Νόμος 1354 ΦΕΚ Α΄ 59/4.5.1983
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης στην Πολεμική Αεροπορία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Σχετικό: Η προβλεπόμενη από τον παρόντα νόμο Σχολή Πολέμου Αεροπορίας ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 7 Ν.3186/2003 “Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου” ΦΕΚ Α 230/1.10.2003

Άρθρο 1

1. Η Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (ΣΠΑ) υπάγεται διοικητικά και εκτελεστικά στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως.
Σημ.: όπως η παρ. 1 καταργήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 1680/1987 (Α 7).

2. Αποστολή της Σχολής είναι:
α) Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Αξ/κών σπουδαστών με σκοπό να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σαν Αξ/κοί επιτελείς και διοικητές.
β) Η παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και των επιδράσεων αυτών στις δυνάμεις αεροδιαστήματος, με σκοπό τη διαμόρφωση και διάδοση ενιαίων αρχών για την πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση αυτών των δυνάμεων.

Άρθρο 2
Με Οργανισμό που εκδίδεται με Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης και εισήγηση της ολομέλειας του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου καθορίζονται:
α) Η Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας.
β) Τα προσόντα και οι διαδικασίες επιλογής των σπουδαστών που θα ορίζονται για φοίτηση ή παρακολούθηση των μαθημάτων.
γ) Τα αφορόντα το διδακτικό προσωπικό.
δ) Η διδακτέα ύλη, τα προγράμματα εκπαίδευσης και η διάρκεια εκπαίδευσης.
ε) Τα σχετικά με τις εξετάσεις και τη βαθμολογία των σπουδαστών.
στ) Τα σχετικά με την απονομή του πτυχίου, των διακριτικών σημάτων και τη χρησιμοποίησή τους από τους αποφοιτούντες με επιτυχία.
ζ) Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Σχολής.

Άρθρο 3
Καταργείται από τότε που ίσχυσε, η υποπαράγραφος η’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Α.Ν 969/1946 “περί συγκροτήσεως και οργανώσεως του προσωπικού της Ελληνικής Αεροπορίας”, όπως αντικαταστάθηκε αυτή με το άρθρο 2 του Ν. 650/1977 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Α Ν. 969/1946 “περί συγκροτήσεως και οργανώσεως του προσωπικού της Ελληνικής Αεροπορίας”, όπως αντικαταστάθηκε αυτή με το άρθρο 2 του Ν 650/1977 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Α.Ν. 969/1946 “περί συγκροτήσεως και οργανώσεως του προσωπικού της Ελληνικής Αεροπορίας”.

Άρθρο 4

1. Μόλις ισχύσει αυτός ο νόμος καταργείται το Β.Δ. 288/1960 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεώς του από 3.8.1957 Β.Δ/τος “περί ιδρύσεως και λειτουργίας Σχολής Πολέμου Αεροπορίας ΣΠΑ” όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Μέχρι να εκδοθεί ο οργανισμός που προβλέπεται από το άρθρο 2 του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ και μόνο σε ό,τι δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του παρόντος:
α) Η υπ’ αρίθ. 211739/24.4 1965 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης “περί ιδρύσεως και λειτουργίας ΣΠΑ” όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
β) Η υπ’ αρίθ. 207634/14.2.1967 απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης “περί Κανονισμού λειτουργίας Σχολής Πολέμου Αεροπορίας” όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Άρθρο 5
Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 18 Μαΐου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ