Νόμος 1357 ΦΕΚ Α΄ 63/18.5.1983
Πτητικό επίδομα Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Το ύψος του πτητικού επιδόματος, που δικαιούται το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με το Ν.Δ. 313/1974, καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ανωτέρω Νομοθετικού Διατάγματος 313/1974.

Άρθρο 2
Στο άρθρο 3 του ΝΔ 313/1974 “περί πτητικής ενεργείας και πτητικού επιδόματος διαφόρων κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων” προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, ως εξής:
“4. Ιπτάμενοι και Ραδιοναυτίλοι στρατιωτικοί της Πολεμικής Αεροπορίας ευρισκόμενοι στο εξωτερικό για εκπαίδευση η υπηρεσία για χρονικό διάστημα πέραν των πέντε (5) μηνών δύνανται να τίθενται σε πτητική ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή δεν δικαιούνται εξόδων μετακινήσεως ή άλλης αποζημιώσεως. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μη δημοσιευομένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Απόστρατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, ανακαλούμενοι στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμοι εξ εφεδρείας Ανώτατοι Αξιωματικοί, δεν τίθενται σε πτητική ενέργεια, ούτε δικαιούνται πτητικού επιδόματος”.

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος νομού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 313/1974, της οποίας η ισχύς αρχίζει, από 1.7. 1983.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 18 Μαΐου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ