Νόμος 1352 ΦΕΚ Α΄59/4.5.1983
Ρύθμιση θεμάτων των δοκίμων κελευστών του Πολεμικού Ναυτικού που προέρχονται από τη ΣΜΥΝ .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Γενικά

1. Οι μαθητές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ Μ.Υ.Ν.) που αποφοιτούν με επιτυχία ονομάζονται με διαταγή του Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) δόκιμοι κελευστές. Μετά την ονομασία τους φοιτούν στις ανάλογες Σχολές των Κέντρων Εκπαίδευσης Ναυτικού για την απόκτηση του πτυχίου Β`.

2. Οι διατάξεις για τους υπαξιωματικούς που σχετίζονται με τις ποινές, (εκτός από αυτές που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο) την πειθαρχική και ποινική δικαιοδοσία, τις εκθέσεις ή σημειώματα απόδοσης, τις άδειες γενικά και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ηλικία και την υπηκοότητα για τη χορήγηση της άδειας γάμου ισχύουν και για τους δόκιμους κελευστές.

3. Οι σχετικές με τις καταστατικές ποινές και την παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή για τους δοκίμους κελευστές.

4. Οι περιπτώσεις απόλυσης των δοκίμων κελευστών από το Π.Ν. ορίζονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου αυτού.

5. Οι στολές των δοκίμων κελευστών καθορίζονται από τον Κανονισμό Στολών του Π.Ν.

6. Οι δόκιμοι κελευστές παίρνουν ως αποδοχές το βασικό μισθό του κελευστή.

Άρθρο 2
Φοίτηση σε Σχολεία

1. Τα σχολεία κάθε ειδικότητας ή τέχνης που λειτουργούν για την απόκτηση του πτυχίου Β` και η διάρκεια φοίτησης σ` αυτά των δοκίμων κελευστών, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο χρόνια καθορίζονται από τους Κανονισμούς Εκπαίδευσης.

2. Μετά τη φοίτηση στα Σχολεία πτυχίου Β` και έως την ονομασία τους σε κελευστές, οι δόκιμοι κελευστές τοποθετούνται σε πλοία που είναι σε ενέργεια ή σε συνεργεία για πρακτική εκπαίδευση.

3. Οι διατάξεις του Οργανισμού Σχολών Π.Ν., που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο της φοίτησης στα Σχολεία πτυχίου Β` των υπαξιωματικών του Π.Ν., τις προϋποθέσεις επιτυχίας, τη διαδικασία επανεξέτασης ή επαναφοίτησής τους σ` αυτά σε περίπτωση αποτυχίας και άλλες συναφείς λεπτομέρειες εφαρμόζονται και για τους δοκίμους κελευστές.

4. Δόκιμος κελευστής που θεωρείται με τις διατάξεις του Οργανισμού Σχολών Π.Ν. ότι απέτυχε οριστικά στην πρώτη φοίτηση στο Σχολείο πτυχίου Β`, ακολουθεί την επόμενη τάξη της Σχολής από την οποία προέρχεται. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως την επαναφοίτηση του στο Σχολείο πτυχίου Β` της επομένης τάξης, τοποθετείται σε πλοία που είναι σε ενέργεια ή σε συνεργεία, για πρακτική εκπαίδευση ανάλογα με την ειδικότητα ή τέχνη.
Σε περίπτωση που δε λειτουργεί Σχολείο πτυχίου Β` επόμενης τάξης ο αποτυχών δόκιμος κελευστής καλείται σε εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού Σχολών Π.Ν.

Άρθρο 3
Συμβούλιο προαγωγών δοκίμων κελευστών – Κρίσεις

1. Μέσα σε ένα μήνα από τη συμπλήρωση τιράντα έξη (36) μηνών από την κατάταξή τους στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥΝ) οι δόκιμοι κελευστές που έχουν αποκτήσει πτυχίο Β` κρίνονται από το συμβούλιο προαγωγών δοκίμων κελευστών ως προακτέοι ή μη προακτέοι με βάση τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλλου. Η παραπάνω προαγωγή γίνεται σε τακτική κρίση του συμβουλίου προαγωγών.

2. Το συμβούλιο προαγωγών συγκαλείται με διαταγή του Διοικητή της Ναυτικής Εκπαίδευσης και αποτελείται από τους:
α. Διοικητή ΔΝΕ, ως πρόεδρο.
β. Αρχιεπιστολέα ΔΝΕ.
γ. Διοικητή Κέντρου Εκπαίδευσης “Παλάσκας” (ΚΕ/ΠΑΛ).
δ. Διοικητή Κέντρου Εκπαίδευσης “Κανελλόπουλος” (ΚΕ/ΚΑΝ).
ε. Διοικητή Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνιτών (ΚΕ- ΤΕΧ).
στ. Διευθυντή Β` κλάδου ΔΝΕ, ως εισηγητή με ψήφο.
ζ. Έναν κατώτερο αξιωματικό που ορίζεται από το ΔΝΕ, ως γραμματέας χωρίς ψήφο.

3. Το συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία εάν είναι παρόντες ο πρόεδρος, ο εισηγητής και το λιγότερο δύο (2) μέλη με ψήφο.

4. Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

5. Σύμφωνα με τη λαμβανόμενη για κάθε έναν κρινόμενο απόφαση, το συμβούλιο συντάσσει σε δύο (2) αντίτυπα πίνακα προακτέων και πίνακα μη προακτέων που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου. Κύρωση των πινάκων αυτών δεν απαιτείται.

6. Προακτέοι κρίνονται όσοι έχουν τα ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για την προαγωγή τους σε βαθμό τουλάχιστον καλό.

7. Μη προακτέοι κρίνονται όσοι δεν έχουν τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την προαγωγή τους σε βαθμό τουλάχιστον καλό.

8. Οι κρινόμενοι προακτέοι ονομάζονται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ σε κελευστές, από τότε που συμπλήρωσαν 36 μήνες υπηρεσία από την κατάταξή τους στην παραγωγική Σχολή με πρόταση του Διοικητή ΔΝΕ και εντάσσονται στο Σώμα των μόνιμων υπαξιωματικών ναυτικού. Για τον υπολογισμό της υπηρεσίας των τριάντα έξι (36) μηνών δεν υπολογίζεται ο χρόνος επαναφοίτησης στην Παραγωγική Σχολή για μειωμένη απόδοση ή άλλη αιτία.

9. Οι κρινόμενοι μη προακτέοι συνεχίζουν να υπηρετούν σε πλοία η σε ναυτικές υπηρεσίες και κρίνονται πάλι στην επόμενη τακτική κρίση. Εάν κριθούν στη δεύτερη τακτική κρίση μη προακτέοι, απολύονται. Εάν κριθούν προακτέοι τάσσονται στο αριστερό των υπηρετούντων μόνιμων υπαξιωματικών.

10. Στους κρινόμενους μη προακτέους δεν παρέχεται το δικαίωμα επανάκρισης.

11. Δόκιμοι κελευστές, που για δικαιολογημένη αιτία δεν απέκτησαν το πτυχίο Β` μέχρι το χρόνο σύγκλησης του Συμβουλίου κρίνονται σε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου που γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την απόκτηση του πτυχίου Β` όπως ορίζει το άρθρο αυτό. Κρινόμενοι στην πιο πάνω έκτακτη κρίση προακτέοι προάγονται στο βαθμό του κελευστή από την ημερομηνία προαγωγής των συμμαθητών τους και ανακτούν την αρχαιότητά τους.

12. Δόκιμοι κελευστές που απέτυχαν οριστικά στην πρώτη φοίτηση στο Σχολείο πτυχίου Β` και ακολουθούν την επομένη τάξη κρίνονται σε τακτική κρίση με την τάξη που ακολουθούν.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις παραμονής στο στράτευμα
Οι δόκιμοι κελευστές υποχρεούνται να παραμένουν στις τάξεις του Π. Ναυτικού εννέα (9) χρόνια από την ημερομηνία προαγωγής τους στο βαθμό του κελευστή.

Άρθρο 5
Αρχαιότητα
Η οριστική σειρά αρχαιότητας των κελευστών που προέρχονται από δοκίμους κελευστές ρυθμίζεται από τις διατάξεις για την ιεραρχία και τις προαγωγές που ισχύουν για τους ανθυπασπιστές και μονίμους και εθελοντές οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 6
Λόγοι απόλυσης

1. Οι δόκιμοι κελευστές απολύονται με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, με προηγούμενη πρόταση του Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης, εάν:
α. κρίθηκαν σε δύο κρίσεις του Συμβουλίου Προαγωγών μη προακτέοι.
β. απέτυχαν δύο φορές στην απόκτηση του πτυχίου Β`.
γ. πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μακροχρόνια θεραπεία σύμφωνα με γνωμάτευση της Ανώτατης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ).
δ. ο χρόνος νοσηλείας και αναρρωτικής άδειάς τους υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
ε. έγιναν σωματικά ανίκανοι. Αυτό διαπιστώνεται με γνωμάτευση της ΑΝΥΕ.
στ. δείχνουν διαγωγή ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους.
ζ. υπέπεσαν σε βαρύ παράπτωμα σχετικά με την υπηρεσία ή την πειθαρχία.
η. έγιναν με πρόθεση ή από αμέλεια πρόξενοι βλάβης από την οποία το Δημόσιο υπέστη σοβαρή ζημία.

2. Στις περιπτώσεις 1α, 1β, 1γ, 1δ και 1ε η απόλυση είναι υποχρεωτική. Στις περιπτώσεις 1στ, 1ζ και 1η, πριν από την υποβολή της σχετικής πρότασης ο δόκιμος κελευστής απολογείται εγγράφως και για την απόλυση αποφασίζει αιτιολογημένα ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις δοκίμων κελευστών που απομακρύνονται

1. Οι δόκιμοι κελευστές δεν επιτρέπεται να παραιτηθούν από τις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού.

2. Καταργείται από το άρθρο 25 περ. στ) του Ν. 1911/1990, Α 166.

3.Καταργείται από το άρθρο 25 περ. στ) του Ν. 1911/1990, Α 166.

4.Καταργείται από το άρθρο 25 περ. στ) του Ν. 1911/1990, Α 166.

5. Καταργείται από το άρθρο 25 περ. στ) του Ν. 1911/1990, Α 166.

6. Καταργείται από το άρθρο 25 περ. στ) του Ν. 1911/1990, Α 166.

7. Ο χρόνος της μαθητείας ή της υπηρεσίας αυτών που απομακρύνονται σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις δεν συμψηφίζονται με το χρόνο της στρατολογικής τους υποχρέωσης. Αυτοί υποχρεούνται να καταταγούν αμέσως εάν η κλάση στην οποίαν ανήκουν υπηρέτησε ή υπηρετεί, αλλοιώς όταν κληθεί η κλάση τους.

8. Οι απομακρυνόμενοι με οποιοδήποτε τρόπο δόκιμοι κελευστές, δεν έχουν δικαίωμα να καταταγούν σε οποιαδήποτε παραγωγική σχολή του Πολεμικού Ναυτικού ή να υπηρετήσουν σύ αυτό.

Άρθρο 8
Καταργούμενες Διατάξεις

1. Από την ισχύ του νόμου αυτού, το ΝΔ 171/1969 “περί προελεύσεως μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού” όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αργότερα, καταργείται.

2. Κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται στον παρόντα νόμο, καταργείται.

Άρθρο 9
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Ειδικά για τους δόκιμους κελευστές που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού και προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΔΥΝ) ή τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Τεχνιτών Ναυτικού (ΣΔΥΤΕΝ), μέχρι την ονομασία τους σε κελευστές εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του καταργουμένου Ν.Δ. 171/1969 και της Υπουργικής Απόφασης Φ. 20550/1970 της 22.5 1970 “περί ειδικών εκθέσεων ικανότητος Δοκίμων Κελευστών” του ΥΕΘΑ/ΑΝ.

2. Μετά την έναρξη λειτουργίας των νέων Σχολείων πτυχίου Β` για τους δοκίμους κελευστές προέλευσης ΣΜΥΝ, θα φοιτήσουν σύ αυτά και οι δόκιμοι κελευστές της προηγουμένης παραγράφου εφόσον έχουν υποχρέωση επαναφοίτησης για απόκτηση πτυχίου Β`.
Εφόσον αποφοιτήσουν επιτυχώς και ονομαστούν κελευστές τάσσονται στο αριστερό των υπηρετούντων μονίμων κελευστών προέλευσης ΣΔΥΝ η ΣΔΥ- ΤΕΝ

Άρθρο 10
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος νόμου, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 23 Απριλίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ