Νόμος 1353 ΦΕΚ Α΄59/4.5.1983
Μετάταξη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Θρησκευτικό Σώμα και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Προσόντα Αξιωματικών

1. Μόνιμοι Αξιωματικοί, πτυχιούχοι Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής της αλλοδαπής ή φοιτητές αυτών που διανύουν τουλάχιστον το τρίτο έτος των σπουδών τους ή απόφοιτοι Εκκλησιαστικής Σχολής ή Ακαδημίας ή Ανωτέρου εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου της ημεδαπής, μπορούν να μεταταγούν στο Θρησκευτικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, με αίτησή τους που θα υποβάλουν μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υποψήφιοι πρέπει να φέρουν βαθμό Ανθυπολοχαγού μέχρι και Αντισυνταγματάρχη ή αντίστοιχο των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων να έχουν ορθή πίστη, σεμνό ήθος, λιτό βίο, ανεπίληπτη διαγωγή και να μην έχουν τιμωρηθεί για βαριά πειθαρχικά παραπτώματα.

Άρθρο 2
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι αξιωματικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να μεταταγούν στο Θρησκευτικό Σώμα οφείλουν να υποβάλουν στην Υπηρεσία τους τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο, που έχει κυρωθεί, του τίτλου σπουδών τους ή πιστοποιητικό της Σχολής τους.
β. Πιστοποιητικό της Μητρόπολης του τόπου καταγωγής τους για την πίστη, το ήθος και γενικά για την ανεπίληπτη διαγωγή τους.
γ. Αντίγραφο Φύλου Μητρώου του αρμοδίου Γραφείου του Γενικού Επιτελείου του Κλάδου τους.

Άρθρο 3
Διαδικασία Μετάταξης

1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται – ελέγχονται από Επιτροπή που αποτελείται:
α. Από το Διευθυντή του Β` Κλάδου του Γενικού επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ως Προέδρου.
β. Από το Διευθυντή της Διευθύνσεως Θρησκευτικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ως Εισηγητή και
γ. Από ένα Δικαστικό Συμβούλιο της Διευθύνσεως Δικαστικού – Νομοθετικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

2. Η επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται, κατά πλειοψηφία, αποφαίνεται για την αποδοχή ή απόρριψη της υποψηφιότητας και συντάσσει πίνακα των μετατακτέων που κυρούται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και πίνακα μη μετατακτέων.

3. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί Αξιωματικός της 1ης Μικτής Επιτελικής Ομάδας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 4
Εκλογή – Χειροτονία

1. Ο πίνακας των υποψηφίων που έχουν νόμιμα προσόντα μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και την πρόταση της χειροτονίας στέλνεται με φροντίδα της Διευθύνσεως Θρησκευτικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας.

2. Η Ιερά Σύνοδος, αφού εξετάσει τα πνευματικά και ηθικά προσόντα των Αξιωματικών που είναι για μετάταξη κρίνει την καταλληλότητά τους για το αξίωμα της Ιερωσύνης και κατόπιν μεριμνά για τη χειροτονία, ως πρωτοπρεσβυτέρων, εκείνων που κρίθηκαν κατάλληλοι.

3. Η μετάταξη ενεργείται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, βάσει του χειροτονητηρίου.

Άρθρο 5
Αρχαιότητα μετατασσομένων

1. Οι μετατασσόμενοι αξιωματικοί ονομάζονται Λοχαγοί όταν έχουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής και βαθμό κατώτερο του Λοχαγού και Υπολοχαγού ότι οι λοιποί. Οι αξιωματικοί που φέρουν βαθμό Λοχαγού μέχρι και Αντισυνταγματάρχη αντίστοιχο βαθμό των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων μετατάσσονται στο Θρησκευτικό Σώμα με το βαθμό που φέρουν.

2. Οι αξιωματικοί που μετατάσσονται στο Θρησκευτικό Σώμα εντάσσονται στο αριστερό των ομοιοβάθμων τους που υπηρετούν και διέπονται από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

3. Οι οργανικές θέσεις των μετατασσομένων αξιωματικών καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κάθε φορά νόμου “για τις οργανικές θέσεις των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων”

Άρθρο 6
Γενικές υποχρεώσεις
Οι αξιωματικοί που μετατάσσονται στο Θρησκευτικό Σώμα διέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία για το Θρησκευτικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 7

1. Το άρθρο 106 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ) καταργείται.

2. Δικογραφίες, που σχετίζονται με το αδίκημα της τέλεσης γάμου χωρίς άδεια, μπαίνουν στο αρχείο με πράξη εκείνου που ασκεί την ποινική δίωξη ή του αρμόδιου Επίτροπου.

3. Ποινές, που επιβλήθηκαν με δικαστική απόφαση για πράξεις της ανωτέρω παραγράφου παραγράφονται και διαγράφονται από τα Ποινικά Μητρώα, αίρονται δε όλες οι συνέπειες που είχε σαν αποτέλεσμα η επιβολή τους.

4. Οι γάμοι των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων που έγιναν χωρίς άδεια της αρμόδιας στρατιωτικής Αρχής μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αναγνωρίζονται μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στο οικείο Γενικό Επιτελείο, μέσα σύ ένα χρόνο από τη δημοσίευσή του.

5. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση του γάμου στρατιωτικών της παρ. 4, η διαδικασία ελέγχου τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 8

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν. 1207/1981, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Η υπηρεσία στην οποία ανήκει ο στρατιωτικός χορηγεί υποχρεωτικά σ` αυτόν την κανονική άδεια των τριάντα ημερών το χρόνο, την οποία δικαιούται, και στην περίπτωση που δεν την εζήτησε. Η υπηρεσία μπορεί να δίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις την άδεια του προηγούμενου χρόνου μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του άλλου χρόνου.
Με αίτηση του στρατιωτικού επιτρέπεται πέρα από την δικαιούμενη κανονική άδεια των τριάντα ημερών η χορήγηση μέρους της κανονικής άδειας του επόμενου χρόνου, όταν αυτό επιβάλλεται για σοβαρούς ατομικούς ή οικογενειακούς λόγους”.

2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν 1207/1981 προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως ακολούθως:
“5. Δεν είναι υποχρεωτική η χορήγηση της κανονικής άδειας των τριάντα (30) ημερών για τις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Για το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο.
β. Για το στρατιωτικό προσωπικό που νοσηλεύεται ή είναι σε αναρρωτική άδεια ή σε διαθεσιμότητα για οποιαδήποτε αιτία μετά την 30 Νοεμβρίου.
γ. Για το στρατιωτικό προσωπικό κατά το χρόνο που απόκτησε την ιδιότητα του μόνιμου σε ενέργεια ή εξομοιώθηκε με το μόνιμο σε ενέργεια.
δ. Για το στρατιωτικό προσωπικό που εκπαιδεύεται σε στρατιωτικές σχολές ή άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εφόσον το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως δεν προβλέπει τη χορήγηση άδειας και η εκπαίδευση δεν έχει τελειώσει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.
ε. Για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που αποστρατεύεται εφόσον μέχρι την αποστρατεία του δεν έχει πάρει την κανονική άδεια.

3. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου θα έχουν εφαρμογή και για τις κανονικές άδειες του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού και για το τρέχον έτος 1982.

Άρθρο 9

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του Ν Δ. 91/1973 “Περί Σχολής Εθνικής Αμύνης” αντικαθίσταται από την ημέρα που ίσχυσε ως εξής:
“5. Όσοι πρόκειται να φοιτήσουν στη Σχολή πρέπει να έχουν κατά το χρόνο που θ` αρχίσει η φοίτηση τους ηλικία μέχρι 52 χρονών, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 72/1970 “περί Στρατολογίας”. Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει ή με κανονική φοίτηση στη Σχολή, οπότε οι σπουδαστές κατά το διάστημα της φοίτησής τους ανήκουν στη δύναμή της, ή με αλληλογραφία οπότε οι σπουδαστές αυτοί δεν ανήκουν στη δύναμη της Σχολής”.

2. Η υποπαράγραφος β της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 91/1973 “Περί Σχολής Εθνικής Αμύνης” αντικαθίσταται ως εξής:
“β. Τα προσόντα και η διαδικασία για την επιλογή των σπουδαστών που θα φοιτήσουν στη Σχολή και αυτών που θα παρακολουθήσουν με αλληλογραφία τα μαθήματα της Σχολής”.

Άρθρο 10
Η ισχύς αυτού του νόμου θα αρχίσει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Ειδικότερα η ισχύς των άρθρων 1 έως και 6 λήγει την 31 12.1983.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 23 Απριλίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ