Νόμος 1356 ΦΕΚ Α΄63/18.5.1983
Για τη συμπλήρωση του Ν. 788/1978 “περί τροποποιήσεως διατάξεως του Ν. 398/1974 περί Ταμείων Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας” και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Στο άρθρο 7 του Ν. 788/1978 προσθέτονται οι εξής παράγραφοι:
“11. Στα παιδιά των στρατιωτικών της Πολεμικής Αεροπορίας, που σκοτώθηκαν, πέθαναν η εξαφανίσθηκαν σε διατεταγμένη πτήση, τα οποία πήραν μειωμένη χρηματική αρωγή των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου αυτού, χορηγείται συμπληρωματική χρηματική αρωγή, που το ύψος της ορίζεται σε ποσοστό 30% εκείνης που προβλέπει η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου.
12. Η χρηματική αρωγή της παραγράφου 5 χορηγείται και στις χήρες συζύγους των στρατιωτικών της Πολεμικής Αεροπορίας που σκοτώθηκαν, πέθαναν η εξαφανίσθηκαν σε διατεταγμένη πτήση, από τη σύσταση του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Ιπταμένων (ΤΕΑΙ) μέχρι την 23.6.1978, εφόσον μέχρι την καταβολή της δεν έχουν έλθει σε νέο γάμο.
13. Η χρηματική αρωγή των παραπάνω παραγράφων 11 και 12 υπολογίζεται με βάση το πτητικό επίδομα Β` εξαμήνου 1982, ανεξάρτητα από το χρόνο που δημιουργήθηκε το δικαίωμα. 14. Ο Ειδικός Λογαριασμός που έχει συσταθεί στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατιωτικών Αεροπορίας (ΤΑΣΑ) επιχορηγείται εφάπαξ για την καταβολή της παραπάνω αρωγής, με το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων (23.000.000) δραχμών από το αδιάθετο υπόλοιπο του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών που λειτουργεί στο ΤΑΣΑ”.

Άρθρο 2
Οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος που ισχύει κάθε φορά “περί πτητικής ακαταλληλότητας Ιπταμένων και Ραδιοναυτίλων Αξιωματικών, λόγω μειωμένης πτητικής ικανότητας ή μειωμένης πτητικής έφεσης και πειθαρχικότητας κατά τις πτήσεις “για τους Αξιωματικούς Ραδιοναυτίλους ισχύουν και για τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Ραδιοναυτίλους.

Άρθρο 3

Η ισχύς αυτού του νόμου, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 18 Μαΐου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ