναμετο Άρθρο 2.5.1(α).(β) Με τηνπαράδοσηαπόταΜέλητηςΚοινοπραξίαςπροςτοΕλληνικόΔημόσιοτωνΕπιστολώνΠαροχήςΠιστώσεωςκατάτο Άρθρο 2.5.1(α)το Ελληνικό Δημόσιο θα επιστρέψει σταΜέλητηςΚοινοπραξίαςτην Αρχική Εγγύηση Συμμετοχής χωρίς να έχει εκταμιευθεί.2.6 Νομοθετικό Διάταγμα 2687/1953: Μετά από αίτηση των Μελών τηςΚοινοπραξίας,ηπροστασία που προβλέπεται από το Νομοθετικό Διάταγμα2687/1953 μέσω της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος θαπαρασχεθείστηνεπένδυση.2.7 Υποχρεώσεις Μελών της Κοινοπραξίας και Μετόχων:2.7.1 Οι υποχρεώσεις των Μελών της Κοινοπραξίας κατά την παρούσαΣύμβαση και σύμφωνα με αυτή είναι ατομικές και όχι αλληλέγγυες.2.7.2Οιυποχρεώσειςτων Μετόχων κατά την παρούσα Σύμβαση καισύμφωνα με αυτή είναι ατομικές και όχι αλληλέγγυες.2.7.3 Εκτός αν άλλως ρητώς προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση,ταΜέλητηςΚοινοπραξίας και οι Μέτοχοι δεν θα υπέχουν υποχρεώσεις κατάτην παρούσα Σύμβαση και ειδικά δενθαυπέχουνυποχρεώσειςείτεωςπρωτοφειλέτεςείτεωςεγγυητές σε σχέση με οποιαδήποτε εκπληρωτέα ήανειλημμένη από την Εταιρεία Αεροδρομίου υποχρέωση.2.8 Ανώτατο Οριο Κατοχής Μετοχών με Δικαίωμα Ψήφου:2.8.1 Μη λαμβανομένης υπόψηοποιασδήποτεάλληςδιατάξεωςτηςπαρούσαςΣύμβασης,αλλά υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 2.8.2, ουδέποτε(είτεπρινείτεμετάτηνεισαγωγήστοΧρηματιστήριο)οποιοδήποτεΠρόσωπο(ατομικώςήομούμετά Συγγενών Νομικών Προσώπων)δύναται νακατέχει ή να έχει συμφέροντα (αμέσως ή εμμέσως)σε Μετοχές μεΔικαίωμαΨήφου οι οποίες εκπροσωπούν:(α)στηνπερίπτωσηοποιουδήποτεΠροσώπου(και/ήτων ΣυγγενώνΝομικών Προσώπων αυτού),εκτόςτουΕλληνικούΔημοσίου(και/ήτωνΣυγγενώνΝομικών Προσώπων αυτού), ποσοστό 50 τοις εκατό ή περισσότεροτων εκδοθεισών Μετοχών με Δικαίωμα Ψήφου, και(β)στην περίπτωση του ΕλληνικούΔημοσίου(και/ήτωνΣυγγενώνΝομικώνΠροσώπωναυτού),ποσοστόπερισσότερο του 55 τοις εκατό τωνεκδοθεισών Μετοχών με Δικαίωμα Ψήφου.2.8.2.(α)Εάν, για οποιονδήποτε λόγο (είτε σε περίπτωση έκδοσης ήμεταβίβασης μετοχών ή άλλως)οποιαδήποτεκατοχήΜετοχώνμεδικαίωμαψήφουή Κοινών Μετοχών υπερβαίνει οποιοδήποτε σχετικό όριο των Αρθρων2.8.1 (α)και/ή (β)και/ή των `Αρθρων 37.9.2 και/ή37.9.3(ΠεριορισμοίστηνΚατοχήΜετοχών)κατάλληλοςαριθμόςΜετοχών με Δικαίωμα Ψήφου ήαναλόγως της περιπτώσεως Κοινών Μετοχών, εντός τριάντα (30)ημερώναπότις υπερβάσεως του εν λόγω ορίου, κατ`επιλογήν του σχετικού κατόχου:(i)Θαμεταβιβασθείσε οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο (σύμφωνα με τιςδιατάξεις της Παρούσας Σύμβασης και Καταστατικού),(ii)Θα μεταβιβασθείσεάλλουςκατόχουςΜετοχώνμεΔικαίωμαΨήφου,ή, αναλόγως της περιπτώσεως, Κοινών Μετοχών έναντι τιμήματος 1δραχμής εκάστη, ή(iii)Θα μετατραπεί σε κοινές μετοχές άνευ ψήφουέτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι η σχετική κατοχή δεν θαυπερβαίνειταωςάνωόρια.Εάντο αποτέλεσμα της εν λόγω ενέργειας είναι ότιοποιαδήποτε άλλη κατοχή Μετοχών με ΔικαίωμαΨήφουήΚοινώνΜετοχώνυπερβαίνειοποιοδήποτεσχετικόόριο των `Αρθρων 37.9.2 και/ή 37.9.3(Περιορισμοί στην ΚατοχήΜετοχών)δενθαθεωρείταιότιοενλόγωκάτοχος(οι)γιατονοποίοισχύουνταανωτέρω, και υπό τον όρο οιδιατάξεις των άρθρων 37.9.2.και37.9.3θαεξακολουθούνάλλωςναεφαρμόζονταιστο εν λόγω κάτοχο(ους), συνεπεία τούτου έχει παραβιάσειτοσχετικό Άρθρο καιδενθαχρειασθείναπροβείοενλόγωκάτοχος(οι)σε καμμία ενέργεια. Εάν το αποτέλεσμα της εν λόγω ενέργειαςείναιότιοποιαδήποτε άλλη κατοχή Μετοχών με Δικαίωμα Ψήφου ή ΚοινώνΜετοχών υπερβαίνει το σχετικό όριο των Αρθρων 2.8.1(α)και/ή(β),οενλόγωκάτοχος(οι)θα συμμορφούται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου2.8.2(α).(β)ΕάνοποιοδήποτεΠρόσωπο κατέχει οποιεσδήποτε τέτοιες κοινέςμετοχές άνευ ψήφου και η κατοχή του σε Μετοχές μεΔικαίωμαΨήφουή,κατά περίπτωση, σε Κοινές Μετοχές, είναι μικρότερη από το σχετικό όριοτων`Αρθρων2.8.1(α)και/ή(β)και/ή`Αρθρων37.9.2και/ή37.9.3(Περιορισμοί στην κατοχή Μετοχών), το πρόσωπο αυτό δύναται ναζητήσειόπωςκατάλληλοςαριθμόςκοινώνμετοχών άνευ ψήφου μετατραπεί εντόςτριάνταημερώνσεΜετοχέςμεδικαίωμαψήφουή,αναλόγωςτηςπεριπτώσεως,σεΚοινές Μετοχές υπό τον όρον ότι η σχετική κατοχή δενθα υπερβαίνει το σχετικό όριο.(γ)Εάν τούτο είναι αναγκαίο,οιΜέτοχοιθαασκήσουνόλαταδικαιώματαπουτουςπαρέχειονόμοςγιατηνσύγκλησηκαιπραγματοποίηση Γενικής Συνελεύσεως για να τεθούν σε ισχύ οιδιατάξειςτουπαρόντος Άρθρου2.8 (Ανώτατο `Οριο Κατοχής Μετοχών με δικαίωμαΨήφου).δ) Εκκρεμούσης οποιασδήποτετέτοιαςμεταβίβασηςήμετατροπήςόπωςαναφέρεταιστο Άρθρο 2.8.2.(α),κάθεΜέτοχοςθαασκήσειτοδικαίωμα ψήφου που ενσωματώνεται στις Μετοχές του με δικαίωμα ψήφουήκατάπερίπτωση,σε Κοινές Μετοχές ως εάν η διαδικασία που αναφέρεταιστο Άρθρο 2.8.2.(α)να είχε ήδη λάβειχώρανκαιμέχριςότουλάβειχώρανως ανωτέρω, ουδεμία απόφαση θα προταθεί ή ληφθεί σε οποιαδήποτεΓενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων [εκτός όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2.8.2.(γ)].2.9.Τροποποίηση: Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 2 (ΕταιρείαΑεροδρομίου και ΜέλητηςΚοινοπραξίας)δύνανταινατροποποιηθούν,συμπληρωθούν ή μεταβληθούν μόνο κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της ΕταιρείαςΑεροδρομίουκαιτουΕλληνικούΔημοσίουαντιπροσωπευόμενου από τονΥπουργό Εθνικής Οικονομίας, κυρούμενης με ΠροεδρικόΔιάταγμαπουθαεκδοθεί μετά από πρόταση του Υπουργού αυτού.

Άρθρο 3

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

3.1. Χορήγηση Δικαιωμάτων:3.1.1Υπότηνεπιφύλαξηκαισύμφωναμετιςδιατάξεις τηςπαρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία Αεροδρομίου, θα έχει, κατά τηνδιάρκειατης Συμβατικής Περιόδου, το δικαίωμα να ασκήσει:(α)οποιαδήποτεδραστηριότητα ή εργασία συναφή ή βοηθητική τωνδραστηριοτήτων που αναφέρονται στο Άρθρο 2.2.4 (Μέλη της Κοινοπραξίαςκαι Εταιρεία Αεροδρομίου)ή την οποίαηΕταιρείαΑεροδρομίουθεωρείεπιθυμητόήπρέπονναασκήσειήναμετέχεισεαυτήν(συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικώς, οποιασδήποτεπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειας),(β)οποιαδήποτεδραστηριότηταήεργασίαπου συνδέεται ή είναισχετική μετηνάφιξη,αναχώρησηή/καιτηνδιακίνησηαεροσκαφών,επιβατών, αποσκευών, φορτίων ή/και ταχυδρομείου ή/και(γ)οποιαδήποτεάλληδραστηριότηταήεργασίαγια την οποία ηΕταιρεία Αεροδρομίου έχειλάβειπροηγούμενηέγγραφησυναίνεσητουΥπουργούΕθνικήςΟικονομίας (και εάν ζητεί να της παρασχεθεί τοιαύτησυναίνεση η Εταιρεία Αεροδρομίου θαπαρέχειλεπτομερήστοιχείατηςδραστηριότηταςή εργασίας που θα διεξάγει και των εξ αυτής επιπτώσεωνστηνΕταιρείαΑεροδρομίουκαιστιςυπάρχουσεςεργασίες,δραστηριότητες, οικονομικά της ή οτιδήποτε άλλο).3.1.2(α)ΗΕταιρεία Αεροδρομίου δεν θα μετέχει ούτε άμεσα ούτεέμμεσα ούτε μέσωοποιουδήποτεΣυγγενούςΝομικούΠροσώπουαυτήςήκατΆλλοτρόπο,σεοποιαδήποτεδραστηριότητα ή άσκηση οποιασδήποτεάλλης εργασίας εκτός από τις αναφερόμενες στα `Αρθρα 2.2.4(ΜέλητηςΚοινοπραξίας και Εταιρεία Αεροδρομίου)και 3.1.1.(β)ΗΕταιρείαΑεροδρομίουδύναταιναιδρύειεκάστοτε ένα ήπερισσότερα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα με τον σκοπό ναασκείοποιαδήποτεεργασία ή δραστηριότητα που επιτρέπεται κατά το Άρθρο 3.1.1.3.1.3ΗΕταιρείαΑεροδρομίουχωρίςτηνπροηγούμενη έγγραφησυναίνεση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δεν θα έχει αμέσως ή εμμέσωςή μέσω οποιουδήποτε Συγγενούς Νομικού Προσώπου ή άλλως την κυριότητα ήκατοχή οποιωνδήποτε μετοχών ή κάποιο συμφέρον ήκατάάλλοτρόποθασυμμετέχεισεοποιοδήποτεΠρόσωποασχολούμενομεοποιαδήποτεδραστηριότητα ή που ασκεί οποιαδήποτε εργασία εκτός των δραστηριοτήτωνή εργασιών που αναφέρονται στα Αρθρα 2.2.4 (Μέλη της ΚοινοπραξίαςκαιΕταιρείαΑεροδρομίου)και3.1.1.(καιεάνζητείνατηςπαρασχεθείτοιαύτη συναίνεση η Εταιρεία Αεροδρομίου θα παρέχει λεπτομερή στοιχείαγια το σχετικό Πρόσωπο συμπεριλαμβανόμενης της ταυτότητας τουΕσχάτουΔικαιούχουτουκαιτωνδραστηριοτήτων ή εργασιών που αυτό (δηλ. τοΠρόσωπο)ασκεί και των εξ αυτών επιπτώσεωνστηνΕταιρείαΑεροδρομίουκαιστιςυπάρχουσεςδραστηριότητες,εργασίες,οικονομικάτης καιοτιδήποτε άλλο).3.1.4 Εκτός αν άλλως ρητώς προβλέπεται στην παρούσαΣύμβαση,ηΕταιρείαΑεροδρομίου θα εκτελέσει και θα εκπληρώσει τα δικαιώματά τηςκαι τις υποχρεώσεις της κατά την παρούσα Σύμβαση μεδικήτηςδαπάνηκαικίνδυνο, χωρίς να προσφύγει σε κεφάλαια ή εγγυήσεις οικονομικής ήεμπορικής φύσεως του Ελληνικού Δημοσίου ή Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίαςκαι δεν θαέχεικανέναδικαίωμαρητόήυποδηλούμενοναεγείρειοποιαδήποτεαξίωσηκατά ή να εισπράξει αποζημίωση ή άλλο ποσό από τοΕλληνικό Δημόσιο ή από οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία.3.1.5 Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσαςΣύμβασης,ηΕταιρεία Αεροδρομίου θα είναι πλήρως και αποκλειστικώς υπεύθυνη και θαφέρειτονοικονομικόκαιοποιονδήποτεάλλοκίνδυνο σχετικά με τημελέτη,χρηματοδότηση,κατασκευή,ολοκλήρωση,θέσησελειτουργία,συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και ανάπτυξη του Αεροδρομίου καθώς καιγιατοσύνολοτωνλοιπώνδικαιωμάτων και υποχρεώσεών της κατά τηνπαρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή, ανεξάρτητα απότουςοποιουσδήποτεκινδύνους,έκτακταπεριστατικά,συμβάνταή/και τυχαία γεγονότα πουείναι ενδεχόμενο να αντιμετωπισθούν (δυνάμενα ή μη ναπροβλεφθούν)καιανεξάρτητααπόοποιαδήποτεμεταβολήή μεταβολές σχετικά με τους ενλόγω κινδύνους, έκτατα περιστατικά, συμβάντα ή/και τυχαία γεγονότα απόεξαιρετικές αιτίες ή άλλως καιανεξάρτητααπότηδυνατότηταήμηπροβλέψεώςτους,καιούτεη Εταιρεία Αεροδρομίου, ούτε οποιοδήποτεΜέλος της Κοινοπραξίας ήοποιοσδήποτεΜέτοχοςθαέχειοποιοδήποτεδικαίωμα,ρητό ή υποδηλούμενο, να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση κατά τουΕλληνικού Δημοσίου ή οποιασδήποτε Ελληνικής ΔημόσιαςΥπηρεσίαςήναεισπράξει οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλο ποσό από το Ελληνικό Δημόσιο ήοποιαδήποτεΕλληνικήΔημόσιαΥπηρεσία εκτός από τις περιπτώσεις γιατις οποίας υπάρχει ρητή πρόβλεψηστηνπαρούσαΣύμβαση.ΗΕταιρείαΑεροδρομίου, κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας και κάθε Μέτοχος παραιτούνταιαπόόλαταδικαιώματάτουςπουμπορεί τώρα ή στο μέλλον να έχουνσύμφωνα με το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα.3.1.6 Λόγω της πολυπλοκότητας του `Εργου και τηςπροθέσεωςτουΕλληνικούΔημοσίουκαι της Εταιρείας Αεροδρομίου να πραγματοποιήσουνμε επιτυχίατηνανάπτυξηαυτήστονιδιωτικότομέα,τοΕλληνικόΔημόσιο,η Εταιρεία Αεροδρομίου, κάθε μέλος της Κοινοπραξίας και κάθεΜέτοχος θα συμμορφώνονται και θα εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τουςπου έχουνσχέσηήαπορρέουναπότηνπαρούσαΣύμβασημεπνεύμασυνεργασίας και καλής πίστης.3.2 Αποκλειστικότητα3.2.1 Διεθνής: Το Ελληνικό Δημόσιο θα εξασφαλίσειότικατάτηδιάρκεια της Συμβατικής Περιόδου:(α)προτηςεικοστήςεπετείουαπό της Ημερομηνίας Εναρξης τηςπαρούσας Σύμβασης, ουδέν νέο ήυπάρχοναεροδρόμιοθααναπτυχθείήβελτιωθείήαναβαθμισθεί με τη συνδρομή του Ελληνικού Δημοσίου, ώστενα καταστεί διεθνές αεροδρόμιο εντός ακτίνας 100 χιλιομέτρωναπότηνΠλατεία Συντάγματος της Αθήναςκαι περαιτέρω(β)ουδέννέοαεροδρόμιοθααναπτυχθείμετη συνδρομή τουΕλληνικού Δημοσίου, ως Διεθνές αεροδρόμιο εντός ακτίνας 50 χιλιομέτρωναπότηνΠλατείαΣυντάγματος,ΑθήναςμέχριςότουκαιεφόσονχρησιμοποιήσουντοΑεροδρόμιοσεοποιαδήποτεχρονικήπερίοδο12συνεχών μηνών, περισσότεροι από50εκατομμύριαεπιβάτεςαεροσκαφών(συμπεριλαμβανομένων αφίξεων, αναχωρήσεων και τράνζιτ).και περαιτέρω(γ)ουδέν υπάρχον αεροδρόμιο ευρισκόμενο σε ακτίνα 50 χιλιομέτρωναπότηνΠλατείαΣυντάγματοςΑθηνώνθααναπτυχθεί,βελτιωθείήαναβαθμισθεί σεΔιεθνέςαεροδρόμιομετησυνδρομήτουΕλληνικούΔημοσίου.(i)προ της εικοστής επετείου από της Ημερομηνίας Εναρξης(ii)μετά ταύτα, μέχρι και εφόσον περισσότεροι από 30 εκατομμύριαεπιβάτεςαεροσκαφών(συμπεριλαμβανομένωναφίξεων,αναχωρήσεωνκαιτράνζιτ)χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο12συνεχών μηνών και (iii)μετάταύτα,μέχρικαιεφόσονπερισσότεροιαπό50εκατομμύριαεπιβάτεςαεροσκαφών(συμπεριλαμβανομένωναφίξεων,αναχωρήσεωνκαιτράνζιτ)χρησιμοποιούντοΑεροδρόμιο σε οποιαδήποτεχρονική περίοδο 12 συνεχών μηνών εκτός αν τα τέλη καιδικαιώματαπουεπιβάλλονταιστοεν λόγω διεθνές αεροδρόμιο και που είναι αντίστοιχατων τελών του Αεροδρομίου δεν είναι κατώτερα από εκείναπουεκάστοτεεπιβάλλονται στο Αεροδρόμιο.3.2.2Εσωτερικού:Το Ελληνικό Δημόσιο θα εξασφαλίσει ότι, κατάτη διάρκεια της συμβατικής περιόδου:(α)προ της εικοστής επετείου από της Ημερομηνίας Εναρξηςουδείςνέοςή υπάρχον αεροδρόμιο θα αναπτυχθεί ή βελτιωθεί ή αναβαθμισθεί σεαεροδρόμιο Γραμμών Εσωτερικού με τη συνδρομή τουΕλληνικούΔημοσίου,εντόςακτίνας 100 χιλιομέτρων από την Πλατεία Συντάγματος της Αθήνας,εκτός εάντατέληκαιδικαιώματαπουεπιβάλλονταιστοενλόγωαεροδρόμιοΓραμμώνΕσωτερικούπουείναιαντίστοιχατωνΤελώνΑεροδρομίου δεν είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα τέληκαιδικαιώματαπουεκάστοτεεπιβάλλονταιστοΑεροδρόμιοκαιηκίνησηΓραμμώνΕσωτερικούστοενλόγωαεροδρόμιοΕσωτερικούπεριλαμβάνειμόνοαεροσκάφη με μέγιστο μικτό βάρος απογειώσεως 45 τόννων ή λιγότερο.και περαιτέρω(β)ουδέννέοήυπάρχον αεροδρόμιο θα αναπτυχθεί ή βελτιωθεί ήαναβαθμισθεί με τη συνδρομή του Ελληνικού Δημοσίου, ώστενακαταστείαεροδρόμιοΓραμμώνΕσωτερικού,εντός ακτίνας 50 χιλιομέτρων από τηνΠλατεία Συντάγματος της Αθήνας:(i)προ της εικοστής επετείου από της Ημερομηνίας Εναρξης(ii)μετά ταύτα, μέχρι και εφόσον περισσότεροι από 30 εκατομμύριαεπιβάτεςαεροσκαφών(συμπεριλαμβανομένωναφίξεων,αναχωρήσεωνκαιτράνζιτ) χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 12συνεχών μηνών, εκτός εάν τα τέλη και δικαιώματα πουεπιβάλλονταιστοενλόγωαεροδρόμιο Γραμμών Εσωτερικού που είναι αντίστοιχα των ΤελώντουΑεροδρομίουδενείναικατώτερααπότααντίστοιχατέληκαιδικαιώματαπουεκάστοτεεπιβάλλονταιστοΑεροδρόμιοκαι η κίνησηΓραμμών Εσωτερικού στο εν λόγω αερολιμένα Εσωτερικού περιλαμβάνει μόνοαεροσκάφη με μέγιστο μικτό βάρος απογειώσεως 45 τόννων ή λιγότερο.και(iii)μετάταύτα,μέχρικαιεφόσονπερισσότεροιαπό50εκατομμύριαεπιβάτεςαεροσκαφών(συμπεριλαμβανομένωναφίξεων,αναχωρήσεων και τράνζιτ) χρησιμοποιούν τοΑεροδρόμιοσεοποιαδήποτεχρονικήπερίοδο12 συνεχών μηνών εκτός αν τα τέλη και δικαιώματα πουεπιβάλλονται στο ενλόγωαεροδρόμιοΓραμμώνΕσωτερικούπουείναιαντίστοιχατων Τελών Αεροδρομίου δεν είναι κατώτερα από τα αντίστοιχατέλη και δικαιώματα που εκάστοτε επιβάλλονται στο Αεροδρόμιο.3.2.3 Τέλη στα Αεροδρόμια: Το ΕλληνικόΔημόσιοθαεξασφαλίσειότισε όλα τα αεροδρόμια που βρίσκονται στην Ελληνική ηπειρωτική χώραή σε οποιοδήποτε νησί που συνδέεται ή πρόκειταινασυνδεθείμετηνΕλληνικήηπειρωτικήχώραμε μόνιμη μεταφορική σύνδεση και σε εκάστητων περιπτώσεων αυτών εντός ακτίνας 100 χιλιομέτρωναπότηνΠλατείαΣυντάγματοςτηςΑθήνας,τα τέλη και δικαιώματα που είναι αντίστοιχατων Τελών Αεροδρομίου δεν θα είναι, προ της εικοστής επετείου απότηςΗμερομηνίαςΕναρξης,κατώτερααπό τα αντίστοιχα τέλη και δικαιώματαπου εκάστοτε επιβάλλονται στο Αεροδρόμιο.3.2.4 Ισότιμη Μεταχείριση: Το ΕλληνικόΔημόσιοθαεξασφαλίσειότικατά τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου, εάν οποτεδήποτε μετά τησυμπλήρωση 50 εκατομμυρίων επιβατών αεροσκαφών(αφίξεων,αναχωρήσεωνκαιτράνζιτσυμπεριλαμβανομένων)πουχρησιμοποιούντο Αεροδρόμιο σεοποιαδήποτε χρονική περίοδο 12 συνεχών μηνών, υπάρχει ήπρόκειταιναλειτουργήσειοποιοδήποτεΔιεθνέςαεροδρόμιοήαεροδρόμιοΓραμμώνΕσωτερικού εντός ακτίνας 50 χιλιομέτρων απότηνΠλατείαΣυντάγματοςτηςΑθήνας,τοαεροδρόμιοαυτό ή/και ο εκμεταλλευόμενος το εν λόγωαεροδρόμιο δεν θα τύχει ιδιαίτερης μεταχειρίσεως ήπρονομίωναπότοΕλληνικόΔημόσιο ή από οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία σε σχέσημε τη συντήρηση ή/και λειτουργία του τοιούτου αεροδρομίουαπόεκείνηπουπαρέχεταιήπροσφέρεταιστοΑεροδρόμιοκαιστηνΕταιρείαΑεροδρομίου κατά την παρούσα Σύμβασηήσύμφωναμεαυτή,εκτόςανισότιμηαντίστοιχηευνοϊκήμεταχείρισηήπρονόμιαπαρέχονταιήπροσφέρονται συγχρόνως στο Αεροδρόμιο και στην Εταιρεία Αεροδρομίου.3.2.5Ορισμοί:Γιατουςσκοπούςτουπαρόντος Άρθρου3.2(Αποκλειστικότης):”ΑεροδρόμιοΓραμμώνΕσωτερικού”σημαίνειαεροδρόμιοπουεξυπηρετεί Γραμμές Εσωτερικού και όχι Διεθνείς,”Γραμμές Εσωτερικού”σημαίνειεμπορικήεκμετάλλευσηαεροσκαφών(εκτός ελικοπτέρων)20 ή περισσοτέρων θέσεων που πετούν προς το σχετικόαεροδρόμιοαπόσημείοαναχώρησηςήπουπετούναπότοσχετικόαεροδρόμιο σε σημείο προορισμού εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας.”ΣυνδρομήτουΕλληνικούΔημοσίου”σημαίνειεπένδυση,χρηματοδότησηήοικονομικήυποστήριξη(εκτόςοποιουδήποτεΤέλουςΑναχωρούντων Επιβατών που θεσπίζεται στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο ήσεσχέσημεαυτό)πουπαρέχεταιαπότο Ελληνικό Δημόσιο ή οποιαδήποτεΕλληνικήΔημόσιαΥπηρεσίααναφορικάμετοσχετικόαεροδρόμιο(συμπεριλαμβανομένηςενδεικτικώς,τηςδιάθεσηςήμεταβίβασηςστοαεροδρόμιο οποιωνδήποτε υφισταμένων περιουσιακών στοιχείων αεροδρομίουήεγκαταστάσεωνέναντιποσούμικροτέρουτηςπλήρουςαξίαςαντικαταστάσεως)ή/καιτην παροχή ή ανάπτυξη υποδομής μεταφορών που νασυνδέει το αεροδρόμιο αυτό με την Αθήνα,”ΔιεθνέςΑεροδρόμιο”σημαίνειαεροδρόμιοεξυπηρετήσεως ΔιεθνώνΓραμμών,”ΔιεθνείςΓραμμές”σημαίνειεμπορικήεκμετάλλευσηαεροσκαφών(εκτόςελικοπτέρων)20 ή περισσοτέρων θέσεων που πετούν προςτο σχετικό αεροδρόμιο απόσημείοαναχώρησηςήπουπετούναπότοσχετικόαεροδρόμιοσεσημείοπροορισμούπουβρίσκεταιεκτός τηςΕλλάδας.3.3. Αμοιβή Χορήγησης Δικαιωμάτων:ΗΕταιρείαΑεροδρομίουθακαταβάλλειστο Ελληνικό Δημόσιο για τα δικαιώματα και τα προνόμια πουχορηγούνται με την παρούσα Σύμβαση αμοιβή που θαανέρχεταισταποσάκαιθακαταβάλλεταικατάτον τρόπο που προβλέπεται στο Παράρτημα 2(Αμοιβή για την Χορήγηση Δικαιωμάτων).3.4 Τροποποίηση: Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου3(Χορήγησηδικαιωμάτωνκαιαποκλειστικότητα)δύνανταινατροποποιηθούν,συμπληρωθούνήμεταβληθούνμόνονκατόπινσυμφωνίαςμεταξύτηςΕταιρείαςΑεροδρομίουκαιτου Ελληνικού Δημοσίου αντιπροσωπευόμενουαπό τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κυρούμενηςμεΠροεδρικόΔιάταγμαπου θα εκδοθεί μετά από πρόταση του Υπουργού αυτού.

Άρθρο 4

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

4.1.ΣυμβατικήΠερίοδος: Η Συμβατική Περίοδος θα είναι διάρκειας30 ετών από την Ημερομηνία Εναρξης [η οποιαδήποτεμεγαλύτερηχρονικήπερίοδοςμέχρι της οποίας η Σύμβαση αυτή δύναται να παραταθεί σύμφωναμε το Άρθρο 4.2.(Παράταση)ή μέχρις ότου ηπαρούσαΣύμβασηλήξειήάλλως καταγγελθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της.4.2.Παράταση:Εντός10τουλάχιστονετών προ της λήξεως τηςΣυμβατικήςΠεριόδουτων30ετώνπουαναφέρεταιστο Άρθρο 4.1.(ΣυμβατικήΠερίοδος),τοΕλληνικόΔημόσιοκαιηΕταιρείαΑεροδρομίου θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις, αλλά χωρίς τούτο να δεσμεύειεκάτερονεξαυτών,προκειμένουνααποφασίσουνεάνδύνανταινασυμφωνήσουνσεόρουςεπίτηβάσει των οποίων η παρούσα Σύμβαση θαδύναται να παραταθεί για περαιτέρω χρονική περίοδο.4.3. Τροποποίηση: Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 4 (ΣυμβατικήΠερίοδος)δύνανταινατροποποιηθούν, συμπληρωθούν ή μεταβληθούν μόνονκατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρομίου καιτουΕλληνικούΔημοσίουαντιπροσωπευόμενουαπότονΥπουργόΕθνικήςΟικονομίαςκυρουμένης με Νόμο.

ΆΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΟ

5.1.Εκτόςεάνάλλωςπροβλέπεταιστηνπαρούσα,ηπαρούσαΣύμβαση,υπότην προϋπόθεση της κύρωσής της σύμφωνα με το Άρθρο 6.1(Ημερομηνία Εναρξης), θα υπερισχύει παντός Ελληνικού νόμου, γενικήςήειδικήςφύσεως,ενισχύει κατά την Ημερομηνία Εναρξης, εκτός αν καικατά το μέτρο που ο ενλόγωνόμοςθεσπίζεταιγιατηνεκτέλεσηήεφαρμογήτου Κοινοτικού Δικαίου ή οποιασδήποτε υποχρέωσης που πηγάζειαπό διεθνή συνθήκη.5.2. Το ΕλληνικόΔημόσιοαναλαμβάνειτηνυποχρέωσηότιεάνοποτεδήποτεμετάτην υπογραφή της παρούσας Σύμβασης υπάρξει μεταβολήτου εφαρμοστέου δικαίου που:(i)συμβαίνειπριναπότηνεικοστήεπέτειοτης`ΕναρξηςΛειτουργίαςτουΑεροδρομίου και, προ της ημερομηνίας αυτής, ουσιωδώςκαι αμέσως αυξάνει τοκόστοςκατασκευήςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίουσύμφωναμετηνΕξειδικευμένηΣύμβαση Κατασκευής που αναφέρεται στοΠαράρτημα14παράγραφος1(ΕξειδικευμένεςΣυμβάσεις)και/ήέχειουσιώδειςκαιάμεσεςαρνητικέςεπιπτώσειςστα έσοδα της ΕταιρείαςΑεροδρομίου.(ii)δημιουργείδυσμενήδιάκρισηειςβάροςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίου, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ή εργασιών της.(iii)τροποποιείτις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης ή καθιστάοποιεσδήποτε υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου, ήειδικάδικαιώματαπουέχουνπαρασχεθείστηνΕταιρείαΑεροδρομίουκατάτην παρούσαΣύμβαση, άκυρα ή μη εφαρμόσιμα, ή/και(iv) συνεπάγεται, όπουπροβλέπεταιστηνπαρούσαΣύμβασηότιοποιεσδήποτεΤεχνικέςΑπαιτήσειςθακαθορίζονταιγια οποιονδήποτεσκοπό με βάση οποιαδήποτε ημερομηνία,οποιαδήποτεμεταβολήστιςενλόγωΤεχνικέςΑπαιτήσειςγιατονσκοπόαυτόμετάαπόαυτή τηνημερομηνία εκτός αν πρόκειται για οποιαδήποτε μεταβολή σεοποιοδήποτεΠρότυπο σχετικό με την ασφάλεια ή την προστασία όπου υπήρξε ουσιωδώςαντίστοιχημεταβολήστουςκανονισμούςήταπρότυπαταεφαρμοζόμενασεδύοήπερισσότερουςδιεθνείςαερολιμένεςπουεξυπηρετούν 5 εκατομμύρια ή πρισσότερους επιβάτες κάθε χρόνο, ήστουςεκμεταλλευόμενους αυτά, σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας(εκτόςαπό την Ελλάδα) που συνεπάγεται απαίτηση μεαβολής οποιωνδήποτευφιστάμενων διευκολύνσεων στα εν λόγω αεροδρόμια.Το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσειτηνΕταιρείαΑεροδρομείου,σύμφωναμετο Άρθρο 32.3 (Αποζημίωση) υπό τον όρο ότι, όπου τοιαύτηυποχρέωση αποζημιώσεως ήθελε άλλως προκύψει δεν θα προκύψει εφόσον:5.2.1. νόμος, που παράγειουσιωδώςόμοιααποτελέσματαισχύειστηνπλειονότητακατ`αριθμότωνκρατώνμελώντηςΚοινότηταςήεφαρμόζεταιήεπηρεάζειτηνπλειοψηφίακατ`αριθμότωνδιεθνώναερολιμένωνπουεξυπηρετούν5εκατομμύριαή πρισσότερους επιβάτεςετησίως στην Κοινότητα ή/και5.2.2. τοιαύτη νομοθεσίαγιαναεκτελεσθείήεφαρμοσθείτοΚοινοτικό Δίκαιο.5.3.Στηνπερίπτωσηοποιασδήποτενομοθεσίαςτης οποίας δενδύναται να υπερισχύσει ηπαρούσαΣύμβαση,τοΕλληνικόΔημόσιο,ηΕταιρείαΑεροδρομίου, κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας και κάθε Μέτοχος θαθεωρείται ότι έχει συναινέσει στην τροποποίηση οποιασδήποτεκαιόλωντων διατάξεων της παρούσας Σύμβασης που δυνατόν να συγκρούονται με τιςδιατάξειςτηςνομοθεσίαςαυτής,ώστεοιδιατάξειςτηςπαρούσαςΣύμβασης να είναι πάντοτε σύμφωνες με την εν λόγω νομοθεσία.5.4. Το δίκαιοπουδιέπειτιςΕλεγχόμενεςαπότοΕλληνικόΔημόσιοεταιρείεςδεντυγχάνεικαιδεν θα τυγχάνει εφαρμογής στηνΕταιρεία Αεροδρομίου και στα Ελεγχόμενα από αυτή Πρόσωπα,έκαστοτωνοποίωνθαδιευθύνεταιωςεταιρείαιδιωτικούτομέα σύμφωνα με τιςδιατάξεις της παρούσας Σύμβασης και του Κυρωτικού Νόμου.

ΆΡΘΡΟ 6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

6.1. Η παρούσα Σύμβαση, τα Παραρτήματά της και το Καταστατικό θακυρωθούν με νόμο, άνευμεταβολήςήτροποποιήσεως,εντόςεννενήνταημερώναπότηςημερομηνίαςσύναψηςτηςπαρούσαςΣύμβασηςή τηςτοιαύτης μεταγενέστερης ημερομηνίας την οποία μπορεί να συμφωνήσουν ταΜέλη της Κοινοπραξίας.6.2. Η παρούσα Σύμβαση, τα Παραρτήματα της και το Καταστατικό θατεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους,μαζίμετονΚυρωτικόΝόμο,στηνΕφημερίδατης Κυβερνήσεως εκτός του Άρθρου 2.5(Επιστολές Παροχής Πιστώσεως), τωνΑρθρων6.2και6.5(ΗμερομηνίαΕναρξης)καιτου Άρθρου 38 (Υποχρέωση Τήρησης Απορρήτου) τα οποία θατεθούν αμέσως σε ισχύ.6.3.Εαν,μέχριτοτέλοςτηςενενηκοστήςημέραςαπότηνημερομηνίατηςπαρούσαςΣύμβασης,(ή εαν τούτο συμβαίνει αργότερα,μέχρι της ημέρας που έπεται πενθημέρου μετά τηνκύρωσητηςπαρούσαςΣύμβασης,τωνΠαραρτημάτωντηςκαιτου Καταστατικού σύμφωνα με το Άρθρο 6.1) τα Μέλη της Κοινοπραξίας δεν έχουν παραδώσει στοΕλληνικόΔημόσιοτιςΕπιστολές Παροχής Πιστώσεως σύμφωνα με το Άρθρο 2.5.1(α)(Επιστολές Παροχής Πιστώσεως) το Ελληνικό Δημόσιο θαδικαιούται[επίπλέον και επιφυλασσομένου του δικαιώματός του να απαιτήσει πληρωμή απότηνΑρχικήΕγγυήσηΣυμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 2.5.2. (ΕπιστολέςΠαροχής Πιστώσεως)] να καταγγείλει δι` εγγράφου ειδοποιήσεωςπροςταΜέλη της Κοινοπραξίας την παρούσα Σύμβαση.6.4.6.4.1.Εάν η Ημερομηνία Εναρξης δεν επέλθει κατά την ή πριν απότην150ηημέρααπότην ημερομηνία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, ηπαρούσα Σύμβαση θα λήγει, εκτός εάν τα Μέλη της Κοινοπραξίας επιλέξουνάλλως εγγράφως προ της εκπνοής της τοιαύτης χρονικής περιόδου, υπό τονόρο ότι τα Μέλη της Κοινοπραξίας δεν θα δύνανταιναεπιλέξουνάλλωςεανηΗμερομηνίαΕναρξηςδενεπέρχεταιλόγω του ότι οι ΕπιστολέςΠαροχής Πιστώσεως δεν παρεδόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωναμετοΑρθ. 2.5.1(α) (Επιστολές Παροχής Πιστώσεως) και υπό την προϋπόθεση ότιταΜέλητηςΚοινοπραξίαςδύνανταιμόνον να επιλέξουν ούτως, εάν ηισχύς της Αρχικής Εγγύησης Συμμετοχής ταυτοχρόνωςπαρατείνεταιούτωςώστεηΗμερομηνίαΛήξης αυτής να είναι δύο τουλάχιστον, ημέρες μετάτην λήξη της περιόδου κατά την οποίαν παρατείνεται η περιόδος των150ημερών.6.4.2. Εαν η παρούσα Σύμβαση λήξει σύμφωνα με το Άρθρο 6.4.1, ταΜέλητηςΚοινοπραξίαςδεν θα έχουν ούτε δικαιώματα ούτε υποχρεώσειςκατάτηνπαρούσαΣύμβασηήσύμφωναμεαυτήνήσύμφωναμετοΚαταστατικό,εκτόςτωνπροβλεπομένωνστο Άρθρο 6.5(ΗμερομηνίαΕναρξης) και το Άρθρο 38 (Υποχρέωση Τήρησης Απορρήτου).6.4.3.Αμέσως μόλις επέλθει η λήξη σύμφωνα με το Άρθρο 6.4.1.,το Ελληνικό Δημόσιο, [εφόσονοιΕπιστολέςΠαροχήςΠιστώσεωςέχουνπαραδοθεί σύμφωνα με το Άρθρο 2.5.1 (Επιστολές Παροχής Πιστώσεως)] θαεπιστρέψεισταΜέλη της Κοινοπραξίας τις Επιστολές Παροχής Πιστώσεωςχωρίς να έχουν εκταμιευθεί.6.5. Το Ελληνικό Δημόσιο καικάθεΜέλοςτηςΚοινοπραξίαςθακαταβάλουνκάθεεύλογηπροσπάθειαπροκειμένουνα διευκολύνουν τηνεπέλευσητηςΗμερομηνίαςΕναρξηςεντόςτουευλόγωςσυντομοτέρουχρονικού διαστήματος.6.6.ΣτηνπαρούσαΣύμβαση”Ημερομηνία Εναρξης” σημαίνει τηνπρώτη ημέρα κατά την οποία:6.6.1. τα Μέλη της Κοινοπραξίας θα έχουν παραδώσει στοΕλληνικόΔημόσιοτιςΕπιστολές Παροχής Πιστώσεως σύμφωνα με το Άρθρο 2.5.1(α)(Επιστολές Παροχής Πιστώσεως).6.6.2. η παρούσα Σύμβαση, τα Παραρτήματά της και τοΚαταστατικόέχουνκυρωθείμε νόμο χωρίς τροποποίηση ή μεταβολή και έχει εκδοθεί,σύμφωνα με τοΝομοθετικόΔιάταγμα2687/1953,ΕγκριτικήΠράξηδιαΠροεδρικούΔιατάγματοςόσοναφοράτηνπαρούσαΣύμβασηκαιταΠαραρτήματά της.6.6.3. η ΕυρωπαϊκήΕπιτροπήέχειγνωστοποιήσειστοΕλληνικόΔημόσιοκατάτρόποικανοποιητικόγι`αυτόκαιγιαταΜέλητηςΚοινοπραξίας ότι το Εργο ή οποιοδήποτε ζήτημα που ανακύπτειαπόαυτόείτε(α) δεν συνεπάγεται παροχή κρατικής ενίσχυσης υπό την έννοια τουάρθρου 92 της Συνθήκης Ιδρύσεως της Κοινότητας, είτε (β) έχειδεόντωςγνωστοποιηθείαπό το Ελληνικό Δημόσιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωναμε το άρθρο 93 της Συνθήκης αυτής και δενείναιμησυμβατόμετηνκοινήαγοράκατάτηνέννοιατουανωτέρου Άρθρου 92. Τα Μέλη τηςΚοινοπραξίας θα επιβεβαιώσουν εγγράφως στο Ελληνικό Δημόσιο εντός δέκαημερών από την λήψη της γνωστοποίησηςτηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπήςεάνείναιικανοποιημένοιήόχιαπότην εν λόγω γνωστοποίηση. Ελλείψειτοιαύτης επιβεβαίωσης εκ μέρους των Μελών της Κοινοπραξίαςεντόςτηςανωτέρωδεκαήμερηςπροθεσμίας,θατεκμαίρεταιότιταΜέλητηςΚοινοπραξίας είναι ικανοποιημένα.6.6.4. συμφώνως προς οποιαδήποτε γνωστοποίηση προς την ΕυρωπαϊκήΕπιτροπήκατάτονΚανονισμότουΣυμβουλίου4064/89περίτηςπροτιθέμενηςαπόκτησηςμετοχώντηςΕταιρείαςΑεροδρομίουήοποιουδήποτε ζητήματος που προκύπτει από αυτή.(α)ηΕυρωπαϊκήΕπιτροπήέχειγνωστοποιήσεισταΜέλητηςΚοινοπραξίαςήοποιαδήποτε από αυτά κατά τρόπο ευλόγως ικανοποιητικόγια το Ελληνικό Δημόσιο και τα Μέλη της Κοινοπραξίας απόφασηότιδενθαπροβείσε έναρξη διαδικασιών κατά το Άρθρο 6(1)(γ) του Κανονισμούτου Συμβουλίου 4064/1989, ή(β) σε περίπτωση που θα έχουν αρχίσει οι διαδικασίες σύμφωναμετο Άρθρο 6(1)(γ)του ως άνω Κανονισμού η Επιτροπή έχει χαρακτηρίσειτην συναλλαγή συμβατή με την Κοινή Αγορά σύμφωνα μετο Άρθρο 2(2)αυτού, κατά τρόπο ευλόγως ικανοποιητικό για το Ελληνικό Δημόσιο και ταΜέλη της Κοινοπραξίας, ή(γ)στην περίπτωση παραπομπής της συναλλαγής στις αρχές κράτουςμέλους,οιαρχέςαυτέςθαέχουναποφασίσεικατάτρόποευλόγωςικανοποιητικό για το Ελληνικό Δημόσιο και τα Μέλη της Κοινοπραξίας ότιη διαδικασία αποκτήσεως δύναται να προχωρήσει, και6.6.5. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει επίσημα γνωστοποιήσειστοΕλληνικόΔημόσιοκαι στα Μέλη της Κοινοπραξίας υπό την ιδιότητάτους ως Μετόχων ότι, υπό την επιφύλαξη της ικανοποιήσεως των όρωνπουπαρατίθενταιστοΠαράρτημα22 (Ε.Τ.Επ Ενδεικτικός Πίνακας `Ορων) θαπαράσχει δανειακή διευκόλυνση στην Εταιρεία Αεροδρομίου επίτηβάσειμιαςήπερισσοτέρωναναλυτικώνσυμβάσεωνχρηματοδότησηςπουαντανακλούν τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα22 (Ενδεικτικός Πίνακας `Ορων της ΕΤΕπ) άνευ ουδεμίαςαπαιτήσεωςγιατηλήψητυχόνπεραιτέρωδιαδικαστικώνενεργειώνσεσχέση με τηνΠεριβαλλοντικήΜελέτηήγιαοποιαδήποτεπεραιτέρωδιερεύνησηπεριβαλλοντικώνεπιπτώσεωνήπαρομοίουθέματος,εκτόςεάνάλλωςσυμφωνήσουν το Ελληνικό Δημόσιο και τα Μέλη της Κοινοπραξίας.

ΆΡΘΡΟ 7

ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

7.1. Ακίνητο:7.1.1.Με τη δημοσίευση του Κυρωτικού Νόμου στην ΕφημερίδατηςΚυβερνήσεωςτοΕλληνικόΔημόσιοθα καταστεί ο αποκλειστικός κύριοςολοκλήρουτουΑκινήτου[οτίτλοςτουοποίουπροσδιορίζεταιστοΠαράρτημα1,Τμήμα 2 (Τίτλος επί του Ακινήτου)] και θα απολαύει όλωντωνδικαιωμάτωνκυριότητος,κατοχήςκαινομήςεπίτουΑκινήτουελευθέρουκαιαπαλλαγμένουαπόκάθεΒάρος,καιόλες οι σχετικέςπράξεις και τίτλοι κυριότητος του Ακινήτου θα καταχωρηθούν δεόντως στοόνομα του Ελληνικού Δημοσίου στο βιβλίο ή σταβιβλίαμεταγραφώνπουαναφέρονται στον Κυρωτικό Νόμο.7.1.2. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι καθ`όλητη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου θα έχει την κυριότητα Ακινήτου καιδενθατομεταβιβάσειήτοδιαθέσει,καιδενθαεπιτρέψει ναυφίστανταιεπίτουΑκινήτουήεπίοποιουδήποτετμήματόςτουοποιοδήποτεΒάρος/Εξασφάλισηήοποιαδήποτεπραγματικήή προσωπικήδουλεία ή άλλα δικαιώματα οποιασδήποτε φύσεως που θίγουν ήπροσβάλουντηνκατοχήήτηνάσκησητωνδικαιωμάτων επί του Ακινήτου από τηνΕταιρεία Αεροδρομίου ή οποιοδήποτε έννομο συμφέρον επ`αυτού εκτόςαπόεκείνα που προβλέπονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.7.1.3.ΗΕταιρείαΑεροδρομίουθαεγείρειόλατακτίρια,κατασκευές ή άλλες εγκαταστάσεις που απαιτούνται για το ΕργοεπίτουΑκινήτουή, εαν η Εταιρεία Αεροδρομίου είναι σε θέση να αποδείξει στοΕλληνικόΔημόσιοότιοποιοδήποτετέτοιοκτίριο,κατασκευήήεγκατάστασηείναιευλόγωςαναγκαίαγια το `Εργο και δεν δύναται νακατασκευασθεί επί του Ακινήτου, τότε θα το κατασκευάζει σετμήματηςΖώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης που συνορεύει με το Ακίνητο, εκτός εάν ηΕταιρείαΑεροδρομίουδύναταινααποδείξειότιδενθαέπρεπε νασυνορεύει και ότι οι προϋποθέσεις του Άρθρου 7.1.4 θα πληρωθούν. Εάν ηΕταιρεία Αεροδρομίου αποδείξει ότι το σχετικό κτίριο, κατασκευή ή άλληεγκατάσταση είναι ευλόγως αναγκαία για το `ΕργοκαιδενδύναταινακατασκευασθείεπίτουΑκινήτου,τοαναγκαίοτμήματηςΖώνηςΠεριορισμένης Ανάπτυξηςθααπαλλοτριωθείεπ`ονόματιτουΕλληνικούΔημοσίου,με δαπάνες της Εταιρείας Αεροδρομίου, ώστε το σχετικό τμήματης Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης να δύναται να χρησιμοποιηθεί για τονσχετικό σκοπό και έτσι ώστε όλες οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις,άδειαςκαι συναινέσεις να παρασχεθούν για το σκοπό αυτό. Το σχετικό τμήμα τηςΖώνηςΠεριορισμένης Ανάπτυξης (είτε συνορεύει είτε όχι με το Ακίνητο)θα καταστεί τμήμα του Ακινήτου και θα περιληφθείστηνΕπικαρπία.Ηπληρωμήπουθαγίνειαπότην Εταιρεία Αεροδρομίου για την εν λόγωαπαλλοτρίωση θα θεωρείται ότι αποτελεί το αντάλλαγμασύμφωναμετηνΕπικαρπίαγιατοτμήμααυτότης Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης πουαπαλλοτριώθηκε κατ`αυτόν τον τρόπο.7.1.4. Εάν ηΕταιρείαΑεροδρομίουεπιθυμείτηναπαλλοτρίωσητμήματοςτηςΖώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης σύμφωνα με το Άρθρο 7.1.3(Ακίνητο) που δεν συνορεύει με το Ακίνητο, η ΕταιρείαΑεροδρομίουθαέχειμεριμνήσειήθασυμπεριλάβειστοαίτημαγιααπαλλοτρίωση,κατάλληλο και πρόσφορο δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης επί του τμήματος ήτων τμημάτων της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης μεταξύ του Ακινήτου καιτου Τμήματος τηςΖώνηςΠεριορισμένηςΑνάπτυξηςπουαπαλλοτριώθηκεσύμφωναμετο Άρθρο 7.1.3τοοποίοκαιθα αποτελέσει τμήμα τουΑκινήτου.7.1.5. Εάν το κόστος που αναλήφθηκε από την Εταιρεία ΑεροδρομίουγιατηναπαλλοτρίωσητμήματοςτηςΖώνηςΠεριορισμένηςΑνάπτυξηςσύμφωνα με το Άρθρο 7.1.3 (Ακίνητο) δεν έχει αποσβεσθεί προ της λήξεωςτηςΣυμβατικήςΠεριόδου(μεβάσητηδιάρκειατωνπεριουσιακώνστοιχείων που θα κτισθούν ή κατασκευασθούν στην εν λόγω εδαφική έκτασηκαι σύμφωνα με τις συνήθεις λογιστικές αρχές της Εταιρείας Αεροδρομίουγια την απόσβεση τοιούτων περιουσιακών στοιχείων), το Ελληνικό Δημόσιοθα καταβάλλει στην Εταιρεία Αεροδρομίου το ποσόν που δεν έχει έως τότεαποσβεσθεί εκτός αν η παρούσα Σύμβαση καταγγελθεί προ τηςλήξεωςτηςΣυμβατικής Περιόδου.7.2. Επικαρπία:7.2.1. Το Ελληνικό Δημόσιο συνιστά με την παρούσα επικαρπία υπέρτηςΕταιρείας Αεροδρομίου για τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου επίολοκλήρουτουΑκινήτουκαιεπίόλωντωνκτιρίων,κατασκευών,εγκαταστάσεωνκαιλοιπώνεμπραγμάτωνκαιακινήτωνπεριουσιακώνστοιχείωνπουθαευρίσκονταιεκάστοτεστοΑκίνητο(“ΠροσθήκεςΕπικαρπίας”).ΗΕταιρείαΑεροδρομίουσανΕπικαρπωτής, θα έχει τοαποκλειστικόδικαίωμαχρήσεωςκαικατοχήςτουΑκινήτουκαιτωνΠροσθηκώνΕπικαρπίαςγιαοποιαδήποτε χρήση, δραστηριότητα ή εργασίαπου επιτρέπεται σύμφωνα με το Άρθρο 2.2.4(ΕταιρείαΑεροδρομίουκαιΜέληΚοινοπραξίας) ή το Άρθρο 3.1 (Χορήγηση Δικαιωμάτων). Οποιαδήποτεχρήση του Ακινήτου ή/και τωνΠροσθηκώνΕπικαρπίαςόπωςεπιτρέπεταικατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή θα είναι και θα ερμηνεύεταιπάντοτεότιείναισύμφωνημεταΑρθρα1142 και 1148 του ΑστικούΚώδικα, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια χρήση, δραστηριότηταή εργασία θα αξιοποιεί και δεν θα παρεμποδίζει μεοποιονδήποτετρόποκαισεοποιονδήποτεχρόνο τη μελέτη, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σελειτουργία,συντήρηση,λειτουργία,διοίκησηή/καιανάπτυξητουΑεροδρομίουόπωςπροβλέπεταιστοΧωροταξικόΣχέδιοήτοΣχέδιοΑνάπτυξης και υπό τηνπεραιτέρωπροϋπόθεσηότιοποιαδήποτετέτοιαχρήση,δραστηριότητα ή εργασία θα συμμορφώνεται από κάθε άποψη και θαείναι σύμφωνη με το εκάστοτε ισχύον και εφαρμοστέο δίκαιο.7.2.2. Το αντάλλαγμα που θα πρέπει να καταβληθεί ή να δοθείαπότηνΕταιρείαΑεροδρομίου στο Ελληνικό Δημόσιο (α) για τη σύσταση τηςΕπικαρπίας και (β) για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν και τα έξοδαπουαναλήφθηκαν, πριν από την Ημερομηνία Εναρξης από ή/και για το ΕλληνικόΔημόσιοεν σχέσει με το Ακίνητο, την παρούσα Σύμβαση και την ΕταιρείαΑεροδρομίουγιατουςσκοπούςτουΕργου,συμπεριλαμβανομένων(ενδεικτικώς)τωνσχετικώνμε την πρόσληψη επαγγελματικών συμβούλωνκαι της απόδοσης των διαφόρων σχετικών δαπανών των μερώνθαείναιηπαροχήαπότηνΕταιρεία Αεροδρομίου προς το Ελληνικό Δημόσιο του 55τοιςεκατότωνΚοινώνΜετοχώνπουθαεκδοθούνωςολοσχερώςαποπληρωθείσεςσύμφωναμετο άρθρο 5.1 του Καταστατικού. Η ΕταιρείαΑεροδρομίου υποχρεούται να καταβάλει στα Μέλη της Κοινοπραξίας όλαταεύλογα και αποδεικνυόμενα από παραστατικά γενικά έξοδα που αναφέρονταιστηναπό16Ιουλίου 1993 Επιστολή Προσφοράς (όπως τροποποιήθηκε προτης υπογραφής της παρούσας Σύμβασης) και οιοποίεςπραγματοποιήθηκανοποτεδήποτεπριναπότηνΚύρωσητηςπαρούσαςΣύμβασης,τωνΠαραρτημάτων τηςκαιτουΚαταστατικούσύμφωναμετο Άρθρο 6.1(ΗμερομηνίαΕναρξης).Εάνεπέλθειη Ημερομηνία Εναρξης η ΕταιρείαΑεροδρομίουθαέχειτηνυποχρέωσηνακαταβάλεισταΜέλητηςΚοινοπραξίαςόλατα εύλογα και αποδεικνυόμενα από παραστατικά γενικάέξοδα (out-of-pocket expenditures) πουπραγματοποιήθηκανμεταξύτηςημερομηνίαςκύρωσηςτηςπαρούσας Σύμβασης, των Παραρτημάτων της καιτου Καταστατικού σύμφωνα με το Άρθρο 6.1 (Ημερομηνία Εναρξης) καιτηςΗμερομηνίαςΕναρξηςαπόταΜέλητηςΚοινοπραξίας σε σχέση με τηνμελλοντική οργάνωση και διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων της ΕταιρείαςΑεροδρομίου(καιεξαιρουμένωνειδικώτεραοποιωνδήποτεεξόδωνσχετίζονταιμε την μελέτη, κατασκευή, ολοκλήρωση ή θέση σε λειτουργίατουΑεροδρομίουήταοποίαάλλωςευρίσκονταιεντόςπλαισίουοποιασδήποτεεκτωνΕξειδικευμένων Συμβάσεων). Επιπροσθέτως, εάν τοΕλληνικό Δημόσιο το ζητήσει η Εταιρεία ΑεροδρομίουθαυποχρεωθείνακαταβάλειστηδεύτερηΚοινοπραξίαμε την οποία το Ελληνικό Δημόσιοεπίσης διαπραγματεύθηκε την ανάπτυξη τουΑεροδρομίουταεύλογακαιαποδεικνυόμενα από παραστατικά γενικά έξοδα στα οποία αυτή υπεβλήθη σεσχέσημετις διαπραγματεύσεις αυτές υπό την προϋπόθεση ότι η ανωτέρωκαταβολή δεν θα υπερβεί τα 1,2 εκατομμύρια ECU.7.2.3. Εκτος αν άλλως ρητώς ορίζεταιστηνπαρούσαΣύμβαση,ηΕταιρείαΑεροδρομίου, σαν Επικαρπωτής, θα είναι υπεύθυνη και θα φέρειόλα τα έξοδα ή τις δαπάνες (τακτικέςήέκτακτες)σεσχέσημετηνΕπικαρπία,τις Προσθήκες Επικαρπίας ή/και την άσκηση από την ΕταιρείαΑεροδρομίουοποιωνδήποτεδικαιωμάτωνσύμφωναμετηνΕπικαρπία(περιλαμβανομένωνοποιωνδήποτε δαπανών που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη τουΑκινήτου ή/και τωνΠροσθηκώνΕπικαρπίας),αποκλειομένηςρητώςτηςεφαρμογής του Άρθρου 1157 του Αστικού Κώδικα.7.2.4.Με τη λήξη ή την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης (είτελόγω παρόδου του χρόνου είτε λόγωκαταγγελίαςήοποιασδήποτεάλληςαιτίας)θαλήγειαυτομάτως η Επικαρπία οπότε το Ελληνικό Δημόσιο θαλάβει στην κατοχή του το Ακίνητο μαζί με όλες τις Προσθήκες Επικαρπίαςκαι θα απολαύει όλων των δικαιωμάτων κυριότητος, νομής και κατοχής επίτου Ακινήτου και των Προσθηκών Επικαρπίας άνευοποιασδήποτεπληρωμήςκαιελεύθερααπόκάθεβάρος,αλλάεπιφυλασσομένωνοποιωνδήποτεΔικαιωμάτων Αεροδρομίου που χορηγήθηκαν σύμφωναμετο Άρθρο 13.1.2(Δικαιώματα Αεροδρομίου).7.3. Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης7.3.1.Γιαλόγουςπεριβαλλοντικούςκαιασφάλειας,γιανααποφευχθούν συγκρουόμενεςχρήσειςγηςκαιγιαναεξασφαλιστείηαρμόζουσα ισορροπία στη χρήση γης, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει τηνυποχρέωση, επιφυλασσομένων των όσων προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση,[συμπεριλαμβανομένων,ενδεικτικώς,τωνόσωνπροβλέπονται στο Άρθρο 13.4.2 (β) (Ολυμπιακή)] για όσο χρόνο διαρκεί η Συμβατική Περίοδος, ναεξασφαλίσει ότι (α) ουδέν τμήμα της Ζώνης ΠεριορισμένηςΑνάπτυξηςθαπεριληφθείσε οποιοδήποτε Σχέδιο Πόλεως και (β) ουδεμία συγκατάθεση ήάδεια θα χορηγηθεί για την χρήση, ανέγερσηήκατασκευήοποιουδήποτεκτιρίου,κατασκευάσματος ή άλλης εγκατάστασης στην Ζώνη ΠεριορισμένηςΑνάπτυξηςεκτόςόσωνπροσδιορίζονταιστοΠαράρτημα1,Τμήμα3,παράγραφοι1και2(Χρήσεις).Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει τηνυποχρέωση να λάβει εκείνα τα μέτραπουευλόγωςαπαιτούνταιγιαναεξασφαλισθείητήρησητου κανονισμού χωροταξίας και του οικοδομικούκανονισμού, που είναι εφαρμοστέοι στηνΖώνηΠεριορισμένηςΑνάπτυξηςκαινααποζημιώσει την Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το Άρθρο 32.3(Αποζημίωση)γιακάθεπαράλειψητήρησηςτωνενλόγωκανονισμώνχωροταξίαςκαιοικοδομικού,υπότηνπροϋπόθεσηότιηΕταιρείαΑεροδρομίου θα ειδοποιήσειτοΕλληνικόΔημόσιοεντόςτουευλόγωςσυντομώτερουχρονικούδιαστήματοςαφότουλάβειγνώσητης έναρξηςοποιασδήποτε κατασκευής και δεν θα δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωναμετηνπαρούσασεσχέσημετηνανέγερσηοποιουδήποτεκτιρίουήκατασκευάσματος κατά παράβαση οποιουδήποτε από τους κανονισμούς αυτούςχωροταξίαςήοικοδομικού,εκτόςανέχεισχετικάειδοποιήσειτοΕλληνικό Δημόσιο εντός έξι μηνών από της ανεγέρσεως τοιούτου κτιρίου ήκατασκευάσματος.ΗΕταιρείαΑεροδρομίουδενθα ευθύνεται για τηνπληρωμή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε οποιοδήποτε Πρόσωπο όσοναφοράήσεσχέσημε την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 7.3.1.7.3.2.ΤοΕλληνικόΔημόσιοαναλαμβάνειτηνυποχρέωσηναεξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε κτίρια ή εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαναπόή για την Ολυμπιακή στην Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης, σχετικά μετουςδιαδρόμουςαπογείωσης/προσγείωσηςκαιτροχοδρόμησηςστοΑεροδρόμιο,όπωςεμφανίζονταιστα σχέδια της Χωροταξικής Μελέτης μετίτλο “Γενική Διάταξη Αεροδρομίου Φάση Τ6” στο Σχέδιο Ανάπτυξης,κατάτην διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου:(α)δενθαπεριορίζουν ή παρακωλύουν την κατασκευή, επέκταση,ανάπτυξη και/ή χρήση αυτών(β) θα συμμορφούνται προς όλουςτουςεφαρμοστέουςκανονισμούςπρότυπαπερίεξάλειψηςεμποδίουτουICAO(συμπεριλαμβανομένουενδεικτικώς του Προσαρτήματος14)καιλοιπέςαπαιτήσειςασφάλειαςαεροπλοϊας που εκάστοτε ισχύουν.(γ) δεν θα εμποδίζουν ή περιορίζουν την απογείωση και προσγείωσηαεροσκαφών στο Αεροδρόμιο.7.3.3.Σε σχέση με την απαλλοτρίωση σύμφωνα με το Άρθρο 7.1.3.(Ακίνητο) το Άρθρο 13.4.2.(β)(Ολυμπιακή)ήτο Άρθρο 19.1.5.(Επέκταση Αεροδρομίου):(α)οι διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971 και οποιαδήποτε άλλη διάταξηοποιουδήποτε νόμου σχετικού με απαλλοτρίωση δεν θα εφαρμόζεται κατά τομέτρο που αντίκειται στους όρους της παρούσας Σύμβασης, και(β) η πληρωτέαγιατηνενλόγωαπαλλοτρίωσηαποζημίωσηθαπροσδιορίζεταισεπρώτοκαιτελευταίοβαθμό από το Εφετείο Αθηνώνκατ`εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 του Άρθρου 20 του Ν.Δ. 797/1971. Ηεφαρμογήτηςπαραγράφου2του Άρθρου20τουίδιουΝομοθετικούΔιατάγματος αποκλείεται ρητώς.7.4.Τροποποίηση:Οιδιατάξεις του παρόντος Άρθρου 7 (ΑκίνητοκαιΖώνηΠεριορισμένηςΑνάπτυξης)δύνανταινατροποποιηθούν,συμπληρωθούν ή μεταβληθούν μόνο μετά από συμφωνία μεταξύ της ΕταιρείαςΑεροδρομίου και του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από τον ΥπουργόΕθνικήςΟικονομίας,κυρούμενημεΠροεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθείμετά από πρόταση του Υπουργού αυτού.

ΆΡΘΡΟ 8

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8.1. Τεχνικές Απαιτήσεις και Χωροταξικό Σχέδιο:8.1.1. Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα εξασφαλίσει ότι οι Εργασίες,ημελέτη,κατασκευή,ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του Αεροδρομίουή/και οποιαδήποτε Απαιτούμενη Επέκταση και όλεςοιεργασίες,υλικά,εξοπλισμός,συστήματακαιδιαδικασίεςπουσχετίζονταιμ`αυτές θαανταποκρίνονται στις Τεχνικές Απαιτήσειςκαιθαείναισύμφωνεςμεαυτές.8.1.2. Το Χωροταξικό Σχέδιο δύναται να τροποποιηθεί μόνο σύμφωναμετηδιαδικασίαπουκαθορίζεταιστοΠαράρτημα3,Τμήμα1(Τροποποιήσεις στο Χωροταξικό Σχέδιο).8.2. Μελέτη:8.2.1. Η Εταιρεία Αεροδρομίου:(α) θακαταρτίσει,ήθαεξασφαλίσειτηνκατάρτισηΣχεδίωνΓενικήςΜελέτης(εκτόςτωνΕξειδικευμένων Σχεδίων Γενικής Μελέτης)σύμφωνα με τις διατάξειςτουΠαραρτήματος3,Τμήματος2(ΓενικέςΜελέτες),και,εκτόςεάνηΥΠΑκατόπιναιτήσεωςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίου έχει άλλωςεγκρίνειταενλόγωσχέδια(καιδιατηςπαρούσας εξουσιοδοτείται να πράξει τούτο αν της ζητηθεί), θα υποβάλλειεκάστοτεταενλόγωΣχέδιαΓενικήςΜελέτης(καιοποιεσδήποτεπροτιθέμενες μετατροπές, μεταβολές ή προσθήκες στα Σχέδια αυτάήσταΕξειδικευμέναΣχέδιαΓενικήςΜελέτης)στηνΑνεξάρτητηΕπιτροπήΑναθεώρησης προς έγκριση απόαυτήσύμφωναμετιςδιαδικασίεςπουκαθορίζονταιστοΠαράρτημα3, Τμήμα 2 (Γενικές Μελέτες) σε όλες τιςπεριπτώσεις προτηςενάρξεωςτωνΕργασιώνγιατιςοποίεςέχουνκαταρτισθεί, και(β) θα καταρτίσει ή θα εξασφαλίσει την κατάρτιση Σχεδίων ΜελέτηςΕφαρμογήςπου έχουν σχέση με όλες τις φάσεις των Εργασιών και, αμέσωςμετά την κατάρτιση εκάστου των εν λόγωΣχεδίωνΜελέτηςΕφαρμογήςήομάδαςΣχεδίωνΜελέτης Εφαρμογής, θα υποβάλλει στην Υ.Π.Α. αντίγραφαόλων των εν λόγω ΣχεδίωνΜελέτηςΕφαρμογής(καικάθεπροτιθέμενηςτροποποίησης,μετατροπήςήπροσθήκηςσεαυτά)σύμφωναμετιςδιαδικασίεςπουπροβλέπονταιστοΠαράρτημα3,Τμήμα3(ΣχέδιαΕφαρμογής),σε όλες τις περιπτώσεις προ της ενάρξεως των Εργασιών γιατις οποίες έχουν καταρτισθεί.8.2.2. (α) Κανένα Εξειδικευμένο Σχέδιο Γενικής Μελέτης ή ΤεχνικήΠεριγραφή και κανένα Σχέδιο Γενικής Μελέτης, που έχει εγκριθεί σύμφωναμε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα 3, Τμήμα 2(ΓενικέςΜελέτες)δενδυναται(εκτόςανηΥ.Π.Α.άλλωςεγκρίνειτηντροποποίηση, μεταβολή ήπαρέκκλιση)νατροποποιηθεί,μεταβληθείήαποκλίνειπαράμόνοεφόσονησκοπούμενημεταβολή,τροποποίηση ήπαρέκκλιση έχει υποβληθεί στην ΑνεξάρτητηΕπιτροπήΑναθεώρησηςπροςέγκρισησύμφωναμε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα 3,Τμήμα 2 (Γενικές Μελέτες).(β) Κανένα Σχέδιο Μελέτης Εφαρμογής δεν δύναται νατροποποιηθείήμεταβληθείήνα γίνει παρέκκλιση από αυτό εκτός από τη σκοπούμενητροποποίηση, μεταβολή ή παρέκκλιση που θα έχει υποβληθείστηνΥ.Π.Α.σύμφωναμετις διαδικασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα 3, Τμήμα 3(Μελέτες Εφαρμογής).8.2.3.ΟύτεηυποβολήοποιουδήποτεΣχεδίουήΕγγράφου(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, οποιωνδήποτε Επιβεβαιωτικών Σχεδίωνπουθαέχουνυποβληθείσύμφωνα με το Παράρτημα 3, Τμήμα 3 (ΜελέτεςΕφαρμογής) κατ`εφαρμογή οποιαδήποτε διάταξης της παρούσαςΣύμβασηςήσύμφωνα με αυτή ή κατΆλλο τρόπο, ούτε η έγκριση ή απόρριψή τους, ούτεηυποβολή σχετικών ερωτημάτων, ούτε η προβολή αντιρρήσεων ή η υποβολήσχολίων, προτάσεων ή συστάσεων επ`αυτών απότηνΑνεξάρτητηΕπιτροπήΑναθεώρησης,τηνΥ.Π.Α., ή οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο, ούτε η έκδοση ήμη έκδοση Γνωστοποίησης Απόρριψης σύμφωνα με το Παράρτημα 3, Τμήμα3,παράγραφος(Η)(Μελέτες Εφαρμογής) θα έχει αρνητικές επιπτώσεις ή θαεπηρεάσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσειςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίουκατάτηνπαρούσαΣύμβαση, από τις οποίες δεν δύναται να απαλλαγεί ήαποδεσμευθείκαιοιοποίεςμεκανένατρόποδενδύνανταινατροποποιηθούν, εκτός της περιπτώσεως που:(α)η Εταιρεία Αεροδρομίου δύναται να στηρίζεται σε οποιαδήποτεεπιβεβαίωση παρεχόμενη από την Υ.Π.Α.,σεσχέσημετησυμβατότηταΕπιβεβαιωτικούΣχεδίουμε οποιαδήποτε Τεχνική Απαίτηση σύμφωνα με τοΠαράρτημα 3, παράγραφος (Β) (1) (γ) (Μελέτες Εφαρμογής)υπότονόροότιηΕταιρείαΑεροδρομίουζητώνταςτηνενλόγωεπιβεβαίωσησυμμορφώθηκε πλήρως προς τις απαιτήσεις της παραγράφου αυτής(Β)(1)(γ) και προς οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις κατά την παρούσα Σύμβαση σεσχέση με αυτές, και(β)ταΕξειδικευμέναΣχέδιαΓενικώνΜελετών και όλα τα άλλαΣχέδιαΓενικώνΜελετών,ΣχέδιαΜελετώνΕφαρμογήςκαιΤεχνικέςΠεριγραφέςπου έχουν εγκριθεί ή λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί σύμφωναμε τους όρους της παρούσας θα θεωρούνται για όλουςτουςσκοπούςκαικαθοιονδήποτεχρόνονμετάταύτα ότι πληρούν τις Τεχνικές Απαιτήσειςεκτός από την περίπτωση που αποδεικνύεται οποτεδήποτε μετάταύταότιτα σχετικά Εξειδικευμένα Σχέδια Μελέτης, τα Σχέδια Γενικής Μελέτης, ταΣχέδια Μελέτης Εφαρμογής, ή/και οι Τεχνικές Περιγραφές δεν πληρούν τιςΤεχνικέςαπαιτήσεις,ήηΥ.Π.Α.,αποδείξειστησυνέχειαότιοποιοδήποτε κτίριο, κατασκεύασμα ή εγκατάσταση στο οποίο αναφέρεται ταεν λόγω σχέδια ή/καιοιΤεχνικέςΠεριγραφέςδενκατασκευάσθηκεήεγκαταστάθηκεσύμφωναμε τα Πρότυπα ή δεν λειτουργεί στα πλαίσια τωνπροδιαγραφών που θέτουν σε σχέση με αυτά οι Τεχνικές Απαιτήσεις.8.2.4. ΗΕταιρείαΑεροδρομίουθαεξασφαλίσειότι,απότηνημερομηνία που δημιουργήθηκαν τα σχετικά στοιχεία και Εγγραφα, είτε θαέχειπλήρηκαι ελεύθερα βαρών Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επίτωνΕξειδικευμένωνΣχεδίωνΓενικώνΜελετών,τωνΣχεδίωνΓενικώνΜελετών, των Σχεδίων Μελετών Εφαρμογής, των Επιβεβαιωτικών Σχεδίων καιόλωντωνάλλωνστοιχείωνκαι Εγγράφων που δημιουργήθηκαν από ή γιαλογαριασμό της Εταιρείας Αεροδρομίου για τους σκοπούς του Εργου,είτεθα έχει αμετάκλητη, απαλλαγμένη καταβολής δικαιωμάτων, μη αποκλειστικήκαι μεταβιβάσιμη άδεια, που θα παρέχει το δικαίωμα χορήγησης περαιτέρωαδειώνκαιτοδικαίωμααντιγραφής,αναπαραγωγής,τροποποίησης,μετάφρασης, και χρήσης όλων των ως άνω σχεδίων, στοιχείων και Εγγράφωνγια οποιοδήποτε σκοπό που συνδεέται με το Εργο.8.3. Κατασκευή:8.3.1. Δεν θα αρχίσει η κατασκευή κανενόςμέρουςτωνΕργασιώνμέχριςότουκαταρτισθούνόλα τα αναγκαία Σχέδια Γενικής Μελέτης πουσχετίζονται με το μέρος αυτό των Εργασιών και, εκτός από την περίπτωσητων Εξειδικευμένων ΣχεδίωνΓενικώνΜελετών,μέχριςότουεγκριθούνσύμφωναμε τις διαδικασίες που προσδιορίζονται στο Παράρτημα 3, Τμήμα2 (Γενικές Μελέτες) καιέωςότουόλατααναγκαίαΣχέδιαΜελέτηςΕφαρμογήςπουσχετίζονταιμετομέροςαυτό των Εργασιών θα έχουνυποβληθεί στην Υ.Π.Α., σύμφωνα με τις διαδικασίες πουπροσδιορίζονταιστοΠαράρτημα3, Τμήμα 3 (Μελέτες Εφαρμογής). Η Εταιρεία Αεροδρομίουδύναται να αρχίσει οποιοδήποτε μέρος των Εργασιώνμόλιςκαταρτισθούνκαιεγκριθούνόλατα αναγκαία Σχέδια Γενικής Μελέτης που αφορούν τοτμήμα αυτό των Εργασιών,εκτόςτηςπεριπτώσεωςτωνΕξειδικευμένωνΣχεδίωνΓενικήςΜελέτης,καιόλατααπαραίτηταΣχέδιαΜελέτηςΕφαρμογής που αφορούν τοτμήμααυτότωνΕργασίωνέχουνυποβληθείκατ`αυτόντοντρόπο,υπότον όρο ότι οποιαδήποτε τέτοια έναρξη τωνεργασιών δεν θα επηρεάζει τις υποχρεώσειςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίουκατά το Άρθρο 8.2 (Μελέτη).8.3.2.ΗΕταιρείαΑεροδρομίου θα εξασφαλίσει ότι η κατασκευή,ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του Αεροδρομίου θα είναι σύμφωνημετιςΤεχνικέςΑπαιτήσεις, με τα Εξειδικευμένα Σχέδια Γενικής Μελέτης,τις Τεχνικές Περιγραφές, τα Σχέδια Γενικής Μελέτης που έχουνεγκριθείσύμφωνα με το Άρθρο 8.2 (Μελέτη) και το Παράρτημα 3, Τμήμα 2, (ΓενικέςΜελέτες)καιμε όλα τα Σχέδια Μελέτης Εφαρμογής που υποβλήθηκαν στηνΥ.Π.Α., και τροποποιήθηκαν ή μεταβλήθηκαν, εάν τούτο κρίθηκε αναγκαίο,σύμφωνα με το Άρθρο 8.2 (Μελέτη) και το Παράρτημα 3, Τμήμα 3(ΜελέτεςΕφαρμογής).8.3.3.Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα οργανώσει το Ακίνητο, κατά τηνπερίοδο της κατασκευής, σε σχέση με τη λήψη μέτρων πρόληψηςκινδύνου,προστασίαπυρός,ασφάλεια,μεταφορές,παράδοσηπροϊόντων,υλικά,μηχανικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, έλεγχο της ρύπανσης,διατήρησηκατάλληλουπροσωπικούκαισχέσειςμε τα εργατικά σωματεία και τουςεργαζόμενουςκαθώςκαιτιςγενικέςυπηρεσίεςεργοταξίου,περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των προσβάσεων προς και εις το Ακίνητο,τηςδιάθεσηςχώρου για τα γραφεία και συγκροτήματα των εργολάβων καιυπεργολάβων και του περιορισμού τηςπρόσβασηςστοΑκίνητομόνοσεεξουσιοδοτημέναΠρόσωπακαιθα συντάξει και εκδόσει εγχειρίδιο στηνΥ.Π.Α. που θα είναι αρμόδια να το εγκρίνει. Η Υ.Π.Α. θα εξετάσειτουςκανόνεςκαικανονισμούςμόνο για να ελέγξει τη νομιμότητά τους και,υπό την επιφύλαξη αυτή,θατουςεγκρίνει,αλλάχωρίςοποιαδήποτεευθύνη ή δέσμευση σχετικά με αυτούς, τη νομιμότητά τους ή άλλως.8.3.4.ΗΕταιρείαΑεροδρομίουθαεξασφαλίσειότιγιατιςΕργασίες θα χρησιμοποιούνται μόνο καινουργή υλικά και προϊόντακαλής,εμπορεύσιμηςποιότητας,τα οποία θα έχουν παραχθεί και κατασκευασθείσύμφωνα με τις Τεχνικές Απαιτήσεις και ότιόληηεργασίαθαείναισύμφωνημετιςΤεχνικέςΑπαιτήσειςκαιμεσωστήκατασκευαστικήπρακτική εφαρμοστέα κατά το χρόνο της κατασκευής καιότικάθετμήματωνΕργασιώνθαείναιτοκατάλληλογιατονσκοπό για τον οποίοαπαιτείται όπως προβλέπεται ή όπως δυνατόν ευλόγως να προκύπτει από τοΧωροταξικό Σχέδιο και το Σχέδιο Ανάπτυξης.8.3.5. (α) Το Ελληνικό Δημόσιο, υπό τον όρο ότι θα λάβειεύλογηειδοποίησηπουθαζητάτο σχετικό δικαίωμα, θα παράσχει (εκτός τωνόσων προβλέπονται στην παράγραφο (β)κατωτέρω),αλλάμεέξοδατηςΕταιρείας Αεροδρομίου και εγκαίρως (i) όλα τα δικαιώματα πρόσβασης καιοδούςπρόσβασηςκαιοδούςπρόσβασηςπου ευλόγως ζητούνται για τηνκατασκευή του Αεροδρομίου, (ii) ηλεκτρικό, νερό και λοιπές παροχές στοΑκίνητοκατάτηδιάρκειατηςκατασκευήςτουΑεροδρομίουόπωςκαθορίζονταιστοΧωροταξικό Σχέδιο, (iii) όλα τα αναγκαία δικαιώματαιδιοκτησίας,εξουσιοδοτήσεις,άδειεςκαισυναινέσειςγιαναεκτελεσθούν όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο Χωροταξικό Σχέδιο πουπρόκειταιναγίνουνέξωαπότοΑκίνητοκαινα κατασκευάσει καισυντηρήσει όλεςτιςεγκαταστάσειςπουαναφέρονταιστοΧωροταξικόΣχέδιοπουθαβρίσκονταιέξωαπότοΑκίνητο και (iv) όποια άλλαδικαιώματαπρόσβασης,οδώνπρόσβασης,δικαιώματαιδιοκτησίας,ηλεκτρικό, νερό και λοιπές παροχές που θα δύνανται ευλόγως να ζητηθούναπότηνΕταιρείαΑεροδρομίου ή από οποιονδήποτε από τους εργολάβουςτης ή υπεργολάβους της για τηνκατασκευήτουΑεροδρομίου,υπότηνπροϋπόθεσηότι, επιφυλασσόμενης οποιασδήποτε υποχρέωσης που μπορεί ναέχει για τηνπαροχήδικαιωμάτων(καιεάντούτοπροβλέπεταιστηνπαράγραφο(β)κατωτέρωκαιτηνπληρωμή αυτών) που απαιτούνται γιαοποιαδήποτεεργασίαβελτίωσηςήδιαπλάτυνσηςοποιασδήποτεοδούπρόσβασης,σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα υποχρεωθεί ναεκτελέσει,ήναπληρώσειγιαοποιεσδήποτεεργασίεςβελτίωσηςήδιαπλάτυνσης σχετικά με οποιεσδήποτε οδούς πρόσβασης.(β)Το Ελληνικό Δημόσιο θα χορηγήσει εγκαίρως με δικά του έξοδα(υπό την προϋπόθεση ότι, επιφυλασσόμενης οποιασδήποτε υποχρεώσεωςπουμπορείνα έχει για την παροχή και πληρωμή δικαιωμάτων που απαιτούνταιγια το σκοπό οποιωνδήποτε έργων βελτίωσης ή διαπλάτυνσης σεσχέσημεοποιεσδήποτεοδούςπροσβάσεως,δενθα υποχρεωθεί να εκτελέσει ή ναπληρώσει για οποιαδήποτε έργα βελτίωσης ήδιαπλάτυνσηςσεσχέσημεοποιαδήποτεοδόπροσβάσεως)τα ειδικά δικαιώματα και θα προβεί στιςσυγκεκριμένες ενέργειεςπουαναφέρεταιστοΧωροταξικόΣχέδιοσαναναγκαίες,και για τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο συμφώνησε ότι είναιαναγκαίεςγιατηνκατασκευήτουΑεροδρομίουκαιοιοποίεςπροσδιορίζονται στο Παράρτημα 5, Τμήμα 3 (Δικαιώματα Κατασκευής).(γ) Το Ελληνικό Δημόσιο, με δαπάνες του και οσάκις είναι δυνατόνναζητήσειτούτοηΕταιρείαΑεροδρομίου(αλλάυπό την επιφύλαξηεύλογης ειδοποίησης), θα απομακρύνεικαιθαεπανατοποθετήσει,όπωςείναι αναγκαίο, όλες τις γραμμές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλαεναέρια δίκτυα και καλώδια στο Ακίνητο ή επάνω από αυτό.8.3.6.ΓιατουςσκοπούςτηςπαρούσαςΣύμβασης,η ΕταιρείαΑεροδρομίου θα θεωρείται ότι:(α) έχει επιθεωρήσει το Ακίνητο και την περιοχή γύρω από αυτό,(β) επιφυλασσομένου του Άρθρου 8.3.8 έχειμείνειικανοποιημένηαπότο είδος των κλιματολογικών, υδρολογικών και γενικών συνθηκών τουΑκινήτου, από τη φύση του εδάφους και του υπεδάφους, από τη μορφήκαιτη φύση του Ακινήτου, από τη φύση των υλικών (είτε φυσικών είτε άλλων)πουθαεκσκαφούνκαιαπό τη φύση της μελέτης, της εργασίας και τωνυλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των Εργασιών.(γ) έχει μείνει ικανοποιημένηαπόταμέσαεπικοινωνίας,τηνπρόσβασηπροςτοΑκίνητοκαιτιςρυθμίσειςεπί του Ακινήτου πουδύναται να ζητήσει ή που άλλωςδυνατόνναείναιαναγκαίεςγιατημελέτη, κατασκευή, ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του Αεροδρομίου.(δ)έχειμείνειικανοποιημένη από τις Τεχνικές Απαιτήσεις καιόλους τους σχετικούς κανονισμούς, πρότυπα καισυνιστώμενεςπρακτικέςκαι διαδικασίες της Υ.Π.Α., της FAA και της ICAO (και σε σχέση με τουςκανόνεςδόμησης,ταδημόσια έργα και άλλα συναφή θέματα, (Γερμανία)και οποιαδήποτε άλλη σχετικήυπηρεσίαήοργανισμόκαιόλουςτουςσχετικούς νόμους και(ε) υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 8.3.8, έχει γενικά συγκεντρώσειγιαλογαριασμότηςόλεςτιςαναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τουςκινδύνους, έκτακτες ανάγκες και όλα τα λοιπά περιστατικάπουμπορούνναεπιδράσουνήναεπηρεάσουντηνΕταιρείαΑεροδρομίουκαιταδικαιώματα και υποχρεώσεις της σχετικά μετημελέτη,χρηματοδότηση,κατασκευή,ολοκλήρωση,θέσησελειτουργία,συντήρηση, λειτουργία,διοίκηση και ανάπτυξη του Αεροδρομίουκαιταλοιπάδικαιώματακαιυποχρεώσεις της κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή.8.3.7.Υπότηνεπιφύλαξητου Άρθρου 8.3.8., ούτε η ΕταιρείαΑεροδρομίου ούτε οποιοδήποτε Μέλος της ΚοινοπραξίαςούτεοποιοδήποτεάλλοΠρόσωποθαέχει το δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση κατάτου Ελληνικού Δημοσίου ήοποιασδήποτεΕλληνικήςΔημόσιαςΥπηρεσίαςείτελόγωκαταγγελίας,είτελόγωαποζημίωσης,είτεάλλωςένεκαοποιασδήποτε παρανοήσεως ή παρεξηγήσεως τωνθεμάτωνπουαναφέρονταιστο Άρθρο 8.3.6 ή με βάση το ότι ανακριβείς ή ανεπαρκείς πληροφορίες(συμπεριλαμβανομένων,ενδεικτικώς,οποιωνδήποτεενημερωτικώνσημειώσεωνπουεκδόθηκαν και μελετών και εκθέσεων που ανατέθηκαν απότο Ελληνικό ΔημόσιοήαπόοποιαδήποτεΕλληνικήΔημόσιαΥπηρεσία)εδόθηκανσεαυτήαπό οποιοδήποτε Πρόσωπο, είτε ανήκει είτε όχι στηνυπηρεσίατουΕλληνικούΔημοσίουήοποιαδήποτεΕλληνικήΔημόσιαΥπηρεσία, ούτε, εκτός αν άλλως ρητώς προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση,ηΕταιρεία Αεροδρομίου θα απαλλάσσεται από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ήκινδύνους που αυτή φέρει ή αναλαμβάνονται από αυτήν σεσχέσημετιςΕργασίεςήάλλωςμεοποιαδήποτετέτοιαβάση ή με βάση το ότι δενπροέβλεψε ούτε ήταν δυνατόν να προβλέψειοποιοδήποτεζήτημαπουθαηδύνατο,πράγματι,ναεπηρεάσειήναέχειεπηρεάσειτη μελέτη,χρηματοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σελειτουργία,συντήρηση,διοίκηση,λειτουργίαή/καιανάπτυξη του Αεροδρομίου ή την εκπλήρωσητων υποχρεώσεών της σε σχέση με αυτές ή άλλως κατά την παρούσα Σύμβασηή σύμφωνα με αυτή.8.3.8. (α) Μη λαμβανομένων υπόψη των Αρθρων8.3.6.και8.3.7.εάν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των Εργασιών η Εταιρεία Αεροδρομίου(ήοποιοδήποτεΠρόσωποπου εκτελεί τις Εργασίες για λογαριασμό της)αντιμετωπίζει στο αρχικό Ακίνητο που διαγραμμίζεται πράσινο στο σχέδιοτουΠαραρτήματος1,Τμήμα1(ΑκίνητοκαιΖώνηςΠεριορισμένηςΑνάπτυξης) (το “Αρχικό Ακίνητο”):(i) οποιοδήποτε απόθεμα υδατανθράκων(ii) οποιαδήποτε ρύπανση υδατανθράκων ή χημική ρύπανση που έγινεοποτεδήποτε πριν από την Ημερομηνία Εναρξης,(iii)οποιαδήποτεάλληΥληπουείχεμεταφερθείστο ΑρχικόΑκίνητο οποτεδήποτε πριναπότηνΗμερομηνίαΕναρξηςκαιπουδεναποτελεί φυσικό τμήμα του Αρχικού Ακινήτου, ή(iv)οποιαδήποτεΥλη, η παρουσία της οποίας στο Αρχικό Ακίνητοδεν είναι εμφανής λόγω κατασκευαστικώνή/καιχωματουργικώνεργασιώνπουεκτελέστηκανστοΑρχικόΑκίνητοοποτεδήποτεπριναπότηνΗμερομηνία Εναρξης.και στην περίπτωση (i) ή(ii)ανωτέρωτούτοδενθαηδύνατολογικά να είχε προβλεφθεί από έμπειρο εργολάβο που θα είχε επιθεωρήσεικαιπροβείστιςκατάλληλες δοκιμές και υπολογισμούς επί του ΑρχικούΑκινήτου και σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που ευλόγως θα είχευποστείηΕταιρείαΑεροδρομίουκατά την αντιμετώπιση των εν λόγω αποθεμάτωνυδρογονανθράκων ή ρύπανσης υδρογονανθράκων ήχημικής,ήάλληςΥληςεπαυξάνουντοκόστοςεκτελέσεωςτωνΕργασιώνκατάπροσόν(ότανσυναθροισθεί με τη δαπάνη πουέχειυποστείκατ`αυτόντοντρόποηΕταιρείαΑεροδρομίουγιατην αντιμετώπιση άλλων τοιούτων αποθεμάτωνυδρογονανθράκων ή ρύπων υδρογονανθράκων ή χημικών ή οποιασδήποτε άλληςτέτοιαςΥλης)πουυπερβαίνειτα2εκατομμύριαECU,ηΕταιρείαΑεροδρομίουθαειδοποιήσειαμέσωςγι`αυτότοΕλληνικόΔημόσιοκαθορίζοντας την προκύπτουσα αύξηση στο κόστος εκτελέσεως των Εργασιών(με λεπτομερή ανάλυσή του) και το Ελληνικό ΔημόσιοθααποδώσειστηνΕταιρείαΑεροδρομίου(έναντισχετικώντιμολογίων)τοποσότουαυξημένου αυτού κόστους στηνέκτασηπουυπερβαίνει(ότανγίνειοσυνυπολογισμόςαυτός) τα 2 εκατομμύρια ECU υπό την προϋπόθεση ότι γιατους σκοπούς αυτής της παραγράφου (α) η αύξηση του κόστουςεκτελέσεωςτων εργασιών και το δικαίωμα προς αποζημίωση της Εταιρείας Αεροδρομίουθαυπολογίζονταιμεβάσητοότιόλες αυτές οι πρόσθετες εργασίεςεκτελούνται από ή γιαλογαριασμότηςΕταιρείαςΑεροδρομίουμετοπραγματικό κατά το χρόνο εκτελέσεως κόστος εργολάβου πλέον αμοιβής πουδεν θα υπερβαίνει το 3% του πραγματικού κόστους.(β)ΗΕταιρεία Αεροδρομίου, για την πραγματοποίηση της ΕναρξηςΛειτουργίαςτουΑεροδρομίουόπωςαπαιτείταιαπότο Άρθρο 8.4(Δεσμευτική Ημερομηνία Εναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου και Στόχοι)ή,κατάπερίπτωση,γιατηνεπίτευξηοποιουδήποτεστόχουπουπροσδιορίζεται στο Παράρτημα 4 (Στόχοι), θαέχειδικαίωμαπαράτασηςτουχρόνουκατά το μέτρο που οποιαδήποτε καθυστέρηση οφείλεται άμεσαστην αντιμετώπιση και απασχόληση με οποιονδήποτε απόθεμαυδατανθράκωνήρύπανσηυδατανθράκων ή χημική ή άλλη Υλη όπως αναφέρεται στο Άρθρο 8.3.8 (α), υπό τηνπροϋπόθεσηπάντοτεότιηΕταιρείαΑεροδρομίουπαρέχειστοΕλληνικόΔημόσιο ικανοποιητικές αποδείξεις ότι κατέβαλεκάθε εύλογη προσπάθεια (αλλά χωρίς οποιαδήποτευποχρέωσηναυποστείεπιπλέονδαπάνεςγιαναεπισπεύσειοποιεσδήποτεΕργασίες) για ναεπιτύχει την Εναρξη Λειτουργίας τουΑεροδρομίουκατάτηΔεσμευτικήΗμερομηνία Εναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου ή, κατά περίπτωση, προςεπίτευξη του στόχου παρά το γεγονός ότι συνάντησε και αντιμετώπισε τιςενλόγωσυνθήκεςκαικατάτομέτροπου το σύνολο όλων αυτών τωνκαθυστερήσεωνυπερβαίνειτις14ημέρες,τοΕλληνικόΔημόσιοθααποζημιώσειτηνΕταιρείαΑεροδρομίουγιαοποιαδήποτετέτοιακαθυστέρηση σύμφωνα με το Άρθρο 32.3. (Αποζημίωση).8.3.9. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θαεπιβάλλειπεριορισμούςστηνΕταιρείαΑεροδρομίου, ή στους εργολάβους ή υπεργολάβους της, σε σχέσημε τις ώρες ή ημέρες της εβδομάδας κατά τιςοποίεςήθελεεκτελεσθείοποιαδήποτε κατασκευαστική εργασία σχετική με το Αεροδρόμιο:(α) οποτεδήποτε πριν από την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου,εκτός εάν άλλως απαιτείται από το ισχύον ή μελλοντικό Κοινοτικό Δίκαιοκαι(β)οποτεδήποτεκατάήμετάτηνΕναρξηΛειτουργίαςτουΑεροδρομίου, εκτός εάν άλλως απαιτείται απότοισχύονήμελλοντικόΚοινοτικόΔίκαιο ή το ισχύον Ελληνικό Δίκαιο ή όπως άλλως προβλέπεταισύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.8.3.10. Το Ελληνικό Δημόσιο θα διασφαλίσει ότι:(α) τα Εξειδικευμένα Σχέδια Γενικής Μελέτης και(β) οι Τεχνικές Περιγραφέςθα εγκριθούν στην άδεια κατασκευής που θα χορηγηθείσύμφωναμετο Άρθρο 10.4 (`Αδεια Κατασκευής).8.4.ΔεσμευτικήΗμερομηνία Εναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίουκαι Στόχοι.8.4.1. Επιφυλασσομένων των όσωνάλλωςπροβλέπονταιστο Άρθρο 8.3.8.(Κατασκευή),στο Άρθρο 11.4.(Δραστηριότητατου ΕλληνικούΔημοσίου) και στο Άρθρο 31 (Ανωτέρα Βία), ηΕταιρείαΑεροδρομίουθαεξασφαλίσειότιηΕναρξηΛειτουργίαςτουΑεροδρομίουθαπραγματοποιηθεί κατά τη Δεσμευτική Ημερομηνία Εναρξης ΛειτουργίαςτουΑεροδρομίουή πριν από αυτήν. Εάν η Εναρξη Λειτουργίας δεν γίνει κατάτη Δεσμευτική Ημερομηνία Εναρξης Λειτουργίας τουΑεροδρομίουήπριναπόαυτή,η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο,την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, το ποσό των 35.000 ECUγιακάθεημέραήτμήμαημέρας του αμέσως προηγούμενου μήνα κατά τον οποίο σημειώθηκε ητοιαύτη καθυστέρηση. Η μη πραγματοποίηση της ΕναρξηςΛειτουργίαςτουΑεροδρομίουκατάτηΔεσμευτικήΗμερομηνίαΕναρξης Λειτουργίας τουΑεροδρομίου δεν θαπαρέχει,αυτήκαθ`εαυτήδικαίωμαστοΕλληνικόΔημόσιο να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση και το Ελληνικό Δημόσιο δενθαδικαιούταιωςεκτούτου,να αξιώσει οποιαδήποτε αποκατάσταση ήαποζημίωση εκτός από την προβλεπόμενη στο παρόν Άρθρο 8.4.1.8.4.2. Επιφυλασσομένων των όσωνάλλωςπροβλέπονταιστο Άρθρο 8.3.8.(Κατασκευή),στο Άρθρο 11.4.(ΔραστηριότητατουΕλληνικούΔημοσίου) και στο Άρθρο 31 (Ανωτέρα Βία), ηΕταιρείαΑεροδρομίουθαδιασφαλίσειότικαθέναςαπότουςστόχουςπου προσδιορίζονται στοΠαράρτημα 4 (Στόχοι) θα επιτευχθεί πλήρως καιεγκαίρως.Εάνκάποιοςαπό τους στόχους του Παραρτήματος 4 (Στόχοι) δεν επιτευχθεί πλήρως καιεγκαίρως,ηΕταιρείαΑεροδρομίου θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιοτην πρώτη ημέρα κάθε μήνα το ποσό των ECU50.000γιακάθεημέραήτμήμακάθεημέραςτουαμέσωςπροηγούμενουμήνακατά τον οποίο οσχετικός στόχος δενεπιτεύχθηκε.Οποιαδήποτετέτοιααποτυχίαστηνεπίτευξηενόςστόχουδενθαπαρέχειαυτήκαθ`εαυτή δικαίωμα στοΕλληνικό Δημόσιο να καταγγείλει την παρούσα ΣύμβασηκαιτοΕλληνικόΔημόσιοδενθαδικαιούταιωςεκτούτουνααξιώσειοποιαδήποτεαποκατάσταση ή αποζημίωση εκτός από την προβλεπόμενη στοπαρόν Άρθρο 8.4.2.8.5. Συμβάσεις:8.5.1.ΗΕταιρείαΑεροδρομίουθαεξασφαλίσειότιόλεςοισυμβάσειςκαιρυθμίσειςπουέχουνσυναφθεί σε σχέση με τη μελέτη,κατασκευή, θέση σε λειτουργία, ολοκλήρωση,ανάπτυξηή/καισυντήρησητου Αεροδρομίου ή με οποιεσδήποτε Εργασίες, θα περιλαμβάνουν διατάξεις(κατάτομέτροπουοιενλόγωδιατάξειςδύνανταιευλόγωςνασυνομολογηθούν στη συγκεκριμένη αγορά) μετιςοποίεςοαντίστοιχοςεργολάβοςθα εγγυάται ότι κάθε τμήμα των Εργασιών που έχει εκτελεσθείσύμφωνα με αυτές θα είναικατάλληλογιατονσκοπόγιατονοποίοκατασκευάσθηκε και απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα όσον αφορά τη μελέτη,τηνεργασίακαι τα υλικά για όσο χρονικό διάστημα δύναται ευλόγως νααπαιτηθεί για την προστασία της Εταιρείας Αεροδρομίου.8.5.2.ΗΕταιρείαΑεροδρομίουθαακολουθήσει,όπουτούτοτυγχάνειεφαρμογής,τιςδιαδικασίες προσφορών, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 20.2. (Προσφορές).8.5.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναιυπεύθυνοςγιατονδιορισμότωνυποδεικνυομένωναπό την Εταιρεία ΑεροδρομίουμελώντηςΕπιτροπήςΕπίλυσηςΔιαφορώνκαι/ήτουΔιαιτητικούΔικαστηρίουσύμφωναμετουςΓενικούς`Ορους4.1.και4.2.τηςΕξειδικευμένης Σύμβασης Κατασκευής που αναφέρεταιστοΠαράρτημα14,παράγραφος 1 (Εξειδικευμένες Συμβάσεις).8.5.4.ΤασυμβαλλόμεναμέρηπουείναιανάδοχοςειςτηνΕξειδικευμένη Κατασκευαστική Σύμβαση που αναφέρεται στο Παράρτημα14,παράγραφος 1 (Εξειδικευμένες Συμβάσεις) θα δικαιούνται να τιμολογήσουνκαιναλάβουνπληρωμέςσεξένονόμισμαστην Ελληνική Δημοκρατίασχετικάμεεργασίεςπουεκτελέσθηκαν,αγαθάκαιυπηρεσίεςπουπαρεσχέθησαν, σύμφωνα με την Κατασκευαστική Σύμβαση, είτε εκτελέσθηκανή παρασχέθησαν εντός ή εκτός της χώρας.8.6. Παρακολούθηση:8.6.1. Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα παρέχει στην Υ.Π.Α. οποιαδήποτεπληροφορίακαιΕγγραφα που η Υ.Π.Α. δύναται ευλόγως να απαιτήσει γιανα προσδιορίσει την έκταση κατά την οποία:(α) κάθε ένας από τους Στόχους που καθορίζονται στο Παράρτημα4(Στόχοι) επιτεύχθηκε ή θα επιτευχθεί και(β)ηκατασκευήτουΑεροδρομίου έγινε σύμφωνα με την παρούσαΣύμβαση, τις ΤεχνικέςΑπαιτήσεις,ταΕξειδικευμέναΣχέδιαΓενικήςΜελέτης,τιςΤεχνικέςΠεριγραφές,ταΣχέδιαΓενικήςΜελέτης πουεγκρίθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 8.2. (Μελέτη) και το Παράρτημα 3, Τμήμα2 (Γενικές Μελέτες) και τα Σχέδια ΜελέτηςΕφαρμογήςπουυποβλήθηκανστηνΥ.Π.Α.καιτροποποιήθηκανήμεταβλήθηκαν,αντούτο κρίθηκεαναγκαίο, σύμφωνα με το Άρθρο 8.2 (Μελέτη) και το Παράρτημα 3,Τμήμα3 (Μελέτες Εφαρμογής).8.6.2.ΗΕταιρεία Αεροδρομίου και η Υ.Π.Α. θα συσκεφθούν εντόςτου ευλόγως συντομωτέρουχρονικούδιαστήματοςμετάτηνΗμερομηνίαΕναρξηςγιαναπροσδιορίσουνποιές είναι οι αναγκαίες ή επιθυμητέςδιαδικασίεςκατάτηδιάρκειατηςμελέτης,κατασκευής,θέσηςσελειτουργίακαιολοκλήρωσηςτουΑεροδρομίουπου θα επιτρέψουν στηνΥ.Π.Α. να προσδιορίσει τα ζητήματα που μνημονεύονται στο Άρθρο 8.6.1καινακαταστήσειδυνατήτην έκδοση των αδειών που αναφέρονται στο Άρθρο 9.1.1. (Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου) και αντούτοείναισχετικό, το Άρθρο 9.1.2. (Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου) κατά τονπλέον συνοπτικό τρόπο. Το Ελληνικό Δημόσιο θα εξασφαλίσει ότι η Υ.Π.Α.κατάτηνάσκηση των καθηκόντων της κατά το Άρθρο 8.6.1. θα καταβάλειεύλογεςπροσπάθειεςγιανααποφευχθείοποιαδήποτεπαρέμβασηστημελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία και ολοκλήρωση του Αεροδρομίου.8.7. Διευθυντής Κατασκευών: Η Εταιρεία Αεροδρομίου είτε:8.7.1. θα διορίσει Γενικό Εργολάβο που θα είναι υπεύθυνος για τοσύνολο της κατασκευής και (εκτός από τα ζητήματα εκείνα για τα οποία ηΕταιρείαΑεροδρομίου δεν θα ηδύνατο ευλόγως να θεωρήσει ότι ευθύνεταιο εν λόγω Γενικός Εργολάβος) τη θέση σε λειτουργία και τηνολοκλήρωσητουΑεροδρομίουέναντικαθορισμένουκατ`αποκοπήτιμήματοςήκαθορισμένης ανώτατης τιμής [οι όροι, οποιασδήποτετέτοιαςσυμφωνίαςθαπρέπεινα είναι σύμφωνοι προς τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασηςκαι να περιλαμβάνουν (μέσα στα πλαίσιατουκαθορισμένουκατ`αποκοπήτιμήματοςήτηςκαθορισμένηςανώτατηςτιμής)τακαθήκονταπουπροσδιορίζονται στο Παράρτημα 5, Τμήμα 1, Παράγραφος(Α)(ΔιευθυντήςΚατασκευών)] ή8.7.2.θαδιορίσειμεδικάτης έξοδα και δαπάνες, ΔιευθυντήΚατασκευών που διαθέτειτααπαραίτηταπροσόνταγιαναεπιβλέπει,ελέγχεικαι διευθύνει τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, ολοκλήρωση καιθέση σε λειτουργία του Αεροδρομίου με όρους που θαεγκριθούναπότοΔιοικητικόΣυμβούλιοσύμφωναμετουςγενικούςόρουςπουπροσδιορίζονται στο Παράρτημα 5, Τμήμα 1 (Διευθυντής Κατασκευών).8.8. Πρότυπα:8.8.1.ΣτηνπαρούσαΣύμβαση,”Πρότυπα”σημαίνειτουςκανονισμούς,ή/καιπρότυπα(συμπεριλαμβανομένων,ενδεικτικώς,οποιασδήποτε συνιστώμενης πρακτικής ή/και διαδικασίας ενσωματωμένηςήαποτελούσαςμέροςτουτοιούτουκανονισμούή/καιπροτύπου)πουεφαρμόζονται εκάστοτε σεσχέσημεοποιαδήποτεάποψητηςμελέτης,κατασκευής,ολοκλήρωσης,θέσηςσελειτουργία,λειτουργίας,διαχείρισης, συντήρησης, ανανέωσης, αντικατάστασης, αναβάθμισηςή/καιανάπτυξηςτουΑεροδρομίου,τωνκτιρίωντου,εξοπλισμούτου,εγκαταστάσεών του και συστημάτων του:(α) που έχουν δημοσιευθεί απότηνΥ.Π.Α.στηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεως πριν ή μέχρι και την 31η Μαρτίου 1993 (ανεξαρτήτως αν κατάτον χρόνο αυτόν ευρίσκοντο ή όχι σε ισχύ ή λειτουργία).(β)πουδημοσιεύονταιεκάστοτε από την ΥΠΑ στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως μετά τη 31η Μαρτίου1993υπότηνπροϋπόθεσηότιέναςκανονισμός,πρότυπο,συνιστώμενηπρακτικήή διαδικασία που παρέχειουσιωδώς αντίστοιχα αποτελέσματα εφαρμόζεται σεδύοήπερισσότερουςδιεθνείςαερολιμένεςπουεξυπηρετούν5 εκατομμύρια ή περισσότερουςεπιβάτες κατ`έτος, ή στους εκμεταλλευόμενους αυτούς (αερολιμένες),σεδύοήπερισσότεραδιαφορετικάκράτη-μέλη της Κοινότητας (εκτός τηςΕλλάδας).(γ) όπου δεν υπάρχει εφαρμοστέας κανονισμός της ΥΠΑήπρότυπο,όπωςαυτοί αναφέρονται στο Άρθρο 8.8.1 (α) ή και (β), όποιοι είναι οιαντίστοιχοι κανονισμοί τηςFAAή/καιπρότυπα(συμπεριλαμβανομένων,ενδεικτικώς,οποιασδήποτεσυνιστωμένηςπρακτικήςή/και διαδικασίεςενσωματωμένηςήαποτελούσηςμέροςτουτοιούτουκανονισμούή/καιπροτύπου)υπότηνπροϋπόθεσηότι κανονισμός ή πρότυπο που παράγει,ουσιωδώς αντίστοιχα αποτελέσματα, εφαρμόζεται σεδύοήπερισσότερεςδιεθνείςαερολιμένεςπουεξυπηρετούν5 εκατομμύρια ή περισσότερουςεπιβάτες ετησίως, ή στους εκμεταλλευόμενους αυτούς(αερολιμένες),σεδύοήπερισσότεραδιαφορετικάΚράτη-Μέλη της Κοινότητας (εκτος τηςΕλλάδας).(δ) που καθοιονδήποτε χρόνο είχανήέχουνεπιβληθείήγίνειαποδεκτά(καιόπωςεκάστοτε συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν) από τηνICAO,σύμφωναμετηΣύμβασητουΣικάγου(συμπεριλαμβανομένων,ενδεικτικώς,καικατάτο μέτρο που δύνανται να τύχουν εφαρμογής τωνΠαραρτημάτων 2,4,6,9,10,11,14,16,17 και 18 της Σύμβασης τουΣικάγου),υπότονόρο ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ του σχετικούκανονισμού ή/και προτύπου της ICAO (συμπεριλαμβανομένων,ενδεικτικώς,οποιαδήποτεσυνιστώμενηςπρακτικής ή/και διαδικασίας ενσωματωμένης ήαποτελούσης μέρος τοιούτου κανονισμού ή/και προτύπου)καικανονισμούή/καιπροτύπου(συμπεριλαμβανομένων,ενδεικτικώς,οποιασδήποτεσυνιστωμένης πρακτικής ή/και διαδικασίας ενσωματωμένηςήαποτελούσηςμέρος του τοιούτου κανονισμού ή προτύπου) της Υ.Π.Α. ή της FAA κατά το Άρθρο 8.8.1.(α), (β) ή/και (γ), ο σχετικός κανονισμός ή/και πρότυπα(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, οποιασδήποτε συνιστώμενης πρακτικήςή/καιδιαδικασίαςενσωματωμένηςήαποτελούσηςμέροςτοιούτουκανονισμούήπροτύπου)τηςΥ.Π.Α.ήκατάπερίπτωσητηςFAA θαυπερισχύει και(ε) εν σχέσει με τους οικοδομικούς κανονισμούς, δημόσιαέργαήέργαυποδομής οι οποίοι είναι οι σχετικοί γερμανικοί κανονισμοί ή/καιπρότυπα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς,οποιασδήποτεσυνιστώμενηςπρακτικής ή/και διαδικασίας ενσωματωμένης ή αποτελούσης μέρος τοιούτωνκανονισμών ή/και προτύπων,υπό την προϋπόθεση ότι:(i) όπου σύμφωνα με τον εν λόγω ορισμό οποιοδήποτε υλικό ή είδοςαπαιτείταιναείναισύμφωνο με οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρότυπο, τοπρότυπο αυτόθαικανοποιείταιμετησυμμόρφωσηπροςοποιοδήποτεαντίστοιχοΕυρωπαϊκόπρότυποήοποιοδήποτεαντίστοιχοεθνικόήκυβερνητικό πρότυπο οποιουδήποτε κράτους-μέλους της Κοινότητας, ή προςοποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο διεθνές πρότυπο αναγνωρισμένο στο ενλόγωκράτος-μέλος,υπότηνπροϋπόθεσηότισε κάθε μία περίπτωση το υπόκρίσηπρότυποπροσφέρειεγγυήσειςασφαλείας,καταλληλότητας,ανθεκτικότηταςκαιικανότητας για σκοπό αντίστοιχο προς εκείνους πουπροσφέρει το πρότυπο που απαιτείται σύμφωνα με τον ορισμό αυτό,(ii) οποιαδήποτε απαίτηση χρησιμοποίησης οποιουδήποτευλικούήείδουςπουκαθορίζεταιμεαναφοράσεειδικήκατασκευή,πηγήήεπεξεργασία,σεκατονομαζόμενοπρομηθευτήήκατασκευστήήσεσυγκεκριμένηπροδιαγραφή εξασφάλισης ποιότητας ή πιστοποιητικό, ή πουέχει καταχωρηθεί ή άλλως εγκριθεί από οποιαδήποτευπεύθυνηαρχή,θαικανοποιείταιμετηνχρησιμοποίησηυλικούήείδους το οποίο έχειεγκριθεί από οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Κοινότητας, υπό τον όροότιτουλικόή το είδος αυτό είναι εξ ίσου ασφαλές, κατάλληλο, ανθεκτικόκαι ενδεδειγμένο γιατοσχετικόσκοπόωςτουλικόήείδοςπουαπαιτείται σύμφωνα με τον ορισμό αυτό.(iii)οποιοσδήποτεκανονισμόςή πρότυπο (συμπεριλαμβανομένων,ενδεικτικώς, οποιασδήποτεσυνιστώμενηςπρακτικήςή/καιδιαδικασίαςενσωματωμένηςή αποτελούσης μέρος τοιούτου κανονισμού ή/και Προτύπου)που αναφέρεται στον παρόντα ορισμό θα τροποποιείται καθ`ο μέτροείναιαπαραίτητοσεσχέσημετιςσεισμικές συνθήκες ούτως ώστε να είναιτουλάχιστον ισοδύναμο του αντίστοιχου Ελληνικού κανονισμού,προτύπου,συνιστώμενης πρακτικής ή διαδικασίας.(iv)σε σχέση με τα ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (ε)και στην διάταξη (iii)ανωτέρωοικανονισμοίκαιταπρότυπαπουαναφέρονταιστιςπαραγράφους(α)έωςκαι(δ)ανωτέρωδενθαεφαρμόζονται. Για τους σκοπούς της παραγράφου (ε)καιτηςδιατάξεως(iii)ανωτέρω, ο σχετικός γερμανικός ή ελληνικός κανονισμός ή πρότυπο(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, οποιασδήποτε συνιστώμενης πρακτικήςή/καιδιαδικασίαςενσωματωμένηςήαποτελούσηςμέροςτοιούτουκανονισμούή/καιπροτύπου)θα είναι ο κανονισμός ή πρότυπο το οποίο(συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, οποιασδήποτε συνιστώμενηςπρακτικήςή/καιδιαδικασίαςενσωματωμένηςήαποτελούσηςμέροςτοιούτουκανονισμού ή/και προτύπου) το οποίο έχει δημοσιευθεί (ανεξαρτήτωςεάνκατάτονχρόνοναυτόνευρίσκετο ή όχι σε ισχύ ή λειτουργία) πριν ήμέχρι και την31ηΜαρτίου1993,ήστηνπερίπτωσηεπέκτασηςτουΑεροδρομίου,τοοποίοέχειδημοσιευθεί(ανεξαρτήτωςεάν κατά τονχρόνον αυτόν ευρίσκετο ή όχι σε ισχύ ή λειτουργία) πρινήμέχρικαιτην 28η ημέρα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα Σχέδια ΓενικήςΜελέτηςυποβλήθηκανγιαέγκρισηεκτός της περιπτώσεως οποιασδήποτεμεταγενέστερης μεταβολής σε οποιονδήποτε τοιούτο κανονισμόήπρότυπο(συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικώς, οποιασδήποτε συνιστώμενης πρακτικήςή/και διαδικασίας ενσωματωμένης ή αποτελούσης μέρος τέτοιου κανονισμούή/καιπροτύπου)πουαφορά θέματα ασφαλείας ή προστασίας όπου υπήρξεουσιωδώςαντίστοιχημεταβολήτωνκανονισμώνήπροτύπωνπουεφαρμόζονταισεδύοήπερισσότερουςδιεθνείςαερολιμένεςπουεξυπηρετούν 5 εκατομμύρια ή περισσότερους επιβάτες κατ`έτος,ήστουςεκμεταλλευόμενουςαυτούς,σεδύοήπερισσότεραΚράτη-μέλητηςΚοινότητας (εκτός της Ελλάδας) που συνεπάγεται την ανάγκη τροποποίησηςοποιωνδήποτε υπαρχουσών εγκαταστάσεων σε τέτοιους αερολιμένες.(v) παρέκκλιση από οποιοδήποτε Πρότυπο δύναταιναλάβειχώρανκατόπινσυμφωνίαςμεταξύτηςΕταιρείαςΑεροδρομίου και της Υ.Π.Α.σύμφωνα με το Άρθρο 8.8.2., και(vi) συνιστώμενες πρακτικές ή/και διαδικασίες θαενσωματώνονταισταΠρότυπαμόνο κατά το μέτρο που οι εν λόγω συνιστώμενες πρακτικέςή/καιδιαδικασίεςπρέπεινατηρούνταιαπόοποιουδήποτεαναλόγωςεγκατεστημένουςαερολιμένεςπου υπόκεινται στις εν λόγω συνιστώμενεςπρακτικές ή/και διαδικασίεςαλλάοποιεσδήποτεωςάνωσυνιστώμενεςπρακτικέςή/καιδιαδικασίεςοιοποίεςεφαρμόζονταιμόνο σε νέουςαερολιμένες δεν θα εφαρμοσθούν:(α) κατά τη ΦάσηΤ1τουΑεροδρομίου(όπωςπεριγράφεταιστοΧωροταξικό σχέδιο),(β) σε οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση του Αεροδρομίου, ή(γ) στην κατασκευή οποιουδήποτε άλλου κτιρίου στο Ακίνητο.εάν αυτές δημοσιεύονται [στην περίπτωση (α) ανωτέρω] μετά την 31Μαρτίου1993ή[στηνπερίπτωσητου (β) ή του (γ) ανωτέρω] την 28ηημέρα πριν από την υποβολή για έγκριση των σχετικών σχεδίων.8.8.2. (α) Εάν η Εταιρεία Αεροδρομίουεπιθυμείναπαρεκκλίνειαπό ένα Πρότυπο, μπορεί να υποβάλλει πρόταση (“Πρόταση Προτύπων”) στηνΥ.Π.Α.,ζητώντας την έγκρισή της για την παρέκκλιση. Η πρόταση πρέπει(i) να είναι σαφής, συγκεκριμένη και λεπτομερής, (ii)ναδηλώνειτοσυγκεκριμένοΠρότυπο(ήΠρότυπο) από το οποίο ζητείται η παρέκκλισηκαι όλες τις αναγκαίεςκαισχετικέςσυνέπειεςκαιεπιπτώσειςτηςπρότασης και της παρέκκλισης και (iii) να είναι επιδεικτική έγκρισης ήαπόρριψης από την Υ.Π.Α. χωρίς συζήτηση.(β)ΗΥ.Π.Α. εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών θα εγκρίνει ήθα φέρει αντιρρήσεις στην Πρόταση Προτύπων.(γ) Κατά το μέτρο πουηΥ.Π.Α.παρέχειτηνέγκρισήτηςσεΠρότασηΠροτύπων,οποιαδήποτεαναφοράστηνπαρούσαΣύμβασητουσχετικού Προτύπου θα θεωρείται, για τους σκοπούς πουορίζονταιρητώςστηνΠρότασηΠροτύπωνότιγίνεταιγιατοενλόγωΠρότυπο όπωςδιαμορφώνεται μετά την παρέκκλιση.

ΆΡΘΡΟ 9

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

9.1. Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου:9.1.1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι,μόλιςτούτοείναιεφικτό (και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα ημερών) μετάτη λήψη σχετικής αίτησης και υπό τον όρο ότι:(α) η κατασκευή και η θέσησελειτουργίατηςΦάσεωςΤ1τουΑεροδρομίου,όπωςπεριγράφεταιστοΧωροταξικόΣχέδιο(συμπεριλαμβανομένων,ενδεικτικώς,όλωντωνελαχίστωντεχνικώναπαιτήσεων,Τροποποίηση6Ιανουαρίου1993)καιτα εγχειρίδια τουΑεροδρομίου και οι διαδικασίες είναι σύμφωνα με τηνπαρούσαΣύμβαση,τιςΤεχνικές Απαιτήσεις, τα Εξειδικευμένα Σχέδια Γενικής Μελέτης, τιςΤεχνικές Περιγραφές καιταΣχέδιαΓενικήςΜελέτηςπουεγκρίθηκανσύμφωνα με το Άρθρο 8.2. (Μελέτη) και το Παράρτημα 3, Τμήμα 2 (ΓενικέςΜελέτες)και τα Σχέδια Μελέτης Εφαρμογής που υποβλήθηκαν στην ΥΠΑ καιτροποποιήθηκαν ή μεταβλήθηκαν, εάν τούτο κρίθηκε αναγκαίο, σύμφωναμετοάρθρο8.2.(Μελέτη)καιτοΠαράρτημα3,Τμήμα3(ΜελέτεςΕφαρμογής),(β) η Εταιρεία Αεροδρομίου είναι ικανή, σε σχέση με:(i) τον εξοπλισμό της, συστήματα και διαδικασίες και(ii) την οργάνωση και διοίκησή τηςνα εξασφαλίσει ότι το Αεροδρόμιο δύναται να δεχθείασφαλώςόλητηναεροναυτικήδραστηριότητα,επιβάτες,αποσκευές,φορτίακαιταχυδρομείο ταοποίακατατονχρόνοναυτόνδσιακινούντοαπότοΑεροδρόμιο του Ελληνικού, και(γ)έχουνικανοποιηθείοποιεσδήποτεάλλεςαπαιτήσεις,όπωςαναφέρονται στην Αδεια ΛειτουργίαςΑεροδρομίουπουπαρατίθεταιστοΠαράρτημα 7, Τμήμα 1 (Αδεια Λειτουργίας Αεροδρομίου).οΥπουργόςΜεταφορών και Επικοινωνιών θα εκδόσει σχετικά με τοΑεροδρόμιο άδεια λειτουργίας αεροδρομίου κατά τον τύπο που καθορίζεταιστο Παράρτημα7Τμήμα1(ΑδειαΛειτουργίαςΑεροδρομίου)καιτοΕλληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσει την Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με τοάρθρο32.3.(Αποζημίωση) για την τυχόν μη έκδοση ή καθυστέρηση στηνέκδοση τοιαύτης άδειας αεροδρομίου σύμφωνα με τους όρους τουπαρόντος Άρθρου.ΟΥπουργόςΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιών, δύναται, αλλά δενυποχρεούται να εκδόσει τοιαύτη άδεια, παρά τογεγονόςότιδενέχειικανοποιηθείήτηρηθείοποιοδήποτεζήτημααπό τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 9.1.1.(α) (β) ή/και (γ).Ηέκδοσηάδειαςκατ`εφαρμογήτουπαρόντος Άρθρου 9.1.1 κατά κανένα τρόπο δεν θα απαλλάσσει την ΕταιρείαΑεροδρομίουαπόοποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της κατά την παρούσαΣύμβαση ήσύμφωναμεαυτή[συμπεριλαμβανομένου,ενδεικτικώς,του Άρθρου 8 (Μελέτη και Κατασκευή)].9.1.2(α)Εανη Εταιρεία Αεροδρομίου επιθυμεί να μεθοδεύσει τηνμεταφορά από το Αεροδρόμιο του Ελληνικού σε δύο στάδια σύμφωναμετο Άρθρο 9.2.3.(ΜεταφοράαπότοΕλληνικό) θα πρέπει να ειδοποιήσεισχετικά τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σε χρόνο ικανόγιανακαταστείδυνατήηέκδοσητηςάδειαςπουαναφέρεταιστο Άρθρο 9.1.2.(β).(β) Το Ελληνικό Δημόσιο, υπό την προυπόθεση ότι δεν θα μειώσει ήπεριορίσεικατάτρόπομηαποδεκτότηλειτουργικήικανότητατουΑεροδρομίουτουΕλληνικούσε ώρες αιχμής, αναλαμβάνει την υποχρέωσηότι το συντομώτερο δυνατόν (και εν πάση περιπτώσειεντός30ημερών)μετά τη λήψη σχετικης αίτησης και υπό την προυπόθεση ότι:(i)κατάτομέτροπουαπαιτείταιγιατους σκοπούς έναρξηςλειτουργίας σε δύο φάσεις, η κατασκευήκαιθέσησελειτουργίατουΑεροδρομίου και τα εγχειρίδια του Αεροδρομίου και οι διαδικασίες ειναισύμφωνεςμετηνπαρούσαΣύμβαση,τιςΤεχνικέςΑπαιτήσεις,ταΕξειδικευμένα Σχέδια Γενικής Μελέτης, τις Τεχνικές ΠεριγραφέςκαιταΣχέδιαΓενικήςΜελέτηςπουέχουνεγκριθεί σύμφωνα με το Άρθρο 8.2(Μελέτη) και το Παράρτημα 3, Τμήμα 2 (Γενικές Μελετες) καιταΣχέδιαΜελέτηςΕφαρμογήςπουυποβλήθηκανστηνΥΠΑκαιτροποποιήθηκαν ήμεταβλήθηκαν εάν τούτο κρίνεταιαναγκαίοσύμφωναμετοάρθρο8.2(Μελέτη) και το Παράρτημα 3, Τμήμα 3 (Μελέτες Εφαρμογής).(ii) η Εταιρεία Αεροδρομίου είναι ικανή, λαμβανομένων υπόψη:(αα) του εξοπλισμού της, συστημάτων και διαδικασιών και(ββ) της οργάνωσης και διοικήσεώς τηςναεξασφαλίσειότι το Αεροδρόμιο δύναται να δεχθεί ασφαλώς όλητηνδραστηριότηταchartersπουεξυπηρετείτομέχριτότεαπότοΑεροδρόμιο του Ελληνικού,(iii) ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι ικανοποιημένοςωςπρος(α)τοτεχνικώς εφικτό της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίαςταυτόχρονα στα δύο αεροδρόμια (β) την ασφάλεια ταυτόχρονης λειτουργίαςστα δύο αεροδρόμια και της ταυτόχρονης κατασκευής και λειτουργίαςτουΑεροδρομίου και(iv)τοΕλληνικόΔημόσιοείναιεύλογαικανό να παράσχει τααπαιτούμεναμέσαγιατηνλειτουργίατωνυπηρεσιώνασφάλειας,αστυνόμευσης,αλλοδαπών,τελωνείων,ελέγχουεναέριαςκυκλοφορίας,πυροσβεστικής, ιατρικών και άλλων υπηρεσιών στα δύο αεροδρόμια και(v)έχουνικανοποιηθείοποιεσδήποτεάλλεςαπαιτήσειςόπωςαναφέρονταιστην Αδεια Λειτουργίας Αεροδρομίου που προσδιορίζεται στοΠαράρτημα 7,Τμήμα2(ΑδειαΛειτουργίαςΑεροδρομίουγιαΠτήσειςCharter)οΥπουργόςΜεταφορών και Επικοινωνιών θα εκδόσει σχετικά με τοΑεροδρόμιο άδεια Λειτουργίας αεροδρομίου κατα τοντύποπουορίζεταιστοΠαράρτημα7,Τμήμα 2 (Αδεια Λειτουργίας Αεροδρομίου για ΠτήσειςCharter)καιτοΕλληνικόΔημόσιοθααποζημιώσειτηνΕταιρείαΑεροδρομίουσύμφωναμετο Άρθρο 32.3.(Αποζημίωση) για οποιαδήποτεπαράλειψηήκαθυστέρησηέκδοσηςτοιαύτηςάδειαςλειτουργίαςαεροδρομίουσύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου.Ο ΥπουργόςΜεταφορών και Επικοινωνιών δύναται, αλλά δενυποχρεούταιναεκδόσειτέτοιαοποιοδήποτεζήτημααπό τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 9.1.2.(β)(i), (ii), (iii), (iv) ή/και (v). Η έκδοση αδείας λειτουργίαςσύμφωναμετοπαρόν Άρθρο 9.1.2κατάκανένατρόπο δεν θα απαλλάσσει τηνΕταιρεία Αεροδρομίου από οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της κατάτηνπαρούσαΣύμβασηή σύμφωνα με αυτή [συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικώς,του Άρθρου 8 (Μελέτηκαικατασκευή)].Οποιαδήποτετοιαύτηάδειαθαανακαλείταιαυτομάτωςμετην έκδοση άδειας κατ` εφαρμογή του Άρθρου9.1.1.9.1.3.(α)(i) Επιφυλασσομένου του Άρθρου 8.6 (Παρακολούθηση)καιχωρίςνααπαλλάσσεταικατά οποιοδήποτε τρόπο η Εταιρεία Αεροδρομίουαπό οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της κατάτηνπαρούσαΣύμβασηήσύμφωναμεαυτήν[συμπεριλαμβανομένου,ενδεικτικώς,του Άρθρου 8(Μελέτη και Κατασκευή)],ηΕταιρείαΑεροδρομίουθαπαράσχειστονΥπουργόΜεταφορών και Επικοινωνιών, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις μήνεςπριν από την υπολογιζόμενη Εναρξη Λειτουργίας τουΑεροδρομίου(ήσετοιαύτη μεταγενέστερη ημερομηνία κατά την οποία θα είναι διαθέσιμες οισχετικέςπληροφορίεςήταΕγγραφα)εκείνες τις πληροφορίες και ταΕγγραφα που ευλόγως απαιτεί ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιώνγιαναικανοποιηθείενσχέσειμε τα ζητήματα που αναφέρονται στα Αρθρα9.1.1 (α) ή/και (γ) και 9.1.2.(β) (iii), (iv) ή/και (v).(ii) Η Εταιρεία Αεροδρομίου δύναται (αλλάδενυποχρεούται)νασυντάξειέναήπερισσότερα εγχειρίδια που περιγράφουν συγκεκριμένεςπλευρές της μορφής των πληροφοριώνκαιΕγγράφωνπουθαπρέπεινατεθούνστη διάθεση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά μετα ζητήματα που αναφέρονται στα Αρθρα 9.1.1 (α) ή/και (γ) και 9.1.2(β)(i), (iii), (iv), ή/και (v) και δύναται να υποβάλλει τοεγχειρίδιοήταεγχειρίδια,αυτάστονΥπουργόΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιών γιαέγκριση.ΕάνοΥπουργόςΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιώνπροβάλλειαντιρρήσειςγιαοποιοδήποτετμήμα του εγχειριδίου ή των εγχειριδίωναυτών, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα συμφωνήσει μετοΥπουργόΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιώνποιέςτροπολογίες θα ήσαν αναγκαίες προκειμένου ναεπιτευχθεί η έγκριση του Υπουργού ΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιών.ΣτηνέκτασηπουοΥπουργόςΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιώνεγκρίνειτοεγχειρίδιοήεγχειρίδια,ηΕταιρείαΑεροδρομίουδενθαείναιυποχρεωμένηναθέσειστηνδιάθεσητουΥπουργούΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιών κατά το παρόν Άρθρο 9.1.3(α)οποιαδήποτεπληροφορίαήΕγγραφασεμορφή άλλη από εκείνη που προσδριορίζεται στο εγκεκριμένοεγχειρίδιο ή εγχειρίδια σχετικά με τα ζητήματα γιαταοποίαγίνεταιμνεία στο εγκεκριμένο εγχειρίδιο ή εγχειρίδια.(iii) Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών:(αα)υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία Αεροδρομίου συμμορφώθηκεπλήρως με το Άρθρο 9.1.3.(α) (i) στην περίπτωση πληροφοριών ή Εγγράφων(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, οποιωνδήποτε Εξειδικευμένων ΣχεδίωνΓενικήςΜελέτης,ΣχεδίωνΓενικήςΜελέτηςή/καιΣχεδίωνΜελέτηςΕφαρμογής)πουελήφθησαντουλάχιστονείκοσι ένα μήνες πριν από τηνυπολογιζόμενη Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου τουλάχιστον δέκα οκτώμήνες πριν από την υπολογιζόμενη ΕναρξηΛειτουργίαςτουΑεροδρομίουκαι(ββ) στην περίπτωση πληροφοριών ήΕγγράφων(συμπεριλαμανομένωνενδεικτικώς, οποιωνδήποτεΕξειδικευμένων Σχεδίων Γενικής Μελέτης, Τεχνικών Περιγραφών, ΣχεδίωνΓενικής Μελέτης ή/και Σχεδίων Μελέτης Εφαρμογής) που ελήφθησα μετά απότην ημερομηνία που προηγείται κατά21μήνεςαπότηνυπολογιζόμενηΕναρξηΛειτουργίαςτουΑεροδρομίουεντόςτου ευλόγως συντομωτέρουχρονικού διαστήματος και εν πάση περιπτώσει εντός τριών το πολύμηνώναπό της λήψεως των σχετικών πληροφοριών και Εγγράφων.θαειδοποιείτηνΕταιρείαΑεροδρομίουγια οριδήποτε, αν υπάρχεικάτι, που ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών ευλόγωςαπαιτείώστεναικανοποιηθεί σχετικά με τα ζητήματα που ανακύπτουν από τις εν λόγωπληροφορίες και τα Εγγραφα και η Εταιρεία Αεροδρομίου θα συμμορφούνταιμε αυτέςτιςαπαιτήσεις.ΗΕταιρείαΑεροδρομίουκαιοΥπουργόςΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιώνθασυσκέπτονταιτακτικάσχετικάμεοτιδήποτε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών απαιτεί να γίνεται.(β)(i) Επιφυλασσομένου του Άρθρου 8.6 (Παρακολούθηση) καιχωρίςνααπαλλάσσεταικατάοποιοδήποτετρόποηΕταιρείαΑεροδρομίουαπόοποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωναμε αυτήν, η Εταιρεία Αεροδρομίου εντός δώδεκα μηνών από την ΗμερομηνίαΕναρξης θα υποβάλει προς τον Υπουργό Μεταφορών καιΕπικοινωνιώνπροςέγκρισηενααρχικό σχέδιο της μορφής ενός ή περισσότερων εγχειριδίωντο οποίον θαεκθέτειταπροτεινόμεναειδικάθέματαμαζίμεμίαπεριγραφήτωνπληροφοριώνπου προτείνεται να παρέχονται σε σχέση μεαυτά και την προτεινόμενη μέθοδο διαπίστωσης της συμμόρφωσηςμεαυτά(κάθεέναεκτωνοποίωνθασυμφωνείμεταΠρότυπα)πουθαχρησιμοποιείται από τον Υπουργό ΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιώνώστεναδιαπιστώνεται η συμμόρφωση με τα Αρθρα 9.11 (β) και 9.12 (β) (ii).(ii)Εντόςέξιμηνώναπό τη λήψη του ανωτέρω αρχικού σχεδίου, τοΥπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών είτε θα ειδοποήσειτηνΕταιρείαΑεροδρομίουότιεγκρίνειτηνπροτεινόμενημορφήτουςείτεθααποστείλειστηνΕταιρείαΑεροδρομίουτυχόντροποποιήσειςή/καιπαρατηρήσεις του.(iii)Εντός εξι μηνών από τη λήψη τυχόν τροποποιήσεων ή/και σχολίων ηΕταιρείαΑεροδρομίουτθαπαραδώσειστονΥπουργόΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιών αναθεωρημένα σχέδια των εγχειριδίων πουθαενσωματώνουντις τροποποιήσεις ή/και τα σχόλια με τα οποία συμφωνεί καθώς και τυχόνδικές της πρόσθετες τροποποιήσεις ή/και σχόλια.(iv) (αα) Εντος έξι μηνών από την λήψη του αναθεωρημένου σχεδίου, τοΥπουργείοΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιώνθαπαραδώσειστηνΕταιρείαΑεροδρομίου την δική του τελική πρόταση για τοπεριεχόμενο/μορφήτωνεγχειριδίωνπουθαπροσδιορίζουνταειδικάθέματα,μαζίμε μίαπεριγραφή των πληροφοριών που θα παρέχονταισχετικώςκαιτημέθοδοδιαπίστωσης της συμμορφώσεως με αυτά (κάθε εγχειρίδιο θα είναι σύμφωνομεταΠρότυπα)που θα χρησιμοποιείται από τον Υπουργό Μεταφορών καιΕπικοινωνιών προκειμένου να διαπιστώνεται ησυμμόρφωσημεταΑρθρα9.11 (β) και 9.12 (ii).(ββ)ΕανηΕταιρείαΑεροδρομίου δεν συμφωνεί με τον προτεινόμενοτελικό τύπο της μορφής των εγχειριδίωνπουτηςαπεστάλησαναπότοΥπουργείοΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιώνσύμφωνα με την παράγραφο (αα)ανωτέρω, θα δύναται ναπαραπέμψειτοθέμαστηνΕπιτροπήΕπίλυσηςΔιαφορώνώστεαυτή να προσδιορίσει (επί τη βάσει του ανωτέρω τελικούσχεδίου και όποιων τροποποιήσεων προταθούν ή σχολίωνγίνουναπότηνΕταιρεία Αεροδρομίου) τη μορφή των εγχειριδίων και για το σκοπό αυτό ηΕπιτροπήΕπίλυσηςΔιαφορώνθαεκδώσειδεσμευτικήαπόφασηκαι οιδιατάξεις των Αρθρων 44.2.8 μέχρι 44.2.13 (Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών)δεν θα τύχουν εφαρμογής.(γγ) Εφ`όσον η τελική μορφή του περιεχομένουτωνεγχειριδίωνέχειεγκριθεί ή αποφασισθεί καμμία τροποποίηση ή αλλαγή δεν μπορεί να γίνειστημορφήαυτή ή στα ειδικά θέματα (ή στην περιγραφή των πληροφοριώνπου πρέπειναπαρέχονταισχετικώςήτημέθοδοδιαπιστώσεωςτηςσυμμορφώσεωςμεαυτά) που προσδιορίζονται υπό την εν λόγω μορφή, καιταοποίαθαχρησιμοποιούνταιαπότονΥπουργόΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιώνώστεναελέγχεταιησυμμόρφωσημε τις διατάξεις τωνΑρθρων 9.1.1 (β) και 9.1.2 (β) (ii) χωρίς τη σύμφωνηγνώμητόσοτηςΕταιρείας Αεροδρομίου όσο και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.(v)Εντόςτουλάχιστονείκοσιμηνώνκαιόχιπερισσότεροαπόεικοσιτέσσερεις μήνες (ή σε τέτοια μεταγενέστερη ημερομηνίακατάτηνοποίαοισχετικέςπληροφορίεςήέγγραφαείναι διαθέσιμα) προ τηςπροβλεπόμενηςΕναρξηςΛειτουργίαςτουΑεροδρομίου,ηΕταιρείαΑεροδρομίου θα παραδώσει στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών πλήρηεγχειρίδιαπου θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες ή τα έγγραφα πουείναι απαραίτητα στονΥπουργόΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιώνώστεναελέγξει τη συμμόρφωση με τα Αρθρα 9.1.1 (β) και 9.1.2 (β) (ii).(vi)Εντός έξι μηνών από την λήψη των πλήρων εγχειριδίων (ή τη λήψηνεωτέρωνπληροφοριώνήεγγράφων),οΥπουργόςΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιώνθαενημερώσει την Εταιρεία Αεροδρομίου για οποιεσδήποτετροποποιήσεις στις πληροφορίες ή τα έγγραφα,ήγιατυχόνπρόσθετεςπληροφορίεςήέγγραφα τα οποία ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιώνκατά εύλογον κρίση του, θεωρεί απαραίτητα ώστε να δυνηθείναελέγξειτη συμμόρφωση με τα Αρθρα 9.1.1 (β) και 9.1.2 (ii).(vii)Εντόςπροθεσμίας12 τουλάχιστον μηνών προ της προβλεπόμενηςΕναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου (με την εξαίρεση τυχόν πληροφοριώνή εγγράφων τα οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμα χωρίς αυτό ναοφείλεταισευπαιτιότητα,καθυστέρησηή παράλειψη της Εταιρείας Αεροδρομίου ήτου Ελληνικού Δημοσίου), ηΕταιρείαΑεροδρομίουθαπαραδώσειστονΥπουργόΜεταφορών και Επικοινωνιών τα τελικά, πλήρη εγχειρίδια που θαενσωματώνουνόλεςτιςτροποποιήσεις,πληροφορίαήέγγραφαπουαπαιτούνταιαπό τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τηνπαράγραφο (vi) ανωτέρω.(viii) Εάν σε κάποιο στάδιοτηςδιαδικασίαςανωτέρω,ηΕταιρείαΑεροδρομίουήοΥπουργόςΜεταφορών και Επικοινωνιών δεν ενεργήσουνδεόντως,εντόςτηςσχετικήςκάθεφοράπροθεσμίας,όπωςειδικώςκαθορίζεταιανωτέρωσεοποιοδήποτεεκτων(i)έως (vii) τότε θατεκμαίρεται ότι η πλευρά η οποία δεν ενήργησεεντόςτηςπροθεσμίας,αποδέχεταιταέγγραφαήτιςτροποποιήσειςή/και τα σχόλια τα πιοπρόσφατα υποβληθέντα σε αυτήν, με την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση τηςπαραγράφου(iv)ανωτέρωπαρέχεταιστονΥπουργόΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιών περαιτέρω προθεσμία τριών μηνών για να ενεργήσει.(γ)ΟΥπουργόςΜεταφορώνκαι Επικοινωνιών δεν δύναται να εγείρεινέες απαιτήσεις σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημααναφέρεταισταΑρθρα9.1.1(α),(β)ή/και(γ) και 9.1.2. (β) (i), (ii), (iii), (iv) ή/και(v):(i) κατά το μέτρο που ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωναμετοπαρόν Άρθρο 9.1.3έχειπροηγουμένωςεκφράσειότιείναιικανοποιημένοςσχετικάμετο ζήτημα ή το έχει αποδεχθεί ή λογίζεταιότι έπραξε ούτως.(ii) στην περίπτωση οποιουδήποτε θέματος πουαναφέρεταισταάρθρα9.1.1(α)και/ή(γ)και9.1.2.(β)(i),(ii),(iv) και/ή (v),οποτεδήποτε μετα την ημερομηνία που προηγείται κατά 15 μήνεςαπότηνυπολογιζόμενηΕναρξηΛειτουργίαςτου Αεροδρομίου, εφόσον ο ΥπουργόςΜεταφορών και Επικοινωνιών δεν ειδοποίησε, εντόςτωνπροθεσμιώνπουπροσδιορίζονταιστο Άρθρο 9.1.3. 9α) (iii) την Εταιρεία Αεροδρομίουσχετικά με ότι ευλόγως απαιτεί για να είναι ικανοποιημένος.(iii) στην περίπτωση οποιουδήποτε θέματος που αναφέρεταισταΑρθρα9.1.1.(β)και/ή(γ)και9.1.2.(β)(ii)και υπό τον όρο ότι ηΕταιρεία Αεροδρομίου έχει πλήρως συμμορφωθεί προς το Άρθρο 9.1.3(β)(vii)οποτεδήποτεμετάτηνημερομηνίαπαράδοσηςτηςτελικήςολοκληρωμένης σειράς εγχειριδίων σύμφωνα με το Άρθρο 9.1.3 (β) (vii) ήσε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία ή Εγγραφα τα οποίαδενήσανκατάτονχρόνοναυτόνδιαθέσιμαάνευυπαιτιότητας,καθυστέρησηςήπαράλειψης της Εταιρείας Αεροδρομίου ή τουΕλληνικούΔημοσίου,μετάτηνπαρέλευση τριών μηνων από της παραλαβής από τον Υπουργό Μεταφορώνκαι Επικοινωνιών των σχετικών πληροφοριών ή Εγγράφων.(iv)κατάτομέτροπουτοζήτημαέχεισαφώςκαθορισθείσεΕξειδικευμένοΣχέδιοΓενικήςΜελέτης(ή σε Σχέδιο Γενικής Μελέτης)εγκριθείσας σύμφωνα με το Άρθρο 8.2 (Μελέτη) καιμετοΠαράρτημα3Τμήμα2(ΓενικέςΜελέτης)καιείναισύμφωνοπροςτιςΤεχνικέςΑπαιτήσεις.(δ) ΓιατουςσκοπούςτωνΑρθρων9.1.1και9.1.2.οποιοδήποτεΕπιβεβαιωτικόΣχέδιοέγινεαποδεκτό,ήθεωρείταιότιέχει γίνειαποδεκτό από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με το Παράρτημα3, Τμήμα 3, (Μελέτες Εφαρμογής) θα θεωρείται ότι καταρτίσθηκεσύμφωναμετιςσχετικέςΤεχνικέςΑπαιτήσειςυπότονόροότι η ΕταιρείαΑεροδρομίου ζητωντας τοιαύτην επιβεβαίωση συμμορφώνεται πλήρως μετιςαπαιτήσειςτου Παραρτήματος 3, Τμήμα 3, παράγραφος (β) (1) (γ) και μεόποιεςάλλεςσχετικέςπροςαυτές,κατάτηνπαρούσαΣύμβαση,απαιτήσεις.(ε)Αναγνωρίζονταςτηζωτικήσημασία πραγματοποίησης της ΕναρξηςΛειτουργίας του Αεροδρομίου, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δενθαδικαιούταιοποτεδήποτεκατάτηνδιάρκειατωνέξιμηνώνπουπροηγούνται της υπολογιζόμενης Εναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου, ναεγείρει οποιεσδήποτε νέες απαιτήσεις ή ζητήματα εκτός αν:(i)αφορούν νέες απαιτήσεις ασφαλείας ή προστασίας που εφαρμόζονταιστο Αεροδρόμιο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.(ii) δύνανται είτε απότηφύσητουςείτεσυνεπείαοποιασδήποτεενέργειας,αθέτησης,καθυστέρησηςήπαράλειψης,τηςΕταιρείαςΑεροδρομίου, να ικανοποιηθούν μόνο μεταγενεστέρως,(iii) οιπληροφορίεςήταέγγραφαπουπροκαλούντιςενλόγωαπαιτήσεις ή ζητήματα παρέχονται σε χρόνο λιγότερο από εννέα μήνες προτης υπολογιζόμενης Εναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου, ή(iv)αναφύονταιμόνοήυποπίπτουνστηναντίληψητουΥπουργούΜεταφορών και Επικοινωνιών μεταγενεστέρως χωρίς αυτό ναοφείλεταισεκαθυστέρηση,παράλειψη,υπερημερία ή αμέλεια του Ελληνικού Δημοσίου,του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ή οποιασδήποτε άλλης ΕλληνικήςΔημόσιας Υπηρεσίας.9.1.4 Μέχρις ότου οΥπουργόςΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιώνεκδώσειάδειακατάτο Άρθρο 9.1.1.ή9.1.2το Αεροδρόμιο δεν θα δέχεταιοποιαδήποτε αεροναυτική δραστηριότητα, επιβάτες, αποσκευές,φορτίαήταχυδρομείο(εκτόςαπότιςπεριπτώσειςεπείγουσαςανάγκης και μηεμπορικών κινήσεων αεροσκαφών εντός και εκτός του Αεροδρομίου γιατηνεκτέλεση δοκιμών στα συστήματα του Αεροδρομίου).9.1.5Το άρθρο 9 του Κώδικα Πολιτικής Αεροπορίας δεν θα εφαρμόζεταισεσχέσημετοΑεροδρόμιοήμεοποιαδήποτεάδειαλειτουργίαςαερολιμένος που πρόκειται να χορηγηθεί σε σχέση με το Αεροδρόμιο.9.1.6Κατάτην άσκηση των καθηκόντων του και διακριτικών ευχερειώνσύμφωνα με το παρόν άρθρο 9.1 και 9.2 (Μεταφορά από το ΑεροδρόμιοτουΕλληνικού),οΥπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών θα ενεργεί κατόπινλήψεως εγγράφου συμβουλής εκ μέρους συμβούλου που δεν συνδέεται ή έχεισυμφέρον στη μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργίαήλειτουργίατουΑεροδρομίουήοποιουδήποτεάλλουΕλληνικούΑεροδρομίυο, την ΥΠΑ ήάλλον διαθέτοντα επαρκή προσόντα σύμβουλο.9.2 Μεταφορά από το Αεροδρόμιο Ελληνικού:9.2.1 Εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματοςμετάτηνΗμερομηνία Εναρξης, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα αρχίσει το σχεδιασμό τηςμεταφοράςαπότοΑεροδρόμιο του Ελληνικού στο Αεροδρόμιο. Σαν μέροςαυτής της διαδικασίας, η ΕταιρείαΑεροδρομίουθασυσκεφθείμετηνΥπηρεσίαΠολιτικήςΑεροπορίαςκαιθα δώσει την δέουσα προσοχή στιςαπόψεις της, καθώςκαιστιςαπόψειςόλωντωνΑερομεταφορέωνπουχρησιμοποιούντοΑεροδρόμιο,τωνεταιρειώνπαροχής υπηρεσιών, τωνεπιχειρήσεων και άλλων Προσώπων που συνήθως χρησιμοποιούνήμετέχουνσεεμπορικέςδραστηριότητες στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού μαζί με τηνΙΑΤΑ και όλεςτιςάλλεςσυναφείςοργανώσειςήαντιπροσώπουςτωνΠροσώπων αυτών.9.2.2ΗΕταιρείαΑεροδρομίουθαείναιυπεύθυνηγιατηνπραγματοποίηση της μεταφοράςαπότοΑεροδρόμιοτουΕλληνικούστοΑεροδρόμιοαπ`ευθείαςμετουςδιάφορουςΑερομεταφορείςπουχρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο και τα άλλα ενδιαφερόμενα Πρόσωπα.9.2.3 Η Εταιρεία Αεροδρομίου δύναται να οργανώσει τηνμεταφοράαπότο Αεροδρόμιο του Ελληνικού στο Αεροδρόμιο με μια μοναδική μετακίνηση,ούτωςώστεόληηαεροναυτικήδραστηριότητα,επιβάτες, αποσκευές,εμπορεύματα και ταχυδρομείο που κατά του χρόνου αυτού διακινούνται απότο Αεροδρόμιο του Ελληνικού μαζί με τις συναφείς εκείνες υπηρεσίες καιβοηθητικέςεργασίεςγιατιςοποίεςυπήρξεδιακανονισμόςμετηνΕταιρείαΑεροδρομίουγιαναμεταφερθούν κατά τον εν λόγω χρόνο, θαμεταφερθούν στο Αεροδρόμιο σε μία νύχτα, ή (υπό τονόροότιδενθαμειωθείή περιοριστεί κατά τρόπο μη αποδεκτό η ικανότητα κίνησης κατάτις ώρες αιχμής στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού καιυπότηνπρουπόθεσηότι(α) ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών θα είναι ικανοποιημένοςσχετικά με (i) το τεχνικά εφικτό της παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιώνταυτοχρόνως στους δύο αερολιμένες, και (ii) τηνασφάλειαταυτόχρονηςλειτουργίαςτωνδύοαερολιμένωνκαι της ταυτόχρονης κατασκευής καιλειτουργίαςτουΑεροδρομίουκαι(β)τηνεύλογηδυνατότητατουΕλληνικούΔημοσίου να παράσχει τα απαιτούμενα μέσα για την λειτουργίατων υπηρεσιών ασφαλείας, αστυνόμευσης, αλλοδαπών,τελωνείου,ελέγχουεναέριαςκυκλοφορίας,πυροσβεστικής υπηρεσίας, ιατρικών ιατρικών καιάλλων υπηρεσιών στους δύο αερολιμένες) με δύο μετακινήσεις, ούτως ώστεόλη η κίνηση των charters που κατά το χρόνο αυτόν θα διεξάγεται από τοΑεροδρόμιο του Ελληνικού μαζί με τις τοιαύτες συναφείςυπηρεσίεςκαιβοηθητικέςεργασίες,γιατιςοποίεςυπήρξεδιακανοσισμόςμε τηνΕταιρεία Αεροδρομίου για να μεταφερθούν κατά τονενλόγωχρόνο,θαμεταφερθούνστοΑεροδρόμιομέσα σε μία νύχτα και στη συνέχεια όλη ηάλλη αεροναυτιλιακή δραστηριότητα,επιβάτες,αποσκευές,φορτίακαιταχυδρομείο που κατά τον χρονον αυτόν θα διακινείται από το ΑεροδρόμιοτουΕλληνικούμαζί με τις συναφείς βοηθητικές υπηρεσίες και εργασίεςεκείνεςγιατιςοποίεςυπήρξεδιακανονισμόςμετηνΕταιρείαΑεροδρομίουγιανα μεταφερθούν κατά τον εν λόγω χρόνο θα μεταφερθούνστο Αεροδρόμιο σε μια νύχτα.9.2.4.Χωρίςτησύμφωνηγνώμηαριθμητικήςπλειοψηφίαςτωναερομεταφορέων που χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο του Ελληνικούκατάτοχρόνο αυτό, η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν θα επιβάλλει στους αερομαφορείςοποιεσδήποτευποχρεώσεις σχετικά με τη μεταφορά από το Αεροδρόμιο τουΕλληνικού, που θα είναι ουσιωδώς επαχθέστερες από αυτές πυ επιβλήθηκανστους αερομεταφορείς από την Υπηρεσία Αεροδρομίου του Μονάχου κατάτημετακίνησηαπότο Αεροδρόμιο Μονάχου – Ρίεμ στο Αεροδρόμιο Μόναχο 2.Επιφυλασσομένου του Άρθρου 13.4 (Ολυμπιακή) δεν θα απαιτηθείαπότηνΕταιρείατουΑεροδρομίουναπαράσχει,σχετικάμετη μετακίνηση,κεντρικά γραφεία ή διευκολύνσεις συντήρησης ή υπηρεσιών διοίκησηςγιαοποιαδήποτε αερομεταφορέα ή άλλο νομικό πρόσωπο.9.2.5 Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα ευθύνεται για οπποιεσδήποτε δαπάνεςπουσυνδέονταιμετηνμεταφορά από το Αεροδρόμιο του Ελληνικού στοΑεροδρόμιοεκτόςαυτώνπουαναφέρονταιστηνυλικήμεταφοράτωντελωνείων,τηςυπηρεσίαςαλλοδαπών, της πυροσβεστικής, του ιατρικούκαιτουαστυνομικούπροσωπικού,τουεξοπλισμούτουςκαιτωναντικειμένωντουςκαιτηνμεταφορά του προσωπικού ελέγχου εναέριαςκυκλοφορίας και των προσωπικών τους ειδών.9.2.6 (α) Εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικούδιαστήματοςμετάτηνΗμερομηνίαΕνάρξεως,ηΕταιρεία Αεροδρομίου θα συσκεφθεί με τοΕλληνικό Δημόσιο και καθε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία υπεύθυνηγιατηνεγκατάστασηκαιθέσησελειτουργίατουεξοπλισμούκαιτωνεγκαταστάσεων που απαιτούνται γιατηνεκτέλεσητωνκαθηκόντωντουΕλληνικούΔημοσίουκαι της τοιαύτης Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας στοΑεροδρόμιο(συμπεριλαμβανομένων,ειδικότερα,τωνκαθηκόντωντουτμήματος αλλοδαπών, ασφαλείας και τελωνείων).(β)Μετάτηνεν λόγω σύσκεψη, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα παραδώσειστο Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Ελληνική ΔημόσιαΥπηρεσίαπροβλεπόμενοχρονοδιάγραμμαγια την θέση σε λειτουργία του Αεροδρομίου το οποίο θαείναι μόνον ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό για την Εταιρεία Αεροδρομίουέτσι ώστε να παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο καικάθετοιαύτηΕλληνικήΔημόσιαΥπηρεσίαεύλογοχρόνογιανα καταρτίσει τα σχέδια για τηνεγκατάστασηκαιθεσησελειτουργίαόλουτουεξοπλισμούκαιεγκαταστάσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση απ` αυτό των καθηκόντωντου στο Αεροδρόμιο.(γ) Κάθε τέτοιο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα θαλαμβάνειυπόψητονχρόνοπυοευλόγωςαπαιτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και τη σχετικήΕλληνική Δημόσια Υπηρεσία σε σχέση με τον εν λόγω εξοπλισμόκαιθέσησελειτουργία,έχονταςυπόψητηνπροβλεπόμενη ημερομηνία κατά τηνοποίαν θα δυνηθείναέχειπρόσβασησεπεριοχέςκαικτίριαόπουοποιοσδήποτετέτοιοςεξοπλισμόςκαι εγκαταστάσεις θα τοποθετηθούν ήστεγασθούν.(δ) Η Εταιρεία ΑεροδρομίουθαεξετάζειταενλόγωπροβλεπόμεναπρογράμματαπεριοδικώςμετοΕλληνικόΔημόσιοκαικάθετοιαύτηΕλληνική Δημόσια Υπηρεσίακαιθαπαραδίδειαναθεωρημένεςεκδόσειςαυτώνπροςαυτάεντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματοςμετά από κάθε τέτοια εξέταση με σκοπό νασυμφωνηθείμετοΕλληνικόΔημόσιοή την σχετική Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ένα λεπτομερές τελικόχρονοδιάγραμμα για εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε σχέση με κάθεως άνω καθήκον εντός του ευλόγωςσυντομωτέρουχρονικούδιαστήματος.Μετάτηνεπίτευξησυμφωνίαςγιακάθετέτοιολεπτομερέςτελικόχρονοδιάγραμμα η Εταιρεία Αεροδρομίου θα παραδώσειαντίγραφοτουενλόγωλεπτομερούς τελικού χρονοδιαγράμματος προς το Ελληνικό Δημόσιο ήτην σχετική Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία αναλόγως της περιπτώσεως.(ε) Εκτός της περίπτωσης που έναλεπτομερέςτελικόχρονοδιάγραμμαέχειπροηγουμένωςσυμφωνηθείσεσχέσημεένατέτοιοκαθήκον, ηΕταιρεία Αεροδρομίου για να μην καθυστερήσει η Εναρξη ΛειτουργίαςτουΑεροδρομίου,εντόςτουλάχιστον12μηνών πριν από την υπολογιζόμενηΕναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου (και σε σχέση με οποιοδήποτε τέτοιοκαθήκον που η Εταιρεία Αεροδρομίου ευλόγως θεωρεί ότι 12 μήνες δενθαεπαρκούσανγιατονπρογραμματισμόκαιεκτέλεσητηςενλόγωεγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία, σε τέτοιαενωρίτερηημερομηνίακατάτηνεύλογηκρίσητηςΕταιρείαςΑεροδρομίου)θα συντάξει τολεπτομερές τελικό χρονοδιάγραμμα αναφορικά με το σχετικόκαθήκονκαιθαυποβάλειαντίγραφοτου λεπτομερούς τελικού χρονοδιαγράμματος στοΕλληνικόΔημόσιοήτηνσχετικήΕλληνικήΔημόσιαΥπηρεσίακατάπερίπτωση.9.2.7.Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσειότιο,τιδήποτεαπαιτείταιναγίνειαπότοΕλληνικόΔημόσιοήοποιαδήποτεΕλληνική Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με το λεπτομερές τελικόχρονοδιάγραμμα που αναφέρεταιστο Άρθρο 9.2.6θαγίνειμέχριτησχετική ημερομηνία που αναφέρεται σ` αυτό υπό τον όρον ότι:(α)το Ελληνικό Δημόσιο ή η σχετική Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία, κατάπερίπτωση,λαμβάνειαπότηνΕταιρείαΑεροδρομίουτοσχετικόχρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το Άρθρο 9.2.6, και(β)ηπρόσβαση,διευκολύνσεις,εγκαταστάσειςκαι δικαιώματα πουχρειάζεται το Ελληνικό Δημόσιο ή η σχετική ΕλληνικήΔημόσιαΥπηρεσίαγιαναασκήσει την σχετική δραστηριότητα διατίθενται σ` αυτά δεόντωςκαιόχιαργότερααπότησχετικήημερομηνίαπουαναφέρεταιστολεπτομερές τελικό χρονοδιάγραμμα σε σχέση με το εν λόγω καθήκον.9.3 Κλείσιμο του Αεροδρομίου Ελληνικού:ΤοΕλληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι ο Αερολιμένας τουΕλληνικού θα κλείσει προς χρήση αεροσκαφώνσταθερώνπτερυγίωνμόλιςμεταφερθείστοΑεροδρόμιο,σύμφωνα με το Άρθρο 9.2 (Μεταφορά από τοΑεροδρόμιο Ελληνικού),όληηαεροναυτικήδραστηριότητα,επιβάτες,αποσκευέςφορτία και ταχυδρομείο που διακινεί κατά τον χρόνο αυτόν τοΑεροδρόμιο Ελληνικούμαζίμετιςσχετικέςεκείνεςυπηρεσίεςκαιβοηθητικέςεργασίες,γιατιςοποίεςυπήρξεδικανοσνισμόςμε τηνΕταιρεία Αεροδρομίου να μεταφερθούν κατά τον εν λόγω χρόνο. Η ΕταιρείαΑεροδρομίου δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε έξοδα που θα έχουνσχέσημετοκλείσιμοτουΑεροδρομίουΕλληνικού(συμπεριλαμβανομένης,ενδεικτικώς, της λήξεως οποιωνδήποτε συμβατικών υποχρεώσεων ενσχέσειμετοΑεροδρόμιοΕλληνικού).ΤοΕλληνικόΔημόσιο αναλαμβάνει τηνυποχρέωση ότι μετά το εν λόγω κλείσιμο του, κατά τοπαρόν Άρθρο 9.3(ΚλείσιμοτουΑεροδρομίουΕλληνικού)καιμέχριτηςλήξεωςτηςΣυμβατικής Περιόδου, το Αεροδρόμιο Ελληνικού δεν θα ανοίξει πάλιπροςχρήσηαπόαεροσκάφησταθερώνπτερύγων,καιότιηπεριοχήτουΑεροδρομίουΕλληνικούδενθαχρησιμοποιείταιγιαοποιαδήποτεαεροναυτική δραστηριότητα απο αεροσκάφη σταθερών πτερύγων.9.4.Τροποποίηση:Οιδιατάξειςτουπαρόντος Άρθρου9(ΕναρξηΛειτουργίας του Αεροδρομίου) δύναται να τροποποιηθούν, συμπληρωθούνήμεταβληθούν κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρομίου και τουΕλληνικούΔημοσίουπουεκπροσωπείταιαπότονΥπουργόΕθνικήςΟικονομίας κυρουμένης με Προεδρικό Διάταγμα που θαεκδοθείμετάαπόπρόταση του Υπουργού αυτού.

ΆΡΘΡΟ 10

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

10.1Εξαιρέσεις:Εκτόςανάλλωςρητώςπροβλέπεται στην παρούσαΣύμβαση ή/ και σε σχέση με τηλήψηοποιωνδήποτεαδειώνεργασίαςήπαραμονήςγιαπροσωπικόπουδενέχειτηνιθαγένειαχώραςτηςΚοινότητας, καμμίαάδειαήέγκρισηοποιασδήποτεμορφήςείτετουΕλληνικούΔημοσίουείτε οποιασδήποτε Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας θααπαιτείται να ληφθεί από την Εταιρεία Αεροδρομίου, από οποιοδήποτε απότα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτής ή από οποιανδήποτε από τους Εργολάβουςή Υπεργολάβους της σε σχέση με:(α) οποιαδήποτε πλευρά της μελέτης, κατασκευής,ολοκλήρωσης,θέσηςσελειτουργίαή/και ανάπτυξης του Αεροδρομίου και οποιωνδήποτε άλλωνκτιρίων ή κατασκευών στο Ακίνητο, ή/και(β) την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου, ή/και(γ) τη γενικήλειτουργίακαιδιοίκησητουΑεροδρομίουαπότηνΕταιρεία Αεροδρομίου ή/και(δ) την άσκηση από την Εταιρεία Αεροδρομίου οποιωνδήποτε ΑεροπορικώνΔραστηριοτήτωνστοΑεροδρόμιο,εκτόςανάλλωςαπαιτείταιαπό ταΠρότυπα.Η εξαίρεση υπό (γ) ανωτέρω θα εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με τη γενικήλειτουργία και διεύθυνση του Αεροδρομίου σαναερολιμένακαιδενθαεφαρμόζεταισεοποιαδήποτεάλλη λειτουργία, δραστηριότητα ή εργασίαπουδιεξάγεταιαπόοποιοδήποτεπρόσωπο(συμπεριλαμβανομένων,ενδεικτικώς,τηςΕταιρείαςΑεροδρομίουκαιοποιουδήποτεκατόχουΔικαιωμάτων Αεροδρομίου) στο Αεροδρόμιο ή σε σχέση με αυτό.10.2 Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες: Το ΕλληνικόΔημόσιοαναλαμβάνειτην υποχρέωση ότι:10.2.1όλεςκαικάθε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλληαρμόδια αρχή τουΕλληνικούΔημοσίουθααποδεχθείτοκείμενοτηςπαρούσαςΣύμβασηςδημοσιευμένοστηνΕφημερίδατης Κυβερνήσεως σανπλήρη απόδειξη ότι με την επιφύλαξη όσων αναφέρονταιστο Άρθρο 10.1(Εξαιρέσεις) ουδεμία συναίνεση, άδεια λειτουργίας, άδεια ή έγκριση απότιςαναφερόμενεςστο Άρθρο 10.1(Εξαιρέσεις) θα απαιτηθεί από τηνΕταιρεία Αεροδρομίου ή κατάπερίπτωση,οποιαδήποτεαπόταΣυγγενήΝομικάΠρόσωπααυτήςήοποιονδήποτεαπότουςεργολάβουςτους ήυπεργολάβους τους.10.2.2 δια να τύχει εφαρμογής το παρόν Άρθρο 10 (Εγκρίσεις) αν τούτοζητηθεί από την Εταιρεία Αεροδρομίου, το Ελληνικό Δημόσιοθαεκδόσειαμέσως(καιο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών εξουσιοδοτείται μετο παρόν να εκδόσει) οδηγίες προς κάθε Ελληνική ΔημόσιαΥπηρεσιακαιοποιαδήποτεάλληαρμόδιααρχή του Ελληνικού Δημοσίου προκειμένου ναεξασφαλισθεί η συμμόρφωση προς το Άρθρο 10.1 (Εξαιρέσεις).10.3. Εξουσία Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για έκδοση:Εαν παρά τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 10.1 (Εξαιρέσεις)και υπό τηνεπιφύλαξητωνόσωναναφέρονταισ`αυτό,ηΕταιρείαΑεροδρομίουζητήσειαπότον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών μέσωΥΠΑ, να εκδόσει οποιαδήποτεσυναίνεση,άδειαλειτουργίας,άδειαήέγκρισηαπότιςαναφερόμενεςστο Άρθρο 10.1 (Εξαιρέσεις εκτός τωναδειών λειτουργίας τουΑεροδρομίουπουαναφέρονταιστο Άρθρο 9.1(ΕναρξηΛειτουργίαςΑεροδρομίου))οΥπουργόςΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιών,θαεκδόσεικατόπινυποδείξεωντηςΥΠΑτησχετικήσυναίνεση, άδεια λειτουργίας, άδεια ή έγκριση εντός τριάντα ημερών απότηνυποβολή σχετικής αίτησης της Εταιρείας Αεροδρομίου, και, για τουςσκοπούς του παρόντος Άρθρου 10.3 χορηγείται στον Υπουργό Μεταφορών καιΕπικοινωνιών κάθε εξουσία καιαρμοδιότητααναγκαίαγιαναεκδόσειοποιεσδήποτεκαιόλεςτιςεν λόγω συναινέσεις, άδειες λειτουργίες,άδειες και εγκρίσεις. Κάθε τέτοια συναίνεση, άδεια λειτουργίας,άδειαήέγκρισηθαμνημονεύειότι εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 10(Εγκρίσεις) και εκδίδεται αντίτηςσυναίνεσης,άδειαςλειτουργίας,άδειαςήέγκρισηςπου θα ήταν άλλως αναγκαία και, υπό την επιφύλαξητης συμμόρφωσης του λήπτη προς όλουςτουςεφαρμοστέουςνόμους,ότιέχειτην ίδια ισχύ και παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με οποιαδήποτε άλλητέτοια συναίνεση, άδεια λειτουργίας, άδεια ή έγκριση. ΕάνοΥπουργόςΜεταφορώνκαιΕπικοινωνιώνδενεκδόσει τη σχετική συναίνεση, άδειαλειτουργίας, άδεια ή έγκριση εντός της περιόδου των τριάντα ημερών,ησυναίνεση,άδειαλειτουργιας,άδειαήέγκρισηθαθεωρείταιότιεκδόθηκαν και τέθηκαν σεισχύκατάτηλήξητηςανωτέρωχρονικήςπεριόδου.10.4. Αδεια Κατασκευής: Το Ελληνικό Δημόσιο χορηγεί δια του παρόντοςστην Εταιρεία του Αεροδρομίου την άδεια κατασκευής που αναφέρεταιστοΠαράρτημα 5, Μέρος 2 (Αδεια Κατασκευής).10.5.Αδειεςεργασίεςκαιπαραμονής:ΤοΕλληνικόΔημόσιοθαεξασφαλίσειότι,όσοναφοράοποιουδήποτευπηκόουςοποιουδήποτεκράτους-μέλουςτηςΚοινότηταςπουαπασχολούνταιήπρόκειταινααπασχοληθούν στην Ελληνική Δημοκρατία για τους σκοπούς τουΕργουαπότηνΕταιρείαΑεροδρομίουήαπό οποιονδήποτε εργολάβο ή υπεργολάβο,οποιαδήποτε θεώρηση, έγκριση ή άδεια που απαιτείται γι` αυτούςήτιςοικογένειέςτους για να εισέλθουν, να εγκατασταθούν, να εργασθούν καινα κινηθούνστηνΕλλάδαθαχορηγείται(υπότηνεπιφύλαξηλόγωνδημοσίαςασφαλείαςή/καιδημοσίαςτάξεως που υπερισχύουν) εντός 30ημερώναπότηςσχετικήςαιτήσεωςπουθαυποβάλλειηΕταιρείαΑεροδρομίου(πληρώνταςτιςσχετικέςπροϋποθέσειςτουεφαρμοστέουδικαίου).10.6. Συμμόρφωση με το Νόμο: Κατά το μέτρο πουυπάρχειοποιαδήποτεδιαφοράήπαρέκκλισημεταξύαφ`ενόςο,τιδήποτεαπαιτείται,προβλέπεται ήρητώςορίζεταισταΠρότυπα,σεοποιαδήποτεσχέδιαμελετώνπου έχουν εγκριθεί ή λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί σύμφωνα μετην παρούσα Σύμβαση, το Χωροταξικό Σχέδιο ή τοΣχέδιοΑνάπτυξηςκαιαφ`ετέρου, ο,τιδήποτε απαιτείται, προβλέπεται ή ρητώς ορίζεται στουςνόμους (εκτόςτωνΚοινοτικώνΝόμωνκαιεκτόςτωναφορώντωντηνεξασφάλισηοποιασδήποτε αδείας εργασίας ή παραμονής για προσωπικό πουδεν έχει την ιθαγένεια Κράτους της Κοινότητας),τότε κατά το μέτρο αυτόό,τι απαιτείται, προβλέπεται ή ρητώς ορίζεται στα Πρότυπα, τα ενλόγωσχέδιαμελετών,τοΧωροταξικόΣχέδιοκαιτοΣχέδιο Ανάπτυξης θαυπερισχύει και οι νόμοι αυτοί (εκτός των ΚοινοτικώνΝόμωνκαιεκτόςτωναφορώντων την εξασφάλιση οποιασδήποτε άδειας εργασίας ή παραμονήςγια προσωπικό που δεν έχει την ιθαγένεια Κράτους τηςΚοινότητας)δενθα εφαρμόζονται.

________________________________________ Άρθρο 11 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 5

ΆΡΘΡΟ 11ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ11.1. Διακοπή Κατασκευής ή Λειτουργίας:11.1.1.(α)Εκτόςανάλλως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, ή/καιόπως απαιτείται από το Κοινοτικό Δίκαιο, ούτε το Ελληνικό Δημόσιο ούτεοποιαδήποτε Ελληνική ΔημόσιαΥπηρεσίαή(εφόσονελέγχεταιαπότοΕλληνικόΔημόσιο)ηΟλυμπιακήήοποιαδήποτε από τα Συγγενή ΝομικάΠρόσωπα αυτής,θαπαρέμβειήθαδιακόψειτημελέτη,κατασκευή,ολοκλήρωση,θέση σε λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση, λειτουργία,διοίκηση ή/και ανάπτυξη του Αεροδρομίου από την Εταιρεία Αεροδρομίου ήγια λογαριασμό της.(β) Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται είτε το ίδιο είτε μέσωοποιασδήποτεΕλληνικήςΔημόσιαςΥπηρεσίαςναπαρέμβειή να διακόψει τη μελέτη,χρηματοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σελειτουργία,συντήρηση,λειτουργία, διοίκηση ή/και ανάπτυξη του Αεροδρομίου:(i) για λόγους εθνικής άμυνας,(ii)εάν η Εταιρεία Αεροδρομίου διακόψει ή κατ` ουσίαν διακόψει τηνκατασκευή του Αεροδρομίου για περίοδο που υπερβαίνει τις120ημέρες,εφ`όσοντουτοδενπροκύπτειαπόπράξηήπαράλειψη του ΕλληνικούΔημοσίου η οποιαδήποτε Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας κατά παράβασητηςπαρούσαςΣύμβασηςήεφόσον η διακοπή είναι σύμφωνη με το Άρθρο 29.2(Απολιθώματα και Αρχαιότητες).(iii) εάν, μετά την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου,καιεφόσοντούτοδενπροκύπτειαπόπράξη ή παράλειψη του Ελληνικού Δημοσίου ήοποιασδήποτε Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας ή (καθόσον ελέγχεται απότοΕλληνικόΔημόσιο)τηςΟλυμπιακήςήοποιουδήποτε Συγγενούς ΝομικούΠροσώπου αυτής κατά παράβασητηςπαρούσαςΣύμβασης,τοΑεροδρόμιοπαραμένεικλειστόήάλλωςπαύσειήπαύεικατ` ουσίαν να δέχεταιεμπορική αεροπορική κίνηση γιαχρονικόδιάστημαμεγαλύτεροτων12συνεχώνωρώνμετάαπόγραπτήειδοποίηση της ΥΠΑ προς την ΕταιρείαΑεροδρομίου δια της οποίας απαιτείαπόαυτήνναανοίξειή/καιναλειτουργήσειτοΑεροδρόμιο και είτε (1) η Εταιρεία Δημοσίου είτε (2)το Αεροδρόμιο παραμένει κλειστό ή άλλως, παύσει ή παύει ουσιαστικάναδέχεταιεμπορικήαεροπορικήκίνησηγια περισσότερες από 72 συνεχέςώρες,(iv) κατά το διάστημα που συνεχίζεται οποιοδήποτεγεγονόςΑνωτέραςΒίαςκαιμόνοεάνείτε(1)ηΕταιρείαΑεροδρομίουζητήσει τηνπαρέμβαση τουΕλληνικούΔημοσίουή(2)τοΑεροδρόμιοπαραμείνεικλειστόήάλλωςπαύσειήπαύειουσιαστικάναδέχεταιεμπορικήαεροπορική κίνηση για περισσότερες από 72 ώρες,(v) σε περίπτωση ή γεγονότος υπερημερίας κατά την παρούσα Σύμβαση εκμέρους ή από την Εταιρεία Αεροδρομίου,ηοποίαπαράβασηήγεγονόςυπερημερίας θα παρείχε στο Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα να καταγγείλειτην παρούσα Σύμβαση,(vi)εάνανακαλυφθούνστοΑκίνητοήστηνΠεριοχήΠροστασίαςΑεροδρομίουήκατάτηδιάρκειαεκτελέσεωςοποιασδήποτεαπότιςΕργασίες,απολιθώματα, αρχαιότητες, κτίσματα ή/και άλλα υπολείμματα ήπράγματα είτε ιδιαιτέρου γεωλογικού είτεαρχαιολογικούενδιαφέροντοςή/και(vii)εάνάλλωςτοΕλληνικόΔημόσιοθεωρείαπαραίτητοναπροστατεύσει τα εθνικά του συμφέροντα και η ΕταιρείαΑεροδρομίουδενανταποκρίθηκεή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τουΕλληνικού Δημοσίου σε σχέση με αυτό.(γ) Ουδεμία τοιαύτη διακοπή ή παρέμβαση θα έχειδιάρκειαήέκτασημεγαλύτερηαπόόσοείναι αναγκαία λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσειςπου προκάλεσαν τη σχετική απαίτηση και στην περίπτωση των παραγράφων β(iii) και (iv) ανωτέρω, οποιαδήποτετέτοιαδιακοπήήπαρέμβασηθαεπιτρέπεται μόνο κατά το μέτρο που το Ελληνικό Δημόσιο είναι ικανότεροαπότηνΕταιρείαΑεροδρομίουνααντιμετωπίσει τις περιστάσεις πουαναφέρονται στιςπαραγράφουςαυτέςήεάνηΕταιρείαΑεροδρομίουσταμάτησενακαταβάλειεύλογεςπροσπάθειεςγιατηναντιμετώπισητοιούτων περιστάσεων.11.1.2. Σε περίπτωσηοποιασδήποτεδιακοπήςήπαρέμβασηςαπότοΕλληνικόΔημόσιο ή από οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία (α) όπωςαναφέρεται στο Άρθρο11.1.1.(β)(i) ή (vii) ή (β) όπωςαναφέρεταιστο Άρθρο 11.1.1(β)(vi)εκτος αν η παρέμβαση ή η διακοπή αφορά αθέτησηαπό την Εταιρεία Αεροδρομίου των υποχρεώσεων της κατά το Άρθρο 29.2.(Απολιθώματακαι Αρχαιότητες) ή (γ) παράβαση του Άρθρου 11.1.1.(α) σεκάθε τέτοια περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλειστηνΕταιρείαΑεροδρομίου αποζημίωση σύμφωνα με το Άρθρο 32.3. (Αποζημίωση).11.1.3ΗΕταιρεία Αεροδρομίου δεν θα δικαιούται άλλως αποζημιώσεωςσε περίπτωσηοποιασδήποτεδιακοπήςήπαρέμβασηςαπότοΕλληνικόΔημόσιο ή από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία.11.2. Υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου:11.2.1.ΠολιτικήΑνοικτών Ουρανών: Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνειτην υποχρέωση να ακολουθήσει πολιτική ηοποία,ούσασύμφωνημετοΚοινοτικόΔίκαιοκαιτιςεκάστοτε υποχρεώσεις του από τις σχετικέςδιεθνείςσυνθήκες,μεγιστοποιείτοναριθμότωναεροπορικώνσυγκοινωνιών προς και από την Ελλάδα.11.2.2.Αεροπορικοί Κανονισμοί: Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει τηνυποχρέωση ότιοιελληνικοίνόμοιπουαφορούντηνείσοδοήτηναναχώρησηαπότηνεπικράτειααεροσκαφώνδιεθνούς αεροπλοίας, ή τηλειτουργία και αεροναυτιλία των αεροσκαφών αυτών ενόσω βρίσκονται μέσαστην Ελληνική Επικράτεια, θαέχουν,επιφυλασσομένουτουΚοινοτικούΔικαίου, εφαρμογή στα αεροσκάφη όλων των συμβαλλομένων στη Σύμβαση τουΣικάγου κρατών χωρίς διακρίσεις ως προς την εθνικότητα.11.2.3. Κανόνες Αέρος: Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωσηότιοιελληνικοίνόμοιπου αναφέρονται στους χειρισμούς αεροσκαφώνκατά την διάρκεια των πτήσεων ή των ελιγμών εντός της επικρατείαςτουθατηρούνται στην μεγαλύτερη δυνατή έκταση ομοιόμορφα με εκείνους πουεκάστοτε θεσπίζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου.11.2.4. Τέλη Αεροναυτιλίας και Παρόμοια Τέλη:ΤοΕλληνικόΔημόσιοαναλαμβάνει την υποχρέωση ότι, επιφυλασσομένου του Κοινοτικού Δικαίου,θαεφαρμόζονταιενιαίεςδιατάξειςκατά τη χρήση, από αεροσκάφη τωνσυμβαλλομένων στη Σύμβαση του Σικάγου Κρατών, όλων των αεροναυτιλιακώνδιευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας καιμετεωρολογικών υπηρεσιών), που δυνατόν να παρασχεθούν από τοΕλληνικόΔημόσιο για λόγους δημόσιας ωφέλειας για την ασφάλεια και την ταχύτητατης αεροναυτιλίας.11.2.5. Διευκόλυνση των Διατυπώσεων: Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνειτηνυποχρέωσηναυιοθετήσεικάθε πρακτικά εφαρμόσιμο μέτρο, με τηνέκδοση ειδικών κανονισμών ή άλλως, προς τον σκοπό:(α) να διευκολύνει και επιταχύνει την αεροπλοϊα μεταξύτηςΕλλάδοςκαιτωνχωρώνόλων των συμβαλλομένων στη Σύμβαση του Σικάγου Κρατώνκαι(β) να αποτρέψει τις άσκοπες καθυστερήσειςαεροσκαφών,πληρωμάτων,επιβατών και φορτίου ιδίως κατά την εφαρμογή των νόμων που σχετίζονταιμε τους αλλοδαπούς, την καραντίνα, τα τελωνεία και τον εκτελωνισμό.11.2.6.ΔιαδικασίεςΤελωνείων και Υπηρεσίας Αλλοδαπών: Το ΕλληνικόΔημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση,κατάτομέτροπουαυτόκρίνειπρακτικώςδυνατόνκαιυπότην επιφύλαξη του Κοινοτικού Δικαίου, νακαθιερώσει τελωνειακές διαδικασίες και διαδικασίες για τους αλλοδαπούςπου επηρεάζουν τη διεθνή αεροναυτιλία σύμφωναμετιςπρακτικέςπουδυνατόνεκάστοτενα καθιερωθούν ή να προταθούν σύμφωνα με τη Σύμβασητου Σικάγου.11.2.7.ΔιευκολύνσειςΑεροναυτιλίαςκαιΣυστήματα:ΤοΕλληνικόΔημόσιαναλαμβάνειτηνυποχρέωση,κατάτομέτροπου αυτό κρίνειπρακτικώς δυνατόν, και υπό την επιφύλαξη τουΚοινοτικούΔικαίουκαιεκτόςτηςπεριπτώσεωςπου ορίζεται (προβλέπεται) άλλως στην παρούσαΣύμβασηήεφόσονπρόκειταιγιαζητήματαμεταοποίαείναιεπιφορτισμένη η Εταιρεία Αεροδρομίου:(α)ναεξασφαλίσειτηνπαροχήεντοςτηςΕλλάδοςυπηρεσιώνραδιοεπικοινωνίας, μετεωρολογικών υπηρεσιών καιλοιπώνδιευκολύνσεωναεροναυτιλίας για να διευκολύνει τη διεθνή αεροναυτιλία, σύμφωνα με ταΠρότυπα,(β)να υιοθετήσει και να θέσει σε λειτουργία τα κατάλληλα συστήματαδιαδικασιώνδιαδικασιώνεπικοινωνίας,κωδίκων,σημείων,συμάτων,φωτισμούκαιλοιπές πρακτικές και κανόνες λειτουργίας, σύμφωνα με ταΠρότυπα,(γ) να προετοιμάσει και δημοσιεύσει,σεκατάλληλοχρόνογιατηνΕναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου, όλους τους αναγκαίους για τη χρήσητουΑεροδρομίουαεροναυτικούςχάρτες και σχέδια που απαιτούνται απότους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο καιστησυνέχειαναδιασφαλίσειτηδημοσίευσητωναεροναυτικώνχαρτών και σχεδίωνσύμφωνα με τα Πρότυπα.11.2.8. Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Αδειών:ΤοΕλληνικόΔημόσιοαναλαμβάνει την υποχρέωση ότι, επιφυλασσομένου του Κοινοτικού Δικαίου,ταπιστοποιητικάπτητικήςικανότηταςκαιταπιστοποιητικάκαταλληλότητας και οι άδειες που εκδόθηκαν ήπουεγκρίθηκαναπότασυμβαλλόμεναστηΣύμβασητουΣικάγουΚράτησταοποίαείναιεγγεγραμμένα τα σχετικά αεροσκάφη, θα αναγνωρισθούν ως έγκυρααπότοΕλληνικόΔημόσιο,υπότονόροότι οι απαιτήσεις υπό τις οποίες ταπιστοποιητικά αυτά ή άδειες εκδόθηκαν ή αναγνωρίσθηκαν ως έγκυρα είναιίδιες ή ανώτερες από ταελάχισταΠρότυπαπουδύναταιεκάστοτενακαθιερώνονται σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου.11.2.9. Κατανομή Κυκλοφορίας, Κίνηση Αεροσκαφών και Δυναμικότητα: ΤοΕλληνικόΔημόσιοαναλαμβάνειτηνυποχρέωσηότι,ανη άσκηση τωνεξουσιών του που επιδιώκουν κατάπερίπτωσησύμφωναμετοΕλληνικόΔίκαιο(εκτοςαπό τους νόμους που θεσπίζονται για την εκτέλεση ή γιανα θέσουν σε εφαρμογή Κοινοτικό Δίκαιοήοποιαδήποτευποχρέωσηπουαπορρέειαπόδιεθνήσυνθήκη):(α)νακαθορίσουνκατηγορίεςήπεριγραφές εναέριας κυκλοφορίας στις οποίες επιτρέπεται σύμφωνα μετοωςάνωΔίκαιοναχρησιμοποιούντοΑεροδρόμιο,(β) να επιβάλλουναπαγορεύεσεις ή περιορισμούς σε σχέση με τη χρήση του Αεροδρομίουαπόεναέριακυκλοφορίακάθε κατηγορίας ή περιγραφής που καθορίζονται στοεν λόγω Δίκαιο, ή (γ) να επιβάλλουνπεριορισμούςστιςκινήσειςτωναεροσκαφώνστοΑεροδρόμιο,αυξήσουνουσιωδώς τις υποχρεώσεις ή τιςευθύνες της Εταιρείας Αεροδρομίου ή, για ταπρώτα20έτημετάτηνΕναρξητηςλειτουργίαςτουΑεροδρομίου,έχουν ουσιώδεις αρνητικέςεπιπτώσεις στα έσοδα της ΕταιρείαςΑεροδρομίου,θααποζημιώσειτηνΕταιρείαΑεροδρομίου για κάθε απώλεια, κόστος, δαπάνη, ευθύνη ή ζημίαπου υπέστη ή στις οποίες υποβλήθηκε σαν άμεσησυνέπειααυτών,εκτόςεάννόμος που συνεπάγεται ουσιαστικώς παρόμοια αποτελέσματα ισχύει σεδύο ή περισσότερα άλλα Κράτη-Μέλη της Κοινότητας ή τυγχάνειεφαρμογήςή επηρεάζει κατά ουσιωδώς παρόμοιο τρόπο όλα τα διεθνή αεροδρόμια στηνΕλλάδα.11.3.ΔιμερήςΠολιτική:ΕάντοΕλληνικόΔημόσιο,εκτόςτηςπεριπτώσεως κατά την οποία (α) λόγω της παραλείψεωςάλλουκράτουςήτουορισθέντος μεταφορέως(ων) του να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσειςτου ως κατωτέρω ή (β) εάν κατ` ουσία λαμβάνονται τα ίδια μέτρα από τηναριθμητική πλειοψηφίατωνκρατών-μελώντωνΗνωμένωνΕθνώνήτηςΚοινότητας,ή (γ) κατόπιν συναινέσεως ή λόγω παραβάσεως ή υπερημερίαςτου άλλου μέρους σε σύμβαση αεροπορικής μεταφοράς:11.3.1.ανακαλείανστέλλειήμεταβάλλειυπάρχουσασύμβασηαεροπορικήςμεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, οποιουδήποτεμνημονίου ανεπισήμου συμφωνίας, ανταλλαγή επιστολών ήάλλουσυναφούςμε αυτά Εγγράφου) ή11.3.2.δεν προβαίνει στην ανανέωση συμβάσεως αεροπορικής μεταφοράςκατά τη λήξη της ή οποιωνδήποτε εξ αυτής δικαιωμάτων, καιηενέργειααυτή συνεπάγεται είτε να παύσουν οι καθορισμένοι μεταφορείς σύμφωνα μετηνεν λόγω σύμβαση αεροπορικής μεταφοράς, τις επιχειρήσεις μεταφοράςπρος ή από το Αεροδρόμιο ή η συχνότητατωνενλόγωμεταφορώνήοαριθμόςτωνεπιβατών ή η ποσότητα του φορτίου ή του ταχυδρομείου πουμεταφέρεται από τον εν λόγω μεταφορέα να μειωθούν, το Ελληνικο Δημόσιοθα καταβάλλει στην Εταιρεία Αεροδρομίου:(α) για κάθε ημέρα ή τμήμα ημέρας (από μεσονυκτίουσεμεσονύκτιο),μέχριανώτατουορίου5ημερολογιακώνετών, που ο μεταφορέας αυτόςπαρεμποδίζεται απολύτως να λειτουργήσει, το 1/365τωνεσόδωνπουηΕταιρείαΑεροδρομίου(και,κατάτο πρώτο δωδεκάμηνο από την ΕναρξηΛειτουργίας του Αεροδρομίου, το ΑεροδρόμιοτουΕλληνικού)εισέπραξεαπότονενλόγωμεταφορέα κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που λήγει τηνημέρα κατά την οποία για πρώτη φορά ο μεταφορέας αυτόςπαρεμποδίσθηκεκαι(β)γιακάθεημέρα ή τμήμα ημέρας (από μεσονυκτίου σε μεσονύκτιο)μέχρι ανωτάτου ορίου 5 ημερολογιακών ετών, που οενλόγωμεταφορέαςπεριορίζεται(αλλάχωρίς να παρεμποδίζεται πλήρως η λειτουργία του),το 1/365 τοιαύτης αναλογίας των εσόδων που η Εταιρεία Αεροδρομίου (καικατά το πρώτο δωδεκάμηνο από την Εναρξη ΛειτουργίαςτουΑεροδρομίου,το Αεροδρόμιο το Αεροδρόμιο του Ελληνικού) εισέπραξε από τον μεταφορέααυτόκατάτηδωδεκάμηνη περίοδο που λήγει την ημέρα πριν από εκείνηκατά την οποία ο εν λόγω μεταφορέας για πρώτη φοράπεριορίσθηκεκατάτονπαραπάνωτρόπο που να αντιπροσωπεύει την αναλογία κατά την οποίαπεριορίσθηκαν οι επιχειρήσεις μεταφοράς του εν λόγω μεταφορέα.Οι πληρωμές αυτές θα γίνονται εκ των υστέρων από το Ελληνικό Δημόσιοπρος την Εταιρεία Αεροδρομίου αναδρομικώςτηντελευταίαημέρακάθεμήνακατάτηδιάρκειατουοποίουή τμήματος του οποίου ο εν λόγωμεταφορέας παρεμποδίσθηκε ή περιορίσθηκε, αναλόγως της περιπτώσεως.11.4. Πράξεις αθέτησης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου: ΗΕταιρείαΑεροδρομίουδενθα ευθύνεται για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρησηως προς την τήρηση οποιασδήποτε διατάξεως της παρούσας Σύμβασης(και,εάντούτοδύναταινατύχει εφαρμογής, θα δικαιούται παρατάσεως τουχρόνου για την πραγματοποίηση της Εναρξης Λειτουργίας τουΑεροδρομίουόπωςαπαιτείταιαπότο Άρθρο 8.4.(Δεσμευτική Ημερομηνία ΕναρξηςΛειτουργίας του Αεροδρομίου και Στόχοι), ή τηνεπίτευξηοποιουδήποτεστόχουπου ορίζεται στο Παράρτημα 4 (Στόχοι) ή/και των προθεσμιών πουεπιβάλλονται από το Άρθρο 19 (Επέκταση Αεροδρομίου) κατά το μέτροπουόποιαδήποτετοιαύτη παράλειψη ή καθυστέρηση αποτελεί άμεση συνέπειαοποιασδήποτε αθέτησης από το Ελληνικό Δημόσιο των υποχρεώσεών του κατάτην παρούσα Σύμβαση.

________________________________________ Άρθρο 12 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 2 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 6

ΆΡΘΡΟ 12ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ12.1. Διοικητικό Συμβούλιο:12.1.1. Υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρούσα Σύμβαση,ηευθύνηγιατηλειτουργικήδιοίκηση και τον έλεγχο των εργασιών καιυποθέσεων της Εταιρείας Αεροδρομίου ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.12.1.2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα ενεργεί πάντοτεμεβάσητοαπόλυτο συμφέρον της Εταιρείας για την προώθηση των εργασιώντης ΕταιρείαςΑεροδρομίου,ανεξαρτήτωςτωνσυμφερόντων(αμέσωνήεμμέσων) οποιουδήποτε Μετόχου, ειδικώτερα του Μετόχου ή της ομάδας τωνΜετόχωνπου(είτεμετάαπόσυμφωνίαείτε άλλως) τον πρότεινε καισυνεπώς κάθε Σύμβουλος θα ενεργεί συμμορφούμενος με και σύμφωνα μετο Άρθρο 12.2.6. (Πολιτική Αφορώσα Προσλήψεις, Λειτουργία Δραστηριοτήτωνκαι Διοίκηση) Δεδομένου ότι η ΕταιρείαΑεροδρομίουείναιεπιχείρησηκοινήςωφελείας,είναιθεμελιώδεςγιατοδημόσιοσυμφέρονκάθεΣύμβουλος να ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 12.1(Διοικητικό Συμβούλιο). Το Διοικητικό Συμβούλιο θα λαμβάνειαποφάσειςαντικειμενικώς,βασίμωςκαιουσιαστικώςαιτιολογημένες.Ο ΝομικόςΣύμβουλοςτουΔιοικητικούΣυμβουλίουθαπαρίσταταικαθ`όλητηδιάρκειατηςψηφοφορίαςτουΔιοικητικούΣυμβουλίουγιατηλήψηοποιασδήποτε αποφάσεως.12.1.3. Επιφυλασσομένων των όρων του Άρθρου 12.1.4.,εάνΣύμβουλοςθεωρείοποτεδήποτε ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε Μέτοχος ή ομάδα Μετόχων(ή οποιοδήποτε από τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτών) πουτονπρότεινεαποτελούνσυμβαλλόμεναμέρη σε σύμβαση ή διακανονισμό που αναφέρεταιστο Άρθρο 37.6. (Συμφωνίες Μετόχων) ή έχουν, άμεσα ή έμεσα, συμφέροντασε οποιαδήποτε σύμβαση, διακανονισμό, συναλλαγή, διένεξη ή άλλο ζήτημαστο οποίο η Εταιρεία Αεροδρομίου (ή οποιαδήποτε θυγατρική τηςήάλλοΠρόσωποΕλεγχόμενο,απότηνΕταιρείαΑεροδρομίου) έχει συμφέρον ήπρόκειται να αποκτήσει συμφέρον με οποιονδήποτε τρόπο άμεσα ήέμμεσα,θααποκαλύψειπλήρωςστοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηνύπαρξητουσυμφέροντος αυτού καιθαδικαιούταιναπαρίσταταισεοποιαδήποτεσυνεδρίασητουΔιοικητικούΣυμβουλίουκατάτηνοποίαν εξετάζεταιοποιαδήποτε τοιαύτη συμφωνία, σύμβαση, ρύθμιση, συναλλαγή,διαφοράήάλλοζήτημα και να ψηφίσει εγκύρως για την λήψη οποιασδήποτε απόφασηςόσον αφορά αυτά ή σε σχέση με αυτά.12.1.4. Οποιαδήποτε Σύμβουλος της Εταιρείας Αεροδρομίου που είναιήήταν κατά την τελευταία πενταετία πριν από την εκλογή του, διευθυντής,υπάλληλος ή σύμβουλος, ή συμβαλλόμενος σε σύμβαση, ή διακανονισμό κατάτονοποίοήσύμφωναμεαυτόνλαμβάνει ή είχε λάβει αμοιβή ή άλλοαντάλλαγμα (άμεσο ή έμμεσο)απόοποιονδήποτεΜέτοχοτηςΕταιρείαςΑεροδρομίου,οποιονδήποτε μέτοχο θυγατρικής της Εταιρείας Αεροδρομίου(εκτος της Εταιρείας Αεροδρομίου) ή οποιονδήποτε μέτοχο άλλου ΠροσώπουΕλεγχόμενουαπότηνΕταιρείαΑεροδρομίου(εκτόςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίουήθυγατρικήςτης)ή/καιοπιουδήποτε Συγγενούς ΝομικούΠροσώπου(εκτοςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίου)οποιουδήποτετέτοιουμετόχου,θα πρέπει να κάμει πλήρως γνωστή στο Διοικητικό Συμβούλιο τησχέση του αυτή με οποιονδήποτε τέτοιο μέτοχο.12.2. Πολιτική αφορώσαΠροσλήψεις,ΛειτουργίαΔραστηριοτήτωνκαιΔιοίκηση:12.2.1. Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα προσλάβει το δικό της προσωπικό σεεπαρκήαριθμόκαιμε επαρκή προσόντα, εμπειρία και ικανότητα που θαεπιτρέπειτημελέτη,κατασκευή,θέσησελειτουργία,ολοκλήρωση,συντήρηση,λειτουργία,ανάπτυξη και διοίκηση του Αεροδρομίου σύμφωναμε την παρούσα Σύμβαση. Η Εταιρεία Αεροδρομίο σύμφωνα μετηνπαρούσαΣύμβαση.Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα ελέγχει τα προγράμματα προσλήψεων,λειτουγίας και διοίκησης υπό την επιφύλαξητηςσυνεχούςσυμμόρφωσηςπροςταΠρότυπακαιτοεφαρμοστέοδίκαιο, και θα παρέχει ασφαλέςπεριβάλλον εργασίας.12.2.2. Η ΕταιρείαΑεροδρομίουθαπροσλάβει,εντόςτουευλόγωςσυντομωτέρουχρονικούδιαστήματος και με τους όρους που θα ορίσει τοΔιοικητικό Συμβούλιο:(α) έναΓενικόΔιευθυντή(πουθαείναιτοανώτεροδιοικητικόστέλεχοςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίου),οοποίος,θαείναι υπό τηνεπιφύλαξη της επίβλεψης και των εντολώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου,υπεύθυνοςγιατηνκαθημερικήδιοίκησηκαιλειτουργίατωνδραστηριοτήτων της Εταιρείας Αεροδρομίου. Πριν απότηνεισαγωγήστοΧρηματιστήριο,οΓενικός Διευθυντής θα διοριστεί σύμφωνα με το Άρθρο 37.3 (Γενικός Διευθυντής).(β) Ανώτατο ΣτέλεχοςΕπίβλεψηςΚατασκευής(πουθαπροταθείαπόκοινούαπότονΠρόεδροτουΔιοικητικούΣυμβουλίου και τον ΓενικόΔιευθυντή) που θα είναιεπαρκώςκαταρτισμένοςκαιθαδιαθέτειτααπαραίτηταπροσόντακαι,υπότηνεπιφύλαξητης επίβλεψης και τωνεντολώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου,θααναφέρεταιστονΓενικόΔιευθυντήκαιθαείναιυπεύθυνοςγιατην καθημερινή επίβλεψη τηςμελέτης,κατασκευής,θέσησελειτουργίακαιολοκλήρωσητουΑεροδρομίου.ΗΕταιρείαΑεροδρομίουδύναται(οποτεδήποτε μέχρι τοτελικόπιστοποιητικόολοκλήρωσηςχορηγηθείσύμφωναμετηνΕξειδικευμένη Σύμβαση Κατασκευής που αναφέρεται στο Παράρτημα 14, παρ.1(ΕξειδικευμένεςΣυμβάσεις)και,αντοζητήσειτοΔιοικητικόΣυμβούλιο, μέχρι τη λήξη των περιόδων ευθύνης απόελαττώματασύμφωναμετηνΕξειδικευμένη Σύμβαση Κατασκευής), να διορίσει ένα ανεξάρτητογραφείοσυμβούλωνμηχανικώνδιεθνούςφήμηςκαικύρουςμετηναπαραίτητηεξειδίκευση/πείρακαι τεχνικές γνώσεις και να διαθέτει ταμεσα που είναι απαραίτηταώστεηενλόγωεπίβλεψηναεκτελεσθείεπαρκώςκαιτο οποίον, υπό την επιφύλαξη των εντολων του ΔιοικητικούΣυμβουλίου, θα αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή.(γ) Γενικό Οικονομικό Διευθυντή (πουθαπροταθείαπότονΓενικόΔιευθυντή)πουθαείναιεπαρκώςκαταρτισμένοςκαι θα διαθέτει τααπαραίτητα προσόντα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τουστηνΕλλάδακαι,υπότην επιφύλαξη της επίβλεψης και των εντολών του ΔιοικητικούΣυμβουλίου, θα αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή, και(δ) άλλα στελέχη (που θα προταθούναπότονΓενικόΔιευθυντή)ταοποία, υπό την επιφύλαξη της επίβλεψης και των εντολών του ΔιοικητικούΣυμβουλίου, θα αναφέρονται στον Γενικό Διευθυντή.12.2.3.ΗΕταιρείαΑεροδρομίουθα διορίσει με δικά της έξοδα καιδαπάνες, με όρους που θα εγκρίνει τοΔιοικητικόΣυμβούλιο,σύμβουλολειτουργιώντουαεροδρομίουπουθαέχειτααπαιτούμενα προσόνταπροκειμένου να συμβουλεύει την Εταιρεία Αεροδρομίου από την ΗμερομηνίαΕναρξης μέχρι την δεύτερηεπέτειοαπότηνΕναρξηΛειτουργίαςτουΑεροδρομίουεπίόλωνσχετικώνθεμάτωνπροετοιμασίας της ΕταιρείαςΑεροδρομίουγιατηδιοίκησητουΕργουκαιτωνλειτουργιώντουΑεροδρομίου.12.2.4.ΗΕταιρείαΑεροδρομίου δύναται για την πραγματοποίηση τουΕργουναπροσλαμβάνειΕλληνεςήαλλοδαπούςεργολάβουςή/καιυπεργολάβους,ηδεΕταιρείαΑεροδρομίουκαθώςκαιοποιοσδήποτετοιούτος εργολάβος και υπεργολάβος δύναται να προσλαμβάνει Ελληνικόήαλλοδαπόπροσωπικό,αλλ` υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θατηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο.12.2.5. Το αλλοδαπό προσωπικό που προσλαμβάνεταιαπότηνΕταιρείαΑεροδρομίου τα Συγγενή με αυτήν Νομικά Πρόσωπα ή οποιονδήποτε εργολάβοήυπεργολάβοαυτώνγιατοσκοπότουΕργου δεν θα υποχρεούται ναπληρώνει φόρους στηνΕλλάδαγιατηναμοιβήτουεκτηςενλόγωεργασίας,έως ότου γίνει κάτοικος της Ελλάδος για διάστημα μεγαλύτεροτων έξη μηνών και μετα ταύτα μόνο γιατηναμοιβήπουλαμβάνειγιαυπηρεσίεςπουπροσφέρονταιστηνΕλλάδα. Ουδεμία εισφορά κοινωνικήςασφάλισηςεργοδοτώνήεργαζομένωνθακαταβάλλεταιγιααλλοδαπόπροσωπικό,πουθαπροσλαμβάνεταιαπότην Εταιρεία Αεροδρομίου, ταΣυγγενικά με αυτήν Νομικά Πρόσωπα ή οποιονδήποτε εργολάβο ή υπεργολάβοαυτών για τους σκοπούς του Εργου μέχρις ότουοεργαζόμενοςκαταστείκάτοικοςΕλλάδοςγια διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών υπό τον όρο ότιγια οποιοδήποτε προσωπικό δεν προέρχεται από την Κοινότηταοοικείοςεργοδότηςθαείναιυποχρεωμένος να παράσχει εναλλακτική κάλυψη. Γιατους σκοπούς του παρόντοςάρθρου12.2.5.,ηκατοικίαστηνΕλλάδααρχίζει από την ημέρα εισόδου του εν λόγω εργαζομένου στην Ελλάδα.12.2.6.ΗΕταιρείαΑεροδρομίουθαδιοικείταικαι λειτουργεί ωςεμπορική, κερδοσκοπική εταιρεία του ιδιωτικού τομέα και τοΔιοικητικόΣυμβούλιοθαλαμβάνειτις αποφάσεις της και τα προγράμματα εργασιώνκαι οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας Αεροδρομίου θα καταρτίζονταικαι οι δραστηριότητές της θα διευθύνονται στη βάση αυτή.12.3. Νομίσματα: Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, ηΕταιρεία Αεροδρομίου δύναται:12.3.1. να διατηρείτραπεζικούςλογαριασμούςστηνΕλλάδαήστοεξωτερικόκαισεοποιοδήποτενόμισμααποφασίζειότισυμφέρειπερισσότερο τις δραστηριότητές της, ναπροβαίνεισεκαταθέσειςκαιαναλήψειςχρημάτωναπότουςενλόγωλογαριασμούςσε οποιοδήποτενόμισμα καθώς και να διαπραγματεύεται ελεύθερα καιναδιαθέτεικατάοποιοδήποτε τρόπο όλα τα χρήματά της από οπουδήποτε και αν προέρχεται.12.3.2.νααγοράζεικαι να πωλεί ξένα νομίσματα στην Ελλάδα, μέσωοποιασδήποτετράπεζαςπουείναινόμιμαεξουσιοδοτημένηνασυναλλάσσεταισεσυνάλλαγμακαιναπραγματοποιείπληρωμέςσεοποιοδήποτε ξένο νόμισμα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σεοποιοδήποτεΠρόσωποόπωςαυτήκρίνειαναγκαίογιατηνπραγματοποίησητωνδραστηριοτήτων της,12.3.3. να προσδιορίζει και να διατηρεί το μετοχικό της κεφάλαιοή/καιταλογιστικάβιβλίακαιλοιπάοικονομικάστοιχεία στο πλέονσυμφέρον κατά την κρίση της νόμισμα, και12.3.4. να δανείζεται εκάστοτε χρήματα ή άλλως νασυνάπτειοφειλέςστο πλέον συμφέρον κατά την κρίση της νόμισμα ή νομίσματα.12.4.Λογαριασμοί:ΗΕταιρείαΑεροδρομίουθακαταρτίζειτουςλογαριασμούς της σύμφωνα με τοεφαρμοστέοδίκαιοκαιτιςεκάστοτεγενικάπαραδεκτέςλογιστικέςαρχέςστην Ελλάδα. Οι λογαριασμοί τηςΕταιρείας Αεροδρομίου θα ελέγχονται από οίκο διεθνών ορκωτώνλογιστώνκαλούεπιπέδουκαιφήμης.Οι λογαριασμοί της Εταιρείας Αεροδρομίουσυνεπείς προς τις παραπάνω αρχές, θαπαρέχουντιςδέουσεςγιατιςανάγκεςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίου,γιατις εύλογες απαιτήσεις τηςΕλληνικούΔημοσίουκαιγιατιςανάγκεςτωνχρησιμοποιούντωντοΑεροδρόμιο, πληροφορίες. Ειδικώτερα, οι διευκολύνσεις και υπηρεσίες σεσχέσημετιςοποίεςεπιβάλλονταιΤέληΑεροδρομίουθαπρέπει ναπροσδιορίζονται όσο το δυνατόν ακριβέστερα και θα πρέπει να παρέχονταιλεπτομερείς πληροφορίες για όλα τα έξοδα και έσοδαπουαφορούνόλεςτιςπαρεχόμενεςαπότηνΕταιρείαΑεροδρομίουυπηρεσίεςκαιδιευκολύνσεις. Περαιτέρω, κατάτησύνταξητωνλογαριασμώντης,ηΕταιρείαΑεροδρομίουθαπρέπει,μεταξύάλλων,ναλαμβάνειταενδεδειγμένα εκείνα μέτρα προκειμένου να καταστήσει γνωστή κατάτρόποακριβή και δίκαιο:12.4.1.οποιαδήποτεπαρεχόμενηεπιδότηση(μέσω των κονδυλίων τουΤαμείου Ανάπτυξης του Αεροδρομίου Σπάτων, οποιωνδήποτε επιδοτήσεων τωνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων, της σύναψης δανείων με μη εμπορικούς όρους, τηςσυμμετοχής σε εμπορικές διευθετήσεις με όρους διάφορουςαπόεκείνουςπουθαεπετυγχάνοντοαπόκαλόπιστοτρίτο με αντικειμενικούς ίσουςεμπορικούς όρους ή άλλως) από οποιοδήποτε ΠρόσωποπροςτηνΕταιρείαΑεροδρομίου, ή/και από την Εταιρεία Αεροδρομίου σε οποιοδήποτε Πρόσωποκαι την ταυτότητα αυτού του Προσώπου, και12.4.2.οποιαδήποτετέτοιαεπιδότησηπαρέχεταισεοποιαδήποτεδραστηριότηταήεργασίατηςΕταιρείαςΑεροδρομίουαπόκεφάλαιαπροοριζόμενα για άλλη δραστηριότητα ή εργασία διεξαγόμενη από αυτή.12.5.Μερίσματα: Εκτός αν άλλως συμφωνείται εκάστοτε από όλους τουςΚοινούς Μετόχους, η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν θακαταβάλειμέρισμαήπροβεί σε οποιαδήποτε άλλη διανομή σε οποιουσδήποτε Μετόχους, για όλεςτιςοικονομικέςπεριόδουςμέχρικαισυμπεριλαμβανόμενηςτηςοικονομικήςπεριόδουκατάτηνοποίαπραγματοποιείταιηΕναρξηΛειτουργίας του Αεροδρομίου.

________________________________________ Άρθρο 13 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 25 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 3

ΆΡΘΡΟ 13ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ13.1. Δικαιώματα Αεροδρομίου:13.1.1.ΓιατηχορήγησηδικαιωμάτωνΑεροδρομίουηΕταιρείαΑεροδρομίου θα θεσπίσει δίκαια, εύλογα και αντικειμενικά κριτήρια (πουθα είναι σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο). Για τη χορήγηση, και τη λήψηαποφάσεως περί χορηγήσεως ή μη οποιωνδήποτε Δικαιωμάτων Αεροδρομίου σεοποιοδήποτεΠρόσωποκαθώςκαιγιατηλήψηαποφάσεωςπερίτροποποιήσεως,καταγγελίας,παρατάσεως ή παραιτήσεως από οποιαδήποτετέτοια δικαιώματα, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα τηρείκαιεφαρμόζειμεσυνέπεια τα εν λόγω κριτήρια.13.1.2.ΗΕταιρείαΑεροδρομίου για την ενεργοποίηση της χορήγησηςΔικαιωμάτων Αεροδρομίου θαδικαιούταιόσοδιαρκείηΕπικαρπίαναχορηγείσετρίτουςτοδικαίωμαχρήσεωςτουΑκινήτουή/καιτωνΠροσθηκών Επικαρπίας ή/και τμημάτων αυτών. Η ΕταιρείαΑεροδρομίου(ήοποιοσδήποτεΚάτοχοςΔικαιώματοςΑεροδρομίουσύμφωναμετο Άρθρο 13.1.1) θα δικαιούται να χορηγεί Δικαιώματα Αεροδρομίου ή νασυνάπτειάλλεςσυμβάσειςή διακανονισμούς σχετικά με το Αεροδρόμιο ή το Εργο,που θα λήγουν μετά τη λήξη της Επικαρπίας, Η ΕταιρείαΑεροδρομίουθαδύναταιμόνοκατόπινπροηγούμενηςγραπτήςεγκρίσεωςτου ΥπουργούΕθνικής Οικονομίας (την οποίαν δεν θα δύναται να αρνηθεί αδικαιολόγηταή να καθυστερήσει) να χορηγεί Δικαιώματα Αεροδρομίου η συνάπτειάλλεςτέτοιεςσυμβάσειςήδιακανονισμούς που θα λήγουν μετά την τριακοστήεπέτειο της Ημερομηνίας Εναρξης (ή σε απώτερητυχόνημερομηνίακατάτηνοποίαμπορείνασυμφωνηθείότι παρατείνεται η παρούσα Σύμβασησύμφωνα με το Άρθρο 4.2 (Παράταση).13.1.3.ΠληρωμέςσχετικέςμεοποιοδήποτεΔικαίωμαΑεροδρομίουδύναταινα προσδιορίζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα (δραχμή ή άλλο) καιθα υπόκεινται σε προσαρμογή αναλόγως των μεταβολών σταεπιτόκια,σταποσοστάπληθωρισμού ή κατ` άλλο τρόπο, όπως μπορεί να προβλέπεται στησχετική χορήγηση του Δικαιώματος Αεροδρομίου.13.1.4. Οποιοδήποτε ΠρόσωποαπολαύειδικαιωμάτωνστονΑερολιμέναΕλληνικούήσχέσημε αυτόν θα δικαιούται, εφόσον πληροί τα κριτήριαπουθαορισθούναπότηνΕταιρείαΑεροδρομίουγιατηχορήγησηΔικαιωμάτωνΑεροδρομίουσύμφωναμετο Άρθρο 13.1.1.,να ζητήσειαντίστοιχα δικαιώματα στο Αεροδρόμιο, ή σε σχέση με αυτό,χωρίςόμωςναυποχρεούταιηΕταιρείαΑεροδρομίουναχορηγήσειοποιοδήποτεΔικαίωμα Αεροδρομίου σε τέτοιο Πρόσωπο.13.1.5. Η ΕταιρείαΑεροδρομίουθαεξασφαλίσειαπότηςΕνάρξεωςΛειτουργίαςτουΑεροδρομίου την χορήγηση δικαιωμάτων Αεροδρομίου πουαφορούν στη διακίνηση επιβατών τουΑεροδρομίου,σεδύοτουλάχιστονπρόσωπα(απόταοποίακανένα δεν είναι Συγγενές Νομικό Πρόσωπο τουάλλου, αλλά από τα οποία το ένα μπορεί να είναι η Εταιρεία Αεροδρομίουή Συγγενές Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας Αεροδρομίου) έκαστο των οποίωνθασκείσυνεχώςκαικατ`ουσίανταενλόγωδικαιώματα(συμπεριλαμβανομένηςτροφοδοσίας εν πτήσει). Οι υπηρεσίες καθενός απότα Πρόσωπα αυτά θα είναι στη διάθεση όλων των αερομεταφορέων εταιρειώνπουχρησιμοποιούνεκάστοτετοΑεροδρόμιοκατάτηδιάρκειατηςΣυμβατικήςΠεριόδου.Επίπλέον,σε κάθε αερομεταφορέα εταιρεία πουχρησιμοποιεί εκάστοτε το Αεροδρόμιο κατά τηδιάρκειατηςΣυμβατικήςπεριόδου,θαχορηγούνται,κατόπινσχετικήςαιτήσεώςτου,όποιαΔικαιώματα Αεροδρομίου δύνανται ευλόγως να ζητηθούν ώστενααναλάβειτιςσχετικέςδραστηριότητες διακίνησης επιβατών (συμπεριλαμβανομένηςτροφοδοσίας εν πτήσει) που μεταφέρονται με το αεροσκάφος του, υπότονόρονπληρωμήςενοικίων και τελών (που θα είναι Τέλη Αεροδρομίου) γιατη χρησιμοποίηση από τον Αερομεταφορέα των σχετικών διευκολύνσεωντηςΕταιρείαςΑεροδρομίου.Ταενλόγω ενοίκια και τέλη θα συμφωνούνταιμεταξύ του αερομεταφορέα και της Εταιρείας Αεροδρομίου με βάσηότιοαερομεταφορέαςδενθατύχειδυσμενούςμεταχείρισης σε σύγκριση μεοποιονδήποτε άλλο διακινεί επιβάτες και ότι οαερομεταφορέαςδενθαεπιβαρυνθεί για οποιεσδήποτε διευκολύνσεις πέραν εκείνων τις οποίες θαχρησιμοποιεί για τη διακίνηση των εν λόγω επιβατών.13.1.6.ΗΕταιρείαΑεροδρομίουθαεξασφαλίσειαπότηνΕναρξηΛειτουργίας του Αεροδρομίου τηχορήγησηδικαιωμάτωνΑεροδρομίουσετρίατουλάχιστονΠρόσωπα(απόταοποίακανένα δεν είναι ΣυγγενέςΝομικό Πρόσωπο οποιουδήποτε απο τα άλλααλλ`απόταοποίατοέναμπορείναείναι η Εταιρεία Αεροδρομίου ή Συγγενές Νομικό Πρόσωπο τηςΕταιρείας Αεροδρομίου) έκαστο των οποίων θαασκείσυνεχώςκαικατ`ουσίατα εν λόγω Δικαιώματα Αεροδρομίου που αφορούν στη διακίνηση στοΑεροδρόμιο αποσκευών, φορτίων και ταχυδρομείου και οποιασδήποτεάλληςτοιαύτηςυπηρεσίαςεδάφους/υπηρεσίας ράμπας για την οποία η ΕταιρείαΑεροδρομίου δύναταιεύλογανααποφασίσειότιθαήτανδυνατόνααναληφθείαπότουςίδιουςΚατόχουςΔικαιωμάτωνΑεροδρομίου,πουδιακινούν αποσκευές, φορτία και ταχυδρομείο. Οι υπηρεσίες καθενόςαπόταΠρόσωπααυτάθαείναιστηδιάθεση όλων των αερομεταφορέων πουχρησιμοποιούν εκάστοτε το Αεροδρόμιο κατά ην διάρκειατηςΣυμβατικήςπεριόδου.13.1.7. Η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν ευθύνεται για αθέτηση των κατά ταΑρθρα 13.1.5 ή/και 13.1.6. υποχρεώσεών της εάν καθ` οιονδήποτε χρόνο οαριθμόςτωνΠροσώπωνπουέχουν λάβει Δικαιώματα Αεροδρομίου για τηδιακίνηση επιβατών (συμπεριλαμβανομένης τροφοδοσίας εν πτήσει) ήκατάπερίπτωσηαποσκευών, φορτίου, ταχυδρομείου ή άλλων υπηρεσιών εδάφους/υπηρεσιών ράμπας στο Αεροδρόμιο καταστεί μικρότερος του απαιτούμενουι,υπό τον όρο ότι(α) τούτοπροκύπτειλόγωακυρώσεωςήκαταγγελίαςτουσχετικούΔικαιώματος Αεροδρομίου,(β)ηΕταιρείαΑεροδρομίουκαταβάλλεικάθε εύλογη προσπάθεια νασυμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις των Αρθρων 13.1.5 ή/και 13.1.6 και(γ) οι κανόνες τηςΕταιρείαςΑεροδρομίουπουεφαρμόζονταιστουςνεοεισερχόμενουςπροορίζονταινα ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και δενδημιουργούν περιττούς φραγμούς στην συμμετοχή.13.1.8. Οποιαδήποτε άσκηση από την Εταιρία ΑεροδρομίουοποιουδήποτεΔικαιώματος Αεροδρομίου ή οποιαδήποτε χορήγηση Δικαιώματος Αεροδρομίουοποτεδήποτεκατατη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου, σε οποιοδήποτεΣυγγενές Νομικό Πρόσωπο της ΕταιρείαςΑεροδρομίου,οποιονδήποτεαπότουςΜετόχουςτηςΕταιρίαςΑεροδρομίου,οποιονδήποτεμέτοχοοποιουδήποτε Προσώπου Ελεγχομένου από την Εταιρεία Αεροδρομίου(εκτοςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίου)ή/καισεοποιοδήποτεΣυγγενέςΝομικόΠρόσωπο(εκτοςτηςΕταιρείαςΑεροδρομίου)οποιουδήποτεαπότουςμετόχουςαυτούςκαι κάθε τροποποίηση αυτού ή/και καταγγελία παράτασηή/και παραίτηση από αυτό θα υπόκειταιστηνπροηγούμενηέγκρισητουΔιοικητικούΣυμβουλίου,στοοποίοθα παρέχεται πλήρης δυνατότης νακρίνει και να διατυπώσει σχόλια επι των όρων του ενλόγωΔικαιώματοςΑεροδρομίουκαιεπίτωνοποιωνδήποτετροποποιήσεων,καταγγελιών,παρατάσεων ή/και παραιτήσεων απόαυτό.ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοθαεγκρίνειμόνοντηνεν λόγω άσκηση ή τη χορήγηση τέτοιου ΔικαιώματοςΑεροδρομίουσεοποιοδήποτετέτοιοΠρόσωπο(ήοποιαδήποτετέτοιατροποποίηση, καταγγελία, παράταση ή/και παραίτηση) μόνο είναι λιγότεροευνοϊκοίγιατηνΕταιρεία Αεροδρομίου από αυτούς που θα ήταν εύλογαδυνατό να είχαν επιτευχθεί από οποιονδήποτε καλόπιστον τρίτονκαιμεαντικειμενικάίσουςεμπορικούςόρους.ΕάνηχορήγησηαυτούτουΔικαιώματοςΑεροδρομίουσεοποιοδήποτετέτοιοΠρόσωποσυνιστάΣυνδεδεμένηΣύμβαση,ηΕταιρείαΑεροδρομίουθα συμμορφωθεί με τιςδιατάξεις του Άρθρου 20.3(ΣυνδεδεμένεςΣυμβάσεις)σχετικαμετηνέγκριση,τροποποίηση,παραίτηση,καταγγελίαή παράταση του εν λόγωΔικαιώματος Αεροδρομίου.13.1.9. Ολες οι μισθώσεις άδειες και άλλεςσυναφείςσυμβάσειςπουσυνάπτονταιεκάστοτεαπότηνΕταιρείαΑεροδρομίουσε σχέση με τηχρησιμοποίηση του Ακινήτου, των ΠροσθηκώνΕπικαρπίαςήοποιουδήποτεμέρουςαυτώνθακαταρτίζονταιμεσυμβολαιογραφικόέγγραφο και θαμεταγράφονται στο Βιβλίο ή στα Βιβλία Μεταγραφών που αναφέρονταιστονΚυρωτικόΝόμο.Κατάτοχρόνοτηςυπογραφής, τα συμβαλλόμενα μέρηοποιαδήποτε τοιαύτης μίσθωσης, άδειας ή άλλης συναφούςσυμβάσεως,θαδηλώσουνότιημίσθωση,άδειαήάλλησυναφήςσύμβασηαποτελείεκτελεστότίτλοώστεηΕταιρείαΑεροδρομίουναδικαιούταιμεκαταγγελία των ανωτέρω για οποιοδήποτε λογο, να εξώσει το συμβαλλόμενομέρος ή τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι μισθωτές, ή τους έχει χορηγηθείάδεια,ήέχουνδικαιώματα βάσει άλλης παρεμφερούς συμβάσεως, από τοαντίστοιχο τμήμα του Ακινήτου ή τωνΠροσθηκώνΕπικαρπίας.ΤαΑρθρα610,611και616 του Αστικού Κώδικα δεν θα εφαρμόζονται οποτεδήποτεκατά τη διάρκεια της ΣυμβατικήςΠεριόδου,στιςενλόγωμισθώσεις,άδειες ή άλλες παρεμφερείς συμβάσεις.13.1.10(α)Κατάτομέτρο που οποιαδήποτε Δικαιώματα Αεροδρομίουχορηγηθέντα σύμφωνα με την παρούσαΣύμβασηπεριλαμβάνουνμισθώσεις,υπομισθώσειςή/και συμβάσεις για τη χρήση ή κατοχή οποιασδήποτε γης ήκτιρίων (ή/και τμημάτωντους),οιόροιτουςθαυπερισχύσουντωνδιατάξεωνοποιουδήποτενόμου που ρυθμίζει, τη διάρκειά τους ή/και ταδικαιώμτα καταγγελίας ή/και το μέγεθος των αυξήσεων τωνμισθωμάτωνήάλλωνπεριοδικώνπληρωμών,σύμφωναμε οποιαδήποτε τοιαύτη μίσθωση,υπομίσθωση ή Σύμβαση.(β) Οπου η παρούσα Σύμβαση καταγγέλεται προ της λήξεως τηςπεριόδουτων 30 ετών που ορίζεται στο Άρθρο 4.1 (Συμβατική Περίοδος) [(ή όπως ηπερίοδοςαυτήέχειπαραταθείσύμφωνα με το Άρθρο 4.2 (Παράταση)] ήοπου η παρούσα Σύμβαση καταγγέλεταιμεταταύτα,εφόσονοΥπουργόςΕθνικήςΟικονομίας συναινεί σύμφωνα με το Άρθρο 13.1.2 να παραταθεί ησχετική μίσθωση, άδεια ή παρόμοια σύμβαση πέραν της εν λόγωπεριόδου,οι διατάξεις του Άρθρου 1164 του Αστικού Κώδικα θα τυγχάνουν εφαρμογήςεπί των εν λόγω μισθώσεων, αδειών ή παρόμοιων συμβάσεων δια των οποίωνενεργοποιούνταιΔικαιώματαΑεροδρομίου, εκτός όπου, όπως προβλέπεταιστο Άρθρο 33.4.7 (Συνέπειες καταγγελίας), η κατασκευή τουΑεροδρομίουδεν αρχίζει μέσα σε εύλογη περίοδο μετά την καταγγελία αυτή, οπότε δενθα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1164 του Αστικού Κώδικα.13.1.11Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα δικαιούται να χορηγεί σε ΚατόχουςΔικαιώματα Αεροδρομίου τα οποία, μεταξύ άλλων, παρέχουν στους Κατόχουςτέτοιων Δικαιωμάτων Αεροδρομίου τοδικαίωμαναχορηγούνσεάλλουςπαράγωγαδικαιώματασχετικά με τα αντίστοιχα Δικαιώματα Αεροδρομίου.Οποιαδήποτε τέτοια χορήσηση δεν θα απαλλάσσει την Εταιρεία Αεροδρομίουαπό την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις τουπαρόντος Άρθρου13.1(ΔικαιώματαΑεροδρομίου)ήπροςοποιαδήποτε άλλη διάταξη τηςπαρούσας Σύμβασης, εκτός μόνον από το ότι, στην έκταση κατά τηνοποίαοποιαδήποτετέτοιαδιάταξη απαιτεί ότι Δικαιώματα Αεροδρομίου πρέπεινα χορηγούνται σε περισσότερα από ένα Πρόσωπα και να ασκούνται απόταΠρόσωπααυτάηδιάταξηαυτήθαυλοποιείταιεφόσον ο αντίστοιχοςαριθμός Προσώπων ασκεί αυτά τα ΔικαιώματαΑεροδρομίουμετάτηναπ`ευθείαςχορήγησηαπότηνΕταιρείαΑεροδρομίουή/καισύμφωναμεπαραχώρηση παράγωγου δικαιώματος.Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα εξασφαλίσει ότι οι διατάξεις τηςπαρούσαςΣύμβασης τηρούνται αυστηρά από κάθε άλλη άποψη σε σχέση με τη χορήγησητοιούτωνδικαιωμάτωνκαιτωνόρωναυτών,ως εάν τα παράγωγα αυτάδικαιώματα αποτελούσαν Δικαιώματα Αεροδρομίου χορηγηθένταήμέλλονταναχορηγηθούναπό την Εταιρεία Αεροδρομίου η δε Εταιρεία ΑεροδρομίουθαεξασφαλίσειότιοιόροιοποιασδήποτεχορήγησηςΔικαιωμάτωνΑεροδρομίουπουεπιτρέπουν τη χορήγηση τέτοιων παραγώγων δικαιωμάτωνθα περιλαμβάνουν διατάξεις που παρέχουν στην ΕταιρείαΑεροδρομίουτοδικαίωμανακαταγγέλλειτοΔικαιώματαΑεροδρομίου και οποιαδήποτετέτοια παράγωγα δικαιώματα και άλλως να προβαίνει η ίδια σεενέργειεςγια τη θεραπεία οποιουδήποτε ελαττώματος ή παράβασης, εφόσον σε σχέσειμε αυτά ή σαν συνέπεια αυτών οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασηςδεν τηρείται αυστηρώς ως ανωτέρω.13.1.12.(α)ΟυδείςκάτοχοςΔικαιώματοςΑεροδρομίουδύναταιναεκχωρήσει, δημιουργήσει ή επιτρέψει τηνύπαρξηοποιουδήποτεΒάρους/Εξασφάλισης επί Δικαιώματος Αεροδρομίου ή οποιουδήποτε συμφέροντος επ`αυτού,εκτόςτηςδημιουργίας Εξειδικευμένου Δικαιώματος Εξασφάλισηςσύμφωνα με το Άρθρο 13.1.12 (β) και εκτός απόοποιοδήποτεβάροςεπίτωνεσόδωνΔικαιώματοςΑεροδρομίουήοποιουδήποτεδικαιώματοςαπολήψεως τέτοιωνεσόδων,καιγιατονσκοπόαυτόκάθεΔικαίωμαΑεροδρομίου θα περιλαμβάνει σχετική ρήτρα.

(β) Ο κάτοχος Δικαιώματος Αεροδρομίου δύναται, κατόπιν προηγούμενης εγγράφου συναινεσεως της Εταιρείας Αεροδρομίου, να χορηγήσει σε οποιοδήποτε Πρόσωπο (α) που χρηματοδοεί τον Κάτοχο Δικαιώματος Αεροδρομίου το δικαίωμα:

(i) όταν το εν λόγω Πρόσωπο (α) θεωρήσει αμέσως απαιτητό το ποσό της παρασχεθείσας σχετικής οικονομικής διευκόλυνσης λόγω υπερημερίας, ή

(ii) μέσα σε είκοσι μια ημέρες από τη γνωστοποίηση από την Εταιρεία Αεροδρομίου στο Πρόσωπο (α0 αυτό (α) ότι προτίθεται να καταγγείλει το σχετικό Δικαίμωα Αεροδρομίου (η δε Εταιρεία Αεροδρομίου θα γνωστοποιήσε. στο Πρόσωπο (α) αυτό (α) τουλάχιστον πριν από είκοσι μια ημέρεςι την πρόθεσή της να καταγείλει οποιοδήποτε τέτοιο Δικαίωμα Αεροδρομιου) ή

(iii) σε κάθε άλλη περίπτωση και υπό τοιούτους έτερους όρους όπως δυνατόν να συμφωνηθούν μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρόμοιου, του Κατόχου δικαιώματος Αεροδρομίου και των Προσώπων αυτών, να καταστεί ( ή ν αυποδείξει Πρόσωπο ή Πρόσωπα που θα καταστούν) ο Κάτοχος Δικαιωμάτων Αεροδρομίου υποκαθιστώντας τον αρχικό Κάτοχο Δικαιωμάτων Αεροδρόμίου (και να επωφελείται όλων των δικαιωμάτων και να αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του αρχικού κατόχου Δικαιωμάτων Αεροδρόμιου κατά το σχετικό Δικαίωμα Αεροδρομίου ή σύμφωνα με αυτό), υπό τον όρο ότι το εν λόγω Πρόσωπο θα υποκαταστήσει μόνο τον αρχικό Κάτοχο Δικαιώματος Αεροδρομίου εφόσον αποδείξει προηγουμένως κατά τρόπο που θα ικανοποιεί εύλογα την Εταιρεία Αεροδρομίου ότι έχει την οικονομική, εμπορική και τεχνική γνώση και ικανότητα ν αεκπληρώσει πλήρως και αποτελεσματικά τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις του Κατόχου Δικαιώματος Αεροδρομίου κατά το σχετικό Δικαίωμα Αεροδρομίου ή σύμφωνα με αυτό.

13.1.13 Ούτε η Εταιρεία Αεροδρομίου ούτε οποιοδήποτε Κάτοχος Δικαιώματος Αεροδρομίου:

(α) θα υιοθετήσει σε σχέση με οποιοδήποτε δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από αυτόν στο Αεροδρόμιο, οποιαδήποτε εμπορική πρακτική η πολιτική τιμών που αδικαιολογήτως δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος οοποιαδήποτε κατηγορίας χρηστών του Αεροδρομίου ή οποιοδήποτε μεμονωμένου χρήστη, ή θα εκμεταλλεύεται κακόπιστα τη διαπραγματευτική του θέση έναντι των χρηστών του Αεροδρομίου γενικά, ή που προκαλεί αμέσως την αποδοχή από οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο πρακτικής με παρόμοια αποτελέσματα

(β) θα υιοθετήσει σε σχέση με τη χορήγηση οποιωνδήποτε Δικαιωμάτων Αεροδρομίου, οποιοδήποτε πρακτική η οποία:

(i) δημιουργεί αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος Προσώπων στα οποία χορηγήθηκε οποιαδήποτε κατηγορία τέτοιων δικαιωμάτων, ή οποιουδήποτε συγκεκριμένου εκδοχέα τέτοιου δικαιώματα, η εκμεταλλεύεται κακόπιστα την διαπραγματευτική του θέση σχετικά με τους εκδοχάς τέτοιων δικαιωμάτων γενικά ή

(ii) δημιουργεί αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος οποιαδήποτε κατηγορίας Προσώπων που ζητούν τέτοια δικαιώματα ή σε βάρος οποιοδήποτε μεμονωμένου αιτούντος, η περιορίζει αδικαιολόγητα τον αριθμό των δικαιωμάτων αυτών που χορηγούνται στην περίπτωση οποιωνδήποτε ειδικών υπηρεσιών ή διευκολύσνεων η που άμεσα προκαλεί την αποδοχή από οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο, πρακτικής που έχει παρόμοιες συνέπειες.

13.1.14 Εάν οποτεδήποτε αποδειχθεί ότι η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν συμμορφώθηκε με τα Αρθρα 13.1.1. 13.1.4, 13.1.8, 13,1.9, 13, 1,11, 13,1.12 ή / και 13.1.13 και (εκτός εάν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος είναι Συνδεδεμένο Πρόσωπο ή οποιοδήποτε Συγγενές Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας Αεροδρομίου, έκαστο των οποίων λογίζεται πάντοτε ότι είναι ενήμερο) ότι το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ήταν (κατά το χρόνο χορήγησης, παραίτησης, τροποποιήσης η παράτασης του σχετικού Δικαιώματος Αεροδρομίου ανάλογα με την περίπτωση), ενήμερο για την τοιαύτη μη συμμόρωση, η Εταιρεία Αεροδρομίου, αμέσως μετά από σχετική για το σκοπό αυτό αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποιοδήποτε μέλους του ΔιοικητικούΣυμβουλίου θα καταγγείλει το σχετικό Δικαίωμα Αεροδρομίου χωρίς να αποζημιώσει το αντισυμβαλλόμενο μέρος (και η Εταιρεία Αεροδρομίου θα εξασφαλίσει ότι η διάταξη που θα της παρέχει το δικαίωμα αυτό θα περιλαμβάνεται σε κάθε σχετικό Δικαίωμα Αεροδρομίου).

13.2. Εκχώρηση Ωραρίων Πραγματοποίησης Πτήσεων:

Η Εκχωηση των Ωραρίων Πραγματοποίησης Πτήσεων στο Αεροδρόμιο θα είναι σύμφωνη με τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου και τις υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή/και της Εταιρείας Αεροδρομίου σύμφωνα με το εφαρμοστέρο δίκαιο. Υπό τον όρο αυτό, όταν γίνεται Εκχώρηση Ωραρίων για την Πραγματοποίηση Πτήσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη (α) οι απόψεις της ΥΠΑ και (β) ο Οδηγός Διαδικασίων Δρομολογίων της ΙΑΤΑ (10η έκδοση, Αυγουστος 1991, όπως εκάστοτε τροποποιείται και συμπληρώνεται). Υπό την επιφύλαξη του Κοινοτικού Δικαίου, η Εκχώρηση Ωραρίων Πραγματοποίησης Πτήσεων θα πρέπει , μετά από ανταλλαγή απόψεων με την ΥΠ.Π.Α., να πραγματοποιείται από Επιτροπή καθορισμού διαδικασίας δρομολογίων που θα συσταθεί υπό την αιγίδα της ΙΑΤΑ ή άλλης αναλόγου ενώσεως η επιτροπής που δυνατόν να προταθεί ή να συγκροτηθεί από την (αριθμητική) πλειοψηφία των αερομεταφορέων που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια οι οποίι στην περίπτωση οποιασδήποτε εκχωρήσεως πριν από την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου χρησιμοποιούν τον Αερολιμένα του Ελληνικού και στην περίπτωση οποιασδήποτε εκχωρήσεως μετά την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο.

13.3. Μη Δυσμενής Μεταχείριση:

Η Εταιρεία Αεροδρομίου αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι, εκτός εάν άλλως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, το Αεροδρόμιο θα είναια ανοικτό υπό ομοιόμορφες συνθήκες για τα αεροσκάφη όλων των κρατών. Ομοιόμορφες συνθήκες, εκτός αν άλλως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, θα ισχύουν επίσης κατά τη χρήση, από αεροσκάφη όλων των κρατών, όλων των διευκολύνσεων αεροναυτιλίας (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσίων ραδιοεπικοινωνίας και μετερωρολογικών υπηρεσιών) που δυνατόν να παρέχονται από την Εταιρεία Αεροδρομίου για λόγους δημόσιας ωφέλειας για την ασφάλεια και την ταχύτητα της αεροναυτιλίας.

13.4. Ολυμπιακή:

13.4.1. Το Ελληνικό Δημόσιο θα εξασφαλίσει ότι, από της Ενάρξεως λειτουργίας του Αεροδρομίου, η Ολυμπιακή δεν θα έχει, καθ`όλην τη διάρκεια του υπολοίπου χρόνου της Συμβατικής Περιόδου, οποιαδήποτε δικαιώματα η προνόμια σε σχέση με το Αεροδρόμιο, η οποιεσδήποτε δραστηρικότητες που διεξάγονται στο Αεροδρόμιο, μεγαλύτερα από τα δικαιώματα η προνομία που απολαύουν οι εμπορικές αεροπορικές εταιρείες γενικά, εκτόςαπό οποιαδήποτε δικαιώματα η προνόμια που χορηγούνται στην Ολυμπιακή κατά την παρούσα Σύμβαση, κατ`εφαρμογή της, η σύμφωνα μ`αυτή.

13.4.2 (α) Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα θέσει στη διάθεση της Ολυμπιακής (εγκαίρως ώστε να καταστεί δυνατόν να κατασκευάσει η Ολυμπιακή τις σχετικές εγκαταστάσεις η κτίρια πριν από την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου) με αντικειμενικά ίσους εμπορικούς όρους (συμεπριλαμβανομένων όρων που αναφέρονται στη συμβατότητα οποιωνδήποτε κτιρίων και/ή κατασκευών με τις δραστηριότητες αεροναυτιλίας στο Αεροδρόμιο και όρων που επιτρέπουν την εύλογη ικανοποίηση της Εταιρείας Αεροδρομίου ως προς την ικανότητα της Ολυμπιακής να ανταποκριθεί στι ςσυμφωνημένες πληρωμές σε σχέση με αυτά), την απαιτούμενη έκταση στο Ακίνητο που ευλόγως συμφωνείται μεταξύ τους για τις ανάγκες της Ολυμπιακής όσον αφορά την κατασκευή κτιρίου κεντρικών γραφείων και/η οποιωνδήποτε άλλων εγκαταστάσεων ή κτιρίων (που όμως δεν θα υπερβαίνει την έκταση που η Ολυμπιακή δύναται να αποδείξει, κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Εταιρεία Αεροδρομίου ότι δικαιολογημένα χρειάζεται για δική της χρήση και ότι διαθέτει τους πόρους για την ανάπτυξη και την πληρωμή της, και δεν θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε κτίρια ή εγκαταστάσεις σταθμού επιβατών) , και θα επιτρέπει στην Ολυμπιακή την εύλογα ανεμπόδιστη πρόσβαση (με τους ίδιους όρους που δυνατόν να τεθούν στη διάθεση τρίτων που προβαίνουν σε οποιαδήποτε κατασκευή, συντήρηση ή/και λειτουργία στο Ακίνητο), για την κατσκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.

(β) Εαν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της Κατασκευαστικής Περιόδου, η Ολυμπιακή χρειάζεται οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή κτίρια στο Ακίνητο ή δικαιώματα επί οποιουδήποτε τμήματος του Ακινήτου για τον σκοπό κατασκευής οποιουδήποτε τμήματος του Ακινήτου για τον σκοπό κατασκευής οποιωδνήποτε εγκαταστάσεων ή κτιρίων και η Εταιρεία Αεροδρομίου αδυνατεί ή δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει αυτές τις εγκαταστάσεις η κτίρια η το εν λόγω τμήμα του Ακινήτου με λογικούς ίσους εμπορικούς όρους (και η Εταιρεία Αεροδρομίου και η Ολυμπιακή αδυνατούν να συμφωνήσουν επί των όρωνν για εναλλακτικές εγκαταστάσεις ή κτίρια η εναλλακτικό τμήμα του Ακινήτου) τότε υπό τον όρον ότι οι εγκααστάσεις ή τα κτίρια είναι ευλόγως αναγκαία για τα κεντρικά γραφεία της Ολυμπιακής, η για τις λειτουργίες συντήρησης η υποστήριξης του Αεροδρομίου (μη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων ή κτιρίων σταθμού επιβατών) η Ολυμπιακή μπορεί να ζητήσει από το Ελληνικό Δημόσιο να απαλλοτριώσει κατάλληλο τμήμα της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης (με έξοδα της Ολυμπιακής) για την κατασκευή των σχετικών εγκαταστάσεων ή κτιρίων. Οποιεδήποτε τέτοιες εγκαταστεις και κτίρια θα είναι σύμφωνα με τουςεφαρμοστέους νόμους και προδιαγραφές ασφαλείας. Η Ολυμπιακή θα πρέπει να εξασφαλίσει την συμμόρφωση με τις διατάξεις του Άρθρου 29.3 (Ρύπανση) αναλογικά, σχετικά με τις δραστηριότητες που θα διεξαγόνται σε κάθε τμήματα της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης που θα απαλλοτριωθεί κατ`αυτόν τον τρόπο.

(γ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 13.4.2 (η) θα δοθούν στην Ολυμπιακή τέτοια Δικαιώματα Αεροδρομίου, τα οποία ευλόγως απαιτούνται από αυτήν για να αναλάβει δραστηρικότητες σχετικές με τους επιβάτες (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών τροφοδοσίας εν πτήσει) τις αποσκευές, τα φορτία και άλλες δραστηριότητες εδάφους/ράμπας αναφορικά με τα αεροσκάφη της και /ή επιβάτες της, αποσκευές και φορτία που μεταφέρονται με αεροσκάφη της υπό την προϋπόθεση της καταβολής ενοικίων και τελών (τα οποία θα είναι Τέλη Αεροδρομίου) για την χρήση από την Ολυμπιακή των εγκαταστάσεων της Εταιρείας Αεροδρομίου εν σχέσει με τα ανωτέρω, τα οποία ενοίκια και τέλη θα συμφωνηθούν μεταξύ της Ολυμπιακής και της Εταιρείας Αεροδρομίου στην αυτή βάση όπως και για κάθε άλλη αεροπορική εταιρεία που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες για λογαριασμό της και επί τη βάσει ότι η Ολυμπιακή δεν θα έχει δυσμενέστερη μεταχείριση συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλω πρόσωπο το οποίο ασχολείται με την διακίνηση επιβατών, αποσκευών, φορτίων ή άλλες δραστηριότητες εδάφους ή την παροχήυπηρεσιών ράμπας και ότι η Ολυμπιακή δεν θα επιβαρύνεται γι αοποιεσδήποτε εγκαταστάσεις πέρανα υτών που χρησιμοποιούνται από αυτήν για τις σχετικές υπηρεσίες. Η Ολυμπιακή θα ασκεί τέτοιες δραστηριότητες στην περιοχή (ές) που θα διατεθούν από την Εταιρεία Αεροδρομίου στις αεροπορικές εταιρείες γενικώς για να εκτελούν της εν λόγω δραστηριότητες και δεν θα δικαιούται, εκτός εάν η Εταιρεία Αεροδρομίου αποφασίσει άλλως, να δημιουργήσει δική της περιοχή (ες) παροχής υπηρεσιών, εκτός της εν λόγω γενικής περιοχής (ών).

(δ) επιφυλασσομένων των όσων προβλέπονται στο Άρθρο 13.4.2 (η) θα δοθούν στην Ολυμπιακή τέοιτα Δικαιώματα Αεροδρομίου τα οποία ευλόγως απαιτούνται από αυτήν για να αναλάβει δραστηριότητες διακίνησης επιβατών (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών τροφοδοσίας εν πτήσει) αποσκευών, φορτίων και άλλων δραστηριοτήτων εδάφους /ράμπας άλλων αεροπορικών εταιρειών που χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο ως ένας από τους γενικούς προμηθητεές των υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με τα Αρθρα 13.1.5. και 13.1.6 (Δικαιώματα Αεροδρομίου). Τα πληρωτέα τέλη από την Ολυμπιακή για τα εν λόγω δικαιώματα Αεροδρομίου θα υπολογίζονται επί της αυτής βάσεως όπως και για οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία που θα παεχει αυτές τις υπηρεσίες και επί τη βάει ότι η Ολυμπιακή δεν θα τύχει δυσμενέστερης μεταχείρησης συγκριτικά με οποιοδνήποτε άλλο ο οποίος παρέχει τέτοιες υπηρεσίες. Εφ`όσον η Εταιρεία Αεροδρομίου παρέχει τέτοια Δικαιώματα Αεροδρομίου σε άλλους τέτοιους γενικούς προμηθευτές υπηρεσιών επί τη βάσει διαγωνισμού ή δημπορασίας τότε τα τέλη που είναι πληρωτέα από την Ολυμπιακή για τα εν λόγω Δικαιώματα Αεροδρομίου θα είναι αυτά που πρσοφέρθηκαν από τον τελικώς επιλέγοντα διαγωνιζόμενο (ους) (sucessiful bidder or biders).

(3) H Ολυμπιακή κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και την παροχήν των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Άρθρο 13.4.2 (γ) και (δ) θα υπόκειται στους γενικούς, εφαρμοστέους στην περίπτωση κανόνες που εκάστοτε θεσπίζονται από την Εταιρεία Αεροδρομίου (συμπεριλαμβανομένου εφ`όσον προκύψει περίπτωση του δικαιώματος της Εταριείας Αεροεδρομίου να παύσει την παροχή των σχετικών Δικαιώματων Αεροδρομίου) σε σχέση με ουσιώδεις παραβάσεις.

(στ) Οποιαδήποτε δικαιώματα η προνόμια παρέχονται στην Ολυμπιακή σύμφωνα με το Άρθρο 13.4.2 που δεν είναι διαθέσιμα σε άλλους θα δύνανται κατά το μέτρο αυτό να ασκούνται από την Ολυμπιακή μόνον καθ`ον χρόνον αυτή ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και/η αποτελεί το μεγαλύτερο αερομεταφορέα Αεροδρόμιο.

(ζ)Αλλως, η Ολυμπιακή δεν θα τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης από την Εταιρεία Αεροδρομίου και δεν θα τυγχάνει ευνοϊότερης μεταχείρισης από αυτήν έναντι των άλλων αεροπορικών εταιριών που χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο εκτός κατά το μερο που η Εταιρεία Αεροδρομίου αποφασίσει ν απροσφέρει στους μεγάλους χρήστες του Αεροδρομίου προνόμια, εκπτώσεις ή τα συναφή και τα οποία προνόμια, εκπτώσεις ή άλλα μέτρα θα βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια εφαρμοζόμενα ομοιόμορφα για όλες τις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο) τα οποία η Ολυμπιακή εάν αυτή συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 13.1.5 και 13.1.6 (Δικαιώματα Αεροδρομίου).

13.4.3 Αν οποτεδήποτε μεταξύ της Εναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου και της 31 Δεκεμβρίου 2007, η Ολυμπιακή καταστείυπερήμερη ως προς την πληρωμή οποιωνδήποτε Τελών Αεροδρομίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τις 60 ημεες, το Ελληνικό Δημόσιο (εφ`όσον η Ολυμπιακή θα ελεχεται τότε το Ελληνικό Δημόσιο ή/ και από οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία) θα θέσει στη διάθεση της Εταιρείας Αεροδρομίου (μέσα σε 21 ημέρες από τη λήψη σχετικής γραπτής αίτησης από την Εταιρεία Αεροδρομίου) δευτερεύον ανασφάλιστο δάνειο με τους ακόλουθους όρους:

(α) το συνολικό μέγιστο ποσό κεφαλαίου που θα παραμεινει εκάστοτε σε εκκρεμότητα (ανεξόφλητο) κατά το δάνειο ή τα δάνεια θα είναι το συνολικό ποσό των Τελών Αεροδρομίου σε σχέση με το οποίο η Ολυμπιακή είναι εκάστοτε υπερήμερη, αλλά χωρίς να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων και μη εξοφληθέντων Τελών Αεροδρομίου για περίοδο 180 ημερών.

(β) ποσά ίσα προς τους τόκους επί του δανείου η των δανείων θα καταλογίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ολυμπιακή με επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει το εκάστοτε πληρωτέο στην Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το Άρθρο 14.3.2. (Τέλη Αεροδρομίου) σε σχέση με αθέτηση πληρωμής των Τελών Αεροδρομίου, και κανέας τόκος δεν θα είναι πληρωτέος από την Εταιρεία Αεροδρομίου.

(γ) επιφυλλασσομένου του άρθρου 13.4.3 (δ), το δάνειο (α) θα είναι ανασφάλιστο και δευτερεύον ώστε, σε περίπτωση διανομής περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Αεροδρομίου λόγω εκκαθαρίσεως η πτωχεύσεως, το Ελληνικό Δημόσιο να μην έχει δικαίωμα να εισπράξει οποιοδήποτε ποσόν σε σχέση με το δάνειο πριν εξοφληθούν πλήρως όλοιο οι άλλοι πιστωτές, (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και πιστωτών του Δευτερεόνοτς Χρέους) της Εταιρείας Αεροδρομίου.

(δ)Επιφυλασσομένου του Άρθρου 13.4.3 (γ) το δάνειο θα αποπληρώνεται:

(i) εντός δέκα ημερών από της ημερομηνίας κατά την οποία, και στην έκταση κατά την οποία το συνολικό ποσό κεφαλαίου του δανείου υπερβαίνει το συνολικό ποσό ανωτάτου ορίου κεφαλαίου που επιτρέπεται σύφμωνα με το Άρθρο 13.4.3. (α), και

(ii) σε κάθε πειπτωση κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης 10 ετών από την ημερομηνία σύναψης του σχετικού δανείου.

13.4.4. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του συναφθέντος σύμφωνα με το Άρθρο 13.4.3 δανείου, εάν η Ολυμπιακή είναι οποτεδήποτε υπερήμερη σχετικά με την πληρωμή οποιωνδήποτε Τελών Αεροδρομίου δεν θα απαλλάσσεται από την υποχρεώσή της να πληρώσει οποιαδήποτε τέτοια Τέλη Αεροδρομίου (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδουλευμένων τόκων επ`αυτών) και θα εξακολουθεί να υπόκειται στους όρους πληρωμής που θα έχει καθορίσει η Εταιρεία Αεροδρομίου κατά το Άρθρο 14.3 (Τέλη Αεροδρομίου) και σύμφωνα με αυτό, για τους υπερήμερους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο.

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ(INTRASOFT INTERNATIONAL)ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ – ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειμένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται η χρήση της κατωτέρω επιλογής Εκτύπωση\Αποθήκευση.

Μέγεθος Γραμμάτων

Ν 2338/1995: Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων (126474)

________________________________________ Άρθρο 14 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 8

ΆΡΘΡΟ 14

ΤΕΛΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

14.1. Κανένα Πρόσωπο (εκτός από την Εταιρεία Αεροδρομίου ή οποιονδοτε Κάτοχο Δικαιώματος Αεροδρομίου στον οποίου χορηγήθηκε αντίστοιχο Δικαίωμα Αεροδρομίου ή, στην περίπτωση του Τέλους Αναχωρούντων Επιβατών, ή όπως άλλως δυνατόν να προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση ή στο Κοινοτικό Δίκαιο, το Ελληνικό Δημόσιο η σχετική Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία) δεν δύναται να επιβάλλει οποιοδήποτε τέλος η αμοιβή (α) σχετικά με την παροχή στο Αεροδρόμιο οποιωνδήποτε διευκολύνσεων ή/και υπηρεσιών που περιβαμβάνοντων ή (β) σχετικά με την κίνηση επιβατών, σιδηροδρόμων ή οχημάτων προς το Αεροδρόμιο ή το Ακίνητο.

14.2. Δεν θα καθορισθούν ούτε επιβληθούν Τέλη Αεροδρομίου, εκτός αν είναι:

14.2.1 σύμφωνα εμ τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 14 (Τέλη Αεροδρομίου) ή

14.2.1 σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 14 (Τέλη Αεροδρομίου) ή

14.2.2. σε οποιοδήποτε υψηλότερο ή άλλο επίπεδο:

(α) εφόσον είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση πληρωμών σχετικά με το ως άνω Καθροισμένο Χρέος που συμφωνήθηκε από την Εταιρεία Αεροδρομίου και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Αεροδρομίου δεν θα ηδύνατο άλλως να αντιμετωπίσει τις εν λόγω πληρωμές ή

(β) κατόπιν προηγουμένης εγγράφου συναινέσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και, προκειμένου να δώσει την συναίνεση αυτή, οΥπουργός Εθνικής Οικονομίας θα λαμβάνει υπόψει του το μετοχικό κεφάλαιο που αναλήφθηκε αρχικά από τους Μετόχους της Εταιρείας Αεροδρομίου σύμφωνα με το άρθρο 5.1. του Καταστατικού.

14.3

14.3.1. ΥΠό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου και εκτός των όσων ορίζονται στο παρόν Άρθρο 14 (Τέλη Αεροδρομίου), η Εταιρεία Αεροδρομίου θα είναι ελεύθερη κατά την απόλυτη και αδέσμευτη κρίση της (χωρίς περαιτέρω έγκριση, εξουσιοδότηση ή άδεια και μη λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε διάταξης του άρθρου 40 του Νόμου 2055/1992 ή της Διαδικασίας Εισπραξης Τέλος (Αναχωρούντων και των Τελών Αεροδρομίου) για τις διευκολύνσεις και τις υπηρεσίες που παρέχονται στο Αεροδρόμιο.

14.3.2. Οποιαδήποτε από τα τέλη αυτά δύνανται κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Αεροδρομίου να είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση, τοις μετρητοίς ή άλλως (και δύναντια να είναι απαιτητά και πληρωτέα πριεν επιτραπεί σε οποιασδήποτε σχετικό αεροσκάφος να απογειωθεί από το Αεροδρόμιο ή πριν επιτραπεί σε οποιαδήποτε Πρόσωπο να χρησιμοποιήσει οποιασδήποτε διευκολύσνεις ή/και υπηρεσίες του Αεροδρομίου) και, σε περίπτωση υπηρημερίας ως προς την πληρωμή, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επιβάλλει τόκων επ`αυτών με επιτόκιο που να μην υπερβαίνει το ανώτατο επιτόκιο που επιτρέπεται από το Νόμο.

14.4. Σε κάθε δέκατη επέτειο από την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης, το Ελληνικό Δημόσιο και η Εταιρεία Αεροδρομίου θα επανεξετάζουν τη λειτουργία του παρόντος Άρθρου 14 (Τέλη Αεροδρομίου) και χωρίς δέσμευση εκατέρου εξ αυτών, θα διεξάγουν συζητήσεις για το εάν πρέπει να τροποποιηθούν περαιτέρω με αμοιβαία συμφωνία ή/και εάν θα πρέπει να προβούν οποτεδήποτε σε τοιαύτες περαιτέρω επανεξετάσεις και συζητήσεις, υπό τον όρον ότι, εκτός αν υάρξει αμοιβαίας συμφωνία, οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 14 (Τέλη Αεροδρομίου) (όπως θα έχουν, ενδεχομένως τότε, τροποποιηθεί) θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του αποτελέσματος οποιασδήποτε τοιαύτης επανεξέτασεω ςη συζητήσεων και ανεξαρτήτως του εν έλαβε χώραν ή όχι οποιαδοτε τοιαύτη επανεξέταση η συζητήσεις.

14.5.Οποιαδήποτε τέλη η αμοιβές επιβάλλει οποιαδήποτε Πρόσωπο κατά παράβαση των Αρθρων 14.1 ή/ και 14.2 δεν θα ανακτώνται από το Πρόσωπο αυτό και, στην περίπτωση που καταβλήθηκαν στο εν λόγω Πρόσωπο, θα καταβληθούν από το Πρόσωπο στην Εταιρεία Αεροδρομίου, και θα θεωρείται, ευθύς ως εισπραχθούν, ότι αποτελλούν Τέλη Αεροδρομίου που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Αεροδρομίου.

14. 6. Οταν η Εταιρεία Αεροδρομίου καθορίζει ή/και επιβάλλει Τέλη Αεροδρομίου θα ενεργεί κατά τρόπο να μην αντιβαίνει στις διεθνείς υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου και που είναι σύμφωνος με τη Σύμβαση του Σικάγου.

14.7. Για τονπροσδιορισμό των Αεροπορικών Τελών, θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:

14.7.1 οι αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο θα βαρύνονται τελικώς με πλήρη και εύλογη συμμετοχή στα έξοδα παροχής όλων των διευκολύνσεων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες.

14.7.2 Δεν θα πρέπει να επιβάλλονται τέλη κατά τρόπο που να απαοθαρρύνει την χρησιμοποίηση των αναγκαίων για την ασφάλεια διευκολύνσεων και υπηρεσιών.

14.7.3. γενικώς αεραμεταφορείς και οι επιβάτες δεν θα επιβαρύνονται για διευκολύνσεις και υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούν.

14.8. Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καθορίζει εκ των προτέρων τα Τέλη Αεροδρομίου κάθε οικονομικής περιόδου με καλή πίστη σε επίπεδο που εύλογα πιστεύει ότι, μαζί με τα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν στην Εταιρεία Αεροδρομίου σε σχέση με τις Εργασίες που θα εκτελεσθούν για τον σκοπό Απαιτούμενης Επέκτασης), θα καλύπτουν:

14.8.1. ολα τα έξοδα λειτουργίας και δαπάνες κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου που καταλογίζονται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με το Άρθρο 14.9.1.

14.8.2. την αναλογία επί όλων των γενικών εξόδων (συμπεριλαμβανομεων και των γενικών δαπανών της διοίκησης και των πληρωμών σε σχέση με το Τέλος Χορήγησης Δικαιωμάτων) για την εν λόγω περίοδο, που καταλογίζονταισ τις Αεροπορικές Δραστηριότητες σύμφωνα με το Άρθρο 14.9.4.

14.8.3. την απόσβεση κατά την εν λόγω περίοδο όλων των περιουσιακών στοιχείων που κατανέμονται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες σύμφωνα με το Άρθρο 14.9.2., τα οποία η Εταιρεία Αεροδρομίου χαρακτηρίζει στους λογαριασμούς της ως υποκείμενα σε απόσβεση, της απόσβεσης αυτής πραγματοποιούμενης για καε σχετικό περιουσιακό στοιχείο σε απ`ευθείας συνάρτηση με την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου όπως ευλόγως προσιορίζεται από την Εταιρεία Αεροδρομίου.

14.8.4 τον τόκο που πληρώνεται κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου επί της αναλογίας της οφειλής της Εταιρείας Αεροδρομίου που κατανέμεται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες, σύφμωνα με το Άρθρο 14.9.3 (συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, του Δευτερεύοντος Χεους και οποιωνδήποτε δευτερευόντων δανείων που παρασχέθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο στην Εταιρεία Αεροδρομίου).

14.8.5. τους όροφυς εισοδήματος που καταβλήθηκαν κατά την εν λόγω χρονική περίοδο και καταλογίζονται στις Αεροπορικές Δραστηρικότητες σύμφωνα με το Άρθρο 14.9.5.

14.8.6. την απόδοση του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, απόδοση πουδ εν θα πρέπει να υπερβαίνει μικτή σωρευτική απόδσοη (επί του ποσού του σχετικού κεφαλαίου που εκάστοτε καταβλήθηκε η πιστώθηκε σαν καταβεβλημένο) 15 τοις εκατό κατ`έτος επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι:

(α) εάν τα Τέλη Αεροδρομίου ( και οποιαδήποτε ποσά που καταβλήθηκαν στην Εταιρεία Αεροδρομίου από το Ταμείο Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων εκτός από τα ποσά εκείνα που καταβλήθηκαν πριν από την έναρξη λειτουργίας του Αεροδρομίου ή σε σχέση με τις Εργασίες που εκτελεθηκαν για το σκοπό Απαιτούμενης Επέκτασης) που εισπράχθηκαν έχουν σαν αποτέλεσμα το Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων να έχει για την Εταιρεία Αεροδρομίου απόδοση, η οποία, σε τρεις από ποιεσδήποτε τέσσαρες διαδοχικές οικονομικές χρήσεις, υπερβαίνει την εν λόγω μικτή σωρευτική απόδοση, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα υποχρεούται να κατάβαλει στο Ελληνικό Δημόσιο το πλεόνασμα περά από την μικτή σωρευτική απόδοση εντός 45 ημερών από το τέλος της τέταρτης από τις ονομικές αυτές χρήσεις, και

(β) εάν Εταιρεία Αεροδρομίου υποχρεούται να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο οποιοδήποτε τέτοιο πλεόνασμα κατά το Άρθρο 14.8. 6(α), θα πρέπει , εντός 45 ημερών από το τέλος κάθε επόμενης οικονομικής χρήσης, στο τέλος της οποίας ή μικτή σωρευτική απόδοση του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων υπερβαίνει το μικτό σωρευτικό ποσοστό του 15 εοτις εκατό, να καταβάλει το πλεόνασμα στο Ελληνικό Δημόσιο έως το χρονικό εκείνο σημείο που η μικτή σωρευτική απόδση στο τέλος οικονομικής χρήσης είναι ίση προς το 15 τοις εκατό η κατώτερή τους, οπότε οι διατάξεις του Άρθρου 14.8.6 (α) θα εφαρμοσθούν και πάλι.

14.9. Για τους σκοπούς του Άρθρου 14.8:

14.9.1. (α) το κόστος λειτουργίας και οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε κάθε οικονομική χρήση και αφορούν μόνο Αεροπορικές Δραστηριότητες, θα κατανέμονται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες.

β) το κόστος λειτουργίας και οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε κάθε οικονομική χρήση και αφορούν δραστηρικότητες που περιλαμβάνουν τόσο Αεροπορικές Δραστηριότητες όσο και άλλες δραστηριότητες, θα κατανέμονται μεταξύ των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και των άλλων τοιούτων δραστηριοτήτων σε δίκαιη και αμερόληπτη βάση.

14.9.2. (α) επιυφλασσομένου του Άρθρου 14.9.2. (γ) περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας Αεροδρομίου που η Εταιρεία Αεροδρομίου χρακτηρίζει στους λογαριασμούς της σαν αποσβεστέα και που χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με οποιεσδήποτε Αεροπορικές Δραστηρικότητες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς των διαδρόμων προσγείωσεως, απογειώσεως και των διαδρόμων τροχοδρόμησης) θα καταλόγοζινται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες.

(β) επιφυλασσομένου του Άρθρου 14.9.2 (γ), περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας Αεροδρομίου που η Εταιρεία Αεροδρομίου χαρακτηρίζει στους λογιαρασμούς της σαν αποσβετέα, που χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιεσδήποτε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τόσο Αεροπορικές Δραστηριότητες όσο και άλλες δραστηριότητες, θα κατανέμονται μεταξύ των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και των άλλων τοιούτων δραστηριοτήτων ως ακολούθως:

(i) σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο, το Τμήμα που καταλογίζεται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες θα αποτελεί τέτοιο εκατοστιαίο ποσοστό της μικτής επιφάνειας ορόφων του κτιρίου που θα είναι ίσο προς αναλογία εκπεφρασμένη σε εκατοστιαίο ποσοστό, που έχει η επιφάνεια ορόφου του κτιρίου αυτού όπου διάγονται Αεροπορικές Δραστηριότητες προς τη μικτή επιφάνεια του κτιρίου αυτού.

(ii) σε σε σχέση με όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία, σε δίκαιη και αμερόληπτη βαση, και

(γ) οι διατάξεις του Άρθρου 14.9, 2(α) και (β) δεν θα εφαρμόζονται στο τμήμα εκείνο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Αεροδρομίου που αφορά σε Απαιτούμενη Επέκταση χρηματοδοτούμενη πληρωμές ποσών που θα εισπράξει η Εταιρεία Αεροδρομίου από το Ταμείο Ανάπτυξης του Αεροδρομίου Σπάτων.

14.9.3 το τμήμα εκείνο των τόκων που καταβάλλονται από την Εταιρεία Αεροδρομίου κατά τη διάρκεια της σχετικής χρονικής περιόδου και αφορά (α0 οποιαδήποτε οφειλή λόγω χρηματικού δανείου που συνήφθη για την προμήθεια, απόκτηση, κατασκευή, συντήρησ, επισκευή, ανανέωση και λειτουργία των περιουσιακών στοιχείων που καταλογίζονται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες σύμφωνα με το Άρθρο 14.9.2. ή (β) την καθαρή οφειλή που συνήφθει από τη χρηματοδότηση της αναλογίας των γενικών εξόδων της Εταιρείας Αεροδρομίου που καταλογίσθηκαν σε Αεροπορικές Δραστηριότητες σύμφωνα με το Άρθρο 14.9.4 θα καταλογίζεται στις Αεροπορπικές Δραστηριότητες, υπό τον όρο ότι οποιασδήποτε τόκος που καταβάλλεται για η λόγω της προπληρωμής ή επιτάχυνσης των πληρωμών οποιασδήποτε οφειλής δεν θα λαμβάνεταιυπόψη κατά το χρόνο της προπληρωμής ή επιτάχυνσης των πληρωμών κατά το μέτρο που ο τόκος αυτός υπερβαίνει το ποσό του τόκου το οποίο θα ήταν πληρωτέο εάν δεν ελάμβανε χώραν τοιαύτη προπληρωμή ή επιτάχυνση, αλλ`αντ. αυτού θα μεταφέρεται και θα λαμβάνεται υπόψη όταν και κατά το μέτρο που τόκος θα ήταν πληρωτέος σε σχέση με την εν λόγω οφειλή χωρίς προπληρωμή η επιτάχυνση αυτής.

14.9.4. Τοιούτο των γενικών εξοων της Εταιρείας Αεροδρομίου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των οποιωνδήποτε πληρωμών που απαιτούνται σύμφωνα με την Αμοιβή Χορήγησης Δικαιωμάτων ή σε σχέση με ανταποδοτικές και άλλεςκοινοτικές και τοπικές Επιβαρύνσεις, Φόρους και Τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 25.6 (Φόροι και Τέλη) που είναι ίσο προς το ποσοστό που επιβαρύνει τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας Αεροδρομίου που καταλογίζονται επί των συνολικών περιουσιακών στοιχείων σε Αεροπορικές Δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 14.9.2 (είτε τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αντιμετωπίζονται στους λογαριασμούς της Εταριείας Αεροδρομίου σαν αποσβεστέα ή άλλως) θα καταλογίζεται στις Αεροποπορικές Δραστηριότητες.

14.9.5. φόροι εισοδήματος καταβληθέντος από την Εταιρεία Αεροδρομίου κατά την περίοδο αυτή θα κατανέμεται μεταξύ των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και άλλων δραστηριοτήτων επί αμερόληπτης και δίκαιος βάσης.

14.9.6. οποιαδήποτε διαφορά σχετική με οποιοδήποτε καταλογισμό σύμφωνα με τα Αρθρα 14,9,1, 14.9.2 14.9.4 ή/ και 14.9.5 θα παραπέμπεται είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε από την Εταιρεία Αεροδρομίου στους Ελεγκτές οι οποίοι θα αποφασίζουν, σύμφωνα με τα εν λόγω Αρθρα και με τις διατάξεις των Αρθρων 14,6, 14,7, 14,10 και 14.11, και των οποίων η απόφαση θα έιναι τελική. Τα έξοδα των Ελεγκτών θα βαρύνουν την Εταιρεία Αεροδρομίου.

14.10 Η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν θα καθορίσει οποιαδήποτε τέλη ή δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των Τελών Αεροδρομίου) που να επιβάλλονται για οποιασδήποτε υπηρεσίες η διευκολύνσεις (συμεπριλαμβναομένωντων Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, αλλ`εξαιρουμένων οποιωνδήποτε υπηρεσιών η διευκολύνσεων που έιναι αναγκαίες για την ασφάλεια) που παρέχονται από αυτήν στο Αεροδρόμιο ή σε σχέση με αυτό σε επίπεδα τα οποία:

14.10.1. είναι ανεπαρκή, εάν ληφθούν υπόψη άλλα τοιούτου είδους έσοδα, εάν υπάρχουν, που είναι σχετικά με τον καθορισμό τοιούτων τελών και δικαιωμάτων, για να καλύψουν το κόστος παροχής υπηρεσιών ή διευκολύνσεων με τις οποίες συνδέονται τα τέλη ή δικαιώματα ή είναι καλύτερα από τα επίπεδα της αγοράς με αντικειμενικά ίσους εμπορικούς όρους, και

14.10.2. προξενούν ουσιώδη βλάβη (ή πρόκειται να προξενήσουν ουσιώδη βλάβη) στις εργασίες που διενεργούνται στο Αεροδρόμιο από οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο ή τον έχοντα την εκμετάλλευση αερολιμένος σε οποιονδήποτε άλλον αερολιμένα στην Ελληνική Δημοκρατία.

14.11. Υπό την επιφύλαξη των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος Άρθρου 14, (Τέλη Αεροδρομίου), κατά τον καθορισμό και την επιβολή Τελών Αεροδρομίου, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα πρέπει:

14.11.1. να επιδείξει τη δέουσα προσοχή και να συμμορφωθεί με την πρώτη έκθεση του Συμβουλίου της ICAO (Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας) που περιλαμβάνεται στην Εκθεση του Συμβουλίου προς τα Συμβαλλόμενα Κράτη σχετικά με Τέλη Αεροδρομίου”, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της ICAO την 27η Νοεμβρίου 1981, κατά την 9η Συνεδρίαση της 104ης Συνόδου του και ακολούθως τροποποιήθηκε την 18η Δεκεμβρίου 1985, κατά την 27η συνεδρίαση της 116ης Συνόδου, και η οποία έχει δημοσιευθεί ως έγγραφο της ICAO υπ`αριθ. 9082/3, όπως αυτή η έκθεση στη συνέχεια θα τροποποιείται η θα συμπληρώνεται εκάστοτε και

14.12. Αεροσκάφη που χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο για μη εμπορικούς σκοπούς και ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, τον Στρατό, την Αστυνομία, τα Τελωνεία η οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία (εκτός της Ολυμπιακής ή οποιουδήποτε άλλου τακτικού αερομεταφορέα) ή από οποιοδήποτε άλλο κράτος, το ΝΑΤΟ, τα Ηνωμένα Εθνη, ή τον Ερυθμό Σταυρό, θα απαλλάσσονται από τα Τέλη Αεροδρομίου υπό τον όρο ότι, εξαιρουμένης της περιπτώσεως εκτάτκου ανακγής τα αεροσκάφη αυτά δεν θα διαταράσσουν αδικαιολόγητα την κανονική από πλευράς εισπράξεως εσόδων λειτουργία του Αεροδρομίου.

14.13.Στην παρούσα Σύμβαση:

14.13.1. Αεροπορικές Δραστηριότητες”σημαίνει την παροχή στο Αεροδρόμιο ή σε σχέση με αυτό οποιωνδήποτε διευκολύνσεων ή/ και υπηρεσιών για τους σκοπούς:

(α) της προσγείωσης στάθμευσης ή απογείωσης των αεροσκαφών

(β) της εξυπηρέτησης αεροσκαφών (συμπεριλαμβανομένου του ανεφοδιασμού με καύσιμα) ή/και

(γ) της διακίνητης επιβατών, (συμπεριλαμβανομένης τροφοδοσίας εν πτήσει) αποσκευών, φορτίου ή ταχυδρομείου σε όλα τα στάδια εφόσον βρίσκονται σε εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου (συμπεριλαμβανόμενης της μεταφοράς επιβατών, (συμπεριλαμβανομης τροφοδοσίας εν πτήσει) αποσκευών, φορτίου ή ταχυδρομείου προς και από το αεροσκάφος ή/ και τους σιδηροδρόμους συρμούς).

συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, (σε κάθε περίπτωση κατά το μέτρο που υποστηρίζουν τις καθοριζόμενες στο Άρθρο 14.13.1 (α) έως (γ) ανωτέρω δραστηριότητες) των υπηρεσιών και διευκολύνσεων που προσδιορίζονται στο Τμήμα 1 του Παραρτήματος 11 (Αεροπορικές Δραστηριότητες). Δεν αποτελούν μέρος των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων οι διευκολύνσεις και υπηρεσίες οι παρεχόμενες στο Αεροδρόμιο που καθορίζονται στο Τμήμα 2 του Παραρτήματος 11 (Αεροπορικές Δραστηριότητες) και οι λοιπές υπηρεσίες και διευκολύνσεις κατά το μέτρο που δεν υποστηρίζουν τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο Άρθρο 14.13.1 (α) έως (γ) ανωτέρω.

14.13.2. “Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων”σημαίνει το σύνολό:

(α) τω ποσών που εκάστοτε καταβλήθησαν η πιστώθηκαν ως καταβεβλημένα έναντι Καννών Μετοχών που εκδόθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 5.1. του Καταστατικού και

(β) οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε κατεβλήθησαν ή πιστώθηκαν κατ`αυτόν τρόπο έναντι οποιωνδήποτε περαιτέρω εκδιδόμενων Κοινών Μετοχών κατά το μέτρο που τα ποσά αυτά χρησιμοποιούνται (σε σχέση με Απαιτούμενη Επέκταση ή άλλως) για τον σκοπό της προμήθειας, κατασκευής, απόκτησης, συντήρησης, επισκευής ανανέωσης, αναβάθμισης και εκμετάλλευσης των περιουσιακών στοιχείων που καταλογίζονται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με το Άρθρο 14.9.2.

(i) για τους σκοπούς αυτούς οποιαδήποτε ποσό καταβαλλόμενο στην Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το Άρθρο 22.3 (Επιδοτήσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή από το Τέλος Αναχωρούντων Επιβατών ή το Ταμείο Αναπτύξεως Αεροδρομίου Σπάτων (ή οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο παρεχόμενο, κατασκευαζόμενο, αποκτώμενο συντηρούμενο, επισκευαζόμενο, ανανεούμενο, αναβαθμιζόμενο ή/και τιθέμενο σε κεμετάλλευση ή το αποτέλεσμα τους) δεν θα αποτελεί μέρος του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων ούτε θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του.

(ii) η Εταιρεία Αεροδρομίου υπό τον όρο ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα δάνεια με λογικούς εμπορικούς όρους, θα χρησιμοποιεί για την προμήθεια, κατασκευή, απόκτηση, συντήρηση, επισκευή, μετακίνηση, αναβάθμιση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν διατεθεί στις Αεροπορικές Δραστηριοτήτες, σύμφωνα με το άρθρο 14.9.2 τον δανεισμό χρημάτων αντί των ιδίων κεφαλαίων εκτός της περιπτώσεως που με την ενέργεια αυτή η σχέση της οφειλής της από δανειοσθέντα ποσά προς το καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο θα ήταν πιθανό να υπερβαίνει οποτεδήποτε την σχέση που υπολογίζεται από την Εταιρεία Αεροδρομίου κατά την Ημερομηνία Εναρξης της παρούσας να ισχύει κατά την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου.

(iii) το Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων θα αυξάνεται, και τούτο θα ισχύει από το τέλος κάθε οικονομικής χρήσης της Εταιρείας Αεροδρομίου κατά τον πληθωρισμό της περιόδου αυτής (που ισχύει για τον μέσο σταθμό όρο του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων κατά την εν λόγω χρονική περίοδο). (Ο εν λόγω πληθωρισμός υπολογίζεται σύμφωνα με τον ορισμό του Συντελεστή Πληθωρισμού., εκτός του ότι για την περίπτωση αυτή η παραπομπή από αυτόν στην “31 Δεκεμβρίου 1992″θα αντικατασταθεί από “το τέλος της κατά τον χρόνον αυτόν προηγούμενης οικονομικής χρήσης της Εταιρείας Αεροδρομίου”).

14.13.3.”Τέλη Αεροδρομίου”σημαίνουν:

(α) ενοίκια, τέλη ή άλλα δικαιώματα που επιβάλλονται από την Εταιρεία Αεροδρομίου ή οποιοδήποτε Συγγενές Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας Αεροδρομίου για την παροχή ή τη χρήση των διευκολύνσεων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, ενοικίων, τελών η δικαιωμάτων που σε οποιδήποτε περίπτωση καθορίζονται επί της βάσει της αεροπορικής δραστηριότητας, του αριθμού των επιβατών και της ροής καυσίμων).

(β) οποιαδήποτε άλλα ενοίκια, τέλη η δικαιώματα που επιβάλλονται από την Εταιρείας Αεροδρομίου επί τη βάσει η εν σχέσει με την κίνηση των επιβατών, την κίνηση οχημάτων η σιδηροδρόμων προς ή από το Αεροδρόμιο επί τη βάσει ή εν σχέσει με την κίνηση των επιβατών, την κίνηση οχημάτων η σιδηροδρόμων προς ή παό το Αεροδρόμιο, η εντός του αεροδρομίου, και

(γ) οποιαδήποτε άλλα ενοίκια, τέλη η δικαιώματα που θεωρούνται από τη Σύμβαση αυτή ότι αποτελούν Τέλη Αεροδρομίου υπό τον όρο ότι τα Τέλη Αεροδρομίου δεν θα περιλαμβάνουν επιβαρύνσεις ή αμοιβές που επιβάλλονται από οποιοδήποτε Πρόσωπο για την παροχή:

(i) υπηρσιών διακίνησης επιβατών, (συμπεριλαμβανομένης τροφοδοσίας εν πτήσει)

(ii) εξυπηρέτησης η ανεφοδιασμού αεροσκάφων με καύσιμα,

(iii) υπηρεσιών διακίνησης αποσκευών, φορτίου, ταχυδρομείου ή άλλων υπηρεσιών εδάφους/ράμπας,

(iv) οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας διαθέσιμης στο Αεροδρόμιο,

εφόσον σε καε περίπτωση η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται η παρείχεταο εντός των τελευταίων 45 ημερών από δου τουλάχιστον Πρόσωπα (από τα οποία κανένα δεν είναι Συγγενές Νομικό Πρόσωπο του άλλου, αλλά από τα οποία το ένα δυνατόν να είναι η Εταρεία Αεροδρομίου ή Συγγενές Νομικό Πρόσωπο για την παροχή:

(i) υπηρεσιών διακίνησης επιβατών, (συμπεριλαμβανομένης τροφοδοσίας εν πτηει)

(ii) εξυπηρέτησης η ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα,

(iii) υπηρεσιών διακίνησης αποσκευών, φορτίου, ταχυδρομείου η άλλων υπηρεσιών εδάφους/ράμπας,

(iv) οποιαδήποτε άλλης υπηρεσίας διαθέσιμης στο Αεροδρόμιο,

εφόσον σε κάθε περίπτωση η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται η παρείχετο εντός των τελευταίων 45 ημερών από δυο τουλάχιστον Πρόσωπα (από τα οποία κανένα δεν είναι Συγγενές Νομικό Πρόσωπο του άλλου, αλλά από τα οποία το ένα δυνατόν να είναι η Εταιρεία Αεροδρομίου η Συγγενές Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας Αεροδρομίου) και η οποία προβλέπεται σύμφωνα με την παραχώρηση στα ως ανω Πρόσωπα Δικαιωμάτων Αεροδρομίου ή στην περίπτωση της Εταιρείας Αεροδρομίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13 (Δικαιώματα Αεροδρομίου) και, όπου η υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται από δυο καταβάλλει εύλογες προσπάθειες (με λυγικούς εμπορικούς όρους) να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες αυτές, εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος, θα είναι διαθέσιμες και πάλι στο Αεροδρόμιο από δυο τουλάχιστον τέτοια Πρόσωπα.

14.14. Τροποποίηση: Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 14 (Τέλη Αεροδρομίου) δύναντια να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν η μεταβληθούν μόνον κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρομίου και του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, κυρουμένης με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Υπουργού αυτού.

________________________________________ Άρθρο 15

ΆΡΘΡΟ 15

ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ

15.1. Το ΕλληνικόΔημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι το άρθρο 189 του Νόμου 1815/1988 όπως θα τροποποιηθεί με τον Κυρωτικό Νόμο θα διατηρηθεί σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου.

15.2. Ενδεικτικώς η Εταιρεία Αεροδρομίου για τους σκοπούς του άρθρου 189 του Νόμου 1815/1988, όπως θα τροποποιηθεί με τον Κυρωτικό Νόμο, θα είναι “δικαιούχος”, όσον αφορά ποσά που της οφείλονται από Τέλη Αεροδρομίου.

________________________________________ Άρθρο 16 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 1

Άρθρο 16

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

16.1.Λειτουργία του Αεροδρομίου: Η Εταιρεία Αεροδρομίου:

16.1.1. θα προωθεί την αποτελεσματική, οικονομική και επικερδή λειτουργία του Αεροδρομίου.

16.1.2.θα παρέχει στο Αεροδρόμιο τις υπηρεσίες και διευκολύσνεις που είναι αναγκαίες η εύλογα επιθυμητές για τη λειτουργία του Αεροδρομίου, αλλά η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν θα παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίας αεροπλοίας εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση ή κατόπιν προηγουμένης εγγράφου συναινέσεως της Υ.Π.Α.,

16.1.3. θα καταρτίζει εκάστοτε τους κανονισμούς τους οποιους δυνατόν να θεωρεί αναγκαίους η επιθημητούς όσον αφορά τη χρήση, τη συντήρηση και τη λειτουργία του Αεροδρομίου (υπό τον όρο της τήρησης εκάστοτε των Προτύπων και οποιωνδήποτε κανόνων, κανονισμών, προτύπων και συνιστωμένων πρακτικών και διαδικασιών που είναι εκάστοτε εφαρμοστέες σύμφωνα με τα Αρθρα 18.1 (ΥΠΑ) ή/ και 18.2 (Πρότυπα Ασφαλείας και Προστασίας) ή άλλως κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή). Η Εταιρεία Αεροδρομίου δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να υποβάλλει τους εν λόγω κανονισμούς στην ΥΠΑ, η οποία θα είναι αρμόδια να τους εγκρίνει. Η ΥΠΑ θα εξετάσει τους κανονισμούς αποκλειστικά προς το σκοπό ελέγχου της νομιμότητάς τους, και, υπο την επιφύλαξη αυτή, θα τους εγκρίνει αλλά χωρίς να φέρει καμμία ευθύνη γι`αυτούς η σχετικά με τη νομιμότητά τους ή άλλως,

16.1.4. θα προωθεί τα εύλογα συμφέρονται των χρησιμοποιούντων το Αεροδρόμιο.

16.1.5. θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις για παροχή νεών διευκολύνσεων στο Αεροδρόμιο για την κάλυψη προβλεπομένης ζήτησης.

16.1.6. θα καταβάλλει καε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει που επιτρέπεται να είναι κλειστό σύμφωνα με τη παρούσα Σύμβαση.

16.2. Συντήρηση του Αεροδρομίου: Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα συμμορφώνεται πάντοτε προς τα Πρότυπα και θα συντηρεί, θα διατηρεί σε καλή κατάσταση από απόψεως λειτουργίας και επισκευών και θα ανανεώνει αντικαθιστά και αναβαθμίζει καθόσον είναι ευλόγως αναγκαίο, το Αεροδρόμιο, τα κτίρια του, εξοπλισμό, συστήματα και εγκαταστάσεις. Ολες οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και λοιπές εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται κατά τρόπο που θα ελαχιστοποιεί την ενόχληση των χρηστών του Αεροδρομίου. Εαν οποιαδοτε εργασία συντήρησης, επισκευής ή άλλη επιβάλλει τη διακοπή ή την αναστολή της προσγείωσης ή της απογείωσης οποιουδήποτε αεροσκάφους, ή το κλείσιμο του Αεροδρομίου, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, η Εταιρεία Αεροδρομίου, εκτός της περιπτώσεως εκτάκτου ανάγκης θα ειδοποιεί εγγράφως προηγουμένως περί τούτου την ΥΠΑ και όλους του θιγόμενους χρήστες του Αεροδρομίου, όπως ευλόγως δύναται να ζητήσει εκάστοτε η ΥΠΑ.

________________________________________ Άρθρο 17 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 2 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 6

Άρθρο 17

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

17. Απόκτηση και αναβάθμιση

17.1.1. Ο Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου θα αποκτηθεί, εγκατασταθεί, αναβαθμισθεί ή/ και αντικατασταθεί κατ`επιλογή της ΥΠΑ, είτε με δαπάνες της Εταιρείας Αεροδρομίου, είτε με δαπάνες της ΥΠΑ. Επιφυλασσομένων των όσων ορίζονται κατωτέρω, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα αποκτήσει με δικά της έξοδα και (εάν ζητηθεί από την ΥΠΑ) θα εγκαταστήσει (αλλά δεν θα ευθύνεται για τη θέση σε λειτουργία ή τη λειτουργία) τον εν λόγω εξοπλισμό αερεοναυτιλίας αεροδρομίου που η ΥΠΑ ήθελε οποτεδήποτε ζητήσει ευλόγως, προκειμένου να τοποθετηθεί τούτος είτε στο Αεροδρόμιο, εκτός του Αεροδρομίου, υπό τονόρο ότι η ΥΠΑ θα έχει προηγουμένως συμφωνήσει να πληρώσει για όλον τον εν λόγω εξοπλισμό και όα τα έξοδα εγκατάστασης σύμφωνα με το Άρθρο 17.1.4. και υπό τον όρο ότι, σχετικά με κάθε Εξοπλισμό Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου έχει ή της εουν παρασχεθεί όλα τα σχετικά δικαιώματα που απαιτούνται σχετικά με αυτό. Η ΥΠΑ δεν δύναται να απαιτήσει όπως ο τοιούτος εξοπλισμό ςέιναι ανωτέρου επιπέδου από τον Προσδιοριζόμενο στα Πρότυπα κατά την ημεα υποβολής από την ΥΠΑ της σχετικής αιτήσεως ή να ζητήσει από Εταιρεία Αεροδρομίου να αγοράσει οποιαδήποτε μεγαλύτερη ποσότητα τοιούτου εξοπλισμού από όση απαιτείται κατά την Εναρξη Λλειτουργίας του Αεροδρομίου ή μετά ταύτα κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

17.1.2. Η Εταιρεία Αεροδρομίου (εκτός των όσων ειδικώς προβλέπονται στην παρούσα0 δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε Προσώπου σε σχέση με τον Εξοπλισμό Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου ή την εγκατάσταση η λειτουργία του. Η ΥΠΑ και η Εταιρεία Αεροδρομίου θα συμβουλεύονται η μια την άλλα σε σχέση με την απόκτηση, εγκατάσταση, αναβάθμιση ή και αντικατάσταση του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου. Οι όροι οποιασδήποτε συμφωνίας ή άλλης ρυθμίσεως σχετικά με οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα ή τον τόν εκτέλεσής του, θα υπόκεινται σε προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΥΠΑ.

17.1.3. (α) Ολος ο Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου θα είναι σύμφωνος καθ`όλη τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου με τα Πρότυπα (συμεπριλαμβανομένης, ενδεικτικώς, της συμμόρφωσης με τα Παραρτήματα 10 και 11 της Σύμβασης του Σικάγου). Η ΥΠΑ δεν δύναται να απαιτήσει όπως ο Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας είναι ανωτέρου επιπέδου από τον εκάστοτε προσδιοριζόμενο στα Πρότυπα.

(β) Ολος ο Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου θα πρέπει, κατά τον χρόνον που δίδεται η παραγγελία του, να είναι όσον το δυνατόν περισσότερο συμβατός με τον υπάρχοντα εξοπλισμό και τα συστήματα που χρησιμοποιεί η ΥΠΑ. Ειδικότερα αναφεεται ενδεικτικώς ότι κατά την προμήθεια ειδών από το εμπόριο πρέπει να καταβάλλεται η οφειλόμενη προσχοή για την εν λόγω συμβατότητα, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των πηγών προμήθειας και των χωρών προελεύσεως ώστε να διευκολυνθούν οι προμήθειες και επισκευές κατά την περίοδο της χρήσεως εκάστου είδους. Πριν από την παραγγελία οποιουδήποτε εξοπλισμού η συστήματος, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα συσκέπτεται με την ΥΠΑ στην ευλόγως ημεγαλύτερη δυνατή έκταση και στη συνεεια και οι δύο, η Εταιρεία Αεροδρόμιου και η ΥΠΑ, θα εξακολουθήσουν να συσκέπτονται κατ`αυτόν τον τρόπο και να συνεργάζονται καθόσον είναι αναγκαίο για να εξασφαλίζουν τα πλέον αποτελεσματικά και επιφέρονται την ολιγώτερη αναταραχή (ανωμαλία) μέσα εγκατάστασης, θεσης σε λειτουργία και αφομοίωσης κάθε νέου εξοπλισμού και συστημάτων από τον υπάρχοντα εξοπλισμό και συστήματα και την εκάστοτε λειτουργία, συντήρηση αναβάθμιση και αντικατάστασή τους καθ`όλη τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου.

17.1.4. Σε σχέση με τον Εξοπλισμό Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου που αποκτάται, εγκαθίσταται, αναβαθμίζεται ή αντικαθίσταται με δαπάνες της Εταιρείας Αεροδρομίου, η ΥΠΑ δύναται κατ`επιλογή της:

(α) να αγοράσει τον εν λόγω εξοπλισμό από την Εταιρεία Αεροδρομίου έναντι του τιμήαμτος που καταβλήθηκε η Εταιρεία Αεροδρομίου μαζί με τον τόκο επί του εν λόγω τιμήματος και δαπανών εγκατάστασης (με επιτόκιο με το οποίο η Εταιρεία Αεροδρομίου θα ηδύνατο να δανεισθεί με συνήθεις όρους από πρώτης τάξεως Τράπεζα επιλεγμένη από αυτή για την χρηματοδότηση της τοιαυτής αγοράς και για την χρονική περίοδο κατά την οποία η Ελληνική Δημοκρατία αποσβένει τον τοιούτου είδους εξοπλισμό κατά τον υπολογισμό των εν πτήσει τελών που εισπράττονται μέσω του Ευρωελέγχου). Το εν λόγω τίμημα θα καταβληθεί κατά την περίοδο από την ΥΠΑ στην Εταρεία Αεροδρομίου σε ίσες τριμηνιαίες δόσεις.

(β) να μισθώσει (με διάταξη, αν τούτο ζητηθεί από την ΥΠΑ, που θα καθιστά δυνατή την αγορά από την ΥΠΑ) τον εν λόγω εξοπλισμό από την Εταιρεία Αεροδρομίου ή τον εκδοχέα της με οικονομικούς όρους που δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκοί για την ΥΠΑ από εκείνους που αναφέρονται στο Άρθρο 17.1.4. (α) ή

(γ) να επιτύχει κάποιο άλλο διακανονισμό με την Εταιρεία Αεροδρομίου που να αφορά την απόκτηση και την πληρωμή τοιούτου εξοπλισμού από την ΥΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε ποσά εισπραχθέντα από την Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 17.1.4 που υπερβαίνουν το κόστος της Εταιρείας Αεροδρομίου για την χρηματοδότηση της αγοράς του σχετικού εξοπλισμού αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου θα θεωρούνται ότι αποτελούν Τέλη Αεροδρομίου εισπραχθέντα από την Εταιρεία Αεροδρομίου.

17.2.Συντήρηση: Η Υ.Π.Α., καθ`όλη τη διάρκεια της Συμβατνικής Περιόδου, με δικά της έξοδα, θα συντηρεί και επισκευάζει τον Εξοπλισμό Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου σύμφωνα με τα Πρότυπα.

17.3. Λειτουργία: Η Υ.Π.Α θα αναλάβει την λειτουργία όλου του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου και την παροχή όλων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας (συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου προσέγγισης, του ελέγχου του αεροδρομίου, των υπηρεσιών διαχείρισης του χώρου αεροσταθμεύσεως και του γραφείου πληροφοριών ΝΟΤΑΜ) και των υπηρεσιών αεροναυτιλιακών τηλεπικοινωνιών (και το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι υπεύθυνο για την παροχή μετεωρολογικών υπηρεσιών) στους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο.

17.4. Εν πτήσει: Αν ηΥ.Π.Α απαιτεί να εγκαταστήσει στο Αεροδρομίο ή στο Ακίνητο με δικά της έξοδα, οποιαδήποτε ραντάρ, εξοπλισμό, κτίρια, έργα η εγκαταστάσεις για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας εν πτήσει, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα συνεργασθεί με την ΥΠΑ στην ευλόγως μεγαλύτερη δυνατή έκταση ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην ΥΠα να πράξει τούτο, υπό τον όρο ότι η ΥΠΑ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια εν σχέσει με τα ανωτέρω ώστε να μειώσει στο ελάχιστο οποιαδήποτε διατάραξη των λειτουργών του Αεροδρομίου που αποφέρουν έσοδα.

17.5. Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία:

17.5.1. Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάτα ότι η ΥΠΑ, εκτός των όσων ορίζονται στο Άρθρο 17.1.1, θα εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία με δικά της έξοδα όλο των εξοπλισμό Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου που θα χειρίζεται εκάστοτε η ΥΠΑ τόσο στο Αεροδρομίο όσο και έξωθεν του Αεροδρομίου σύφμωνα με τα Πρότυπα και θα τον εντάξει στον υπάρχοντα εξοπλισμό αεροναυτιλίας και στα συστήματα που χειρίζεται η ΥΠΑ.

17.5.2. (α) Εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματο ςμετά την Ημερομηνία Ενάρξεως, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα συσκεφθεί με την ΥΠΑ για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου που απαιτείται για την λειτουργία του Αεροδρομίου αμεως με την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου.

(β) Μετά την εν λόγω σύσκεψη, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα παραδώσει στην ΥΠΑ προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την θέση σε λειτουργία του Αεροδρομίου, το οποίο θα είναι μόνον ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό για την Εταιρεία Αεροδρομίου έτσι ώστε να παρέχει στην ΥΠΑ εύλογο χρόνο για να καταρτίσει τα σχέδια για την θέση σε λειτουργία και [εκτός εάν άλλως ανέλαβε τούτο η Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το Άρθρο 17.1.1 (Απότηση και Αναβάθμιση] εγκατάσταση όλου του εν λόγω Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου.

γ) Κάθε τέτοιο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα θα λαμβάνει υπόψη τον χρόνο που ευλόγως απαιτείται από την ΥΠΑ σε σχέση με την εν λόγω θέση σε λειτουργία και [εκτός εάν άλλως ανέλαβε τούτο η Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το Άρθρο 17.1.1. (Απόκτηση και Αναβάθμιση) εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τη νπροβλεπόμενη ημερομηνίας) και την οποία θα δυνηθεί να έχει πρόσβαση σε περιοχές και κτίρια όπου οποιοδήποτε τέτοιος Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου θα τοποθετηθεί η στεγαστεί.

(δ) Η ΕταιρείαΑεροδρομίου θα εξετάζει το προβλεπόμενο πρόγραμμα περιοδικώς με την ΥΠΑ και θα παραδίδει αναθεωρημένες εκδόσεις αυτού προς την ΥΠΑ εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος μετά από κάθε τέτοια εξέταση με σκοπό να συμφωνηθεί με την ΥΠΑ ένα λεπτομερώς τελικό χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εν λόγω Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος. Μετά την επίτευξη συμφωνίας για κάθε τέτοιο λεπτομερώς τελικό χρονοδιάγραμμα η Εταιρεία Αεροδρομίου θα παραδώσει αντίγραφο του εν λόγω λεπτομερώς τελικού χρονοδιαγράμματος στην ΥΠΑ.

(ε) Εκτός εαν λεπτομερές τελικό χρονοδιάγραμμα έχει προηγουμένως συμφωνηθεί σε σχέση με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εν λόγω Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου, η Εταιρεία Αεροδρομίου για να μην καθυστερήσει η Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου, εντός τουλάχιστον 12 μηνών πριν από την υπολογιζόμενη Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου (ή, εαν η Εταιρεία Αεροδρομίου ευλόγως θεωρεί ότι 12 μήνες δεν θα επαρκούν για τον προγραμματισμό και εκτέλεση της εν λόγω εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία, σε τέτοια ενωρίτερη ημερομηνία κατά την εύλογη κρίση της Εταιρείας Αεροδρομίου) θα συντάξει το λεπτομερές τελικό χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εν λόγω Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου και θα υποβάλλει αντίγραφο του εν λόγω λεπτομερούς τελικούς χρονοδιαγράμματος στην ΥΠΑ.

17.5.3 Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι ο,τιδήποτε απαιτείται να γίνει από την ΥΠΑ σύμφωνα με το λεπτομερές τελικό χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο Άρθρο 17.5.2 θα γίνει μέχρι τη σχετική ημερομηνία που αναφέρεται σ`αυτό υπό τον όρο ότι:

(i) η ΥΠΑ, λαμβάνει το λεπτομερές τελικό χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το Άρθρο 17.5.2. και

(ii) η πρόσβεση διευκολύνσεις, εγκαταστάσεις και δικαιώματα που χρειάζεται η ΥΠΑ για να θέσει σε λειτουργία και [εκτός εάν άλλως αναλάβει τούτο η Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το Άρθρο 17.1.1 (Απόκτηση και Αναβάθμιση) εγκαταστήσει τον εν λόγω Εξοπλισμό Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου διατίθενται δεόντως στην ΥΠΑ και όχι αργότερα από τη σχετική ημερομηνία που αναφέρεται στο λεπτομερές τελικό χρονοδιάγραμμα.

17.6. Τέλη: Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται ότι τα τέλη που θα επιβληθούν από την ΥΠΑ στους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν το Αεροδρομίο για τις παρεχόμενς από την ΥΠΑ υπηρεσίες τις σχετικές με την αεροναυτιλία, τις αεροναυτικές τηλεπικοινωνίες και μετεωρολογικές υπηρεσίες, θα είναι, επιφυλασσομένης της παρακάτω διααξεως, εύλογα και ανάλογα κατ`είδος με τα καταβαλλόμενα από αερομεταφορείς τέλη σε άλλους διεθνείς αερολιμες της Κοινότητας για παρόμοιες υπηρεσίες και δεν θα υπερβαίνουν εκείνα που καταβάλλονται από αερομεταφορείς σε άλλους διεθνείς αερολιμένες της Κοινότητας για την παροχή παρόμοιων υπρηεσιών από τρίτους καλοπίστως και με αντικειμενικά ίσους εμπορικούς όρους υπό την προϋπόθεση ότι ανεξαρτήτως τω ανωτέρω η ΥΠΑ θα έχει πάντοτε το δικαίωμα να εισπράττει τις πραγματικές δαπάνες για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

17.7. Πρότυπα: Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται ότι η ΥΠΑ τόσο αρχικά όσο και κατά τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου θα εξασφαλίσει ότι όλος ο Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου που η ίδια χειρίζεται στο Αεροδρομίο και έξωθεν του Αεροδρομίου ανταποκρίνεται στα Πρότυπα (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της συμμόρφωσης με τα Παραρτήματα 10 και 11 της Σύμβασης του Σικάγο).

17.8. Συμμόρφωση: Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται ότι η ΥΠΑ θα συμμορφώνεται πλήρως πάντοτε με όλους τους όρους των συμφωνιών που συνήφθησαν μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρομίου και της ΥΠΑ σχετικά με την αγορά η μίσθωση Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου από η προς την ΥΠΑ και ότι θα αποζημιώνει την Εταιρεία Αεροδρομίου για κάθε παράλειψη συμμόρφωσης της.

17.9. Εξυπηρέτηση και Πρόσβεση: Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα παράσχει στην ΥΠΑ τις εύλογες εξυπηρετήσεις, προσβάσεις, διευκολύσνεις, και άλλα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης και της μίσθωσης ή/ και άδειας χρήσεως εκτάσεως) τις οποίες η ΥΠΑ ήθελε ευλόγως να ζητήσει για οποιονδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου 17 (Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου). Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση, πρόσβαση η διευκόλυνση ή/ και δικαιώματα που παρέχονται από την Εταιρεία Αεροδρομίου στην ΥΠΑ:

17.9.1 για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στο Άρθρο 17.1. (Απόκτηση και Αναβάθμιση) θα παρέχονται ατελώς προς την Υ.Π.Α, και

17.9.2. για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στα Αρθρα 17.2 (Συντήρηση), 17.3 (Λειτουργία) ή 17.4 (Εν πτήσει) θα πραγματοποιούνται καλόπιστα και με αντικειμενικά ίσους εμπορικούς όρους ώστε να μ η υπερβαίνουν, όπου εφαρμόζονται, τα αντίστοιχα τέλη που καταβάλλονται σε άλλους εκμεταλλευόμενους διεθνείς αερολιμένες στην Κοινότητα για την παροχή παρόμοιων εξυπηρετήσεων, προσβάσεων, διευκολύνσεων και δικαιωμάτων σε τρίτους.

17.10. Εισπραξη Τελών Υ.Π.Α.:

17.10.1. Η βάση επί της οποίας η Υ.Π.Α. θα υπολογίσει τα τέλη της για την παροχή οποιασδήποτε από τις κατά το παρόν Άρθρον 17 (Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου) υπηρεσίες θα είναι γενικώς σύμφωνη με την χρησιμοποιούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο για τον υπολογισμό των τελών εν πτήσει που εισπράττονται μέσω του Ευρωελέγχου και θα συμμορφώνεται με το Άρθρο 17.6, (Τέλη).

17.10.2. Οποιοδήποτε ποσά καταβαλλόμενα από την ΥΠΑ στην Εταιρεία Αεροδρομίου κατά το άρθρο 17.1.4. ή σύμφωνα μ`αυτό (Απόκτηση και Αναβάθμιση) ή άλλως καταβαλλόμενα από την ΥΠΑ για την απόκτηση ή μίσθωση οποιουδήποτε Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου, και οποιαδοτε τέλη, έξοδα και δαπάνες της Υ.Π.Α., [συμπριλαμβανομένων των γενομένων σύμφωνα με το Άρθρο 17.9. (Εξυπηρέτηση και Πρόσβαση) για την παροχή οποιωνδήποτε υπρηεσιών κατά το παρόν Άρθρο 17. (Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου) θα είναι εισπρακτέα, αν η ΥΠΑ, η Εταιρεία Αεροδρομίου, ενεργούσα ως αντιπρόσωπος της ΥΠΑ, θα εκδόσει τιμολόγια και θα εισπράξει όλα τα εν λόγω ποσά από τους αερομεταφορείς με όρους που θα παρέχουν το δικαίωμα στην Εταιρεία Αεροδρομίου να ανακτά σε μηνιαία βάση όλα τα έξοδα διαχείρισης και λοιπά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

17.10.3. Κατά την είσπραξη οποιωνδήποτε ποσών που καταβάλλονται κατά το Άρθρο 17.1.4. (Απόκτηση και Αναβάθμιση) ή σύμφωνα με αυτό (ή άλλως καταβαλλόμενα από την ΥΠΑ για την απότκηση ή μίσθωση θα δικαιούται, εάν τούτο κρίνεται ανακγαίο, να αποσβέσει οποιονδήποτε τοιούτο Εξοπλισμό Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου στην ίδια βάση που η Ελλας αποσβένει τοιαύτης κατηγορίες εξοπλισμό κατά τον υπολογισμό των εν πτήσει τελών μέσω του Ευρωελέγχου.

17.10.4 Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε οδηγίες της ΥΠΑ σχετικά με τα ποσά που πρόκειται να καταβάλλονται από τους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο ή/και απο οποιοδήποτε αεροσκάφως ή τύπο αεροσκάφους. Η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν θα ευθύνεται για την παράλειψη πληρωμής από οποιοδήποτε Πρόσωπο οποιωνδήποτε τέτοιων ποσών για τα οποία εξεοθη τιμολόγιο και θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στην ΥΠΑ τα εν λόγω ποσά μόνον όταν και στην έκταση που τα σχετικά ποσά καταβλήθηκαν στην Εταιρεία Αεροδρομίου από τους αντίστοιχους αερομεταφορείς. Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη είσπραξη των ποσών αυτών από τους αντίστοιχους αερομεταφορείς, αλλά δεν θα είναι υποχρεωμένη να προβεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια η διαδικασία για την είσπραξη οποιωνδήποτε τοιούτων ποσών.

17.11. Παύση: Η ΥΠΑ δύναται να επιλέξει εγγράφως και μετά από εύλογη προειδοποίηση να καταγγέλει μερικές ή όλες από τις υποχρεώσεις της και υπρηεσίες και παρέχει και οι οποίες αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 17 (Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου), οπότε το Ελληνικό Δημόσιο με δικά του έξοδα και δαπάνες θα διασφαλιει τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών αυτών από ένα η περισσότερα αρμόδια Πρόσωπα που διαθέτουν τ ακατάλληλα προσόντα και έχουν εμπειρία στα εν λόγω ζητήματα και είναι αποδεκτά από την Εταιρεία Αεροδρομίου και που δύνανται να εδρεύουν στο Αεροδρομίο ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο (είτε εντός είτε εκτός της Ελλάδος). Η ΥΠΑ δεν θα υπαύσει να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες εως ότου ο επιχειρησιακός έλεγχος επ`αυτών μεταβιβασθεί στον εν λόγω διάδοχο ή διαδόχους. Μόλις λάβει χώρα η τοιαύτη καταγγελία και μεταβίβαση, ο διάδοχος ή οι διάδοχοι θα αναλάβουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΥΠΑ κατά το παρόν Άρθρο 17 (Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου) και σύμφωνα με αυτό (εκτός από τις υφιστάμενες κατά τον χρόνον αυτόν υποχρεώσεις της ΥΠΑ να καταβάλλει στην Εταιρεία Αεροδρομίου τα οφειλόμενα για τον εξοπλισμό Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου).

17.12. Ανεύθυνο της Εταιρείας Αεροδρομίου: Η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ενέργειες η παραλείψεις της ΥΠΑ κατά την εκμέρους της ΥΠΑ άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 17 (Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου) και δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη (είτε αστική είτε ποινική) έναντι οποιουδήποτε Προσώπου σχετικά με αυτές. Το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσει την Εταιρεία Αεροδρομίου για όλα τα έξοδα, αξιώσεις, απώλειες και αποζημιώσεις στις οποίες υπεβλήθη η Εταιρεία Αεροδρομίου σχετικά με οποιαδήποτε τοιαύτη ευθύνη η επικαλούμενη ευθύνη.

________________________________________ Άρθρο 18 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 1

 

ΆΡΘΡΟ 18

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

18.1. Υ.Π.Α.

18.1.1. Η Υ.Π.Α. δύναται εκάστοτε να θεσπίζει και να υιοθετεί κανόνες, κανονισμούς, πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές και διαδικασίες που αφορούν το Αεροδρομίο και τη χρήση, κίνηση, λειτουργία, απόδοσή ή/και συντήρηση αυτού και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα που αφορούν στις πτήσεις και στους ελιγμούς των αεροσκάφων εντός της Ελλάδος ή/και στο Αεροδρομίο και η Εταιρεία Αεροδρομίου θα συμμορφούται (υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 18.1.3) από καε άποψη με τους εν λόγω κανόνες, κανονισμούς, πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές και διαδικασίες.

10.12. Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα υπόεκειτα σε παρακολούθηση, επιθεώρηση και συνεχή ρυθμιστικό έλεγχο από την ΥΠΑ σχετικά με την χρήση, κίνηση, συντήρηση, λειτουργία και απόδοση του Αεροδρομίου καθώς και τη συνεχή συμμόρφωση προς τους όρους της παρούσας Σύμβασης σε σχέση με αυτά, και σε σχέση με την τήρηση εκ μέρους της Εταιρείας Αεροδρομίου του Άρθρου 18.1.1.

18.1.3. Οποιοδήποτε κανόνας, κανονισμός, πρότυπο και συνιστώμενη πρακτική, η διαδικασία της ΥΠΑ που αναφέρεται στο Άρθρο 18.1.1. θα τυγχάνει εφαρμογής ως προς την Εταιρεία Αεροδρομίου ή το Αεροδρόμιο μόνο κατά το μέτρο που:

(α) αναφέρεται σε θέμα που καλύπτεται και δεν είναι περισσότερο επαχθής από οποιαδήποτε από τα Πρότυπα ή

(β) κανόνας, κανονισμοί, πρότυπα ή συνιστώμενες πρακτικές διαδικασίες που έχουν ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα τυγχάνουν εφαρμογής σε δυο ή περισσότερους διεθνείς αερολιμένας που εξυπηρετούν 5 εκατομμύρια η περισσότερους επιβάτες κατ`έτος η στους εκμεταλλευόμενους αυτούς σε δύο η περισσότερες διαφορετικές χώρες της Κοινότητας (εκτός της Ελλάδος), η

(γ) δεν εμπίπτουν στο Άρθρο 18.13 (α) ή (β), εάν το Ελληνικό Δημόσιο φέρει τα επί πλέον έξοδαγια την συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες, κανονισμούς, πρότυπα, πρακτικές ή διαδικασίες είναι αποζημιώνει την Εταιρεία Αεροδρομίου για τις συνέπειες τέτκοιων κανόνων, κανονισμών, προτύπων, πρακτικών ή διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρα 32.3. (Αποζημίωση).

18.1.4. (α) Η ΥΠΑ δύναται να τροποποιήσει, να προσθέσει περαιτέρω όρους η να επιβάλλει άλλους, ή να αναστείλει οποιεσδήποτε άδειες που παραχώρησες, σύμφωνα με το άρθρο 9.1. (Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου) ή οποιαδήποτε αντικατάσταση ή άλλη άδεια που χορηγήθηκε από αυτή (την ΥΠΑ) σε σχέση με το Αεροδρόμιο ή τμήμα του σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά το χρόνο αυτόν κανόνες της, ρυθμίσεις, Πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικέςκαι διαδικασίες (όπως αναφέρονται στο Άρθρο 18.13). (i) λόγωεπανειλημμένηςουσιώδους παράβασης ή αθέτησης της παρούσας Σύμβασης σχετικά με την ασφάλεια ή την προστασία η/και (ii) εάν εκτός των όσον ορίζονταιστο Άρθρο 11.4. (Ενέργεια Ελληνικού Δημοσίου) ή στο Άρθρο 31 (Ανωτέρα Βία), το Αεροδρόμιο κλείσει ή ουσιαστικά παύσει να δέχεταιεμπορική αεροπορική κίνηση για περισσότερεςτης ΥΠΑ προς την Εταιρεία Αεροδρομίου διά της οποίας απαιτείταιτο ανοιγμά του η/και η λειτουργία του Αεροδρομίου και η Εταιρεία Αεροδρομίου έπαυσενα καταβάλλει εύλογες προσπάθειεςγια να ανοίξει εκ νέου ή κατά περίπτωση, να δεχθείεμπορική αεροπορική κίνηση το Αεροδρόμιο εντός του ευλόγωςσυντομέτερου χρονικού διαστήματος, υπότον όρο ότι:

(αα) η επέλευση τοιούτου γεγονότος δεν προκλήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο ή από οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή (εφ` όσον ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο) την Ολυμπιακή ή οποιοδήποτε από τα Συγγενήτης Νομικά Πρόσωπα,ούτε απετράπει από αυτούς έγκαιρη ενέργεια επανόρθωσης εκ μέρους της Εταιρείας Αεροδρομίου, και

(ββ) στην περίπτωση του (i) ανωτέρω, η Εταιρεία Αεροδρομίου έλαβετουλάχιστον δύο διαδοχικές προειδοποιήσειςσχετικά με την εν λόγω παράβαση ή αθέτηση με διαφορά τουλάχιστον 30 ημερών της μιάς από την άλλη και η εν λόγω παράβαση ή αθέτηση δεν θεραπεύθηκε εντός 7 ημερών απότης ως άνω δεύτερηςπροειδοποιήσεωςή έλαβε χώραν εκ νέου καθ` οιονδήποτε χρόνο εντός 3 μηνών μετά τη λήξη της ανωτέρω 7 ήμερης προθεσμίας.

(β) Αμέσως μετά, και εν πάσει περιπτώσει εντός τριών ημερών, από την αναστολή οποιασδήποτε τοιαύτης άδειας, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα υποβάλλει στην ΥΠΑ σχέδιο επανόρθωσης εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος του σχετικού ζητήματος ποπυ προκάλεσε στηναναστολή και θα θέσει αμέσωςμετά ταύτα σε εφαρμογή το σχέδιο.

(γ) Μη λαμβανομένου υπόψη του Άρθρου 18.1.4 (β), η Εταιρεία Αεροδρομίου θα επανορθώσει, εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματοςοποιαδήποτε παράβαση, αθέτηση, η άλλο ζήτημα για το οποίο η ΥΠΑ δύναται να τροποποιεί, προσθέτειόρουρς ή αναστέλει, η έχει τροποποιήσει, προσέθεσε όρους η ανέσταλε οποιαδήποτε τοιαύτη άδεια και στις περιπτώσεις που η ΥΠΑ μόλις λάβει χώραν η τοιαύτη επανόρθωση θα αποκαταστήσει την εν λόγω άδεια υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ετύγχανονεφαρμογής επ` αυτής αμέσως πριν από την ως άνω τροποποίηση, προσθήκη όρων η αναστολή της εν λόγω άδειας στην οποία προέβει η ΥΠΑ.

(δ)Μη λαμβανομένου υπόψη του Άρθρου 18.1.4. (β) η/και (γ), όπου η ΥΠΑ ανέστειλεοποιαδήποτε τοιαύτη άδεια ή άδειες, θα έχει το δικαίωμα είτε η ίδια είτε χρησιμοποιώντας ή προσλαμβάνοντας άλλους, να λειτουργήσει ή να μεριμνήσει για τη λειτουργίατου Αεροδρομίου και να επανορθώσει ή να μεριμνήσειγια την επανόρθωση οποιαδήποτε τέτοιας παράβασης, αθέτησης ή άλλου ζητήματος, και η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλει τα έξοδα και τις δαπάνεςτης ΥΠΑ και τις εύλογες αμοιβές και επιβαρύνσεις, σχετικά με αυτά, υπότον όρο ότι η ΥΠΑ δεν θα αποτρέψψει ή παραεμποδίσει άνευ λόγου την Εταιρεία Αεροδρομίου από το να αποκαταστήσει το γεγονός λόγω του οποίου θα αναστέλετο η σχετική άδεια.

(ε) Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται (επιφυλασσομένου του Κοινοτικού Δικαίου) ότι δεν θα εισάγει σε σχέση με το Αεροδρόμιο οποιονδήποτε νόμο, κανόνα, κανονισμό, πρότυπο, συνιστώμενη πρακτική ή διαδικασία που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή τον περιορισμό της λειτουργίαςτου Αεροδρομίου κατά τις νυκτερινές ώρες η/και την απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών στο Αεροδρόμιο κατά τις νυκτερινές ώρες, καθ` οιονδήποτε χρόνο προ της χρησιμοποιήσεως του Αεροδρομίου από 30 τουλάχιστον εκατομμύρια επιβάτες από αέρος (αφίξεις και αναχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των τράνζιτ) για οποιαδήποτε μετέπειται εκότς αν το ίδιο ισχύεισε όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδος και το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσει την Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το Άρθρο 32.3 (Αποζημίωση) για τις συνέπειες οποιασδήποτε αθέτησης των υποχρεώσεων του κατά την παρούσα.

18.1.5. Η ΥΠΑ δύναται τότε μόνο να ανακαλέσει οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 9.1. (Εναρξη λειτουργίαςτου Αεροδρομίου) ή οποιαδήποτεεις αντικατάσταση άδεια, που χορηγήθηκε από αυτήν (την ΥΠΑ) σε σχέσημε το Αεροδρόμιο ή οποιοδήποτε τμήμα του, εάν καταγγελθεί η παρούσα Σύμβαση.

18.1.6 Επιφυλασσομένου του Άρθρου 18.1.4 (δ), εφόσον τούτο είναι σύμφωνο με την εκάστοτε πολιτική του Ελληνικοόυ Δημοσίου και εφόσον τα ίδια τέλη επιβάλλονται σε άλλο διεθνή εμπορικό αερολιμένα στην Ελληνική Δημοκρατία ο οποίος ανήκει σε ιδιώτεςή την εμετάλλευση του οποίου ασκούν ιδιώτες, τα εύλογα τέλη της ΥΠΑγια την πραγματοποίηση οποιασδήποτε από τις λειτουργίες της (μαζί με τα σχετικά έξοδα και δαπάνες της) θα καταβάλλονται από την Εταιρεία Αεροδρομίου. Οποιαδήποτε τέτοια τέλη, έξοδα και δαπάνες θα χρεώνονται στους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο σαν Τέλη Αεροδρομίου.

18.1.7. (α) Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην ΥΠΑ κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή θα θεωρούνται ότι είναι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο και, σε περίπτωση αθέτησηςεκπληρώσεως των από την Υ.Π.Α. θα εκπληρούτναι από το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό του, και η εκπλήρωση αυτή (είτε από την ΥΠΑ είτε από το Ελληνικό Δημόσιο) θα υπόκειται σε οποιεσδήποτε απαλλαγές, περιορισμούς ή προϋποθέσεις που παρέχονται στην ΥΠΑ, ή στο Ελληνικό Δημόσιο κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτήκαι σε όλες τις λοιπές διατάξεις της παρούσας Σύμβασης [συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικώς του Άρθρου 31 (Ανωτέρα Βία)].

(β) Αν οποτεδήποτε απαιτείται η ΥΠΑ να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργειααναγκαία για τη λειτουργία του Αεροδρομίου (εκτός από εκείνες που αφορούν την παρακολούθηση ή τα ρυθμιστικά καθήκοντα της) κατά την παρούσα Σύμβαση και η ενέργεια αυτή δεν πραγματοποιείται εκ μέρους της ΥΠΑ ή του Ελληνικού Δημοσίου ή για λογαριασμό τους, η Εταιρεία Αεροδρομίου (υπότον όρον ότι η ενέργεια δύναται νομικώς να πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία Αεροδρομίου ή για λογαριασμό της και ότι το προσωπικό, που θα επιφορτισθεί να την πραγματοποιήσει είναι ικανό και έχει τα κατάλληλαπροσόντα γι` αυτό), δύναται προκειμένουνα μειώσει τις συνέπειες της παράβασης εκ μέρους της ΥΠΑ, να εκτελέσει η ίδια ή να μεριμνήσει για την πραγματοποίηση της εν λόγω ενέργειας για όσο διάστημα δεν πραγματοποιείται από την ΥΠΑ ή το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμότους.

18.2.Πρότυπα Ασφάλειας και Προστασίας:———————————

18.2.1. Το Ελληνικό Δημόσιο, η Υ.Π.Α. η/και κάθε άλλη αρμόδια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία δύνανται εκάστοτε να θεσπίζουν και να υιοθετούν κανόνες, κανονισμούς, πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές και διαδικασίες που αφορούν:

(α) την ασφάλεια και προστασία και(β) τα τελωνεία, αλλοδαπούς, ασφάλεια, δημόσια τάξη, αστυνόμευση, δημόσια υγεία, καραντίνα, κτηνιατρικέςκαι φυτοπαθολογικές υπηρεσίες, η μεταφορά, την κίνηση, τους ελέγχους του Αεροδρομίου ή της εναέριας κυκλοφορίας, πυροσβεστική υπηρεσία νοσοκομειακών οχημάτων ή άλλες υπηρεσίες ανάγκης.

κατά περίπτωση στο Αεροδρόμιο, επ` αυτού, για το Αεροδρόμιο η σε σχέση με αυτό.

18.2.2. (α) Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα τηρεί, με δικές της δαπάνες(αλλλά επιφαλασσομένου του δικαιώματοςτης να χρεώνει για παρεχόμενες εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις σύμφωνα με το Άρθρο 30.1. (Είσοδος Εξουσιοδοτημένων Προσώπων), πρόγραμμα ασφαλείαςκαι προστασίας που θα είναι σύμφωνα προς τους κανόνες, κανονισμούς, πρότυπα, πρακτικέςκαι διαδικασίες που θα τυγχάνουν εκάστοτεεφαρμογής ως προς την Εταιρεία Αεροδρομίου κατά το παρόν Άρθρο 18.2 η σύμφωνα με αυτό.

(β) Η Εταιρεία Αεροδρομίου (υπότους όρους του Άρθρου 18.2.3) θα συμμορφώνεται από κάθε άποψη, με δικές της δαπάνες, προς τους κανόνες, κανονισμούς, πρότυπα, πρακτικές και διαδικασίες που αναφέρονται στο Άρθρο 18.2.1. και θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σε σχέση με αυτά.

(γ) Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει κάθε δαπάνη οποιουδήποτε πρόσθετου μέτρου ασφαλείας που τυγχάνει εφαρμογής στο Αεροδρομίο από το Ελληνικό Δημόσιο ή από οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή κατόπιν αιτήσεως τους και το οποίαν υπερβαίνει τις εκάστοτε απαιτήσεις του προγράμματος ασφαλείας και προστασίας που εφαρμόζεται από την Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το Άρθρο 18.2.2.(α).

(δ) Μη λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας Σύμβασης η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν θα ευθύνεται για την αστυνόμευσηκαι τη στρατιωτική άμυνα του Αεροδρομίουή για το κόστοςτους για το οποίο ευθύνεται το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 18.4. η για το κόστος οποιασδήποτεασφάλειας για την οποία ευθύνεται το Ελληνικό σύμφωνα με το Άρθρο 18.2.2. (γ).

18.2.3 οποιασδήποτε κανόνας, κανονισμός, πρότυπο, πρακτική ή διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 18.2.1 θα τυγχάνει εφαρμογής ως προς την Εταιρεία Αεροδρομίου ή το Αεροδρόμιο μόνο κατά το μέτρο που:

(α)για τις περιπτώσεις αστυνόμευσης, δημόσιας τάξης, δημόσιας υγείας και οδικής κυκλοφορίας ισχύει όχι μόνο στα αεροδρόμια, αλλά επίσης γενικά στην Ελλάδα.

(β) αναφέρεταισε ζήτημα που καλύπτεται από τα Πρότυπα και δεν είναι περισσότερο επαχθή από οποιαδήποτε από αυτά η

(γ) κανόνας, κανονισμός,πρότυπο η συνιστώμενη πρακτική η διαδικασία που έχουν ουσιαστικά παράμοια αποτελέσματα τυγχάνουν εφαρμογής σε δύο η περισσότερους διεθνείς αερολιμένας που εξυπηρετούν 5 εκατομμύρια ή περισσότερους επιβάτες κατ` έτος η στους εκμεταλλευόμενους αυτούς σε δύο η περισσότερες διαφορετικές χώρες της Κοινότητας (εκτός της Ελλάδος, ή

(δ) το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την έκταση πουδεν εμπίπτει στο Άρθρο 18.2.3. (α), (β) η/και (γ), αναλαμβάνει τα επί πλέον έξοδα για την συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες, κανονισμούς, πρότυπα, πρακτικές ή διαδικασίες και αποζημιώνει την Εταιρεία Αεροδρομίου, έναντι των ανωτέρω συνεπειών, σύμφωνα με το Άρθρο 32.3. (Αποζημίωση).

18.2.4. Για να εξασφαλιστεί συνεχής συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος Άρθρου 18.2. (Πρότυπα Ασφαλείας και Προστασίας), το Αεροδρόμιο θα υπόκειται σε παρακολούθηση και περιοδική επιθεώρηση από την Υ.Π.Α. και άλλους αρμόδιους Οργανισμούς.

18.3. Κατάσταση Ανάγκες:—————–

18.3.1. Αν η ΥΠΑ οποτεδήποτε μετάτην Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου θεωρείότι υφίσταται σοβαρή απειλή για την ασφάλεια ή την προστασίαστο Αεροδρόμιο η σε σχέση με αυτό ή την λετιουργίατου, η ΥΠΑ, δύναται (εάν θεωρείότι υπάρχει ικανός χρόνος και ότι η Εταιρεία Αεροδρομίουείναι ικανή να μετράσει ή να αποτρέψει αυτήν την απειλή να ειδοποιήσει την Εταιρεία Αεροεδρομίου και να απιτήσειτην άμεση λήψη μέτρων για τον μεταριασμό ή τον αποκλεισμό της τοιαύτης απειλής. Αν η ΥΠΑ θεωρείότι ο χρόνος δεν επαρκεί, η ότι η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν διαθέτει τη σχετική ικανότητα, ή αν η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν λύσει το πρόβλημα εντός της χρονικής περιόδου που η ΥΠΑ θεωρεί πρόσφορη, η ΥΠΑ δύναται να λάβει τα μέτρα εκείνα που κρίνει επιθυμητά, ώστε να μετριάσει η αποκλείσει την εν λόγω απειλή (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικώς του κλεισίματος ή της αναστολής της λειτουργίας του Αεροδρομίου) ή δύναται να προσλάβει άλλους προς τούτο. Οποιεσδήποτεενέργειες στις οποίες θα προσφύγει η ΥΠΑκατά το παρόν Άρθρο 18.3. Αποζημίωση) η κατ` εφαρμογή του, θαβαρύνουν την Εταιρεία Αεροδρομίου, η οποία θα αποζημιώνει την ΥΠΑγια κάθε έξοδο, οποία υπέστη η ΥΠΑ ή οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή άλλως σαν επακόλουθα αυτών.

18.3.2. Αν η Εταιρεία Αεροδρομίου θεωρεί ότι οποιαδήποτε μέτρα που ελήφθησαν από την ΥΠΑ ή την Εταιρεία Αεροδρομίου μετά από αίτημα της ΥΠΑ σύμφωνα με το Άρθρο 18.3.1. δεν ήταν αναγκαία για να εξαλείψουν ή να μειώσουν σοβαρή απειλήγια την προστασία ή την δημόσια ασφάλεια στο Αεροδρόμιο η σε σχέσημε αυτό η ότι δεν υπήρξε τοιαύτη απειλή, η Εταιρεία Αεροδρομίου, δύναται (επιφυλασσομένης της υποχρέωσης της, να λάβει οποιαδήποτε τέτοια μέτρα που απαιτεί η ΥΠΑ από αυτήν σύμφωνα με το Άρθρο 18.3.1) να φέρει το θέμα προς επίλυση σύμφωνα με το Άρθρο 18.3.1) να φέρει το θέμα προς επίλυση σύμφωνα με το Άρθρο 44 της παρούσας. Αν ο διαιτητής αποφανθεί τελικά υπέρυπέρ της Εταιρείας Αεροδρομίου το ΕλληνικόΔημόσιο θα αποζημιώσει την Εταιρεία Αεροδρομίου, σύμφωνα με το Άρθρο 32.3. (Αποζημίωση) έναντι των συνεπειών εκ της δράσεως που ανέλαβε η ίδια η μετά από αίτηση της ΥΠΑ σύμφωνα με το Άρθρο 18.3.1 και η ΥΠΑ δεν θα έχει αξίωση κατά της Εταιείας Αεροδρομίου για έξοδα, αποζημίωση η άλλως.

18.4. Αμυνα:Το Ελληνικό Δημόσιο θα ευθύνεται και θα καταβάλει τα έξοδα για την αστυνόμευση και την άμυνα του Αεροδρομίου.

________________________________________ Άρθρο 19

ΆΡΘΡΟ 19——— ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ———————

19.1.Εφαρμογή:———

19.1.1. Σε περίπτωση που:—————–

(α) Προσφερόμενες υπηρεσίες σταθμού επιβατών: ο συνολικός αριθμός των μεταφερομένων αεροπορικώς επιβατών (αφίξεις συμπεριλαβμανομένων των τράνζτι και αναχωρήσεις) που χρησιμοποιπούν το Αεροδρόμιο:

(β) καθ` οιονδήποτε χρονική περίοδο 12 ημερολογιακών μηνών, υπερβαίνει το ενενήντα τοις εκατό της κατά το χρόνοαυτόν υφισταμένης ετήσιας προσδιοριζόμενης απότη ΜελέτηΔυναμικότητας ή

(ii) κατά τη διάρκεια των 4 ημερολογιακών μηνών “αιχμής” εντός περιόδου 12 ημερολογιακών μηνών υπερβαίνει σε περισσότερες από 250 ώρες το ενενήντα τοις εκατό της κατά το χρόνον αυτόν υφισταμένης ωραίας προσδιοριζομένης από την Μελέτη Δυναμικότητας του.

(β) Δυναμικότης Αεροδρομίου: ο συνολικός αριθμός κινήσεως στον αεροδιάδρομο κατά τους τέσσερις ημερολογιακούς μήνες “αιχμής” εντόςπεριόδου δώδεκα ημερολογιακών μηνών:

(i) υπερβαίνει σε περισσότερες από 250 ώρες το ενενήντα τοις εκατό της κατά το χρόνον αυτόν υφισταμένης ωριαίας Προσδιοριζόμενης από τη Μελέτη Δυναμιμότητας του.

(γ) Χώρες Σταμειακής Αεροσκαφών: ο συνολικός αριθμός αεροσκαφών που ζητούν θέσεις στάθμευσης εφοδιασμένες με παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εδάφους400 ΗΖ, εφοδιασμόκαυσίμων hydrant και δυναμικότητα επιβίβασηςκαι αποβίβασης επιβατών, υπερβαίνει σε περισσότερες από 250 ώρες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών “αιχμής” εντός περιόδου δώδεκα ημερολογιακών μηνών το ενενήντα τοις εκατό της κατά τον χρόνο αυτόν υφισταμένης ωριαίας Προσδιοριζόμενης από τη ΜελέτηΔυναμικότητας σε σχέση με αυτόν.

(δ) Φορτίο: Ο συνολογικός αριθμόςτόννων φορτίωνπου διακινείται στο Αεροδρόμιο σε οποιαδήποτεπερίοδο δώδεκα ημερολογιακώνμηνών υπερβαίνει το ενενήντα τοις εκατότης κατά τον χρόνον αυτόν υφισταμένης ετήσιας Προσδιοριζόμενης από τη Μελέτη Δυναμικότητας σε σχέση με αυτό η/και

(ε) Ταχυδρομείο: το ετήσιο βάρος σε τόννους του ταχυδρομείου που διακείνεται στο Αεροδρόμιο σε οποιαδήποτε περίοδο δώδεκα ημερολογιακών μηνών υπερβαίνει το ενενήντα ταις εκατό της ετήσιας κατά τον χρόνο αυτόν υφισταμένης Προσδιοριζόμενης από τη Μελέτη Δυναμικότητας σε σχέση μ` αυτό.

η Εταιρεία Αεροδρομίου εντός δεκατασσάρων ημερών μετά το τέλος του αντίστοιχου ημερολογιακού μήνα θα ζητήσει από την ΑΤΑ (ή εάν η ΑΤΑ δεν αποδέχεταιτην εν λόγω ανάθεση εντός δεκατεσσάρων ημερών απότης υποβολής της αιτήσεως, από άλλον οίκο ανεξαρτήτων συμβούλων υψηλού επιπέδου και φήμης και σχετική εμπειρία (i) να προβλέψει τη ζήτηση σε σχέση με τις αντίστοιχεςπαραμέτρους στο Αεροδρόμιο κατά τα επόμενα δύο προσεχή χρόνια και (ii) να προσδιορίσει, αφού λάβει υπόψη την οποιαδήποτε αύξηση της Προσδιοριζόμενηςαπό τη Μελέτη Δυναμικότητας οποιουδήποτε κτιρίου ή εξοπλισμούλόγω τεχνολογικών οργανωτικών η άλλων βελτιώσεων (αλλά, σχετικά με τους χώρους στάθμευσης των αεροσκαφών, για τους οποίους δεν δύναται να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τέτοια αύξηση της Δυναμικότητας εκτόςαν η σχέση (αα) των θέσεων σταθμεύσεως που συνδέονται με τα τερματικά κτίρια με γέφυρες επιβιβάσεως επιβατών,προς (ββ)τις απομακρυσμένες διευκολύνσειςσταθμεύσεως παραμένει τουλάχιστον ίση προς εκείνηπου προσδιορίζεται στη ΜελέτηΔυναμικότητας), εάν το σχετικό όριο του ενενήντα τοις εκατό θα ηδύνατο ακόμη να επιτευχθείκαι (iii) να προσδιορίσει εάν θα χρειαστεί οποιαδήποτε περαιτέρω οδική η σιδηροδρομική υποδομή προς εξυπηρέτηση του Αεροδρομίου για να καλύψει επέκταση κατά είκοσι τοις εκατό της σχετικής παραμέτρου και, αν συμβείτούτο, ποιά θα είναι η περαιτέρω οδική και σιδηροδρομική υποψομή που θα χρειασθεί. Η πρόβλεψη και ο προσδιορισμός αυτός θαπαραχεθούν από την Εταιρεία Αεροδρομίου στο Ελληνικό Δημόσιο εντός εξήντα ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

19.1.2. (α) Εάν η εν λόγω πρόβλεψη και προσδιορισμόςδείχνουν ότι το σχετικό όριο θα μπορούσε ακόμη να επιτευχθεί και ότι, μέσα στα αμέσωςεπόμενα δύο χρόνια, η σχετική παράμετρος είναι πιθανόν να είναι ενενήντα πέντε τοις εκατό η περισσότερο της αντίστοιχης Προσδιοριζόμενης από τη Μελέτη Δυναμιμότητας, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα υποχρεούται εντός έξη μηνών από το τέλοςτου σχετικού ημερολογιακού μήνα, να καταρτίσει κατάλληλο σχέδιο για την αύξηση της σχετικής Προσδιοριζόμενης από τη Μελέτη Δυναμικότητας κατά τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό εν σχέσει με την κατά το χρόνο αυτόν υφισταμένη σχετική προσδιοριζόμενηαπό τη Μελέτη Δυναμικότητας, αλλά με ανώτατο όριο (εκτός αν άλλως συμφωνηθείς), όσον αφορά τους επιβάτεςτα 50 εκατομμύρια επιβατών κατ` έτος. Το σχέδιο θα είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 19.1. (Επέκταση Αεροδρομίου) και θα προσδιορίζει χωριστά, όπου απαιτείται κάτι σχετικό, Επέκτασηςκαι οποιεσδήποτεάλλες Εργασίεςπου πρέπει να εκτελεσθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

(β) Εάν, μολονότι η τοιαύτη πρόβλεψη και προσδιορισμός δεν αποδεικνύουν ότι η σχετική παραμέτρος είναι πιθανό, μέσα στα αμέσως επόμενα δύο χρόνια, να είναι ενενήντα πέντε τοις εκατό η περισότερο της σχετικής Προσδιοριζόμενης από την Μελέτη Δυναμικότητας, η σχετική παράμετρος οποτεδήποτε φθάσει το ενενήντα πέντε τοις εκατό της σχετικής Προσδιοριζόμενης από την Μελέτη Δυναμικότητας, τότε η ΕταιρείαΑεροδρομίου θα υπουχρεούται εντός έξη μηνών, από το τέλος της σχετικής ημερολογιακής μηνιαίας περιόδου, να καταρτίσει κατάλληλο σχέδιο για την αύξηση της σχετικήςΠροσδιοριζόμενης από τη Μελέτη Δυναμικότητας κατά τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό εν σχέσει με την κατά το χρόνον αυτόν υφιστάμενη Προσδιοριζόμενη από τη Μελέτη Δυναμικότητα, αλλά με ανώτατο όριο (εκτός αν άλλως συμφωνηθεί), όσον αφορά τους επιβάτες, τα 50 εκαττομύρια επιβατών κατ` έτος.

(γ) Εάν τούτο ζητηθεί από την Εταιρεία Αεροδρομίου, η Εταιρεία Αεροδρομίου και το Ελληνικό Δημόσιο θα συσκεφθούν για το εάν η αύξηση σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να είναι μικρότερη του είκοσι τοις εκατό. Εκτός εάν άλλωςσυμφωνήσουν, η αύξηση δεν θα είναι μικρότερη του είκοσι τοις εκατό. Οποιαδήποτε τέτοια συνεννόηση ή συμφωνία δεν θα δύναται όμως να επιφέρει καθυστέρηση η παράταση της περιόδου των έξη μηνών που αναφέρθηκε παραπάνω.

19.1.3. (α) Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα υποβάλλει το σχέδιο και εκάστοτε (αλλά, σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των Εργασιών για τις οποίες έχει καταρτισθεί)κάθε ένα από τα Σχέδια Γενικής Μελέτης που έχουν σχέση με τις Εργασίες που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με το σχέδιο, στην Ανεξάρτητα Επιτροπή Αναθεωρήσεως (ή οποιονδήποτε διάδοχο της, που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό από το Ελληνικό Δημόσιο) για έγκριση από αυτή σύμφωνα με το Παράρτημα 3, Τμήμα 2 (Γνικές Μελέτες). Μετά την έγκριση αυτή, το σχέδιο δεν θα μεταβληθεί, τροποποιηθεί η σημειωθείαπόκλισηαπό αυτό, παρά μόνο με προτεινόμενη τροποποίηση, μεταβολή η απόκλιση που θα υποβληθεί και εγκριθεί από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρηση (ήτον διάδοχο της) σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Παράρτημα 3, Τμήμα 2 (Γενικές Μελέτες).

(β) Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταρτίσει, η θα μεριμνήσει για την κατάρτιση Σχεδίων Μελέτης Εφαρμογής σχετικών με όλες τις όψεις αυτών των Εργασιών και, αμέσωςμετά την προετοιμασία καθενός από αυτά τα Σχέδια Μελέτης Εφαρμογής ή ομάδας Σχεδίων ΜελέτηςΕφαρμογής θα υποβάλλει στην ΥΠΑ αντίγραφα όλων αυτών των Σχεδίων Μελέτης Εφαρμογής (και οποιωνδήποτε προτεινομένων τροποποιήσεων η μεταβολών σε αυτά), σύμφωνα με τις διαδικασίεςπου προσδιορίζονται στο Παράρτημα 3, Τμήμα 3, (Μελέτες Εφαρμογής) σεκάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των Εργασιών για τις οποίες καταρτίσθηκαν.

19.1.4. (α) Εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί, το σχέδιο πρέπει να εφαρμοσθεί και οι Εργασίες που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί η αύξηση της δυναμικότητας πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δύο ετών από την ημερομηνία έγκρισηςτου σχεδίου σύμφωνα με το Άρθρο 19.13. Εάνοποτεδήποτε από τότε που ζητήθηκε από την Εταιρεία Αεροδρομίου να καταρτίσει το εν λόγω σχέδιοκαι πριν από την εκτέλεσηή την ολοκλήρωση των Εργασιών, οι αντίστοιχοι συντελεστές πέσουν κάτω από τον σχετικό αριθμό του ενενήντα τοις εκατό, η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν θα είναι του ενενήντα τοις εκατό, η ΕταιρείαΑεροδρομίου δεν θα είναι υποχρεωμένη να καταρτίσειτο σχέδιο η/και να εκτελέσειη συμπληρώσει τις Εργασίες. Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 19 (Επέκταση Αεροδρομίου) θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται μετά ταύτα εν σχέσει με οποιαδήποτε άλλη περίοδο δώδεκα ημερολογιακών μηνών.

(β)Η προθεσμία που αναφέρεται στο Άρθρο 19.1.4. (α) θα παραταθεί κατά το μέτρο που η Εταιρεία Αεροδρομίου θα αποδείξει στο ΕλληνικόΔημόσιο ότι το σχέδιο δεν δύναταινα εφαρμοσθεί έντος της τοιαύτης προθεσμίας λόγω της μη παροχής οποιασδήποτε σχετικής κοινωφελούς υπηρεσίας σύμφωνα με το Άρθρο 24.1. (Κοινωφελείς Υπηρεσίες) [υπό τον όρο ότι εδόθη ειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 24.1. (Κοινωφελείς Υπηρεσίες) και υπότον περαιτέρω όρο ότι τοιαύτη παράλειψη δεν αποτελεί συνέπειαπράξης η παράλειψης της Εταιρείας Αεροδρομίου].

19.1.5. Οποιαδήποτε Απαιτούμενη Επέκταση θα πραγματοποιηθεί επί του Ακινήτου, ή εφόσον η Εταιρεία Αεροδρομίου είναι σε θέση να αποδείξει στο Ελληνικό Δημόσιο ότι δεν δύναται να πραγματοποιηθεί στο Ακίνητο, σε τμήμα της Ζώνης ΠεριορισμένηςΑνάπτυξης που θα συνορεύει με τον Ακίνητο (εκτός αν η Εταιρεία Αεροδρομίου δύναται νααποδείξει ότι δεν θα πρέπει να γειτνιάζουν). Εάν η Εταιρεία Αεροδρομίου αποδείξει τούτου, το Ελληνικό Δημόσιο Θα απαλλοτριώσει το αναγκαίο τμήματης Ζώνης ΠεριορισμένηςΑνάπτυξης, με δαπάνες της Εταιρείας Αεροδρομίου, και θα εξασφαλίσειότι το σχδετικό τμήμα της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης θα είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί για την Απαιτούμενη Επέκταση και ότι όλες οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις, άδειες και συναινέσεις για το σκοπό αυτό έχουν χορηγηθεί. Το σχετικό τμήμα της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης θα καταστεί τμήμα του Ακινήτου και θα περιληφθεί στην Επικαρπία. Η πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία Αεροδρομίου για την εν λόγω απαλλοτρίωση θα θεωρείται ότι είναι το αντάλλαγμα σύμφωνα με την Επικαρπία για το τμήμα εκείνο της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης που απαλλοτριώθηκε. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των Εργασιών του Άρθρου 19.1.4. (α) Θα παραταθεί, αν τούτο κριθεί απαραίτητο, λόγω οποιασδήποτε καθυστέρησης της απαλλοτρίωσης του αναγκαίου τμήματος της Ζώνης Περιορισμεης Ανάπτυξης από το ΕλληνικόΔημόσιο (εκτός αν η τοιαύτη καθυστέρηση οφείλεται στο ότι η ΕταιρείαΑεροδρομίου δενκατέβαλε τη δαπάνη για την εν λόγω απαλλοτρίωση όταν ζητήθηκε τούτο). Εάν η Εταιρεία Αεροδρομίου επιθυμείνα απολλοτριωθεί τμήμα της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξηςπου δεν συνορεύει με το Ακίνητο, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα έχει εξασφαλίσει η θα συμπεριλάβει στην αίτηση για απολλοτρίωση κατάλληλο και πρόσφορο δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στο τμήμα ή τμήματα της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης μεταξύ του Ακινήτου και του Τμήματος της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης που θα απαλλοτριωθεί.

19.1.6. Εάν από την πρόβλεψη και προσδιορισμό που αναφέρονται στο Άρθρο 19.1.1. αποδεικνύεται ότι θα απαιτηθεί για την εξυπηρέτηση του Αεροδρομίου οποιαδήποτε περαιτέρω οδική η σιδηροδρομική υποδομή για να καλύψει επέκταση κατά 20% της σχετικής παραμέτρου. το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι υποχρεωμένο να κατασκευάσει και να θέσει σε λειτουργία την περαιτέρω οδική και σιδηροδρομικήυποδομή που διαπιστώθηκε ωςανωτω ότι είναι αναγκαία για την κάλυψη της κατά 20% επέκτασης αυτής της παραμέτρου κατά την ημερομηνία κατά την οποία σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί η τοιαύτη επέτασκη σύμφωνα με το Άρθρο 19.1.4. (α). Υπότον όρο ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα έχει την υποχρέωση να κατασκευάσει ή να θέσει σε λειτουργία:

(α) οποιαδήποτε συγκεκριμένη οδική υποδομή αν κατά τον χρόνο που παραλαμβάνει τοιαύτη πρόβλεψη ή προσδιορισμόο δρόμος αυτός και η κυκλοφορίας και εκμετάλλευση του ανήκουν σε ιδιώτες, ή οποιουδήποτε δρόμους ή οδική υποδομή αν κατά το χρόνο αυτό η κυριότητα και εκμετάλλευση των δρόμων αυτών που αναφέρονται στα Αρθρα 23.1.1. και 23.1.2. (Οδοί) ανήκουν σε ιδιώτες και

(β) οποιαδήποτε σιδηροδρομική υποδομή αν κατάτο χρόνο αυτό η κύρια σιδηροδρομική σύνδεση με το Αεροδρόμιο ανήκει ή η εκμετάλλευση τους γίνεται από ιδιώτη ή αν το Ελληνικό Δημόσιο έχει παραχωρήσει σε ιδιώτη την πραγματοποίηση τοιαύτης σιδηροδρομικής συνδέσης.

Η υποχρέωση της Εταιρείας Αεροδρομίου να εκτελέσει την Απαιτούμενη Επέκταση σύμφωνα με το Άρθρο 19.1.4. (α) δεν τελεί υπότον όρον της εκπλήρωσης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου των υποχρεώσεων του σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 19.1.6. Για τους σκοπούςτου παρόντος Άρθρου ιδιώτης ασκών την εκμετάλλευση σημαίνει οποιαδήποτε Πρόσωπο άλλο εκτόςαπό το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε πρόσωπο που ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία.19.1.7. (α) Εάν οποιαδήποτε Απαιτουμένη Επέκταση επιβάλλει να πληρώσει η Εταιρεία Αεροδρομίου για την απαλλοτρίωση τμήματος τηςΖώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης και η δαπάνη αυτή δεν δύναται να αποσβεσθεί, σύμφωνα με τις συνήθεις λογιστικές αρχές της Εταιρείας Αεροδρομίου, πριν από το τέλος της Συμβατικής Περιόδου, το Ελληνικό Δημόσιο, αν η Σύμβαση αυτή λήξει στο τέλος της Συμβατικής Περιόδου, θα πληρώσει στην Εταιρεία Αεροδρομίου το ποσό που δεν θα έχει κατά το χρόνο αυτόν αποσβεσθεί.

(β) Εάν, η Εταιρεία Αεροδρομίου συνάψει, σε σχέση με Απαιτουμένη Επέκταση, οποιαδήποτε οφειλή (την οποία έχει εγκρίνει εγγράφως ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ως υπαγόμενη στη διάταξη αυτή και την έγκριση αυτή δεν δύναται αδικαιολογήτως να αρνηθεί), η οποία σύμφωνα με τους όρους της δεν θα έχει ολοσχερώς εξοφληθεί πριν από τη λήξη της συμβατικής Περιόδου, ταδικαιώματακαι οι υποχρεώσεις της ΕταιρείαςΑεροδρομίου σχετικά με την εν λόγω οφειλή (σαν να μην υπήρξε επιτάχυνσηπληρωμών αυτής ή σύμφωνα με τους όρους της και σαν να μην είχε προκύψει υποχρέωση προπληρωμής σύμφωνα με την παρούσα λήξει στο τέλος της Συμβατικής Περιόδου, ότι έχουν περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς πληρωμή και ελεύθερα Βαρών.

19.1.8. Πρός αποφυγήοποιασδήποτε αμφισβητήσης οι διατάξεις του Άρθρου 8 (Μελέτηκαι Κατασκευή) [εκτός από το Άρθρο 8.4 (Δεσμευτική Ημερομηνία Εναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου και Στόχοι) και του Άρθρου 8.7. (Διευθυντής Κατασκευών)] εφαρμόζονται σε σχέση με κάθε Απαιτούμενη Επέκταση.

19.2. Απαιτουμένη Επέκταση: Κατόπιν εγγράφου αιτήσεως της Εταιρείας Αεροδρομίου εντός τριάντα ημερών από της εγκρίσεως του σχεδίου σύμφωνα με το Άρθρο 19.1.3. (Εφαρμογή), η Υ.Π.Α. εντός τριάντα ημερών από τις αιτήσεως αυτής θα απευθύνει επιστολή στην Εταιρεία Αεροδρομίου, επιβεβαιώνοντας (εάνη Υ.Π.Α. συμφωνεί με αυτό) ότι οι Εργασίεςπου προσδιορίζονται από την Εταιρεία Αεροδρομίου σαν αναγκαίεςγια την πραγματοποίηση της Απαιτουμένης Επέκτασηςείναι πράγματι αναγκαίες η, αν η ΥΠΑ δεν συμφωνεί, καθορίζοντας ποίες από τις Εργασίες που αναφέρονται στο σχέδιο είναι κατά τα ανωτέρω αναγκαίες. Εάν η ΥΠΑ δεν συμφωνεί, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα γνωστοποιήσει εντός δεκαπέντε ημερών μετά ταύταεάν συμφωνεί η όχιμε την απόφαση της ΥΠΑ. Αν η ΕταιρείαΑεδρομίου δεν συμφωνεί με την απόφαση της ΥΠΑ, τότε,εκτός εάν εντός των επομένων δεκαπέντε ημερών η ΥΠΑ φέρει το θέμα προς επίλυση, σύμφωνα με το Άρθρο 44. (Επίλυση Διαφορών), οι Εργασίεςπου καθορίζονται κατά τα ανωτέρω από την Εταιρείατου Αεροδρομίου θα θεωρούνται σαναπαραίτητεςγια το σκοπό της Απαιτουμένης Επέκτασης.

________________________________________ Άρθρο 20

ΆΡΘΡΟ 20

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

20.1. Συμβατικές Ρυθμίσεις: Επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα συνάψει οποιεσδήποτε συμβάσεις και διακανονισμούςπου τυχόν είναι αναγκαίοι για να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και κατάλληλη μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, ολοκλήρωση, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και ανάπτυξη του Αεροδρομίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. Πριν από την Εναρξη της Λειτουργίας του Αεροδρομίου οι Εργολάβοι και Υπεργολάβοι της ΕταιρείαςΑεροδρομίου θα απολαύουν των δικαιωμάτων και προνομίων που παραχωρούνται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση καθ` όσον συνέονταιειδικώς με την υφιστάμενημελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Αεροδρομίου [(αποκλειομένων προς αποφυγή αμφιβολιών οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή προνομίων που παραχωρούνται σύμφωνα με το Άρθρο 25 (Φόροι και Τέλη) εκτός αυτών σύμφωνα με το Άρθρο 25.8.2].

20.2. Προσφερές: Πριν από τη σύναψησυμβάσεων (εκτόςτων Εξειδικευμένων Συμβάσεων) που αφορούν τη μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, ολοκλήρωση, συντήρηση, λειτουργία, διοίκησηή/καιανάπτυξη του Αεροδρομίου ή οποιασδήποτε θέματα αυτών ή κάθε Απαιτούμενη Επέκταση, ή οποιεσδήποτε Εργασίες, η Εταιρεία Αεροδρομίου και κάθε άλλο Πρόσωπο που Ελέγχεται από αυτή.

20.2.1. Θα συμμορφώνεται, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο, με την Κοινοτική Νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των διαδικασιών για υποψολή ανταγωνιστικών προσφορών στον τομέα της ανάθεσης δημοσίων έργων.

20.2.2. δεν θα προβαίνει, όταν αναθέτει οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε συμβάσεις, σε δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος υπηκόων άλλων Κρατών Μελών της Κοινότητας λόγω της εθνικότητας τουτς ή εις βάρος προϊόντων που έχουν νομίμως κατασκευασθεί η διατεθεί στην αγορά κρατών μελών της Κοινότητας λόγω της προέλευσης τους, και

20.2.3. Θα ακολουθεί, όπου τούτου κρίνεται αναγκαίο, τις διαδικασίες υποβολής προσφορών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 6. (Διαδικασίες Υποβολής Προσφορών) όσον αφορά συμβάσεις για ή σχετικές με τη μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, ολοκλήρωση η/και ανάπτυξη του Αεροδρομίου η/και οποιωνδήποτε Εργασιών.

20.3. Συνδεδεμένες Συμβάσεις:

20.3.1. Οποιασδήποτε Συνδεδεμένη Σύμβαση/σεις (εκτός, για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, των Εξειδικευμένων Συμβάσεων) ή/και οποιαδήποτε τροποποίηση ή παραιτήση, η επέκταση, ή καταγγελία τοιαύτης Συνδεδεμένης Σύμβασης/σεων γενόμενη από την Εταιρεία Αεροδρομίου ή κατόπιν συμφωνίας με αυτήν η/και οποιαδήποτε τροποποίηση ή παραίτηση, ή επέκταση, η καταγγελία Εξειδικευμένης Σύμβασης/σεων γενομένη από την Εταιρεία Αεροδρομίου ή κατόπιν συμφωνίας με αυτήν:

(α) δύναται να αφορά (εκτός της περίπτωσης καταγγελίας) μόνον την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών ή την εκτέλεση οποιωνήποτεΕργασιών όπου το πληρωτέο ποσό σε κάθε Συνδεδεμένο Πρόσωπο σύμφωνα με την εν λόγω ΣυνδεδεμένηΣύμβαση/σεις (ή/και κάθε τέτοια τροποποίηση ή παραίτηση ή επέκταση τέτοιας Συνδεδεμένης Σύμβασης/σεων) είναι ένα σταθερό καθορισμένο κατ` ανώτατο όριο ποσό και δεν δύναται να μεταβληθεί η επεκταθεί, και το ποσό ή το κόστος των αγαθών, υπηρεσιών η/και Εργασιών δεν δύναται να μεταβληθεί ή επεκταθεί χωρίς την ειδική προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνωα με το Άρθρο 20.3.2, και

(β) Θα υπόκειταιστην προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 20.3.2. και θα παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δυνατότητα να αξιολογήσει και να σχολιάσει τους όρους της συνδεδεμένης αυτής Συμβάσεως/σεωνκαι οποιασδήποτε τοιαύτης τροποποίησης, παραίτησης, καταγγελίας η/και παράτασης των Συνδεδεμένων αυτών Συμβάσεων η/και οποιασδήποτε Εξειδικευμένης Σύμβασης(εων). (Παραπομπή 1)

Παραπομπή 1

20.3.1. (β) Χωρίς περιορισμό στο δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου να αναζητήσεισυμβουλή (εξωτερική ή άλλως) ως θεωρεί αρμόζουσα, αν οι Ανεξάρτητοι Μηχανικοί διορίστηκανως προβλέπεται στο Άρθρο 12.2.2(β) (Πολιτική αφορώσα προσλήσεις, λειτουργίαδραστηριοτήτωνκαι διοίκηση) το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει έγγραφη έκθεση από τους Ανεξάρτητους Μηχανικούς αναφορικάμε τους οικονομικούς, συμβατικούς και άλλους όρους οιασδήποτε σχετικής Συνδεδεμένης(ων) Σύμβασης(εων) η τροποποίησης, παραίτησης, λήξεως ή και παράτασης της εν λόγω Συνδεδεμένης(ων) Συμβάσεως(ων) ή και της Εξειδικευμένης(ων) Συμβάσεως(εων) αναφορικά με θέματα που εμπίπτουν στον σκοπότης υποχρέωσης τους. Οι Ανεξάρτητοι Μηχανικοί,θα συστήσουν μόνο τη σύναψη οιασδήποτε Συνδεδεμένης(ων) Σύμβασης(εων) ή και οιαδήποτε τροποποίηση, παραίτηση, λήξη ή και παράταση σε Συνδεδεμένης(εις) Σύμβασης(εις) ή και σε Εξειδικευμένης(ες) Σύμβαση(εις) αν ικανοποιηθούν ότι οι όροι τους συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσηςΣύμβασεως, συμπεριλαμβανομένων, ενδεκτικώς, των απαιτήσεων του Άρθρου 20.3. και, για το σκοπό αυτό, θα δοθεί στους Ανεξάρτητους Μηχανικούς πλήρης δυνατότητα να εξετάσουν και σχολιάσουντους όρους της Συνδεδεμένης(ων) Συμβάσεων(εων) και οιαδήποτε τροποποίηση, παραίτηση, λήξη ή και παράταση της Συνδεδεμένης(ων) Συμβάσεων(εων) ή και Εξειδικευμένης(ων) Συμβάσεων(εων).

20.3.2. Οποιαδήποτε Συνδεδεμένη Σύμβαση/σεις (ή οποιοδήποτε τοιαύτη τροποποίηση, παραίτηση / παράταση ή/και καταγγελία από την Εταιρεία Αεροδρομίου ή κατόπιν συμφωνίας με αυτήν τέτοιων Συνδεδεμένων Συμβάσεων ή/και οποιασδήποτε Εξειδικευμένης Σύμβασης) θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μόνον εάν τούτο δεχθεί ότι οι όροι της δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοίγια την Εταιρεία Αεροδρομίου η/και για το σχετικό Ελεγχόμενο Πρόσωπο από την Εταιρεία Αεροδρομίου, από εκείνους που θα ηδύνατο να έχει επιτύχει καλόπιστος τρίτος με αντικειμενικά ίσους εμπορικούς όρους μετά από οποιαδήποτε κατάλληλο διαγωνισμό ή διαπραγμάτευση.

20.3.3. Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα τηρείκαι ενημερώνει κατάλογο των Προσώπων που είναι Μέτοχοιτης Εταιρείας Αεροδρομίου, η/και μέτοχοιοποιουδήποτε άλλου Προσώπου Ελεγχομένου απότην ΕταιρείαΑεροδρομίου και άλλων των Συγγενών Νομικών Προσώπων οποιουδήποτε από τους εν λόγω μετόχους.

20.4. Καταγγελία συμβάσεων:

20.4.1. Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα εξασφαλίσει ότι σε κάθε σύμβαση η διακονισμόστον οποίο μετέχει η ίδια η οποιοδήποτε Πρόσωπο ελεγχόμενο από αυτήν σαν συμβαλλόμενο μέρος, θα συμπεριλαμβάνεται διάταξη που θα δίνει το δικαίωμα σε αυτήν, ή, κατά περίπτωση, στο εν λόγωΠρόσωπο, να καταγγείλειτην σύμβαση ή τον διακανονισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 20.4. εκτός εάν, σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή διακανονισμό (πλην της Συνδεδεμένης Συμβάσεως), το Διοικητικό Συμβούλιο ρητώς αποφασίσει άλλως.

20.4.2. Εάν καθ`οιονδήποτε χρόνον η Εταιρεία Αεροδρομίου πληροφορηθεί, η της γνωστοποιηθεί απότο Ελληνικό Δημόσιο, ότι η Εταιρεία Αεροδρομίου, ή οποιοδήποτε Πρόσωπο ελεγχόμενο από την Εταιρεία Αεροδρομίου έχει συνάψει, τροποποιήσει, παραιτηθεί, ή παρατείνει οποιαδήποτε σύμβαση(εις) ή διακανονισμό(ους) χωρίςνα τηρήσει, εφόσοντυγχάνουν εφαρμογής, τις διατάξεις του Αρθρ.20.2.3. (Υποβολή Προσφορών) του Άρθρου 20.3. (Συνδεδεμένες Συμβάσεις) ή/και του Άρθρου 20.4.1, εφόσον οι όροι της ανωτέρω Σύμβασης η διακανονισμού (στο σύνολο τους) είναι ουσιωδώς λιγότερο ευνοϊκοί για την Εταιρεία Αεροδρομίου ή κατά περίπτωση για το άλλο αυτό Πρόσωπο, από εκείνους τους όρους θα ηδύνατο ευλόγως να επιτευχθούν από καλόπιστο τρίτο και με αντικειμενικά ίσους εμπορικούς όρους και (εκτόςεάν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος είναι Συνδεδεμένο Πρόσωπο η οποιοδήποτε άλλο Συγγενές Νομικό Πρόσωποτης Εταιρείας Αεροδρομίου, η οποιοδήποτε Συγγενές Νομικό Πρόσωποτου Ελεγχομένου από την Εταιρεία Αεροδρομίου Προσώπου, καθένα από τα οποία θα θεωρείται πάντοτε ότι είναι ενήμερο) το άλλο συμβαλλόμενο μέρος γνώριζε (κατά το χρόνο που η σχετική σύμβαση ή διακανονισμός συνήφθη, τροποποιήθηκε, έγινε παραίτηση ή παρετάθει, ανάλογα με την περίπτωση) την ως άνω μη τήρηση (των εν λόγω διατάξεων),και εκτός εάν η Εταιρεία Αεροδρομίου ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος αποδείξει στο Ελλληνικό Δημόσιο ότι ούτε η Εταιρεία Αεροδρομίου ούτε το σχετικό Ελεγχόμενοαπό την ΕταιρείαΑεροδρομίου Πρόσωπο έχει υποστεί ούτε θα υποστεί οποιαδήποτε ουσιώδη οικονομική ή άλλη ζημία σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω, η ΕταιρείαΑεροδρομίου, ή κατάπερίπτωση, το άλλο αυτό Πρόσωπο θα καταγγείλει την σχετική συμβαλλόμενο μέρος ή μέρη (εκτός από την πληρωμή των ποσών που θα οφείλονται τότε) και θα ανακτήσει από το σχετικόσυμβαλλομένο μέρος ή μέρη όλα τα ποσά που του καταβλήθηκαν από η για λογαριασμό της Εταιρείας Αεροδρομίου, ή, κατά περίπτωση, από το εν λόγω άλλο Πρόσωπο, επί πλέον της αξίαςτων Εργασιών που εκτελέστηκαν ή των αγαθώνή/και των υπηρεσιώνπου παρασχέθηκαν κατά τη σχετική σύμβαση ή διακανονισμό μαζί με ποσό επαρκές, κατά το μέτρο που δεν απεικονίζεται ήδη με μείωση της τοιαύτης αξίας, γιανα αποζημιωθεί η Εταιρεία Αεροδρομίου ή, κατά περίπτωση το σχετικό Πρόσωπο που ελέγχεται από αυτήν, για την οικονομική η άλλη ζημία που υπέστη σαν άμεσο αποτέλεσμα της εν λόγω μη τήρησης (των ανωτέρω διατάξεων).

20.5. Ουσιώδεις Συμβάσεις: Κάθε σύμβαση/σεις ή/και διακανονισμός/σμοί που θα συναφθούν από την Εταιρεία Αεροδρομίου, η/και από κάθε Ελεγχόμενο από την Εταιρεία Αεροδρόμιου Πρόσωπο (σε σχέση με την μελέτη, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διοίκησηή/και ανάπτυξητου Αεροδρομίου, που αφορούν Δικαιώματα Αεροδρομίου ή άλλως) και οι οποίες συμβάσεις ή διακανονισμοί αφορούν ή απιατούν δαπάνη η υποχρέωση, της Εταιρείας Αεροδρομίου ή οποιουδήποτε τέτοιου Προσώπου, ποσού που υπερβαίνει τα 500.000 ECU (ποσό που θα αυξάνεται εκάστοτε κατά το ποσοστό του Συντελεστού Πληθωριασμού που θα είναι δυνατόν να προσδιορισθεί για το πιο πρόσφατοχρονικό σημείο) ή του ισόποσου σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα ή οι οποίες είναι άλλως ουσιώδεις ή/και κάθε τροποποίηση, παραίτηση ή καταγγελία η παράταση τους, θα υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει κάθε δυνατότητα πλήρως να αξιολογήσει και να σχολιάσειτους όρους αυτών των συμβάσεων και διακανονισμών, και κάθε τέτοια τροποποίηση, παραίτηση, η καταγγελία ή παράταση τους θα υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει κάθε δυνατότητα πλήρως να αξιολογήσει και να σχολιάσει τους όρους αυτών των συμβάσεων και διακανονισμών, και κάθε τέτοια τροποποίηση, παραίτηση, παράταση η/και καταγγελία.

20.6. Εξειδκευμένες Συμβάσεις: ————————

20.6.1. Οι Εξειδικευμένες Συμβάσεις θα συναφθούν από την Εταιρεία Αεροδρομίουκατά την Ημερομηνία Εναρξης, η εντός τριάντα ημερών μετά από αυτή.

20.6.2. Η ΕταιρείαΑεροδρομίου θα μεριμνήσει να συμπεριληφθεί διάταξη σε κάθε Εξειδικευμένη Σύμβαση, σύμφωνα με την οποία θα συμβαλλόμενα μέρη σε Εξειδικευμένη Σύμβαση δεν θα αρνούνται αδικαιολογήτως νασυναινούνσε οποιαδήποτε τροποποίηση Δανειστή ή μελλοντικό Δανειστήή από άλλον που προσφέρει κεφάλαια η διευκολύνσεις σε σχέση με την χρηματοδότηση του Αεροδρομίου.

________________________________________ Άρθρο 21

ΆΡΘΡΟ 21

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

21.1. Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεωρήσεως:

21.1.1. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεωρήσεως θα απαρτίζεται από πέντε μέλη και θα συγκροτείται εγκύρως εφόσον τρία τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής ασκούν εκάστουν τα καθήκοντα τους. Τα μέλη της Επιτροπής θα διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ακολούθως:

(α) Ενας ανώτερος υπάλληλος του Ελληνικού Δημοσίου επιλεγόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

(β) Ενας ανώτερος υπάλληλος της ΥΠΑ, προτεινόμενοςαπό τον Διοικητή της ΥΠΑ.

(γ) Ενας ανώτερος υπάλληλος της ICAO προτεινόμενος απότον κατά τον χρόνο εκείνο πρόεδρο του Συμβουλίου της ICAO.

(δ) Ενας μέλος της Γενικής Διεύθυνσης VII της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβολίου (προτεινόμενο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), η ένα μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου.

(ε) Ενα ανώτερο επιτελικό μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου της Αεροπορικής Ενώσεως, προτεινόμενο από τον πρόεδροτου Διοικούντος την Ενωση Συμβουλίου.

Ο αρχικός διορισμός κάθε μέλους της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεωρήσεως θα γίνει εντός τριάνταημερών μετά την Ημερομηνία Εναρξης και κάθε επόμενος διορισμός θα πραγματοποιείται εντός είκοσιημερών από την ημέρα που θα εκκενωθεί θέση.

21.1.2. Πρόεδρος θα είναι ο ανώτερος υπάλληλος του Ελληνικού Δημοσίου διοριζόμενος από τον Υπουργό Ενθνικής Οικονομίας. Σε περίπτωση που δεν συμμετέχειστην Επιτροπήτέτοιοςυπάλληλος,πρόεδρος θα είναι ο ανωτέρος υπάλληλοςτης ΥΠΑ ελλείποντος δε αυτού, το πρόσωπο που αναφέρεται στο Άρθρο 21.1.1.(γ). Οι συνεδριάσεις της ΑνεξάρτητηςΕπιτροπής Αναθεωρήσεως θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα, οποτεδήποτε τούτο απαιτείται, και σε ημερομηνίακαι ώρα που θα καθορίζονται σε πρόσκληση συνεδριάσεως η οποία θα δίνεται από τον πρόδρο. Για τον σχηματισμό απαρτίας απαιτείται η παρουσία τριών τουλάχιστον μελών της Ανεξάρτης Επιτροπής Αναθεωρήσεως. Ολες οι αποφάσειςτης Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεωρήσεως θα διατυπώνονται εγγράφωςκαι θα λαμβάνονταιμε απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας,η ψηφοφορία θα αναβάλλεται και θα επαναλαμβάνεται σε επόμενη συνεδρίαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεωρήσεως. Ο πρόεδρος σε περίπτωση ισοψηφίας δεν θα έχει αποφασιστική ψήφο.

21.1.3. Υπότην επιφύλαξη όσον ειδικά προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση, η Ανεξάρτητα Επιτροπή Αναθεωρήσεως δεν θα δεσμεύεται από οποιουσδήποτε διαδικαστικώς κανόνες κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Εχει το δικαίωμα να εξετάζει κάθε τμήμα των Εργασιών, ναπραγματοποιεί επιθεωρήσεις στο Ακίνητο και οπουδήποτε αλλού και να λαμβάνει υπόψη κάθε πληροφορία που θεωρεί κατάλληλη η αναγκαία. Οποιαδήποτε απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεωρήσεως κατά την παρούσα Σύμβαση η Ελληνικό Δημόσιο είτε από την Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 44.

21.1.4. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεωρήσεως θα διατηρηθείαπό την ημερομηνία Εναρξηςέως το χρονικό εκείνο σημείο που το Ελληνικό Δημόσιο και η Εταιρεία Αεροδρομίου μπορεί να συμφωνήσουν ότι θα πρέπει να διαλυθεί.

21.1.5. Εάν καθ` οιονδήποτε χρόνον τα μέλη της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεωρήσεως που ασκούν τα καθήκοντα τους είναι λιγότερα από τρία και η Εταιρεία Αεροδρομίου γνωστοποιεί στην ΥΠΑ ότι ζητεί έγκρισητης Ανεξαρτήτης Επιτροπής Αναθεωρήσεως για ζήτημα το οποίο ορίζει ρητώς, τότε εκτός εάν τρία τουλάχιστον μέλη της Ανεξάρητητης Επιτροπής Αναθεωρήσεως ασκήσουν τα καθήκοντα τους εντός 30 ημερών μετά τη γνωστοποίηση, θα θεωρείται για κάθε σκοποό ότι η τοιαύτη έγκριση έχει δοθεί κατά την ημερομηνία γνωστοποίηση.

21.1.6. Ολες οι ειδοποιήσεις προς την Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεωρήσεως θα παραδίδονται στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεωρήσεως με φροντίδα της ΥΠΑ και η παράδοσηαυτή θα αποτελεί τεκμαιρόμενη παράδοση προς την ΑνεξάρτητηΕπιτροπή Αναθεωρήσεως. Η ΥΠΑ υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως κάθε τέτοια ειδοποίηση σε κάθε μέλος της Ανεξαρτήτης Επιτροπής Αναθεωρήσεως.

21.2. Καθήκονται: Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεωρήσεως θα είναι αρμόδια:

21.2.1. εκτός αν άλλως συμφωνείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Εταιρεία Αεροδρομίου, να επανεξετάζει κάθε προτεινόμενη Παραλλαγή του Χωροταξικού Σχεδίου σύμφωνα με τις διαδικασίεςπου προσδιορίζονται στο Παράρτημα 3, Τμήμα 1 (Τροποποιήσεις στο Χωροταξικό Σχέδιο).

21.2.2. να επανεξετάζει τα Σχέδια Γενικής Μελέτης (πλην των Εξειδικευμένων Σχεδίων Γενικής Μελέτης) σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο Παράρτημα 3, Τμήμα 2 (Γενικές Μελέτες), και

21.2.3. εφόσον δεν θα έχει διαλυθεί μέχρι τότε, να επανεξετάζει τα Σχέδια Γενικής Μελέτης σε σχέσημε κάθε Απαιτούμενη Επέκταση σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Παράρτημα 3, Τμήμα 2 (Γενικές Μελέτες).

Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα παρέχει με δικέςτης δαπάνες στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεωρήσεως και οποιαδήποτε μέλη η αντιπροσώπους της, οποιαδήποτε Εγγραφα και πληροφορίες, καθώς και κάθε πρόσβεση και διευκολύνσεις που θα είναι αναγκαίες για οποιονδήποτε απότους παραπάνω σκοπούς.

21.3. Εξοδα: Τα εύλογα έξοδα και δαπάνες της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεωρήσεως και των μελών της θα καλύπτονται από την Εταιρεία Αεροδρομίου.

21.4. Αποζημίωση Α.Ε.Α.: Ούτε η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεωρήσεως ουε κανένα μέλος της θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή απόφαση σύμφωνα με η κατ` εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα αποζημιώνει καθ θα καλύπτει την Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεωρήσεως και κάθε μέλος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεωρήσεως και τους σχετικούς οργανισμούς που τους φιόρισαν, για όλα τα έξδοα, δαπάνες,απώλειες, υποχρεώσεις η/και ζημίες που υπέστησαν ή τους προκλήθηκαν, η οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίεςη/και αγωγές που ηγέρθησαν η εστράφησαν εναντίον οποιουδήποτε εξ αυτών σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη η παράλειψη η σε σχέση με οποιεσδήποτε αποφάσεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεωρήσεως ή οποιωνδήποτε μελών της, σύμφωνα με και κατ` εφαρμογή αυτής της Σύμβασης.

________________________________________ Άρθρο 22

ΆΡΘΡΟ 22

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ——————————————–

22.1. Χρηματοδότηση Εταιρείας Αεροδρομίου:————————————

22.1.1. Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα μεριμνήσει για την εξεύρεση χρηματοδότησης για τους σκοπούς της μελέτης, κατασκευής, θέσης σε λειτουργία, ολοκλήρωσης και ανάπτυξης του Αεροδρομίου και για τη συντήρηση, διοίκηση και λειτουργία του. Ολες οι ρυθμίσεις αυτές θα υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο θα δοθεί πλήρης δυνατότητα να εξετάσει και σχολιάσειτους όρους τους.

22.1.2. Εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί από τη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων (όπως ειδικά ορίζεται στο Κατασταικό), η Εταιρεία Αεροδρομίου θα προσπαθήσει να επιτύχει την χρηματοδότηση της από προμηθευτές κεφαλαίων, η να επιτύχει άλλες διευκολύνσεις με τηνπροϋπόθεση ότι εν θα προσφύγει σε οποιονδήποτε από τους Μετόχους (εκτός αν άλλως ειδικώς προβλέπεταιστην παρούσαΣύμβαση) υπό τον όρον πάντοτε ότι κατ` ουδένα τρόπο δύναται να υποχρεωθεί οποιοσδήποτεΜέτοχος να παράσχει οποιαδήποτε εγγύηση η ασφάλεια σε σχέση με τα παραπάνω ή να καταβάλλει τη σχετική χρηματοδότηση (εκτός αν άλλως ειδικώς προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση). Παρά τα ανωτέρω, κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας η, κατά περίπτωση η Ελληνική Εταιρία Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας δύναται αλλά δεν θα υποχρεούται να παράσχειΑσφάλεια επί των Κοινών Μετοχών του εάν ζητηθείαπό οποιουδήποτε Δανειστής της Εταιρείας Αεροδρομίου για την παροχή χρηματοδότησης για το Εργο. Κατά την άσκησηοποιωνδήποτε δικαιωμάτωναπό τον κάτοχο οποιοσδήποτε Εξασφάλισης, επί οποιωνδήποτε από τον κατόχο οποιασδήποτε Εξασφάλισης, επί οποιωνδήποτε Κοινών Μετοχών ή εν σχέσειμε αυτές ή/και επί οποιωνδδήποτε Τίτλων Μετατρέψιμων σε Κοινές Μετοχές η εν σχέσει με αυτούς, ο κατόχος της παρούσας Σύμβασης και του Καταστατικούκατά την άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων συνδεομένων με οποιεσδήποτε Κοινές Μετόχες ή Τίτλους Μετατρέψιμους σε Κοινές Μετοχές ή με την πώληση, μεταβίβαση ή άλλη διάθεση αυτών (ή οποιουδήποτε συμφέροντος επ` αυτών). Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα υποχρεούται εν σχέσειμε οποιαδήποτε χρηματόδοτηση της Εταιρείας Αεροδρομίου ή άλλως να συστήσει οποιαδήποτε ασφάλεια/βάρος επί των οποιωνδήποτε μετοχών που κατέχει στο κεφάλαιο της Εταιρείας Αεροδρομίου.

22.2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων:—————————–

22.2.1. Το ΕλληνικόΔημόσιο για τη χρηματοδότηση, που θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία ή/και ολοκλήρωση του Αεροδρομίου, θα παράσχει (όταν τούτο ζητηθεί από την Ευρωπαή Τράπεζα Επενδύσεων) στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μία η περισσότερεςμακροπροθέσμεςεγγυήσεις χρεών [ουσιαστικώς κατά τον τύπο που αναφέρεται στο Παράρτημα 21, Τμήμα 1 (Εγγύηση ΕΤΕπ)] και απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε σχέση με αυτές [ουσιαστικώς κατά τον τύπο του Παραρτήματος 21 Τμήματος 2 (Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών)],που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ανώτατο συνολικό όριο ευθύνςη του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις εν λόγω εγγυήσειςή κατ` εφαρμογή τους, ουδέποτε θα υπερβεί το πενήντατοις εκατό του συνολικού κόστους (όπως αυτό θα υπολογιστεί με συμφωναί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Αεροδρομίου όταν θα δοθεί η σχετική εγγύηση) της μελέτης, κατασκευής θέσης σε λειτουργίας και ολοκλήρωσης του Αεροδρομίου.

22.2.2. Για την παροχή κάθε τέτοιας εγγύησης το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράττει από την Εταιρεία Αεροδρομίου ετήσια προμήθειααδρανείαςκαταβλητέα ανά τρίμηνο προκαταβολικά που θα ανέρχεται σε ένα επί τοις εκατόκατ` έτος επί του εκάστοτεανωτάτου ορίου για το οποίο θα ευθύνεται το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη σχετική εγγύηση ή κατ` εφαρμογή της (σε σχέση τόσο με αναληφθέντα όσο και με μη αναληφθέντα ποσά).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α 53/31.03.2009) ισχύουν ταακόλουθα:

“Κυρώνεται δια του παρόντος η από 5.3.2009 Σύμβαση μεταξύ του ΕλληνικούΔημοσίου και της εταιρείας με την επωνυμία Διεθνής Αερολιμένας ΑθηνώνΑνώνυμη Εταιρεία (καλούμενης εφεξής: Η “Εταιρεία Αεροδρομίου”), τοπεριεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: “Το άρθρο 22.2.2 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου που υπεγράφη την31.7.1995 στην Αθήνα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, αφ` ενός, και, αφ`ετέρου, των εταιρειών με τις επωνυμίες: (α) “Hochtief Aktiengesellschaftvorm. Gebr. Helfmann, (β) ABB Calor Emag Schaltanlagen AG, (γ) Η. Krantz-TKTGmbH και (δ) Flughafen Athen-Spata Projektgesellschaft mbH και κυρώθηκε μετο νόμο 2338/1995 (ΦΕΚ Α` 202/14.9.1995), όπως έχει τροποποιηθεί διαδοχικάστις 20.7.2000, 29.6.2007και 19.6.2008, τροποποιείται ως εξής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

“Για την παροχή κάθε τέτοιας εγγύησης το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράττει απότην Εταιρεία Αεροδρομίου ετήσια προμήθεια αδρανείας καταβλητέα ανά τρίμηνοπροκαταβολικά που θα ανέρχεται σε μισό επί τοις εκατό (0,5%) κατ` έτος επίτου εκάστοτε ανωτάτου ορίου για το οποίο θα ευθύνεται το Ελληνικό Δημόσιο,σύμφωνα με τη σχετική εγγύηση ή κατ` εφαρμογή της (σε σχέση τόσο μεαναληφθέντα όσο και με μη αναληφθέντα ποσά).”

“For the provision of each such guarantee, the Greek State will be paid bythe Airport Company an annual facility fee at the rate of half percent(0.5%) per annum on the maximum liability (in relation to both drawn andundrawn amounts) of the Greek State from time to time under or pursuant tothe relevant guarantee payable quarterly in advance.”

Με εξαίρεση όσων τροποποιούνται παραπάνω δια του παρόντος και των από20.7.2000, 29.6.2007 και 19.6.2008τροποποιήσεων της, το κείμενο τηςΣύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΕ) παραμένει εν ισχύει, όπως αυτή υπεγράφηστις 31.7.1995.”

22.3. Επιδοτήσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: ———————————-

22.3.1. Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να επιτύχειε επιδοτήσεις από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ποσού 150.000.000 ECU, που θα καταβληθούν στην Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με τις χρονολογίες πληρωμής που προσδιορίονται στο Παράρτημα 13, Τμήμα 1 (Επιδοτήσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Κατάτο μέτρο που οποιοδήποτε τμήμα των 150.000.000 ECU δεν διατεθεί υπό μορφή τέτοιων επιδοτήσεων, το Ελληνικό Δημόσιοθα διαθέσει τα σχετικά ποσά στην Εταιρεία Αεροδρομίου υπό μορφήν επιδοτήσεωςσύμφωνα με το πρόγραμμα του Παραρτήματος 13, Τμήματος 1. (Επιδοτήσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

22.3.2. (α) Υπό τηνπροϋπόθεση ότι η Εταιρεία Αεροδρομίου πριν από την 30 Ιουνίου 1996 θα έχει εξασφαλίσει ανειλλημένη υποχρέωση παροχής δανείων προς αυτήν από δανειστές χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, το συνολικό ποσό των οποίων δεν θα είναι κατώτερο από 250.000.000 ΕCU, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να επιτύχει επιδοτήσεις από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, περαιτέρω ποσού 250.000.000 ΕCU για να καταβληθεί στην Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών του Παραρτήματος 13, Τμήματος 2, (Επιδοτήσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

(β) κατά το μέτρο που οποιοδήποτε τμήμα των 250.000.000 ECU δεν διατεθεί υπό μορφή τέτοιων επιδοτήσεων και η Εταιρεία Αεροδρομίου πριν από την 30 Ιουνίου 1996 έχει εξασφαλίσει τις σχετικές ανειλημμένες υποχρεώσεις παροχής δανείων προς αυτήν που αναφέρονται στο Άρθρο 22.3.2. (α), το Ελληνικό Δημόσιο θα διαθέσει τα σχετικά ποσά στην Εταιρεία Αεροδρομίου υπό μορφήν επιδοτήσεωςσύμφωνα με το πρόγραμμαπληρωμών του Παραρτήματος 13, Τμήματος 2 (Επιδοτήσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

22.4. Δημόσια Εγγραφή: —————-

22.4.1 (α) Υπάρχει η πρόθεση όπως η Εταιρεία Αεροδρομίου επιτύχει την Εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος με όρους που θα συμφωνηθούν κατά τον χρόνο αυτών (συμπεριλαμβανομένης, ενδεκτικώς αλλά υπό την επιφύλαξη των Αρθρων 22.4.2.(β) και 22.4.4. οποιασδήποτε αναγκαίας τροποποίησης του Καταστατικού και της σύναψης οποιωνδήποτε αναγκαίων συμφωνιών που περιορίζουν τη δυνατότητα των Μετόχωννα αποκτήσουν ή διαθέσουνΜετοχές της Εταιρείας Αεροδρομίουπου θα εισαχθούν κατά τον χρόνο αυτών, για μία περίοδο μετά την Εισαγωγήστο Χρηματιστήριο). Οποιαδήποτε απόφαση της Εταιρείας Αεροδρομίου να επιδιώξειΕισαγωγή στο Χρηματιστήριο και εάν τουο απαιτηθεί, να εκδώσει Κοινές Μετοχέςγια την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο με τον τρόπο που προβλέπεται στοο Άρθρο 22.4.1 (β), θα ληφθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Κοινών Μετοχών όπως ειδικά ορίζεται στο Καταστατικό, κάθε Μέτοχος θα καταβάλλει, υπότην επιφύλαξη των Αρθρων 22.4.2 (β) και 22.4.4. εύλογες προσπάθειες για να συμφωνήσει επίτων όρων και να επιτευχθεί η Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.

(β) Για το σκοπό της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, οι Μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να πωλήσουν ένα αναλογικό μέρος του αριθμού τωνΚοινών Μετοχών που έχουν κατά τον χρόνο αυτόν και, κατά το μέτρο που κάποιοςΜέτοχος δεν επιθυμεί να πωλήσει το αναλογικό μέρος του αριθμού των Κοινών Μετοχών που έχει κατά τον χρόνο αυτόν, αντίστοιχος αριθμόςδύναται να πωληθεί (κατ` αναλογία μεταξύ τους) από εκείνους τους Μετόχους που επιθυμούν να πωλήσουν Κοινές Μετοχέςεπί πλέον εκείνων για τις οποίεςέχουν το κατ` αναλογία δικαίωμα. Αν είναι αναγκαίογια την πλήρωση των προϋποθέσεων Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, οι Μέτοχοι θα παραιτηθούντων προνομιακών τους δικαιωμάτων αναλήψεως των νέων αυτών Κοινών Μετοχών κατ` αναλογία των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους.

22.4.2. (α) Υπότην επιφύλαξη του Άρθρου 22.4.4, οι Κοινοί Μέτοχοι θα επιφέρουν τις τροποποιήσεις εκείνες στο Καταστατικό (εκτός των όσων ειδικώς προβλέπονταικατωτέρω) που δυνατόν να απαιτούνται από την αρμόδια αρχή του Χρηματιστηρίου Αξιών και μη λαμβανομένου υπόψη του Άρθρου 38. (Τήρηση Απορρήτου) θα δώσουνκάθε σχετική πληροφορία που δυνατόν να απαιτείται από την αρμόδια αρχή του Χρηματιστηρίου Αξιών ή από συμβούλος της ΕταιρείαςΑεροδρομίου ή άλλως για να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.

(β) Μη λαμβανομένου υπόψη του Άρθρου 22.4.2. (α), εκτός αν άλλως συμφωνηθεί από όλους τους Κοινούς Μετόχους, μετά την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, το Καταστατικό θα περιέχει διατάξεις που θα απεικονίζουν τιςπροϋποθέσειςπου καθορίζονται στο Άρθρο 2.8. (Ανωτάτο Οριο Κατοχής Μετοχών με ψήφο) και το Ελληνικό Δημόσιο θα εξασφαλίσει ότι τούτο από μόνο του δεν θα εμποδίσει την Εισαγωγήστο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

22.4.3. Αν το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Αεροδρομίου κατά τον χρόνο της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο περιλαμβάνει περισσότερες της μιας κατηγορίες μετοχών, οι Μέτοχοι θα κρίνουν κατά ποσό θα ήταν επιθυμητό να υπάρχουν μία περισσότερες κατηγορίες μετοχώνεπί πλέον των εκδοθεισών κοινώνΜετοχών που θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο και, αν οι Μέτοχοιφρονούν ότι μια τοιαύτη εισαγωγή θα ήταν επιθυμητή, θα καταβάλουν εύλογεςπροσπάθειεςγια να συμφωνήσουν τους όρους καινα επιτύχουν Εισαγωγή στο Χρηματιστήριομε όρους γενικά παρόμοιους με εκείνους που προσδιορίζονται στοπαρόν (Άρθρο 22.4 (Δημόσια Εγγραφή).

22.4.4. Μη λαμβανομένων υπόψη των όρων των Αρθρων 22.4.1 ή/και 22.4.2(α):

(α) εάν η Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο πραγματοποιηθεί μετά τη δεύτερη επέτειο από την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου, σε περίπτωση Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση, επιφυλασσομένου του Κοινοτικού Δικαίου, ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα επιτρέψειπαρέκκλιση από ορισμένες από ορισμένες από τις απατήσεις του, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 9 (Παρεκκλίσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών),

(β) εάν η Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο πραγματοποιηθεί μεταξύ της Εναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου και της δεύτερης επετείου από αυτήν, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει σε περίπτωση εισαγωγής στο Χρηματιστηρίο ΑξιώνΑθηνών την υποχρέωση, επιφυλασσομένου του Κοινοτικού Δικαόυ, ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα επιτρέψει παρέκκλιση από ορισμένες από τις απαιτήσεις του όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 9. (Παρεκκλίσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών) υπό τον όρο ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα είναι ικανοποιημένο ότι οι διαθέσιμεςπληροροφίες σχετικά με την Εταιρεία Αεροδρομίου είναι επαρκές για να καταστεί δυνατή η δημιουργία αγοράς για τις εισηγμένες μετόχες της Εταιρείας Αεροδρομίου, και

(γ) εάν η Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο πραγαμτοποιηθεί πριν από την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου, το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε παρέκκλιση από οποιαδήποτε απαίτηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και ουδείς Μέτοχες θα υποχρεωθεί να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού σε σχέση με αυτό.

22.5. Δευτερεύουν δάνειο: ——————-

22.5.1. Εάν σε μία η περισσότερες Περιόδους Δευτερεύοντος Δανείου μεταξύ της Εναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου και της 31 Δεκεμβρίου 2007, η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν πληρεί οποιαδήποτε απαίτηση του δείκτη κάλυψης εξυπηρέτησης οποιουδήποτε χρέουςαπόοποιαδήποτε σύμβασης Καθορισμένου Χρέους (το αποτέλεσμα του οποίου θα έδινε στους Δανειστές το δικαίωμα να επισπεύσουν την πληρωμή του Καθορισμένου Χρέους), το ΕΛληνικό Δημόσιο, εάντο ζητήσειγραπτώς η Εταιρεία Αεροδρομίουκαθορίζοντας το ποσό και το νόμισμα, θα διαθέσει στην Εταιρεία Αεροδρομίου (εντός 60 ημερών από της λήψεωςτης εν λόγω αίτησης) δευτερεύον και ανασφάλιστο δάνειο σε σχέση με οποιαδήποτε τοιαύτη Περίοδο(δους) Δευτερεύοντος Δανείου με τους όρους που ορίζονται στο Παράρτημα 23 (Δευτερεύον Δάνειο).

22.5.2. Στην παρούσα Σύμβαση ο όρος “Περίοδος Λευτερεύοντος Δανείου” σημαίνει χρονική περίοδο δώδεκα μηνών (ή στην περίπτωση της τελευταίας Περιόδου Δευτερεύοντος Δανείου χρονική περίοδο δώδεκα μηνών ή μικρότερη που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007) που αρχίζει, στην περίπτωση της πρώτης Περιόδου Δευτερεύοντος Δανείου κατά την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου και στην περίπτωση εκάστης επομένης διαδοχικής Περιόδου Δευτερεύοντος Δανείου την αμέσως επομένη της ημέρας λήξεως της αμέσως προηγουμένης Περιόδου Δευτερεύοντος Δανείου.

22.6. Πρόσκληση για χρηματοδότηση: Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα εξασφαλίσει ότι κάθε πρόσκλησηπου αποσκοπεί στη συγκέντρωση κεκφαλαίων για τους σκοπούς του Αεροδρομίου ή σε σχέση με αυτό (είτε με δανειακή χρηματοδότηση είτε με συμμετοχή στο Κεφάλαιο) θα περιέχει εμφανή και σαφή δήλωση ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα περοβαίνεικαι δεν έχει προβεί σε καμμιά ρητή ή εξυπακουόμενηδήλωση, σε σχέση με τη βιωσιμότητα του Εργου ή των ρυθμίσεων που προβλέπει η παρούσα Σύμβαση ή σε σχέση με την ακρίβειαοποιωνδήποτε εκτιμήσεων, προβλέψεων η προτάσεων ή με οτιδήποτε άλλο.

ΆΡΘΡΟ 23 ——–

ΑΝΑΠΤΥΞΗΥΠΟΔΟΜΗΣ——————

23.1. Οδοί:—–

23.1.1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι, πριν από την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου, θα κατασκευασθείαυτοκινητόδρομοςαπό τον Σταυρό προς το Αεροδρόμιο με τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες και απαιτήσεις του Αεροδρομίου. Επί του παρόντος υπάρχει πρόθεση να ακολουθήσει ο αυτοκινητόδρομοςτο τμήμα της διαδρομής από τον Σταυρό προς Αεροδρόμιο που χρωματίζεται με κόκκινο στο σχέδιο που παρατίθεται στο Παράρτημα 10. (Οδική Πρόσβεση). Το Ελληνικό Δημόσιο κατά την 31 Δεκεμβρίου 1996 ή πριν από την ημερομηνία αυτή, θα έχει αποκτήσει με απαλλοτρίωση την απαιτούμενη έκταση για το σκοπό της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου.

23.1.2. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι, προ της Ενάρξεως Λειτουργίας του Αεροδρομίου, θακατασκευασθεί αυτοκινητόδρομος με τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, κατά μήκος της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού από την Αθήνα στο Σταυρό, ακολουθώντας το σχετικό τμήμα της διαδρομής που χρωματίζεται με κόκκινο στο σχέδιο που παρατίθεται στο Παράρτημα 10 (Οδική Πρόσβαση). Το Ελληνικό Δημόσιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 1996 ή πριν από την ημερομηνία αυτή, θα έχει αποκτήσει με απαλλοτρίωση την απαιτουμένη έκταση για τον σκοπότης κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου.

23.1.3. Το Ελληνικό Δημόσιο θα ευθύνεται για την κατασκευή και (σε λογικό επίπεδο) συντήρηση του σχετικού αυτοκινητοδρόμου μέχρι τα όρια του Ακινήτου. Με εξαίρεση των προβλεπομένων στο Άρθρο 23.1.4, η ΕταιρείαΑεροδρομίου θα είναι υπεύθυνη για την πρόβλεψη, τη συντήρηση και την επισκευήοποιωνδήποτεδρόμων και οποιωνδήποτε άλλων μέσων προσπέλασης στο Ακίνητο. Οποιοδήποτε τέτοιοι δρόμοι ή/και άλλα μέσα προσπέλασηςστο Ακίνητο που αναφέρονται στο Χωροταξικό Σχέδιο θα κατασκευασθούν και ολοκληρωθούν από την Εταιρεία Αεροδρομίου όπως προβλέπεται απ` αυτό.

23.1.4. (α) Εάν το Ελληνικό Δημόσιο αποφασίσει οποτεδήποτε να κατασκευάσει σιδηροδρομική σύνδεση με το Αεροδρόμιο, θα ειδοποιήσει γι` αυτό την ΕταιρείαΑεροδρομίου εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος. Το Ελληνικό Δημόσιο θα ευθύνεται (με δικές του δαπάνες) για την πρόβλεψη, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργίατης εν λόγω σιδηροδρομικής σύνδεσης και η Εταιρεία Αεροδρομίου θα παράσχει στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς επιβάρυνση, την εξυπηρέτηση, προσβάσεις, διευκολύνσεις και άλλα δικαιώματα επί του Ακινήτου, που δυνατόν να χρειάζεται το Ελληνικό Δημόσιο για τους σκοπούς αυτούς.

(β) Η ΕταιρείαΑεροδρομίου θα ευθύνεται (με δικές της δαπάνες) για την πρόβλεψη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία τερματικούσιδηροδρομικού σταθμού για οποιαδήποτε τοιαύτη σιδηροδρομική σύνδεση, που θα θεωρηθεί ότι αποτελεί ΑναγκαίαΕπέκτασηκαι θα αντιμετωπισθεί όπως προβλέπεταιστο Άρθρο 19. (Επέκταση του Αεροδρομίου), τηρουμένων των αναλογιών, και θα κατασκευασθείεντός του απαραιτήτουχρονικού διαστήματος προκειμένου να καταστείδυνατή η λειτουργία της συδηροδρομικής σύνδεσης σύμφωνα με της απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

(γ)Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα έχει το δικαίωμανα επιβάλλει δικαιώματα ή τέλη στους ή σχετικά με τους συρμούς ή τους επιβάτες του σιδηροδρόμου, ή τα φορτίαπου φθάνουνή αναχωρούν από το Αεροδρόμιο, αλλ` οποιαδήποτε τέτοια τέλη η δικαιώματα δεν θα πρέπει να καθορίζονται σε επίπεδαπου αποθαρρύνουντη χρήση τοιούτου περιβαλλοντικά υγιούς τρόπου μεταφοράς.

23.2. Καθυστερήσεις Κατασκευής Οδών:——————————

23.2.1. Εάν, χωρίςτούτο να είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης της Εταιρείας Αεροδρομίου και επιφυλασσομένων των προβλεπομένων στο Άρθρο 31. (Ανωτέρα Βία), το Ελληνικό Δημόσιο παραλείψει,πριν από την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου να κατασκευάσει τέτοιοαυτοκινητήδρομο σύμφωνα με το Άρθρο 23.1.1. (Οδοί), το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στην Εταιρεία Αεροδρομίου για κάθε μήνα ή τμήμα κάθε μήνα μετά την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου που η εν λόγω οδός δεν θα είναι ανοικτή για χρήση από το κοινό:

(α) την πρώτη ημερά κάθε μήνα, αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος 35.000 ΕCU για κάθε ημέρα ή τμήμα ημέρας κατά την διάρκεια του προηγούμενου μήνα που η εν λόγω οδός δεν ήταν ανοικτή για χρήση, και

(β) εντός τοιούτου χρόνου που θα επιτρέπει στην Εταιρεία Αεροδρομίου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της καθώς αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες, όλατα δεδουλευμένα ποσά κάθε σχετικού μήνα ή μέρους του, που αφορούν λειτουργικά κόστη και έξοδα και πληρωμές σε σχέση με Καθορισμένο Χρέοςκαι λοιπές οφειλές (είτε πρόκειται για κεφάλαιο, τόκους, αμοιβές ή άλλως, αλλ` εξαιρουμένων οποιωνδήποτε ποσών που οφείλονται συνεπείαεπιτάχυνσης πληρωμών του τοιούτου Καθορισμένου Χρέους ή άλλης οφειλής η οποιασδήποτε μη εκπληρωθείσας υποχρέωσης προπληρωμής σύμφωνα με αυτήν) και τα οποία η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν δύναται με αυτήν) και τα οποία η ΕταιρείαΑεροδρομίου δεν δύναται να αντιμετωπίσειαπότα έσοδατης, υπότην επιφύλαξηανωτάτου ποσού κατά μήνα (ή τμήμα αυτού) ίσου προς τα έσοδα που η ΕταιρείαΑεροδρομίου έχει σχεδιάσει ότι θα πραγαμτοποιήσει κατά το μήνα αυτό (ή αναλογικώς για τμήματου), όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα 20. (Προβλεπόμενα Εσοδα).

23.2.2. Το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε μήνα ή τμήμα εκάστου μηνός δώδεκα μήνες μετά την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου που ο αυτοκινητόδρομος που αναφέρεται στο Άρθρο 23.1.2. (Οδοί) δεν είναι κατά τον χρόνον αυτόν ανοικτός προς χρήση από το κοινό [εκτός της περίπτωσης που τούτο οφείλεται σε ενέργειαή παράλειψη της Εταιρείας Αεροδρομίου και επιφυλασσομένων των όσων προβλέπονται στο Άρθρο 31 (Ανωτέρα Βία)] και υπότην προϋπόθεση ότι η Εταιρεία Αεροδρομίου αποδεικνύει στο ΕλληνικόΔημόσιο ότι ο αριθμός των μεταφερομένων αεροπορικώςεπιβατών [αφίξεις και αναχωρήσεις, εξαιρουμένων των μετετιβιβάσεων (transit)] κατά την διάρκεια του ως άνω μηνός ή τμήματος του ως άνω μηνός ήταν μιρκότερος από τον αριθμό που αναφέρεται στο Παράρτημα 24 (Πρόβλεψη Κίνησης Αεροδρομίου) για τον εν λόγω μήνα (και κατ` αναλογία για τμημα του εν λόγω μήνα), θα καταβάλει στην Εταιρεία Αεροδρομίου την δεκάτη πέμπτη ημέρα εκάστου μηνός αποζημίωση για διαφυγόντακέρδη ύψους ECU 25.000 για κάθε ημέρα η τμήμα κάθε ημέρος, κατά την διάρκεια του τότε προηγουμένου μηνός που η εν λόγω οδός δεν είναι ούτως ανοικτή για χρήση. (Παραπομπή2).

________________________________________ Άρθρο 24 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 1

 

AΡΘΡΟ 24———-

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΑΡΟΧΕΣ)——————————-

24.1. Υπηρεσίες:———Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κυρωτικού Νόμου το Ελληνικό Δημόσιοαναλαμβάνει την υποχρέωση ότι,υπό την προυπόθεση ότι η Εταιρεία Αεροδρομίου θα δώσει στη σχετική εταιρεία κοινής ωφέλειας έγγραφη ειδοποίηση για την ευλόγως απαιτούμενη παροχή υπηρεσιών (με όσες λεπτομέρειες είναι δυνατόν να είναι αναγκαίες για να επιτρέψουν στη σχετική εταιρεία κοινής ωφέλειας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις) ηλεκτρικό ρεύμα,τηλέφωνο και νερό,όπως ευλογως απαιτούνται, θα παρασχεθούν στα όρια του Ακινητου εντός δύο τουλάχιστον ετών από τηνεπίδοση της σχετικής ειδοποίησης.Η Εταιρεια Αεροδρομίου θα είναι υπευθυνη για ναρυθμίσει την παροχή οποιωνδήποτε τοιούτων υπηρεσιών κοινής ωφελείας σε οποιοδήποτε μέρος του Ακινήτου ή επί οποιουδήποτε μέρους αυτού.Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι κάθε τοιαύτη παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα γίνεται από τη σχετική εταιρεία κοινής ωφέλειας σε ισότιμη βάση και με όρους όχι λιγοτεροευνοικούς από αυτούς που ισχύουν για άλλους μεγάλους πελάτες.

24.2. Καθυστερήσεις Κοινωφελών Υπηρεσιών:———————————-

24.2.1. Υπό την προυπόθεση ότι ειδοποίηση έχει δοθεί σύμφωνα με τοάρθρο 24.1 (Υπηρεσίες) και περαιτέρω υπό την προυπόθεση ότι η τοιαύτη αδυναμία εκπλήρωσης δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας Αεροδρομίου και επιφυλασσομένων των προβλεπόμενωνστο Άρθρο 31.(Ανωτέρα Βία),εάν οι σχετικέςκοινωφελείς υπηρεσίες δεν παρέχονται στα όρια του Ακινήτου,ευλόγως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εταιρείας Αεροδρομίου,εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται ρητώς στη σχετική ειδοποίηση,το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβαλλει προς την Εταιρεία του Αεροδρομίου ,για κάθε μήνα ή τμήμα κάθε μήνα που οι σχετικές κοινωφελείς υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν:

α)την πρώτη ημέρα κάθε μήνα αποζημίωση 35.000 ECU για κάθε ημέρα ή τμήμα ημέρας κατά τη διάρκεια του αμέσως προηγούμενου μήνα που οι σχετικές κοινωφελείς υπηρεσίες δεν παρασχεθηκαν και

Παραπομπη 2

23.2.3 Εκτός αν ρητώς προβλέπεται στο Άρθρο 23.2.1 και το Άρθρο

23.2.2 το Ελλήνικο Δημόσιο δεν θα ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία Αεροδρομίου ή αλλως για οποιαδήποτε απώλεια ,κόστος,δαπάνη,ευθυνη ή αποζημίωση που απορρεει από ή συνδέεται με οποαδήποτε παράλειψη να συμμορφωθεί,η για οποιαδηποτε καθυστέρηση συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του από το Άρθρο 23.1 (Οδοί)

β)εντος τοιούτου χρόνου που επιτρέπει στην Εταιρεία Αεροδρομίου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της καθώς αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες,όλα τα δεδουλευμένα ποσά κάθε σχετικού μηνα ή μέρους του,που αφορούν δαπάνες λειτουργίας και έξοδα εκμεταλλεύσεως και πληρωμές σε σχέση με Καθορισμένο Χρέος ή λοιπές οφειλές (είτεπροκειται για κεφάλαιο,τόκους,αμοιβές ή άλλως,αλλ`εκτός από οποιαδήποτε ποσά που πρέπει να πληρωθούν συνέπεια επιτάχυνσης του τοιούτου Καθορισμένου Χρέους ή άλλης οφειλής ή οποιασδήποτε μη εκπληρωθείσας υποχρέωσης προπληρωμής σύμφωνα με αυτήν)και τις οποίες η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν δύναται να αντιμετωπίσει από τα έσοδα της,υπό την επιφύλαξη ανώτατου ποσού κατά μήνα (η τμήμα αυτού)ίσου προς τα έσοδα που η εταιρεία Αεροδρομίου έχει σχεδιάσει ότι θα πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του μήνα αυτού (η κατ`αναλογία για τμήμα του) όπως προσδιόριζονται στο Παράρτημα 20.(Προβλεπόμενα Εσοδα).

24.2.2.Εκτός των όσων ρητώς προβλέπονται στο Άρθρο 24.2.1, το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα ευθύνεται έναντιτης Εταιρείας Αεροδρομίου ή άλλως σχετικά με κάθε απώλεια,κόστος ,δαπάνη,ευθύνη ή ζημία πουπροκύπτει ή συνδέεται με οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση συμμορφώσεως προς τις υποχρεώσεις του κατά το Άρθρο 24.1(Υπηρεσίες).

________________________________________ Άρθρο 25 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 3

Άρθρο 25——-

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ————-

25.1.Οι ακόλουθες φορολογικές διατάξεις θα τυγχάνουν εφαρμογής ως προς την Εταιρεία Αεροδρομίου:

25.1.1.Οι διατάξεις του Άρθρου 26 του Νόμου 2093/1992 όπως ισχύουν κατά την ημερομηνίατης παρούσας Σύμβασης θα τυγχάνουν εφαρμογή ως προς την εταιρεία Αεροδρομίου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2015 ή όπως άλλως προβλέπεται στο παρόν,ανεξαρτητως από οποιοδήποτε μελλοντική ανάκληση ή τροποποιηση.

25.1.2.Ανεξαρτήτως των διατάξεων του Άρθρου 26 του Νόμου 2093/1992 ή οποιοσδήποτε μελλοντικής τροποποιήσης του ή ανακλησης του,η Εταιρεία Αεροδρομίου θα απολαύει των ακολούθων απαλλαγών και προνομίων εως και την 31 Δεκεμβρίου 2015 (ή στην περίπτωση των παραγράφων (ι) και (κ) κατωτέρω χωρίς χρονικό περιορισμό)ή οπως άλλως προβλέπεται στο παρόν:

α)Η Εταιρεία Αεροδρομίου απαλλάσεται από τον φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου που προβλέπεται από το νόμο 1676/1986 επί ολοκλήρου του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

(β)όλες οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσων που συνάπτονται από την Εταιρεία Αεροδρομίου,η εξόφληση τους και η πληρωμη τόκων επ`αυτών απαλλάσονται αντικειμενικά από καθε φορό (συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιων-ΕΦΤΕ),τέλη χαρτοσήμου,εισφορά,δικαίωμα ή οποιοδήποτε άλλη επιβάρυνση υπερ του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων αρχων,ανεξαρτήτως εαν οι συμβάσεις αυτές έχουν συναφθεί στην Ελλάδα ή άλλως.Οποιοσδήποτε τόκοι επί των εν λόγω δανείων ή πιστώσεων που παρέχονται από αλλοδαπές τράπεζες ή αλλοδαπόυς οργανισμούς που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατασταση στην Ελλάδα σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Νομοθετικού Διαταγματος 3843/1958,θα απαλλάσονται από την πληρωμή φόρου εισοδήματος,ανεξαρτήτως του εάν υφίστασται ή όχι διμερής σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ τηςΕλλάδος και της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η επιχείρηση πουπαρέχει το δάνειο ή την πίστωση.

γ)η Εταιρεία Αεροδρομίου θα απαλλάσεται του φόρου επί των δεδουλευμένων τόκων που αποκτώνται από αυτήν μέχρι τον χρόνο έναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου (και όχι μεχρι της 31 Δεκεμβρίου2015). Αν οποιοσδήποτε τέτοιος φόρος παρακρατείται στην πηγη από οποιαδήποτετράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα,τα σχετικά ποσά θα επιστρέφονται στην Εταιρεία Αεροδρομίου εντός τριάντα ημερών από τότε που η εταιρεία Αεροδρομίου θα υποβάλλει σχετική αξίωση γι`αυτο στην αρμοδια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία.

δ)όλες οι συμβάσεις είδους ή φύσεως ,που συνάπτονται από την Εταιρεία Αεροδρομίου (συμπεριλαμβανομένων Αεροδρομίου)θα απαλλάονται αντικειμένικα από τέκη χαρτοσήμου,φόρους,εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

ε)σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση,οποιουδήποτε είδους ή φύσεως,που αναφέρεται ή συνδέεται με το Εργο ή την παρούσα Σύμβαση ή που συνήφθη σύμφωνα με το συνδυασμό με αυτά (συμπεριλαμβανομένων,ενδεικτικώς,των συμβάσεων που σχετίζονται με Δικαιώματα Αεροδρομίου,συμβάσεις αγοράς ή πώλησης συμβάσεις ενεχύρου ή εκχωρήσεως ή πράξεις υποθήκης):

ι)τα δικαιώματα συμβολαιογράφου σχετικά με την κατάρτιση και την υπογραφή οποιασδήποτε τέτοιας σύμβασης δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των δραχμών 500.000.

ιι)τα δικαιώματα των εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλακίωνγια την καταχώρηση οποιασδήποτε τέτοιας σύμβασης δεν θα υπερβαίνουν το ποσόν των δραχμών 150.000.

ιιι)οι εισφορές που οφείλονται στο Ταμείο Νομικών σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση δεν θα υπερβαίνουν το ποσόν των δραχμών 1.000.000 ,και

ιν)σε περρίπτωση εγγραφής οποιασδήποτε τοιαύτης υποθήκης η προσημειώσεως υποθήκης από την Εταιρεία Αεροδρομίου επί ακινήτου της κυριότητος της ή χρησιμοποιουμενου από αυτήν,τα σχετικά τέλη και τέλη επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους γενικά δεν θα υπερβαινουν το ποσό των δραχμών5.000.000.

στ)κάθε δικαιοπραξία συναφθείσα από την Εταιρεία Αεροδρομίου που αφορά σε κτήση κυριότητας ή και οποιωνδήποτε άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων θα απαλλάσεται αντικειμένικα από την καταβολή(ι) φόρου μεταβίβασης ακινήτων,(ιι) οποιωνδήποτε συνεισπραττομένων φων ,τελών ή επιβαρύνσεων και (ιιι) οποιωνδήποτε άλλων φόρων,τελών,αμοιβών ή επιβαρύνσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων.

ζ)η Εταιρεία Αεροδρομίου θα απαλλάσεται από το φόρο ακινήτου περιουσίας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου,οπουδήποτε οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως η/και οποιουδήποτε τρίτου γενικά.

η)η Εταιρεία Αεροδρομίου θα δικαιούται επιστροφής από το Ελληνικό Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας που καταβάλλεται για όλα τα αγαθά,Εργασίες και υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία Αεροδρομίου κατά το μέτρο που ο φόρος προστιθέμενης αξίας που καταβλήθηκε ούτως υπερβαίνει τυχόν οφειλόμενο φόρο προστιθεμενης αξίας για προμήθειες που έγιναν από την εταιρία Αεροδρομίου και υπόκεινται σε φορολόγηση.

θ)κατά το μέτροπου οφείλεται στην Εταιρεία Αεροδρομίου οποιασδήποτε επιστροφή χρημάτων λόγω του ότι η Εταιρία Αεροδρομίου κατέβαλε οποινδήποτε φόρο προστιθέμενης αξίας,η επιστροφή αυτή θα γίνεται εντός 30 ημερών από της υποβολής εκ μέρους της Εταιρε;ιας Αεροδρομίου της σχετικής αίτησης περί επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας,οι οποίες επιστροφές θα καταβάλλονται κάθε μήνα.Το Ελληνικό Δημοσιο θα υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία Αεροδρομίου για κάθε καθυστερημένη επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας τόκο υπολογιζόμενο από και περιλαμβάνοντας την πρώτη ημέρα που ακολουθεί μετά από τριακοστή ημέρα μετ`ατη υποβολή της σχετικής αίτησης επιστροφης και με το ισχύον εκάστοτε επιτόκιο στην Ελληνική Δημοκρατία (κατά τον χρόνον αυτού συμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών Νο 1057005/4547-19-0016/1132 της 11ης Μαίου 1995.

ι)οι αποσβέσεις που προβλέπονται από την παραγραφο 8 του άρθρου 26 του Νόμου 2093/1992 αναφέρονται σε φορολογικές αποσβέσεις και αποτελούν επιτρεπτές εκπτώσεις για φορολογικούς σκοπούς.Περαιτέρω οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 25.1.2(ι) και της παραγραφου 8 του Άρθρου 26 του Νόμου 2093/1992 εφαρμόζονται παρ`όλον ότι οι αποσβέσεις που αναφέρονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Αεροδρομίου δύνανται να διαφέρουν από έτος σε έτος από τις φορολογικές αποσβέσεις.

κ)Οι συσσωρευμένες φορολογικές ζημίες της Εταιρείας Αεροδρομίου μεταφέρονται περαιτέρω για συμψηφισμό με μελλοντικά φορολογησιμα κέρδη χωρίς χρονικό περιορισμό.

25.2.Οι επιδοτήσεις των Ευρωπαικών Κοινοτήτων που λαμβάνονται από την Εταιρεία Αεροδρομίου ή οποιαδήποτε ποσά διατίθενται από το Ελληνικό Δημόσιο,σε κάθε περίπτωση όπως ααφερεται στο Άρθρο 22.3(Επιδότησεις των Ευρωπαικών Κοινοτήτων)και οποιασδήποτε ποσά καταβάλλονται στην Εταιρεία Αεροδρομίου από το Ταμείο Αναπτυξης Αεροδρομίου Σπατών )πρί από τηνΕναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου ή μετά την έναρξη Λειτουργίας τουΑεροδρομίου αλλά σε σχέση με της Εργασίες που εκτελούνται για το σκόποΑπαιτούμενης Επέκτασης (όπως αναφέρεται στο Άρθρο 14.8(Τέλη Αεροδρομίου)δεν θα αποτελούν φορολογητεο εισόδημα νομικών προσωπών για το σκοπό του φόρου εισοδήματος της Εταιρείας Αεροδρομίου.

25.3.Τελη χαρτοσήμου ή λοιποί φόροι ή τέλη οποιουδήποτε είδους αφορώντα την εγγραφή ,την εκτέλεση ή και τη διατήρηση οποιουδήποτε Βάρους/Εξασφάλισης σε σχέση με το Καθορισμένο Χρέος,οποιαδηποτεΣύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης η και οποιαδήποτε δικαίωματα (είτε σε σχέση με υποκατάσταση ή ειδική διαχείριση κατα το Άρθρο 34(Υποκατασταση και ειδική διαχείριση) ή σύμφωνα με αυτό,οποιαδήποτε εκχώρηση κατά το άρθρο 35.1.(Εκχώρηση)ή σύμφωνα με αυτό ή άλλως),δεν θα είναι καταβλητέα οποτεδήποτε διαρκούσης της Συμβατικής Περιόδου κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή.

25.4.Πληρωμές που λαμβάνουν χώραν σύμφωνα με το Παραρτημα 2.(Χορήγηση Αμοιβής Δικαιωμάτων)θα εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς καθόλη τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου,κατά το έτος που έγιναν οι πληρωμέςαυτές και θα απαλλάσονται από τέλη χαρτοσήμου.

25.5.Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Νόμου 2093/1992τυγχάνουν εφαρμογής μόνο επί παντός Προσώπου το οποίο πάντοτε ελέγχει η Εταιρεία Αεροδρομίου και του οποίου οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου ανήκουν σε ποσοστό μεγάλυτερο του πενήντα τοις εκατό στην Εταιρεία Αεροδρομίου (και οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο θα επωφελείται από τις διατάξεις του άρθρου 25.1),δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής επί οποιουδήποτε άλλου Προσώπου στο οποίο συμμετέχει η Εταιρεία Αεροδρομίου.

25.6.Εκτός των προνομίων χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου 2093/1992.η Εταιρεία Αεροδρομίου,δυνατόν να υποχρεωθει να καταβάλλει κατ`ετος ανταποδοτικές και άλλες δημοτικές ή κοινοτικές επιβαρυνσεις φόρους ή τέλη,οπουδήποτε είδους ή φύσεως,που επιβάλλονται από τις κοινότητες Σπατών,Παιανίας,Μαρκοπούλου,Λούτσας και Ραφήνας,αλλά σε καμμία περίπτωση,και μη λαμβάνομενης υπόψη οποιασδήποτε περί του αντίθετου νομοθετικής διατάξης το αθροιστικό ποσό όλων αυτών των επιβαρύνσεων,φόρων και τελών(μαζι με οποιεσδήποτε τετοιες επιβαρύνσειςφόρους και τέλη που επιβάλλονται από οποιοδήποτ άλλη κοινότητα)δεν δύναται να υπερβαίνει κατ`αέτος το ήμισυ τοις εκατό των ακαθαριστων εσόδων της Εταιρείας Αεροδρομίου για τοαντίστοιχο έτος.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 10 παρ.2-3 Ν.3631/2008,ΦΕΚ Α 6/29.1.2008,ορίζεται ότι: “2. Κατ` εφαρμογή του άρθρου 25.6 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου(Σ.Α.Α.), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α`),καθορίζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας καιΟικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η διαδικασία επιβολής καιείσπραξης ανταποδοτικών και άλλων δημοτικών ή κοινοτικών επιβαρύνσεων, φόρωνή τελών από τους Δήμους Σπάτων, Παιανίας, Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Αρτέμιδος,Ραφήνας και Κορωπίου, καθώς και από κάθε άλλο δικαιούχο οργανισμό τοπικήςαυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) σε βάρος της εταιρείας “Διεθνής Αερολιμένας ΑθηνώνΑ.Ε.” (Δ.Α.Α. Α.Ε.). 3. Ποσά που ειπράχθηκαν από τους ανωτέρω Ο.Τ.Α. καθ` υπέρβαση τουπροβλεπόμενου από το άρθρο 25.6 της Σ.Α.Α. ανώτατου ορίου από την 28.3.2001και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμψηφίζονται με μεταγενέστερεςοφειλές”.

25.7.Η Εταιρεία Αεροδρομίου δικαιούται να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα της και μέχρι και πενήντα τοις εκατό κατ`ετος οποιοδήποτε ποσό δια τον σχηματισμό ειδικού αφορολογητου αποθεματικού.Οι ακόλουθοι όροι θα εφαρμόζονται για το τοιούτο αποθεματικό:

25.7.1.το σχετικό ποσό (μέχρι ανωτάτου ορίου πένηντα τοις εκατό κατ`ετος)θα υπολογίζεται στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας Αεροδρομίου όπως εμφανίζονται στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος,που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της Εταιρε;ιας Αεροδρομίου,μετ`ατηναφαίρεση του ποσού δια τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Καταστατικό.Κατα το μέτρο που οποιαδήποτε έκπτωση από το φορολογητέο είσοδημα για τη δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού,όπως εμφανίζεται στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος της Εταιρίας Αεροδρομίου,αποδεικνυεται (εκτός αν προκύπτει σαν αποτέλεσμα λογιστικών αναπροσαρμογών και μόνον)ότι είναι μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό του φορολογητέου εισοδήματος ,το υπερβαλλον θα φορολογείταιμε βάση κλίμακα που θα είναι κατά πενήντα τοις εκατό υψηλότερη από την εφαρμοζόμενη`κατά το χρόνον αυτόν κλίμακα για τα φορολογητέα εισοδήματα νομικών προσώπων.

25.7.2.Ιδιαιτερος λογαριασκμός θα δημιουργηθεί στα βιβλία της Εταιρείας Αεροδρομίου,όπου τα σχετικά ποσά θα καταχωρούνται με τη μορφή αφορολόγητου αποθεματικού.

25.7.3. κάθε ποσό καταχωρείται σαν αφορολογητο αποθεματικό στον προαναφερθέντα λογαριασμό θαχρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς Απαιτούμενης Επέκτασης μέσα σε περίοδο πέντε ετών από την καταχώρηση του σχετικού ποσού.

25.7.4.αν το αφορολογητο αποθεματικό δεν χρησιμοποιήθει για τους σκοπούς Απαιτούμενης Επέκτασης μέσα στη σχετική πενταετή περιόδο ή χρησιμοποιήθει για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από απαιτούμενηΕπέκταση,το σχετικό ποσό θα προστίθεται στα φορολογητέα κέρδη της Εταιρείας Αεροδρομίου και θα φορολογείται με κλίμακα που θα είναι κατά πενήντα τοις εκατό υψηλότερη για τα φορολογητέα εισοδήματα νομικών προσώπων.

Λεπτομέρειες που αφορούν στο παρόν Άρθρο 25.7 θα περιληφθούν σε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

25.8.1.Εξοπλισμός που εισάγεται από το εξωτερικό και προορίζεται να χρησιμοποιηθει για την κατασκευή του Αεροδρομίου δυνατόν να εισαχθε;ι ατελώς και χωρίς επιβαρύνσεις υπό την προυπόθεση ότι ο εν λόγω εξοπλισμός θα επανεξάγεται όταν δεν απαιτείται πλέον για την κατασκευή του Αεροδρομίου.

25.8.2.Για τονπροσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος γοα φορολογικούς σκοπούς των εγολάβων και υπεργολαβων πουεκτελούν εργασίες υπό τα σύμφωναμε την Εξειδικευμένη Κατασκευαστική Συμβαση που αναφέρεται στο Παράρτημα14,παράγραφος 1(Εξειδικευμένες Συμβάσεις )η Κατασκευαστική αυτή Σύμβαση θα θεωρείται ότι αφορά δημόσια τεχνικά έργα.

25.9.Οι λογαριασμοί αρχεία και άλλα βιβλία και υπολογισμοί (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς οποιασδήποτε απόσβεσης που χρέωνεται σ`αυτά)της Εταιρείας Αεροδρομίου ,η οποιουδήποτε άλλου Προσώπου πουαναφέρεται στο άρθρο 25.5 ως απολαύοντος των προνομίων των διατάξεων του άρθρου 25.1 που καταρτίζονται για τους σκοπούς υπολογισμού της ορολογίας θα καταρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 25.(Φοροι και τέλη)και δεν απαιτείται να συμφωνούν με τις οικονομικέ καταστασειςπου προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρειας Αεροδρομίου ή οποιουδήποτε άλλου Προσώπου,οι οποίες οικονομικές καταστάσεις θα χρησιμοποιώνται προς το σκοπό αναγγελίας διανομής μερισμάτων και άλλους εταιρικούς σκοπούς.

25.10.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 25(Φόροι και τέλη) δύνανται να τροποποιηθούν μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρομίου καιτου Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας,κύρουμενη με Προεδρικό Διαταγμα εκδιδόμενο μετά από πρόταση του ανωτέω Υπουργου.

________________________________________ Άρθρο 26 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 1

 

Άρθρο 26———

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ————————————

26.1.Ρυθμιστικό Περιβάλλον του Αεροδρομίου—————————————Σαν συμβουλή στην κατασκευη του Αεροδρομίου και με την πρόθεση να εξασφαλισθεί ότι οι αεροπορικές εταιρειες και οι επιβάτες συμμετέχουν στην ευθυνη για το κόστος της υποδομής της εμπορικής αεροπορίας στην Ελληνική Δημοκρατια το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ;οτι,στην εκταση που επιτρέπεται από το Κοινοτικό Δίκαιο από 1ης Νοεμβρίου 1994 μέχρι τουλάχιστον την 1η Νοεμβρίου 2014.

26.11.Το Τέλος Αναχωρούντων Επιβατών θα εισπράττεται σε όλους τους αερολιμένες της Ελληνικής Δημοκρατίας και

26.1.2.Το άρθρο 40 του Νόμου 2065/1992 και η Διαδικασία Εισπραξης Τέλους Αναχωρούντων Επιβατών,σε κάθε περίπτωση οπως ισχύουν από 1ης Νοεμβρίου 1994.δεν θα ανακληθούν και δεν θα τροποποιηθούν ή μεταβληθουν κατα οποιονδήποτε τρο που θα έχει ουσιώδεις αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα της Εταιρείας Αεροδρομίου.

26.2.Χρήση των Εσόδων Ταμείου Αναπτυξης Αεροδρομίου Σπατών:——————————————————

26.2.1.Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα έχει οποτεδήποτε πριν από τηνΕναρξη Λειτουργάις του Αεροδρομίου (εκτός κατα το μέτρο που ασκησε το δικαίωμα προτίμησης(option)που αναφέρεταιστο άρθρο 26.2.3)και οποτεδήποτε μετά την Εναρξη Λειτουργάις του Αεροδρομίου,το δικαίωμα να προβαίνει σε αναλήψεις από το Ταμείο Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπατών,σύμφωνα με τη διαδικασία Εισπράξεως Τέλους Αναχωρούντων Επιβατών προκειμένου:

α)να χρηματοδοτήσει ή να αποδώσειτις δαπάνες που αναλήφθηκαν από την εταιρεία Αεροδρομίου σε σχέση με την κατασκευή του Αεροδρομίου ή να αντιμετωπίσει πληρωμές κεφαλαίου και τόκων σχετικά με οφειλές πουδημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτο και

β)να πραγματοποιήσει μελλοντικές επενδύσεις στο Αεοδρόμιο ή να προβεί σε καταβολές κεφαλαίου και τόκων,σε σχέση με οφειλές που δημιουργηθηκαν για το σκοπό αυτό.

υπό τον όρο ότι σε κάθε περίπτωση τα κονδύλια του Ταμείου Αναπτυξης Αεροδρομίου Σπατών δεν θα δύνανται να διατεθούν:

ι)για οποιονδήποτε από τους σκοπούς αυτούς εως ότου η Εταιρεία Αεροδρομίου εισπράξει και δαπανήσει τα ποσά που θα έπρεπε να έχουν καταβληθείμέχρι την ημερομηνία οποιασδήποτε τοιαυτης αναλήψεως κατα το άρθρο 2.4(Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Κεφαλαίου)ή σύμφωνα με αυτό.

ιι)για να αποδοθούν οποιεδήποτε τέτοιες δαπάνεςκατα το μέτρο που αντιμετπίσθηκαν με ποσά από την Ανειλημμένη Υποχρέωση Επενδυσης.

26.2.2.Επιπλέον των δικαιωματων της,κατα το άρθρο 26.2.1 η Εταιρεία Αεροδρομίου θα έχει το δικαίωμα (σε μηνιαία ή άλλη τετοια βάση που συμφωνείται μεταξύ της Εταιρειας Αεροδρομίου και του Διαχειριστού) να προβαίνει σε αναλήψεις από το Ταμείο Αναπτυξης Αεοδρομίου Σπατών για τον σκοπό αντιμετώπισης μελλοντικών επιτρεπομένων δαπανών κατα το μέτρο που οι εν λόγω αναλήψεις μεταφέρονται κατ`αευθείαν από το ΤαμείοΑναπτυξης Αεροδρομίου Σπατών σε ειδικό τοκοφόρο λογαριασμο που θα ανοιχθεί στο όνομα διαχειριστή που θα διορίζεται από την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων ή για λογαριασμό της οόποιός και θα τον χειρίζεται (είτε μόνος είτε από κοινού με ορισμένους η με όλους τους Δανειστές).Τα χρήματα που θα πιστώνονται εκάστοτε σε αυτό το λογαριασμό θα διατίθενται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 26.2.1 και για τους σκοπούς που προσδιορίζονται σε αυτό και δεν θα χρησιμοποιούνται ή διατίθενται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.Σε οποιαδήποτε αίτηση ανάληψης από τον λογαριασμό αυτόν ,η Εταιρεία ΑΑεοδρομίου θα ορίζει ρητώς τη δαπάνη για την οποία ζητειται η αναληψη.Σε περίπτωση λήξεως της παρουσας Συμβασης, όλα και οποιαδήποτε χρηματικά ποσά που είναι πιστωμένα στον εν λόγω λογαριασμό του Ταμείου Αναπτυξης Αεροδρομίου Σπατων που τηρείται στηνΤραπεζα της της Ελλάδος.Ποσά πο εκάστοτε πιστώνονται στον παραπάνω αναφερόμενο λογαριασμό εμπιστευματος δεν θα λογίζονται για οποιοδήποτε σκοπό ως εισπραχθέντα από την Εταιρεία Αεροδρομίου.

26.2.3.Οποτεδήποτε πριν από την Ημερομηνία Εναρξης ,τα Μέλη της ΚΟινπραξίας δύνανται δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στο Ελληνικό Δημόσιο να ασκήσουν δικαιώμα προτίμησης(option)προκειμένου η Εταιρεία Αεροδρομίου να εισπράξει από το Ελληνικό Δημόσιο(και το Ελληνικό Δημόσιο με το παρόν συμφωνει να καταβάλλει) για το έτος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης και για κάθε επόμενο έτος μετά ταύτα που αρχίζει πριν από την έναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου (και αναλογικά σε σχέση με οποιοδήποτε τμήμα έτους)καθορισμένο ετήσιο ποσό 45 εκατομμυρίων ECU αντί του δικαιώματος της να προβαίνει σε αναλήψεις από το Ταμείο Αναπτυξης Αεροδρομίου Σπατών σύμφωνα με ταΑρθρα 26.2.1 και 26.2.2 των ποσών αυτών όντων διαθέσιμων για τους ίδιους σκοπούς και για τους ίδιουςχρόνους κατα οποιουςη Εταιρεία Αεροδρομίου θα εδικαιούτο χωρίς την ασκηση της εν λόγω (option)να προβαίνει σε αναλήψεις από το Ταμείο Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπατών ανεξαρτήτως του εάν οποιαδήποτε ποσά είναι επί του παρόντοςδιαθέσιμα σε πίστωση του Ταμείουτ Ανάπτυξης του Αεροδρομίου Σπατών.

26.3.Μεταβολή τέλους Αναχωρούντων Επιβατών:————————————–Εαν οποτεδήποτε τοτο Τελος Αναχωρούντων Επιβατών μεταβληθεί σε οποιονδήποτε αερολιμένα σε σχέση με αυτόν στην Ελλάδα,θα μεταβληθεί παρομοίως το ΤέλοςΑναχωρούντων Επιβατών που εισπράττεται σε όλους τους αερολιμένες της Ελλάδος,υπό τον όρο ότι το Ελληνικο Δημόσιο δια της παρούσας αναλάμβάνει την υποχρεωση ότι το Τέλος Αναχωρούντων Επιβατών για οποοδήποτε αερολιμένα στην Ελλάδα δεν θα μεταβληθεί κατα οποοιδήποτε τροπο που θα ζημιώνει ουσιαστικά τα έσοδα της Εταιρείας Αεροδρομίου.

26.4.Αναλογία ΥΠΑ στο Τέλος Αναχωρούντων Επιβατών:———————————————Σε σχέση με κάθεκατηγορια ταξιδιούκαι επιβάτη για τα οποία εισπράττεται το Τέλος Αναχωρούντων Επιβατών,τα κατά μέσον όρο ποσό που εισπράττεται κατά επιβάτη σε οποιοδήποτε ημερολογικαό έτος και διατίθεται για τους σκοπούς της ΥΠΑ δεν θα δύναται ποτέ να υπερβεί το χαμηλότερο από:

26.4.1. το εκάστοτε ισόποσο σε δραχμε του κατα μέσον όρο ποσού σε ECU που θα εισπράττετο κατά επιβατη κατα το ημερολογιακό αυτό ετος εάν το Τέλος Αναχωρούντων Επιβατών για κάθε μια κατηγορία επιβάτη διατηρείτο στο ποσό των ECU της ημέρας που τέθηκε σε ισύ η διαδικασία της εισπραξης του Τέλους Αναχωρούντων Επιβατών(αυξημενο συμφωνα με τον δεικτήπληθωρισμού από την ημερομηνία εκείνη),και

26.4.2 το 35% τουμέσου ποσού που εισπραττεται κατά επιβάτη κατα τη διαρκεια του ημερολογιακού έτους),και

26.4.1. το εκάστοτε ισόποσο σε δραχμές του κατα μέσον όρο ποσού σε ECU που θα εισπράττετο κατά επιβατη κατα το ημερολογικαό αυτό ετός εαν το τέλος Αναχωρούντων Επιβάτων για καθε μια κατηγορία επιβατη διατηρείτο στο ποσό των ECU της ημέρας που τέθηκε σε ισχύ η διαδικασία της εισπραξης τουΤέλους Αναχωρούντων Επιβατών(αυξημένο σύμφωνα με τον δείκτη πληθωρισμού από την ημερομηνία εκέινη) και

26.4.2.το 35% του μέσου ποσού εισπράττεται κατά επιβατη κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού αυτού έτους.

26.5.Νεο Τέλος Αναχωρήσεως:———————-Εαν οποτεδήποτε οποιοδήποτε τέλος ή φόρος παρομόις κατα τον τύπο με το Τέλος Αναχωρούντων Επιβατών εισπράττεται σε οποιονδήποτε αερολιμένα στην Ελλάδα ,παρόμοιο τέλος ή φόρος θα εισπράττεται σε όλους τους αερολιμένες στην Ελλάδα και το ΕλληνικόΔημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι τα έσοδα από οποιοδήποτε τέτοιο τέλος ή φόρο θα αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν Τέλος Αναχωρούντων Επιβατών και οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 26(Ταμείο Αναπτυξης Αεροδρομίου Σπατών) θα εφαρμόζονται σε σχέση με αυτό υπό τον όρο ότι το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει με το παρόν την υποχρέωση ότι κανένα τέτοιο τέλος ή φόρος(εκτός από τον φόρο ή το τέλος αυτο που επιβάλλεται από την Εταιρεία Αεροδρομίου στο Αεροδρόμιο) θα εισπράττεται μέχρι του σημείου που θα μπορούσε να βλάψει ουσιαστικά τα έσοδα της Εταιρε;ιας Αεοδρομίου.

________________________________________ Άρθρο 27

ΆΡΘΡΟ 27———-

ΑΣΦΑΛΙΣΗ———-

27.1.Ασφάλιση:——— Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα αναλάβει με δικές της δαπάνεες την ασφαλιστική κάλυψη που περιγράφεται στο Παράρτημα 8(Ασφαλίσεις)και θα διατηρεί τοιαύτες ασφαλίσεις καθ`ολη τη διαρκεια της Συμβατικής Περιόδου ή τοιουτου μέρους αυτης το οποιόνορίζεται ρητώς στο Παραρτημα 8(Ασφαλισεις).

27.2.Ασφαλιστήρια:————-Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα εφοδιάζει αμέσως το Ελληνικό Δημόσιο με αντίγραφα των ασφαλιστηρίων που συναφθηκαν απόαυτή ,τα οποία (κατα τοο Άρθρο 27.3.(Περιορισμοί Ασφάλισης)θα συμφωνούν με τις εν λόγω διατάξεις (και το Ελληνικό Δημόσιο ειδοποιήσει σχετικά την Εταιρεία Αεροδρομίου παρέχοντος εύλογα λεπτομερή στοιχεία για την υπαρξη ασυμφωνίας)η Εταιρεία Αεροδρομίου,με δικα της εξοδα θα διασφαλίσει ότι τα ασφαλιστήρια αυτά θα τροποποιηθούν καταλλήλως εντος τουευλόγως συντομώτερου χρονικού διαστήματος.

27.3.Περιορισμοι Ασφαλίσεως:————————Παρα τα προαναφερθέντα η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν αθετει τις υποχρεωσεις της σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 27.(Ασφάλιση)ή και το Παράρτημα 8(Ασφαλίσεις)στην περίπτωση που οποιαδήποτε μη συμμόρφωση επέρχεται λόγω του ότι:

27.3.1. οποιεσδήποτε Ασφαλίαειςη και προσθήκες που απαιτούνται να συναφθούνή να διατηρηθούν συμφωνα με την παρούσα Σύμβαση δεν είναι διαθέσιμες στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά η

27.3.2.τα ασφάλιστρα σε σχέση με τις ως άνω ασφαλίσεις είναι αδικαιολογητα 9κατα την εύλογη κρίση του Ελληνικού Δημοσίου),λαμβανομενων υπόψη των καλυπτομένων κίνδυνων η και των εφαρμοστέων όρων και προυποθέσεων σ`αυτά,συμπεριλαμβανομένωνοιωνδήποτε εξαιρέσεων ή εκπεστέων ποσών(απαλλαγων)η

27.3.3.οποιεσδήποτε ασφαλίσειςή και προσθήκες που απαιτείται να συναφθούν ή να διατηρηθούν σύμφωνα μετην παρούσα Σύμβασαη,δεν συνάπτονται γενικώς σαε σχέση με τη μελέτη,κατασκευή,θέση σε λειτουργία,ολοκλήρωση,συντήρηση,διοικηση,λειτουργία η και κατ`απερίπτωση αναπτυξη διεθνους αερολιμένος που εξυπηρετεί 5 εκατομμύρια ή περισσότερους επιβάτες κατ`αετος ή από τον ασκούντα την εκμετάλλευση τοιούτου αερολιμένος.

________________________________________ Άρθρο 28

ΆΡΘΡΟ 28——–

ΕΥΘΥΝΗ———28.1.Ενόχληση:——–Υπό την προυπόθεση τήρησης των σχετικών Πρότυπων και των σχετικών διατάξεων της παρούσας Σύμβασης,το Ελληνικό Δημόσιο θα διασφαλίσει ότι η Εταιρεία Αεροδρομίου,οι Μετοχοι της ,Τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτής,οι αντίστοιχοι εργολάβοι και υπεργολαβοι και οι αντιστοιχοι υπαλληλοι καθενός από αυτούς δεν θα ευθυνονται έναντιοποιουδήποτε Προσώπου για ενόχληση,θόρυβο,δόνηση και ρύπανση που προκαλούνται από:

28.1.1.αεροσκάφη στο Αεροδρομιο ή επί του Αεροδρομίου ή κατα την απογείωση ή και προσγείωση τους στο Αεροδρομιο.

28.1.2.οποιαδήποτε άλλη Αεροπορική Δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο Αερόδρόμιο.

28.1.3.την κατασκευή των εργασιών στο Ακίνητο.

28.2.Ευθυνη Ελληνικου Δημοσίου:————————— Το Ελληνικό Δημόσιο και οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία και οι αντίστοιχοι υπαλληλοι τους και οργανα δεν θα ευθύνονται,εκτός εάν άλλως ρητώς ορίζεται στην παρούσα Συμβαση ,για οποιαδήποτε έξοδα,δαπάνες ,απώλειες ,ζημίες ή και ευθύνες τα οποία υπέστη η με τα οποία βαρύνεται οποιοδήποτε Πρόσωπα,η για οποιεσδήποτε απαιτήσεις,αξιώσεις ,αγωγές η και διαδικασίες που ανακύπτουν,σε καθε περιπτωση άμεσα ή έμμεσα συνέπεια ή σε σχέση:

28.2.1.με οποιοδήποτε σχέδια ,Εγγραφα ή πληροφορίες ,εγγραφες ή άλλες,που παρασχέθηκανή διατέθησαν από το Ελληνικό Δημόσιο,από οποιαδήποτε Ελληνική Δημοσια Υπηρεσία η για λογαριασμό τους ή άλλως,η τα οποία χρησιμοποίησε η Εταιρεία Αεροδρομίου η και οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο ή Πρόσωπα ,και η Εταιρεία Αεροδρομίου θα συλλέξει η ίδια πληροφορίες και θα προβεί σε έρευνα επ αυτού,χωρίς να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια σχέδια Εγγραφα η και πληροφορίες:

28.2.2 με τις Εργασίες ενέργεια ή παράλειψητης Εταιρείας Αεροδρομίου ή οποιουδήποτε άλλου Προσώπου ή Προσώπων (εκτός τουΕλληνικού Δημοσίου,των Ελληνικών Δημοσιων Υπηρεσιών ή των αντιστοίχων υπαλλήλων τους και οργάνων)σύμφωνα με την παρουσα Σύμβαση.

28.2.3.με οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη της Εταιρείας Αεροδρομίου ή οποιουδήποτε άλλου Προσώπου ή Προσώπων (εκτός του Ελληνικού Δημοσίου,των Ελληνικών Δημοσίων Υπηρεσίων ή των αντιστοίχων υπαλλήλων τους,και οργάνων)σύμφωνα με την Σύμβαση αυτή η κατ`εφαρμογή της ,ή αλλως σε σχέση με την μελέτη,χρηματοδότηση,κατασκευή,θέση σε λειτουργία,ολοκλήρωση,συντήρηση,λειτουργια,διοικηση η και ανάπτυξη του Αεροδρομίου ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες,ενέργειες ή εργασίες που εκτελούνται στο Αεροδρόμιο ή σε σχη με αυτό ή άλλως επιτρεπονται κατα την παρούα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτήκαι η Εταιρεία Αεροδρομίου θα προστατευει και αποζημιώνει πλήρως το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία (καθώς και όλους τους αντίστοιχους υπαλλήλους τους και όργανα) σε σχέση με οποιοδήποτε από αυτά τα έξοδα, δαπάνες,απώλειες,ευθυνες,ζημίες,απαιτήσεις,αξιώσεις,αγωγές η και διαδικασίες.

28.2.4.με οποιοδήποτε επιθέωρηση,παρακολούθηση ,έλεγχο η και έγκριση από ή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου,οποιασδήποτε Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας οιωνδήποτε από τους ατιστοίχους υπαλλήλους τους,και όργανα της Ανεξάρτητης Επιοτροπής Αναθεωρήσεως (η οποιουδήποτε μέλους της)η αλλως που αφορούν τις εργασίες,τη μελετη τους ,κτασκευή,ολοκλήρωση,θέση σε λειτουργία,ανάπτυξη η και συντήρηση τους η και το Αεροδρόμιο ή οποιαδηποτε πλευρά της διαχειρισης του ή λειτουργίας τουη με οποιαδή[ποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση η παράλειψηδιεξαγωγής οποιασδήποτε τοιαυτης επιθεώρησης,παρακολούθησης,ελέγχου η και εγκρίσεως κατα την παρούσα Σύμβαση η σύμφωνα με αυτή η αλλως (και οποιαδήποτε τέτοια επιθεώρηση,παρακολούθηση έλεγχος η και έγκριση θα εκτελείται επιφυλλασομένων των υποχρεώσεων της εταιρείας Αεροδρομίου κατα την παρούσα Σύμβαση η σύμφωνα με αυτή ή άλλως και τίποτε στην παρούσα Σύμβαση η άλλως θα υποχρεώσει το Ελληνικό Δημόσιο,οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσάι,οποιονδηποτε από τους αντιστοίχους υπαλλήλους ή όργανα τους,την Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεωρήσεως (ή οποιαδήποτε μέλος της)ή οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο,να διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης έχει ή είχε τηρηθεί ή ότι οποιαδήποτε σχια ,ή άλλα έγγραφα ή πληροφορίεςπου υποβλήθηκαν σε οποιονδήποτε από αυτούς είναι ακριβή)| η και

28.2.5.με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή παραλειψη κατα την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή ή αλλως σε σχέση με αυτή ή σαν συνέπεια της Σύμβασης αυτής ,του έργουή του Αεροδρομίου.

28.3.Ελληνικο Δημόσιο και Εταιρεία Αεροδρομίου:——————————————

28.3.1.Επιφυλλασομένου του Άρθρου 28.3.2 μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρομίου και του Ελληνικού Δημοσίου η και οποιασδήποτε ΕλληνικήςΔημόσιας Υπηρεσίας (και των αντιστοίχων υπαλλήλων και οργάνων τους )μόνη η εταιρεία Αεροδρομίου θα ευθύνεται καθ`οοινδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε δαπάνη,έξοδα,απώλεια,ευθύνη η ζημία που υπέστη ή με την οποία επιβαρύνεται οποιοσδήποτε χρήστης του Αεροδρομίου ή και κάθε άλλο Πρόσωπο ή άλλως και που προκύπτουν η συνδέονται με τη μελέτη,κατασκευη θέση σε λειτουργία,ολοκλήρωση,συντήρηση,λειτουργία,διοικηση η και αναπτυξη του Αεροδρομίου η άλλως σε σχέση με το Αεροδρομιο ,η συνέπεια του έργου,η της παρούσας Σύμβασης,χωρίς δικαίωμα αναγωγής κατα του Ελληνικού Δημοσίου η κατα οποιαδήποτε Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας (ή οποιωνδήποτε από τους αντίστοιχους υπαλλήλους η και όργανα τους). Η Εταιρεια Αεροδρομίου θα προστατευει πλήρως και θα αποζημιώνει το Ελληνικό Δημοσιο και κάθε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία (και όλους τους εν λόγω υπαλλήλους και όργανα)σε σχέση με κάθε τετοιο έξοδο,δαπάνη,απώλεια ευθύνη ή και ζημία.

28.3.2.Στην έκταση που οποιοδήποτε κόστος,δαπάνη,απώλεια,ευθύνη η και ζημία που αναφερεται στο άρθρο 28.3.1. προκλήθηκε απο το Ελληνικό Δημόσιο ήαπό οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία,η από οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή οργανα τους και η εταιρεία Αεροδρομίου δεν έχει και δεν θα έπρεπε να έχει σύμφωνα με την παρουσα Σύμβαση,προβεί σε σχετική ασφάλιση,το Ελληνικό Δημόσιοθα προστατευει πλήρως και θα αποζημιώνει την εταιρεία Αεροδρομίου εν σχέσει με κάθε τέτοιο κόστος, δαπάνη,απώλεια,ευθύνη η και ζημία.

28.3.3.Το Ελληνικό Δημόσιο και η Εταιρεία Αεροδρομίου θα ενημερώνουν ο ένας τον άλλο αμέσως,εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος αφοτου έλαβαν γνώση,για κάθε απαίτηση,αξίωση ,αγωγη,η διαδικασία η προβλέπομενη απαίτηση,αξίωση,αγωγή η διαδικασία εναντίον τους (και στην περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου,εναντίον οποιασδήποτε Ελληνικής Δημοσίας Υπηρεσίας)σε σχέση με την οποία δικαιούνται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 28.(Ευθύνη) και θα παρέχουν ο ένας στον άλλο εύλογη συνδρομή για την αντιμέτωπιση οποιασδήποτε τοιαυτης απαίτησης,αξίωσης,αγωγής η διαδικασίας.

28.3.4.Εαν το Ελληνικό Δημόσιο ή η Εταιρεια Αεροδρομίου επιτρέψει την ικανοποίηση η διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης,αξίωσης,αγωγής η διαδικασίας που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο 28 (Ευθυνη) χωρις τηνπροηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους (στην περιπτωση τουΕλληνικού Δημοσίου,εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας) δεν θα δικαιούται να προβάλλει απαίτηση κατα του άλλου σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 28 (Ευθυνη) και θα προστατευει καιαποζημιώνει πλήρωςτο άλλο μέρος σε σχέσημε την απαίτηση,αξίωση,αγωγή η διαδικασία και σε σχέση με την ως άνω διευθετηση.

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ(INTRASOFT INTERNATIONAL)ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ – ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειμένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται η χρήση της κατωτέρω επιλογής Εκτύπωση\Αποθήκευση.

Μέγεθος Γραμμάτων

Ν 2338/1995: Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων (126474)

________________________________________ Άρθρο 29 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 1

ΆΡΘΡΟΝ 29ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ29.1.Περιβαλλοντική Μελέτη:———————–

29.1.1.Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα συμμορφωθεί από κάθε αποψη με τις διατάξεις και τις απαιτήσις της Περιβαλλοντικής Μελετής (είτε σε σχέση με τη μελέτη,κατασκευή,ολοκλήρωση,θέση σε λειτουργία,λειτουργία, διοικηση,συντήρηση η και την αναπτυξη του Αεροδρομίου είτε άλλως).

29.1.2.κατα το μέτρο που οποιαδήποτε απαίτηση του Κυρωτικού Νόμου αναφορικά με περιβαλλοντικόυς κανονισμούς συγκρούεται με τις διαταξεις και απαιτήσεις της Περιβαλλοντικής Μελέτης και η Εταιρεία Αεροδρομίου υποχρεούται λόγω οποιασδήποτε τοιαυτης σύγκρουσης να προβεί σε ενέργειες στις οποίε δε θα υποχρεούτο άλλως να προβεί συμφωνα με την παρούσα Σύμβαση,το Ελληνικό Δημοσιο θα αποζημιώσει την Εταιρεία Αεροδρομίου για τα άμεσα εύλογα έξοδα που υπέστη κατα την ανάληψη των εν λόγω ενεργειών.

29.2.Απολιθώματα και Αρχαιότητες:—————————–

29.2.1.Ολα τα απολιθώματα ,οι αρχαιότητες ,τα κτίσματα η και άλλα υπόλλειμματαη αντικείμενα είτε αρχαιολογικου είτε ιδιαιτέρου γεωλογικού ενδιαφέροντος που ανακαλύπτονται στο Ακίνητο ή στη Ζώνη Περιορισμένης Αναπτυξης κατα τη διάρκεια της εκτέλεσης οποιαδήποτε από τις Εργασίες θα ανήκουν κατα πλήρη κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο.Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλισει ότι οι εργατες της η οποιδήποτε άλλα Πρόσωπα δεν θα απομακρύνουν η προξενήσουν ζημια σε κάθε τέτοιο αντικείμενο ή πράγμα.Με τηνανακάλυψη κάθε αντικειμένου η πράγματος,η Εταιρεια Αεροδρομίουθα πληροφορεί το Ελληνικό Δημόσιο για την τοιαυτη ανακάλυψη και θα σταματήσει και δεν θα συνεχίσει την εκτέλεση οποιωνδήποτε Εργασίων οι οποίες θα μπορούν καθοοιονδήποτε τρόπο να προξένησουν βλάβη στα σχετικά αντικείμενα ή πράγματα,εκτος κατα το μέτρον που απαιτειται προκειμένου να καταρτισθεί σχέδιο χειρισμού αντικειμενου σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.2.(α).Εκτος των προβλεπόμενων στην παραπάνω προταση,καμμια τετοια Εργασία δεν θα μπορει να εκτελεσθει παρα μονον κατ`εφαρμογή σχεδίου αποδεκτου από το Ελληνικό Δημοσιο σύμφωνα με το άρθρο 29.2.2 (γ)η σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού ΔΗμοσίου όπως προβλέπεται παρακάτω στο άρθρο 29.2.2.(ε).

29.2.2.(α)Οσον το δυνατό συντομώτερα,αλλ`οπωσδήποτε εντός σαραντα πέμτε ημερών,μετα την ανακάλυψη τους,η Εταιρε;ια Αεροδρομίου θα υποβάλλει στο Ελληνικό Δήμοσιο σχέδιο για το χειρισμό του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος κατα τον πλέον κατάλληλο και εύλογο τρόπο λαμβανόμενης υπόψη της ηλικίας του και της αρχαιολογικής ή γεωλογικής σημασίας του.Το σχέδιο θα περιλαμβάνει πλήρη λεπτομερη στοιχεία του σχετικού αντικειμένου η πράγματος και της θέσεως του και των επιπτώσεων και συνεπειών του στις Εργασιες και την εκτέλεση τους και οποιαδήποτε καθυστέρηση ή έκτακτες δαπάνες μπορεί να προκαλέσει η απασχόληση με αυτό,και θα παρατίθεται λεπτομερής σχεδιασμός και χρονοδιαγραμμα απασχολησης με το αντίκειμενο ή πράγμα.Στο σχέδιο θα προσαρτάται λεπτομερής υπολογισμός της δαπάνης (υπολογιζομένης με βάση το τρέχον κόστος Εργολαβου πλέον αμοιβής που δεν θα υπερβαίνει το 3 τοις εκατό του τρέχοντος κόστους)για την εκτέλεση του ,που εαν το Ελληνικό Δημόσιο εγκρίνει άλλως το σχέδιο άλλα διαφωνεί ως προς τον υπολογισμό της δαπάνης ,ο εν λογω υπολογισμός θα υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 44(Επίλυση Διαφορών).

Εαν το Ελληνικό Δημόσιο διαφωνεί μόνο για την υπολογισθείσα δαπάνη,η διαφωνία αυτή δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ως προς την εκτέλεση των αναγκαίων εργασίων για τον χειρισμό του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος ,που θα εκτελεστουν ανεξαρτητως του εαν συνεχίζεται ή δεν έχει επιλυθεί οποιαδήποτε τοιαυτη διαφορά.

β)Το Ελληνικό Δημόσιο θα δηλώσει την αποδοχή του (με ή χωρίς τροποποιήσεις μη ουσιούδως φύσεως) ή την απόρριψη του σχεδίου εντός τριάντα ημερών από την λήψη του.

γ)Εαν το Ελληνικό Δημόσιο αποδεχθεί το σχεδιο (με ή χώρις τροποποιήσεις μη ουσιώδους φύσεως),η Εταιρεία Αεροδρομίου θα εκτελέσει το σχέδιο με δικά της έξοα,υπό τον όρο ότι το Ελληνικό Δημόιο θα αποδώσει στην Εταιρεία Αεροδρομίου (έναντι τιμολογίων σε σχέση με αυτό)το 100 τοις εκατό του ποσού κατα το οποίο το κόστος που καθορίζεται στον ποσαρτημένο στο σχέδιο υπολογισμό(όπως ενδεχομένως αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που προσδιοριζονται στο Άρθρο 44.(Επίλυση Διαφορών)υπερβαίνει (όταν συνυπολογισθεί με οποιονδήποτε άλλα προηγούμενα τέτοια έξοδα που καταβλήθηκαν από την Εταιρεία Αεροδρομίου και δεν αποδοθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο κατα το πάρον Άρθρο 29.2.2.)τα 2 κατομμύρια ECU (πλην οποιωνδήποτε ποσών που καταβλάηθηκαν κατα το άρθρο 29.2.4 (γ) ].

δ)Εαν το Ελληνικό Δημόσιο απορρίψει το σχέδιο [ ή οποιάδηποτε νέα σχέδια που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 29.2.2 (δ)]με την αιτιολογία ότι δεν περιλαμβανει όλες τις σχετικες πληροφορίες ή ότι άλλως δεν είναι σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.2.(α) ,η Εταιρεία Αεροδρομίου θα υποβάλλει μέσα σε δέκα ημερες από την απορριψη αυτή ,νεό σχέδιο (και περαιτέρω νέα σχέδια εαν είναι αναγκαια σύμφωνα με το άρθρο 29.2.2(α) και οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 29.2.2 θατυγχανουν εφαρμογής σε σχέση με το νέο αυτό σχέδιο ή σχέδια.

ε)Εαν το Ελληνικό Δημόσιο απορρίψει το σχ;εδιο με αιτιολογία διάφορη από την προβλεπόμενη στο Άρθρο 29.2.2. (δ) το Ελληνικό Δημόσιο θαδώσει γραπτές οδηγίες στην Εταιρεία Αεροδρομίου όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει η Εταιρεία Αεροδρομίου να χειρισθεί το σχετικό αντικείμενο ή πράγμα .Δίνοντας τις εν λόγω οδηγίες το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει λάβει υπόψη τη σημασία του Εργου και τις επιπτώσεις που θα έχει στην Εταιρεία Αεροδρομίου οποιαδήποτε καθυστέρηση ή διακοπή των Εργασιών.Η Εταιρεία Αεροδρομίου (εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξυ τουΕλληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Αεροδρομίου ),θα εκτελέσει τις οδηγίες αυτές με δικές της δαπάνες και το Ελληνικό Δημόσιο θα αποδώσει στην Εταιρεια Αεροδρομίου(έναντι σχετικών τιμολογίων)το 100 τοις εκατό του ποσου κατα το οποίο το κόστος της εφαρμογήςτων οδηγιών του Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνει το κόστος πουπροσδιορίζεταιστον υπολογισμό που προσαρτάται στο σχέδιο της Εταιρείας Αεροδρομίου (όπως αναπροσαρμόσθηκς ,συμφωνα με τις διαδικασίες που προσδιορίζονται στοάρθρο 44 (Επίλυση Διαφορών)] μαζίμε κατα το μέτρο που το κόστος που θα επιβαρύνει την Εταιρεία Αεροδρομιου ]όπως προσδιορίζεται στο σχέδιο της Εταιρείας Αεροδρομίου (όπως αναπροσαρμόσθηκε)]υπερβαίνει (όταν αθροίζεται με οποεσδήποτε άλλεςπροηγούμενες τέτοιες δαπάνες που υπέστη η Εταιρεία Αεροδρομίου και δεν αποδόθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο κατα το παρόν Άρθρο 29.2.2.) τα 2 εκατομμύρια ECU )(μείον οποιασδήποτε ποσά που καταβλήθηκαν κατα το άρθρο 29.2.4 (γ) ] τοτοιούτο πρόσθετο ποσό.

29.2.3.(α)Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα έχει δικαίωμα παράτασης του χρόνου για την πραγματοποιήση της Εναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου όπως απαιτείται από το άρθρο 8.4 (Δεσμευτική Ημερομηνία ναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου και Στόχοι),για την εκπλήρωση κάθε στόχου που προσδιόριζεται στο Παραρτημα 4.(Στόχοι),ή κατά περίπτωση,για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε Απαιτούμενης Επέκτασης κατα το μέτρο που οποιαδήποτε καθυστέρηση της Εταιρείας Αεροδρομίου να υποβάλλει σχέδιο σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.2.(α)].και κατά το μέτρο που το σύνολο όλων των καθυστερήσεων υπεβαίνει τις 14 ημέρες ,το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώνει την Εταιρεία Αεροδρομίου για κάθε τοιαυτή καθυστερηση συμφωνα με το Άρθρο 32.3 (Αποζημίωση).β)Εαν η τήρηση των Αρθρων 29.2.1. ή 29.2.2. ή 29.2.4 συνεπάγεται τηνπαύση της εκτέλεσης όλων των Εργασιών (εκτός της προκαλούμενης απόοποιαδήποτε καθυστέρηση της Εταιρείας Αεροδρομίου να υποβάλλει σχέδια συμφωνα με το άρθρο 29.2.2.(α) ] για περίοδο που υπερβαίνει τους 6μήνες ,η Εταιρεία Αεροδρομίου μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση και στην περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας καταγγελίας το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στην Εταιρεία Αεροδρομίου ποσό ίσο προς το ποσό εκείνο πουτ θα ήταν πληρωτεό σε περίπτωση καταγγελίας σύμφωνα με το Άρθρο 33.2. (Παράβαση Ελληνικού Δημόσιου).

29.2.4.(α)Μη λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε άλλης διαταξης της παρούσας Σύμβασης,το Ελληνικό Δημόσιο θα δικαιούται προσβασης στοΑκίνητο μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 1995 ή την Ημερομηνία Εναρξης εφόσον η τελευταία προηγείται με σκοπό να ερευνήσει για τηνυπαρξη σημαντικών αρχαιοτήτων και θρησκευτικών χώρων στις περιοχές εκείνες που σημείωνονται στο χάρτη στο παράρτημα 12.(Αρχαιότητες και Θρησκευτικόι Χώροι) μέχρι και της 1ης Νοέμβριου 1995.Ολες οι ερευνες αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 1995 ή αναλόγως τηςπερίπτωσεως μεχρι και την Ημερομήνια Εναρξης.

β)Εαν ανακαλύφθηκαν οποιεσδήποτε τέτοιες αρχαιότητες ή θρησκευτικοί χωροί και δεν μετακινηθηκαν ή με άλλο τρόπο αντιμετωπίσθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι και της 1ης Νοεμβρίου 1995.,το Ελληνικό Δημόσιο:

i)είτε θα ζητήσει από τη Εταιρεία Αροδρομίου να υποβάλλει σχέδια για τον χειρισμό του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος κατά τον πλέον κατάλληλο και εύλογο τρόπο λαμβανόμενης υπόψη της ηλικίας του και της αρχαιολογικής σπουδαιοητας του,όποτε θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Άρθρου 29.2.2. η

ii)θα δώσει αμέσως οδηγίες στην Εταιρεία Αεροδρομίου για τον τρόπο κατα τον οποίο το σχετικό αντικείμενο ή πράγμα πρέπει να αντιμετωπισθεί και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του Άρθρου 29.2.2.(ε) θα τυχουν εφαρμογής.

γ)Προκειμένου να δοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο η δυνατοτητανα εκτελεσειτις εργασίες ερευνας ,που είναι αναγκαίες σε σχεση με την κατασκευή τουΑεροδρομίου,οποια ποσά δαπανηθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού ή υπό τιςοδηγίες του σε σχεση με αυτά,θα αποδοθούν (ανεξαρτήτως οποιασδηποτε άλλης διαταξεως της παρούσας Σύμβασης ή οποιουδήποτε νομου) από τοΤαμείο Αναπτυξης Αεροδρομίου Σπαων μέχρι το ανωτατο συνολικό ποσό των 500.000 ECU.

29.3.Ρύπανση:——-

29.3.1.Η Εταιρεία Αεροδρομίου:

α)θα χρησιμοποιησει τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος για να εξασφαλίσει ότι η αποθήκευση,επεξεργασια και διάθεση όλων των Υλών που δημιουργούνται εκάστοτε στο ή επί του Αεροδρομίου,η και στο ακίνητο κατα τη διάρκεια της κατασκευής ,θέσης σε λειτουργία,ολοκλήρωσης,ανάπτυξης,συντήρησης η και λειτουργίας του Αεροδρομίου ή άλλως είναι τέτοια ώστε να ελαχιστοποιείται οποιαδήποτε ρύπανση που μπορεί να προκαλέσουν οι Υλες αυτές στο Περιβάλλον η και οποιαδήποτε βλάβη σε ανθρώπινο ή οποιδήποτε άλλο οργανισμό.

β)θα κατασκεύασει ,θα λειτουργεί και θα διατηρεί εγκατάσταση επεξεργασίας λυμμάτων τέτοιου τύπου και σε τέτοια τοποθεσία με χρησιμοποίηση των καλυτέρων διαθεσίμων τεχνικών χωρις αυτό να συνεπάγεται υπερβολική δαπάνη,ώστε να εξασφαλίζεται ότι:

i)οποιαδήποτε απόβλητα που δημιουργούνται εκαστοτε στο ή επί τουΑεροδρομιου,η και του Ακινητου,κατατη διάρκεια της κατασκευής,θέσης σε λειτουργία,ολοκλήρωσης,αναπτυξης,συντήρησης η και λειτουργίας τουΑεροδρομίου ή άλλως δεν θα απελευθερώνουν στο Περιβάλλον οποιαδήποτε Υλη που είναι ικανή να προκαλέσει ρύπανση στο Περιβαλλόν η και να βλάψει ανθρωπινο ή οποιονδήποτε άλλο οργανισμό και

ii)τα εν λόγω απόβλητα και οι Υλες να καθίστανται αβλαβείς για τοΠεριβαλλόν η και τον ανθρωπινό ή κάθε άλλο οργανισμό

γ)θα τηρει θα καταβάλλει κάθε ευλογή προσπάθεια για να εξασφαλίσειτην τήρηση υπό οποιουδήποτε Προσώπου που χρησιμοποιεί το Αεροδρομίο η και τις εγκαταστάσεις του,του εκάστοτε εφαρμοστέου Δικαίου που αφοράτην αποθήκευση,επεξέργασια,εκπομπή,απόρριψη η και διάθεση κάθε τέτοιωνΥλών η και αποβλήτων που αναφέρονται στα Αρθρα 29.3.1 (α) η κα (β).

δ)χωρίς περιορισμό ως προς το Άρθρο 9.3.1. (α),(β) και (γ) θα χρησιμοποιεί τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές που δεν συνεπάγονταιυπερβολικό κόστος για να ελαχιστοποιήσει τη ρύπανση που μπορεί να προκληθεί στο Περιβάλλον η και να βλάψει τον ανθρωπινό ή οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό από Υλες που παράγονται εκάστοτε στο επί του Αεροδρομίου,η και του Ακινήτου κατά τη διάρκεια της κατασκευής,θέσης σε λειτουργία,ολοκλήρωσης,ανάπτυξης ,συντήρησης η και λειτουργίας τουΑεροδρομίου ή άλλως.

υπό την προυπόθεση ότι,στις περιπτώσεις του Άρθρου 29.3.1. (α)(β)και (δ)η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν θα υποχρεούται (εκτός αν τούτο απαιτείταιεκάστοτε από το εφαρμοστέο Δικαιο ή συμφωνα με αυτό)να τροποποιεί τη μελέτη,γενική διάταξη ή προδιαγραφές του Αεροδρομίου συνεπεία και μόνο οποιασδήποτε μεταβολής στη διαθεσιμότητα η το κόστος οποιασδήποτε τεχνικής μετά την 31 Μαρτιου 1993.

29.3.2.Στην παρουσα Σύμβαση “Περιβάλλον”σημαίνει οποιοδήποτε τμήμα του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων ,ενδεικτικώς του αέρα (περιλαμβανομένου,ενδεικτικώς,και εκείνου εντός των κτιρίων ή φυσικών ή ανθρώπινων κατασκευών είτε επάνω είτε κάτω από την επιφάνεια του εδάφους),του ύδατος (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς του θαλλάσιου πυθμένα,η της κοιτης των ποταμών καω από οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω περιγραφομένων υδάτων της γήινης και της υπόγειας επιφάνειας και οποιωνδήποτε φυσικών ή ανθρωπίνων κατασκευών).

________________________________________ Άρθρο 30

Άρθρο 30———

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝ———————————–

30.1.Πρόσβαση:——— Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα παρέχει ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα σημείατου Ακινήτου η και του Αεροδρομίου σε Πρόσωπα που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεωρησης ,την ΥΠΑ,κάθε άλλη αρμόδια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία,οποιαδήποτε διεθνή οργανα,ενώσεις η αρχές ασχολούμενεςεμε την αεροπορία η την λειτουργία των αεροδρομίων η καιάλλα όργανα και αρχές που ασχολούνται με συνοριακούς ελέγχους,άμυνα ,αστυνόμευση,ασφαλεια ,και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο 18.2.(Προτυπα Ασφαλείας και Προστασίας),για τους σκόπους οποιουδήποτε εκ των καθηκόντων τους και (επιφυλασσομένων των όσων άλλως όριζονταιστο άρθρο 17.(Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου)θαδιαθέτει στα Προσωπα αυτά (με εύλογους αντικειμένικά ίσους εμπορικούς όρους που δεν θα υπερβαίνουν,όταν εφαρμόζονται,τις αντιστοιχες επιβαρυνσεις /δικαιώματα που καταβάλλονται σε άλλους ασκούντες την εκμετάλλευση διεθνών αεροδρομίων στην Κοινότητα από τρίτους για την παροχή αναλόγων διευκολύνσεων η και εγκαταστάσεων),τις διευκολύνσεις και λοιπές εγκαταστάσεις που ευλόγως απαιτούνται από αυτούς για την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων.

30.2.Ελάχιστη παρενόχληση:———————- Οι ως άνω διευκολύνσεις η πρόσβαση και εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιούνται και θα ασκούνται από τα Σχετικά Πρόσωπα κατα τρόπο που να προκαλέι την ελάχιστη παρενοχληση στηνκατασκεύη,θέση σε λειτουργία ,ολοκλήρωση,αναπτυξη,συντήρηση και λειτουργια του Αεροδρομίου σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο τοενδιαφερομένο Πρόσωπο βρίσκεται νομιμα εκει να εκπληρωσει.

________________________________________ Άρθρο 31 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 8

 

ΆΡΘΡΟΝ 31———-

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ————

31.1.Ορισμός Ανωτέρας Βίας:———————Στην παρούσα Σύμβαση “Ανωτερα Βία σημαίνει μόνο:

31.1.1. πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήυκτο),εισβολή,ενοπλη σύγκρουση ή εχθροπράξιες που σε κάθε περίπτωση εμπλεκουν η άμεσα θιγουν τοΕλληνικό Κράτος.

31.1.2 επανάσταση,ταραχες,εξέγερση η άλλη λαική αναταραχη ,τρομοκρατική ενέργεια η δολιοφθορά σε κάθε περίπτωση εντός των όρων της Ελλάδος.

31.1.3. πυρηνική έκρηξη ραδιενεργό ή χημική μόλυνση ή ιονική ακτινοβολία εκτός εαν η πήγη η η αιτία της εκρήξης,μόλυνσης ,ακτινοβολίας η επικινδύνου πράγματος ,μεταφέρθηκε στο Ακίνητο,ηκόντα σ`αυτό η στην Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης από την Εταιρεια Αεροδρομίου ή οποιοδήποτε Συγγενές Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας Αεροδρομίου ή από οποιονδήποτε Εργολάβο η υπεργολάβο της Εταιρείας Αεροδρομίου ή οποιουδηποτε τοιούτου Συγγενούς Νομικού Προσώπου ήοποιονδήποτε από τους αντιστοιχούς υπαλλήλους τους και όργανα.

31.1.4.απεργίες,σχολαστική τήρηση κανονών εργασίας,επιβραδύνσειςη και ανταπεργίες εργοδοτών(lock out) οι οποίες είναι ασε κάθε περίπτωση μεγάλης εκτασης ,μπανεθνικές ή πολιτικές.

31.1.5 ενεργεια των ελεγκτών εναεριας κυκλοφορίας που ελέγχουν τον εναεριο χώρο επάνω από την Ελλάδα.

31.1.6.οποιαδήποτε συνέπεια τω στοιχείων της φύσεως περιλαμβανομένων κεραυνών,φωτιάς,σεισμούπαλιρροιακών κυμάτων,πλημμύρας,καταιγίδας,κύκλωνος ,τυφωνος ή ανεμοστροβιλού.

31.1.7 έκρηξη (πλην πυρηνικής εκρηξης ή εκρηξης που προκαλείται από πολεμικές πράξεις).

31.1.8. Επιδημία ή λοιμος η

31.1.9 Οποιοσδήποτε γεγονός η περιστατικά φύσεως αναογης προς εκείνα των αρθρων 31.1.6 ,31.1.7 ή 31.1.8 ανωτέρω.

31.2.Συνέπειες:———-

31.2.1 Ουτε το Ελληνικό Δημόσιο ούτε οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσιο Υπηρεσία ή η Εταιρεία Αεοδρομίου θα ευθύνεται για οποιαδηποτε παράλειψη ή καθυστέρηση συμμορφωσης προς οποιαδήποτευπόχρεωση κατα την παρούσαΣυμβαση ή σύμφωνα με αυτή κατά το μέτρο που ηεν λοόγω παράλειψη ή καθυστερησηέχει προκληθεί άμεσα από κάποιο γεγονός Ανωτέρας Βίας και ειδικώτερα αλλά ενδεικτικώς,ο επιτρεπόμενος χρόνος για την εκπλήρωσηκάθε τέτοιων υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων,ενδεικτικώς ,της πραγματοποιήσης της έναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου ,όπως απαιτείται από το άρθρο 8.4..(Δεσμευτική Ημερομηνία Εναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου και Στόχοι)η πραγματοποιήσις των στοχων που προσδιορίσζονται στο Παραρτημα 4(Στοχοι)η και των χρονικών οριων του Άρθρου 19.(Επέκταση Αεροδρομίου) θα παρατείνεται αντίστοιχα.

31.2.2.(α)Εαν είτε το Ελληνικό Δημόσιο (για τον ίδιο ή για οποιδήποτεΕλληνική Δημόσια Υπηρεσίας)είτε η Εταιρεία Αεροδρομίου ισχυρίζονται ότι εμποδίσθηκαν στην εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους,σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση εξαιτίας καποιού γεγονότος ΑνωτέραςΒίας ,τότε θα ειδοποιήσουν εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος το άλλο μέρος εγγράφως,αναφέροντας τη βάση του εν λόγω ισχυρισμού και τις συνέπειες του.

β)Ανο αποδέκτης επιθυνεί να αμφισβητήσει την εγκυρότητα του ισχυρισμού που έχει γνωστοποιηθει συφωνα με το πάρον Άρθρο 31.(Ανωτέρα Βία)θα δώσει έγγραφη ειδοποίηση περί της αμφισβήτησης στον άλλον εντός 28 ημερών από της λήψεως της γνωστοποιησης του ισχυρισμού,αναφέροντας τους λόγους αμφισβήτησης του ως άνω ισχυρισμου.

γ)Εαν ,ούτε η γνωστοποίηση του ισχυρισμού,ούτε η ειδοποιηση περί της αμφισβητησης έχουν ανακληθεί μέσα σε 28 ημέρες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης τηςα αμφισβήτησης ,η διαφορά θα αντιμετωπίσθεί σύμφωναμε το άρθρο 44(Επίλυση Διαφορών).

δ)Αν η γνωστοποίηση του ισχυρισμού δεν αμφισβητηθεί ,η αν ειδοποίηση περί της αμφισβήτησης ανακληθεί εντός 28 ημερών τόσο το Ελληνικό Δημοσιο όσο και η Εταιρεία Αεροδρομίου θα θεωρείται ότι έχουναποδεχθεί το εγκυρο του ισχυρισμου.

ε)Μη λαμβανομένης υπόψητης ειδοποιήσης που δίδεται σύμφωνα με τοπαρόν άρθρο 31.(Ανώτερα Βάι),το Προσωπο που πλήττεται από το γεγονός της Ανωτερας Βίας θα προβει σε όλες τις ενδεδειγμενες ενέργειεςτης Ανώτερας Βίας θα προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενεργειες για ναελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονοτος της Ανωτέρας Βίας.

31.2.3.Μη λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε άλλης διάταξης του εφαρμοστεου δικαίου ,εκτός εαν ειδικώς προβλέπεται περί του αντιθέτου στην παρούσα Σύμβαση ,ούτε το Ελληνικό Δημόσιο ,ουτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία,ούτε η Εταιρεία Αεροδρομίου η οποιοδήποτε Μέλος της Κοινοπραξίας θα απαλλάσονται από οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις τους κατά την παρούσα Σύμβαση,λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης ή συνδρομής οποιωνδήποτε περιστατικών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο τους.

31.2.4.Το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσει την Εταιρεια Αεροδρομίου σύμφωνα με το Άρθρον 32.3. (Αποζημίωση)για τις συνέπειες από την επέλευση προ της ενάρξεως Λειτουργίας του Αεροδρομίου οποιουδήποπτε εκ των περιστατικών που αναφέρονται στα Αρθρα 31.1.1. μέχρι και 31.1.4 υπό τον όρο ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα είναι υποχρεωμένο νααποζημιώνει κατά τον τρόπο αυτό την Εταιρεία Αεροδρομίου(α)γιακαθυστέρηση του Εργου οποιδηποτε τέτοιο περιστατικό εκτός από την περίπτωση που το σύνολο όλων αυτών των καθυστερήσεων υπερβαίνει μέσα σε οποιοδήποτε ημερολογικαό έτος τις δέκα ημέρες ή β) για οποιεδήποτε συνέπειες από την επελευση οποιωνδήποτε από τις περιστάσεις που αναφέρονται στα Αρθρα 31.1.1. εως και 31.1.4. στην έκταση που η Εταιρεια Αεροδρομίου υποχρεούται κατα την παρούσα Σύμβαση να διατηρησει την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη σχετικά με τις συνεπειες αυτες και ανεξαρτήτως του εάν ή εν λόγω ασφαλιστική καύψη πράγματι διατηρείται.

________________________________________ Άρθρο 32

ΆΡΘΡΟ 32———-

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ————————

32.1.Αποζημίωση καταβλητέα από την Εταιρεία Αεροδρομίου:—————————————————

32.1.1..Επιφυλλασομένων των όσων άλλως προβλέπονται στηνπαρούσα Σύμβαση,σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβασης οποιασδήποτε διάταξης ή αθέτησης υποχρεώσης κατα την παρούσα Σύμβαση ή συμφωνα με αυτή από τηνΕταιρεία Αεροδρομίου,η τελευταία θα καταβάλλει αποζημίωση στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 32.(Αποζημίωση για Παραβαση).

32.1.2.Καθ`οιονδήποτε χρόνο μετα την επελευση της τοιαυτής παραβασης ή αθέτησης πληροφορηθει τούτο,το Ελληνικό Δημόσιο θα δύναται να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία Αεροδρομίου προσδιοριζόντας τη φύση και το αντικείμενο της παράβασης ή της αθέτησης και ότι η ειδοποίηση δίδεται σύμφωνα με το πάρον Άρθρο 32.1 και εάν η παράβαση ή αθέτηση εντός ευλόγου χρονικής περιόδου η οποία προσδιορίζεται στην ειδοποίηση.

32.1.3.Εαν εντός της περιοδου αυτής η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν έχει επανορθωσει την παράβαση ή την αθέτηση υποχρέωσης ,το Ελληνικό Δημόσιο δύναται ,δίνοντας έγγραφη ειδοποίηση προ πέντε τουλάχιστον ημερών (που δύναται να δόθει πρι ή μέτα την μη επανόρθωση της παραβασης ή τηςαθέτησης,δύναται να περιεχεται στην ίδια ειδοποίηση που αναφέρεται στο Άρθρο 32.1.2 ή άλλως και δύναται να τελεί υπό την αίρεση της μη επανόρθωσης της παραβασης ή της αθέτησης υπόχρεωσης)να επιβάλλει χρηματική ποινη στην Εταιρεία Αεροδρομίου (που θα καθορίζεται απότο Ελληνικό Δημόσιο σε επίπεδο ανάλογο με το επίπεδο της αξίας τουαντικειμένου της σχετικής παράβασης η αθέτησης )που θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 500 ECU ημερησίως(του πόσου αυτού αυξανόμενου εκάστοτεκατά το πλέον προσφατως προσδιοριορισμένο ποσοστό ΣυντελεστουΠληθωρισμού )αλλά δεν θα υπερβαίνει τις 50.000 ECU (σύμφωνα με την παραπάνω αυξηση)για κάθε ημέρα ή μέρας αυτής που η παραβαση ή η αθέτηση αυτή συνεχίζεται.

32.1.4.Εαν υπάρξει παράβαση η αθέτηση εκ μέρους της Εταιρείας Αεροδρομίου συμφωνα με την παρούσα Σύμβαση υπό συνθήκες τέτοιες που το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται για την ίδια παραβαση ή αθέτηση να επικαλεσθεί τις διατάξεις του Άρθρου 33.1.(Παράβαση Εταιρείας Αεροδρομίου )το Ελληνικό Δημόσιο,εφόσον επιβάλλει ποινή κατα το παρόν Άρθρο 32.(Αποζημίωσηγια Παράβαση )σε σχέση με ετοια παράβαση ή αθέτηση υποχρέωσης δεν θα δύναται α επικαλεσθεί τις διατάξεις του άρθρου 33.1.(Παραβαση Εταιρείας Αεροδρομίου)σε σχέση με την ίδια παράβασηή αθέτηση υποχρέωσης,εκτός αν η παράβαση ή η αθέτηση υποχρέωσης συνέχιζονται για περισσότερο από 60 ημέρες μετα την επιβολή για πρωτη φορά της εν λόγω ποινής.Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 32.1.4.θαισχύουν επιφυλλασομένων τωνν διατάξεων του άρθρου 33.1.(Παραβαση Εταιρείας Αεροδρομίου)ή των υπό τουτου προβλεπομενων δικαιωματων του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με τοιαυτη παράβαση ή αθέτηση εαν το Ελληνικό Δημόσιο δεν επιβάλλει ποινη σύμφωνα με το Άρθρο αυτό η σε σχέση με οποιαδήποτε περαιτέρω ή αλλη παράβαση ή αθέτηση είτε της ιδίας φύσεως με την εν λόγω παράβαση ή αθέτηση είτε άλλως.

32.1.5 Οταν το Ελληνικό Δημόσιο επιβάλλει χρηματική ποινή κατα το Άρθρο 32.(Αποζημίωση για Παράβαση) δεν δύναται εκτός εάν ρητώς προβλέπεται τούτο στο Άρθρο 32.1.4 να απαιτήσει οποιαδηποτε άλλη αποζημίωση ή αποκαταστασηζημιών από την Εταιρεια Αεροδρομίου ή τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτής σε σχέση με την εν λόγω παράβαση ή αθέτηση.

32.2.Αποζημίωση καταβλητέα από το Ελληνικό Δημόσιο:———————————————-Εκτός αν άλλωςορίζεται στην παρούσα Σύμβαση,σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβασης ή αθέτησης από το Ελληνικό Δημόσιο των υποχρεώσεων του κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτήν.[εκτος οποιασδήποτευποχρεώσεις που τουεπιβαλλεται ως Μετόχου είτε σύμφωνα με το άρθρο 37(Συμπεριφορά Μετοχου προ της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο ή άλλως] το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώνει την Εταιρεία Αεροδρομίου για τις συνέπειεςτης εν λόγω παράβασης ή αθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 32.3(Αποζημίωση).Για την αποφυγή αμφιβολιών ,η διάταξη αυτή ,δεν θα επηρεάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε Προσώπου σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατιαςλόγω οποιασδήποτε παραβίασης του άρθρου 37 (Συμπεριφορά Μετοχου πριν από την Εισαγωγη στο Χρηματιστήριο)ή οποιοσδήποτε άλλης υποχρέωσης του Μετόχου.

32.3 Αποζημίωση:———-

32.3.1 Εαν το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμβασης να αποζημιώσει την Εταιρεία Αεροδρομιου για τις συνέπειες οποιασδήποτε πράξης,γεγονότος ή παράλλειψης (καθε μια από τις οποίες αποτελεί Αποζημιωτέο Περιστατικό) σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 32.3 τότε το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στην Εταιρεια Αεροδρομίου σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις του παρόντος Άρθρου 32.3 ποσά ίσα προς το σύνολο:

α)όλων των προσθέτων δαπανών και εξόδων που υπέστη η Εταιρεία Αεροδρομίου συνεπεία του εν λόγω Αποζημιωτέου Περιστατικού συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς:

i)όλων των ποσών που απαιτούνται λόγω της επελευσης τοιούτου Αποζημιωτεου Περιστατικού για την αποκατασταση του Αεροδρομιου καιοποιωνδήποτε άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Αεροδρομίου στην κατασταση που ευρίσκονται αμέσως πριν από την επέλευσητου τοιούτου Αποζημιωτέου Περιστατικού.

ii)όλων των ποσων που απαιτούνται λόπγω της επελευσεως τοιούτου Αποζημιωτέου Περιστατικού για τη διενέργεια οποιωνδήποτε μεταβολών στοΑεροδρομιο οι οποίες ευλόγως απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς το Νόμο και τα Πρότυπα.

iii)όλων των ποσών που καταβληθήκαν από την Εταιρεία Αεροδρομίου για το διακανονισμό ή τον συμβιβασμό οποιωνδήποτε αξιώσεων που εγέρθηκαν η απειλήθηκαν εναντίον της λόγω της επελέυσεως τοιούτου Αποζημιωτέου Περιστατικού η πληρωμή των οποίων δεν θα προξενεί βλάβη στα δικαιωματα της Εταιρείας Αεροδρομίου σύμφωνα με την αποζημίωση και

iv)όλων των αμοιβών και δαπανών εμπειρογνωνόνων και επαγγελματικών συμβουλων που ευλογως ανελήφθησαν απο την Εταιρεία Αεροδρομίου λόγω η εν σχέσει με την επέλευση τοιούτου Αποζημιωτέου Περιστατικού.

β) Εάν λόγω επελεύσεως τοιούτου Αποζημιωτέου Περιστατικού:

(i) η κατασκευή ή η έναρξη λειτουργίας του Αεροδρομίουκαθυστερήσει για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

(ii) το αεροδρόμιο κλείσει ή οι λειτουργίες του Αεροδρομίουανασταλούν για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

(iii) η δυναμικότητα του Αεροδρομίου στη διακίνηση αεροσκαφών, επιβατών, αποσκευών, φορτίου ή ταχυδρομείου μειωθεί γιαοποιαδήποτε χρονική περίοδο, ή

(iv) ο αριθμός ή ο όγκος αεροσκαφών, επιβατών, αποσκευών, φορτίουή ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο μειωθεί γιαοποιαδήποτε περίοδο.

το σύνολο:

(αα) όλων των ποσών που καταβλήθηκαν από την Εταιρεία Αεροδρομίου(είτε σαν χρηματικές ποινές, συμβιβασμοί απαιτήσεων ή άλλως) προςοποιονδήποτε από τους Εργολάβους της ή Κατόχους ΔικαιώματοςΑεροδρομίου λόγω των ανωτέρω.

(ββ) όλων των κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδουδεδουλευμένων τόκων, αμοιβών και άλλων ποσών εν σχέσει μεοποιαδήποτε λόγω δανείων της Εταιρείας Αεροδρομίου, και

(γγ) όλων των γενικών και λειτουργικών εξόδων και εξόδωνεκμεταλλεύσεως των καταβλητέων από την Εταιρεία Αεροδρομίου ενσχέσει με την εν λόγω περίοδο.

Υπό τον όρο ότι το συνολικό πληρωτέο από το Ελληνικό Δημόσιο ποσό σύμφωνα με τα (ββ) και (γγ) ανωτέρω,

(i) σε σχέση με οποιαδήποτε χρονική περίοδο μετά την ΕναρξηΛειτουργίας του Αεροδρομίου, θα μειώνεται κατά ποσό ίσο προς τακαθαρά έσοδα εκμεταλλεύσεως που εισπράχθηκαν από την ΕταιρείαΑεροδρομίου [εκτός εκείνων του παρόντος άρθρου 32.3.1 (β)] σεσχέση με την εν λόγω χρονική περίοδο μετά από την αφαίρεση όλωντων ποσών που καταβλήθηκαν από την Εταιρεία Αεροδρομίου σε σχέσημε την περίοδο αυτή (εκτός των περιγραφομένων στα (ββ) και (γγ)ανωτέρω, ή υπό μορφή διανομής μερίσματος προς τους μετόχους της)και

(ii) θα μειώνεται κατά το μέτρο που το Ελληνικό Δημόσιο θα δύναταινα αποδείξει ότι η Εταιρεία Αεροδρομίου παρά την επέλευση τοιούτουΑποζημιωτέου Περιστατικού δεν θα ηδύνατο να αντιμετωπίσει τις ενλόγω πληρωμές, και

γ) οποιαδήποτε άλλη ζημία (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικώς του διαφυγόντος κέρδους κατά το μέτρο που δύναται να ανακτηθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία) κόστος, δαπάνη, ευθύνη ή βλάβη που υπέστη η Εταιρεία Αεροδρομίου λόγω της επελεύσεως τοιούτου Αποζημιωτέου Περιστατικού.

32.3.2. Η Εταιρεία Αεροδρομίου δύναται να απαιτήσει πληρωμή σε σχέση:

α) με οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες που αναφέρονται στο Άρθρο 32.3.1. (α) ανωτέρω, όπως και όταν αυτά προκληθούν, και

(β) με οποιαδήποτε ποσά αναφερόμενα στο Άρθρο 32.3.1(β) ανωτέρω, καθυστερούμενα σε σχέση με κάθε ημερολογιακό μήνα κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του αμέσως επομένου ημερολογιακού μήνα

και το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει κάθε ποσό που απαιτείται κατ` αυτό τον τρόπο στο νόμισμα που απαιτείται εντός είκοσι μίας ημερών από της απαιτήσεως.

32.3.3. Κάθε απαίτηση πληρωμής που εγείρεται από την Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το ανωτέρω Άρθρο 32.3.2:

(α) θα προσδιορίζει τη βάση και τον υπολογισμό της απαιτήσεως με εύλογες λεπτομέρειες.

(β) θα υπολογίζεται και θα είναι πληρωτέα σε ECU ή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Αεροδρομίου και εν σχέσει με οποιαδήποτε έξοδα, δαπάνες, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις καταβλητέες από την Εταιρεία Αεροδρομίου σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, στο άλλο αυτό νόμισμα, και

(γ) για τον σκοπό υπολογισμού οποιασδήποτε έκπτωσης από το πληρωτέο ποσό σε σχέση με οποιοδήποτε ημερολογιακό μήνα σύμφωνα με το Άρθρο 32.3.1(β) ανωτέρω, που θα πραγματοποιείται λόγω οποιωνδήποτε εσόδων εκμεταλλεύσεως που εισπράττονται από την Εταιρεία Αεροδρομίου γι` αυτό τον ημερολογιακό μήνα, θα στηρίζεται στους λογαριασμούς διοικήσεως της Εταιρείας του Αεροδρομίου αυτού του ημερολογιακού μήνα.

32.3.4 Εάν το Ελληνικό Δημόσιο αμφισβητεί το ποσό οποιασδήποτε απαίτησης που προβάλλεται από την Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το Άρθρο 32.3.2 και τα μέρη δεν είναι σε θέση να επιλύσουν αυτή τη διαφορά μέσα σε 21 ημέρες από την υποβολή της εν λόγω απαιτήσεως, τότε, εκάτερο των μερών δύναται να παραπέμψει τη διαφορά αυτή προς επίλυση, σύμφωνα με το Άρθρο 44. (Επίλυση Διαφορών), υπό τον όρο ότι εάν οποτεδήποτε η Εταιρεία Αεροδρομίου βεβαιώνει το Ελληνικό Δημόσιο ότι απαιτεί το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος τοιούτου υπό αμφισβήτηση ποσού προκειμένου να καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό εξ` αυτού που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, τότε, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει αμέσως στην Εταιρεία Αεροδρομίου το ποσό που θα βεβαιώνεται κατ` αυτόν τον τρόπο.

32.3.5 Με την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφέρεται στο Άρθρο 32.3.4:

(α) Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει αμέσως στην Εταιρεία Αεροδρομίου οποιαδήποτε ποσά που διαπιστώνεται ότι οφείλονται στην Εταιρεία Αεροδρομίου και παραμένουν ανεξόφλητα μαζί με τον επ` αυτών τόκο με επιτόκιο που θα είναι εκάστοτε ίσο προς το άθροισμα του ενός τοις εκατό ετησίως και του ετησίου επιτοκίου επί του οποίου καταθέσεις που διαρκούν μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας, στο νόμισμα του ως άνω ανεξοφλήτου ποσού, προσφέρονται κατά τον χρόνον αυτόν από οποιαδήποτε πρώτης τάξεως Τράπεζα στο Λονδίνο που καθορίζεται από την Εταιρεία Αεροδρομίου για την περίοδο από της ημερομηνίας της πρώτης απαίτησης μέχρι την ημερομηνία της πληρωμής.

(β) η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλλει αμέσως στο Ελληνικό Δημόσιο οποιοδήποτε ποσό ή μέρος αυτού που θα της έχει καταβληθεί σύμφωνα με βεβαίωση που αναφέρεται στο Άρθρο 32.3.4 για το οποίο ποσό διεπιστώθηκε ότι δεν ήταν πληρωτέο από το Ελληνικό Δημόσιο, μαζί με τον επί του ποσού αυτού τόκο, με το επιτόκιο που περιγράφεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω από την ημέρα κατά την οποία τέτοιο ποσό ή μέρος αυτού καταβλήθηκε σύμφωνα με την εν λόγω βεβαίωση μέχρι την ημέρα που επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

32.3.6 Οι διατάξεις του Άρθρου 409 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα δεν θα εφαρμόζονται σε σχέση με τις υποχρεώσεις αποζημιώσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν Άρθρο 32.3. ή σε σχέση με οποιαδήποτε πληρωμή που γίνεται σύμφωνα με αυτό.

32.4. Συμψηφισμός: Επιφυλλασσομένου οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος που δυνατόν έχει σύμφωνα με το παρόν, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα δικαιούται να συμψηφίζει οποιαδήποτε ποσά οφείλονται από αυτήν στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων οφειλομένων φόρων) έναντι όλων των ποσών που της οφείλονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Εάν οποτεδήποτε υπάρξει οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στην Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, που αναφέρεται σε περίοδο πριν από την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα δικαιούται να αναδεχθεί οποιαδήποτε υποχρέωση πληρωμής οποιουδήποτε μέλους της Κοινοπραξίας προς το Ελληνικό Δημόσιο ή προς οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων οφειλόμενων φόρων) σε σχέση με το Εργο και οι διατάξεις της προηγούμενης προτάσεως θα εφαρμόζονται σε σχέση με τέτοια αναδεχθείσα υποχρέωση.

________________________________________ Άρθρο 33

ΆΡΘΡΟ 33ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

33.1 Παράβαση Εταιρείας Αεροδρομίου:

33.1.1. Σε περίπτωση που:

(α) οποιοδήποτε ποσό πληρωτέο κατά το Άρθρο 2.4. (Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Κεφαλαίου) ή σύμφωνα με αυτό δεν καταβληθεί πλήρως, όπως προβλέπεται στο Άρθρο αυτό και το ποσό αυτό δεν έχει ληφθεί εντός δέκα εργάσιμων ημερών (όπως καθορίζεται στην σχετική Επιστολή Παροχής Πιστώσεως) από της υποβολής απαιτήσεως περί πληρωμής κατά την σχετική Επιστολή Παροχής Πιστώσεως,

(β) εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο Άρθρο 11.4. (Πράξεις Αθέτησης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου) ή στο Άρθρο 31. (Ανωτέρα Βία), ή στο μέτρο που η διακοπή επέρχεται σύμφωνα με το Άρθρο 29.2. (Απολιθώματα και Αρχαιότητες), η Εταιρεία Αεροδρομίου διακόπτει η κατ` ουσία διακόπτει την κατασκευή του Αεροδρομίου για περίοδο που υπερβαίνει τις 120 ημέρες και η Εταιρεία Αεροδρομίου παύσει να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την επανέναρξη της κατασκευής του Αεροδρομίου εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος.

(γ) εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο Άρθρο 11.4. (Πράξεις Αθέτησης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου) ή στο Άρθρο 31 (Ανωτέρα Βία), το Αεροδρόμιο, μετά την Εναρξη Λειτουργίας του, κλείσει ή άλλως διακόψει η κατ` ουσίαν σταματήσει να δέχεται εμπορική εναέρια κυκλοφορία για περισσότερες από 72 συνεχείς ώρες μετά από γραπτή ειδοποίηση της ΥΠΑ προς την Εταιρεία Αεροδρομίου με την οποία απαιτεί το άνοιγμα ή και τη λειτουργία του Αεροδρομίου και η Εταιρεία Αεροδρομίου παύσει να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να ανοίξει και πάλι ή αναλόγως της περιπτώσεως να δεχθεί εμπορική αεροπορική κίνηση το Αεροδρόμιο εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος.

(δ) εκδοθεί δικαστική διαταγή ή ληφθεί (εταιρική) απόφαση για την θέση σε εκκαθάριση, πτώχευση, διάλυση, ή διορισμό εκκαθαριστή της Εταιρείας Αεροδρομίου, που δεν αποβάλλει την ισχύ της εάν τούτο είναι δυνατόν, ή, κατά περίπτωση, δεν ανακληθεί μέσα σε διάστημα 30 ημερών από τότε,

(ε) Ο έλεγχος της Εταιρείας Αεροδρομίου περιέλθει σε οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο εκτός του Ελληνικού Δημοσίου (ή οποιουδήποτε προσώπου που Ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο) εκτός (i) οποτεδήποτε πριν από την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο ή την δεύτερη επέτειο τις Εναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου, οποτεδήποτε εκ των δύο προηγηθεί χρονικώς, σε οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάστηκαν Κοινές Μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 37.8 (Μεταβίβαση Μετοχών), (ii) οποιοδήποτε μετά την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, ή τη δεύτερη επέτειο από της Ενάρξεως Λειτουργίας του Αεροδρομίου, οποιοδήποτε των δύο εξ` αυτών προηγηθεί χρονικώς, σε οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο που αποκτά τον Ελεγχο μέσω του Ελληνικού Δημοσίου (ή / και των Συγγενών Νομικών Προσώπων αυτού) και πωλεί απ` ευθείας στο εν λόγω Πρόσωπο (ή / και τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού) συνολικό συμφέρον επί Κοινών Μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 5 τοις εκατό των κατά τον χρόνον αυτόν εκδοθεισών Κοινών Μετοχών και (iii) σε οποιοδήποτε άλλο Κοινό Μέτοχο που αποκτά τον Ελεγχο λόγω εκδόσεως Κοινών Μετοχών στο εν λόγω Κοινό Μέτοχο εκτός κατ` αναλογίαν εκδόσεως με όλους τους λοιπούς Κοινούς Μετόχους και την οποίαν το Ελληνικό Δημόσιο (και / ή τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού) δεν καταψήφισε και (iv) οποτεδήποτε προ της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο εάν το Ελληνικό Δημόσιο δεν συμμορφούται κατά τον χρόνον αυτόν με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Άρθρο 37.9.1. (Περιορισμοί στην Κατοχή Μετοχών).

(στ) εγείρεται βάσιμη αξίωση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σύμφωνα με οποιαδήποτε εγγύηση που αναφέρεται στο Άρθρο 22.2. (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και η αξίωση αυτή δεν ικανοποιείται πλήρως από την Εταιρεία Αεροδρομίου μέσα σε δέκα ημέρες από την έγερσή της,

(ζ) οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται από την Εταιρεία Αεροδρομίου κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων) και δεν καταβάλλεται μέσα σε 10 Εργάσιμες Ημέρες (δηλ. ημέρες που είναι εργάσιμες για τράπεζες στην Αθήνα) από τότε που εζητήθη από ή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

(η) οποτεδήποτε η Ελληνική Εταιρία Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας παύσει να ανήκει εξ ολοκλήρου στην Γερμανική Εταιρεία Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας ή έχει οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις εκτός μετοχών ή οποιοδήποτε τίτλο που δίνει το δικαίωμα εγγραφής για μετοχές ή μετατροπής σε μετοχές, στην Εταιρεία Αεροδρομίου ή εκτός των όσων συνδέονται στενώς με την κατοχή των μετοχών αυτών ή άλλων τίτλων ή την διατήρηση της υπάρξεώς της ως εταιρίας Χαρτοφυλακίου για τον σκοπό αυτό και / ή οποτεδήποτε η Γερμανική Εταιρία Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας παύσει να ανήκει εξ ολοκλήρου στα Μέλη της Κοινοπραξίας κατά την αναλογία που αναφέρεται στο Παράρτημα 16, Τμήμα 4 (Γερμανική Εταιρία Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας) ή έχει οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις εκτός μετοχών στην Ελληνική Εταιρεία Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας ή εκτός των όσων συνδέονται στενώς με την κατοχή των μετοχών αυτών ή άλλων τίτλων ή την διατήρηση της υπάρξεώς της ως εταιρίας Χαρτοφυλακίου για τον σκοπό αυτό και / ή

(θ) οποιασδήποτε άλλης παράβασης ή αθέτησης υποχρέωσης από την Εταιρεία Αεροδρομίου που καθιστά πρακτικώς αδύνατη την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, ή επηρεάζει την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης σε βαθμό και για χρονική περίοδο που ασκεί σημαντική επίδραση στα δικαιώματα ή στις υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου, ή που κατά σημαντικό βαθμό στερεί το Ελληνικό Δημόσιο από τα οφέλη που συνδέονται με το Εργο,

το Ελληνικό Δημόσιο δύναται υπό τον όρο ότι η επέλευση τέτοιου γεγονός δεν προκλήθηκε, ή η έγκαιρη επανόρθωση του από την Εταιρεία Αεροδρομίου δεν εμποδίστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, από οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία, ή (καθόσον ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο) από την Ολυμπιακή ή οποιοδήποτε από τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτής να ειδοποιήσει την Εταιρεία Αεροδρομίου και τον Αντιπρόσωπο των Δανειστών, παραδίδοντας τη σχετική ειδοποίηση δια χειρός ή με συστημένη επιστολή, στην οποία (ειδοποίηση) ορίζει ρητώς ότι έχει επέλθει παράβαση της παρούσας Σύμβασης και αναφέρει τη φύση των σχετικών περιστατικών και το Άρθρο σύμφωνα με το οποίο η κατά το οποίο έλαβε χώραν παράβαση και (εφόσον είνα δυνατή η επανόρθωση) απαιτεί απο την Εταιρεία Αεροδρομίου να την αποκαταστήσει μέσα σε χρόνο που πρέπει να είναι εύλογος και θα καθορίζεται στην ειδοποίηση και ο οποίος στις περιπτώσεις των παραγράφων (β), (γ), (δ) (ε), (στ), (η) και (θ) δεν θα είναι μικρότερος των τριάντα (30) ημερών.

33.1.2. Εάν η Εταιρεία Αεροδρομίου διαφωνεί ότι υπήρξε αθέτηση της παρούσας Σύμβασης όπως αναφέρεται σε οποιαδήποτε ειδοποίηση που κοινοποιείται από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 33.1.1(γ) ή / και (η), η Εταιρεία Αεροδρομίου δύναται μέσα σε δύο μήνες μετά τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης να παραπέμψει την εν λόγω διαφορά σε διαιτησία σύμφωνα με το Άρθρο 44 (Επίλυση Διαφορών).

33.1.3. Εφόσον η σχετική περίπτωση δεν επιδέχεται επανόρθωση ή εάν παρ` όλον ότι επιδέχεται, δεν χωρεί τοιαύτη προ της λήξεως της σχετικής προθεσμίας που προσδιορίζεται στην ειδοποίηση και σε κάθε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο σκοπεύει να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, το Ελληνικό Δημόσιο θα γνωστοποιήσει στον Αντιπρόσωπο των Δανειστών την πρόθεσή του αυτή, ορίζοντας ρητώς ότι οι Δανειστές έχουν στη διάθεσή τους 60 ημέρες (ή τυχόν μεγαλύτερη προθεσμία που δυνατόν να ορίζεται στην γνωστοποίηση (α) για να εφαρμόσουν οποιαδήποτε Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης σύμφωνα με το Άρθρο 35.2 (Σύμβαση Μεταχείρισης Διαχείρισης), (β) για να ασκήσουν το δικαίωμά τους υποκατάστασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 34 (Υποκατάσταση και Ειδική Διαχείριση), (γ) για να θέσουν την Εταιρεία Αεροδρομίου υπό Ειδική Διαχείριση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 34.3. (Ειδική Διαχείριση) ή (δ) για να θέσουν σε ισχύ την εκχώρηση που αναφέρεται στο Άρθρο 35.1.4. (Εκχώρηση).

33.1.4. Εάν οι Δανειστές εφαρμόσουν κατά τα ανωτέρω οποιαδήποτε Σύμβαση Μεταβίβασης Διοίκησης ή τοιαύτη εκχώρηση τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο 35.1.4 (Εκχώρηση), το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ένεκα οποιασδήποτε παράβασης ή αθέτησης που υφίσταται κατά την ημέρα της τοιαύτης εφαρμογής, ή κατά την περίπτωση, την ημέρα που η εκχώρηση αυτή αποκτά ισχύ έως ότου οι Δανειστές διαθέτουν, ή κατά περίπτωση, ο Προτεινόμενος Εκδοχεύς έχει ή είχε στη διάθεσή του εύλογο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου θα μπορούσε να επανορθώσει την παράβαση ή αθέτηση (εάν είναι δεκτική επανόρθωσης).

33.1.5 Εάν οι Δανειστές θέσουν την Εταιρεία Αεροδρομίου υπό καθεστώς Ειδικής Διαχείρισηςσύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 34.3. (Ειδική Διαχείριση), θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του Άρθρου 34.3 (Ειδική Διαχείριση).

33.1.6. Εάν οι Δανειστές ασκήσουν το δικαίωμά τους υποκατάστασης σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στο Άρθρο 34 (Υποκατάσταση και Ειδική Διαχείριση), η παρούσα Σύμβαση δεν θα καταγγέλεται και θα εξακολουθεί να ισχύει μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Υποκατάστατου Νομικού Προσώπου.

33.1.7 Εάν οι δανειστές δεν θέσουν σε ισχύ οποιαδήποτε Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης, δεν ασκήσουν το δικαίωμά τους υποκατάστασης, δεν θέσουν την Εταιρεία Αεροδρομίου υπό Ειδική Διαχείριση, ή δεν ασκήσουν το δικαίωμά τους ή δεν θέσουν σε ισχύ την εκχώρηση που αναφέρεται στο Άρθρο 35.1.4 (Εκχώρηση), το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά τους υποκατάστασης σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 34 (Υποκατάσταση και Ειδική Διαχείριση), οπότε η παρούσα Σύμβαση δεν θα καταγγελθεί και θα εξακολουθήσει να ισχύει μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Υποκατάστατου Νομικού Προσώπου.

33.1.8 Εάν οι δανειστές δεν θέσουν σε ισχύ οποιαδήποτε Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης, δεν θέσουν την Εταιρεία Αεροδρομίου υπό Διαχείριση και δεν τεθεί σε ισχύ τοιαύτη εκχώρηση σύμφωνα με το Άρθρο 35.1.4. (Εκχώρηση) και ούτε το Ελληνικό Δημόσιο ούτε οι Δανειστές ασκήσουν το δικαίωμά τους υποκατάστασης, το Ελληνικό Δημόσιο θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση.

33.1.9 Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση παρά μόνο σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 33.1 (Παράβαση της Εταιρείας Αεροδρομίου) ή όπως άλλως ειδικώς προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση. Οποιαδήποτε παράβαση από το Ελληνικό Δημόσιο της υποχρέωσής του αυτής θα παρέχει στην Εταιρεία Αεροδρομίου δικαίωμ αποζημίωσης σύμωνα με την παράγραφο 33.2.2 (Παράβαση του Ελληνικού Δημοσίου).

33.1.10 Η ειδοποίηση που αναφέρεται στο Άρθρο 33.1.1 (γ) ή / και (θ) δεν θα παράγει αποτέλεσμα έως (i) την ημέρα μετά την έγγραφη παραίτηση της Εταιρείας Αεροδρομίου από το δικαίωμά της να προσφύγει σε διαιτησία σε σχέση με την ειδοποίηση αυτή, (ii) την εκπνοή της παραπάνω αναφερθείσης δίμηνης προθεσμίας χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε προσφυγή στη διαιτησία ή (iii) την ημερομηνία που συμπίπτει με την πάροδο ενός μηνός από της εκδόσεως διαιτητικής απόφασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

33.2 Παράβαση του Ελληνικού Δημοσίου:

33.2.1. Η Εταιρεία Αεροδρομίου δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση εάν οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται κατά την παρούσα Σύμβαση από το Ελληνικό Δημόσιο δεν καταβληθεί εντός είκοσι μια ημερών από σχετική αίτηση της Εταιρείας Αεροδρομίου ή για λογαριασμό της ή εάν το Ελληνικό Δημόσιο αθετεί τις υποχρεώσεις του σε βαθμό που καθιστά πρακτικά αδύνατη την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ή επηρεάζει την εκπλήρωση της παρούσας Σύμβασης σε έκταση και για χρονική περίοδο που ασκεί θεμελιώδη επίδραση στα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Αεροδρομίου και δεν έχει, αν επιδέχεται επανόρθωση, επανορθώσει την παράβαση αυτή μετά από ειδοποίηση της Εταιρείας Αεροδρομίου που παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο προθεσμία (που πρέπει να είναι εύλογη και να καθορίζεται στην ειδοποίηση) μέσα στην οποία θα πρέπει να επανορθώσει την παράβαση.

33.2.2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας καταγγελίας, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην Εταιρεία Αεροδρομίου:

(α) Ποσό που θα επιτρέψει στην Εταιρεία Αεροδρομίου [αφού ληφθούν υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας Αεροδρομίου που δεν θα επιστραφούν στο Ελληνικό Δημόσιο, ή για τα οποία η Εταιρεία Αεροδρομίου πρόκειται να λάβει αποζημίωση, πάντοτε σύμφωνα με το Άρθρο 33.4. (Συνέπειες Καταγγελίας)] να εξοφλήσει όλες τις οφειλές της (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικώς του Καθορισμένου Χρέους) και όλες τις άλλες υποχρεώσεις της περιλαμβανομένων ενδεχομένων ή μελλοντικών υποχρεώσεων που υπάρχουν κατά την καταγγελία ή προκύπτουν από αυτή και να ανακτήσει ή εξαγοράσει το σύνολο του μετοχικού της Κεφαλαίου.

(β) ποσό ίσο προς (i) το δεκαπέντε τοις εκατό ετησίως ανατοκιζόμενο ετησίως από την Ημερομηνία Εναρξης μέχρι την ημερομηνία της εν λόγω καταγγελίας επί του εκάστοτε Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων αφαιρουμένων (ii) οποιωνδήποτε ποσών που διανέμονται στους μετόχους κατά την περίοδο αυτή ή που είναι διαθέσιμα κατά την καταγγελία για τέτοια διανομή, και

(γ) τέτοιες τυχόν περαιτέρω αποζημιώσεις που μπορεί να προσδιορισθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 44 (Επίλυση διαφορών) υπό τον όρο ότι, αν η διαφορά παραπεμφθεί σε διαιτησία, θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες διαδικασίες:

(i) Το αργότερο δεκατέσσερις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας ημερομηνία, το Ελληνικό Δημόσιο και η Εταιρεία Αεροδρομίου θα υποβάλουν στη Γραμματεία του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου ένα φάκελλο σφραγισμένο σε βουλοκέρι που θα περιέχει τον αριθμό (σε ECU) που εκάτερο των ως άνω μερών επιθυμεί να είναι ο αριθμός που θα ορίσει ο διαιτητής σαν έκβαση της διαφοράς (ο “Προτεινόμενος Αριθμός”).Ούτε το Ελληνικό Δημόσιο ούτε η Εταιρεία Αεροδρομίου μπορούν να γνωστοποιήσουν το περιεχόμενο του σφραγισμένου φακέλλου τους προς οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο, εκτός από τους συμβούλους τους.

(ii) Η Γραμματεία του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου θα κρατεί κάθε σφραγισμένο φάκελλο κλειδωμένο σε ασφαλές μέρος, μέχρις ότου η διαιτησία καθορίσει (σε ECU) αριθμό για την έκβαση της Διαφοράς (ο “Καθορισμένος Αριθμός”). Ο διαιτητής θα καταστήσει γνωστό τον Καθορισμένο Αριθμό στο Ελληνικό Δημόσιο και στην Εταιρεία Αεροδρομίου. Μετά από την αποκάλυψη αυτή, αλλά όχι ενωρίτερα, κάθε σφραγισμένος φάκελλος θα ανοιχθεί από τον διαιτητή ή σύμφωνα με τις οδηγίες του.

(iii) Ο Προτεινόμενος Αριθμός που είναι αριθμητικά ο πλησιέστερος στον Καθορισμένο Αριθμό, μετά από στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο (και προς τα κάτω σε περίπτωση ημίσεος), θα αποτελεί την οριστική διαιτητική απόφαση και θα αντιμετωπίζεται ως τοιαύτη για τους σκοπούς του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου και για οποιαδήποτε και όλες τις μεταγενέστερες διαδικασίες, οπουδήποτε τυχόν λάβουν χώρα και

(δ) για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 33.2.2, η έννοια “Κεφάλαιο” σε οποιαδήποτε περίπτωση σημαίνει:

(i) το σύνολο κατά τον χρόνο αυτό:

(1) του ποσού που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε σαν καταβεβλημένο ποσό επί του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Αεροδρομίου.

(2) του ενοποιημένου κεφαλαίου και των αποθεματικών κερδών της Εταιρείας Αεροδρομίου και των ενοποιημένων θυγατρικών της, (εξαιρουμένων αποθεματικών που αφορούν τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαικής Κοινότητος [ή ποσών που διατέθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 22.3 (Επιδοτήσεις Ευρωπαικών Κοινοτήτων)] και ποσών που εισπράχθηκαν από το Ταμείο Ανάπτυξης του Αεροδρομίου Σπάτων [ή ποσών που κατεβλήθησαν στην Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το Άρθρο 26.2.3 (Χρήση Εσόδων Ταμείου Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων)] πριν από την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου, και

(3) του οποιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου των ενοποιημένων λογαριασμών κερδών και ζημιών της Εταιρείας Αεροδρομίου και των ενοποιημένων θυγατρικών της, μείον

(ii) το σύνολο κατά τον χρόνο αυτό:

(1) οποιουδήποτε χρεωστικού υπολοίπου, επί των ενοποιημένων λογαριασμών κερδών και ζημιών της Εταιρείας Αεροδρομίου και των ενοποιημένων θυγατρικών της και

(2) οποιωνδήποτε αποθεματικών που προέρχονται από συμφέροντα μετόχων της μειοψηφίας σε οποιαδήποτε από τις ενοποιημένες θυγατρικές της Εταιρείας Αεροδρομίου.

33.2.3 (α) Οποτεδήποτε μετά την καταγγελία σύμφωνα με το Άρθρο 33.2.1, η Εταιρεία Αεροδρομίου μπορεί να απαιτήσει την πληρωμή των ποσών που αναφέρονται στο Άρθρο 33.2.2(α) και (β).

(β) Κάθε τέτοια απαίτηση:

(i) θα καθορίζει τη βάση και τον υπολογισμό της απαίτησης με εύλογες λεπτομέρειες,

(ii) θα υπολογίζεται και θα πληρώνεται στο νόμισμα ή τα νομίσματα, στα οποία πρόκειται να πληρωθούν από την Εταιρεία Αεροδρομίου τα σχετικά χρέη, υποχρεώσεις ή οφειλές ή κεφάλαιο, και

(iii) για τους σκοπούς καθορισμού των ποσών που είναι διαθέσιμα προς διανομή στους Μετόχους θα βασίζεται σε ελεγμένους λογαρισμούς (που καταρτίζονται) σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας Σύμβασης και του Καταστατικού και σε βάση σύμφωνη με εκείνη που έγινε αποδεκτή για την κατάρτιση των ελεγμένων λογαριασμών της Εταιρείας Αεροδρομίου για τις δύο προηγούμενες κατά τον χρόνο από οικονομικές περιόδους) κατά την ημερομηνία της καταγγελίας, που θα καταρτισθούν από τους Ελεγκτές εντός ενενήντα ημερών από της ημερομηνίας καταγγελίας.

(γ) Το Ελληνικό Δημόσιο, εκτός εάν διαφωνεί σχετικά με την εγκυρότητα της απαίτησης ή το ποσό της, θα πληρώσει το απαιτούμενο κατ` αυτό τον τρόπο ποσό (ή ποσά) εντός επτά ημερών από της τοιαύτης απαιτήσεως.

(δ) Εάν το Ελληνικό Δημόσιο αμφισβητεί την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης και το Ελληνικό Δημόσιο και η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν είναι σε θέση να επιλύσουν τη διαφορά τους μέσα σε επτά ημέρες από την υποβολή της απαιτήσεως, τότε είτε το Ελληνικό Δημόσιο είτε η Εταιρεία Αεροδρομίου δύνανται να φέρουν τη διαφορά προς επίλυση σύμφωνα με το Άρθρο 44 (Επίλυση Διαφορών).

(ε) Αν το Ελληνικό Δημόσιο αμφισβητεί το ποσό (και όχι την εγκυρότητα) οποιασδήποτε τέτοιας απαιτήσεως και το Ελληνικό Δημόσιο και τη Εταιρεία Αεροδρομίου δεν είναι σε θέση να επιλύσουν τη διαφορά αυτή μέσα σε επτά ημέρες από την υποβολή της απαιτήσεως, τότε είτε το Ελληνικό Δημόσιο είτε η Εταιρεία Αεροδρομίου δύνανται να φέρουν τη διαφορά προς επίλυση σύμφωνα με το Άρθρο 44 (Επίλυση Διαφορών) υπό τον όρο στην περίπτωση αυτή, ότι αν οποτεδήποτε η Εταιρεία Αεροδρομίου βεβαιώνει το Ελληνικό Δημόσιο ότι απαιτεί το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος τοιούτου υπό αμφισβήτηση ποσού για να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό εξ` αυτού που κατέστη ληξιπρόθεσμο (εκτός της περιπτώσεως διανομής ή επιστροφής κεφαλαίου στους Μετόχους), τότε το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει αμέσως στην Εταιρεία Αεροδρομίου το ποσό για το οποίο έχει δοθεί τέτοια βεβαίωση.

(στ) Με την επίλυση οποιασδήποτε τέτοιας διαφοράς που αναφέρεται στο Άρθρο 33.2.3(δ) ή (ε):

(i)το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει αμέσως στην Εταιρεία Αεροδρομίου οποιαδήποτε τέτοια ποσά τα οποία διαπιστώθηκε ότι οφείλονται στη Εταιρεία Αεροδρομίου και παραμένουν απλήρωτα και τον τόκο επ` αυτών με το ενδεδειγμένο εμπορικό επιτόκιο του σχετικού νομίσματος από την ημερομηνία της πρώτης απαιτήσεως μέχρι την ημερομηνία πληρωμής, και

(ii) η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλει αμέσως στο Ελληνικό Δημόσιο οποιοδήποτε ποσό ή μέρος αυτού που πληρώθηκε σ`αυτήν σύμφωνα με τη βεβαίωση που αναφέρεται στο Άρθρο 33.2.3 (ε) για το οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν πληρωτέο από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς επίσης και τους τόκους επ` αυτού με το ενδεδειγμένο εμπορικό επιτόκιο για το αντίστοιχο νόμισμα από την ημερομηνία που το ποσό αυτό ή μέρος αυτού καταβλήθηκε σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση μέχρι της επιστροφής του στο Ελληνικό Δημόσιο.

33.2.4 Για τους σκοπούς του Άρθρου 32.2.2(α) η Εταιρεία Αεροδρομίου θα έχει το δικαίωμα:

(α) να εγείρει απαίτηση για οποιοδήποτε ποσό που είναι πληρωτέο ή οφείλεται από αυτό,

(β) να ρυθμίζει ή συμβιβάζει οποιεσδήποτε αξιώσεις εγέρθηκαν ή επαπειλούνται εναντίον της, και

(γ) να εγείρει απαίτηση για το ποσό εκείνο που εύλογα θεωρεί αναγκαίο για την επαρκή πρόβλεψη οποιωνδήποτε ενδεχομένων ή μελλοντικών οφειλών.

33.3. Εκπνοή Συμβατικής Περιόδου: Η παρούσα Σύμβαση θα λήγει αυτομάτως με την εκπνοή της Συμβατικής Περιόδου.

33.4. Συνέπειες Καταγγελίας:

33.4.1 Λήξη ή καταγγελία της παρούσας Σύμβασης θα λαμβάνει χώραν επιφυλασσομένων όλων των κατά τον χρόνον αυτόν υπαρχόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ή και της Εταιρείας Αεροδρομίου (ή που μπορεί μεταγενέστερα να δημιουργηθούν σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη προ της εν λόγω λήξεως ή καταγγελίας) και επιφυλασσομένων των διατάξεων εκείνων που ρητώς προβλέπουν συνεχείς υποχρεώσεις ή οι οποίες απαιτούνται για να ενεργοποιηθεί η τοιαύτη λήξη ή καταγγελία ή οι συνέπειες της τοιαύτης λήξεως ή καταγγελίας.

33.4.2 Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 33.4.7, κατά τη λήξη ή καταγγελία της παρούσας Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, και επιφυλασσομένων των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων της Εταιρείας Αεροδρομίου προς αποζημίωση:

(α) Η Επικαρπία θα αποσβεσθεί αυτομάτως και δεν θα παράγει αποτελέσματα, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 7.2.4. (Επικαρπία),

(β) Το συμφέρον της Εταιρείας Αεροδρομίου:

(i) σε όλη την κινητή περιουσία, αποθέματα υλικά, οχήματα και ανταλλακτικά που το Ελληνικό Δημόσιο απαιτεί για τη μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, ολοκλήρωση, συντήρηση, διοίκηση, λειτουργία ή / και ανάπτυξη του Αεροδρομίου θα μεταβιβασθεί στο Ελληνικό Δημόσιο, υπό την επιφύλαξη οποιουδήποτε Βάρους Εξασφάλισης ή άλλων υποχρεώσεων συνδεδεμένων με αυτό και το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην Εταιρεία Αεροδρομίου εύλογη αποζημίωση σχετικά με αυτό,

(ii) στα δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με οποιαδήποτε σύμβαση και λοιπές ρυθμίσεις, που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρομίου και οποιουδήποτε Κατόχου Δικαιώματος Αεροδρομίου, (λαμβάνοντας υπόψη την ανάληψη από το Ελληνικό, Δημόσιο των υποχρεώσεων σύμφωνα με τις συμβάσεις και λοιπές ρυθμίσεις) θα περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς πληρωμή και ελεύθερα από κάθε Βάρος / Εξασφάλιση (εκτός από τα σχετικά Καθορισμένα Δικαιώματα Εξασφάλισης),

(iii) στα δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με όλες τις άλλες συμβάσεις και ρυθμίσεις, περιουσιακά στοιχεία, κυριότητα και δικαιώματα που το Ελληνικό Δημόσιο απαιτεί για τη μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, ολοκλήρωση, συντήρηση, διεύθυνση, λειτουργία ή / και ανάπτυξη του Αεροδρομίου (λαμβάνοντας υπόψη την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο των υποχρεώσεων κατά τις συμβάσεις, ρυθμίσεις, περιουσιακά στοιχεία, κυριότητα και δικαιώματα ή σύμφωνα με αυτά) θα περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς πληρωμή και ελεύθερο από κάθε Βάρος / Εξασφάλιση ή

(iv) σε οποιοδήποτε Πρόσωπο που έχει κάποιο έννομο συμφέρον σε οτιδήποτε από τα αναφερόμενα στο Άρθρο 33.4.2(β) (i) έως (iii) θα περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο χωρίς πληρωμή, αλλά με τα Βάρη / Εξασφαλίσεις ή οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις επ` αυτού.

(γ) η Εταιρεία Αεροδρομίου θα παραδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της, που σχετίζονται με όλα και οποιαδήποτε από τα παραπάνω θέματα του Άρθρου 33.4.2(β) (i) έως (iv) και δεν θα κρατήσει αντίγραφά τους.

33.4.3. Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα εξασφαλίσει ότι όλη η ιδιοκτησία, τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα ή τα άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο Άρθρο 33.4.2, τα οποία περιέρχονται ή μεταβιβάζονται στο Ελληνικό Δημόσιο, θα είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και καλώς συντηρημένα και ότι το Αεροδρόμιο μεταβιβάζεται στο Ελληνικό Δημόσιο σαν λειτουργούσα επιχείρηση σε καλή κατάσταση λειτουργίας, αλλά η προϋπόθεση αυτή θα θεωρείται ότι πληρούται εφόσον η Εταιρεία Αεροδρομίου κατά τον κρίσιμο χρόνο έχει συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Άρθρο 16.2. (Συντήρηση του Αεροδρομίου). Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια των τελευταίων 5 ετών της Συμβατικής Περιόδου, να απαιτήσει από την Εταιρεία Αεροδρομίου να του παράσχει την πρόσφορη οικονομικής φύσεως ασφάλεια σε σχέση με την παραπάνω υποχρέωση.

33.4.4 Με τη λήξη ή καταγγελία της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν θα έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιεσδήποτε Προσθήκες Επικαρπίας και κατ` ακολουθία δεν θα εφαρμόζεται το Άρθρο 1157 του Αστικού Κώδικα.

33.4.5 Με την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 33.1. (Παράβαση της Εταιρείας Αεροδρομίου), η Εταιρεία Αεροδρομίου θα εξασφαλίσει, με δικές της δαπάνες, ότι όλες οι Εργασίες και κατασκευές στο Ακίνητο είναι ασφαλείς και επαρκώς προστατευμένες από ζημίες προκαλούμενες από τα στοιχεία της φύσεως. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να καθορίσει τις περιόδους μέσα στις οποίες και τους όρους υπό τους οποίους οι εργασίες αυτές θα διεξαχθούν.

33.4.6 Στην περίπτωση που η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά το παρόν Άρθρο 33.4. (Συνέπειες Καταγγελίας), το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να προβεί στις σχετικές ενέργειες ή να συνεχίσει τις σχετικές εργασίες και να ανακτήσει τις σχετικές δαπάνες από την Εταιρεία Αεροδρομίου.

33.4.7 Με τη λήξη ή την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης για οποιαδήποτε αιτία, το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα υποχρεούται να ολοκληρώσει την κατασκευή του Αεροδρομίου, ή να το θέσει σε λειτουργία. Εάν, μετά την παραπάνω λήξη ή καταγγελία, το Ελληνικό Δημόσιο αποφασίσει να μη ολοκληρώσει την κατασκευή του Αεροδρομίου ή να μη το θέσει σε λειτουργία και εντός ευλόγου περιόδου δεν το πράξει, το ανωτέρω Άρθρο 33.4.2 (β) και (γ) δεν θα τύχει εφαρμογής και το συμφέροων της Εταιρείας Αεροδρομίου στα διάφορα περιουσιακά στοιχεία, ιδιοκτησία, δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 33.4.2 (β) δεν θα περιέλθουν ή μεταβιβασθούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

33.4.8 Παρά τη διάταξη του Άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα, το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα ενέχεται για οποιεσδήποτε ευθύνες, οφειλές, κεφάλαιο ή άλλες υποχρεώσεις της Εταιρείας Αεροδρομίου σε σχέση με τη λειτουργία ή διαχείριση του Αεροδρομίου ή άλλως λόγω ή συνεπεία της περιέλευσης ή της μεταβίβασης των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 33.4.2 στο Ελληνικό Δημόσιο ή άλλως.

________________________________________ Άρθρο 34

ΆΡΘΡΟ 34

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

34.1 Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο: Οποτεδήποτε απαιτηθεί, το Ελληνικό Δημόσιο ή, κατά περίπτωση, οι Δανειστές θα ιδρύσουν, για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου 34 (Υποκατάσταση και Ειδική Διαχείριση), μια Εταιρεία σαν Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο η οποία θα ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, ή κατά περίπτωση, στους Δανειστές (και στην περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας εξουσιοδοτείται να προβεί στις αναγκαίες για αυτό ενέργειες). Επιφυλασσομένων του Άρθρου 34.2.3 (ζ) (Γενικά) και του Άρθρου 34.2.4 (Μεταβίβαση) το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο θα παραμείνει στην πλήρη κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου ή, κατά περίπτωση, των Δανειστών.

34.2 Υποκατάσταση:

34.2.1 Από τους Δανειστές: Μετά από έγγραφη αίτηση του Αντιπροσώπου των Δανειστών:

(α) Μέσα σε προθεσμία 60 ημερών (i) από την επιτάχυνση πληρωμής οποιουδήποτε Καθορισμένου Χρέους μετά από δήλωση οποιουδήποτε από τους Δανειστές για την επέλευση γεγονότος υπερημερίας ως προς αυτό ή (ii) από τη δοθείσα από το Ελληνικό Δημόσιο ειδοποίηση στον Αντιπρόσωπο των Δανειστών, κατά το Άρθρο 33.1.3. (Παράβαση της Εταιρείας Αεροδρομίου), ή

(β) Οποτεδήποτε η Εταιρεία Αεροδρομίου βρίσκεται υπό Ειδική Διαχείριση

θα υποκαθίσταται η Εταιρεία Αεροδρομίου είτε από το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο που θα ιδρυθεί από το Ελληνικό Δημόσιο είτε από το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο που θα ιδρυθεί από τους Δανειστές, (εάν το ζητήσει ο Αντιπρόσωπος των Δανειστών και το Ελληνικό Δημόσιο είναι ευλόγως ικανοποιημένο ότι το εν λόγω Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο θα διαθέτει την οικονομική και τεχνική ικανότητα και εμπειρία για να ασκήσει και να εκπληρώσει τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του κατά την παρούσα Σύμβαση, σκοπό για τον οποίο ο Αντιπρόσωπος των Δανειστών θα παράσχει στο Ελληνικό Δημόσιο όλες τις σχετικές πληροφορίες).

34.2.2 Από το Ελληνικό Δημόσιο: Εάν το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση και εάν οι Δανειστές δεν εκτελούν τη Σύμβαση Μεταβίβασης της Διαχειρίσεως, δεν θέτουν την Εταιρεία Αεροδρομίου υπό Ειδική Διαχείριση και δεν υλοποιούν την εκχώρηση που αναφέρεται στο Άρθρο 35.1.4. (Εκχώρηση), σε κάθε περίπτωση σύμφωνα και εντός της προθεσμίας που ορίζεται με το Άρθρο 33.1.3. (Παράβαση Εταιρείας Αεροδρομίου) και δεν ασκούν και το δικαίωμά τους υποκατάστασης, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται, με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία Αεροδρομίου και τον Αντιπρόσωπο Δανειστών, να υποκαταστήσει την Εταιρεία Αεροδρομίου με το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο που ιδρύθηκε από αυτό (το Ελληνικό Δημόσιο).

34.2.3. Γενικά:

(α) Από την ημερομηνία της υποκατάστασης, το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο θα απολαύει όλων των δικαιωμάτων και θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Αεροδρομίου κατά την παρούσα Σύμβαση σαν να ήταν η Εταιρεία Αεροδρομίου, και όλες οι παραπομπές στην παρούσα Σύμβαση στην “Εταιρεία Αεροδρομίου” θα θεωρούνται ότι αφορούν το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο.

(β) Σε περίπτωση τέτοιας υποκατάστασης [λαμβάνοντας υπόψη την ανάληψη κατά την παρούσα Σύμβαση από το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας Αεροδρομίου, της Επικαρπίας και όλων των συμβάσεων, διακανονισμών, περιουσιακών στοιχείων, ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων που αναφέρονται στο Άρθρο 34.2.3(β) (iii) και (iv)] και εφόσον το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο συνεχίζει να είναι η Εταιρεία Αεροδρομίου, τα συμφέροντα της Εταιρείας Αεροδρομίου:

(i) στην άσκηση της Επικαρπίας (και των Προσθηκών Επικαρπίας) θα περιέρχονται στο Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο χωρίς αντάλλαγμα και ελεύθερα από κάθε Βάρος / Εξασφάλιση ή άλλες υποχρεώσεις εκτός από οποιαδήποτε Βάρη / Εξασφαλίσεις η σύσταση των οποίων επιτρέπεται κατά το Άρθρο 35. (Εκχώρηση και εξασφάλιση).

(ii) σε όλη την κινητή περιουσία, τις άδειες που χορηγήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 9.1. (Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου), σε όλα τα αποθέματα, υλικά, οχήματα και ανταλλακτικά που το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο χρειάζεται για τη μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, ολοκλήρωση, συντήρηση, διοίκηση, λειτουργία ή / και ανάπτυξη του Αεροδρομίου θα περιέρχονται στο Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο, χωρίς πληρωμή αλλ` επιφυλασσομένων οποιουδήποτε Βάρους / Εξασφαλίσεως ή λοιπών υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτά.

(iii) στα δικαιώματα και υποχρώσεις που απορρέουν από κάθε σύμβαση και λοιπές ρυθμίσεις που συνήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρομίου και οποιουδήποτε Κατόχου Δικαιώματος Αεροδρομίου θα περιέρχονται (έχοντας υπόψη την ανάληψη από το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο των υποχρεώσεων κατά τις συμβάσεις και άλλες ρυθμίσεις ή σύμφωνα με αυτές) στο Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο, χωρίς πληρωμή και ελεύθερα από κάθε Βάρος / Εξασφάλιση η σύσταση του οποίου επιτρέπεται κατά το Άρθρο 35. (Εκχώρηση και Εξασφάλιση) και οποιαδήποτε σχετικά Εξειδικευμένα Δικαιώματα Εξασφάλισης),

(iv) στα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες συμβάσεις και ρυθμίσεις, περιουσιακά στοιχεία, ιδιοκτησία και δικαιώματα που το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο χρειάζεται για τη μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, ολοκλήρωση, συντήρηση, διοίκηση, λειτουργία ή / και ανάπτυξη του Αεροδρομίου, θα περιέρχονται (έχοντας υπόψη την ανάληψη από το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο των υποχρεώσεων κατά τις συμβάσεις, ρυθμίσεις, περιουσιακά στοιχεία, ιδιοκτησία και δικαιώματα ή σύμφωνα με αυτά) στο Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο, χωρίς πληρωμή και ελεύθερα από κάθε Βάρος / Εξασφάλιση εκτός από οποιοδήποτε Βάρος / Εξασφάλιση του οποίου η σύσταση επιτρέπεται κατά το Άρθρο 35. (Εκχώρηση και Εξασφάλιση), και

(v) σε οποιοδήποτε Πρόσωπο που έχει συμφέρον σε οτιδήποτε από τα αναφερόμενα στο άρθρο 34.2.3.(β) (i) έως (iv), θα περιέρχονται στο Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο χωρίς πληρωμή αλλά επιφυλασσομένου οποιουδήποτε Βάρους / Εξασφάλισης επ` αυτών ή λοιπών υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτά.

(γ) Επιφυλασσομένου του Άρθρου 34.2.3 (α) και (β) από την ημερομηνία της υποκατάστασης, το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο, μετά από αίτηση του Αντιπροσώπου των Δανειστών, θα έχει αποκτήσει ανανεωμένα όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρείας Αεροδρομίου σύμφωνα με όλο το Καθορισμένο Χρέος (σαν να μην υπήρξε οποιαδήποτε επιτάχυνση αυτού ή σύμφωνα με αυτό και να μην είχε προκύψει υποχρέωση προπληρωμής που δεν εκπληρώθηκε) περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Βάρους / Εξασφαλίσεως ή σύσταση του οποίου επιτρέπεται κατά το Άρθρο 35. (Εκχώρηση και Εξασφάλιση) σε σχέση με αυτά.

(δ) Παρά τις διατάξεις του Άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα, το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο (εκτός αν ρητά προβλέπεται άλλως κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή) δεν θα ενέχεται για οποιεσδήποτε ευθύνες, οφειλές ή άλλες υποχρεώσεις της Εταιρείας Αεροδρομίου σε σχέση με τη λειτουργία ή τη διοίκηση του Αεροδρομίου ή άλλως λόγω ή συνεπεία της περιέλευσης ή και της μεταβίβασης των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 34.2.3 (β), στο Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο ή άλλως.

(ε) Από την ημερομηνία της υποκατάστασης, αλλ` επιφυλασσομένου του Άρθρου 34.2.4. (Μεταβίβαση), οι ακόλουθες διατάξεις θα τυγχάνουν εφαρμογής στο Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο και θα είναι κατά την Ελληνική νομοθεσία δεσμευτικές για όλα τα Πρόσωπα:

(i) δεν δύναται να ληφθεί καμμία (εταιρική) απόφαση ή να εκδοθεί (δικαστική) διαταγή για τη λύση, την εκκαθάριση ή τη διάλυση του Υποκατάστατου Νομικού Προσώπου.

(ii) εκτός αν προβλέπεται από οποιαδήποτε Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης ουδείς εκκαθαριστής, διαχειριστής, Σύνδικος ή ανάλογο Πρόσωπο δύναται να διορισθεί σε σχέση με το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο ή με οποιαδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία του ούτε δύναται οποιοδήποτε τέτοιο Πρόσωπο που έχει προηγουμένως διορισθεί να παραμείνει στη θέση του ή να ασκεί οποιαδήποτε εξουσία σε σχέση με το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο ή/ και οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή έσοδά του,

(iii) δεν μπορούν να ληφθούν μέτρα χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Υποκατάστατου Νομικού Προσώπου για την εκτέλεση οποιουδήποτε Βάρους / Εξασφάλισης, [πλην οποιουδήποτε Βάρους / Εξασφάλισης, η σύσταση του οποίου επιτρέπεται κατά το Άρθρο 35. (Εκχώρηση και Εξασφάλιση, υπέρ των Δανειστών] επί των περιουσιακών στοιχείων ή των εσόδων του Υποκατάστατου Νομικού Προσώπου,

(iv) εκτός από την εκτέλεση οποιουδήποτε Βάρους / Εξασφάλιση του οποίου η σύσταση επιτρέπεται κατά το Άρθρο 35. (Εκχώρηση και Εξασφάλιση) υπέρ των Δανειστών, ουδεμία προσφυγή στη δικαιοσύνη, εκτέλεση ή άλλη νομική διαδικασία δύναται να αρχίσει ή να συνεχισθεί και ουδεμία κατάσχεση δύναται να επιβληθεί κατά του Υποκατάστατου Νομικού Προσώπου ή οποιουδήποτε από τα περιουσιακά του στοιχεία ή τα εισοδήματά του.

(στ) Από την ημερομηνία της υποκατάστασης, αλλ` υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 34.2.4. (Μεταβίβαση):

(i) Το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο πάντοτε:

(αα) θα διατηρεί την εταιρική του υπόσταση,

(ββ) εκτός εάν ο Αντιπρόσωπος των Δανειστών άλλως συμφωνεί, θα εξασφαλίσει ότι τα μέλη και δικαιώματα που εισπράττονται στο Αεροδρόμιο (είτε είναι Τέλη Αεροδρομίου είτε άλλα) δεν θα είναι κατώτερα από εκείνα που επεβάλλοντο από την Εταιρεία Αεροδρομίου αμέσως πριν από την υποκατάσταση.

(ii) Το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Αντιπροσώπου των Δανειστών:

(αα) δεν θα συστήσει ή δεν θα επιτρέψει να υφίσταται οποιοδήποτε Βάρος / Εξασφάλιση επί των περιουσιακών του στοιχείων ή εσόδων του εκτός από οποιοδήποτε Βάρος / Εξασφάλιση που ανέλαβε το ίδιο κατά την υποκατάσταση και που είχε συσταθεί από την Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το Άρθρο 35. (Εκχώρηση και Εξασφάλιση) και εκτός του δυναμένου να συσταθεί κατά το Άρθρο 35 (Εκχώρηση και εξασφάλιση) κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών,

(ββ) δεν θα αναλάβει οποιαδήποτε οφειλή για δανεισθέντα χρήματα εκτός (i) Καθορισμένου Χρέους, (ii) οποιασδήποτε οφειλής που ανέλαβε και που αρχικά εβάρυνε την Εταιρεία Αεροδρομίου, (iii) των σχετιζομένων με Απαιτούμενη Επέκταση ή άλλως σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κατά το μέτρο που η οφειλή αυτή δεν αποτελεί Καθορισμένο Χρέος ή (IV) δανεισθέντων κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών,

(γγ) δεν θα συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα (ή μέσω Συγγενούς Νομικού Προσώπου ή κατ` άλλο τρόπο) σε οποιαδήποτε επιχείρηση εκτός αυτών που επιτρέπονται κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή,

(δδ) δεν θα τροποποιήσει ή συμφωνήσει σε τροποποίηση ή δεν θα καταγγείλει ή συμφωνήσει στην καταγγελία της παρούσας Σύμβασης,

(εε) δεν θα συμφωνήσει στην καταγγελία, τροποποίηση ή παραίτηση από οποιαδήποτε σύμβαση ή άδεια εάν η εν λόγω καταγγελία, τροποποίηση ή παραίτηση θα ηδύνατο εύλογα να θεωρηθεί ότι θα επηρεάσει δυσμενώς το Εργο,

(ζζ) δεν θα συνάψει οποιαδήποτε δάνεια, παράσχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις ή χορηγήσει οποιαδήποτε πίστωση εκτός κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών,

(ηη) δεν θα πληρώσει, δημιουργήσει ή αναγγείλει οποιαδήποτε μερίσματα ή άλλες παροχές προς το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιοδήποτε Συγγενές Νομικό Πρόσωπο αυτού, εκτός της περιπτώσεως νέας έκδοσης μετοχών, ομολόγων ή άλλων τίτλων εκδιδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή το εν λόγω Συγγενές Πρόσωπο, σύμφωνα με το Άρθρο 34.2.3 (ζ),

(θθ) δεν θα πωλήσει, εκμισθώσει, μισθώσει, εκχωρήσει ή άλλως διαθέσει οποιαδήποτε από τα περιουσιακά του στοιχεία, εκτός απόδιάθεση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών,

(ιι) δεν θα αποκτήσει οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία εκτός όσων αποκτήσει με αντικειμενικά ίσους εμπορικούς όρους για τους σκοπούς του Εργου,

(κκ) δεν θα συστήσει ή αποκτήσει (εκτός λόγω της υποκατάστασης) οποιαδήποτε Συγγενή Νομικά Πρόσωπα ή

(λλ) δεν θα μεταβάλει τα δικαιώματα που ανήκουν σε οποιεσδήποτε από τις μετοχές του.

(iii) το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο δεν θα καταβάλει, δημιουργήσει ή αναγγείλει οποιαδήποτε μερίσματα ή άλλες παροχές στον Αντιπρόσωπο των Δανειστών ή οποιοδήποτε από τους Δανειστές ή οποιαδήποτε Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτών, εκτός αν πρόκειται για έκδοση νέων μετοχών, ομολογιών ή άλλων τίτλων εκδιδομένων προς οποιονδήποτε από αυτούς σύμφωνα με το Άρθρο 34.2.3(ζ).

(ζ) Επιφυλασσομένου του Άρθρου 34.2.4. (Μεταβίβαση) και των διατάξεων των Αρθρων 2.8. (Ανώτατο Οριο Κατοχής Μετοχών με Ψήφο) και 37. (Συμπεριφορά Μετόχων πριν από την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο), καθ` οιανδήποτε τοιαύτη υποκατάσταση, μετά από αυτή ή σε σχέση με αυτή, το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο δύναται να εκδώσει οποιεσδήποτε μετοχές, ομολογίες ή άλλους τίτλους έναντι μετρητών ή άλλων ανταλλαγμάτων και οι εν λόγω μετοχές, ομολογίες ή άλλοι τίτλοι δύνανται να εκδοθούν με όρους που προβλέπουν ότι θα είναι εξαγοράσιμοι (κατά την κρίση του Υποκατάστατου Νομικού Προσώπου ή του κατόχου) (κομιστού), μετατρέψιμοι σε οποιεσδήποτε άλλες μετοχές, τίτλους ή ομολογίες του Υποκατάστατου Νομικού Προσώπου ή της Εταιρείας Αεροδρομίου ή με οποιουσδήποτε άλλους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Υποκατάστατου Νομικού Προσώπου και των κατόχων (κομιστών) τους ή των προτιθέμων κατόχων (κομιστών) τους. Επιφυλασσομένου του Άρθρου 34.2.4. (Μεταβίβαση), το Ελληνικό Δημόσιο θα δικαιούται συμμετοχής σε οποιαδήποτε τέτοια έκδοση, και, εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας ενδεχόμενοι επενδυτές, θα δικαιούται συμμετοχής μέχρι του ποσοστού των Μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας Αεροδρομίου που είχε το Ελληνικό Δημόσιο (και τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού) αμέσως πριν από την υποκατάσταση.

(η) Επιφυλασσομένου του Άρθρου 34.2.4. (Μεταβίβαση), εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της περιόδου που το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο έχει αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Αεροδρομίου κατά την παρούσα Σύμβαση, (i) υπάρχει επιτάχυνση πληρωμών οποιουδήποτε Καθορισμένου Χρέους μετά από δήλωση οποιουδήποτε από τους Δανειστές γεγονός υπερημερίας σύμφωνα με αυτό, ή (ii) το Ελληνικό Δημόσιο ειδοποιεί τον Αντιπρόσωπο των Δανειστών σύμφωνα με το Άρθρο 33.1.3. (Παράβαση της Εταιρείας Αεροδρομίου):

(αα) Εάν οποιοδήποτε Καθορισμένο Χρέος παραμένει ανεξόφλητο:

(i) Οι Δανειστές δύνανται, εντός 60 ημερών από αυτήν, να εκτελέσουν οποιαδήποτε Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης σύμφωνα με το Άρθρο 35.2. (Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης), να θέσουν το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο υπό Ειδική Διαχείριση, σύμφωνα με το Άρθρο 34.3. (Ειδική Διαχείριση), ή να πραγματοποιήσουν την εκχώρηση που αναφέρεται στο Άρθρο 35.1.4 (Εκχώρηση), ή

(ii) Εάν οι Δανειστές δεν έχουν εκτελέσει κατ` αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης, δεν έχουν θέσει την Εταιρεία Αεροδρομίου υπό Ειδική Διαχείριση και δεν έχουν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια Εκχώρηση σύμφωνα με το Άρθρο 35.1.4. (Εκχώρηση), είτε ο Αντιπρόσωπος των Δανειστών είτε το Ελληνικό Δημόσιο δύνανται σύμφωνα με τα Αρθρα 34.2.1 και 34.2.2. (τηρουμένων των αναλογιών), να υποκαταστήσουν το υφιστάμενο Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο με νέο υποκατάστατο νομικό πρόσωπο και οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 34. (Υποκατάσταση και Ειδική Διαχείριση) θα εφαρμοσθούν σύμφωνα με αυτά (τηρουμένων των αναλογιών), ή

(ββ) Εάν μετά την τοιαύτη υποκατάσταση δεν παραμένει εκκρεμές Καθορισμένο Χρέος, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται είτε να υποκαταστήσει το υφιστάμενο Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο με νέο υποκατάστατο νομικό πρόσωπο που θα ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο [και οι διατάξεις αυτού του Άρθρου 34. (Υποκατάσταση και Ειδική Διαχείριση) θα εφαρμοσθούν σύμφωνα με αυτά (τηρουμένων των αναλογιών] είτε να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση άνευ ποινής, αλλά υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 33.4. (Συνέπειες της Καταγγελίας).

(θ) (i) Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 34.2.4. (Μεταβίβαση), με την πληρωμή όλων των ποσών κεφαλαίου, τόκων και λοιπών χρηματικών ποσών που οφείλονται εκάστοτε στους Δανειστές σε σχέση με το Καθορισμένο Χρέος, η αρχική Εταιρεία Αεροδρομίου ή οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο δικαιούμενο ούτως να καταστεί Εταιρεία Αεροδρομίου, θα καταστεί η Εταιρεία Αεροδρομίου κατά την παρούσα Σύμβαση στη θέση του Υποκατάστατου Νομικού Προσώπου και όλα τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, άδειες, δικαιώματα και υποχρεώσεις θα μεταβιβάζονται και θα περιέρχονται στην Εταιρεία Αεροδρομίου ή στο άλλο αυτό Πρόσωπο, χωρίς πληρωμή αλλά υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων οποιουδήποτε κατόχου (κομιστού) μετοχών, ομολογιών ή άλλων τίτλων του Υποκατάστατου Νομικού Προσώπου (ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου που ήταν Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο) εκδοθέντων σύμφωνα με το Άρθρο 34.2.3 (ζ) οι οποίοι εξαγοράστηκαν ή άλλως αποτέλεσαν το αντικείμενο συναλλαγής σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω μετοχών, ομολογιών ή άλλων τίτλων ή, εάν τούτο προβλέπεται στους όρους τους, μετετράπησαν σε μετοχές, ομολογίες ή άλλους τίτλους της Εταιρείας Αεροδρομίου και οι διατάξεις του Άρθρου 34.2.3 (β) θα τύχουν εφαρμογής (τηρουμένων των αναλογιών) ως εάν η Εταιρεία Αεροδρομίου, ή, κατά περίπτωση, από το άλλο Πρόσωπο να ήταν το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο.

(ii) Ο Αντιπρόσωπος των Δανειστών θα ειδοποιήσει αμέσως το Ελληνικό Δημόσιο για την αποπληρωμή όλων αυτών των ποσών κεφαλαίου, τόκων και λοιπών χρηματικών ποσών οφειλομένων εκάστοτε σε σχέση με Καθορισμένο Χρέος στους Δανειστές.

(iii) Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση λόγω οποιασδήποτε παράβασης ή αθέτησης που υφίσταται κατά την ημερομηνία τοιαύτης επαναμεταβίβασης στην Εταιρεία Αεροδρομίου μέχρις ότου η Εταιρεία Αεροδρομίου έχει στη διάθεσή της εύλογο χρόνο εντός του οποίου θα επανορθώσει την παράβαση ή την αθέτηση (εάν αυτή επιδέχεται επανόρθωση).

(iv) Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 34.2.4 (Μεταβίβαση), οι διατάξεις του Άρθρου 34.2.3(θ) (i) θα δεσμεύουν το Ελληνικό Δημόσιο και θα ισχύσουν προς όφελος της Εταιρείας Αεροδρομίου των διαδόχων και εκδοχέων της, και τα κατά τις διατάξεις αυτές δικαιώματα δεν θα λήγουν, αλλά θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και θα παράγουν αποτελέσματα κατά και μετά οποιαδήποτε υποκατάσταση σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 34. (Υποκατάσταση και Ειδική Διαχείριση).

34.2.4. Μεταβίβαση:

(α) Στην περίπτωση Υποκατάστατου Νομικού Προσώπου που ανήκει στους Δανειστές δύνανται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 34.2.4, να μεταβιβάσουν το σύνολο (αλλ` όχι μέρος μόνο) των μετοχών του Υποκατάστατου Νομικού Προσώπου σε Πρόσωπο (τον “Επιτρεπόμενο Λήπτη”), υπό την προϋπόθεση ότι:

(i) Το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι εύλογα ικανοποιημένο ότι ο Επιτρεπόμενος Λήπτης:

(1) διαθέτει την οικονομική και τεχνική ικανότητα να ασκήσει και να εκπληρώσει τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του κατά την παρούσα Σύμβαση, και

(2) είναι κατάλληλος, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την ελληνική εσωτερική και διεθνή πολιτική να ασκεί την διεύθυνση, διαχείριση και λειτουργία του Αεροδρομίου, και για τους σκοπούς αυτούς, ο Αντιπρόσωπος των Δανειστών θα παράσχει στο Ελληνικό Δημόσιο όποιες πληροφορίες σχετικές με τον Επιτρεπόμενο Λήπτη (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των μετόχωντου και του Εσχάτου Δικαιούχου) δύναται να ζητήσει το Ελληνικό Δημόσιο, και

(ii) στο Ελληνικό Δημόσιο θα παραχωρηθεί ή θα μεταβιβασθεί ή άλλως θα δοθεί χωρίς αντάλλαγμα το ποσοστό εκείνο των μετοχών με δικαίωμα ψήφου του Επιτρεπόμενου Λήπτη που το Ελληνικό Δημόσιο (και τα συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού) είχε στην Εταιρεία Αεροδρομίου αμέσως πριν από την υποκατάσταση.

(β) Σε οποιαδήποτε τέτοια μεταβίβαση, οι διατάξεις του Άρθρου 34.2.3.(ε), (στ), (ζ), (η) και (θ) δεν θα εφαρμόζονται πλέον σε σχέση με το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο.

(γ) Εάν οι Δανειστές, σε σχέση με κάθε τέτοια μεταβίβαση, λάβουν αντάλλαγμα μεγαλύτερο από το κεφάλαιο, τους τόκους και τ` άλλα χρηματικά ποσά που οφείλονται στους Δανειστές σχετικά με το Καθορισμένο Χρέος, θα πρέπει αμέσως να λογοδοτήσουν για την διαφορά στην Εταιρεία Αεροδρομίου.

(δ) Μετά από κάθε τέτοια μεταβίβαση, οι διατάξεις του Άρθρου 2.8. (Ανώτατο Οριο Κατοχής Μετοχών με Ψήφο) και του Άρθρου 37 (Συμπεριφορά των Μετόχων πριν από την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο) θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται στο Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο, τηρουμένων των αναλογιών, και εάν η μεταβίβαση πραγματοποιηθεί πριν από την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, το Καταστατικό του Υποκατάστατου Νομικού Προσώπου θα περιέχει διατάξεις που παρέχουν στο Ελληνικό Δημόσιο δικαιώματα και προστασίες αντίστοιχες με εκείνες που περιλαμβάνονται στο Καταστατικό.

34.2.5. Περαιτέρω εγγυήσεις:

(α) Το Ελληνικό Δημόσιο θα εφαρμόσει πλήρως σε κάθε περίπτωση στην τοιαύτη υποκατάσταση και το Ελληνικό Δημόσιο (ή, κατά περίπτωση, ο Αντιπρόσωπος των Δανειστών ή οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο που έχει μετοχές στο Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο) δεν θα προβεί σε ενέργειες ή σε λήψη μέτρων, σαν μέτοχος, που θα προκαλέσουν τη μη τήρηση εκ μέρους του Υποκατάστατου Νομικού Προσώπου των υποχρεώσεών του κατά την παρούσα Σύμβαση, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο σε καμμία περίπτωση δεν θα υποχρεωθεί να διαθέσει (είτε σαν δανειο είτε σαν κεφάλαιο) οποιαδήποτε χρηματικά ποσά ή άλλη χρηματοδότηση στο Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο ή σε σχέση με αυτό.

(β) Τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και η Εταιρεία Αεροδρομίου συμφωνούν να κυρώσουν ή να εξασφαλίσουν την κύρωση τέτοιων Εγγράφων και να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να είναι αναγκαία ή εύλογα επιθυμητή προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 34.2. (Υποκατάσταση).

(γ) Αν τούτο ζητηθεί από την Εταιρεία Αεροδρομίου, το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο θα αναλάβει δεσμεύσεις έναντι του Αντιπροσώπου των Δανειστών (υπό τύπου που θα συμφωνηθεί μεταξύ τους) σε σχέση με οποιοδήποτε από τα ζητήματα που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 34. (Υποκατάσταση και Ειδική Διαχείριση) συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς οποιωνδήποτε υποχρεώσεων (είτε κατά την παρούσα Σύμβαση είτε άλλως) που να αναληφθούν από το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο κατά την υποκατάσταση της Εταιρείας Αεροδρομίου.

34.2.6. Δίκαιο: Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 34.2. (Υποκατάσταση) θα υπερισχύουν κατά το παρόν ή το μέλλον των διατάξεων οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου, γενικού ή ειδικού εκτός από την περίπτωση που ο νόμος αυτός θεσπίστηκε ή θεσπίζεται για την εκτέλεση ή εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου.

34.2.7 Νέα Σύμβαση Ανάπτυξης: Εάν οι Δανειστές επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους κατά το παρόν Άρθρο 34.2. (Υποκατάσταση), αλλά για οποιονδήποτε λόγο το Υποκατάστατο Νομικό Πρόσωπο δεν δύναται να υποκαταστήσει την Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 34.2. (Υποκατάσταση) και, οποτεδήποτε πριν από το τέλος της περιόδου των 30 ετών που αναφέρεται στο Άρθρο 4.1. (Συμβατική περίοδος), το Ελληνικό Δημόσιο καταγγέλει την παρούσα Σύμβαση, το Ελληνικό Δημόσιο θα ειδοποιήσει τον Αντιπρόσωπο των Δανειστών εάν σκοπεύει να συνάψει νέα σύμβαση ανάπτυξης με οποιοδήποτε Πρόσωπο σε σχέση με την κατασκευή ή/ και την λειτουργία του Αεροδρομίου και, υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων των Δανειστών, εάν ο Αντιπρόσωπος των Δανειστών το ζητήσει μέσα σε 60 ημέρες από την ειδοποίηση αυτή, η νέα σύμβαση ανάπτυξης θα περιέχει τον όρο ότι ο δικαιούχος της θα αναλάβει χωρίς πληρωμή και ελεύθερα Βάρους / Εξασφάλισης όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Αεροδρομίου έναντι των Δανειστών σε σχέση με το Καθορισμένο Χρέος (σαν να μην υπήρξε επιτάχυνση πληρωμών αυτού ή σύμφωνα με αυτό και να μην είχε προκύψει υποχρέωση προπληρωμής που δεν εκπληρώθηκε) υπό τον όρο ότι οι Δανειστές θα δικαιούνται να εξοφληθούν για όλα τα ποσά αυτά μόνον από τα καθαρά έσοδα που θα δημιουργηθούν από την τοιαύτη νέα σύμβαση ανάπτυξης.

34.3. Ειδική Διαχείριση:

34.3.1. Μετά από γραπτή αίτηση πιστωτών ή για λογαριασμό τους (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των Δανειστών) που αντιπροσωπεύουν ποσοστό οφειλών της Εταιρείας Αεροδρομίου μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό, όπως τα χρέη αυτά, εμφανίζονται στον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της, εντός 60 ημερών από (α) την επιτάχυνση πληρωμών οποιουδήποτε Καθορισμένου Χρέους κατόπιν δήλωσης από οποιονδήποτε από τους Δανειστές για την επέλευση γεγονότος υπερημερίας σε σχέση με αυτό ή από την επιτάχυνση πληρωμών οποιασδήποτε άλλης πιστώσεως που χορηγήθηκε στην Εταιρία Αεροδρομίου μετά τη δήλωση υπερημερίας σε σχέση με αυτή ή (β) μετά την εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου ειδοποίηση προς τον Αντιπρόσωπο των Δανειστών σύμφωνα με το Άρθρο 33.1.3. (Παράβαση της Εταιρείας Αεροδρομίου), το Εφετείο Αθηνών με απόφαση του θα θέσει την Εταιρεία Αεροδρομίου υπό Ειδική Διαχείριση και θα διορίσει Ειδικό Διαχειριστή.

34.3.2.Ο Ειδικός Διαχειριστής θα είναι είτε Δανειοδοτική Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή Συγγενές Νομικό Πρόσωπο τοιαύτης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, και σε κάθε περίπτωση θα υποδεικνύεται από τον Αντιπρόσωπο των Δανειστών.

34.3.3. Η αποδοχή του διορισμού από τον Ειδικό Διαχειριστή, μαζί με τη γραπτή αίτηση που ανφέρεται στο Άρθρο 34.3.1, θα καταχωρηθούν στο Εφετείο Αθηνών.

34.3.4. Με την έκδοση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών ο Ειδικός Διαχειριστής θα αναλάβει τα καθήκοντά του και τη διαχείριση της Εταιρείας Αεροδρομίου και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής:

(α) οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου θα περιέλθουν στο Ειδικό Διαχειριστή,

(β) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Αεροδρομίου δεν θα έχει την εξουσία να ανακαλέσει τον διορισμό του Ειδικού Διαχειριστή ή οποιαδήποτε εξουσία ή αρμοδιότητα του Ειδικού Διαχειριστή.

(γ) Ο Ειδικός Διαχειριστής θα ασκήσει τη διαχείριση της Εταιρείας Αεροδρομίου, θα συνεχίσει τις εργασίες της, θα προβεί σε απογραφή, θα συντάξει ισολογισμό και θα προσδιορίσει την καθαρή περιουσία της.

(δ) ουδείς πιστωτής της Εταιρείας Αεροδρομίου θα δύναται να στραφεί δικαστικώς κατά της Εταιρείας Αεροδρομίου ή των περιουσιακών στοιχείων της, και ουδείς πιστωτής θα δύναται να κινήσει οποιαδήποτε διαδικασία πτωχεύσεως κατά της Εταιρείας Αεροδρομίου ή να ασκήσει τη διαχείριση των εργασιών της Εταιρείας Αεροδρομίου ή/και των περιουσιακών της στοιχείων και οποιεσδήποτε τέτοιες δικαστικές ενέργειες ή διαδικασίες που έχουν ήδη αρχίσει θα ανασταλούν.

(ε) δεν δύναται να ληφθούν μέτρα για την εκτέλεση οποιουδήποτε Βάρους/Εξασφάλισης κατά της Εταιρείας Αεροδρομίου ή οποιουδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία της,

υπό τον όρο ότι τούτο δεν θα παρεμποδίσει την εφαρμογή της υποκατάστασης σύμφωνα με το Άρθρο 34.2.(Υποκατάσταση).

34.3.5. Ο Ειδικός Διαχειριστής θα διορισθεί αρχικά για περίοδο έξι μηνών και η τοιαύτη θητεία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Εφετείου Αθηνών μόνο μετά από γραπτή αίτηση του Αντιπροσώπου των Δανειστών και για τη χρονική περίοδο που ζητείται από αυτόν.

34.3.6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο Ειδικός Διαχειριστής δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε και όλες τις υποχρεώσεις και οφειλές της Εταιρείας Αεροδρομίου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς μισθών, ημερομισθίων, φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) που καταλογίσθηκαν ή προέκυψαν πριν από το διορισμό του Ειδικού Διαχειριστή.

34.3.7. Η αμοιβή του Ειδικού Διαχειριστή θα καθορισθεί με συμφωνία μεταξύ αυτού και του Αντιπροσώπου των Δανειστών.

34.3.8. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Ειδικός Διαχειριστής θα υποβάλλει στην Εταιρεία Αεροδρομίου και τον Αντιπρόσωπο των Δανειστών έκθεση διά της οποίας θα προτείνει είτε την παράταση της θητείας του είτε την υποκατάσταση σύμφωνα με το Άρθρο 34.2. (Υποκατάσταση).

34.3.9. Από την ημέρα της κατάθεσης της αίτησης στο Εφετείο Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 34.3. και κατά την διάρκεια της περιόδου της Ειδικής Διαχείρισης, οποιαδήποτε αίτηση κατασχέσεως ή ασφαλιστικών/συντηρητικών μέτρων κατά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Αεροδρομίου και οποιαδήποτε διαδικασία πτωχεύσεως κατά της Εταιρείας Αεροδρομίου θα απαγορεύεται. Οποιαδήποτε τέτοια μέτρα ή διαδικασίες που έχουν ήδη αρχίσει θα αναστέλλονται.

________________________________________ Άρθρο 35

 

Άρθρο 35——–

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ / ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ——————————-

35.1. Εκχώρηση :

35.1.1. Μη λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε επελθούσης στο Ελληνικό δίκαιο μεταβολής μετά την υπογραφή της παρούσας διά της οποίας θα ηδύνατο να επιτραπεί η εκχώρηση της παρούσας Σύμβασης, ουδέν Μέλος της Κοινοπραξίας δύναται να εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που πηγάζει από αυτή ή οποιοδήποτε όφελος ή συμφέρον σχετικά μ` αυτήν, ούτε να συστήσει οποιοδήποτε Βάρος/Εξασφάλιση επί της παρούσας Σύμβασης ή επί οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που πηγάζει από αυτή ή επί οποιουδήποτε οφέλους ή συμφέροντος σε αυτήν.

35.1.2. Μη λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε επελθούσης στο Ελληνικό δίκαιο μεταβολής μετά την υπογραφή της παρούσας διά της οποίας θα ηδύνατο να επιτραπεί η εκχώρηση της παρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν δύναται (εκτός εάν τούτο επιτρέπεται σύμφωνα με τα Αρθρα 35.1.3 και 35.1.4 ) να εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που πηγάζουν από αυτήν ή σύμφωνα με αυτή ή οποιοδήποτε όφελος ή συμφέρον σχετικά με αυτή ή να συστήσει ή επιτρέψει την ύπαρξη οποιουδήποτε Βάρους/Εξασφάλισης επί της Σύμβασης αυτής ή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, που απορρέουν από αυτήν ή σύμφωνα με αυτή ή οποιωνδήποτε ωφελημάτων ή συμφερόντων σε αυτήν.

35.1.3. Η Εταιρεία Αεροδρομίου δύναται να εκχωρήσει στους Δανειστές το δικαίωμα να εισπράττουν οποιαδήποτε παρόντα ή μέλλοντα έσοδα ή εισπρακτικούς λογαριασμούς ή οποιαδήποτε άλλα ποσά οφειλόμενα εκάστοτε στην Εταιρεία Αεροδρομίου κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή ή άλλως.

35.1.4.(α) Για τους σκοπούς παροχής ασφάλειας στους Δανειστές, η Εταιρεία Αεροδρομίου δύναται να εκχωρήσει και να μεταβιβάσει ορισμένα ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κατά την παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 35.1.4.(Εκχώρηση).

(β) Η τοιαύτη εκχώρηση και μεταβίβαση θα είναι υπέρ των Δανειστών και θα περιλαμβάνει δικαίωμα των Δανειστών να υποδείξουν Πρόσωπο (τον “Προτεινόμενα Εκδοχέα”) σαν εκδοχέα και λήπτη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας Αεροδρομίου.

(γ) Οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση και μεταβίβαση θα αποκτήσει ισχύ μόνον εφόσον :

(i) έχει δοθεί από τον Αντιπρόσωπο των Δανειστών σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς το Ελληνικό Δημόσιο και την Εταιρεία Αεροδρομίου εντός 60 ημερών μετά (1) την ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Αντιπρόσωπο των Δανειστών σύμφωνα με το Άρθρο 33.1.3.(Παράβαση της Εταιρείας Αεροδρομίου) ή (2) την επιτάχυνση πληρωμών οποιουδήποτε Καθορισμένου Χρέους κατόπιν της δηλώσεως των Δανειστών ότι έχει επέλθει γεγονός υπερημερίας σύμφωνα με αυτό.

(ii) Το Ελληνικό Δημόσιο είναι ευλόγως ικανοποιημένο ότι ο Προτεινόμενος Εκδοχέας :

(1) διαθέτει την οικονομική και τεχνική ικανότητα για να ασκήσει και να εκπληρώσει τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του κατά την παρούσα Σύμβαση (ή το σχετικό μέρος της) και

(2) είναι κατάλληλος, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την ελληνική εσωτερική και διεθνή πολιτική, να ασκεί τη διεύθυνση, διαχείριση και λειτουργία του Αεροδρομίου και για τους σκοπούς αυτούς, ο Αντιπρόσωπος των Δανειστών θα παράσχει στο Ελληνικό Δημόσιο όποιες πληροφορίες σχετικές με τον Προτεινόμενο Εκδοχέα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των μετόχων του και του Εσχατου Δικαιούχου) ήθελε ζητήσει το Ελληνικό Δημόσιο, και

(iii) στο Ελληνικό Δημόσιο παραχωρηθεί, ή μεταβιβασθεί ή άλλως δοθεί άνευ ανταλλάγματος τέτοιο ποσό από τις Μετοχές με δικαίωμα ψήφου του Προτεινόμενου Εκδοχέα, όσο έχει το Ελληνικό Δημόσιο (και τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού) κατά τον χρόνον αυτόν σε μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας Αεροδρομίου.

(δ) Η τοιαύτη εκχώρηση και μεταβίβαση δύναται να αφορά (i) όλα τα συμφέροντα της Εταιρείας Αεροδρομίου και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή, ή (iii) τοιούτον μέρος των συμφερόντων της Εταιρείας Αεροδρομίου και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτήν, που να περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρείας Αεροδρομίου σε σχέση με την Επικαρπία, όλες τις Προσθήκες Επικαρπίας και όλα τα άλλα θέματα που αφορούν στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διεύθυνση και ανάπτυξη του Αεροδρομίου.

(ε) Οποιαδήποτε τοιαύτη εκχώρηση και μεταβίβαση θα γίνει με συμβολαιογραφική πράξη και θα περιλαμβάνει διάταξη διά της οποίας ο Προτεινόμενος Εκδοχέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασκήσει και να συμμορφωθεί με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κατά την παρούσα Σύμβαση και σύμφωνα με αυτή (ή το σχετικό μέρος).

(στ) Οποιαδήποτε τοιαύτη εκχώρηση και μεταβίβαση θα καταστεί έγκυρη, δεσμευτική και ισχυρά έναντι του Ελληνικού Δημοσίου όταν τούτο λάβει κεκυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξεως της εκχώρησης και μεταβίβασης και υπό τον όρο ότι τηρήθηκαν όλες οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 35.1.4.

(ζ) Εάν οι Δανειστές, εν σχέσει με οποιαδήποτε τοιαύτη εκχώρηση και μεταβίβαση, δεχθούν ως αντάλλαγμα ποσό μεγαλύτερο από το κεφάλαιο, τους τόκους και τα λοιπά χρηματικά ποσά που οφείλονται στους Δανειστές σε σχέση με Καθορισμένο Χρέος, θα υποχρεωθούν αμέσως σε λογοδοσία προς την Εταιρεία Αεροδρομίου για τη διαφορά.

(η) Μετά από την εν λόγω εκχώρηση και μεταβίβαση, οι διατάξεις του Άρθρου 2.8. (Ανώτατο Οριο Κατοχής Μετοχών με Ψήφο) και του Άρθρου 37. (Συμπεριφορά των Μετόχων προ της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο) θα τυγχάνουν εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, ως προς τον Προτεινόμενο Εκδοχέα, και αν η εκχώρηση και μεταβίβαση πραγματοποιηθεί προ της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, το Καταστατικό (ή άλλες καταστατικές διατάξεις) του Προτεινομένου Εκδοχέα θα περιλαμβάνει διατάξεις που θα παρέχουν στο Ελληνικό Δημόσιο δικαιώματα και προστασίες ως μετόχου αντίστοιχες με εκείνες του Καταστατικού).

35.2. Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης :——————————–

35.2.1. Οι διατάξεις του Άρθρου 1259 του Αστικού Κώδικα δεν θα εφαρμόζονται καθ` όλη τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου. Εκτός αν άλλως προβλέπεται στην παρούσα, η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν δύναται να συστήσει ή να επιτρέψει την ύπαρξη οποιουδήποτε Βάρους/Εξασφάλισης ή οποιουδήποτε δικαιώματος διαχείρισης, λειτουργίας ή ελέγχου επί του Ακινήτου ή σε σχέση με αυτό, επί της Επικαρπίας ή επί οποιωνδήποτε Προσθηκών Επικαρπίας εκτός της περιπτώσεως που υπάρχει προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

35.2.2. (α) Η Εταιρεία Αεροδρομίου δύναται, κατ` εφαρμογήν της Συμβάσεως Μεταβίβασης Διαχείρισης που είναι σύμφωνη με το παρόν Άρθρο 35.2, να μεταβιβάσει στους Δανειστές (ή σε οποιουσδήποτε αντιπροσώπους των Δανειστών) τη Διαχείριση της Επικαρπίας και των Προσθηκών Επικαρπίας μαζί με οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα της Εταιρείας Αεροδρομίου, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικώς, του δικαιώματος επί της επωνυμίας της Εταιρείας Αεροδρομίου, κατά τοιούτο τρόπο και υπό τοιούτους όρους που οι Δανειστές ή οι ανωτέρω αντιπρόσωποί τους κρίνουν σκόπιμους για :

(i) την διεύθυνση και άσκηση οποιασδήποτε εργασίας της Εταιρείας Αεροδρομίου σχετικής με τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση ή/και ανάπτυξη του Αεροδρομίου.

(ii) την άσκηση οποιουδήποτε και όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας Αεροδρομίου σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση για όσο χρόνον τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις της Εταιρείας Αεροδρομίου (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικώς, οποιασδήποτε Απαιτούμενης Επέκτασης) κατά την παρούσα Σύμβαση ή/και σύμφωνα με αυτή.

(iii) την διαχείριση όλων και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Αεροδρομίου και την άσκηση και εκτέλεση (ή την παροχή αδείας στην Εταιρεία Αεροδρομίου ή οποιονδήποτε προτεινόμενο από αυτήν για την άσκηση και εκτέλεση) όλων των εν λόγω δικαιωμάτων και πραγμάτων που οι Δανειστές ή οι αντιπρόσωποί τους θα ήταν ικανοί να ασκήσουν ή να πράξουν εάν ήσαν οι αληθείς κύριοι των δικαιωμάτων αυτών και των περιουσιακών στοιχείων και ειδικά, αλλά ενδεικτικώς, την ρύθμιση ή παροχή όλων των υπηρεσιών που οι Δανειστές (ή οι ως άνω αντιπρόσωποί τους) δυνατόν να θεωρηθούν πρόσφορες για την αποτελεσματική διαχείριση ή χρήση των περιουσιακών στοιχείων ή την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, και

(iv) την διενέργεια όλων των λοιπών πράξεων και πραγμάτων που δυνατόν να θεωρηθούν αναγκαία ή πρόσφορα ή παρεπόμενα για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που παρασχέθηκαν κατά τη Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης ή δυνάμει αυτής και την συμμετοχή στην διενέργεια κάθε πράξεως από όσες έχουν το δικαίωμα να πράξουν και την διενέργεια όλων αυτών από κοινού με οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο υπό τον όρο ότι :

(αα) η προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας είναι αναγκαία πριν η Εταιρεία Αεροδρομίου συνάψει, τροποποιήσει, παρατείνει, παραιτηθεί, συμπληρώσει ή ανανεώσει Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης, εκτός από την περίπτωση σύναψης Σύμβασης Μεταβίβασης Διαχείρισης ουσιαστικώς κατά τον τύπο του Παραρτήματος 19 (Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης).

(ββ) οι Δανειστές ή οι αντιπρόσωποί τους δεν δύνανται (ούτε δύνανται να συμφωνήσουν) να πωλήσουν, μεταβιβάσουν, εκχωρήσουν ή άλλως διαθέσουν ή συστήσουν ή επιτρέψουν την ύπαρξη οποιουδήποτε Βάρους/Εξασφάλισης ή δικαιώματος διαχείρισης, λειτουργίας ή ελέγχου του Ακινήτου, της Επικαρπίας ή/και των Προσθηκών Επικαρπίας εκτός από οποιαδήποτε διάθεση των Προθηκών Επικαρπίας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Αεροδρομίου κατά το Άρθρο 16.2.(Συντήρηση Αεροδρομίου) και εκτός από οποιοδήποτε Βάρος/Εξασφάλιση που υπάρχει κατά το χρόνο πραγματοποίησης της μεταβίβασης της διαχείρισης.

(γγ) οποιαδήποτε Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης θα παύσει να ισχύει και δεν θα παράγει περαιτέρω αποτελέσματα (και, αν οι Δανειστές ή οι αντιπρόσωποί τους ασκούν το δικαίωμά τους διαχείρισης σύμφωνα με αυτήν θα παύσουν αμέσως να το κάνουν) αμέσως μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης, και

(δδ) ευθύς ως οι Δανειστές αρχίσουν να ασκούν τα δικαιώματά τους κατά τη Σύμβασης Μεταβίβασης Διαχείρισης, θα δημοσιεύσουν ανακοίνωση σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα και μία Ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα των Αθηνών για λογαριασμό της Εταιρείας Αεροδρομίου ότι η Διαχείριση θα ασκείται από τους Δανειστές ή για λογαριασμό τους, και ευθύς αμέσως οι Δανειστές (ή οι αντιπρόσωποί τους) παύσουν να ασκούν τοιαύτη διαχείριση, η Εταιρεία Αεδρομίου θα δημοσιεύσει ανακοίνωση σε Εφημερίδες, όπως οι προαναφερόμενες, ότι ανέλαβε πάλι τη Διαχείριση.

(β) Η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά της κατά το άρθρο 1166 του Αστικού Κώδικα για μεταβίβαση της Επικαρπίας, ή οποιουδήποτε σχετικού συμφέροντός της ή της ασκήσεως των κατ` αυτήν δικαιωμάτων, παρά μόνο μέσω Σύμβασης Μεταβίβασης Διαχειρίσεως υπέρ των Δανειστών (και όχι υπέρ οποιουδήποτε άλλου Προσώπου).

(γ) Οι Δανειστές δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης (i) εντός 60 ημερών αφότου το Ελληνικό Δημόσιο ειδοποιήσει τον Αντιπρόσωπο των Δανειστών σύμφωνα με το Άρθρο 33.1.3. (Παράβαση της Εταιρείας Αεροδρομίου) ή (ii) εντός 60 ημερών από την επιτάχυνση πληρωμών οποιουδήποτε Καθορισμένου Χρέους μετά τη δήλωση οποιουδήποτε από τους Δανειστές ότι έχει επέλθει γεγονός υπερημερίας σύμφωνα με αυτό ή (iii) για οποιαδήποτε άλλη αιτία και εντός οποιασδήποτε άλλης χρονικής περιόδου που αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης.

(δ) Η εφαρμογή της Σύμβασης Μεταβίβασης Διαχείρισης και η άσκηση των κατ` αυτήν δικαιωμάτων δεν θα απαλλάσει την Εταιρεία Αεροδρομίου από την υποχρέωση να ασκεί τα δικαιώματά της και να εκπληρώνει και συμμορφώνεται προς τας υποχρεώσεις της κατά την παρούσα Σύμβαση και σύμφωνα με αυτή, και οι διατάξεις του Άρθρου 33.1. (Παράβαση Εταιρείας Αεροδρομίου) θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται, εκτός από τις παραπομπές στο δικαίωμα των Δανειστών να θέσουν σε εφαρμογή Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχειρίσεως και να ασκήσουν δικαιώματα σύμφωνα με αυτήν.

(ε) Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης, οι Δανειστές (ή οποιοδήποτε Πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους) θα είναι για κάθε σκοπό ο αντιπρόσωπος της Εταιρείας Αεροδρομίου και η Εταιρεία Αεροδρομίου μόνη θα είναι υπεύθυνη για όλες τις συμβάσεις, δεσμεύσεις, πράξεις, παραλείψεις, ελαττώματα, απώλειες και ευθύνες που ως εκ τούτου υπέστησαν οι Δανειστές ή/και κάθε τέτοιο Πρόσωπο.

(στ) Οποτεδήποτε μετά την εφαρμογή από τους Δανειστές Σύμβασης Μεταβίβασης Διαχείρισης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Δανειστές ή οι αντιπρόσωποί τους ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με αυτήν, οι ακόλουθες διατάξεις θα εφαρμόζονται και θα είναι δεσμευτικές σε όλα τα Πρόσωπα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία :

(i) Ουδεμια (εταιρική) απόφαση θα ληφθεί η (δικαστική) διαταγή θα εκδοθεί για τη θέση σε εκκαθάριση ή τη διάλυση ή τη λύση της Εταιρείας Αεροδρομίου.

(ii) Ουδείς άλλος εκκαθαριστής, διαχειριστής, σύνδικος, ή ανάλογο Πρόσωπο θα δύναται να διορισθεί σε σχέση με την Εταιρεία Αεροδρομίου ή οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία της ούτε οποιοδήποτε τέτοιο Πρόσωπο που είχε προηγουμένως διορισθεί θα δύναται να διατηρήσει τη θέση του ή να ασκήσει οποιεσδήποτε εξουσίες σε σχέση με την Εταιρεία Αεροδρομίου ή/και οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία της ή έσοδά της,

(iii) κανέα μέτρο δεν θα μπορεί να ληφθεί χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Εταιρείας Αεροδρομίου σχετικά με την εκτέλεση οποιουδήποτε Βάρους/Εξασφάλισης [(εκτός από οποιοδήποτε Βάρος/Εξασφάλιση, του οποίου η σύσταση επιτρέπεται κατά το Άρθρο 35. (Εκχώρηση και Βάρος/Εξασφάλισης) υπέρ των Δανειστών] επί οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων ή εσόδων υπό την επιφύλαξη της Σύμβασης Μεταβίβασης Διαχείρισης, και

(iv) εκτός από την εκτέλεση οποιουδήποτε Βάρους/Εξασφάλισης, που η σύστασή του επιτρέπεται κατά το Άρθρο 35 (Εκχώρηση και Βάρος/Εξασφάλιση) υπέρ των Δανειστών, καμμία διαδικασία και καμμία εκτέλεση ή άλλη νομική διαδικασία δύναται να αρχίσει ή να συνεχισθεί και κανένα βάρος δύναται να επιβληθεί κατά της Εταιρείας Αεροδρομίου σε σχέση με οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία ή έσοδα υπό την επιφύλαξη της Σύμβασης Μεταβίβασης Διαχείρισης.

35.3. Προνομιούχος ικανοποίηση απαιτήσεων :Μη λαμβανομένων υπόψη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή οποιουδήποτε άλλου γενικού ή ειδικού νόμου, οι απαιτήσει των Δανειστών απολαύουν ειδικού προνομίου και έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης απαίτησης (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απολαύουν γενικών ή ειδικών προνομίων) κατά της Εταιρείας Αεροδρομίου, εκτός των απαιτήσεων εκείνων που προέρχονται από μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές που οφείλονται στο προσωπικό της Εταιρείας Αεροδρομίου για τους έξη μήνες αμέσως προ της διαλύσεως της Εταιρείας Αεροδρομίου και των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιωνδήποτε Δήμων και Κοινοτήτων στην Ελλάδα που προέρχονται από απλήρωτους φόρους και τέλη.

35.4. Λοιπά Βάρη/Εξασφαλίσεις : Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η σύσταση ή εκτέλεση οποιωνδήποτε Βαρών/Εξασφαλίσεων απαγορεύεται ρητά από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία Αεροδρομίου δύναται να συστήσει οποιασδήποτε μορφής Βάρη/Εξασφαλίσεις επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακων της στοιχείων, εσόδων ή δικαιωμάτων και οποιοδήποτε τέτοιο Βάρος/Εξασφάλιση θα είναι εκτελεστό σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο.

35.5. Συνέχιση από το Ελληνικό Δημόσιο : Εάν το Ελληνικό Δημόσιο συνεχίσει το Εργο μετά την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης προ της λήξεως της περιόδου των 30 ετών που αναφέρεται στο Άρθρο 4.1. (Συμβατική Περίοδος), θα γνωστοποιήσει τούτο στον Αντιπρόσωπο των Δανειστών και, εάν ο Αντιπρόσωπος των Δανειστών το ζητήσει εντός 60 ημερών από την γνωστοποίηση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει χωρίς πληρωμή και ελεύθερα Βαρών/Εξασφαλίσεων όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Αεροδρομίου προς τους Δανειστές σε σχέση με το Καθορισμένο Χρέος (σαν να μην υπήρξε σχετική επιτάχυνση πληρωμών αυτού ή σύμφωνα με αυτό και να μην είχε προκύψει υποχρέωση προπληρωμής που δεν εκπληρώθηκε) υπό τον όρο ότι οι Δανειστές θα δικαιούνται να εξοφληθούν για το χρέος αυτό μόνο από τα καθαρά έσοδα που προέρχονται από το Εργο.

35.6. Περαιτέρω εξασφάλιση : Το Ελληνικό Δημόσιο θα δεσμευθεί, εάν τούτο ζητηθεί από την Εταιρεία Αεροδρομίου, στον Αντιπρόσωπο των Δανειστών (κατά τύπον που θα συμφωνηθεί μεταξύ τους) όσον αφορά τα δικαιώματα των Δανειστών κατά τα Αρθρα 33.1.4 και 33.1.6. (Παράβαση Εταιρείας Αεροδρομίου). Αρθρα 34.1. και 34.2. (Υποκατάσταση) και Αρθρα 35.1, 35.2, 35.3 και 35.5. (Εκχώρηση και Βάρος/Εξασφάλιση).

________________________________________ Άρθρο 36

 

ΆΡΘΡΟ 36

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

36.1. Διάθεση Εγγράφων από την Εταιρεία Αεροδρομίου : Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα θέτει στη διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς επιβάρυνσή του καθώς και οποιαδήποτε αρμόδια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία που θα υποδειχθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σχετικά με το Εργο, τα Εξειδικευμένα Σχέδια Γενικής Μελέτης, τα Σχέδια Γενικής Μελέτης, τα Σχέδια Μελέτης Εφαρμογής και τα Επιβεβαιωτικά Σχέδια και όλα τα άλλα στοιχεία και Εγγραφα τα οποία αποκτώνται ή αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία Αεροδρομίου ή για λογαριασμό της προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Εργου. Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να θέσει στην διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιασδήποτε Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία και Εγγραφα που έχει στην κατοχή της ή δημιουργήθηκαν από οποιονδήποτε τρίτο για τους σκοπούς αυτούς. Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των στοιχείων και Εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 36.1. για τους σκοπούς του Εργου. Εφόσον η Εταιρεία Αεροδρομίου επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία και Εγγραφα αυτά για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα ειδοποιεί προηγουμένως εγγράφως το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο θα δύναται εντός 30 ημερών να απαγορεύσει την τοιαύτη χρήση, αλλά μόνο για λόγους ασφάλειας, προστασίας ή εθνικής άμυνας.

36.2. Εγγραφα Ελληνικού Δημοσίου : Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα μπορεί να χρησιμοποιεί για τους σκοπούς του Εργου όλα τα στοιχεία και Εγγραφα τα οποία αποκτώνται ή αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμο του για τους σκοπούς του Εργου υπό τους όρους που ήθελε ορίσει το Ελληνικό Δημόσιο και υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 28.2. (Ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου).

36.3. Αδεια :

36.3.1. Η Εταιρεία Αεροδρομίου διά του παρόντος χορηγεί (καθ` όσον δύναται νομίμως να πράξει τούτο) στο Ελληνικό Δημόσιο ανέκκλητη, μη αποκλειστική και μεταβιβάσιμη χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων άδεια (με δικαίωμα περαιτέρω άδειας) να αντιγράφει, αναπαράγει, τροποποιεί, μεταφράζει και χρησιμοποιεί για το σκοπό που ρητώς ορίζεται παρακάτω (τον “Εξειδικευμένο Σκοπό”) οποιαδήποτε Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας δυνατόν να ανήκουν ή παραχωρήσουν στην Εταιρεία Αεροδρομίου και τη χρήση των οποίων θα δύναται να ζητήσει το Ελληνικό Δημόσιο για τον Εξειδικευμένο Σκοπό. Η Εταιρεία Αεροδρομίου συμφωνεί να χορηγήσει στο Ελληνικό Δημόσιο (καθόσον δύναται νομίμως να πράξει τούτο) ανέκκλητη μη αποκλειστική και μεταβιβάσιμη άδεια χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων (με δικαίωμα περαιτέρω αδείας) για να αντιγράφει, αναπαράγει, τροποποιεί, μεταφράζει και χρησιμοποιεί για τον Εξειδικευμένο Σκοπό, οποιαδήποτε ως άνω δικαιώματα δυνατόν να αποκτηθούν κατά κυριότητα από την Εταιρεία Αεροδρομίου ή για τα οποία χορηγήθηκε άδεια στην Εταιρεία Αεροδρομίου μετά την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τέτοια Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ανήκουν σε τρίτο, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει τη χορήγηση σχετικής άδειας στην Εταιρεία Αεροδρομίου με όρους που θα επιτρέπουν την ελεύθερη αναπαραγωγή, μετάφραση, χρήση και περαιτέρω παραχώρησή τους από το Ελληνικό Δημόσιο για τον Εξειδικευμένο Σκοπό.

36.3.2. Ο “Εξειδικευμένος Σκοπός” θα είναι η μελέτη, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση ή/και ανάπτυξη του Αεροδρομίου από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή οποιοδήποτε Πρόσωπο στο οποίο το Ελληνικό Δημόσιο έχει χορηγήσει Σύμβαση Ανάπτυξης για τον σκοπό αυτό ή για οποιοδήπτοε άλλο συνδεόμενο με το Εργο σκοπό μετά τη λήξη ή καταγγελία της Συμβατικής Περιόδου.

36.4. Περαιτέρω Ενέργειες : Τόσο το Ελληνικο Δημόσιο όσο και η Εταιρεία Αεροδρομίου συμφωνούν να κυρώσουν ή να εξασφαλίσουν την κύρωση τέτοιων Εγγράφων και να πράξουν κάθε τι που θα είναι αναγκαίο ή ευλόγως επιθυμητό για να τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 36. (Πνευματική Ιδιοκτησία).

36.5. Αποζημίωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας : Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει και καλύψει το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε σχετική Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία από και έναντι κάθε απώλειας, κόστους, δαπάνης, ευθύνης, ή/και ζημίας που θα υποστεί ή στην οποία θα υποβληθεί και για οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή, απαίτηση και διαδικασίες που θα στρέφονται κατ` αυτών για ή εξ αιτίας οποιασδήποτε παραβίασης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με οποιαδήποτε Εγγραφα, (εκτός όσων Εγγράφων αποκτήθηκαν ή καταρτίστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό του), υλικά εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εξοπλισμό ή άλλως έχοντα σχέση ή χρησιμοποιούμενα για τις εργασίες ή το Εργο ή σε συνδυασμό με αυτά.

36.6. Ισχύς μετά τη λήξη : Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 36. (Πνευματική Ιδιοκτησία) θα παραμένουν σε ισχύ ακόμα και μετά την καταγγελία ή εκπνοή της παρούσας Σύμβασης, άνευ χρονικού περιορισμού.

________________________________________ Άρθρο 37

 

ΆΡΘΡΟ 37

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

37.1. Συμμόρφωση από την Εταιρεία Αεροδρομίου : Καθένας από τους Κοινούς Μετόχους θα ασκεί οποτεδήποτε πριν από την εισαγωγή των Μετοχών στο Χρηματιστήριο τα σχετικά δικαιώματά του σαν Κοινός Μέτοχος για να εξασφαλίσει (καθόσον δύναται νομίμως να πράξει τούτο) ότι :

37.1.1. η Εταιρεία Αεροδρομίου εκπληρώνει και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις της κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή και συμμορφώνεται με τους περιορισμούς που της επιβάλλονται σύμφωνα με το Καταστατικό,

37.1.2. η Εταιρεία Αεροδρομίου εκτελεί το Εργο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και εκπληρώνει και τηρεί όλες τις υποχρεώσει της σύμφωνα με όλες τις συμβάσεις, συμφωνίες ή διακανονισμούς, που η Εταιρεία Αεροδρομίου συνάπτει εκάστοτε για την εκτέλεση του Εργου ή την χρηματοδότησή του ή άλλως σε σχέση με αυτό,

37.1.3. οι εργασίες της Εταιρείας Αεροδρομίου θα περιορίζονται στην άσκηση των δραστηριοτήτων που επιτρέπει η παρούσα Σύμβαση,

37.1.4. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα διαθέτει απόλυτη ανεξαρτησία στη λειτουργίας της,

37.1.5. η Εταιρεία Αεροδρομίου αποδέχετια τους αντίστοιχους ρόλους της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεώρησης και της ΥΠΑ όπως ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση και θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να βοηθήσει την Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης και την ΥΠΑ στην αποτελεσματική εκπλήρωση των αντιστοίχων λειτουργιών τους όπως προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένης της παράδοσης και της χορήγησης πρόσβασης σε αυτές όλων των πληροφοριών και Εγγράφων όπως καθορίζεται στην παρούσα Σύμβαση,

37.1.6. εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί από όλους του Κοινούς Μετόχους, ουδεμία απόφαση προτείνεται ή λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους Μετόχους και ουδέν άλλο μέτρο λαμβάνεται (α) για την τροποποίηση, μεταβολή ή αντικατάσταση του Καταστατικού (εκτός αν πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Αεροδρομίου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 5.3. του Καταστατικού ή όπως προβλέπεται από το Άρθρο 22. (Χρηματοδότηση και Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο), (β) για την συγχώνευση, αναδιάρθρωση, αναδιοργάνωση, λύση, εκκαθάριση, κλείσιμο, συγχώνευση δι` αφομοιώσεως ή ενοποίηση της Εταιρείας Αεροδρομίου με τρόπο διάφορο από τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό, ή (γ) που θα ήταν αντίθετο προς τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, ή άλλης που δεν είναι σύμφωνο με το Καταστατικό.

37.1.7. το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση που απαιτείται για τον διορισμό αντικαταστάτη Συμβούλου σύμφωνα με το Άρθρο 8.5. του Καταστατικού, και

37.1.8. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται προς τα καθήκοντά τους όπως περιγράφονται στο Άρθρο 12.1. (Διοικητικό Συμβούλιο) και το Καταστατικό,

37.1.9. εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεόντως και εγκύρως σύμφωνα με το Καταστατικό και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης λαμβάνει απόφαση η οποία δύναται να τεθεί σε ισχύ μόνο με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Κοινών Μετόχων, τότε συγκαλείται Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων και (εκτός εάν οι Κοινοί Μέτοχοι αποφασίσουν να μη τεθεί σε ισχύ η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και ψηφοφορίας των άρθρων 19.1. και 20.2. του Καταστατικού) λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα για να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

37.1.10 (α) εάν και οι τέσσερις Σύμβουλοι που υπεδείχθησαν από τους Κοινούς Μετόχους εκτός του Ελληνικού Δημοσίου εισηγηθούν όπως, σχετικά με οποιαδήποτε αθέτηση ή ισχυρισθείσα αθέτηση της παρούσας Σύμβασης από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρομίου και του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, η Εταιρεία Αεροδρομίου προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή προβάλλει απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου ή ξεκινήσει οποιεσδήποτε διαδικασίες [σύμφωνα με το Άρθρο 44 (Επίλυση Διαφορών) κατά του Ελληνικού Δημοσίου ή λάβει οποιαδήποτε μέτρα σχετικά με την εν λόγω ενέργεια, απαίτηση ή διαδικασίες και εάν, πριν οποιοδήποτε μέτρο ληφθεί σχετικά με τα ανωτέρω, η Εταιρεία Αεροδρομίου λάβει την δέουσα και ικανοποιητική (κατά τύπον και ουσία) αποζημίωση εις ολόκληρο από ή για λογαριασμό είτε όλων των Κοινών Μετόχων (εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, των Συγγενών Νομικών Προσώπων αυτού) είτε όλων των Μελών της Κοινοπραξίας σε σχέση με όλα τα έξοδα και δαπάνες που θα επιβαρύνουν την Εταιρεία Αεροδρομίου (ή για τα οποία η Εταιρεία Αεροδρομίου μπορεί να θεωρηθεί υπόχρεη) όσον αφορά την εν λόγω ενέργεια, απαίτηση ή διαδικασίες και /ή το εν λόγω μέτρο (μέτρα) στην περίπτωση που η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν επιτύχει στην ενέργεια, διαφορά, απαίτηση ή διαδικασίες της κατά του Ελληνικού Δημοσίου και παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβούλου δεν υποστηρίζει την εν λόγω ενέργεια, απαίτηση, διαδικασίες ή μέτρα, όλα αυτά θα γίνουν. Εάν οποιαδήποτε απαίτηση προβάλλεται ή οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασίες λαμβάνονται κατά του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση κατόπιν αποφάσεως της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβούλίου σύμφωνα με το Καταστατικό και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, ουδεμία τοιαύτη αποζημίωση θα απαιτηθεί.

(β) εάν και οι τέσσερις Σύμβουλοι που υπεδείχθησαν από το Ελληνικό Δημόσιο εισηγηθούν όπως, σχετικά με οποιαδήποτε αθέτηση ή ισχυρισθείσα αθέτηση της Εξειδικευμένης Σύμβασης Κατασκευής που αναφέρεται στο Παράρτημα 14 παράγραφος 1 (Εξειδικευμένες Συμβάσεις) από τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη στην εν λόγω Σύμβαση Κατασκευής ή οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρομίου και των λοιπών συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με την εν λόγω Σύμβαση Κατασκευής, η Εταιρεία Αεροδρομίου προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, προβάλλει απαίτηση ή ξεκινήσει οποιεσδήποτε διαδικασίες [ή λάβει οποιοδήποτε μέτρο (μέτρα) σε σχέση με την εν λόγω ενέργεια, απαίτηση ή διαδικασίες] κατά των ως άνω άλλων συμβαλλομένων μερών και εάν, πριν οποιοδήποτε μέτρο ληφθεί σχετικά με τα ανωτέρω, η Εταιρεία Αεροδρομίου λάβει δέουσα και ικανοποιητική (κατά τύπο και ουσία) αποζημίωση από/ ή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με όλα τα έξοδα και δαπάνες που θα επιβαρύνουν την Εταιρεία Αεροδρομίου (ή για τα οποία η Εταιρεία Αεροδρομίου μπορεί να θεωρηθεί υπόχρεη) σχετικά με την εν λόγω ενέργεια, απαίτηση ή διαδικασίες και /ή το εν λόγω μέτρο (μέτρα) στην περίπτωση που η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν επιτύχει στην ενέργεια, διαφορά, απαίτηση, ή διαδικασίες κατά των ως άνω συμβαλλομένων μερών και παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υποστηρίζει την τοιαύτη ενέγεια, απαίτηση, διαδικασίες ή μέτρα, όλα αυτά θα γίνουν. Εάν οποιαδήποτε απαίτηση προβάλλεται ή οποιαδήποτε ενέργεια, μέτρα ή διαδικασίες αναλαμβάνονται κατά των συμβαλλομένων στην εν λόγω Σύμβαση Κατασκευής μερών δυνάμει αποφάσεως της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, ουδεμία τοιαύτη αποζημίωση θα απαιτηθεί.

37.2. Σύμβουλοι (Μέλη του Δ.Σ.).

37.2.1. Οποτεδήποτε προ της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, έκαστος των Κοινών Μετόχων θα ασκεί τα δικαιώματά του ως Κοινός Μέτοχος για να εξασφαλίσει ότι :

(α) έκαστος των τεσσάρων Συμβούλων που υποδείχθησαν από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 8.2. (β) του Καταστατικού, έκαστος των τεσσάρων Συμβούλων που υποδείχθησαν από τους Κοινούς Μετόχους (εκτός του Ελληνικού Δημοσίου) σύμφωνα με το άρθρο 8.2. (γ) του Καταστατικού και ο ένατος Σύμβουλος που υπεδείχθει σύμφωνα με το άρθρο 8.2. (δ) του Καταστατικού θα εκλέγονται ως Σύμβουλοι από τους Κοινούς Μετόχους.

(β) εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο Άρθρο 37.4. (Ατομικά Δικαιώματα Μετόχων), έκαστος των τεσσάρων Συμβούλων που υπεδείχθησαν από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 8.2. (β) του Καταστατικού δύναται να ανακληθεί μόνον από το Ελληνικό Δημόσιο και σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή απομακρύνσεώς του ως άνω υποδειχθέντος Συμβούλου από το Ελληνικό Δημόσιο, το Ελληνικό Δημόσιο θα δικαιούται να υποδείξει αντικαταστάτη που θα εκλεγεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο Άρθρο 37.4. (Ατομικά Δικαιώματα Μετόχων), έκαστος των τεσσάρων Συμβούλων που υπεδείχθησαν από τους Κοινούς Μετόχους (εκτός του Ελληνικού Δημοσίου) σύμφωνα με το άρθρο 8.2. (γ) του Καταστατικού δύναται να ανακληθεί μόνο από τους Κοινούς Μετόχους που κατέχουν πλειοψηφία των εκδοθεισών Κοινών Μετοχών (εκτός εκείνων που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο και τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού) και, σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως Συμβούλου που έχει ως άνω εκλεγεί από τους Κοινούς Μετόχους (εκτός του Ελληνικού Δημοσίου και των Συγγενών Νομικών Προσώπων αυτού), οι Κοινοί Μέτοχοι που έχουν την πλειοψηφία των εν λόγω Κοινών Μετοχών θα δικαιούνται να υποδείξουν αντικαταστάτη που θα εκλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ) εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο Άρθρο 37.4. (Ατομικά Δικαιώματα Μετόχων), ο ένατος Σύμβουλος που υποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 8.2. (δ) του Καταστατικού δύναται να ανακληθεί μόνον κατόπιν συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Κοινών Μετόχων που έχουν την πλειοψηφία των εκδοθεισών Κοινών Μετοχών (εκτός εκείνων που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο και τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού) υπό τον όρο ότι είχε υποδειχθεί από τον κατά τον χρόνον αυτόν Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα μπορεί επίσης να απομακρυνθεί από τον κατά τον χρόνο αυτόν Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή απομάκρυνσης του εν λόγω Συμβούλου, ο αντικαταστάτης, θα υποδειχθεί κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Κοινών Μετόχων που έχουν την πλειοψηφία επί των εκδοθεισών Κοινών Μετόχων (εκτός εκείνων που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο και τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού) ή σε περίπτωση μη επιτεύξεως συμφωνίας εντός είκοσι μία ημερών από του τοιούτου θανάτου, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως από τον κατά τον χρόνον αυτόν Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και θα εκλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

(ε) μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε ποσών που κατεβλήθησαν κατά το εν λόγω έτος στο τακτικό αποθεματικό της Εταιρείας Αεροδρομίου σύμφωνα με το άρθρο 26(α) του Καταστατικού και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ικανοποιητικών αποθεματικών (και στην περίπτωση καταβολής μερισμάτων, ικανοποιητικών διανεμητέων αποθεματικών) τα καταβλητέα από την Εταιρεία Αεροδρομίου ποσά κάθε οικονομικό έτος στο :

(i) ειδικό αφορόγητο αποθεματικό που προβλέπεται σύμφωνα με το Άρθρο 25.7. (Φόροι και Τέλη) για τους σκοπούς της Απαιτούμενης Επέκτασης

(ii) κάθε έκτακτο αποθεματικό σύμφωνα με το Άρθρο 26 (β) του Καταστατικού και

(iii) στους Κοινούς Μετόχους ως μερίσματα

θα είναι όπως σχεδιάζεται ή προβλέπεται για το εν λόγω έτος στο πλέον πρόσφατο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας Αεροδρομίου που εκδόθηκε πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους εκτός εάν και κατά το μέτρο που :

(αα) Η καταβοή αυτή θα έχει ως συνέπεια την αθέτηση ή την παραβίαση οποιουδήποτε δείκτη κάλυψης εξυπηρέτησης χρεών σε σχέση με οποιοδήποτε Καθορισμένο Χρέος ή

(ββ) Οι Μέτοχοι της Εταιρείας Αεροδρομίου αποφασίσουν (με απόφαση σύμφωαν με τις απαιτήσεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 19.1. και 20.2 του Καταστατικού) να καταβάλλουν μικρότερο ή μεγαλύτεροποσό.

37.2.2. Επιφυλασσομένων των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 37.2.3. ουδείς Κοινός Μέτοχος ή ομάδα Κοινών Μετόχων θα εκλέξει ή υποδείξει για εκλογή Σύμβουλο χωρίς προηγούμενη εύλογη ειδοποίηση και σύσκεψη με τους άλλους Κοινούς Μετόχους (στους οποίους θα παρασχεθούν όλες οι ευλόγως απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το Πρόσωπο που προτείνεται να εκλεγεί) προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για το Πρόσωπο που θα εκλεγεί. Αποτυχία ως προς την επίτευξη συμφωνίας δεν θα εμποδίσει την εκλογή του Προσώπου αυτού κατά την ημερομηνία που καθορίζεται στην ως άνω ειδοποίηση (που θα είναι ημερομηνία απέχουσα τουλάχιστον 21 ημέρες μετά την ημερομηνία της ειδοποίησης) ή δεν θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσώπου αυτού όταν εκλεγεί κατ` αυτόν τον τρόπο.

37.2.3. Οταν ο διορισμός λαμβάνει χώρα λόγω θανάτου, παραίτησης ή απομάκρυνσης υφιστάμενου συμβουλίου, οι Κοινοί Μέτοχοι ή ομάδα Κοινών Μετόχων που έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν ή να υποδείξουν για εκλογή αντικαταστάτη Σύμβουλο θα δικαιούνται, μη λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Άρθρου 37.2., να προβούν στην εν λόγω εκλογή ή υπόδειξη κατόπιν προηγουμένης εύλογης ειδοποίησης προς τους άλλους Μετόχους και κατόπιν τοιαύτης συσκέψεως, εάν λάβει χώραν, την οποία ο εν λόγω Κοινός Μέτοχος ή Ομάδα Κοινών Μετόχων ευλόγως θεωρεί σκόπιμη σε όλες τις περιπτώσεις. Η εκλογή αντικαταστάτη Συμβούλου σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 37.2.3. θα γίνει, μη λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Άρθρου 37.2.2. κατά την ημερομηνία που προσδιορίζεται στην εν λόγω ειδοποίηση.

37.3. Γενικός Διευθυντής :

37.3.1. Οποτεδήποτε πριν από την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, ο Γενικός Διευθυντής θα προτείνεται από τους Κοινούς Μετόχους που διαθέτουν την πλειοψηφία των Κοινών Μετοχών (εκτός αυτών που διαθέτει το Ελληνικό Δημόσιο και τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού). Το προτεινόμενο πρόσωπο πρέπει να έχει τα προσόντα, εμπειρία, ικανότητα και ανεξαρτησία προκειμένου να αναλάβει την θέση του Γενικού Διευθυντού.

37.3.2. Επιδιώκεται, πάντοτε προ της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, ο Γενικός Διευθυντής να μην είναι ή να μην υπήρξε κατά τα πέντε έτη προ του διορισμού του, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλος ή σύμβουλος, ή συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση ή διακανονισμό κατά τον οποίο ή σύμφωνα με τον οποίο λαμβάνει ή έχει λάβει πληρωμή ή άλλη αμοιβή από οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Πρόσωπο ή οποιοδήποτε Συγγενές Νομικό Πρόσωπο, οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Προσώπου. Τούτο, όμως, δεν αποκλείει τέτοιο Πρόσωπο να διορισθεί Γενικός Διευθυντής εάν το Διοικητικό Συμβούλιο μείνει ικανοποιημένο μετά από εύλογες προηγούμενες συζητήσεις ότι το Πρόσωπο συγκεντρώνει τα προσόντα, εμπειρία, ικανότητα και ανεξαρτησία για να καταλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντού.

37.3.3. Εκαστος των Κοινών Μετόχων θα ασκεί πάντοτε προ της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο τα αντίστοιχα δικαιώματά του σαν Κοινός Μέτοχος ώστε να εξασφαλίσει (καθ` όσον δύναται νομίμως να πράξει τούτο) ότι ο Γενικός Διευθυντής :

(α) θα έχει το δικαίωμα να παρίσταται και να συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (χωρίς όμως και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτό)

(β) θα έχει πλήρη ανεξαρτησία κατά την άσκηση των καθηκόντων του (κείμενος σε οποιονδήποτε έλεγχο που επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(γ) θα ενεργεί προς χάριν των υψίστων συμφερόντων της Εταιρείας Αεροδρομίου (που είναι ανεξάρτητα από εκείνα οποιουδήποτε Μετόχου) για την προώθηση των εργασιών της Εταιρείας Αεροδρομίου, και

(δ) θα ζητηθεί η γνώμη του για τους όρους του Άρθρου 37.4. (Ατομικά Δικαιώματα Μετόχων).

37.4. Ατομικά Δικαιώματα Μετόχων :

37.4.1. Εάν καθ` οιονδήποτε χρόνο προ της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο οποιοσδήποτε Κοινός Μέτοχος θεωρεί ότι κάποιος δεν συμμορφώνεται με τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στο Άρθρο 12.1. (Διοικητικό Συμβούλιο) ή στο Καταστατικό ή ότι ο Γενικός Διευθυντής δεν συμμορφώνεται με τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στο Άρθρο 37.3.3. (γ) (Γενικός Διευθυντής), ο εν λόγω Κοινός Μέτοχος δύναται να ζητήσει (και κάθε άλλος Κοινός Μέτοχος θα ασκήσει όλα τα δικαιώματα που νόμιμα διαθέτει για να εξασφαλίσει) την σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου το ταχύτερο δυνατόν είτε (εάν πρόκειται για Σύμβουλο) για να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων το ταχύτερο δυνατό κατά την οποία θα προταθεί η λήψη απόφασης (κατά τον τρόπο που ειδικώς ορίζεται στο Καταστατικό) για την ανάκληση του σχετικού Συμβούλου (που θα απέχει από την ψηφοφορία σχετικά με την εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβούλου) ή (εάν πρόκειται για το Γενικό Διευθυντή) για να αποφασίσει την απόλυση του Γενικού Διεθυντού.

37.4.2. (α) Εάν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση τέτοια απόφαση για ανάκληση Συμβουλίου, κάθε ένας από τους Κοινούς Μετόχους θα λάβει όλα τα νόμιμα διαθέσιμα μέτρα για την απομάκρυνση του Συμβούλου αυτού από τα καθήκοντά του και την αντικατάστασή του με άλλο Σύμβουλο κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο σχετικό άρθρο 8.2.(β), (γ) ή (δ) του Καταστατικού, και

(β) αν ληφθεί τέτοια απόφαση σχετικά με το Γενικό Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση εργασίας του Γενικού Διεθυντού.

37.5. Προϋπολογισμοί και Οικονομικές Πληροφορίες : Καθένας από τους Κοινούς Μετόχους θα δύναται πάντοτε προ της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που του ανήκουν νόμιμα για να εξασφαλίσει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει σε κάθε Κοινό Μέτοχο :

37.5.1. εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες προ του τέλους εκάστης οικονομικής περιόδου που λήγει μετά την Ημερομηνία Εναρξης, λεπτομερές σχέδιο λειτουργικού προϋπολογισμού της Εταιρείας Αεροδρομίου [(που περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα κύρια κονδύλια εσόδων και κεφαλαιουχικών δαπανών, υποχρεώσεις, έξοδα, αμοιβές και δαπάνες (περιλαμβανομένων και των επ` αυτών φόρων) που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε σχέση με το Εργο)] για την επόμενη οικονομική περίοδο, κατανεμημένο σε μηνιαία βάση, και συνοδευόμενο από πρόβλεψη χρηματοροής μαζί με ισολογισμό που απεικονίζει την προβλεπόμενη θέση της Εταιρείας Αεροδρομίου (και των θυγατρικών της αν υπάρχουν) κατά το τέλος της επόμενης οικονομικής περιόδου.

37.5.2. μέσα σε τρεις εβδομάδες από το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα που λήγει μετά την Ημερομηνία Εναρξης, ανέλεγκτους λογαριασμούς διοικήσεως, που θα περιλαμβάνουν αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων, ισολογισμό και κατάσταση χρηματοροών, ανάλυση δικαιωμάτων αναλήψεως μετοχών και άλλα έσοδα (περιλαμβανομένων και πληρωμών από το Ταμείο Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων), λεπτομέρειες για όλες τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, υποχρεώσεις, έξοδα, αμοιβές και δαπάνες (περιλαμβανομένων και των επ` αυτών φόρων) που πραγματοποιήθηκαν, επισκόπηση του λειτουργικού προϋπολογισμού της εταιρείας μαζί με συμφωνία των λογαριασμών αποτελεσμάτων με τον προϋπολογισμό εσόδων και το πρόγραμμα επενδύσεων για τον αντίστοιχο μήνα, και (εάν τούτο ζητείται από τους Κοινούς Μετόχους) κατάσταση της προέλευσης και της διάθεσης κεφαλαίων κατά το μήνα αυτόν.

37.5.3. όλες τις ουσιαστικές πληροφορίες, προβλέψεις, ειδοποιήσεις (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των αιτήσεων δανείων, αιτήσεων διά των οποίων ζητείται επιστολή παροχής πίστωσης, ειδοποιήσεων προπληρωμής ή αναλήψεως δανείων, γεγονότων υπερημερίας, γνωστοποιήσεων ακυρώσεων και λεπτομερειών ασφαλίσεως, αλλά αποκλειομένης της επιλογής περιόδων τόκων καθώς και άλλων μη ουσιαστικών ειδοποιήσεων που αφορούν την καθημερινή λειτουργία οποιωνδήποτε διευκολύνσεων που παρασχέθηκαν από προμηθευτές κεφαλαίων στην Εταιρεία Αεροδρομίου) που ελήφθησαν από ή δόθηκαν σε προμηθευτές κεφαλαίων ή άλλων διευκολύνσεων προς την Εταιρεία Αεροδρομίου, και

37.5.4. οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία που οι Κοινοί Μέτοχοι δύνανται, επιφυλασσομένων των όρων της παρούσας Σύμβασης, εύλογα να ζητούν εκάστοτε σχετικά με οποιοδήποτε ή όλα τα θέματα που αναφέρονται στο Εργο ή στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας Αεροδρομίου.

37.6. Συμφωνίες Μετόχων : Οι κοινοί Μέτοχοι και οι Κάτοχοι Τίτλων Μετατρέψιμων σε Κοινές Μετοχές δύνανται, καθ` οιονδήποτε χρόνο προ της εισαγωγής στο χρηματιστήριο, να είναι συμβαλλόμενα μέρη σε συμβάσει ή διακανονισμούς, που αναφέρονται στην άσκηση δικαιωμάτων που συνδέονται με Κοινές Μετοχές ή/και Τίτλους Μετατρέψιμους σε Κοινές Μετοχές και σε οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις ή διακανονισμούς υπό τον όρο ότι :

37.6.1. ουδεμία τοιαύτη σύμβαση ή διακανονισμός θα απαιτεί ή συνεπάγεται ότι οποισδήποτε Κοινός Μέτοχος ή άλλο Πρόσωπο θα ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο προς τις διατάξεις της παρούσης Σύμβασης ή του Καταστατικού, ή θα απαιτεί ή θα συνεπάγεται ότι οποιοσδήποτε σύμβουλος θα ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο προς τα καθήκοντα που περιγράφονται στο Άρθρο 12.1. (Διοικητικό Συμβούλιο), και

37.6.2. κάθε τέτοια σύμβαση ή διακανονισμός σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων που συνδέονται με Κοινές Μετοχές ή/και Τίτλους Μετατρέψιμους σε Κοινές Μετοχές θα δηλώνεται και αντίγραφο θα δίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο αμέσως μετά την σύναψή τους.

37.7. Εκδόσεις Μετοχών : Εκτός αν άλλως συμφωνείται εκάστοτε από όλους τους Κοινούς Μετόχους, ουδεμία αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Αεροδρομίου διά της εκδόσεως Κοινών μετοχών ή ασκήσεως δικαιωμάτων που συνδέονται με Τίτλους Μετατρέψιμους σε Κοινές Μετοχές, θα πραγματοποιείται οποτεδήποτε προ της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, εφόσον η τοιαύτη έκδοση ή άσκηση θα συνεπάγετο ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και των Συγγενών Νομικών Προσώπων του στην Εταιρεία Αεροδρομίου κατώτερο του 25 τοις εκατόν των εκδοθέντων Μετοχών με δικαίωμα Ψήφου.

37.8. Μεταβίβαση Μετοχών ;

37.8.1. Εκτός από τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 22.1 (Χρηματοδότηση της Εταιρείας Αεροδρομίου) ή στο Άρθρο 37.6 (Συμφωνίες Μετόχων) ή τα απαιτούμενα σύμφωνα με το Άρθρο 37.11.2 (Αθέτηση Μετόχων) ουδέν Πρόσωπο οποτεδήποτε πριν από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο και την δεύτερη επέτειο από της Εναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου, οποιοδήποτε εξ αυτών προηγείται χρονικώς, θα :

(α) χορηγήσει οποιαδήποτε Εξασφάλιση επί των κατεχομένων από αυτόν Κοινών Μετοχών ή Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές (ή οποιοδήποτε συμφέρον σε οποιουσδήποτε από αυτούς),

(β) πωλήσει, μεταβιβάσει ή κατ` άλλον τρόπο διαθέσει οποιεσδήποτε Κοινές Μετοχές ή Τίτλους Μετατρέψιμους σε Κοινές Μετοχές (ή οποιοδήποτε συμφέρον αυτών),

(γ) συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με τις ψήφους που συνδέονται με τις Κοινές Μετοχές του, ή

(δ) συμφωνήσει να πράξεις οτιδήποτε από τα προηγούμενα ανεξαρτήτως του εάν τούτο τελεί υπό την επιφύλαξη οιουδήποτε όρου για την εκτέλεσή του ή τελεί υπό όρον επακολουθήσαντα της τοιαύτης εκτελέσεως,

κατ` άλλο τρόπο που δεν θα είναι σύμφωνος με το παρόν Άρθρο 37.8. (Μεταβίβαση των Μετόχων) και το Καταστατικό.

37.8.2. Οποτεδήποτε προ της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο και της δεύτερης επετείου από της Εναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου οποιοδήποτε εκ των δύο προηγείται χρονικώς :

(α) (i) τα Μέλη της Κοινοπραξιας δύνανται να μεταβιβάσουν όλες τις Κοινές Μετοχές τους στην Ελληνική Εταιρεία Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας είτε αμέσως, είτε διά μεταβιβάσεως αρχικά στην Γερμανική. Εταιρεία Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας και στην συνέχεια στην Ελληνική Εταιρεία Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας.

Η Ελληνική Εταιρεία Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας θα ανήκει εξ ολοκλήρου πάντοτε στην Γερμανική Εταιρεία Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας και ουδέποτε θα έχει στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις εκτός μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο τίτλο που δίδει το δικαίωμα εγγραφής για μετοχές ή μετατροπής σε μετοχές, στην Εταιρεία Αεροδρομίου ή εκτός των όσων συνδέονται στενώς με την κατοχή των μετοχών αυτών ή άλλων τίτλων ή με την διατήρηση της υπάρξεώς της ως εταιρείας χαρτοφυλακίου για τον σκοπό αυτό.

Η Γερμανική Εταιρεία Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας θα ανήκει εξ ολοκλήρου πάντοτε στα Μέλη της Κοινοπραξίας κατά τις αναλογίες που παρατίθενται στο Παράρτημα 16, Τμήμα 4 (Γερμανική Εταιρεία Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας) και ουδέποτε θα έχει ενεργητικά στοιχεία ή υποχρεώσει εκτός μετοχών της Ελληνικής Εταιρείας Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας ή εκτός των όσων συνδέονται στενώς με την κατοχή των μετοχών αυτών άλλων τίτλων ή την διατήρηση της υπάρξεώς της ως εταιρείας χαρτοφυλακίου για τον σκοπό αυτό,

(ii) υπό την επιφύλαξη της τήρησης των προϋποθέσεων του Άρθρου 37.8.2. (α) (iii) και του Άρθρου 37.9. (Περιορισμοί στην Κατοχή Μετοχών), τα Μέλη της Κοινοπραξίας, ή κατά περίπτωση, η Ελληνική Εταιρεία Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας δύνανται να μεταβιβάσουν μέχρι το 66,7 τοις εκατό του συνολικού αριθμού των Κοινών Μετοχών που ανέλαβαν τα Μέλη της Κοινοπραξίας σύμφωνα με το Άρθρο 5.1. του Καταστατικού,

(iii) ουδεμία μεταβίβαση Κοινών Μετοχών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 37.8.2.(α) (ii) εκτός εάν :

(αα) κάθε Σημαίνων Μέτοχος εγκρίνει τον προτεινόμενο λήπτη (μη δυνάμενος αδικαιολογήτως να αρνηθεί τη χορήγηση ή να καθυστερήσει την τοιαύτη έγκριση και για τους σκοπούς της εγκρίσεως αυτής το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να λαμβάνει υπόψη του την εσωτρική και τη διεθνή πολιτική του), και για τον σκοπό αυτό ο αντίστοιχος Κοινός Μέτοχος που προβαίνει στην μεταβίβαση θα παράσχει σε κάθε Σημαίνοντα Μέτοχο και την Εταιρεία Αεροδρομίου όλες τις πληροφορίες που είναι σχετικές με την προτεινόμενη μεταβίβαση (συμπεριλαμβανομένων αποδείξεων για την τιμή μεταβίβασης) και τον προτεινόμενο λήπτη (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των μετόχων του και του Εσχατου Δικαιούχου) όπως δύναται ευλόγως να ζητήσει οποιοσδήποτε Σημαίνων Μέτοχος, και

(ββ) ο λήπτης συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Άρθρου 37.10.1. (Εγκριση Μετόχων και Καταχώρηση).

(β) (i) οι Κοινές Μετοχές και οι Τίτλοι Μετατρέψιμοι σε Κοινές Μετοχές δύνανται οποτεδήποτε να μεταβιβασθούν από οποιονδήποτε Μέτοχο σε ένα από τους συνδεδεμένους με αυτόν Λήπτες υπό τον όρο ότι εάν ο εν λόγω Συνδεδεμένος Λήπτης στον οποίο μεταβιβάσθηκαν οποιεσδήποτε Κοινές Μετοχές ή Τίτλοι Μετατρέψιμοι σε Κοινές Μετοχές, παύει να είναι Συνδεδεμένος Λήπτης του τοιούτου αρχικού Μετόχου, θα αποτελεί υποχρέωση του εν λόγω Συνδεδεμένου Λήπτη και ο αρχικός Μέτοχος θα εξασφαλίσει ότι θα το πράξει, να ειδοποιήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο ότι συνέβη το γεγονός αυτό και (εκτός αν οι Κοινές Μετοχές ή οι Τίτλοι Μετατρέψιμοι σε Κοινές Μετοχές μεταβιβασθούν αμέσως στον εν λόγω αρχικό Κοινό Μέτοχο ή σε Πρόσωπο που είναι τότε Συνδεδεμένος Λήπτης του τοιούτου αρχικού Μετόχου, εκάστης τοιαύτης μεταβίβασης θεωρουμένης ότι έχει επιτραπεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 37.8.2.(β), ή έκαστος από τους Σημαίνοντες Μετόχους συμφωνεί άλλως και ο Λήπτης συμμορφούται με τους όρους του Άρθρου 37.10.1. (Εγκριση Μετόχων και Καταχώρηση), ο προηγούμενος αυτός Συνδεδεμένος Λήπτης θα υποχρεωθεί να μεταβιβάσει, και ο αρχικός Κοινός Μέτοχος θα εξασφαλίσει ότι θα μεταβιβάσει, εφόσον και όταν απαιτηθεί με έγγραφη ειδοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πρέπει να πράξει τούτο, τις σχετικές Κοινές Μετοχές ή Τίτλους Μετατρέψιμους σε Κοινές Μετοχές, σύμφωνα με τα Αρθρα 37.11.2 και 37.11.3. (Αθέτηση Μετόχου) ωσάν ο προηγούμενος αυτός Συνδεδεμένος Λήπτης να ήταν ο Διαπράττων την Αθέτηση Μέτοχος και η ειδοποίηση που εδόθη από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 37.8.2(β) να ήταν ειδοποίηση κοινοποιηθείσα σύμφωνα με το Άρθρο 37.11(Υπερημερία Μετόχου),

(ii) στην περίπτωση μεταβίβασης Κοινών Μετόχων ή Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές σε Συνδεδεμένο Λήπτη, όπως επιτρέπει το παρόν Άρθρο 37.8.2(β), ο Μέτοχος που μεταβιβάζει κατ` αυτόν τον τρόπο Κοινές Μετοχές ή Τίτλους Μετατρέψιμους σε Κοινές Μετοχές θα παραμείνει υπεύθυνος για την εκπλήρωση από τον λήπτη όλων των υποχρεώσεών του σαν κατόχου Κοινών Μετοχών ή/και Τίτλων Μετατρέψιμων σε Κοινές Μετοχές (κατά περίπτωση ακόμη και όταν ο εν λόγω μέτοχος απωλέσει την πλήρη κυριότητα επί των εν λόγω μετοχών, εκτός εάν έκαστος από τους Σημαίνοντες Μετόχους συμφωνεί άλλως και ο Λήπτης συμμορφώνεται με τους όρους του Άρθρου 37.10.1. (Εγκριση Μετόχων και Καταχώρηση).

(γ) Υπό τους όρους του Άρθρου 37.9. (Περιορισμοί στην κατοχή Μετοχών), Κοινές Μετοχές και Τίτλοι Μετατρέψιμοι σε Κοινές Μετοχές μπορεί οποτεδήποτε να μεταβιβασθούν από κατόχους Κοινών Μετοχών ή/και Τίτλων Μετατρέψιμων σε Κοινές Μετοχές σε άλλους κατόχους Κοινών Μετοχών ή/και Τίτλων Μετατρέψιμων σε Κοινές Μετοχές και

(δ) Κοινές Μετοχές και Τίτλοι Μετατρέψιμοι σε Κοινές Μετοχές δύνανται οποτεδήποτε να μεταβιβασθούν από οποιονδήποτε Μέτοχο σε οποιοδήποτε Πρόσωπο με την έγγραφη συναίνεση όλων των Κοινών Μετόχων. Για να δοθεί η εν λόγω συναίνεση, ο Μέτοχος που προβαίνει στη σχετική μεταβίβαση θα παράσχει σε όλους τους Κοινούς Μετόχους και την Εταιρεία Αεροδρομίου κάθε πληροφορία σχετική με την προτεινόμενη μεταβίβαση (συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων ως προς την τιμή μεταβίβασης) και τον προτεινόμενο Λήπτη (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των μετόχων του και του Εσχατου Δικαιούχου) όπως δύναται ευλόγως να ζητήσει κάθε Κοινός Μέτοχος ή/και η Εταιρεία Αεροδρομίου. Οποιαδήποτε τοιαύτη συναίνεση δύναται να παρασχεθεί ανεπιφυλάκτως ή υπό όρους ή προϋποθέσεις που ευλόγως ζητεί οποιοσδήποτε από τους Κοινούς Μετόχους και στην τελευταία αυτή περίπτωση οποιεσδήποτε Κοινές Μετοχές ή Τίτλοι Μετατρέψιμοι σε Κοινές Μετοχές που μεταβιβάζονται κατ` αυτόν τον τρόπο, δύνανται να μεταβιβασθούν μόνον εφόσον τηρούνται οι τοιούτοι όροι ή προϋποθέσεις και, εάν τούτο απαιτηθεί, θα λάβει χώραν υπό την επιφύλαξη τήρησης των σχετικών όρων και προϋποθέσεων.

37.9. Περιορισμοί στην κατοχή Μετοχών : Μη λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε περί της αντιθέτου διατάξεως της παρούσας Σύμβασης, προ της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο :

37.9.1. εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί από όλους τους Κοινούς Μετόχους, το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή άλλως διαθέσει (και αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού δεν θα το πράξουν), Κοινές Μετοχές του ή Τίτλους Μετατρέψιμους σε Κοινές Μετοχές εάν τούτο συνεπάγεται ότι η κατοχή Κοινών Μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου (μαζί με τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού) δεν είναι ίση ή δεν υπερβαίνει (ή κι εάν ακόμη είχαν ασκηθεί όλα τα δικαιώματα μετατροπής ή αναλήψεως κεφαλαίου που πηγάζουν από Τίτλους Μετατρέψιμους σε Κοινές Μετοχές) δεν θα ήταν ίση ή δεν θα υπερέβαινε το 25% των εκδοθέντων Κοινών Μετοχών.

37.9.2. χωρίς την προηγούμενη έγκριση κάθε Σημαίνοντος Μετόχου και εκτός της περιπτώσεως μεταβιβάσεως σύμφωνα με το Άρθρο 37.8.2.(α)(i) ή το Άρθρο 37.8.2.(β). (Μεταβίβαση Μετοχών) και επιφυλασσομένων των διατάξεων του Άρθρου 2.8.2. (Ανώτατο όριο Κατοχής Μετοχών με Δικαίωμα Ψήφου), ουδέν Πρόσωπο (και/ή τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού), (εκτός από το Ελληνικό Δημόσιο και τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού) δύναται, αμέσως μετά από οποιαδήποτε απόκτηση, ή τυχόν μεταβολή του ποσοστού των Κοινών Μετοχών που διαθέτει, να κατέχει ή έχει συμφέρον (άμεσο ή έμμεσο) σε Κοινές Μετοχές που εκπροσωπούν ποσοστό 15 τοις εκατό ή μεγαλύτερο και μικρότερο του 25 τοις εκατό των εκδοθεισών Μετοχών εκτός των εγγραφών για αναλήψεις Κοινών Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 5.1. του Καταστατικού ή εκτός εάν το εν λόγω Πρόσωπο (και/ή τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού) αμέσως πριν από την τοιαύτη απόκτηση ή μεταβολή στο ποσοστό ήταν ήδη κάτοχος ή είχε συμφέρον (άμεσο ή έμμεσο) σε Κοινές Μετοχές που εκπροσωπούν το 15 τοις εκατό ή περισσότερο και λιγώτερο του 25 τοις εκατό των εκδοθεισών Κοινών Μετοχών.

37.9.3. χωρίς την προηγούμενη έγκριση όλων των Κοινών Μετόχων και εκτός της περιπτώσεως μεταβίβασης σύμφωνα με το Άρθρο 37.8.2(α)(i) ή 37.8.2. (β). (Μεταβίβαση Μετοχών) και κατ` εφαρμογή του, και επιφυλασσομένων των διατάξεων του Άρθρου 2.8.2. (Ανώτατο Οριο Κατοχής Μετοχών με Δικαίωμα Ψήφου), ουδέν Πρόσωπο (και/ή τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού), (άλλο εκτός του Ελληνικού Δημοσίου και των Συγγενών Νομικών Προσώπων αυτού) δύναται, αμέσως μετά από οποιαδήποτε απόκτηση Κοινών Μετοχών ή τυχόν μεταβολή του ποσοστού των Κοινών Μετοχών που διαθέτει, να κατέχει ή έχει συμφέρον (άμεσο ή έμμεσο) σε Κοινές Μετοχές που εκπροσωπούν ποσοστό 25 τοις εκατό ή μεγαλύτερο των εκδοθεισών Κοινών Μετοχών εκτός της αναλήψεως Κοινών Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 5.1. του Καταστατικού ή εκτός εάν το εν λόγω Πρόσωπο (και/ή τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού) αμέσως πριν από την τοιαύτη απόκτηση ή μεταβολή του ποσοστού, κατείχε ήδη κατ` εκείνον τον χρόνο ή είχε συμφέρον (άμεσο ή έμμεσο) σε Κοινές Μετοχές που εκπροσωπούν ποσοστό 25 τοις εκατό ή περισσότερο των εκδοθεισών Κοινών Μετοχών.

37.10 Εγκριση Μετόχων και Καταχώρηση :

37.10.1 Πάντοτε προ της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο οι Κοινοί Μέτοχοι θα εξασφαλίσουν ότι κανένα άλλο Πρόσωπο εκτός των Κοινών Μετόχων ή των ήδη κατόχων Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές θα αποκτήσει Κοινές Μετοχές ή Τίτλους Μετατρέψιμους σε Κοινές Μετοχές ή οποιοδήποτε συμφέρον επ` αυτών (από μεταβίβαση, έκδοση ή κατ` άλλο τρόπο) εκτός εάν παρέχει στην Εταιρεία Αεροδρομίου εγγράφως λεπτομερή στοιχεία για τον Εσχατο Δικαιούχο (εάν υπάρχει) και συμφωνεί εγγράφως με όλους τους άλλους κατά τον χρόνο αυτόν Κοινούς Μετόχους (κατά τύπο ευλόγως αποδεκτό από κάθε ένα από αυτούς) να τηρήσει τους όρους του Άρθρου 22.4. (Συγκέντρωση Κεφαλαίων με πώληση Μετοχών στο Κοινό) και του Άρθρου 37. (Συμπεριφορά των Μετόχων προ της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο) και να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσει που επιβάλλονται, ως σχετικές, στους Κοινούς Μετόχους ή/και τους Κατόχους Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές σύμφωνα με τα ανωτέρω Αρθρα.

37.10.2. Ουδεμία μεταβίβαση ή έκδοση Κοινών Μετοχών ή Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές θα εγκριθεί από τους Κοινούς Μετόχους και ουδεμία καταχώρηση οποιουδήποτε Προσώπου ως κατόχου Κοινών Μετοχών ή Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές μετά από μεταβίβαση ή έκδοση Κοινών Μετοχών (περιλαμβανομένης της άσκησης δικαιωμάτων συνδεδεμένων με Τίτλους Μετατρέψιμους σε Κοινές Μετοχές) ή Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές θα πραγματοποιηθεί, κατά τρόπο άλλο εκτός κατά περίπτωση σε συμφωνία με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 37. (Συμπεριφορά των Μετόχων προ της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο).

37.11. Αθέτηση Μετόχου :

37.11.1 Εάν καθ` οιονδήποτε χρόνο προ της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο :

(α) κοινός Μέτοχος ή κάτοχος Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές παραλείπει να επανορθώσει οποιαδήποτε ουσιώδη μη συμμόρφωση εκ μέρους του προς την παρούσα Σύβμαση εντός 30 ημερών από της επιδόσεως εγγράφου ειδοποιήσεως από οποιονδήποτε Κοινό Μέτοχο ή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διαμαρτύρεται και στηνοποία (ειδοποίηση) καθορίζεται λεπτομερώς η φύση και το αντικείμενο της εν λόγω αθέτησης.

(β) εκτός των περιπτώσεων ενώσεως, συγχωνεύσεως ή ανασυγκροτήσεως καθ` ον χρόνο είναι αξιόχρεως σύμφωνα με τους όρους που είχαν προηγουμένως εγκρίνει εγγράφως όλοι οι λοιποί Κοινοί Μέτοχοι (την οποία έγκριση δεν δύνανται αδικαιολογήτως να αρνηθούν να χορηγήσουν ή να καθυστερήσουν και προς το σκοπό αυτόν το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να λάβει υπόψη του, μεταξύ άλλων, την εσωτερική και διεθνή πολιτική του), Κοινός Μέτοχος ή κάτοχος Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές ευρίσκεται υπό διαχειριστικό έλεγχο, εκκαθάριση, διάλυση ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι αφερέγγυος ή υπόκειται σε οποιαδήποτε αντίστοιχη ή ανάλογη διαδικασία σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου (δικαιοδοσίας) στον οποίο ο Κοινός Μέτοχος ή, κατά περίπτωση, ο κάτοχος Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές έχει την έδρα του, κατοικεί ή διαμένει ή διεξάγει τις επιχειρηματικές του εργασίες.

(γ) κοινός Μέτοχος ή κάτοικος Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές παύει να ελέγχεται από τον Εσχατο Δικαιούχο του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση όλων των Κοινών Μετόχων (έγκριση που δεν μπορεί αδικαιολόγητα να μη χορηγείται ή να καθυστερεί, και για το σκοπό της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να λάβει υπόψη του, μεταξύ άλλων, την εσωτερική και διεθνή πολιτική του), ή

(δ) οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο Άρθρο 37.11.1 (β) ή (γ) ανακύπτει σε σχέση με οποιοδήποτε Πρόσωπο που εκλέγει επί του παρόντος Κοινό Μέτοχο ή κάτοχο Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές χωρίς την προηγούμενη έγκριση όλων των Κοινών Μετοχών (έγκριση που δεν μπορεί αδικαιολόγητα να μη χορηγείται ή να καθυστερεί, και για το σκοπό της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, την εσωτερική και διεθνή πολιτική του) ο εν λόγω Κοινός Μέτοχος ή κάτοχος Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές, θα πρέπει να θεωρείται (ο “Διαπράττων την Αθέτηση Μέτοχος”).

37.11.2(α) Οποιοσδήποτε Κοινός Μέτοχος, μετά από συνεννόηση με τους άλλους Κοινούς Μετόχους (εκτός από τον Υπηρήμερο Μέτοχο) και το Διοικητικό Συμβούλιο, θα δικαιούται, εντός εξήντα ημερών από της λήξεως της προθεσμίας των τριάντα ημερών που αναφέρεται στο Άρθρο 37.11.1 (α) ή αναλόγως της περιπτώσεως, που οποιοδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στα Αρθρα 37.11.1 (β), (γ), ή (δ) υποπίπτουν στην αντίληψή του, να κοινοποιήσει ειδοποίηση στον Διαπράττοντα την Αθέτηση Μέτοχο ζητώντας από τον Διαπράττοντα την Αθέτηση Μέτοχο να πωλήσει [(σε τιμή υπολογιζόμενη σύμφωνα με το Άρθρο 37.11.3 αλλ` υπό την επιφύλαξη της συμφωνίας των αγοραστών Κοινών Μετόχων ως προς την τιμή σύμφωνα με το Άρθρο 37.11.3 (β) (ii)] στους Κοινούς Μετόχους (εκτός του Διαπράττοντος την Αθέτηση Μετόχου) όλες (και όχι μόνο μερικές) από τις Κοινές Μετοχές ή/και Τίτλους Μετατρέψιμους σε Κοινές Μετοχές που διαθέτει ο Διαπράττων την Αθέτηση Μέτοχος (και οποιοδήποτε από τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού),

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συντονίσει και, κατά το μέτρο που προβλέπεται στο παρόν Άρθρο 37.11, θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να πραγματοποιηθεί η πώληση των σχετικών Κοινών Μετοχών ή/και Τίτλων Μετατρέψιμων σε Κοινές Μετοχές

(γ) Αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής που κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 37.11.2 (α), πρέπει επίσης να κοινοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε καθένα από τους άλλους Κοινούς Μετόχους. Οι άλλοι Κοινοί Μέτοχοι θα έχουν στη διάθεσή τους περίοδο δέκα ημερών από τη λήψη του κοινοποιηθέντος αντιγράφου προκειμένου να κοινοποιήσουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη ειδοποίηση εν σχέσει με την επιθυμία τους να αγοράσουν [(επιφυλασσομένου του Άρθρου 37.9. (Περιορισμοί Μετοχών) και της συμφωνίας για την τιμή κατά το Άρθρο 37.11.3 (β) (ii)] το σύνολο ή μέρος των σχετικών Κοινών Μετοχών και Τίτλων

Μετατέτριψων σε Κοινές Μετοχές, στην περίπτωση ανταγωνισμού, οι σχετικές Κοινές Μετοχές και Τίτλοι. Μετατρέψιμοι σε Κοινές Μετοχές θα πωληθούν στους αποδέκτες κατ` αναλογία (όσο το δυνατόν πλησιέστερα και χωρίς προσφυγή σε κλάσματα ή αύξηση του αριθμού των πωλουμένων μετοχών πέραν εκείνων που ζητήθηκαν) του αριθμού των Κοινών Μετοχών που έχουν κατά τον χρόνον αυτό (υποτιθεμένου για τους σκοπούς αυτούς ότι απ` όλα τα δικαιώματα ανάληψης ή μετατροπής που προκύπτουν από οποιουσδήποτε Τίτλους Μετατρέψιμους σε Κοινές Μετοχές ασκήθηκαν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός Κοινών Μετοχών ή και Τίτλων Μετατρέψιμων σε Κοινές Μετοχές του Διαπράττοντα την Αθέτηση Μετόχου ή/και οποιουσδήποτε Συγγενούς Νομικού Προσώπου αυτού).

37.11.3 (α) (i) Το Διοικητικό Συμβούλιο (για λογαριασμό των Κοινών Μετόχων) θα ζητήσει από τους Ελεγκτές θεωρούν ότι αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία (με αναφορά στη σταθερή αληθινή εσωτερική αξία της Εταιρείας Αεροδρομίου ως λειτουργούσας επιχείρησις εν τω συνόλω της, υπολογιζόμενη κατά τις συνήθεις λογιστικές μεθόδους στην Ελλάδα) κατά το τέλους του ημερολογιακού μήνα αμέσως προ της ημερομηνίας κοινοποιήσεως της ειδοποιήσεως σύμφωνα με το Άρθρο 37.11.2(α), των Κοινών Μετοχών ή/και Τίτλων Μετατρέψιμων σε Κοινές Μετοχές που διατίθενται προς πώληση (λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του συνολικού αριθμού των μετοχών που διατίθενται για πώληση αλλά μη λαμβάνοντας υπόψη το Συμψηφιστέο Ποσό (όπως καθορίζεται ότι αποτελεί την εύλογη αξία των ως άνω Κοινών Μετοχών ή/και Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές.

(ii) Οι Ελεγκτές θα υπολογίσουν επίσης οποιασδήποτε οφειλή του Διαπράττοντος την Αθέτηση Μετόχου ή οποιουδήποτε Συγγενούς Νομικού Προσώπου αυτού προς την Εταιρεία Αεροδρομίου που είναι κατά τον χρόνον αυτό απαιτητή και ανεξόφλητη συμπεριλαμβανομένων των μη καταβληθέντων χρημάτων σχετικά με την τιμή ανάληψης για οποιαδήποτε Κοινή Μετοχή ή Τίτλο Μετατρέψιμο σε Κοινή Μετοχή (το “Συμψηφιστέο Ποσό”).

(β) (i) To Διοικητικό Συμβούλιο θα αποστείλει αμέσως αντίγραφα του προσδιορισμού και βεβαίωση των Ελεγκτών σε όλους τους Κοινούς Μετόχους, συμπεριλαμβανομένου και του Διαπράττοντος την Αθέτηση Μετόχου.

(ii) Εντός 5 ημερών από τη λήψη της βεβαίωσης από τους Ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 37.11.3 (β) (i) κάθε Κοινός Μέτοχος που επιθυμεί να αγοράσει τις σχετικές Κοινές Μετοχές θα κοινοποιήσει ειδοποίηση, εάν επιθυμεί να αγοράσει στην τιμή που βεβαιώθηκε από τους Ελεγκτές, στην Εταιρεία Αεροδρομίου και τον Διαπράττοντα την Αθέτηση Μέτοχο περί της εκ μέρους του αποδοχής της τοιαύτης τιμής.

γ) (i) Το ποσό που προσδιορίζεται και βεβαιώνεται από τους Ελεγκτές σύμφωνα με το Άρθρο 37.11.3(α)(i) θα αποτελεί την τιμή στην οποία οι Κοινές Μετοχές που ανήκουν στον Διαπράττοντα την Αθέτηση Υπερήμερο Μετοχο και οποιοδήποτε από τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού θα μεταβιβασθούν.

(ii) κάθε Κοινός Μέτοχος που αγοράζει θα δικαιούται να εκπέσει μερίδιο (αναλογία) του Συμψηφιστέου Ποσού (αναλογία που θα είναι ίση προς την αναλογία του συνολικού ποσού τιμής αγοράς που θα πρέπει να καταβληθεί από τον εν λόγω Κοινό Μέτοχο) από την συνολική τιμή αγοράς και θα δώσει λογαριασμό στην Εταιρεία Αεροδρομίου για την αναλογία αυτή του Συμψηφιστέου Ποσού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

δ) Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Κοινών Μετοχών ή/και Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές δυνάμει του παρόντος θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας Αεροδρομίου την 12η μεσημβρινή της δέκατης ημέρας μετά τη βεβαίωση από τους Ελεγκτές της δίκαιης αξία των Κοινών Μετοχών ή/και Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές και του Συμψηφιστέου Ποσού (αν υπάρχει). Κατά την ολοκλήρωση ο Υπερήμερος Μέτοχος θα παραδώσει ή θα εξασφαλίσει την παράδοση οποιωνδήποτε πιστοποιητικών και λοιπών τίτλων κυριότητας αναφερομένων στις σχετικές Κοινές Μετοχές ή/και Τίτλους Μετατρέψιμους (εάν δεν ανήκουν κατά τον χρόνο αυτόν στην Εταιρεία Αεροδρομίου), μαζί με την έγγραφη παραίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου που είναι, ή ήταν κατά τα πέντε χρόνια προ του διορισμού τους ως Συμβούλου, διευθυντής, υπάλληλος ή σύμβουλος ή συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση ή διακανονισμό κατά τον οποίο ή σύμφωνα με τον οποίο λαμβάνει ή έλαβε χρηματικά ποσά ή άλλη αμοιβή (άμεση ή έμμεση) από τον Υπερήμερος Μέτοχο (ή Συγγενές Νομικό Πρόσωπο αυτού) έναντι της πληρωμής του τιμήματος της αγοράς, υπολογιζόμενο σύμφωνο με το παρόν άρθρο 37.11.3.

ε) Η απόφαση των Ελεγκτών σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 37.11 θα είναι τελική και θα δεσμεύει τους Κοινούς Μετόχους και τους κατόχους Τίτλων Μετατρέψιμων σε Κοινές Μετοχές (εκτός αν υπάρχει απόδειξη προφανούς λάθους).

37.11.4 (α) Με την κοινοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Υπερήμερο Μέτοχο του πορίσματος και της βεβαίωσης των Ελεγκτών σύμφωνα με το Άρθρο 37.11.3, για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της πώλησης και αγοράς των Κοινών Μετόχων ή/και Τίτλων Μετατρεψίμων σε Κοινές Μετοχές σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 37.11, ο Υπερήμερος Μέτοχος (και οποιοδήποτε Συγγενές Νομικό Πρόσωπο αυτού) θα θεωρείται ότι εξουσιοδότησε την Εταιρεία Αεροδρομίου.

(i)να λάβει και να κρατήσει για λογαριασμό του Υπερήμερου Μετόχου (και των Συγγενών Νομικών Προσώπων αυτού) το πληρωτέο στον Υπερήμερο Μέτοχο (και τα Συγγενή Νομικά Πρόσωπα αυτού) αντάλλαγμα σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 37.11

(ii) να συμπληρώσει ή να οπισθογραφήσει οποιουσδήποτε τύπους μεταβίβασης που αφορούν τις σχετικές Κοινές Μετοχές ή/και Τίτλους Μετατρέψιμους σε Κοινές Μετοχές για λογαριασμό του 326 Υπερήμερου Μετόχου (και των συγγενών Νομικών Προσώπων αυτού) και να καταχωρήσει τα ονόματα των αγοραστών Κοινών Μετοχών (ή των εκπροσώπων τους) στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας Αεροδρομίου, και

(iii) να ακυρώσεις οποιαδήποτε πιστοποιητικά μετοχών (ή λοιπούς τίτλους κυριότητας) σχετικά με τις εν λόγω Κοινές Μετοχές ή/καιΤίτλους Μετατρέψιμους σε Κοινές Μετοχές στα ονόματα των αγοραστών Κοινών Μετόχων.

β) Αφού εκδοθούν τα νέα αυτά πιστοποιητικά από την Εταιρεία Αεροδρομίου κατόπιν αποδείξεως της πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 37.11, η ισχυς της συναλλαγής, εφόσον δεν θα υπάρχει προφανές λάθος, δεν θα αμφισβητηθεί από οποιοδήποτε Πρόσωπο.

37.12 Τροποποίηση: Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 37. (Συμπεριφορά των Μετόχων προ της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο) δύνανται να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν ή μεταβληθούν μόνον κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Εταιρίας Αεροδρομίου και του Ελληνικού Δημοσίου αντιπροσωπευόμενου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, κυρούμενη με Προεδρικό Διάταγμα εκδιδόμενο μετά από πρόταση του εν λόγω Υπουργού.

________________________________________ Άρθρο 38

Άρθρο 38.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

38.1 Εκτός αν άλλως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία, η Εταιρεία Αεροδρομίου και κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας, θα τηρούν με εχεμύθεια όλα τα Εγγραφα και λοιπές πληροφορίες (εκτός των Εγγράφων ή πληροφοριών που έρχονται στην δημοσιότητα κατΆλλο τρόπο και όχι ενέργεια ή παράλειψη των ιδίων ή οποιωνδήποτε από εκείνους στους οποιους απεκάλυψαν τα Εγγραφα ή τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση) που τους παρεσχέθησαν από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε από τους άλλους που έχουν σχέση με το Αεροδρόμιο ή/και την Εταιρεία Αεροδρομίου που είναι εμπιστευτικής φύσης και έχουν χαρακτηρισθεί εγγράφως από αυτόν που τις έδωσε ότι είναι εμπιστευτικής φύσης και εκτός εάν απαιτείται από το νόμο ή από οποιαδήποτε Χρηματιστηριακή ή άλλη αρμόδια κανονιστική αρχή, δεν θα το δημοσιεύσουν ή καταστήσουν γνωστά κατΆλλο τρόπο.

38.2 Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα εχει το δικαίωμα να αποκαλύπτει τέτοια Εγγραφα και άλλες πληροφορίες (1) σε οποινδήποτε από τους υπαλλήλους της, υπεργολάβους και επαγγελματικούς συμβούλους οι οποίοι υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να λαμβάνουν και μελετούν αυτά για τους σκοπούς του Εργου ή για την εφαρμογή ή προστασία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων κατά την παρούσα Σύμβαση, (2) στους Ελεγκτές, (3) στους Ανεξάρτητους Μηχανικούς, (4) σε οποιουσδήποτε από τους υπάρχοντες ή δυνατόν να υπάρξουν Δανειστές και τους αντιπροσώπους τους, (5) στα Μέλη της Κοινοπραξίας αλλά σε κάθε περίπτωση, μόνον καθ` όσον χρόνο παραμένουν μέτοχοι της Εταιρείας Αεροδρομίου άμεσα ή έμμεσα μέσω της Ελληνική Εταιρίας Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξίας και της Γερμανικής Εταιρίας Χαρτοφυλακίου των Μελών της Κοινοπραξία<ς και (6) σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα κατά το μέτρο που η Εταιρεία Αεροδρομίου το θεωρεί αναγκαίο ή επιθυμητό για την εφαρμογή, προστασία ή διατήρηση οποιωνδήποτε από τα δικαιώματα της ή για να επιτύχει ή διατηρήσει οικονομική υποστήριξη για το Εργο.

38.3 Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλει τις καλύτερές της προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι οποιοισδήποτε από τους διευθυντές της, υπαλλήλους, εργαζόμενους, ή άλλους οι οποίοι δύνανται οποτεδήποτε να κατέχουν ή να έχουν πρόσβαση στα εν λόγω Εγγραφα ή πληροφορίες, θα τις τηρούν επίσης με εχεμύθεια και δεν θα μπορούν, εκτός από τα οριζόμενα λεπτομερώς στο Άρθρο 38.1, να τις δημοσιεύσουν ή τις καταστήρουν γνωστές.

38.4 Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 38. (Yποχρέωση Τήρησης Απορρήτου) θα παραμένουν σε ισχύ ακόμα και μετά την καταγγελία ή λήξη της παρούσας Σύμβασης, χωρίς χρονικό περιορισμό.

38.5 Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 38. (Υποχρέωση Τήρησης Απορρήτου) δύνανται να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν ή μεταβληθούν μόνον κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Εταιρειας Αεροδρομίου και του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, κυρούμενης με Προεδρικό Διάταγμα εκδιδόμενο με πρόταση του Υπουργού αυτού.

________________________________________ Άρθρο 39

Άρθρο 39

ΑΡΧΕΙΑ

Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα τηρεί αρχεία αναφορικά με την μελέτη, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και ανάπτυξη του Αεροδρομίου και θα τα έχει διαθέσιμα προς έλεγχο από και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή/και της ΥΠΑ. Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα συντάξει εγχειρίδιο συντήρησης και σχέδια “ως κατεσκευάσθη” όλων των όψεων του Αεροδρομίου που θα ικανοποιούν εύλογα την ΥΠΑ και θα το παραδώσει στην ΥΠΑ μέσα σε έξη μήνες από την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου. Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα τηρεί το εγχειρίδιο συντήρησης και τα σχέδια “ως κατεσκευάσθη” ενημερωμένα και θα παρέχει στην ΥΠΑ όσο συχνά και σε όποια βάση καθορίζει εκάστοτε η ΥΠΑ πληροφορίες σχετικά με τις επελθούσεως τροποποιήσεις και μεταβολές αυτών, αν υπάρχουν.

________________________________________ Άρθρο 40

 

Άρθρο 40

ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ

40.1. Μη Υποδηλούμενες Παραιτήσεις, Ενδικα Βοηθήματα Σωρρευτικά:

Ουδεμία παράλειψη εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας ή της Εταιρείας Αεροδρομίου να ασκήσει και ουδεμία καθυστέρηση εκ μέρους των κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή ένδικου βοηθήματος σύμφωνα με την Σύμβαση θα θεωρηθεί ως παραίτηση, ούτε η μεμονωμένη ή μερική άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή ενδίκου βοηθήματος. Εκτός αν άλλως ειδικά προβλέπεται, τα δικαιώματα και ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση είναι σωρρευτικά και δεν αποκλείουν την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή ενδίκων βοηθημάτων (είτε προβλέπονται από νόμο είτε άλλως).

40.2 Τροποποίηση, Παραιτήσεις και Συναινέσεις:

40.2.1. (α) Οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης δύναται να τροποποιηθεί, συμπληρωθεί ή μεταβληθεί μόνον κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και της Εταιρείας Αεροδρομίου.

β) Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται οποτεδήποτε να ζητήσει από την Εταιρεία Αεροδρομίου και τανάπαλιν την έναρξη συζητήσεων προκειμένου να επανεξεταάσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε τμήματός της παρούσας Σύμβασης και χωρίς όμως να δεσμεύονται να καθορίσουν εάν θα πρέπει να τροποποιηθεί με αμοιβαία συμφωνία υπό τον όρο ότι, εκτός εάν υπάρχει τοιαύτη αμοιβαία συμφωνία, οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης (αν τυχόν έχουν τροποποιηθεί προσφάτως) θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται ανεξαρτήτως της έκβασης της τοιαύτης συζητήσεως ή επανεξετάσεως και από το εάν οι συζητήσεις αυτές ή η επανεξέταση θα λάβουν χώρα.

γ) Μη λαμβανομένων υπόψη των όρων οποιασδήποτε άλλης διάταξης τηςπαρούσας Σύμβασης, δεν θα αποτελεί αθέτηση της παρούσας Σύμβασης αν κάποια τροποποίηση, προσθήκη ή μεταβολή οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Σύμβασης χρειάζεται κύρωση με νόμο.

40.2.2. (α) Από οποιαδήποτε διάταξη ή παράβαση οποιασδήποτε διατάξεως της παρούσας Σύμβασης δύναται να χωρήσει παραίτηση πριν ή αφού αυτή εκδηλωθεί, μόνο εάν το Ελληνικό Δημόσιο ή, κατά περίπτωση, η Εταιρεία Αεροδρομίου συμφωνεί γραπτώς με αυτό.

(β) Οποιασδήποτε συναίνεση σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης, πρέπει επίσης να είναι γραπτή και να παρέχεται πριν από το γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη για την οποία ζητήθηκε.

(γ) Οποιαδήποτε τέτοια παραίτηση ή συναίνεση δύναται να δοθεί υπό οιουσδήποτε όρους του κρίνονται κατάλληλοι από το Πρόσωπο ή τα Πρόσωπα που την δίνουν και θα είναι έγκυρη (θα παράγει αποτελέσματα) μόνο στην περίπτωση και για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκε.

________________________________________ Άρθρο 41

 

Άρθρο 41

ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ

41.1 Ολοσχερής Συμφωνία: Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά και υπερισχύει οποιωνδήποτε προηγουμένων Συμβάσεων ή διακανονισμών (τόσο προφορικών όσο και εγγράφων) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Αεροδρομίου και των Μελών της Κοινοπραξίας σε σχέση με αυτή.

41.2 Σύγκρουση Κανόνων: Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας ή διαφοράς μεταξύ των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης θα υπερισχύουν και οι Μέτοχοι θα ασκούν όλα τα δικαιώματα ψήφου και λοιπά δικαιώματα και εξουσίες που διαθέτουν προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και περαιτέρω, εάν παραστεί ανάγκη, θα επιφέρουν κάθε απαιτούμενη τροποποίηση του Καταστατικού.

________________________________________ Άρθρο 42

Άρθρο 42

ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Η έλλειψη νομιμότητας, η ακυρότητα ή η μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα, εγκυρότητα και εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

________________________________________ Άρθρο 43 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 1

Άρθρο 43.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

43.1. Διευθύνσεις:

43.1.1 Γενικά: Κάθε γνωστοποίηση που πρόκειται να γίνει σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση θα γίνεται με FAX, του Τelex ή τη διεύθυνση και με την ένδειξη εις προσοχή, αν υπάρχει, που θα καθορίζεται εκάστοτε για το σκοπό της παρούσας Σύμβασης από το Ελληνικό Δημόσιο, την Εταιρεία Αεροδρομίου, την ΥΠΑ ή/και τον Εκπρόσωπο των Δανειστών σε κάθε ένα από τους άλλους και, στην περίπτωση των Μελών της Κοινοπραξίας, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 43.1.3. (Μέλη της Κοινοπραξίας).

43.1.2 Ελληνικό Δημόσιο και ΥΠΑ:

(α) Οι αρχικοί αριθμοί FAX, οι διευθύνσεις και οι ενδείξεις που υποδεικνύονται από το Ελληνικό Δημόσιο και την ΥΠΑ για τους σκοπούς του Άρθρου 43.1.1. είναι οι ακόλουθοι:

Ελληνικό Δημόσιο

Υπουργείο Εθνικής ΟικονομίαςΟδός Νίκης αριθ.5Τ.Κ. 10180.

Εις προσοχή: Υπουργού Εθνικής ΟικονομίαςΑντίγραφο να κοινοποιηθεί προς:

Υπουργείο Μεταφορών και ΕπικοινωνιώνΟδός Ξενοφώντος αριθ.13,Τ.Κ. 166 04

FAX Αριθ. 8944.279Εις Προσοχή: Διοικητή ΥΠΑ.

(β) Οποιαδήποτε γνωστοποίηση που θα γίνει από το Ελληνικό Δημόσιο κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή θα γίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ή οποιοδήποτε Πρόσωπο καθοριζόμενο από τον Υπουργό αυτόν με Απόφαση δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(γ) Οποιαδήποτε γνωστοποίηση που θα γίνεται από την ΥΠΑ κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή θα γίνεται από τον Διοικητή ή οποιονδήποτε Αναπληρωτή Διοικητή της ΥΠΑ.

43.1.3. Μέλη της Κοινοπραξίας: Οποιαδήποτε γνωστοποίηση που πρόκειται να γίνει από οποιοσδήποτε Μέλος της Κοινοπραξίας προς το Ελληνικό Δημόσιο κατά ην παρούσα Σύμβαση ή κατ`εφαρμογή της, θα γίνεται από τον Δρ. Τρύφωνα Ι. Κουταλίδη, οδός Βαλαωρίτου αρ.4, 106 71 – Αθήνα, ο οποίος διορίζεται επίσης αντίκλητος στην Ελλάδα για κάθε ένα από τα Μέλη της Κοινοπραξίας και στον οποίο θα γίνονται όλες οι γνωστοποιήσεις από ή υπό του Ελληνικού Δημοσίου προς τα Μέλη της Κοινοπραξίας και στον οποίο θα γίνονται όλες οι γνωστοποιήσεις από ή υπό του Ελληνικού Δημοσίου προς τα Μέλη της Κοινοπραξίας ή/και οποιοδήποτε από αυτά. Σε περίπτωση ανάκλησης του εν λόγω αντιπροσώπου και αντίκλητου, τα Μέλη της Κοινοπραξίας θα γνωστοποιήσουν στο Ελληνικό Δημόσιο την ανάκληση αυτή καθώς και το πλήρες όνομα και διεύθυνση του νέου αντιπροσώπου και αντικλήτου που θα είναι κάτοικος Αθηνών. Εως ότου ο νέος αυτός διορισμός γνωστοποιηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο όλες οι γνωστοποιήσεις θα είναι έγκυρες εάν δίδονται στον προηγούμενο γνωστοποιημένο αντιπρόσωπο και αντίκλητο.

43.1.4 Εταιρεία Αεροδρομίου.

(α) Οποιαδήποτε γνωστοποίηση που πρόκειται να γίνει από την Εταιρεία Αεροδρομίου κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή θα γίνεται από το Πρόσωπο που θα γνωστοποιείται εκάστοτε στο Ελληνικό Δημόσιο από την Εταιρεία Αεροδρομίου για το σκοπό αυτό.

(β) Ο αρχικός αριθμός FAX, o αριθμός Τelex, διεύθυνση και ένδειξη για τους σκοπούς του Άρθρου 43.1.1 κθα είναι όπως καθορίσθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στο παράρτημα 17 παράγραφος (ΣΤ) (Διαδικασία Ολοκλήρωσης).

43.2 Τεκμαιρόμενη Επίδοση: Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση, οποιανδήποτε γνωστοποίηση κατά την παρούσα Σύμβαση ή κατ` εφαρμογή της (συμπεριλαμβανόμενης, ενδεικτικώς παρος τον Αντιπρόσωπο των Δανειστών) θα θεωρείται ότι περιήλθε στον παραλήπτη (εάν εστάλη με FAX ή ΤELEX και, στην περίπτωση του ΤELEX, με επιβεβαίωση λήψεως) κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον τόπο όπου στέλλεται ή (σε κάθε άλλη περίπτωση) όταν αφήνεται στην απαιτούμενη διεύθυνση κατά το Άρθρο 43.1 (Διευθύνσεις), ή εντός 10 τοιούτων εργασίμων ημερών μετά την αποστολή σαν συστημένου (αεροπωρικώς εάν αποστέλλεται σε άλλη χώρα) με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη και απευθύνεται στη διεύθυνση αυτή. Για τους σκοπούς αυτούς εργάσιμες ημέρες είναι όλες οι ημέρες πλην Σαββάτων, Κυριακών και Αργιών.

43.3 Γλώσσα Γνωστοποιήσεις.

43.3.1. Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 43.3.2, όλες οι γνωστοποιήσεις ή άλλα Εγγραφα ή πληροφορίες που γίνονται ή δίνονται κατά την παρούσα Σύμβαση, είτε θα είναι σε Αγγλική γλώσσα είτε θα συνοδεύονται από μετάφραση στην Αγγλική (η οποία, εάν το ζητήσει ο παραλήπτης, θα πρέπει να βεβαιώνεται από μεταφραστή της αποδοχής του παραλήπτη). Η αίτηση για τέτοια βεβαίωση δεν θα επηρεάζει την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε η λήψη σύμφωνα με το Άρθρο 43.2. (Τεκμαιρόμενη Επίδοση).

43.3.2. Μη λαμβανομένου υπόψη του ανωτέρω Άρθρου 43.3.1 όλες οι γνωστοποιήσεις (εκτός των τεχνικής φύσεως και εκτός από Εγγραφα ή πληροφορίες που δεν είναι αρχικώς στην Ελληνική) μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρομίου και της ΥΠΑ θα είναι στην Ελληνική.

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ(INTRASOFT INTERNATIONAL)ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ – ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειμένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται η χρήση της κατωτέρω επιλογής Εκτύπωση\Αποθήκευση.

Μέγεθος Γραμμάτων

Ν 2338/1995: Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων (126474)

________________________________________ Άρθρο 44 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 1

Άρθρο 44

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

44.1 Απόφαση:

44.1.1. Οποιασδήποτε διαφορά κατά την παρούσα Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή (εκτός των αναφυομένων κατά το Άρθρο 37 ή σύμφωνα με αυτό η κατ` εφαρμογή του (Συμπεριφορά Μετόχων προ της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο), θα φέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο, την Εταιρεία Αεροδρομίου ή, κατά περίπτωση, από τα Μέλη της Κοινοπραξίας που έχουν εμπλακεί στη διαφορά, πρώτα στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας (ή οποιοδήποτε Πρόσωπο έχει υποδειχθεί από τον Υπουργό αυτόν με απόφαση δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συναντηθούν και θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τα μεταξύ του αναφυόμενα ζητήματα. Η κοινή και ομόφωνη απόφαση του Υπουργού (ή του υποδειχθέντος από αυτόν) και του Αντιπροέδρου θα είναι οριστική και θα δεσμεύει τα διάδικα μέρη.

44.1.2 Εάν ο Υπουργός (ή το πρόσωπο που έχει ορίσει) και ο Αντιπρόεδρος δεν συναντηθούν ή δεν δύνανται να συμφωνήσουν μέσα σε 28 ημέρας από την παραπομπή της διαφοράς σε αυτούς, τότε οποιοδήποτε από τα διαφωνούντα μέρη δύναται να ζητήσει όπως το αντικείμενο της διαφοράς παραπέμφθει:

(α) εάν ο Υπουργός (ή το Πρόσωπο που έχει ορίσει) και ο Αντιπρόεδρος συμφωνούν στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με το κατωτέρω Άρθρο 44.2 (Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών), ή

(β) εάν ο Υπουργός (ή το Πρόσωπο που έχει ορίσει) και ο Αντιπροέδρος δεν συμφωνούν ή αν άλλως τα μέρη συμφωνούν ότι η διαφορά πρέπει ευθέως να παραπεμφθεί σε διαιτησία, στην διαιτησία σύμφωνα με το Άρθρο 44.3. (Διαιτησία).

44.1.3. Οποιαδήποτε διαφορά κατά το Άρθρο 37. (Συμπεριφορά των Μετόχων προ της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο) ή σύμφωνα με αυτό μπορεί να παραπεμφθεί από οποιοδήποτε από τα διαφωνούντα μέρη απ` ευθείας σε διαιτησία σύμφωνα με το Άρθρο 44.3 (Διαιτησία).

44.2 Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών:

44.2.1. Οποιαδήποτε από τα διαφωνούντα μέρη θα παραπέμπει διαφορά (εάν αυτό επιτρέπεται κατά το Άρθρο 44.1.2 (Απόφαση) στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών διά της αποστολής έγγραφης ειδοποίησης στα άλλα διαφωνούντα μέρη και στα Μέλη Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών. Η ειδοποίηση θα αναφέρει ότι γίνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 44.2. (Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών) που θα παρέχει πλήρη στοιχεία για τη φύση της διαφοράς που παραπέμπεται. Η Επιτροπη Επίλυσης Διαφορών θα κρινει τη διαφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 44.2. (Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών).

44.2.2 (α) Η Επιτροπή Διαφορών θα διορισθεί από το Ελληνικό Δημόσιοκαι την Εταιρεία Αεροδρομίου εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος (αλλά σε κάθε περίπτωση εντός ενενήντα ημερών) μετά την Ημερομηνία Εναρξης. Η Επιτροπη Επίλυσης Διαφορών θα αποτελείται από τρία μέλη ένα που θα διορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο, ένα που θα διορίζεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο (που θα είναι ο Πρόεδρος) που θα διορίζεται από τα άλλα δύο εντός τριάντα ημερών από του διορισμού του δευτέρου μέλους, ή, εάν οι δύο δεν δύνανται να συμφωνήσουν, το τρίτο θα διορίζεται εντός 30 ημερών (μετά από αίτηση είτε του Ελληνικού Δημοσίου είτε της Εταιρείας Αεροδρομίου) από τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή τον υποδεικνυόμενο από αυτόν.

(β) Τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και η Εταιρεία Αεροδρομίου δύνανται εκάστοτε (με γραπτή ειδοποίηση προς τον άλλον και προς τα άλλα μέλη της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών) να αντικαθιστούν το μέλος που διόρισαν, τα δε μέλη της Επιτροπης Επίλυσης Διαφορών που διορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Εταιρεία Αεροδρομίου και το τρίτο μέλος), να αντικαθιστούν το τρίτο μέλος.

44.2.3 Η μεσολάβηση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών θα γίνεται στην αγγλική γλώσσα, στην Αθήνα, όπως αυτή κρίνει σκόπιμο, καθοδηγούμενη από τις αρχές της ευθυδικίας και της δικαιοσύνης.

44.2.4 Τα διαφωνούντα μέρη θα ανταλλάσσουν, εντός 14 ημερών από της παραπομπήςε της διαφοράς στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, προτάσεις κατά την διαδικασίαν της μεσολάβησης στην αγγλική γλώσσα με κύρια δικαιολογητικά έγγραφα (τεκμηρίωση υποστήριξης) που θα συνοψίζουν τις αντίστοιχες απόψεις. Αντίγραφα των προτάσεων θα παραδίδονται στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.

44.2.5 Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών δύναται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της μεσολάβησης να ζητήσει όπως ένα εκ των διαφωνούντων μερών της υποβάλλει τις συμπηρωματικές εκείνες πληροφορίες που θεωρεί αναγκαίες.

44.2.6 Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών θα ορίσει, για την συζήτηση της μεσολάβησης, την εγγύτεργ κατάλληλη ημερομηνία και οπωσδήποτε εντός 60 ημερών από της παραπομπής της διαφοράς στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Σε κάθε συνεδρίαση ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών θα παρίστανται αντιπρόσωποι των διαφωνούντων μερών, με πλήρεις εξουσίες συμβιβασμού.

44.2.7 Κατά τη μεσολαβητική συζήτηση, έκαστο των διαφωνούντων μερών (που μπορεί να αντιπροσωπεύεται) θα προβαίνει στην αρχή σε σύντομη παρουσίαση της θέσης του στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών θα προχωρήσει κατόπιν στην μεσολάβηση επί της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 44.2.3.

44.2.8 Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (εκτός αν εν τω μεταξύ επιτεύχθηκε διακανονισμός μεταξύ των μερών στην διαδικασία μεσολάβησης) θα διατυπώσει σύσταση μη δεσμευτική.

44.2.9 Εάν επιτευχθεί διακανονισμός της υπόθεσης, τα μέρη θα συντάξουν την δέουσα συμφωνία διακανονισμού. Η Επιτροπη Επίλυσης Διαφορών μπορεί να κληθεί να βοηθήσει στην εν λόγω διαδικασία. Καμμία συμφωνία σχετικά με τους όρους οποιουδήποτε διακανονισμού που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της μεσολαβητικής συζήτησης δεν θα είναι νόμιμα δεσμευτική εκτός και μέχρις ότου θα διατυπωθεί γραπτώς και υπογραφεί από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των διαφωνούντων μερών.

44.2.10 Οποιοδήποτε εκ των διαφωνούντων μερών δύναται οποτεδήποτε να κοινοποιήσει ειδοποίηση προς το άλλο ή τους άλλους ότι αποσύρεται από τη διαδικασία της μεσολάβησης, οπότε η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών θα σταματήσει την συζήτηση και θα παύει να έχει οποιαδήποτε εξουσία ή ευθύνη σχετικά με τη διαφορά.

44.2.11 Η σύσκεψη στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών και οι συστάσεις της θα είναι εμπιστευτικές και υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε μεταγενέστερης δικαστική ή διαιτητικής διαδικασίας. Εκτός αν άλλως συμφωνήσουν τα διαφωνούντα μέρη, τα μέλη της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών δεν θα ενεργήσουν ούτε θα παραστούν σε οποιασδήποτε δικαστική ή διαιτητική διαδικασία, είτε σαν διαιτητές, αντιπρόσωποι μέρους ή σαν μάρτυρες. Τα διαφωνούντ μέρη δεν θα δύνανται, σε μια τέτοια δικαστική ή διαιτητική διαδικασία:

(α) να επικαλεστούν οποιεσδήποτε παραχωρήσεις ή ομολογίες που έγιναν από άλλα διαφωνούντα μέρη ή αφορούν σε κάποιο ενδεχόμενο διακανονισμό, ή το γεγονός ότι κάποιος άλλος από τους διαφωνούντες έδειξε διάθεση να αποδεχθεί πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών ή

(β) να αναφερθούν σε οποιεσδήποτε προτάσεις διακανονισμού όπως έγιναν ή υποδείχθηκαν από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.

44.2.12 Εκτός και κατά το μέτρο που άλλως προβλέπεται στον διακανονισμό, τα έξοδα της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών και τα έξοδα της διαδικασίας μεσολάβησης θα αναληφθούν εξίσου απότα διαφωνούντα μέρη και κάθε ένα από τα μέρη αυτά θα βαρύνεται με τα δικά του έξοδα.

44.2.13 Σε περίπτωση που:

(α) οποιαδήποτε τέτοια διαφορά δεν διευθετήθηκε από τα διαφωνούντα μέρη με τη μεσολαβητική διαδικασία ή

(β) ένα από τα μέρη δεν αποδέχεται τις υποδείξεις (συστάσεις) της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών (εν λόγω ή εν μέρει) ή

(γ) ένα μέρος ειδοποιεί ότι αποσύρεται σύμφωνα με το άρθρο 44.2.10

τότε οποιοδήποτε διαφωνούν μέρος μπορεί να φέρει τη διαφορά (ή το σχετικό τμήμα της) στη διαιτησία σύμφωνα με το Άρθρο 44.3. (Διαιτησία).

44.3 Διαιτησία: Οποιαδήποτε διαφορά κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή τη σχέση με αυτή που δεν λύεται σύμφωνα με το Άρθρο 44.1 (Απόφαση) ή 44.2. (Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών) θα παραπέμπεται σε διαιτησία εκ τριων διαιτητών, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου. Τα μέρη που διαφωνούν θα διορίσουν δύο διαιτητές (και εάν το Ελληνικό Δημόσιο είναι διάδικος στη διαφορά, ο ένα θα διορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και ο άλλος θα διορίζεται από το άλλο ή τα άλλα μέρη) ενώ ο τρίτος θα διορισθεί κατόπιν συμφωνίας των μερών, ή εάν δεν υπάρξει συμφωνία των μερών εντός 14 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης περί παραπομπής, θα διορισθεί από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου. Ο τρίτος διαιτητής που θα διορισθεί κατόπιν συμφωνίας των μερών ή κατά τον ως άνω τρόπο θα είναι υπήκοος (από της ημερομηνίας της παρούσας Σύμβασης) Κράτους-Μέλους της Κοινότητας όχι όμως κράτους-μέλους στο οποίο έχει την έδρα του το Ελληνικό Δημόσιο, η Εταιρεία Αεροδρομίου ή οποιοδήποτε μέλος της Κοινοπραξίας. Εάν διάδικο μέρος παραλείψει να διορίσει διαιτητή μέσα σε 14 ημέρες από τη λήψη της ειδοποίησης περί παραπομπής, οποιοδήποτε άλλο διάδικο μέρος δύναται να ζητήσει να διορισθείο αντίστοιχος Διαιτητής από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του.

Λονδίνου. Τόπος εξαγωγής της διαιτησίας θα είναι το Λονδίνο και η διατησία θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Το κόστος της διατισίας αυτής θα κατανέμεται κατά την κρίση των διαιτητών. Η απόαση των διαιτητών θα είναι οριστική, τελική και αμετάκλητος, μη υποκείμενη σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο και θα αποτελεί εκτελεστότίτλο που δεν θα απαιτείται να κηρυχθεί εκτελεστόςαπό τα Δικαστήρια και το ΕλληνικόΔημόσιο, κάθε μέλος της Κοινοπραξίας και η Εταιρεία Αεροδρομίου αποκλείουν οποιοδήποτε δικαίωμα ασκήσεως ενδίκου μέσου σε οποιοδήποτε δικαστήριο που θα είχε άλλως δικαιοδοσία.

44.4. Μη ανασταλτικό αποτέλεσμα στις Εργασίες: Η προσφυγή σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες των Αρθρων 44.1.(Απόφαση), 44.2. (Επιτροπή Επίλυσης) Διαφορών) ή/και 44.3.(Διαιτησία) δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στη μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία και ολοκλήρωση των Εργασιών κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμβαση με αυτή. Κατα συνέπεια, το Ελληνικό Δημόσιο και η Εταιρεία Αεροδρομίου θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα δικαιώματατους και να εκπληρώνουν και εκτελούν τις υποχρεώσειςτους κατά την παρούσα Σύμβαση και σύμφωνα με αυτή σχετικά με τις Εργασίες και κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του κατά την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των κατά το Άρθρο 2.4. (Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Κεφαλαίου) και το Άρθρο 2.5. (Επιστολή Παροχής Πίστωσης), σε κάθε περίπτωση σαν να μην υπήρξε προσφυγή σε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία και καθ` όλη τη διάρκειατης περιόδου της εν λόγω διαδικασίας.

________________________________________ Άρθρο 45 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 1

 

ΆΡΘΡΟ 45ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ —————————–

45.1. Γλώσσα: Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκεσε αμφότερες την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσακαι αμφότερα τα κείμενα θα έχουν την ίδια ισχύ και αποτελέσμα.

45.2. Δίκαιο: Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω το Ελληνικό Δημόσιο και τα Μέλη της Κοινοπραξίας επέγραψαν την ημέρα που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος την παρούσα Σύμβαση δια των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Για το Ελληνικό Δημόσιο Για τα Μέλη της Κοινοπραξίας

ΥΠΟΓΡΑΦΗΥΠΟΓΡΑΦΗ

κ. Κωνσταντίνος ΛαλιώτηςHochtief Aktiengesellschaft vormΥπουργός Περιβάλλοντος,Gobr. Helfmann.Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων

ΥΠΟΓΡΑΦΗΥΠΟΓΡΑΦΗ

κ. Αθανάσιος ΤσούραςΥπουργός Μεταφορών καιABB Calor Emmag Schaltanlagen AG

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

κ. Γεώργιος ΡωμαίοςΑναπληρωτής ΥπουργόςH. Krantz-TKT GmbHΕθνικής Οικονομίας

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

κ. Κωνσταντίνος ΓείτοναςΑναπληρωτής ΥπουργόςFlughafen Athen-SpataΠεριβάλλοντος, ΧωροταξίαςProjktgesellschaft mbH.και Δημοσίων Εργων

Άρθρο ΠΑΡΑΡΤ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ 1 ——- Ακίνητο και Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης Τμήμα 2 ——–Α. Τίτλος επί του Ακινήτου:————————

Το Ακίνητο εμφαίνεται διαγραμμισμένο πράσινο στο χάρτη (υπό κλίμακα 1:50.000 Αθήνα-Κορωπίον της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού – Εκδοση 1975) που επισυνάπτεται σαν Παράρτημα 1, Τμήμα 1, Τμήμα 1, και περιλαμβάνει περιοχές που απολλοτριώθηκαν για την κατασκευήτου νέου Αεροδρομίου Αθηνών. Το Ακίνητο περιλαμβάνει χωριστές εδαφικές περιοχές που προσδιορίζονται αντιστοίχως με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι και Κ.

Το Ακίνητο μεταβιβάσθηκε στην εταιρεία “Αερολιμήν Αθηνών Α.Ε.” με την υπ` αρ.44795/2496/13.12.1982 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιώνπου εξεδόθη κατ` εφαρμογή των διατάξεωντου άρθρου 3 του Νόμου 811/1978. Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκενόμιμα στο από 15 Μαρτίου 1983 ΦΕΚ αριθ.106 τεύχος Δεύτερα και αποτέλεσε τον τίτλο κυριότητας επίτου Ακινήτου της “Αερολιμήν Αθηνών Α.Ε.”, τίτλο που μεταγράφηκε νόμιμα στα Υποθηκοφυλακεία Κορωπίας, Σπάτων και Κερατέας.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ο προηγούμενος κύριος του Ακινήτου, έγινε κύριο αυτού με αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ως ακολούθως:

(1) Απολλοτρίωση κηρυχθείσα με την υπ` αριθ.4/2.1.1973 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 5/11.1973, Τεύχος Δ`) που ανακλήθηκε μερικώς με την υπ` αριθ.126/15.10.1976 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚΚ 326/16.10.1976, Τεύχος Δ`) (η “Πρώτη Απαλλοτρίωση”). Οι περιοχές που περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου από την Πρώτη Απαλλοτρίωση εμφαίνονται στο Παράρτημα 1, Τμήμα 1 με τα γράμματα Α, Β και Γ.

Η περιοχή Α αποτελεί τμήμα μιας περιοχής που έχει δημιουργηθεί από τη συνένωση της με τις περιοχές Ζ και Η (όπως προσδιορίζονται παρακάτω) και αυτή η συνολική περιοχή προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες που παρατίθενται στον Πίνακα Ι, συνημμένο Παράρτημα 1, Τμήμα 4 της παρούσας Σύμβασης.

Τα όρια των περιοχών Β και Γ προσδιορίζονται από τις συντεταγμένεςπου παρατίθενται στους Πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ, αντίστοιχα, που επισυνάπτονται στο Παράρτημα 1, Τμήμα 4.

(2) Απολλοτρίωση κηρυχθείσα με την υπ` αριθ.70/25.5.1978 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 283/10.6.1978, τόμους Δ) (η “Δεύτερη Απαλλοτρίωση”).

Με την Δεύτερη Απαλλοτρίωση το Ελληνικό Δημόσιο απέκτησε τις περιοχές που εμφαίνονται στον χάρτη στο Παράρτημα 1, Τμήμα 1 από τα γράμματα Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ικαι Κ.

Τα όρια της συνολικής περιοχές που περιλαμβάνει τις περιοχές Α, Ζ και Η προσδιορίζονται από τις συντεταγμένες που παρατίθενται στον Πίνακα Ι που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1, Τμήμα 4.

Τα όρια των άλλων περιοχών που αποκτήθηκαναπό το ΕΛληνικό Δημόσιο με τη Δεύτερη Απαλλοτρίωση προσδιορίζονται ως εξής:

Περιοχή Δ προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες που παρατίθενται στον Πίνακα ΙV.

Περιοχή Ε προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες που παρατίθενται στον Πίνακα V.

Περιοχή ΣΤ προσδιορίζεται από τις συντεταγμένς που παρατίθενται στον Πίνακα VI.

Περιοχή Θ προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες που παρατίθενται στον Πίνακα VII.

Περιοχή Ι προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες που παρατίθενται στονΠίνακα VIII, και

Περιοχή Κ προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες που παρατίθενται στον Πίνακα ΙΧ.

Ολοι οι παραπάνω Πίνακες επισυνάπτοτναι στο Παράρτημα 1, Τμήμα 4 της παρούσας Σύμβασης.

Η κυριότητα επί του Ακινήτου θα επανέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του Κυρωτικού Νόμου.

Β. Περιγραφή Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης—————————————

Η Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης εμφαίνεται διαγραμμισμένη με κόκκινο στο χάρτη πυ επισυνάπτεται σαν Παράρτημα 1, Τμήμα 1. Οι συντεταμένες της περιοχής που περιλαμβάνει την Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης παρατίθενται στον Πίνακα Χ, που επσιυνάπτεται στο Παράρτημα 1, Τμήμα 4 της παρούσας Σύμβασης.

Τμήμα 3 ——-

Χρήσεις ——-

1. Χρήσεις

(α) Ιδιωτικές κατοικίες(β) Αγροτικές χρήσεις περιλαμβανομένων σταύλων, ορνιθοτροφείων, μονάδων-αγροτικών αποθηκών και σφαγείων (υπό τον όρο παροχής για τα τελευταία προηγουμένης άδειας από το Υπουργείο Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων) και

(γ) Εγκταστάσεις αντλήσεως νερού και δεξαμενές, και(δ) Δικαιώματα διόδου που έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων για το κοινό, οχήματα, τραίνα ή λοιπάμέσα μεταφοράς (και βοηθητικές εγκαταστάσεις σε σχέση με αυτή) και

(ε) Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας Αεροδρομίου και/ή άλλος εξοπλισμός αεροναυτλίας ή συσχετιζόμενες εγκαταστάσεις.

2. Οροι οικοδομήσεως—————–

Αυτοτελή τεμάχια γης στην Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης δεν θα δύνανται να διαιρεθούν σε οικόπεδα με επιφάνεια μικρότερη των 20.000 τετραγωνικών μέτρων και δεν επιτρέπεται να ανεγερθεί κτίριο, κτίσμα ή εγκατάσταση σε οικόπεδα με επιφάνεια μικρότερη των 20.000 τετραγωνικών μέτρων εκτός από:

(α) αγορτικά κτίρια, κτίσματα ή εγκαταστάσεις που επιτρέπεται να κτισθούν αλλά δεν πρέπει να καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη των 10% από την επιφάνεια του οικοπέδου, ούτε να έχουν ύψος μεγαλύτερο των 7,5 μέτρων (που περιλαμβάνει δύο ορόφους) και

(β) ιδιωτικές κατοικίες που επιτρέπεται να κατασκευασθούν (με ύψος που δεν θα υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα) ως ακολούθως:

(i) σε οικόπεδαμεταξύ 750 και 1200 τετραγωνικών μέτρων επιτρέπεται η κατασκευή οικίας με επιφάνεια που δεν θα υπερβαίνει τα 100 τετραγωνικά μέτρα

(ii) σε οικόπεδα μεταξύ 1200 και 2000 τετραγωνικών μέτρων, επιτρέπεται η κατασκευή οικίας με επιφάνεια που δεν θα υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα

(iii) σε οικόπεδα μεταξύ 2000 και 4000 τετραγωνικών μέτρων επιτρέπεται η κατασκευή οικίας με επιφανεία που δεν θα υπερβαίνει το 200 τετραγωνικά μέτρα

(iv) σε οικόπεδα μεταξύ 4000 και 8000 τετραγωνικών μέτρων, επιτρέπεται η κατασκευή οικίας με επιφάνεια που δεν θα υπερβαίνει τα 280 τετραγωνικά μέτρα και

(v) σε οικόπεδα 8000 τετραγωνικών μέτρων ή μεγαλύτερα, επιτρέπεται η κατασκευή οικίας με επιφάνεια που δεν θα υπερβαίνει τα 400 τετραγωνικά μέτρα.

Τμήμα 4ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Α, Ζ + ΗΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Αρίθμηση σημείου αναφοράςΧΨ————————-

1 -1928,67+23150,962-1951,58 +23054,463-1944,05+23052,134-1955,70+23006,095-1951,35+23005,346-1971,10+22932,987-1951,60+22924,498-1977,30+22866,569-2006,70+22783,00 10-2032,36+22723,88 11-2039,62+22728,97 12-2046,71+22718,83 13-2010,27+22688,56 14-2018,44+22677,09 15-2030,30+22686,33 16-2035,25+22680,22 17-2032,02+22677,65 18-2044,61+22661,06 19-2036,00+22654,88 20-2041,54+22646,25 21-2008,51+22621,77 22-2050,97+22561,16 23-2070,00+22572,12 24-2073,97+22566,31 25-2064,66+22561,36 26-2106,79+22493,95 27-2102,69+22492,17 28-2116,67+22468,97 29-2122,35+22474,71 30-2128,45+22464,67 31-2124,03+22462,22 32-2137,71+22443,22 33-2154,83+22453,31 34-2160,64+22444,08 35-2148,00+22436,16 36-2176,10+22386,15 37-2218,19+22336,42 38-2222,53+22340,00 39-2248,48+22287,53 40-2259,01+22287,00 41-2277,71+22245,77 42-2285,51+22238,55 43-2369,87+22124,01 44-2447,88+22022,59 45-2515,99+21932,23 46-2529,44+21936,15 47-2534,63+21925,97 48-2523,14+21922,57 49-2538,57+21901,81 50-2576,00+21911,95 51-2584,49+21881,35 52-2561,11+21874,88 53-2574,12+21844,26 54-2603,18+21765,07 55-2632,19+21683,30 56-2662,50+21599,78 57-2659,20+21597,22 58-2674,17+21564,23 59-2686,37+21537,39 60-2733,13+21459,91 61-2729,09+21448,82 62-2746,68+21413,08 63-2821,94+21365,98 64-2847,44+21299,11 65-2875,16+21229,28 66-2900,21+21242,61 67-2939,98+21165,39 68-2980,28+21089,25 69-3003,59+21097,94 70-3062,63+20980,66 71-3071,86+20985,65 72-3092,49+20943,56 73-3103,24+20948,56 74-3144,95+20864,35 75-3188,54+20805,65 76-3205,68+20817,59 77-3250,67+20724,85 78-3267,00+20732,02 79-3309,88+20648,84 80-3322,25+20656,81 81-3358,44+20591,13 82-3373,25+20591,72 83-3450,42+20463,64 84-3456,20+20460,61 85-3456,20+20479,01 86-3522,55+20370,23 87-3551,69+20331,32 88-3571,26+20339,26 89-3603,51+20261,6190-3626,62+20272,0391-3653,77+20204,5692-3676,77+20192,5793-3684,57+20195,2394-3692,30+20176,8595-3770,18+20114,5196-3807,01+20114,4597-3822,39+20076,4098-3850,04+20054,3999-3919,63+19993,49100-3942,48+20002,03101-3953,79+19973,31102-4035,37+19903,10103-4053,12+19905,63104-4078,12+19842,66105-4130,75+19769,02106-4195,39+19687,57107-4156,14+19667,07108-4186,17+19626,95109-4245,07+19545,43110-4318,21+19448,18111-4384,59+19357,37112-4479,90+19247,36113-4533,74+19181,45114-4593,32+19105,97115-4622,30+19066,12116-4640,39+18931,72117-4644,47+18920,37118-4635,89+18921,21119-4609,49+18842,45120-4589,97+18783,63121-4551,60+18726,55122-4591,21+18670,10123-4671,07+18569,36124-4675,74+18570,44125-4685,26+18548,44126-4693,46+18551,26127-4701,19+18533,05128-4761,50+18450,00129-4796,13+18412,59130-4760,49+18379,49131-4697,50+18324,52132-4614,82+18435,99133-4566,06+18496,26134-4532,14+18536,53135-4446,80+18638,71136-4403,55+18633,10137-4406,92+18624,92138-4357,47+18610,65139-4354,30+18618,87140-4310,43+18611,41141-4306,34+18623,87142-4269,56+18606,36143-4255,06+18619,36144-4239,83+18615,61145-4238,36+18619,91146-4218,41+18624,36147-4199,37+18624,13148-4194,20+18642,34149-4171,99+18651,07150-4124,91+18669,90151-4079,52+18688,76152-4046,15+18686,54153-4040,55+18704,31154-3944,77+18744,88155-3848,29+18787,04156-3735,11+18830,97157-3648,11+18870,03158-3597,60+18832,26159-3537,77+18787,21160-3464,34+18731,97161-3385,67+18674,84162-3337,78+18638,42163-3244,43+18566,72164-3172,02+18512,20165-2986,78+18373,32166-2882,11+18294,42167-2889,84+18275,65168-2803,79+18234,68169-2794,31+18252,07170-3773,52+18242,23171-2726,69+18346,21172-2637,90+18465,24173-2593,61+18520,45174-2527,88+18602,85175-2483,63+18657,73176-2386,05+18624,13177-2359,86+18704,68178-2177,13+18713,93179-2171,36+18730,33180-2113,61+18708,33181-2083,22+18786,38182-2083,22+18818,56183-2008,78+18884,67184-1857,16+18871,41185-1811,29+18897,42186-1811,29+19056,38 187-1682,81+19135,10188-1596,57+19243,31189 -1561,92+19289,52190-1533,59+19327,23191-1519,21+19321,58192-1480,13+19413,68193-1444,19+19459,41194-1322,28+19615,38195-1283,01+19667,81196-1224,26+19746,78197-1156,90+19838,19198-1080,73+19933,83199-1051,81+19973,41200- 997,07+20039,22201- 940,95+20110,51202- 924,13+20104,41203- 908,77+20142,51204- 855,47+20216,39205- 793,70+20294,16206- 802,51+20301,33207- 799,71+20308,39208- 792,12+20329,47209- 651,81+20512,14210- 563,47+20622,37211- 512,82+20676,45212- 402,62+20824,55213- 364,07+20876,27214- 349,27+20897,29215- 336,27+20902,55216- 329,75+20925,03217- 273,99+20994,67218- 230,49+21057,75219- 183,40+21119,85220- 169,47+21110,73221- 135,59+21151,77222- 118,67+21200,87223-84,64+21240,07224-54,37+21274,50225-5,98+21343,97226+46,47+21418,14227+ 169,31+21581,98228+ 251,40+21691,96229+ 388,43+21867,13230+ 526,20+21786,52231+ 543,61+21850,70232+ 601,08+21834,18233+ 619,43+21884,48234+ 736,15+21862,60235+ 748,59+21900,36236+ 883,21+21921,61237+ 956,33+21913,43238+ 962,87+21894,82239+1034,33+21903,44240+1078,04+21967,90241+1122,18+21973,62242+1166,21+21970,72243+1177,49+21983,56244+1275,37+21998,12245+1359,78+22007,58246+1418,96+22017,02247+1586,42+22040,14248+1597,27+22121,24249+1607,25+22232,43250+1513,60+22295,16251+1400,52+22369,34252+1323,08+22423,06253+1338,07+22444,18254+1363,91+22493,08255+1383,74+22522,98256+1417,98+22582,95257+1535,81+22800,31258+1509,49+22819,06259+1463,82+22795,53260+1428,66+22832,32261+1357,97+22775,20262+1351,88+22780,51263+1329,04+22753,26264+1309,43+22769,33265+1277,15+22730,75266+1212,50+22694,80267+1183,27+22638,98268+1135,46+22521,91269+1178,13+22514,87270+1187,50+22529,89271+1211,29+22509,68272+1248,70+22508,06273+1244,96+22478,01274+1211,79+22479,52275+1222,61+22407,13276+1166,34+22389,01277+1086,42+22382,00278+1082,77+22374,67279+1041,62+22393,83280+ 982,56+22428,11281+ 910,28+22373,11282+ 879,47+22411,23283+ 833,61+22375,88284+ 771,63+22454,84285+ 811,15+22486,36286+ 832,15+22573,30287+ 893,16+22625,04288+ 846,22+22752,59289+ 877,72+22808,77290+ 914,50+22881,95291+ 982,11+22859,54292+1055,16+22834,83293+1076,44+22862,45294+1129,00+22843,50295+1166,83+22983,82296+1193,50+22975,96297+1209,28+23025,07298+1099,38+23073,96 299+1095,19+23063,64300+ 955,67+23105,03301+ 953,27+23094,41302+ 887,50+23119,50303+ 855,30+23126,00304+ 845,80+22098,20305+ 802,00+23094,00306+ 729,22+23083,80307+ 708,45+23095,34308+ 654,40+23107,65309+ 306,52+23003,58 310+ 282,09+22934,10311+ 243,82+22948,02312+ 215,41+22876,37313+ 181,77+22890,63314+ 163,83+22844,54315+ 126,95+22863,85316+ 110,78+22813,81317+98,93+22818,81318+68,95+22750,81319+47,79+22759,84320+18,19+22685,99321+2,98+22692,19322+20,89+22634,40323+30,11+22639,17324+46,62+22599,76325+76,00+22612,32326+ 118,35+22506,83327+ 626,62+22729,50328+1039,51+22974,04329+1115,19+23054,31

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ————–

ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΨ——-

1+ 459,46+23588,422+ 531,67+23546,123+ 649,54+23470,474+ 631,68+23441,715+ 670,16+23413,996+ 632,78+23347,157+ 677,45+23321,828+ 622,00+23183,709+ 597,47+23133,3510+ 641,92+23177,4411+ 341,32+23009,5912+ 352,74+23045,6713+ 386,50+23118,4914+ 334,67+23115,9615+ 275,03+23189,8716+ 306,64+23279,5917+ 274,74+23284,7318+ 249,40+23297,3619+ 252,99+23307,1720+ 178,71+23331,7821+ 184,14+23370,0422+ 11,466+23397,2623+ 103,99+23385,0924-38,78+23450,5525- 113,43+23490,8326- 165,50+23516,0827- 170,04+23509,2928- 210,54+23532,3629- 213,46+23538,9730- 237,07+23559,8231- 202,43+23629,6032- 281,84+23664,9933- 249,33+23733,8334- 328,05+23780,1635- 303,52+23817,7036- 359,37+23849,2737- 407,41+23863,9238- 415,27+23924,3039- 497,98+23982,3740- 493,84+24000,9141- 657,16+24038,4942- 655,69+24046,8943- 709,65+24058,1344- 683,08+24116,6145- 646,01+24246,9646- 609,40+24252,6347- 594,85+24291,5248- 577,85+24294,4249- 543,00+24410,0050- 552,00+24453,8051- 576,12+24457,1152- 543,94+24549,4153- 568,08+24555,9754- 613,52+24559,1655- 633,30+24601,1656- 603,08+24743,7157- 634,92+24755,0558- 611,25+24835,7259- 616,88+24837,5660- 578,67+24967,4161- 563,83+24961,2862- 517,42+25094,0063- 424,53+25103,5464- 412,43+25142,2365- 500,42+25174,8766- 489,32+25208,8767- 558,38+25233,8168- 537,51+25316,7069- 509,00+25422,8070- 527,18+25435,9971- 527,78+25450,2872- 516,58+25478,5573- 433,81+25594,3974- 137,18+25689,4975- 139,65+25674,5176- 114,46+25666,4477- 127,38+25572,0178- 149,55+25376,5679- 202,40+25268,7780- 171,07+25265,2081- 349,28+25114,6082- 188,80+25095,9483- 225,48+25012,3184- 160,00+24844,0085- 110,27+24712,9486-99,05+24712,8787-98,57+24566,7588-14,00+24541,5089+69,21+24545,6190+66,34+24463,6991+ 133,75+24442,8092+ 111,51+24401,6293+ 121,03+24396,7994+ 165,54+24396,3595+ 165,16+34261,9896+ 262,42+24183,0797+ 253,95+24169,6198+ 338,10+24140,1699+ 303,89+24022,93100+ 353,50+24004,80101+ 280,40+23899,50102+ 201,41+23785,25103+ 304,03+23675,10104+ 490,00+23549,00105+ 502,50+23570,00

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ———–

ΣΥΝΤΕΤΑΤΑΓΜΕΝΕΣ ΧΨ1+94.0025.892,002-21,0025.892,003-21,0025.901,504-90,0025.908,005- 104,5025.306,006- 132,0025.938,007- 146,0025.945,008- 196,0025.956,009- 209,5025.962,0010- 232,0025.974,0011- 251,0025.996,0012- 269,0026.026,0013- 284,0026.058,0014- 290,0026.078,0015- 269,0026.105,0016- 250,0026.126,0017- 194 0026.176,0018- 154,0026.227,0019- 143,0026.236,0020- 127,0026.248,0021-96,0026.283,0022-91,0026.291,0023-80,0026.309,0024-72,0026.316,0025-48,0026.332,0026-31,0026.340,0027-24,0026.349,0028-6,0026.386,0029-10,0026.407,0030+25,0026.470,0031+ 337,0026.291,0032+ 332,0026.267,0033+ 331,0026.260,0034+ 336,0026.226,0035+ 334,0026.213,0036+ 334,0026.200,0037+ 144,0026.180,0038+ 122,0026.090,0039+ 128,0026.087,0040+ 152,5026.087,0041+ 164,0026.089,0042+ 191,0026.096,0043+ 204,0026.097,0044+ 255,0026.096,0045+ 271,0026.089,0046+ 283,0026.087,0047+ 283,0026.054,0048+ 300,5026.052,0049+ 300,0025.007,0050+ 292,0026.002,0051+ 259,0026.188,0052+ 242,0026.178,0053+ 218,0026.169,0054+ 202,0026.165,0055+ 151,0026.160,0056+ 125,0026.160,0057+92,0026.143,00

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Δ ———————ΠΙΝΑΚΑΣIVΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Αρίθμηση σημείου αναφοράςΧΨ————————-1+ 300,0026.861,002+ 468,0026.840,003 + 466,5026.826,004+ 496,0026.820,505+ 493,5026.805,506+ 511,0026.803,007+ 511,5026.790,508+ 522,5026.781,009+ 572,5026.775,0010 + 569,5026.753,0011+ 618,0026.746,0012+ 610,0026.691,0013+ 608,5026.664,0014+ 433,5026.598,0015+ 383,0026.592,5016+ 387,0026.556,5017+ 366,5026.555,0018+ 367,5026.542,5019+ 346,0026.534,5020+ 346,5026.541,5021+ 288,5026.529,0022+ 288,0026.533,5023+ 266,5026.531,5024+ 270,0026.477,0025+ 255,0026.476,0026+ 244,5026.374,0027+ 247,0026.343,5028 -9,0026.487,5029+15,0026.630,5030+ 111,0026.766,00

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Ε ———————ΠΙΝΑΚΑΣ V———

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ————-Αρίθμηση σημείου αναφοράς————————-ΧΨ

1+ 486,0027.328,002+ 521,5027.290,003+ 540,0027.245,004+ 524,5027.235,005+ 544,0027.197,006+ 534,5027.190,007+ 561,0027.139,008+ 567,0027.143,009+ 583,0027.120,0010+ 637,0027.112,0011+ 635,0027.091,0012+ 640,5027.089,0013+ 637,5027.057,0014+ 624,5027.054,5015+ 621,5027.028,5016+ 596,0027.031,5017+ 593,5027.009,0018+ 474,0027.024,0019+ 370,5027.078,5020+ 352,0027.169,5021+ 380,0027.263,50

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤ———————-

ΠΙΝΑΚΑΣ VI

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ————-

Αρίθμηση σημείου αναφοράς————————-ΧΨ

1+2226,50+22746,202+2328,20+22809,003+2421,00+22812,504+2583,00+22638,505+2554,00+22423,006+2369,20+22450,007+2260,50+22388,008+2161,50+22433,509+2205,00+22528,50 10+2287,00+22622,00

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Θ ———————

ΠΙΝΑΚΑΣ VII———–ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ————-

Αρίθμηση σημείου αναφοράς————————- ΧΨ

1- 6.058,2314.206,432- 5.702,8914.321,493- 5.390,0314.255,154- 5.384,1714.205,135- 5.464,9114.115,836- 5.748,6714.032,087- 5.909,2314.828,498- 8.185,4414.945,24

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Ι ———————ΠΙΝΑΚΑΣ VIII ————ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ————-

Αρίθμηση σημείου αναφοράς————————- ΧΨ

1 – 5.067,9814.702,232- 4.943,6413.824,413- 4.656,5814.023,664- 4.535,5114.042,845- 4.512,3513.728,746- 4.697,7113.416,71

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Κ ———————-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΧ———-

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ————-

Αρίθμηση σημείου αναφοράς————————-ΧΨ

1- 6.993,0912.800,291a- 6.674,5713.224,892- 6.434,5413.544,873- 6.343,4813.562,633a- 5.938,3913.269,553b- 6.140,9313.416,094- 5.580,3812.176,925- 5.568,6111.896,966- 5.781,8911.896,966a- 6.431,9612.381,80

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ——————————————-

ΠΙΝΑΚΑΣ Χ ———

Αρίθμηση σημείου αναφοράς————————-ΧΨ 11187,9023005,3021273,8023124,6031004,3023287,5041250,8023533,5051015,2023808,7061127,4024072,4071218,2024148,1081195,7024307,1091171,3024598,70101056,8024836,3011806,7025166,9012963,5025332,0013- 733,3026041,0014-1830,0026016,4015-1809,4025686,6016-1876,2025266,9017-1884,5024901,3018-1932,8024699,0019-2098,8024485,8020-2731,9023721,0021-3106,7023218,3022-4043,6021925,2023-5012,4020619,3024-5579,4019949,0025-5989,6019672,1026-6346,4019520,7027-6808,9019379,6028-7045,2019364,1029-6601,6023124,6030-6342,7018554,5031-6127,7017994,1032-5598,2016785,8033-4969,3017118,4034-4706,5017398,3035-4523,0017533,0036-4250,5017535,8037-3781,3011750,6038-3035,8017390,3033-3044,9018298,60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2————

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ———————————–

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Εταιρεία Αεροδρομίου στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χορήγηση δικαιωμάτων και προνομίων κατά την παρούσα Σύμβαση θα είναι η ακόλουθα:

(Α)Αμοιβή: ——-

(1) Η αμοιβή για την περίοδο από την Ημερομηνία Εναρξης έως τη δεκάτη επέτειο της (ή, εάν τούτο συμβεί ενωρίτερα, την ημερομηνία κατά την οποία λήγειη Συμβατική Περίοδος) θα ικανοποιείται διάτης καταβολής ετησίως από την Εταιρεία Αεροδρομίου προς το Ελληνικό Δημόσιο 1.000 ECU σε κάθε επέτειο της Ημερομηνίας Εναρξης.

(2) Σε σχέση με την περίοδο που αρχίζει την ημέρα που έπεται της δέκατης επετείου της Ημερομηνίου Εναρξης έως το τελος του Τριμήνου που λήγει κατά την εικοστή επέτειο της ΗμερομηνίαςΕναρξης ή αμέσως πριν από αυτή η, εάν τούτο συμβείενωρίτερα, την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η Συμβατική Περίοδος, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο κατά πληρωμή των ποσών που οφείλονταισύμφωνα με την παρούσα παράγραφο(2) θα γίνεται προς το Ελληνικό Δημόσιο την πρώτη ημέρα κάθε Τριμήνου εκτόςτης πληρωμής που αφοράτην περίοδο μεταξύ της ημέραςπου ακολουθεί από της δεκάτης επετείουτης Ημερομηνίας Εναρξηςκαι του τέλους του Τριμήνου κατά τη διάρκειατου οποίου συμπέσει αυτή η οπότε η πληρωμή θα γίνει κατά την επέτειο αυτή.

(3) Σε σχέση με το Τρίμηνο (αν υπάρχει τοιούτο) που αρχίζει πριν και τελειώνει την ή και μετά την εικοστή επέτειο της Ημερομηνίας Εναρξης ή, αν τούτο συμβεί ενωρίτερα,την Ημερομηνία κατά την οποία λήγει η Συμβατική Περίοδος, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλλει στο Ελλληνικό το καθορισμένο ποσό των 250.000 ECU μαζί με ένα ποσό (εάν υπάρξει τοιούτο) ίσο προς το ποσό κατά το οποίο το κατ` αναλογίαν μερίδιο (που πρέπει να αποδοθεί στο μέρος του εν λόγω Τριμήνου που αρχίζει κατά την εικοστή επέτειο) 25 τοις εκατό του 15 τοις εκατό των Ενοποιημένων Κερδών Εκμεταλλεύσεως για το Οικονομικό Ετος της Εταιρείας Αεροδρομίου που λήγει αμέσως πριν από αυτό το Τρίμηνο, υπερβαίνει το ίδιο κατ` αναλογία μερίδιο των 250.000 ΕCU. Η πληρωμή του οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο (3) θα γίνεται προς το Ελληνικό Δημόσιο την πρώτη ημέρα του Τριμήνου, εκτός από την περίπτωση που το σχετικό Οικονομικό Ετος έληξε πριν από την έναρξη αυτού του τριμήνου και οι Ελεγμένοι Λογαριασμοί για το εν λόγω Οικονομικό Ετος δεν έχουν κατά τον χρόνον αυτό εγκρίθει από τη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων, οπότε η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί επτά ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων που θα έχει εγκρίνει τους σχετικούς Ελεγμένους Λογαριασμούς.

(4) Σε σχέση με την περίοδο μεταξύ της έναρξης του Τριμήνου που αρχίζει κατά την εικοστή επέτειο της Ημερομηνίας Εναρξης ή αμέσως μετά από αυτή και την τριακοστή επέτειο της Ημερομηνίας εναρξης ή, εάν τούτο συμβεί ενωρίτερα, την ημερομηνία που λήγει η Συμβατική Περίοδος, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο κατά τρίμηνο ( ή κατ` αναλογία για μέρος του Τριμήνου) το μεγαλύτερο ποσό εκ των:

(α) ECU 3.750.000 και

(β) το 25 τοις εκατό του 15 τοις εκατό των Ενοποιημένων Κερδών Εκμεταλλεύσεως για το Οικονομικό Ετος της Εταιρείας Αεροδρομίου που λήγει αμέσως πριν από αυτό το Τρίμηνο.

Η πληρωμή ποσών που οφείλονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο (4) θα πραγματοποιείται την πρώτη ημέρα κάθε τριμήνου, εκτός από την περίπτωση που το Οικονομικό Ετος έληξε πριναπό την έναρξη του Τριμήνου και οι Ελεγμένοι Λογαριασμοί για το εν λόγω Οικονομικό Ετος δεν έχουν κατά τον χρόνο αυτό εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων, οπότε και η πληρωμή θα γίνει επτά ημέρες μετά την Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων που θα έχει εγκρίνει τους σχετικούς Ελεγμένους Λογαριασμούς.

(Β)Υπολογισμός των Ενοποιημένων Κερδών Εκμεταλλεύσεως:

(1) Ορισμοί: Στο Παράρτημα αυτό:

“Στοιχεία Λογαριασμών” σημαίνουν όλα τα βιβλία και λοιπά Εγγραφα ή αρχεία (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών ταινιών, δίσκων και άλλων συστημάτων απομνημόνευσης, ταινιών καταχώρησης μετρητών, βεβαιώσεων τραπεζών και οποιωνδήποτε φορολογικών δηλώσεων που έχουν σχέση με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή οποινδήποτε παρόμοιο ή υποκατάστατο φόρο) που τηρούνται ή θα έπρεπε να τηρούνται κατά την εύλογη κρίση του Ελληνικού Δημοσίου από την Εταιρεία Αεροδρομίου για τον σκοπό της βεβαίωσης και επαλήθευσης των Ενοποιημένων Κερδών Εκμεταλλεύσεως ή τα οποία είναι ή δύνανται να είναι κατά την εύλογη κρίση του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με τον σκοπό αυτόν.

“Ελεγμένοι Λογαριασμοί” σημαίνουν όλες τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Αεροδρομίου (συμπεριλαμβανομένωντων αντιστοίχων εκθέσεων επ`αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και όλων των άλλων σχετικών με αυτά Εγγράφων τα οποία απαιτούνται από το εφαρμοστέο δίκαιο, την παρούσα Σύμβαση ή το Καταστατικό).

“Ενοποιημένα Κέρδη Εκμεταλλεύσεως” σημαίνει:

(α) το κέρδος εκμεταλλεύσεως της Εταιρείας Αεροδρομίου και των θυγατρικών της (πριν από τόκους, έκτακτα ή εξαιρετικά κονδύλια, φόρους υπολογιζόμενους επί των κερδών ή διανομών και παρόμοιες επιβαρύνσεις), εν τω συνόλω του όπως καθορίζεται σε ενοποιημένη βάση εξαιρουμένων ποσών που καταλογίζονται σε συμφέροντα μειοψηφίας στις θυγατρικές εταιρείες, σε σχέση με Οικονομικό Ετος όπως εμφαίνεται από τους Ελεγμένους Λογαριασμούς που αφορούν το εν λόγω Οικονομικό Ετος

(β) τον τόκο που καταβλήθηκε κατά το Οικονομικό αυτό Ετος (εξαιρουμένου οποιουδήποτε τόκου που καταβάλλεται κατά ή συνέπεια προπληρωμής ή επιτάχυνσης πληρωμών του συνόλου ή μέρους της σχετικής οφειλής) σε σχέση με οφειλή για δανεισθέντα χρηματικά ποσά, συναφθείσα σε σχέση με την προμήθεια, απόκτηση, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, ανανέωση και λειτουργία των περουσιακών στοιχείων που διατίθενται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες σύμφωνα με το Άρθρο 14.9.2 (Τέλη Αεροδρομίου)

“Οικονομικό Ετος” σημαίνει το κατά το καταστατικό οικονομικό έτος της Εταιρείας Αεροδρομίου που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους

“Τρίμηνο” σημαίνει περίοδο τριών μηνών που λήγει την 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους

“Δήλωση” σημαίνει την δήλωση που πρέπει να υποβάλει η Εταιρεία Αεροδρομίου στο Ελληνικό Δημόσιο κατά την παράγραφο (Β)(2)

“Θυγατρική”: έχει την έννοια που προσδιορίζεται στο Άρθρο 42ε του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

(2) Διαπίστωση: Εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος μετά την εκπνοή κάθε Οικονομικού Ετους που λήγει μετά τη δέκατη όγδοη επέτειο της Ημερομηνίας Εναρξης, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα συντάσσει τους Ελεγμένους Λογαριασμούς της για το εν λόγω Οικονομικό Ετος προκειμένου να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετοχών. Εντός επτά ημερών από της εγκρίσεως των Ελεγμένων Λογαριασμών από τη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα παραδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο Δήλωση που βεβαιώνεται από κοινού από τον Γενικό Διευθυντή ή τον επί κεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της Εταιρείας Αεροδρομίου και τους Ελεγκτές, ότι έχουν υπολογισθεί με τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος και ότι εμφαίνεται το ποσόν του 15τοις εκατό των Ενοποιημένων Κερδών Εκμεταλλεύσεως για το εν λόγω Οικονομικό Ετος (για το οποίο η Εταιρεία Αεροδρομίου εγγυάται στο Ελληνικό Δημόσιο ότι θα είναι ορθό και ακριβές από κάθε ουσιαστική άποψη).

(3) Βιβλία και Στοιχεία: Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα τηρεί πάντοτε πλήρη και ακριβή τα Βιβλία και Στοιχεία της και θα τα φυλάσσει σε συγκεκριμένο γραφείο στο Αεροδρόμιο ή οπουδήποτε άλλου όπου το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί αδικαιολόγητα να μη δοθεί) και θα έχει τα βιβλία και Στοιχεία της στη διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου προς επιθεώρηση σε κάθε εύλογο χρόνο.

(4) Διαφορές: Εαν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών για το ποσό των Ενοποιημένων Κερδών Εκμεταλλεύσεως ή για οποιοδήποτε ποσό πληρωτέο κατά το παρόν Παράρτημα ή σύμφωνα με αυτό, η τοιαύτη διαφορά θα παραπέμπεται είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε απότην Εταιρεία Αεροδρομίου στους Ελεγκτές, η απόφαση των οποίων θα είναι οριστική. Το σύνολο της δαπάνης για τους Ελεγκτές θα βαρύνει την Εταιρεία Αεροδρομίου

(5) Λήξη:Οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος θα εξακολουθήσουν να ισχύουν παρά τη λήξη της Συμβατικής Περιόδου, καθόσον είναι τούτο αναγκαίο για το σκοπό του υπολογισμού και της πληρωμής όλων των ποσών που οφείλονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

(6) Μη Γνωστοποίηση Πληροφοριών: Εξαιρουμένων των όσων απαιτούνται από το νόμο ή από τις αρμόδιες κανονιστικές αρχές με το αίτημα των οποίων περί παροχής πληροφοριών, το Ελληνικό Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται, και με εξαίρεση τους υπαλλήλους, όργανα και συμβούλους του, το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα καταστήσει γνωστά τα Ενοποιημένα Κέρδη Εκμεταλλεύσεως ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ληφθείσα από επιθεώρηση ή λογιστικό έλεγχο των Στοιχείων Λογαριασμών εκτός της περιπτώσεως που δυνατόν να είναι τούτο αναγκαίο για τη δέουσα εσωτερική διεξαγωγή οποιασδήποτε επιχείρησης του Ελληνικού Δημοσίου ή διαχείριση οποιασδήποτε τέτοιας επιχείρησης από οποιοσδήποτε τέτοιας επιχείρησης από οποιοδήποτε πρόσωπο για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή την εφαρμογή ή διαφύλαξη οποιωνδήποτε δικαιωμάτων κατά την παρούσα Σύμβαση ή σύμφωνα με αυτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Τροποποιήσεις στο Χωροταξικό Σχέδιο

Σε περίπτωση που η Εταιρεία Αεροδρομίου επιθυμεί να επιφέρει κάποια αλλαγή, μεταβολή ή τροποποίηση (“Απόκλιση”) στο Χωροταξικό Σχέδιο η Εταιρεία Αεροδρομίου θα ειδοποιήσει εγγράφως το Ελληνικό Δημόσιο (“Ειδοποίηση Απόκλισης”) για το θέμα, εκθέτοντας λεπτομερώς τη φύση, τις βάσεις και τους λόγους της προτεινόμενης Απόκλισης. Αμέσως μετά την επίδοση αυτής της ειδοποίησης, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα δώσει αντίγραφο της Ειδοποίησης Απόκλισης στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης (εκτός εάν το Ελληνικό Δημόσιο και η Εταιρεία Αεροδρομίου συμφωνήσουν ότι η ΥΠΑ θα μελετήσει της εν λόγω απόκλιση αντί της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεώρησης, περίπτωση κατά την οποία αντίγραφο της Ειδοποίησης Απόκλισης θα δοθεί από την Εταιρεία Αεροδρομίου στην ΥΠΑ). Εντός 30ημερών από της λήψεως της Ειδοποίησης Απόκλισης, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης ή, κατά περίπτωση, η ΥΠΑ θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία Αεροδρομίου και το Ελληνικό Δημόσιο εάν δέχεται ή εάν έχει αντιρρήσεις σχετικά με την προτεινόμενη απόκλιση. Εφόσον υπάρχει αντίρρηση, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε παραστάσεις στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης ή κατά περίπτωση, στην ΥΠΑ σχετικά με την προτεινόμενη Απόκλιση. Εαν η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης ή, κατά περίπτωση, η ΥΠΑ συμφωνεί με την προτεινόμενη απόκλιση, εάν δεν ελήφθη τοιαύτη αντίρρηση από την Εταιρεία Αεροδρομίου και το Ελληνικό Δημόσιοεντός 30 ημερών από την Ειδοποίηση Απόκλισης, η Απόκλιση τεκμαίρεται ότι έγινε αποδεκτή και το Χωροταξικό Σχέδιο θα τροποποιηθεί σύμφωνα με αυτή. Εαν η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης ή , κατά περίπτωση η ΥΠΑ προβάλλει αντιρρήσεις στην προτεινόμενη Απόκλιση και δεν αποσύρει τις αντιρρήσεις μετά τις οποιεσδήποτε παραστάσεις της Εταιρείας Αεροδρομίου, η Απόκλιση δεν θα γίνει αποδεκτή και το Χωροταξικό Σχέδιο δεν θα τροποποιηθεί.

Εαν η εκτέλεση του Χωροταξικού Σχεδίου αποβεί για οποιαδήποτε αιτία αδύνατη χωρίς Απόκλιση και η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης ή, κατά περίπτωση, η ΥΠΑ προβάλλει αντιρρήσεις στην Απόκλιση που προτείνει η Εταιρεία Αεροδρομίου, η Εταιρεία Αεροδρομίου δύναται να ζητήσει εγγράφως να συναντηθούν η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης ή, κατά περίπτωση η ΥΠΑ με την Εταιρεία Αεροδρομίου για να συμφωνήσουν ως προς την σχετική Απόκλιση. Εαν δεν επιτευχθεί τέτοια συμφωνία εντός 30ημερών από την έγγραφη αυτή ειδοποίηση, η Εταιρεία Αεροδρομίου ή η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης ή, κατά περίπτωση, η ΥΠΑ δύναται να υποβάλλουν την διαφορά προς επίλυση σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Άρθρο 44. (Επίλυση Διαφορών). Εαν κατά την διαδικασία αυτή αποφασισθεί ότι η Απόκλιση πρέπει να γίνει το Χωροταξικό Σχέδιο θα τροποποιηθεί ανάλογα.

Τμήμα 2

Γενικές Μελέτες

(Α) Κατάρτιση Γενικών Μελετών: Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταρτίσει ή θα εξασφαλίσει την κατάρτιση Σχεδίων Γενικής Μελέτης σχετικά με τα κτίρια και λοιπές όψεις του Αεροδρομίου που δεν καλύπτονταιαπό τα Εξειδικευμένα Σχέδια Γενικής Μελέτης και που η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης ευλόγως τα ζητεί για να δυνηθεί να εξετάσει τη γενική μελέτη του Αεροδρομίου και να κρίνει εάν η ποιότητα της μελέτης, της κατασκευής, της λειτουργίας, των συστημάτων των εγκαταστάσεων, των προδιαγραφών ή/ και το εσωτερικό και εξωτερικό τελείωμα οποιωνδήποτε τερματικών κτιρίων ή λοιπών μεγάλων κτιρίων του Αεροδρομίου που δεν καλύπτονται από τα Εξειδικευμένα Σχέδια Γενικής Μελέτης είναι επιπέδου τουλάχιστον ανάλογου, (1) με εκείνο που καθορίζεται στην Εξειδικευμένη Σύμβαση Κατασκευής που αναφέρεται στο Παράρτημα 14 παράγραφος 1 (Εξειδικευμένες Συμβάσεις), ή στην περίπτωση οποιωνδήποτε κτιρίων ή λοιπών όψεων του Αεροδρομίου που δεν πρόκειται να κατασκευασθούν κατά την εν λόγω Εξειδικευμένη Σύμβαση Κατασκευής και δεν έχουν παρόμοιο σκοπό ή λειτουργία προς οποιαδήποτε κτίρια ή λοιπές όψεις του Αεροδρομίου που πρόκειται να κατασκευασθούν κατ` αυτόν τον τρόπο σε παρόμοια κατασκευάσματα που αναγέρθηκαν κατά την τελευταία επταετία σε οποιοδήποτε απο τα Καθορισμένα Αεροδρόμια (και σε περίπτωση οποιασδήποτε διένεξης η Εταιρεία Αεροδρομίου θα έχει το δικαίωμα να αποδείξει σε σχέση με ποιο από τα ΚαθορισμέναΑεροδρόμια πραγματοποιήθηκε το πρότυπο ή (2) στην περίπτωση οποιασδήποτε κατασκευής που γίνεταιμετά την Εναρξη Λειτουργίας του Αεροδρομίου, κτισμάτων που ήδη τότε κατασκευάζονται στο Αεροδρόμιο, εφόσον τα κτίσματα αυτά είναι τότε ηλικίας μεγαλύτερης των επτά ετών θα λαμβάνονται υπόψη οι βελτιώσεις στον σχεδιασμό και στην κατασκευή παρομοίων κτισμάτων αεροδρομίου όπως εφαρμόσθηκαν σε δύο ή περισσότερα διεθνή αεροδρόμια που εξυπηρετούν 5 εκατομμύρια η περισσότερους επιβάτες κατ έτος σε δύο η περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας (εκτός από την Ελλάδα).

(Β) Περιεχόμενο: Τα σχέδια Γενικής Μελέτης θα παρουσιασθούν κατά τρόπο που να επιτρέπεται η αξιολόγηση της γενικής μελέτης του Αεροδρομίου και όλων των σχετικών κτιρίων εν σχέσει με το διάγραμμα, τη μορφή, το εσωτερικό και εξωτερικό τελείωμα, την λειτουργία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και θα περιλαμβάνει:

-Περιγραφή της προτιθέμενης χρήσης του σχετικού τμήματος ή του κτιρίου

-θέση του κτιρίου η άλλων κατασκευών

-εξωτερικός σχεδιασμός και μορφή

-περιγραφή του τύπου κατασκευής που θα υιοθετηθεί

-βασικά υλικά

-προτάσεις για το σχεδιασμό, τη μελέτη των εγκαταστάσεων του κτιρίου, περιλαμβανομένων της μελέτης θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού

-ρύθμιση πρόσβασης και ανεφοδιασμού

-κάθετα και οριζόντια συστήματα μεταφοράς προσώπων, αποσκευών και άλλων

-τροφοδοσία και λοιπές διευκολύνσεις αναψυχής

-μελέτες συντήρησης

-μελέτες περιβαλλοντικές

-μελέτες αισθητικής,

Γ) Τεχνικές Απαιτήσεις: Κάθε σχέδιο Γενικής Μελέτης που υποβάλλεται κατ αυτόν τον τρόπο (οι “Υποβληθείσες Γενικές Μελέτες”) και κάθε Εξιδικευμένο Σχέδιο Γενικής Μελέτης θα φέρει την επιγραφή Το σχέδιο αυτό καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις, προς τις οποίες ανταποκρίνεται και με τις οποίες συμμορφώνεται”.

Δ) Υποβολή: Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα υποβάλλει ανά πέντε αντίγραφα απο καθένα απο τα Υποβληθέντα Σχέδια Γενικής Μελέτης στον Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεώρησης όπως και όταν κάθε ένα απο τα εν λόγω σχέδια η ομάδα σχεδίων καταρτίζεται, αλλά ουδεμία τοιαύτη υποβολή θα λάβει χώραν εντός μηνόςαπό την προηγούμενη υποβολή.

Ε) Συνεδριάσεις: Εντός 21 ημερών απο της λήψεως απο τον πρόεδρο των υποβληθέντων σχετικών σχεδίων Γενικής Μελέτης, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης θα συνέλθει στην Αθήνα. Ο πρόεδρος θα καθορίσει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο κάθε συνεδρίασης. Η Εταιρία Αεροδρομίου θα παρίσταται στις συνεδριάσεις αυτές για να παρουσιάζει και εξηγεί τα Σχέδια Γενικής Μελέτης στα Μέλη της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεώρησης.

ΣΤ) Αναθεώρηση: Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης θα κρίνει τα υποβληθέντα Σχέδια Γενικής Μελέτης και μέσα σε 14 ημέρες απο τη συνεδρίαση ή τις συνεδριάσεις που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο (Ε) (Συνεδράσεις), ο πρόεδρος είτε θα επιβεβαιώσει εγγράφως προς το Ελληνικό Δημόσιο και την Εταιρεία Αεροδρομίου την έγκρισή τους απο την Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης ή θα γνωστοποιεί στην Εταιρεία Αεροδρομίου εγγράφως τις αντιρρήσεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεώρησης ως προς αυτά. Εαν η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν λάβει ουσιώδεις γραπτές αντιρρήσεις από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης ως προς οποιαδήποτε Υποβληθέντα Σχέδια Γενικής Μελέτης εντός 35 ημερών από τη λήψη των Σχετικών Σχεδίων Γενικής Μελέτης απο τον Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεώρησης σύμφωνα με την παράγραφο (Δ) (Υποβολή) τα εν λόγω Υποβληθέντα Σχέδια Γενικής Μελέτης θα θεωρείταιότι έχουν εγκριθεί. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης δύναται μόνο να προβάλει αντιρρήσεις στα Υποβληθέντα Σχέδια Γενικής Μελέτης με την δικαιολογία ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι η ποιότης της μελέτης, της κατασκευής ή / και των εσωτερικών ή εξωτερικών τελειωμάτων (όπως φαίνεται από τις Υποβληθείσες Γενικές Μελέτες) των κτιρίων του τερματικούσταθμού και άλλων κτιρίων του Αεροδρομίου δεν είναι επιπέδου αντιστοίχου προς το κατάλληλο πρότυπο που αναφέρεται στην παράγραφο (Α) (Κατάρτιση Γενικών Μελετών).

Ζ) Εκ νέου υποβολή: Σε περίπτωση που η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης διατυπώνει αντιρρήσεις για οποιοδήποτε Υποβληθείσα Γενική Μελέτη, η Εταιρεία Αεροδρομίου είτε θα απαντήσει αμέσως στις αντιρρήσεις αυτές (συμπεριλαμβανομένου εάν απαιτείται του να αποδείξει σε σχέση με ποιο απο τα Καθορισμένα Αεροδρόμια τηρήθηκε το πρότυπο) είτε θαπροκαλέσει αμέσως τροποποίηση ή μεταβολή, των σχετικών Υποβληθεισών Γενικών Μελετών ώστε να ανταποκρίνονται στις αντιρρήσεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεώρησης και, εντός του ευλόγω συντομωτέρου χρονικού διαστήματος μετά ταύτα, θα εξασφαλίσει την εκ νέου υποβολή στον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεώρησης πέντε αντιγράφων των Υποβληθεισών Γενικών Μελετών που υπέστησαν μεταβολή ή τροποποίηση. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης εντός 14 ημερών από της λήψεως των ανωτέρω από τον πρόεδρό της, θα συνέλθει στην Αθήνακαι οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων (Ε) (Συνεδριάσεις) και (ΣΤ) (Αναθεώρηση) θα εφαρμοσθούν σχετικά με την εν λόγω συνεδρίαση. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης θα εξετάσει τις κατ` αυτόν τον τρόπο τροποποιημένες ή μεταβληθείσες Υποβληθείσες Γενικές Μελέτες μόνο για να αποφασίσει εάν οι σχετικές τροποποιήσεις ή μεταβολές που έγιναν είναι λογικά επαρκείς για να ικανοποιήσουν τις διατυπωθείσες αντιρρήσεις από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης και θα ειδοποιήσει την Εταιρεία Αεροδρομίου ανεξαρτήτως του εάν τούτο συνέβη ή όχι στην περίπτωση αυτή. Εάνοι μεταβολές αυτές ή τροποποιήσεις δεν είναι λογικάεπαρκείς για να ικανοποιήσουν τις αντιρρήσεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεώρησης,η Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης θα εκδώσει επίσημη ανακοίνωση αντίρρησης στην Εταιρεία Αεροδρομίουκαθορίζοντας με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους δεν ικανοποιήθηκαν οι αντιρρήσεις της. Εάν η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν λάβει τέτοιες αντιρρήσεις από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης εντός 35 ημερών από της λήψεως απο τον πρόεδρο Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεώρησης της σχετικής Υποβληθείσης Γενικής Μελέτης ή Μελετών που μεταβλήθηκαν ή τροποποιήθηκαν, οι εν λόγω Υποβληθείσες Γενικές Μελέτες που μεταβλήθηκαν ή τροποποιήθηκαν θα θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί.

(Η) Εγκριση: Εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος μετάτην έγκριση από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης όλων των ΣχεδίωνΓενικής Μελέτης που υποβλήθηκαν σ` αυτή σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος θα ειδοποιήσει το Ελληνικό Δημόσιο και την Εταιρεία Αεροδρομίου περί της εν λόγω εγκρίσεως.

(Θ) Απόκλιση: Αν η Εταιρεία Αεροδρομίου προτίθεται να επιφέρει οποιαδήποτε απόκλιση, τροποποίηση, μεταβολή ή μετατροπή σε οποιοδήποτε Εξειδικευμένο Σχέδιο Γενικής Μελέτης, οποιαδήποτε Τεχνική Περιγραφή(ες) ή σεοποιοδήποτε Σχέδιο Γενικής Μελέτης που έχει κατ` αυτό τον τρόπο εγκριθεί, θα προετοιμάσει και θα υποβάλλει την απόκλιση, τροποποίηση, μεταβολή ήμετατροπή στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στις ανωτέρω παραγράφους (Α) έως (Η) σαν να επρόκειτο για Σχέδιο Γενικής Μελέτης.(Ι) Καθορισμένα Αεροδρόμια: Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος 3, Τμήματος 2 (Γενικές Μελέτες), τα “Καθορισμένα Αεροδρόμια” θα είναι ο ΑερολιμήνΣίπχωλ, Αμστερνταμ, ο Αερολιμήν Σαρλ Ντε Γκωλ Παρίσι, ο Αερολιμήν Φραγκφούρτης, ο Αερολιμήν Λος Αντζελες, ο Αερολιμήν Χήθροου, Λονδίνο, ο Αερολιμήν Μαϊάμι, ο Αερολιμήν Μονάχου, ο Αερολιμήν Μίραμπελ Μόντρεαλ.

Τμήμα 3

Μελέτες Εφαρμογές

(Α) Διαβουλεύσεις

Εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος μετά τηνΗμερομηνία Εναρξης, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα παραδώσει στην ΥΠΑ προβλεπόμενο πρόγραμμα υποβολής των Σχεδίων Μελέτης Εφαρμογής που θα είναι μόνον ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό για την Εταιρεία Αεροδρομίου. Το προβλεπόμενο αυτό πρόγραμμα θα καταρτισθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Χρονοδιαγράμματος στην Σύμβαση Εξιδικευμένης Κατασκευής που αναφέρεται στο Παράρτημα 14 παράγρφος 1 (Εξιδικευμένες Συμβάσεις) και θα λαμβάνει υπόψη του τις εύλογες χρονικές απαιτήσεις της ΥΠΑ για την εκ μέρους της μελέτη των Σχεδίων Μελέτης Εφαρμογής έχοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό των σχεδίων αυτών που υποβάλλονται εκάστοτε στην ΥΠΑ.Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα εξετάζει κατά διαστήματα κάθε τέτοιο προβλεπόμενο πρόγραμμα και θα παραδίδει αναθεωρημένες μορφές του στην ΥΠΑ εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος μετά ταύτα.

(Β) Υποβολή:

(1) (α) Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα εξασφαλίσει ότι εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος μετά την κατάρτισή τους, αλλ` υπό την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου (Α) (Διαβουλεύσεις), κάθε ένα από τα εν λόγω Σχέδια Μελέτης Εφαρμογής ή ομάδα Σχεδίων Μελέτης Εφαρμογής θα υποβληθούν στην ΥΠΑ.β) Κάθε Σχέδιο Μελέτης Εφαρμογήςπου υποβάλλεται κατ` αυτόν τον τρόπο (οι Υποβληθείσες Μελέτες Εφαρμογής”) θα φέρει την επιγραφή”Το σχέδιο αυτό καταρτίσθηκε σύμφωναμε και ανταποκρίνεται και συμμορφώνεται με τις σχετικές Τεχνικές Απαιτήσεις, τις υποβληθείσες Γενικές Μελέτες, τα Εξιδικευμένα Σχέδια Γενικής Μελέτης και τις Τεχνικές Περιγραφές”.

(γ) Οσάκις οποιαδήποτε συγκεκριμένη απαίτηση των Τεχνικών Απαιτήσεων είναι ανακριβής ή αόριστη, και, ως εκ τούτου, η Εταιρία Αεροδρομίου δεν δύναται να βεβαιώσει επακριβώς αν μια Υποβληθείσα Μελέτη Εφαρμογής είναι σύμφωνη με οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση, η Εταιρεία Αεροδρομίου δύναται να υποβάλει την εν λόγω Υποβληθείσα Μελέτη Εφαρμογής (“Επιβεβαιωτικό Σχέδιο”), ιδιαιτέρως, με την επιγραφή “Το Σχέδιο αυτό καταρτίστηκε σύμφωνα με τις σχετικές Απαιτήσεις, τις Υποβληθείσες Γενικές Μελέτες, τα Εξειδικευμένα Σχέδια Γενικής Μελέτης και τις Τεχνικές Περιγραφές, εκτός του ότι ζητείται η επιβεβαίωση της ΥΠΑ σχετικά με την τοιαύτη συμμόρφωση προς τις ακόλουθες Τεχνικές Απαιτήσεις: (——————————-)”. Ο τομέας ή οι τομείς σχετικά με τους οποίους ζητείται η εν λόγω επιβεβαίωση πρέπει να δηλώνονται σαφώς και συγκεκριμένως και από το σχέδιο πρέπει να εμφαίνεται το τι θεωρεί η Εταιρεία Αεροδρομίου ότι αποτελεί παραδεκτή μέθοδο συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις.

(2) Η ΥΠΑ θα δικαιούται να διατυπώσει αντιρρήσεις για οποιαδήποτε από τις Υποβληθείσες Μελέτες Εφαρμογής. Αν η ΥΠΑ αντιτίθεται σε οποιαδήποτε από τις Υποβληθείσες Μελέτες Εφαρμογής, κάτι το οποίο δύναται να πράξει μόνο επί τω λόγω ότι δεν καταρτίσθηκαν σύμφωνα με (α) τις Τεχνικές Απαιτήσεις ή / και (β) τα Εξειδικευμένα Σχέδια Γενικής Μελέτης, τις Τεχνικές Περιγραφές και τις Υποβληθείσες Γενικές Μελέτες που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το Παράρτημα 3, Τμήμα 2 (Μελέτες Εφαρμογής) ή το Άρθρο 19.1.3 (Επέκταση Αεροδρομίου) της παρούσας Σύμβασης (όπως είναι δυνατόν αν διαφέρουν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση), τότε θα ειδοποιήσει σχετικά το Ελληνικό Δημόσιο και την Εταιρεία Αεροδρομίου όσο το δυνατό συντομώτερα και σε κάθε περίπτωση εντός 35 ημερών από της υποβολής των σχετικών Υποβληθεισών Μελετών Εφαρμογής, διατυπώνοντας και τις παρατηρήσεις της ή / και, κατά περίπτωση, τους λόγους και τις αντιρρήσεις της.

(3) Εάν η ΥΠΑ δεν διατύπωσε αντιρρήσεις σχετικά με Επιβεβαιωτικό Σχέδιο ή Υποβληθείσα Μελέτη Εφαρμογής εντός 35 ημερών από την υποβολή τους, θα θεωρείται ότι αποδέχθηκε την προτεινόμενη από την Εταιρεία Αεροδρομίου λύση ή, κατά περίπτωση, την εν λόγω Υποβληθείσα Μελέτη Εφαρμογής.

(Γ) Εκ νέου υποβολή:

Σε περίπτωση κατά την οποία η ΥΠΑ αντιτίθεται ολικά ή μερικά σε οποιαδήποτε Υποβληθείσα Μελέτη Εφαρμογής, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (Β) (Υποβολή), η Εταιρεία Αεροδρομίου οφείλει να απαντήσει αμέσως στις αντιρρήσεις της ΥΠΑ ή να μεριμνήσει αμέσως να τροποποιηθεί ή να μεταβληθεί η σχετική Υποβληθείσα Μελέτη Εφαρμογής, ώστε να προσαρμόζεται στις αντιρρήσεις της ΥΠΑ. Εάν η Εταιρεία Αεροδρομίου τροποποιήσει ή μεταβάλει κατά τον ανωτέρω τρόπο τη σχετική Υποβληθείσα Μελέτη Εφαρμογής, θα πρέπει, εντός του ευλόγως συντομωτέρου χρονικού διαστήματος, μετά ταύτα, να εξασφαλίσει την εκ νέου υποβολή στην ΥΠΑ της Υποβληθείσης Μελέτης Εφαρμογής που τροποποιήθηκε ή μεταβλήθηκε για την εκ μέρους της περαιτέρω μελέτη. Η ΥΠΑ θα μελετήσει την Υποβληθείσα Μελέτη Εφαρμογής όπως τροποποιήθηκε ή μεταβλήθηκε μόνο για να διαπιστώσει αν οι σχετικές τροποποιήσεις ή μεταβολές είναι λογικά επαρκείς για να ικανοποιήσουν τις γνωστοποιηθείσες ως ανωτέρω αντιρρήσεις, και θα πρέπει, το δυνατό συντομώτερο και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από της εκ νέου υποβολής τους, να ειδοποιήσει το Ελληνικό Δημόσιο και την Εταιρεία Αεροδρομίου ανεξαρτήτως του εάν αυτό πράγματι συνέβει ή όχι. Εάν η ΥΠΑ δεν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία Αεροδρομίου εντός 14 ημερών από της εκ νέου υποβολής οποιασδήποτε Υποβληθείσης Μελέτης Εφαρμογής που έχει μεταβληθεί ή τροποποιηθεί, ότι δεν ανταποκρίνεται στις αντιρρήσεις της ΥΠΑ που γνωστοποίησε στην Εταιρεία Αεροδρομίου, τότε η εν λόγω Υποβληθείσα Μελέτη Εφαρμογής όπως μεταβλήθηκε ή τροποποιήθηκε θα θεωρείται ότι ικανοποίησε τις αντιρρήσεις αυτές.

(Δ) Λήψη:

Κάθε σχέδιο ή άλλο Εγγραφο θα θεωρείται, για τους σκοπούς του εν λόγω Παραρτήματος 3, Τμήματος 3 (Μελέτες Εφαρμογής) ότι έχει ληφθεί από την ΥΠΑ και υποβληθεί σε αυτή μόνο όταν η Εταιρεία Αεροδρομίου λάβει σφραγισμένη απόδειξη παραλαβής από την ΥΠΑ όσον αφορά το σχετικό σχέδιο ή άλλο Εγγραφο.

(Ε) Εργασίες:

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντιρρήσεις της ΥΠΑ επί οποιασδήποτε Υποβληθείσης Μελέτης ή Μελετών Εφαρμογής, η Εταιρεία Αεροδρομίου δύναται να αρχίσει και να εκτελεί και δεν υποχρεούται να διακόψει οποιεσδήποτε εργασίες που σχετίζονται με την Υποβληθείσα Μελέτη ή Μελέτες Εφαρμογής.

(ΣΤ) Μεταβολές:

Εάν η Εταιρεία Αεροδρομίου προτίθεται να επιφέρει οποιαδήποτε απόκλιση, τροποποίηση, μεταβολή ή μετατροπή σε οποιοδήποτε Σχέδιο Μελέτης Εφαρμογής, θα προετοιμάσει και υποβάλλει την απόκλιση, τροποποίηση, μεταβολή ή μετατροπή στην ΥΠΑ σύμφωνα με τις διαδικασίες που προσδιορίζονται ανωτέρω στις παραγράφους (Α) έως (Ε) σαν να επρόκειτο για Σχέδιο Μελέτης Εφαρμογής.

(Ζ) Διαφορές:

Εάν, παρά τις οποιεσδήποτε αντιρρήσεις της ΥΠΑ, η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν τροποποιεί ή μεταβάλλει τη σχετική Υποβληθείσα Μελέτη Εφαρμογής ή εκτελεί οποιοδήποτε τμήμα των Εργασιών σύμφωνα με οποιαδήποτε Υποβληθείσα Μελέτη Εφαρμογής για την οποία η ΥΠΑ έχει αντιρρήσεις, η ΥΠΑ δύναται, εφόσον θεωρεί ότι οι Εργασίες που εκτελέσθηκαν σύμφωνα με την εν λόγω Υποβληθείσα Μελέτη Εφαρμογής, δεν θα είναι ή δεν είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, ή με το σχετικό Σχέδιο Γενικής Μελέτης, ή με τα Εξειδικευμένα Σχέδια Γενικής Μελέτης ή τις Τεχνικές Περιγραφές, να αποστείλει καθ` οιονδήποτε χρόνο δήλωση απόρριψης (“Δήλωση Απόρριψης”) προς την Εταιρεία Αεροδρομίου. Εάν, εντός 30 ημερών από της λήψεως της εν λόγω Δήλωσης Απόρριψης, η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν τροποποιήσει ή μεταβάλλει την σχετική Υποβληθείσα Μελέτη Εφαρμογής, κατά τρόπο με τον οποίον συμφωνεί η ΥΠΑ, το Ελληνικό Δημόσιο ή η Εταιρεία Αεροδρομίου, δύναται να υποβάλει την διαφορά προς επίλυση σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο Άρθρο 44 (Επίλυση Διαφορών).

Άρθρο ΠΑΡΑΡΤ 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΣΤΟΧΟΙ

ΣτόχοιΗμερομηνίες Στόχου(Μήνες μετά την ημερομηνία Εναρξης)

(1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (κτίριο 33)ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ21

(2) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ (κτίριο 11)ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ26

(3) ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (κτίριο 33)ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ30

(4) ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΣ (κτίριο 1)ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ33

(5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ (κτίριο 11)ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ33

(6) ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20 KW (κτίριο 65)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ37

(7) ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟ