Νόμος 1351 ΦΕΚ Α΄56/28.4.1983
Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής-Αριθμός θέσεων εισαγομένων – Ομάδες Σχολών

1. Η εισαγωγή σπουδαστών στο Α` έτος σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.), Ικάρων (Σ.Ι.), Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), των Ανώτερων Σχολών αρμοδιότητας των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας, του Εκπαιδευτηρίου Ανώτερης Εκπαίδευσης Ρόδου της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΕΟΤ αρμοδιότητας Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και της Ανώτερης Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων (Σ.Α.Α.Ν.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84 ρυθμίζεται από τις διατάξεις αυτού του νόμου. Κατεξαίρεση ο χρόνος εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αυτού για τις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Παιδαγωγικές Ακαδημίες Βελλάς και Θεσσαλονίκης θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολές αυτές.

2. Από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εξαιρείται η Παιδαγωγική Ακαδημία, που προβλέπεται από το Β.Δ. 31/1969. Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή αυτή διέπεται από τις κείμενες γι` αυτή διατάξεις.

3. Είναι δυνατή η επέκταση της εφαρμογής του συνόλου ή μέρους των διατάξεων του νόμου αυτού και σε άλλες Σχολές των παραπάνω ή και άλλων Υπουργείων με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για κάθε περίπτωση Υπουργού. Με τις ίδιες αποφάσεις μπορεί να ρυθμίζονται και άλλες προϋποθέσεις εισαγωγής σπουδαστών που προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα των Σχολών και οι αναγκαίες λεπτομέρειες.

4. Στις περιπτώσεις για τις οποίες από το νόμο αυτόν απαιτείται έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον αναφέρονται σε Σχολές αρμοδιότητας και άλλων Υπουργείων, αυτές εκδίδονται με σύμπραξη και του αρμόδιου για κάθε περίπτωση Υπουργού.

5. Ο ολικός αριθμός των θέσεων των σπουδαστών που εισάγονται σε κάθε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή ή Τμήμα Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής καθορίζεται μια φορά το χρόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέχρι το τέλος Μαρτίου και για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή του και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τις Ανώτατες Σχολές ή Τμήματα Ανώτατων Σχολών οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται μετά από γνώμη της Συγκλήτου του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. και του Ε.Σ.Α.Π. που υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του έτους της επιλογής.
Για το ακαδημαϊκό έτος 1983-84 η γνώμη των Α.Ε.Ι. υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα κείμενες διατάξεις. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται χωριστός αριθμός εισακτέων κατά δέσμη για τα τμήματα Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι. που εντάσσονται σε περισσότερες από μία δέσμες στο σύστημα των γενικών εξετάσεων. Τα τμήματα εκείνα που μέχρι σήμερα είναι εντεταγμένο σε περισσότερες από μία δέσμες στο σύστημα των γενικών εξετάσεων και έχουν ζητήσει από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων την ένταξή τους μόνο σε μία συγκεκριμένη δέσμη, από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 εντάσσονται στη δέσμη που έχουν ζητήσει.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.5 άρθρου 43 Ν.2413/1996 (Α 124)

6. α) Στις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να προσδιορίζονται χωριστά ποσοστά θέσεων:
ι) Κληρικών ή μοναχών και λαϊκών για τα Ποιμαντικά Τμήματα.
ιι) Αποφοίτων Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων για τις Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές.
ιιι) Αποφοίτων Εκκλησιαστικών Λυκείων για τα Θεολογικά και Ποιμαντικά Τμήματα.
ιιιι) Αποφοίτων Εκκλησιαστικών Λυκείων για τις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές.
Τα ποσοστά των θέσεων της κατηγορίας ιι μπορεί να κατανέμονται μεταξύ των αποφοίτων Τεχνικών και επαγγελματικών Λυκείων, που έχουν εξεταστεί ή όχι σε προπαρασκευαστικά μαθήματα, που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
β) Στις περιπτώσεις που τα διαφορετικά αυτά ποσοστά θέσεων δεν καλύπτονται από υποψηφίους της μίας κατηγορίας, οι κενές θέσεις μπορεί να συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας.

7. Επιπλέον του ολικού αριθμού των θέσεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού επιτρέπεται να καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ποσοστό θέσεων κατά Σχολή ή Τμήμα Σχολής, που καλύπτεται από υποψηφίους των κατηγοριών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β, γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, ως και αποφοίτους των εσπερινών Λυκείων Γενικής Εκπαίδευσης ειδικά για την εισαγωγή τους στις Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές. Το συνολικό ποσοστό θέσεων για όλες αυτές τις κατηγορίες δε μπορεί να υπερβαίνει το 20 % του ολικού αριθμού των θέσεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού για κάθε Σχολή ή Τμήμα Σχολής.

8. Επιπλέον του ολικού αριθμού των θέσεων εισάγονται στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι υποψήφιοι των περιπτώσεων (ε, στ), ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 3.
Σημ.: όπως τα στοιχεία ε ` και στ` διαγράφτηκαν από την παράγραφο 8 του άρθρου 1 και προστέθηκαν στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 σύμφωνα με  το εδαφ. γ`της παρ. 5 άρθρ.54 Ν. 1566/1985 (Α 167).

9. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 1983-1984 ποσοστό 15% από τον αριθμό των θέσεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού καλύπτεται από μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου των σχολικών ετών 1980-1981 και 1981-82, που απόκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους μέχρι και το Φεβρουάριο του 1983 και δηλώνουν συμμετοχή στην επιλογή με το σύστημα των Πανελλήνιων Εξετάσεων.

10. Οι μαθητές της προηγούμενης παραγράφου, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε Πανελλήνιες Εξετάσεις, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος για βελτίωση βαθμολογίας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που θα γίνουν κατά το έτος 1983: α) οι μαθητές του σχολικού έτους 1980-81 σε δύο (2) το πολύ μαθήματα και β) οι μαθητές του σχολικού έτους 1981-82 σε τέσσερα (4) το πολύ μαθήματα, από τα οκτώ (8) μαθήματα των Α` και Β` Πανελλήνιων Εξετάσεων. Οι εξετάσεις αυτές γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια, που κρίνεται αναγκαία για την προετοιμασία και διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών, τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και την έκδοση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων.

11 . Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα Τμήματα και οι Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται για την επιλογή των σπουδαστών και την εγγραφή στο πρώτο έτος σπουδών σε ομάδες Τμημάτων ή Σχολών. Η κατάταξη αυτή γίνεται ανάλογα με τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες των κατευθύνσεων σπουδών, για τον καθορισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη το γνωστικό αντικείμενο σε σχέση με τα προπαρασκευαστικά μαθήματα ή και ειδικά μαθήματα ή και δοκιμασίες, στα οποία απαιτείται να εξεταστεί ο υποψήφιος για καθεμιά από τις ομάδες αυτές. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται και οι δέσμες των προπαρασκευαστικών μαθημάτων που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή.

12. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση για Σχολές ή Τμήματα Σχολών δύο το πολύ Ομάδων της ίδιας δέσμης και με τη σειρά που επιθυμεί, εφόσον υπάρχουν δυο τουλάχιστον Ομάδες ίδιας κατεύθυνσης τις οποίες δικαιούται να δηλώσει, διαφορετικά δηλώνει μία ομάδα ή μέρος και άλλης Ομάδας που τυχόν δικαιούται ίδιας πάντα κατεύθυνσης. Για τους αποφοίτους Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων που δεν έχουν εξεταστεί σε προπαρασκευαστικά μαθήματα, η αντιστοιχία των δυο Ομάδων Σχολών προς το συναφή τομέα του Λυκείου, από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

13. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για επόμενο ακαδημαϊκό έτος, μπορεί να πάρει μέρος σε εξετάσεις ενός ή περισσότερων προπαρασκευαστικών ή ειδικών μαθημάτων.
Νέα υποψηφιότητα ισχύει και αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος σε νέες εξετάσεις. Στην πρώτη περίπτωση για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη οι νέοι βαθμοί.
Για τις δοκιμασίες ισχύει πάντοτε το αποτέλεσμα του έτους υποβολής της υποψηφιότητας.
Σημ.: όπως η παρ.13 του άρθρου 1 καταργήθηκε δια του άρθρου 20 του Ν.1771/ 1988 (ΦΕΚ Α`71).

Άρθρο 2
Επιλογή

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και στις Ανώτερες Σχολές έχουν οι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου από Λύκειο ή 6τάξιο ή 7τάξιο ή 8τάξιο Γυμνάσιο ή ισότιμου τίτλου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού που να παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτατες Σχολές, οι οποίοι έχουν εξεταστεί σε απαιτούμενα για τις αντίστοιχες Ομάδες Σχολών προπαρασκευαστικά ή κατά περίπτωση ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τα Εκκλησιαστικά Λύκεια, για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, απολυτήριο τίτλο αποτελεί ο τίτλος προαγωγής από τη Γ` τάξη των Λυκείων αυτών.

2. Ειδικά για την εισαγωγή στις Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές και για μία 4ετία από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84 οι απόφοιτοι Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για την επιλογή, άσχετα αν έχουν πάρει μέρος ή όχι στις εξετάσεις των προπαρασκευαστικών μαθημάτων.

3. Η επιλογή των εισαγομένων στα Α.Ε.Ι. γίνεται με βάση την αίτηση και δήλωση προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων Σχολών και τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου, για την οποία λαμβάνονται υπόψη:
α) Οι γενικοί βαθμοί προαγωγής και απόλυσης του υποψηφίου στις τάξεις του Λυκείου, που εκφράζονται με προσέγγιση χιλιοστού,
β) Οι βαθμοί που έλαβε ο υποψήφιος στις γενικές εξετάσεις των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών μαθημάτων,
γ) Οι βαθμοί που έλαβε σε καθένα από τα ειδικά μαθήματα, όπου απαιτούνται και
δ) Η βαθμολογία στις δοκιμασίες, όπου απαιτούνται.

4. α) Η επιλογή των εισαγομένων στις Ανώτερες Σχολές, που προέρχονται από υποψηφίους που έχουν εξεταστεί σε απαιτούμενα προπαρασκευαστικά μαθήματα, γίνεται με βάση την αίτηση και δήλωση προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων Σχολών και τη συνολική βαθμολογία τους, η οποία προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
β) Ειδικά η επιλογή των αποφοίτων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, που δεν έχουν εξεταστεί σε προπαρασκευαστικά μαθήματα για τις Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές, γίνεται με βάση την αίτηση και δήλωση προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων Σχολών και τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου, η οποία προκύπτει:
ι) από τους γενικούς βαθμούς προαγωγής ή απόλυσης από τις τάξεις του Λυκείου, που εκφράζονται με προσέγγιση χιλιοστού,
ιι) από τους βαθμούς σε ορισμένα μαθήματα της τελευταίας τάξης λυκείου, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296).
ιιι) από τους βαθμούς που έλαβε σε καθένα από τα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες, όπου απαιτούνται.

5. Για τη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας του υποψηφίου συνυπολογίζεται κατά 25 % η βαθμολογία του στις τάξεις του Λυκείου ή στις αντίστοιχες τάξεις των άλλων τύπων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και κατά 75 % η βαθμολογία του στα απαιτούμενα προπαρασκευαστικά μαθήματα, τα οποία είναι μεταξύ τους βαθμολογικά ισότιμα. Η βαθμολογία στα ειδικά μαθήματα ή στις δοκιμασίες συνυπολογίζεται επιπλέον των παραπάνω ποσοστών, για την επιλογή στις Σχολές που απαιτούνται, κατά ποσοστό (20 %) για κάθε ειδικό μάθημα ή για το μέσο όρο της βαθμολογίας των δοκιμασιών και με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος για τις αντίστοιχες Σχολές συγκέντρωσε σε κάθε ειδικό μάθημα τη βαθμολογική βάση, που ορίζεται στο μισό του ανώτατου βαθμού με το οποίο βαθμολογείται το ειδικό μάθημα, Βαθμολογική βάση στα ειδικά μαθήματα δεν απαιτείται για την επιλογή στις Ανώτερες Σχολές. Για την εισαγωγή σε Σχολή ή Τμήμα Σχολής για την οποία απαιτούνται περισσότερα από ένα (1) ειδικά μαθήματα, ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώνει σε κάθε ειδικό μάθημα τη βαθμολογική βάση.

6. α) Το ποσοστό 25% της προηγούμενης παραγράφου κατανέμεται στις τάξεις των Λυκείων ή στις αντίστοιχες με αυτές τάξεις άλλων σχολείων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ως εξής: 5 % στην πρώτη, 8% στη δεύτερη και 12 % στην τρίτη τάξη.
Για τους αποφοίτους σχολείων που έχουν περισσότερες από τρείς τάξεις αντίστοιχες των τάξεων του Λυκείου, για όσους αποφοίτησαν ή θα αποφοιτήσουν μέχρι και το έτος 1984, για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για τους αποφοίτους οι οποίοι φοίτησαν σε μία ή περισσότερες τάξεις διαφορετικού τύπου σχολείων, το ίδιο ποσοστό κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανάλογα με το είδος και τον τύπο του σχολείου και το έτος αποφοίτησης του υποψηφίου.
β) Για τους αποφοίτους των ιδιωτικών 6ταξίων ή 7τάξιων ή 8τάξιων Γυμνασίων, τους αποφοίτους ιδιωτικών Λυκείων, που αποφοιτούν μέχρι και το Φεβρουάριο του 1984, τους αποφοίτους των ξένων σχολείων του εξωτερικού ή του εσωτερικού που δεν ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα διδασκαλίας, ολόκληρο το ποσοστό του 25 % καλύπτεται μόνο από το γενικό βαθμό του απολυτήριου τίτλου. Από το χρόνο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου αυτού η βαθμολογία των μαθητών των ιδιωτικών Λυκείων θα λαμβάνεται υπόψη όπως και των μαθητών των Δημόσιων Σχολείων.
γ) Τα ποσοστά διαμόρφωσης της συνολικής βαθμολογίας της παραγράφου αυτής και της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού είναι δυνατό, ανάλογα με τις γενικότερες εκπαιδευτικές συνθήκες, να μεταβάλλονται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου είναι το άθροισμα των γινομένων που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό:
α) Των γενικών βαθμών προαγωγής και απόλυσης του υποψηφίου από τις τάξεις του Λυκείου με τους αντίστοιχους απόλυτους αριθμούς των ποσοστών, στα οποία κατανέμεται το ποσοστό 25 %, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού.
β) Του μέσου όρου των βαθμών, που έλαβε ο υποψήφιος στις γενικές εξετάσεις στα προπαρασκευαστικά μαθήματα, με τον αριθμό εβδομήντα πέντε (75).
γ) Του βαθμού κάθε ειδικού μαθήματος, όπου απαιτείται, με τον αριθμό είκοσι (20) και
δ) του μέσου όρου της βαθμολογίας των δοκιμασιών, όπου απαιτούνται, που ανάγεται σε 20βαθμη κλίμακα, με τον αριθμό είκοσι (20).
Στους παραπάνω υπολογισμούς τα μερικά γινόμενα εκφράζονται με προσέγγιση χιλιοστού και η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

8. Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας λαμβάνεται υπόψη κατά σειρά: α) η συνολική βαθμολογία, β) το άθροισμα των βαθμών στα προπαρασκευαστικά μαθήματα και γ) ο ακριβής γενικός βαθμός του απολυτήριου τίτλου.

9. Όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο, που εισάγεται στη Σχολή ή τμήμα Σχολής, εισάγονται ως υπεράριθμοι. Για τον καθορισμό της μεταξύ τους σειράς επιτυχίας εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος.

10. Ειδικά για το ακαδ. έτος 1983-84 η διαδικασία επιλογής των εισαγομένων για την κάλυψη του αριθμού των σπουδαστών που εισάγονται με βάση τις διατάξεις τη παραγρ. 9 του άρθρου 1 του νόμου αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1035/1980, άρθρο 3 για τις Ανώτατες Σχολές ή Τμήματα Σχολών και άρθρο 5 για τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, τις Σχολές Νηπιαγωγών, τις Σχολές Οικιακής Οικονομίας, την ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και τις Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές. Τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων αυτών για τις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές, που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6 του Ν. 1035/1980 ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι απόφοιτοι αυτοί έχουν δικαίωμα να δηλώσουν διαζευκτικά συμμετοχή στην επιλογή είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1035/1980 είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

11 . Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ειδικά μαθήματα, οι δοκιμασίες που αντιστοιχούν σε Τμήμα ή σχολή κάθε Ομάδας και στα οποία πρέπει να εξεταστεί ο υποψήφιος για να κριθεί κατά την επιλογή, ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων και δοκιμασιών και η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και των δοκιμασιών. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούμενων συμμετοχής στα προπαρασκευαστικά ή ειδικά μαθήματα και στις δοκιμασίες, τα δικαιολογητικά και τα στατιστικά στοιχεία, που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους, ο τρόπος συμπλήρωσης των αιτήσεων και δηλώσεων προτίμησης και διόρθωσής τους από την υπηρεσία σε περίπτωση λαθών των υποψηφίων, τα όσα αφορούν στη διαδικασία επιλογής των εισαγομένων καθώς και των αθλητών του άρθρου 3, στην εγγραφή των εισαγομένων στις Σχολές ή Τμήματα, στον ορισμό των κάθε είδους ατομικών και συλλογικών οργάνων που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων ή δοκιμασιών και την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επιλογή γενικά, ως και κάθε άλλη πρόσθετη λεπτομέρεια και διαδικασία που κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση της επιλογής.

12. α) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: αα) οι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Λυκείου ή 6τάξιου ή 7τάξιου ή 8τάξιου Γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. ββ) Σε ποσοστό μέχρι 15 % επιπλέον του ολικού αριθμού των εισαγομένων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριτάξιου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη 6τάξιου ή 7τάξιου ή 8τάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση του συλλόγου της Σχολής.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικές δοκιμασίες ή και εξετάσεις που απαιτούνται για την επιλογή των υποψηφίων, ο τρόπος, ο χρόνος και οι διαδικασίες των δοκιμασιών ή εξετάσεων, η βαθμολόγηση, τα βαθμολογικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή, ο ορισμός των κάθε είδους ατομικών και συλλογικών οργάνων που είναι απαραίτητα για την οργάνωση, τη διεξαγωγή των εξετάσεων ή δοκιμασιών, την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επιλογή ως και κάθε λεπτομέρεια και διαδικασία που κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση της επιλογής.

13. Σημ.: όπως η παρ. 13 του άρθρου 2 καταργήθηκε με το άρθρο 111 παρ. 4 εδαφ. γ` του Ν. 1892/1990 (Α` 101).

Άρθρο 3
Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

1. Όσοι υπάγονται στις παρακάτω περιπτώσεις ανήκουν στους υποψηφίους ειδικών κατηγοριών με τις ακόλουθες διακρίσεις: α) Έλληνες εξωτερικού: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι Έλληνες ή τα παιδιά που ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι Έλληνας και που οι ίδιοι ή ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους κατοικούν και διαμένουν ή κατοικούσαν και διέμεναν στο εξωτερικό, πέντε τουλάχιστο χρόνια κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιλογή, με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος σε κάθε περίπτωση έχει τελειώσει τρείς τουλάχιστον τάξεις σχολείου μέσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή ότι έχει τελειώσει τις δυο τελευταίες τάξεις του Λυκείου στο εξωτερικό.

Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους υπηρέτησε, επί πέντε (5) πλήρη έτη ή πέντε (5) σχολικά έτη σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου και με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος τελείωσε με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τρείς (3) τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου στο εξωτερικό, κατά το χρόνο που ο γονέας του υπηρετούσε στο εξωτερικό. Εάν ο γονέας επανήλθε στην Ελλάδα για υπηρεσιακούς λόγους χωρίς αίτησή του κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους της απόσπασής του και μετά την έναρξη του σχολικού έτους κατά το οποίο ο υποψήφιος πληροί την προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης της τρίτης τάξης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της τελευταίας τάξης του Λυκείου, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση.
Σημ.: όπως το εδάφ. β’ αντικαταστάθηκε  με την παρ.4 άρθρ.5 Ν.2517/1997 (Α 160),
γ) Κύπριοι: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν Κύπριοι που ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι Κύπριος στην καταγωγή.
δ) Αλλογενείς – Αλλοδαποί: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εκείνοι των οποίων και οι δυο γονείς δεν είναι Έλληνες.
ε) Αλλογενείς – Αλλοδαποί υπότροφοι: Στην κατηγορίας αυτή ανήκουν οι αλλογενείς – αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους.
στ) Ομογενείς υπότροφοι: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι υποψήφιοι για σπουδές ομογενείς που κατοικούν και διαμένουν στο εξωτερικό πέντε τουλάχιστο χρόνια πριν από το έτος της επιλογής και τους χορηγήθηκε υποτροφία από το Ελληνικό Κράτος για σπουδές στην Ελλάδα.

ζ)   Η καθ` υπέρβαση εγγραφή τυφλών ή κωφαλάλων επιτρέπεται σε οποιοδήποτε τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από τα τμήματα εκείνα, στα οποία λόγω της φύσης της επιστήμης είναι δυσχερής γι αυτούς η παρακολούθηση σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, που εγκρίνεται από τη σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους με το οποίο γίνεται η επιλογή.

η) Αθλητές της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 4 παρ.1 Ν.1771/1988,αντικαταστάθηκε με την παρ. VII του άρθρου 46 του Ν.1946/1991 (Α 69),με την παρ.5 άρθρου 35 Ν.3794/2009, ΦΕΚ Α 156/4.9.2009.

2. Οι υποψήφιοι της περίπτωσης α` και β` της παραγρ. 1 μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής για δυο μόνο συνεχόμενα έτη.

3. α) Αθλητές που κατέκτησαν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα Ολυμπιακών Αγώνων εισάγονται χωρίς εξετάσεις καθ` υπέρβαση του ολικού αριθμού εισακτέων στη σχολή, ή το τμήμα προτίμησής τους, με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από λύκειο ή ισότιμου τίτλου.
β) Αθλητές που ως μέλη της εθνικής ομάδας κατέκτησαν τέταρτη έως όγδοη νίκη σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα Ολυμπιακών Αγώνων ή πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη σε αγώνες του παγκόσμιου ή πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, στην κατηγορία των ανδρών ή γυναικών και εφήβων ή νεανίδων “και παίδων ή κορασίδων εισάγονται χωρίς εξετάσεις καθ` υπέρβαση του ολικού αριθμού εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από λύκειο ή ισότιμου τίτλου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρ.10 του Ν. 1865/1989 ( Α 210).

γ) Στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. εισάγονται, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό τους δελτίο, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και σε ποσοστό 2Ο% επί πλέον του αριθμού εισακτέων, που έχει οριστεί για κάθε τμήμα, υποψήφιοι οι οποίοι ως αθλητές κατέκτησαν:
αα) Πρώτη νίκη σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα πανελλήνιων αγώνων ανδρών ή γυναικών της ανώτατης κατηγορίας του αθλήματος, εφ όσον έχουν εξεταστεί στις γενικές εξετάσεις για επιλογή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και με προσαύξηση της συνολικής τους βαθμολογίας σε ποσοστό 2Ο% συγκεντρώνουν βαθμολογία ίση τουλάχιστο με τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγομένου στο συγκεκριμένο τμήμα.
Σημ.: όπως η περ. αα` καταργήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 1865/1989 ( Α 210).
ββ) Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη σε ατομικό άθλημα ή πρώτη νίκη σε ομαδικό άθλημα πανελλήνιων σχολικών αγώνων ή πανελλήνιων αγώνων εφήβων ή νεανίδων, “καθώς επίσης και πανελλήνιων αγώνων ανδρών ή γυναικών της ανώτατης κατηγορίας του αθλήματος” εφ` όσον έχουν εξεταστεί στις γενικές εξετάσεις για επιλογή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και, με προσαύξηση της συνολικής τους βαθμολογίας σε ποσοστό 20%, 10%, και 5% για τους πρώτους, δεύτερους και τρίτους νικητές αντίστοιχα, συγκεντρώνουν βαθμολογία ίση τουλάχιστο με τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγομένου στο συγκεκριμένο τμήμα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 1865/1989 ( Α 210).

δ. Αθλητές υπαγόμενοι στις περιπτώσεις (αα) και (ββ) του προηγούμενου εδαφίου γ εισάγονται επίσης στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και με ειδική διαδικασία επιλογής και σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων πέραν του ποσοστού 20% που καθορίζεται στο εδάφιο γ. Το εν λόγω ποσοστό 10% μπορεί να κατανέμεται στις προβλεπόμενες κατά το εδάφιο ζ` της παραγράφου αυτής κατηγορίες αθλημάτων με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ειδική διαδικασία επιλογής εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1989-1990 και συνιστάται στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία των γενικών εξετάσεων υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2. Στην ειδική αυτή διαδικασία δεν περιλαμβάνονται οι πρακτικές δοκιμασίες σε αθλήματα. Η επιλογή των εισαγομένων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό τους δελτίο και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Αθλητές, εισαγόμενοι σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. με την ειδική αυτή διαδικασία επιλογής, υποχρεούνται να ακολουθήσουν κατά τις σπουδές τους την ειδίκευση στο άθλημα με το οποίο εξασφάλισαν την εισαγωγή τους, και εφ` όσον παρέχεται τέτοια ειδίκευση στο τμήμα, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας για τις οποίες αποφασίζει αιτιολογημένα κατά περίπτωση η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Αθλητές, εισαγόμενοι σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. με την ειδική διαδικασία επιλογής, μπορούν μετά την αποφοίτηση τους να διορίζονται σε οργανικές θέσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως εξειδικευμένοι προπονητές και με ειδικές διαδικασίες επιλογής που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την κάλυψη αυξημένων αναγκών στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης σχολικού αθλητισμού, δεν μπορούν όμως να εγγράφονται στην επετηρίδα διορισμού Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι αναφερόμενοι στο παρόν εδάφιο αθλητές μπορούν να συμμετάσχουν στην ειδική διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. παράλληλα με τη συμμετοχή τους στις κανονικές διαδικασίες που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο γ`
Σημ.: όπως η περ. δ’ καταργήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1946/1991 (Α 69).
ε) Οι αθλητές των εδαφίων β` και γ` της παραγράφου αυτής εισάγονται σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ποσοστό 1% επί πλέον του αριθμού εισακτέων, που έχει ορισθεί για κάθε σχολή ή τμήμα, εφ όσον έλαβαν μέρος στις γενικές εξετάσεις, πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και με προσαύξηση της συνολικής τους βαθμολογίας σε ποσοστό 10% συγκεντρώνουν τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγομένου στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα.
Προκειμένου για τους δεύτερους και τρίτους νικητές πανελλήνιων αγώνων ανδρών ή γυναικών, εφήβων ή νεανίδων, παίδων ή κορασίδων και πανελλήνιων σχολικών αγώνων, το παραπάνω ποσοστό προσαύξησης ορίζεται σε 5%.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 31 Ν. 1824/1988 (Α 296), αντικαταστάθηκε πάλι από την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.1865/1989 (Α 210).
στ) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει λάβει μέρος σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.
ζ) Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως πανελλήνιοι αγώνες θεωρούνται μια και μόνο εθνικού επιπέδου διοργάνωση ανδρών ή γυναικών ή εφήβων ή νεανίδων κάθε χρόνο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, και οπωσδήποτε της ανώτατης κατηγορίας, για κάθε άθλημα το οποίο περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
η) Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής στα ατομικά αθλήματα δε λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία.
θ) Οι νίκες που αναφέρονται στα εδάφια β` και γ` της παραγράφου αυτής πρέπει να έχουν κατακτηθεί κατά το ημερολογιακό έτος της εισαγωγής  ή τα αμέσως δύο προηγούμενα  και προκειμένου για σχολικούς αγώνες κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών ετών φοίτησης του υποψηφίου στο λύκειο και σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου. Αν ο αθλητής κατά το χρονικό διάστημα αυτό έχει κατακτήσει περισσότερες από μια νίκες, για τη διαμόρφωση της συνολικής του βαθμολογίας λαμβάνεται υπόψη μια μόνο νίκη, στην οποία αντιστοιχεί το μεγαλύτερο ποσοστό προσαύξησης.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρ.10 του Ν. 1865/1989 ( Α 210).

ι) Στους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες δε δικαιούνται να συμμετέχουν μαθητές – αθλητές, οι οποίοι κατά το ίδιο σχολικό έτος συμμετέχουν στην τελική φάση πανελλήνιων αγώνων εφήβων ή νεανίδων στο ίδιο άθλημα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.1771/1988 (ΦΕΚ Α 71) και ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 1988-1989.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι τίτλοι σπουδών και τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των κατηγοριών της παρ. 1, ο τρόπος της επιλογής όσων υπάγονται στις περιπτώσεις α, β, γ και δ “ε και στ” της παρ.1, για την εισαγωγή τους στις Σχολές ή Τμήματα, μετά από εξετάσεις ή και χωρίς εξετάσεις, τα μαθήματα, οι δοκιμασίες, η ύλη των εξετάσεων και η βαθμολόγησή τους, τα τυχόν ελάχιστα όρια βαθμολογίας, ο ορισμός των κάθε είδους ατομικών και συλλογικών οργάνων, που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων ή δοκιμασιών, η έκδοση των αποτελεσμάτων και η επιλογή και κάθε λεπτομέρεια και διαδικασία που κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση της επιλογής.
Σημ.: όπως οι περ. ε`και στ` προστέθηκαν με το εδάφ.γ` της παρ. 5 του άρθρου 54 του Ν. 1566/1985 (Α 167).

5. Με αποφάσεις του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτούνται επιτροπές στις οποίες ανατίθεται η οργάνωση και η διεξαγωγή αγώνων στη χώρα μας που έχουν παγκόσμια, πανευρωπαϊκή ή γενικά σημαντική για τη χώρα μας σημασία. Τα μέλη των επιτροπών αυτών, που μπορεί να αντικαθίστανται, οι αρμοδιότητες και τα ειδικότερα καθήκοντά τους καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία καθορίζονται στη σχετική απόφαση διορισμού. Επιτροπές, που μέχρι σήμερα συστήθηκαν για τους παραπάνω σκοπούς, μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν περατώσει το έργο τους με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υφυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σημ.: όπως η παρ. 5 προστέθηκε στο άρθρο 3 με το άρθρο 63 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 165).

5. Τα δικαιώματα του εδαφίου β` της παρ. 1 έχουν και όσοι φοίτησαν στο εξωτερικό τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου, εφ` όσον ο ένας από τους γονείς τους ήταν πολιτικός ή στρατιωτικός υπάλληλος και τελούσε σε εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό.
Σημ.: όπως η νέα παρ. 5 προστέθηκε στο άρθρο 3, δια του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1865/1989 (Α 210), παρά την προηγούμενη ήδη προσθήκη παρ. υπό τον ίδιο αριθμό, κατ` άρθρο 63 του Ν. 1566/1985.

Άρθρο 4
Εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

1. Η εισαγωγή σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του νόμου αυτού, με τις ειδικότερες ρυθμίσεις που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους:

2. α) ο αριθμός των εισαγομένων σε καθεμιά από τις παραπάνω Σχολές καθορίζεται με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τις εκάστοτε ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.
β) Οι διατάξεις του Ν.Δ. 582/1970 “περί εισαγωγής εις Στρατιωτικάς Σχολάς μαθητών καθ` υπέρβασιν” όπως τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν. Τα παιδιά των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων που κατά τη διάρκεια του πολέμου ή της ειρήνης φονεύθηκαν ή πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης στρατιωτικής υπηρεσίας, πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής, εισάγονται κατεξαίρεση σε Στρατιωτικές Σχολές μέχρι και σε ποσοστό 10 % του καθοριζόμενου αριθμού εισαγομένων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση του ποσοστού που καθορίστηκε, συμπληρώνεται από τους υποψηφίους των άλλων ειδικών κατηγοριών του Ν.Δ. 582/1970 (ΦΕΚ 136 Α`).
Το ποσοστό των εισαγομένων της κατηγορίας αυτής σε κάθε Στρατιωτική Σχολή υπολογίζεται σε βάρος του ποσοστού 35%, που εισάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 582/1970.
γ) Οι διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν.Δ 1294/1982 “Συμπλήρωση των διατάξεων της νομοθεσίας “περί Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων κλπ.” εξακολουθούν να ισχύουν. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι, οι τυχόν απαιτούμενες δοκιμασίες και κάθε άλλη προϋπόθεση, λεπτομέρεια και διαδικασία που αφορά γενικά στην οργάνωση, στις εξετάσεις και την επιλογή των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής, ρυθμίζονται με αποφάσεις των υπουργών εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
δ) Οι διατάξεις των άρθρων 1 (παραγράφων 5, 6, 7, 8) και 3 του νόμου αυτού δεν ισχύουν για τις Στρατιωτικές Σχολές.

3. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 1983-84 αριθμός θέσεων σε ποσοστό 15% από το συνολικό αριθμό θέσεων στις παραπάνω Στρατιωτικές Σχολές καλύπτεται από αποφοίτους Λυκείων ή ισότιμων προς αυτά σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης που απόκτησαν το απολυτήριό τους μέχρι και το Φεβρουάριο 1983.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν διαζευκτικά και μόνο είτε συμμετοχή στην επιλογή σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου είτε συμμετοχή στις εξετάσεις που γίνονται απευθείας από τις ίδιες τις Στρατιωτικές Σχολές.
Η εισαγωγή των σπουδαστών της κατηγορίας αυτής γίνεται με μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και με βάση τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που ίσχυαν το έτος 1982 για τις Σχολές αυτές.
Τα κριτήρια καθορισμού της σειράς επιτυχίας αυτών, που εισάγονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, σε συσχετισμό με τους λοιπούς εισαγομένους, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 1983-1984 η επιλογή για τις Στρατιωτικές Σχολές των υποψηφίων που είναι τέκνα των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πολέμου ή της ειρήνης φονεύθηκαν ή πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης στρατιωτικής υπηρεσίας πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής, γίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με κριτήριο τη βαθμολογία του απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης γι` αυτούς που αποφοίτησαν μέχρι το Φεβρουάριο του 1983 και με κριτήριο τη γενική βαθμολογία των εξετάσεων που περιγράφονται από τον παρόντα νόμο, για τους υποψηφίους που αποφοιτούν από σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης μετά το Φεβρουάριο του 1983 και εκείνους που αποφοίτησαν μέχρι το Φεβρουάριο του 1983 και συμμετέχουν στην επιλογή με τις δέσμες των προπαρασκευαστικών μαθημάτων. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται με κριτήριο το απολυτήριο πρέπει να έχουν βαθμολογία τουλάχιστον 80% ενώ αυτοί που επιλέγονται με τη βαθμολογία των Γενικών εξετάσεων πρέπει να συγκεντρώνουν το 50% της ανώτατης συνολικής βαθμολογίας, τηρουμένων και των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 9 του παρόντος άρθρου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της επιλογής και κατανομής των θέσεων των υποψηφίων της παραγράφου αυτής.

5. Οι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει να έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα που καθορίζονται στον Οργανισμό που ισχύει κάθε φορά για κάθε Σχολή.

6. Οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών υποβάλλονται σε “Προκαταρτικές Εξετάσεις” (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) που γίνονται με τη μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα εκάστοτε από τους Οργανισμούς των Σχολών. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητας για να έχει δικαίωμα να μετέχει στην επιλογή.

7. Για να επιλεγεί ο υποψήφιος σε Στρατιωτική Σχολή πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώνει το μισό τουλάχιστον της προβλεπόμενης ανώτατης συνολικής βαθμολογίας, με την επιφύλαξη της παραγρ. 3 του άρθρου αυτού.
Σημ.: όπως η παρ.7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.2 άρθρου 35 Ν.3848/2010, ΦΕΚ Α 71/19.5.2010.

8. Κενές θέσεις, που είναι πιθανό να προκύπτουν μετά την εισαγωγή των σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές, επιτρέπεται να συμπληρώνονται από υποψηφίους που είχαν δηλώσει τη συγκεκριμένη Στρατιωτική Σχολή κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Η συμπλήρωση των κενών θέσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με βάση σχετικό πίνακα που αποστέλλεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Στις στρατιωτικές Σχολές δεν εισάγονται υπεράριθμοι λόγω ισοβαθμίας. Στις Σχολές αυτές ο συνολικός αριθμός εισαγομένων συμπληρώνεται με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου αυτού. Οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα ήθελε προκύψει επιλύεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σημ.: όπως η παρ. 9 καταργήθηκε από την παρ. 2 του αρ.20 του ν.1771/88 ΦΕΚ Α (71).

Άρθρο 5
Αποζημιώσεις

1. Στους Προέδρους, τα Μέλη, τους Γραμματείς και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με τις εξετάσεις ή δοκιμασίες και γενικά τις διαδικασίες του νόμου αυτού, τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις μαθητών ιδιωτικών Λυκείων, τις κατατακτήριες εξετάσεις ή εξετάσεις μετεγγραφής για τα Τμήματα και Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την αναβαθμολόγηση γραπτών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων μαθητών μέσης Εκπαίδευσης, τις εξετάσεις και τις διαδικασίες επιλογής για φοίτηση στα Διδασκαλεία Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, στις Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. και Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., για την άσκηση της διεύθυνσης των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων και τη διδασκαλία προπαρασκευαστικών και ειδικών μαθημάτων σύ αυτά από δημόσιους εκπαιδευτικούς, άλλους δημόσιους υπαλλήλους και ιδιώτες, για τη διδασκαλία στα τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας για μαθητές Α` και Β` τάξεων Λυκείου ως και για την ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία σε σχολεία και σχολές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καταβάλλεται αποζημίωση κατ` αποκοπή ή κατά συνεδρίαση ή κατά γραπτό ή ωριαία αντιμισθία, που καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Το σύνολο των αποζημιώσεων της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάθε μήνα το ποσοστό 3% του ενός ογδόου των ετήσιων τακτικών αποδοχών του υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ετήσιων πρόσθετων αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 3% των ετήσιων τακτικών αποδοχών του. “Ειδικά για τους βαθμολογητές, εκφωνητές και επιτηρητές των γενικών εξετάσεων προς επιλογή σπουδαστών για τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και για όσους παρέχουν υπηρεσίες στις εξετάσεις αυτές ως μέλη ομάδων και επιτροπών η αποζημίωση που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1351/1983 επιμερίζεται στους μήνες Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο”. Στο σύνολο των ετήσιων τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται και τα δώρα των εορτών καθώς και το επίδομα κανονικής άδειας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 1476/1984, ΦΕΚ Α 136 και με το άρθρο 6, παρ. 1 του Ν. 1894/1990 (Α 110).

3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.1983.

Άρθρο 6
Θέματα Α.Ε.Ι.

1. Στο εδάφιο (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 1268/1982 “για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων” προστίθεται η εξής περίοδος:
“Στη Γ.Σ. Τμήματος συμμετέχουν επίσης ο Πρόεδρος του Τμήματος και οι Διευθυντές των Τομέων και αν ακόμα δεν έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι του ΔΕΠ του Τομέα στη Γ.Σ. τμήματος, οπότε αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μελών του ΔΕΠ στη Γ.Σ. Τμήματος πέρα από τα 30. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των κατά το εδάφιο (α) εκπροσώπων υπολογίζεται με βάση το νέο αριθμό μελών του ΔΕΠ. Η συμμετοχή των πρόσθετων αυτών μελών ΔΕΠ στη Γ.Σ. δεν μεταβάλλει την κατανομή των 30 εκπροσώπων ΔΕΠ σε βαθμίδες και Τομείς”.

2. Στο εδάφιο (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής περίοδος:
“Αν στη Γ.Σ. Τμήματος μετέχουν λιγότερα από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ, η Γ.Σ. της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα ή, σε περίπτωση που το Τμήμα δεν ανήκει σε Σχολή, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. συμπληρώνει τα μέλη ΔΕΠ της Γ.Σ. Τμήματος ως τον αριθμό πέντε από μέλη ΔΕΠ των συγγενέστερων Τμημάτων”.

3. Στο εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής περίοδος:
“Η προκήρυξη ύστερα από εισήγηση του οικείου Τομέα αφορά μέρος του επιστημονικού πεδίου του Τομέα που αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενά του, εφόσον οι εκπαιδευτικές κι ερευνητικές ανάγκες το απαιτούν. Σε περίπτωση προκήρυξης θέσης, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, για εξέλιξη Λέκτορα ή επίκουρου καθηγητή ειδικευμένου σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του οικείου Τομέα, η προκήρυξη αυτή αφορά το αντίστοιχο μέρος του επιστημονικού πεδίου του Τομέα”.

4. Η θητεία των Πρυτανικών Αρχών, Συγκλήτων και Κοσμητόρων, που είχαν εκλεγεί πριν από τις 16.7.1982 ή είχαν οριστεί με βάση το άρθρο 17 του Ν. 1286/1982 “μετεγγραφές και κατατάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”, λήγει τις 16.5.1983, εάν δεν έχει λήξει από άλλο λόγο.
Μέσα στις είκοσι τελευταίες μέρες πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων αυτών συγκαλούνται από τον απερχόμενο Πρύτανη και συνέρχονται τα οικεία εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή πρύτανη, Αντιπρυτάνεων και Κοσμητόρων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 10 και 11 του Ν. 1268/1982. Αν ένα εκλεκτορικό σώμα δεν συγκληθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία, στη σύγκληση προβαίνει αμελλητί ο αρχαιότερος πρόεδρος τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι. ορίζοντας χρόνο συνεδρίασης μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της θητείας των απερχόμενων οργάνων. Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος του αρχαιότερου Προέδρου Τμήματος το σώμα συγκαλεί αμελλητί ο αμέσως επόμενος στη σειρά αρχαιότητας πρόεδρος κ.ο.κ. Η αρχαιότητα κρίνεται από την ημερομηνία διορισμού στις θέσεις που οι Πρόεδροι Τμημάτων κατείχαν πριν από τις 16.7.1982. Ο συγκαλών αρχαιότερος Πρόεδρος του Τμήματος ασκεί χρέη Πρύτανη από την ημερομηνία λήξης της θητείας των παραπάνω οργάνων μέχρι την ημέρα ανάληψης καθηκόντων από το νέο Πρύτανη.
Σε περίπτωση όπου στις 16.5.1983 δεν έχουν ακόμα συγκροτηθεί οι Σχολές σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγρ. 5 εδάφ. (α) του Ν. 1268/1982, η παραπάνω δεκαήμερη προθεσμία ειδικά για την εκλογή Κοσμητόρων αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του προεδρικού Διατάγματος συγκρότησής τους.
Οι Πρυτάνεις που εκλέγονται σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις ή σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1268/1982 μεριμνούν αμέσως μετά τη δημοσίευση της διαπιστωτικής υπουργικής πράξης εκλογής τους, για τη συγκρότηση και τη σύγκληση της νέας Συγκλήτου σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1268/1982. Έως ότου εκλεγούν οι νέοι Κοσμήτορες, η νέα Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τη συμμετοχή τους. Κάθε νέος Κοσμήτορας που εκλέγεται συμμετέχει στη Σύγκλητο αμέσως μετά την έκδοση της διαπιστωτικής υπουργικής πράξης εκλογής του.

5. Η θητεία όλων των πανεπιστημιακών οργάνων αρχίζει με την έναρξη του επόμενου πανεπιστημιακού έτους μετά την εκλογή τους. Η θητεία μελών πανεπιστημιακών οργάνων που εκλέχτηκαν άμεσα ή έμμεσα ή υποδείχθηκαν από τους αντίστοιχους φορείς κατά το πανεπιστημιακό έτος 1982-83 λήγει στις 31.8.1985 εφόσον η θητείας τους είναι τριετής.

6. Η αληθινή έννοια της παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν. 1268/1982 είναι ότι η διαδικασία εκλογής Κοσμητόρων, Πρυτανικών αρχών και μελών της Συγκλήτου κινείται αμέσως μόλις ολοκληρωθούν εκείνες οι διαδικασίες των προηγούμενων παραγράφων του ίδιου άρθρου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντίστοιχη εκλογή.

7. Η αληθινή έννοια της παρ. 7 του άρθρου 30 του Ν. 1268/1982 είναι ότι αμέσως μετά τη λήψη των κατά την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αποφάσεων για τους Τομείς συγκαλείται η Γ.Σ. του Τμήματος.

8. Η αληθινή έννοια του εδαφίου (β) της παραγρ. 5 του άρθρου 30 του Ν. 1268/1982 είναι ότι όταν στο ΑΕΙ λειτουργούν Τμήματα που δεν συγκροτούν σχολές, στη Σύγκλητο συμμετέχουν αντί των Κοσμητόρων οι Πρόεδροι των Τμημάτων αυτών.

9. Τα κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του Ν. 1268/1982 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών συνεχίζουν τη λειτουργία τους και δέχονται φοιτητές μέχρι την ίδρυση και λειτουργία αντίστοιχου κύκλου σπουδών στη Μεταπτυχιακή Σχολή του ίδιου Α.Ε.Ι.

10. α) Οι φοιτητές των Τμημάτων Ποιμαντικής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχουν δικαίωμα διορισμού μετά την αποφοίτησή τους στην Εκκλησιαστική, Γενική και Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων τούτων δι Άρθρουμένου κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση στα μαθήματα: Παιδαγωγική, Αρχαία Ελληνικά, Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β` περιόδου, Ερμηνεία Πατέρων, Κοινωνιολογία και Κοινωνική Ηθική, Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης εκ του Πρωτοτύπου, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Φιλοσοφία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των οικείων Τμημάτων κατανέμονται τα μαθήματα αυτά στα έτη σπουδών.
β) Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ποιμαντικής που επιθυμούν να διοριστούν σε θέση εκπαιδευτικού στην Εκκλησιαστική, Γενική και Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία στα μαθήματα που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1985. Στους επιτυχόντες στις εξετάσεις απονέμεται σχετικό αποδεικτικό. Οι περίοδοι εξετάσεων είναι αντίστοιχες με τις περιόδους των πτυχιακών εξετάσεων των οικείων Τμημάτων.

11. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1268/1982 “Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων” συμπληρώνεται ως εξής:
“Τμήματα που δεν εντάσσονται σε Σχολές, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, διατηρούν τον τίτλο της Σχολής και λειτουργούν ως Τμήμα. Σε περίπτωση ίδρυσης Τμήματος, που λόγω της φύσης του γνωστικού του αντικειμένου δεν εντάσσεται σε Σχολή ή δεν μπορεί να συνενωθεί με άλλο Τμήμα του Α.Ε.Ι. σε Σχολή, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τμήματος και του Ε.Σ.Α.Π. να ονομασθεί Σχολή”.

12. Η αληθινή έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 1268/1982 είναι ότι για το μεταβατικό διάστημα της αναδιάρθρωσης των Α.Ε.Ι. οι κενές ή κενούμενες έδρες ή θέσεις κύριου διδακτικού προσωπικού καθώς και οι κενές ή κενούμενες θέσεις επιμελητών, βοηθών, επιστημονικών συνεργατών και των εξομοιουμένων με αυτούς ανήκουν στο οικείο Τμήμα, εφόσον η Σχολή έχει μετατραπεί σε Τμήμα σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 ή ανήκουν στο Τμήμα εκείνο στο οποίο έχει ενταχθεί ο καθηγητής της έδρας ή ο διευθυντής του εργαστηρίου ή κλινικής, όπου ανήκαν οι θέσεις αυτές, εφόσον η Σχολή έχει χωριστεί σε περισσότερα Τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 εδ. (α) του Ν. 1268/1982. Μετά την άκαρπη πάροδο της αποκλειστικής προθεσμίας των 20 ημερών, κάθε Τμήμα που έχει συνολικά λιγότερες από 15 πληρωμένες θέσεις, μετά την κατανομή του προσωπικού, αποκτά από τη δημοσίευση του παρόντος και από τις κενές θέσεις του οικείου Α.Ε.Ι. τις θέσεις Δ.Ε.Π. που υπολείπονται, τις οποίες και μπορεί να προκηρύξει αμέσως.

Άρθρο 7
Προθεσμία αιτήσεων κρίσεως μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού Α.Ε.Ι.
Στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1232/1982 περιλαμβάνονται και οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της από 3/3.9.1 974 Συντακτικής Πράξης και του Ν.Δ. 214/1974 Επιμελητές, βοηθοί και παρασκευαστές των Α.Ε.Ι., για τους οποίους ισχύουν οι προθεσμίες από την ψήφιση του Ν. 1232/1982.

Άρθρο 8
Επανάκριση διαγραφέντων φοιτητών
Φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που, λόγω αμφισβήτησης της εγκυρότητας των πιστοποιητικών μετεγγραφής από το εξωτερικό που υπέβαλαν, διαγράφτηκαν με οριστική αποβολή από αυτά από 1.1.1975 μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την επανάκρισή τους από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται από την οικεία Σύγκλητο, από την οποία επιλύεται και οποιοδήποτε σχετικό θέμα ήθελε παρουσιαστεί.

Άρθρο 9
Κατ`εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών εξωτερικού

1. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 1982-1983 και μόνο δικαιούνται μετεγγραφή στα Α.Ε.Ι. της χώρας οι έχοντες συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στις εξετάσεις μετεγγραφών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1982-1983, έστω και αν υπερβαίνουν το ποσοστό 30%.

2. Οι Έλληνες φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού που συγκέντρωσαν τουλάχιστον 27 μονάδες στις εξετάσεις μετεγγραφών του έτους 1982-1983 που έγιναν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εισάγονται στις σχολές για τις οποίες διαγωνίστηκαν μέχρι να συμπληρωθεί το από το νόμο προβλεπόμενο ποσοστό θέσεων.
Κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι πίνακες των μετεγγραφομένων που καταρτίστηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 1982-1983. Κριτήρια για την επιλογή των μετεγγραφομένων είναι το άθροισμα της βαθμολογίας και οι δηλώσεις προτίμησης που υπέβαλαν. Η κατανομή των μετεγγραφομένων διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 10
Ν.Ε.Λ.Ε.

1. Στα μέλη και τους Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), τους υπεύθυνους των Κέντρων Επιμόρφωσης, τους επιμορφωτές και το τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό των ΝΕΛΕ, καταβάλλεται αποζημίωση κατ’ αποκοπή ή κατά συνεδρίαση ή ωριαία αντιμισθία, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Προς τους επιμορφωτές εξομοιώνεται και το προσωπικό που προσλαμβάνεται από τις ΝΕΛΕ για την εξειδίκευσή τους. Οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού αυτού βεβαιώνονται από το Γραμματέα της ΝΕΛΕ.

2. Η “διδασκαλία” στα Κέντρα Επιμόρφωσης και στα προγράμματα εξειδίκευσης επιμορφωτών δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 παρ. 3 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 176).

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου αυτού εφαρμόζεται ανάλογα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ανατίθεται σε Α.Ε.Ι., Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπούς φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ιδιώτες, η εκτέλεση έργων σχετικών με την προώθηση των σκοπών της Λαϊκής Επιμόρφωσης σε θέματα έρευνας εκδόσεων, εξειδίκευσης επιμορφωτών και εκτέλεσης μορφωτικών προγραμμάτων για κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές. Οι όροι της ανάθεσης, η αποζημίωση και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

5. Σε κάθε ΝΕΛΕ συστήνονται μέχρι επτά (7) θέσεις ειδικών συνεργατών σε θέματα λαϊκής επιμόρφωσης, που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία. Στη ΝΕΛΕ Αττικής συστήνονται 35 θέσεις.
Οι ειδικοί αυτοί συνεργάτες ενεργούν μεμονωμένα ή και ως συλλογικό όργανο με το όνομα “Συμβούλιο Λαϊκής Επιμόρφωσης” (Σ.Λ.Ε.) της οικείας ΝΕΛΕ. Στο νόμο Αττικής δημιουργούνται συμβούλια και κατά διαμερίσματα.
Τα θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία των Σ.Λ.Ε. ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων απαιτούνται:
α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται κάθε φορά για τους δημόσιους, πολιτικούς, διοικητικούς υπαλλήλους εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας για το διορισμό.
β. Ειδίκευση στα θέματα Λαϊκής Επιμόρφωσης που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ή επαγγελματική απασχόληση ή ειδική εμπειρία ή γνώση.
Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ο οποίος και εκτιμά τα κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτούμενα προσόντα. Με την απόφαση πρόσληψης καθορίζεται και ο χρόνος απασχόλησης των προσλαμβανομένων. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο και την ΝΕΛΕ, νόμιμα εκπροσωπούμενη, της σχετικής συμβάσεως εργασίας.
Με απόφαση του νομάρχη οι παραπάνω θέσεις μπορεί να πληρωθούν και με απόσπαση από το δημόσιο τομέα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 1400/1983 (Α 156).

7. Οι αποδοχές και η υπηρεσιακή κατάσταση των ειδικών συνεργατών ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ. 1198/1972 και του Ν. 993/1979.

Άρθρο 11
Θέματα Προσωπικού Εκπαίδευσης

1. Α) Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την έκδοσή της η αριθ. 108/12.8.1982 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στο αριθ. 94 της 13.8.1982 (τεύχος Α` ) Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με το εξής περιεχόμενο:
“Μέχρι της οριστικής με νόμο ρύθμισης του θέματος, απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η κατά το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 682/1977 “περί ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων” πράξη του οικείου Επιθεωρητή, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα της καταγγελίας της σχετικής σύμβασης εργασίας και την ενδεχόμενη καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος, είναι άκυρες”.
Β) Η αληθινή έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Ν. 682/1977 είναι ότι απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που έγιναν χωρίς την προβλεπόμενη πράξη του οικείου Επιθεωρητή είναι άκυρες.
Γ) Μέχρι να ρυθμισθούν με νόμο τα θέματα της ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης κανείς ιδιωτικός εκπαιδευτικός με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δεν απολύεται παρά μόνο με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
Δ) Κατεξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου είναι επιτρεπτή και έγκυρη απόλυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων στις εξής περιπτώσεις:
1) Για κατάργηση σχολείων.
2. Για κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί σ` αυτούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30 του ν. 682/1977. Από τις απολύσεις αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των σχολείων.

3) Για συμπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 62 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 47 του Ν. 309/1976, όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 817/1978, εφαρμόζεται και σε όλους τους διορισμούς του προσωπικού της δημόσιας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ως και στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 967/1979.
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.1983.

3. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί, που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία Δημοτικής και Μέσης Γενικής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μπορούν να μετέχουν σε όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης, με τις ίδιες προϋποθέσεις, όρους και διαδικασίες που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των αντίστοιχων κλάδων και μισθολογικών κλιμακίων της δημόσιας εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά τους καταβάλλονται οι κάθε μορφής αποδοχές και επιδόματα που δικαιούνται σύμφωνα με τη σύμβασή τους. Κάθε σχετικό θέμα που ήθελε προκύψει ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Για την κάλυψη πάγιων αναγκών του προγράμματος έργων σχολικής στέγης, οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που έχει προσληφθεί στον οργανισμό Σχολικών Κτιρίων και το Νομαρχιακό Ταμείο Βοιωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 6 του Ν. 993/1979, μετατρέπονται αυτοδίκαια από τη δημοσίευση του παρόντος σε αορίστου χρόνου. Η διάταξη αυτή ισχύει και για το προσωπικό που προσλήφθηκε με συμβάσεις έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη μελέτη, προγραμματισμό και επίβλεψη των έργων της Πανεπιστημιούπολης Αθηνών, της Πολυτεχνειούπολης Αθηνών καθώς και των Νοσοκομείων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 66 του Ν. 576/1977, αφότου ίσχυσε, προστίθεται τέταρτο εδάφιο που έχει ως ακολούθως: “Οι μετατασσόμενοι εκπαιδευτικοί διατηρούν τη σειρά αρχαιότητας που είχαν πριν από τη μετάταξή τους και μπορούν να κριθούν προς προαγωγή, αν έχουν τα νόμιμα προσόντα, με τους πίνακες προακτέων του έτους 1978.
Καταργείται, αφότου ίσχυσε, η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του Ν. 1143/1981 (ΦΕΚ 80 Α`).
Κατά το χρονικό διάστημα, αφότου αρχίσει και μέχρι να ολοκληρωθεί, για καθένα από τους Κλάδους της Μέσης Δημόσιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της ΣΕΛΕΤΕ και της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, η διοικητική γενικά διαδικασία για τις επανεντάξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 69 παρ. 6 και 70 παρ. 1 του Ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α` ), για την κατάρτιση εκ νέου πινάκων προακτέων και τις σχετικές προαγωγές του εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων αυτών, των ετών 1977, 1978, 1979, 1980 και 1981, που έχουν ακυρωθεί με δικαστικές αποφάσεις ή θα ανακληθούν με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα λαμβάνει τις αποδοχές του κατεχόμενου μισθολογικού κλιμακίου κατά το χρόνο έναρξης για καθένα κλάδο της διαδικασίας αυτής.
Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει η σχετική διοικητική διαδικασία και δεν παρατείνεται στην περίπτωση που θα ασκηθούν οποιαδήποτε ένδικα μέσα κατά των σχετικών πράξεων.
Στους εκπαιδευτικούς που μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας θα αποκτήσουν αναδρομικά μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερο από το κατεχόμενο δεν καταβάλλονται αναδρομικές αποδοχές.
Εφόσον για τις πιο πάνω προαγωγές δεν υπάρχουν υπηρεσιακές εκθέσεις στο βαθμό από τον οποίο η προαγωγή, λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις που ανάγονται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι κρινόμενοι θεωρούνται ότι κατέχουν το βαθμό λόγω των παραπάνω επανεντάξεων, μέσα στα χρονικά όρια των τελευταίων πέντε ετών, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 12
Γενικά Θέματα Εκπαίδευσης

1. α) Οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/ 1982 “για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κλπ.” έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.
β) Η αποζημίωση των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού και δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή φόρου”. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος και ασθενείας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 2327/1995 (Α` 156), το οποίο και τροποποίησε αντίστοιχα το άρθρο 71 παρ. 4 εδ. α` του Ν. 1566/ 1985 (Α` 165).
γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζημίωση των σπουδαστών του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που σπουδάζει ο σπουδαστής και καταβάλλονται ύστερα από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας απασχόλησης.
δ) Ο αριθμός των ασκούμενων σπουδαστών, η υπηρεσία άσκησής τους, καθώς και η υπηρεσία ή το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που βαρύνεται με τις δαπάνες αποζημίωσης και υγειονομικής περίθαλψης αυτών καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού. Επίσης με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται το ύψος του ασφαλίστρου καθώς και η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια ασφάλισης ασκούμενων σπουδαστών.
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Κατεξαίρεση το εδάφιο γ’ εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1984. Για το έτος 1983 οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές, καταβάλλονται από τις υπηρεσίες, στις οποίες πραγματοποιείται η άσκηση στο επάγγελμα.
Οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν μέχρι τέλους του 1983 να υποβάλουν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκκαθαριστικά σημειώματα για τις δαπάνες που κατέβαλαν για την άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η διάταξη του άρθρου 28 της απόφασης ΣΤ. 5/13/1982 (ΦΕΚ 429 τ. Β`) “Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων” και επαναφέρονται σε ισχύ οι οικείες διατάξεις του άρθρου 12 εκτός της παραγράφου 3 του νόμου 641/1977 “περί ιδρύσεως και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών και Πανεπιστημιακών Ιατρικών Κέντρων εις τα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων και Θράκης, εκτελέσεως έργων εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλων τινών διατάξεων”. Επαναφέρονται επίσης σε ισχύ οι διατάξεις του Π.Δ/τος 349/1978 “περί συνθέσεως αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Επιτροπής Εκτελέσεως Έργων και προμηθειών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς”. Οι διατάξεις της παραγράφου της 4 του άρθρου 3 του Ν. 1268/1982 “για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων” έχουν εφαρμογή και στην επιτροπή της παραγράφου αυτής.

3. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, που ασκούν τα καθήκοντά τους κατά πλήρη απασχόληση, καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 1256/1982.
Στην περίπτωση που Πρόεδρος ορίζεται δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ή άλλος υπάλληλος του δημόσιου τομέα και ο οποίος εξακολουθεί να μισθοδοτείται από την οργανική του θέση, καταβάλλονται έξοδα παραστάσεως και κινήσεως, με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.18 Ν.2640/1998 Α 206/3.9.1998.

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 1304/1982 και στη φράση “από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Μέσης Γενικής” διαγράφεται η λέξη “Μέσης”. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 7 Δεκεμβρίου 1982 ημέρα δημοσίευσης του παραπάνω νόμου.

5. Η προθεσμία που ορίστηκε για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1304/1982, παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και την 31 Μαρτίου 1983. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 7 Μαρτίου 1983.

6. Η αληθινή έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Ν. 1286/1982 είναι ότι στα Α.Ε.Ι. μπορούν να εγγραφούν οι δυο πρώτοι πτυχιούχοι οι οποίοι τελείωσαν τη φοίτηση μέχρι και το Φεβρουάριο του ακαδημαϊκού έτους 1982-1983, θα αποκτήσουν πτυχίο στις δυο πρώτες πτυχιακές περιόδους του ίδιου ακαδημαϊκού έτους και θα εγγραφούν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1983-1984. Τα σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης αυτής όπως η συγκέντρωση και ο έλεγχος δικαιολογητικών, η σύνταξη του πίνακα των δικαιουμένων, η συγκρότηση και αποζημίωση τυχόν απαραίτητων επιτροπών και ο καθορισμός των προθεσμιών ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών όταν πρόκειται για περιπτώσεις αποζημιώσεων.
Άρθρο 13

Άρθρο 13
Θέματα προσωπικού και εκπαίδευσης

1. Οι περιπτώσεις α’ και β` της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 309/1976 αντικαθίστανται ως εξής:
“α. Κλάδος Α1 Θεολόγων: Πτυχίο των Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της Θεολογικής Σχολής Χάλκης ή Ισότιμο Πτυχίο Ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και απολυτήριο Ελληνικού εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου”.
“β. Κλάδος Α2 Φιλολόγων: Πτυχίο των Φιλοσοφικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου”.

2. Τα προσόντα διορισμού του κλάδου 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 576/1977 ορίζονται ως εξής:
“Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς Σχολής της αλλοδαπής και απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου”.

3. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Μέσης Γενικής, Τεχνικής – Επαγγελματικής και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στα σχολεία της ίδιας κατεύθυνσης διατίθενται μερικά ή ολικά σε σχολεία άλλης κατεύθυνσης του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του νομάρχη ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

4. Στο άρθρο 23 του Ν. 1304/1982 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:
“7. Σε περίπτωση έλλειψης δασκάλων με μ.κ. 7 μετέχουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) οι ανώτεροι στο βαθμό και σε περίπτωση ισοβαθμίας οι αρχαιότεροι δάσκαλοι από τους υπηρετούντες οργανικά σε σχολεία του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος.
8. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής και Ειδικής Εκπαίδευσης και Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Γενικής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν θα επιλεγούν σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων, συγκροτείται τριμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο, που αποτελείται από εκπαιδευτικούς με μ.κ. 10. Τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με διετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τα υπόλοιπα θέματα λειτουργίας του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις”.

5. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Γενικής και 7ης Μέσης Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που στερούνται έκθεσης ουσιαστικών προσόντων κατά την τελευταία πενταετία στον κατεχόμενο βαθμό, κρίνονται από τα αρμόδια όργανα για την ένταξή τους σε πίνακες προακτέων και για τη χορήγηση μισθολογικής προαγωγής με βάση τα λοιπά στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων τους. Σε περίπτωση αμφιβολίας το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο ή το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μισθολογικής προαγωγής μπορούν να ζητήσουν, από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο κρινόμενος και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης, τη σύνταξη ειδικού σημειώματος για τη γενικότερη επίδοσή του.

6. α) Ο διορισμός σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων 1, 2, 5 και 8 της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των άρθρων 13 και 14 του Ν. 576/1977 γίνεται με πίνακες διοριστέων (επετηρίδες), που συντάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα, με τα προβλεπόμενα προσόντα από τις παραγράφους 1, 2, 5 και 8 του άρθρου 14 του παραπάνω νόμου.
Μέχρι τέλους του έτους 1983 για την εγγραφή στις επετηρίδες των παραπάνω κλάδων το Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ μπορεί να αντικατασταθεί με διδακτική πείρα δυο διδακτικών ετών σε σχολεία της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μη πλήρους διδακτικής απασχόλησης ο χρόνος υπολογίζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή το σύνολο των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρονομαστή το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο πρωτοδιόριστου Εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος σύνταξης, η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την κατάρτιση των πινάκων διοριστέων στους παραπάνω κλάδους. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παύει να ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 576/1977 και κάθε άλλη διάταξη που εκδόθηκε με εξουσιοδότησή της.
β) Οι προκηρύξεις που έχουν γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 576/1977 για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός διοριστέων που έχει προβλεφθεί από αυτές.
γ) Μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε επετηρίδες διοριστέων χωρίς τα πλήρη προσόντα που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Ν. 576/1977 και την παραπάνω περίπτωση (α) όταν πρόκειται για κλάδους που αναφέρονται σε αυτή.
δ) Ειδικά όταν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με όλα τα προβλεπόμενα προσόντα για ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αποζημίωση, προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί χωρίς πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΣΕΛΕΤΕ ή διδακτική ή επαγγελματική πείρα. Η ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία γίνεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία.

7.α) Το άρθρο 4 του Ν. 287/2976 (ΦΕΚ 78 Α`) καταργείται. Τα άρθρα 7 και 8 του ίδιου νόμου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς.
β) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί οι οποίοι διορίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 287/1976 είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές για μία τουλάχιστο συνεχή τριετία, κατά τη διάρκεια της οποίας απαγορεύεται απόλυτα και για οποιοδήποτε λόγο απόσπαση, μετάθεση ή μετάταξή τους.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του οικείου Ανώτερου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθορίζονται τα σχολεία που λειτουργούν σε περιοχές δυσπρόσιτες και συγκοινωνιακά απομονωμένες και στα οποία διορίζονται εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/1981.
δ) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί, που έχουν διοριστεί με τις διατάξεις των άρθρων 4 του Ν. 287/1976 και 41 του Ν. 1143/1981 και συμπληρώνουν μέχρι 31.8.1983 τριετή ή διετή υπηρεσία αντίστοιχα δικαιούνται να υποβάλουν με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού αίτηση μετάθεσης για κάλυψη οργανικών θέσεων που θα απομείνουν κενές μετά την ολοκλήρωση των κανονικών μεταθέσεων που αφορούν στο σχολικό έτος 1983-1984.

Άρθρο 14
Γ.Γ. Υπουργείου Προεδρίας

1.Σημ.: όπως η παρ. 1 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 41 του Ν.1828/1989 (Α 2).

2.Σημ.: όπως η παρ. 1 καταργήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. στ` του Ν. 2026/1992 (Α 43).

Άρθρο 15
Διαθεσιμότητα Μητροπολιτών
Στο άρθρο 34 του Ν. 59Ο/1977 “Περί του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος”, προστίθεται παράγραφος 8, η οποία έχει ως εξής:
“8. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Προέδρου της, μπορεί με απόφασή της δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να θέτει στη διάθεση της εκκλησίας της Ελλάδος για διάστημα έξι μηνών Μητροπολίτη, εφόσον συντρέχουν λόγοι που αφορούν στο πρόσωπό του, στο συμφέρον της Εκκλησίας, στη δημόσια τάξη ή στην κοινωνική ειρήνη. Η απόφαση εκδίδεται μετά από ακρόαση του Μητροπολίτη. Στη Μητρόπολη ορίζεται τοποτηρητής σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 και αν ο Μητροπολίτης που τέθηκε στη διάθεση της Εκκλησίας είναι και Συνοδικός, αντικαθίσταται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του νόμου αυτού. Οι Μητροπολίτες που τίθενται στη διάθεση της Εκκλησίας δεν μετέχουν σε Σύνοδο Ιεραρχίας ούτε καλούνται ως Συνοδικοί και λαμβάνουν τα 2/3 των αποδοχών του εν ενεργεία Μητροπολίτη. Μετά την πάροδο του εξαμήνου η Διαρκής Ιερά Σύνοδος μπορεί να αποφασίσει την οριστική απομάκρυνση από το Μητροπολιτικό θρόνο. Αυτοί που απομακρύνονται θεωρούνται “σχολάζοντες” και λαμβάνουν τις παραπάνω αποδοχές”.

Άρθρο 16
Καταργούμενες μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Με εξαίρεση την παρακάτω περίπτωση 2, η οποία καταργείται από το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985, από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται, πέρα των προβλεπομένων στα επιμέρους άρθρα:
1) Τα άρθρα 1 μέχρι και 9 του Ν. 1035/1980 με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 10 του νόμου αυτού.
2) Το άρθρο 1 εδαφ. ζ του Ν. 1070/1980, εκτός από τις περιπτώσεις 3 και 4 του ίδιου εδαφίου.
3) Ο Ν. 37/1975
4) Το άρθρο 1 του Ν. 552/1977
5) Το άρθρο 7 του Ν. 967/1979.
6) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 842/1971.
7) Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 1057/1971.
8) Επίσης καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα σχετικά θέματα με άλλο τρόπο.

2. Όπου προβλέπεται γνώμη πρέπει να εκφραστεί σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος, όπου απαιτείται. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή ή άλλη ίδια προθεσμία, που προβλέπεται ειδικά, η γνώμη δεν είναι απαραίτητη για την έκδοση της σχετικής πράξης.

3. Η ισχύς των παραγράφων 10, 11, 12 του άρθρου 1, του άρθρου 2, της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και των παρ. 2 περιπτ. α και γ και 5 του άρθρου 4 αρχίζει από την 1η Μαρτίου 1983.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985.

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται σε αυτόν διαφορετικά.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 28 Απριλίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ