Νόμος 1355 ΦΕΚ Α΄63/18.5.1983
Υγειονομική περίθαλψη μελών οικογένειας μερικών κατηγοριών υπηρετούντων οπλιτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Δικαιούχοι υγειονομικής περίθαλψης
Το δημόσιο υποχρεούται στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα κατωτέρω μέλη της οικογένειας των κληρωτών οποιασδήποτε κατηγορίας ανδρών και γυναικών οπλιτών, οι οποίοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και οι οποίοι κατά τη διάρκεια της στράτευσής τους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του επόμενου άρθρου.
1. Της συζύγου ή, αν πρόκειται για γυναίκες, του συζύγου εφόσον αυτός είναι ανίκανος για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος που η ανικανότητά τους βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Επιτροπής Απαλλαγών της περιοχής του τόπου κατοικίας του.
2 Των τέκνων των γεννημένων σε γάμο, των νομιμοποιηθέντων ή των αναγνωρισθέντων τέκνων καθώς και των χωρίς γάμο των γονέων των τέκνων των γυναικών οπλιτών.
3. Των φυσικών ή θετών γονέων, εφόσον είναι ανίκανοι για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος που η ανικανότητά τους βεβαιώνεται με γνωμάτευση των Επιτροπών Απαλλαγών της περιοχής του τόπου κατοικίας τους ή εφόσον η ηλικία τους υπερβαίνει τα εξήντα χρόνια, ο δε οπλίτης έχει χαρακτηρισθεί υπόχρεος μειωμένης θητείας για οικογενειακούς λόγους.
4. Των αδελφών, που είναι άγαμοι και ανίκανοι για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος και που η ανικανότητά τους βεβαιώνεται με γνωμάτευση των Επιτροπών Απαλλαγών της περιοχής του τόπου κατοικίας τους, εφόσον ο οπλίτης έχει χαρακτηρισθεί για λόγους οικογενειακούς υπόχρεος μειωμένης θητείας.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις παροχής υγειονομικής περίθαλψης
Οι προϋποθέσεις για την παροχή στους δικαιούχους υγειονομικής περίθαλψης είναι:
α) Να μη δικαιούνται ασφάλιση από άλλον ασφαλιστικό φορέα.
β) Οι μηνιαίες πρόσοδοι από οποιαδήποτε πηγή, των προσώπων των παραγράφων 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου, αθροιστικά λαμβανόμενες, να μην υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της μηνιαίας σύνταξης που παρέχεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και που καθορίζεται με βάση τον ελάχιστον αριθμό ημερομισθίων ασφάλισης του μισθωτού.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο υγειονομικής περίθαλψης
Η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος περιλαμβάνει:
1. Τη νοσηλεία στην οικία και στο ιατρείο.
2. Τις παρακλινικές εξετάσεις και τις ειδικές θεραπείες.
3. Την οδοντιατρική περίθαλψη αποκλειόμενης της προσθετικής και ορθοδοντικής.
4. Τη φαρμακευτική περίθαλψη.
5. Τη νοσοκομειακή νοσηλεία σαν εσωτερικοί ή εξωτερικοί ασθενείς αποκλειόμενης της νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές, εκτός από επείγουσες και εξαιρετικές περιπτώσεις.
6. Τον τοκετό.

Άρθρο 4
Δαπάνες περίθαλψης
Οι κατά το άρθρο 1 δικαιούχοι δε συμμετέχουν στις δαπάνες που προκύπτουν από την παρεχόμενη με τις διατάξεις του παρόντος υγειονομική περίθαλψη.

Άρθρο 5
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, καθορίζονται:
1. Η διαδικασία για την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης.
2. Τα δικαιολογητικά και οι λεπτομέρειες για την αναγνώριση των δαπανών περίθαλψης.
3. Τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης.
4. Ο καταλογισμός των δαπανών στους υπαίτιους σε περίπτωση παράβασης των σχετικών διατάξεων.
5. Οι μορφές περίθαλψης που δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3.
6. Οποιαδήποτε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

Άρθρο 6
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 18 Μαΐου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ