Νόμος 1350 ΦΕΚ Α΄/26.4.1983
Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 24 Ν.3446/2006, ΦΕΚ Α 49/10.3.2006.

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 1387/1981 “καθιέρωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου οδικών οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους” αντικαθίσταται ως εξής:
“3. Ο έλεγχος των οδικών οχημάτων ο οποίος προβλέπεται από την παρ. 1, επεκτείνεται από 1ης Ιανουαρίου 1985 κα στα φορτηγά αυτοκίνητα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, τα οποία έχουν επιτρεπόμενο μικτό βάρος έως τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3500) χιλιόγραμμα, καθώς επίσης και στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, στις μοτοσυκλέττες και στα μοτοποδήλατα”.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ίδιου Π.Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Η συχνότητα με την οποία πρέπει να γίνεται ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Συγκοινωνιών”.

Άρθρο 2
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 24 Ν.3446/2006, ΦΕΚ Α 49/10.3.2006.

1. Για κάθε πλήρη περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.Δ/τος 1387/1981, στα σημεία που απαριθμούνται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ίδιου Π.Δ/τος, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα, επιβάλλεται ειδικό τέλος που καταβάλλεται πριν από τη διενέργεια του ελέγχου.

2. Το ποσό του ειδικού αυτού τέλους ορίζεται: α) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, δραχμές “οκτώ χιλιάδες (8.000)”. β) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα
αα) Με μικτό βάρος έως τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) χιλιόγραμμα δραχμές “δώδεκα χιλιάδες (12.000).” ββ) Με μικτό βάρος από τρεις χιλιάδες πεντακόσια ένα εως δέκα χιλιάδες (3.501 – 10.000) χιλιόγραμμα, δραχμές “δέκα έξι χιλιάδες (16.000).” γγ) Με μικτό βάρος πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) χιλιόγραμμα, δραχμές “είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000).” γ) Για τα λεωφορεία αυτοκίνητα, δραχμές “είκοσι χιλιάδες (20.000).” δ) Για τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα ή συρμούς φορτηγών οχημάτων όλων των κατηγοριών: αα) Με μικτό βάρος εως τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) χιλιόγραμμα, δραχμές “δώδεκα χιλιάδες (12.000).” ββ) Με μικτό βάρος από τρεις χιλιάδες πεντακόσια ένα έως δέκα χιλιάδες (3.501 – 10.000) χιλιόγραμμα, δραχμές “δέκα έξι χιλιάδες (16.000).” γγ) Με μικτό βάρος πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) χιλιόγραμμα, δραχμές “είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000).” ε) Για τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα λεωφορεία και λεωφορεία οχήματα συρμού, δραχμές “είκοσι χιλιάδες (20.000).” Το ίδιο ποσό καταβάλλεται και για αρθρωτό όχημα.
στ) Για τις μοτοσυκλέττες (δίκυκλες ή τρίκυκλες), δραχμές “έξι χιλιάδες (6.000).” ζ) Για τα μοτοποδήλατα, δραχμές “τρεις χιλιάδες διακόσιες (3.200).”
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 1 της υπ`αριθμ. Φ23/60400/1352/18.4-2.5.1997 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β`358).

3. Σε περίπτωση μερικού εκούσιου ελέγχου που καλύπτει:
α) Ένα μόνο σύστημα αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέτας (εξοπλισμός, φωτισμός, σύστημα διεύθυνσης, σύστημα πέδησης, ελαστικά, πλαίσιο – υπερκατασκευή, πυρασφάλεια, εξάτμιση), που γίνεται εκτός του προγράμματος του περιοδικού τεχνικού ελέγχου για οποιονδήποτε λόγο, καταβάλλεται το ένα τέταρτο (1/4) των ποσών της προηγούμενης παραγράφου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.
β) Δύο μόνο από τα ανωτέρω αναφερόμενα συστήματα, καταβάλλεται το ένα δεύτερο (1/2) των ποσών της προηγουμένης παραγράφου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.
γ) Τρία μόνο από τα ανωτέρω αναφερόμενα συστήματα, καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) των ποσών της προηγούμενης παραγράφου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.
δ) Τέσσερα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα συστήματα, καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της προηγούμενης παραγράφου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α 123).

4. Για κάθε επαναληπτικό έλεγχο, που διενεργείται για να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο έλεγχο του οχήματος, καταβάλλονται τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση τέλη μειωμένα στο ένα τέταρτο. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το χρονικό διάστημα, πέραν του οποίου θα διενεργείται στο όχημα πλήρης έλεγχος αντί επανελέγχου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 2 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α 123).

5. α) Για τη διενέργεια των ελέγχων που γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες ΑΕΟ-Κ/ΟΗΕ, στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός πρότυπου οδικού οχήματος και τη χορήγηση του αντίστοιχου γενικού πιστοποιητικού ελέγχου καταβάλλεται ειδικό τέλος, το ποσό του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος των διενεργούμενων ελέγχων ως εξής:
αα) Για τον έλεγχο καυσαερίων, δραχμές “τριακόσιες χιλιάδες (300.000).”
ββ) Για τον έλεγχο θορύβου, δραχμές “εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000).”
γγ) Για τον έλεγχο συστήματος πέδησης, δραχμές “τριακόσιες χιλιάδες (300.000).”
δδ) Για τον έλεγχο συστήματος διεύθυνσης, δραχμές “τριακόσιες χιλιάδες (300.000).”
εε) Για τον έλεγχο ισχύος του κινητήρα, δραχμές “εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000).”
στστ) Για τον έλεγχο της κατανάλωσης του κινητήρα, δραχμές εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000).”
ζζ) Για κάθε άλλο έλεγχο, δραχμές “τριακόσιες χιλιάδες (300.000).”
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 της υπ`αριθμ. Φ23/60400/1352/18.4-2.5.1997 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β`358). β) Για τη διενέργεια των ελέγχων που γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες ΕΟΚ/ΟΗΕ στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός μεμονωμένου οδικού οχήματος και τη χορήγηση του αντίστοιχου μεμονωμένου πιστοποιητικού ελέγχου καταβάλλεται ειδικό τέλος, το ποσό του οποίου καθορίζεται στο ένα πέμπτο (1/5) των αντίστοιχων ποσών του προηγούμενου εδαφίου (α) ανάλογα με το είδος των διενεργούμενων ελέγχων.
γ) Ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία έκδοσης των παραπάνω πιστοποιητικών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και η διενέργεια και άλλων ελέγχων, που δεν προβλέπονται από την παρούσα. Τα ανταποδοτικά τέλη των ελέγχων αυτών θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
“δ. Η δαπάνη για τη διενέργεια των δειγματοληπτικών ελέγχων που γίνονται βάσει ισχυουσών οδηγιών Ε.Ε./Ο.Η.Ε. στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός οδικού οχήματος από μια σειρά παραγωγής ή των ελέγχων για τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, καλύπτεται από τα έσοδα των παραβόλων που καταβάλλονται για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών επικύρωσης Ε.Ε./Ο.Η.Ε. ή την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου αντίστοιχα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α 123)όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.6 Ν.2801/2000.

6. Για την έκδοση πιστοποιητικού επικύρωσης Ε.Ο.Κ. ως προς τα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός οδικού οχήματος που αναφέρεται σε επαληθεύσεις τεχνικών προδιαγραφών, ελέγχους ή δοκιμές και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση τύπου καταβάλλεται παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος του πιστοποιητικού στα ένα πέμπτο (1/5) του ποσού της παρ. 5 α` του άρθρου αυτού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α 123),και στη συνέχεια με την παρ.8 άρθρ.8 Ν.2366/1995 (Α 256) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 12 Ν.2801/2000,ΦΕΚ Α 46/3.3.2000.

7. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών 165817/8731/24.12.1982 “επιβολή και είσπραξη ειδικού τέλους για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων” (ΦΕΚ 1064/Β/29.12.1982).

8. Για τους ελέγχους που απαιτούνται σε περίπτωση επιτρεπόμενης διασκευής σε ένα ή περισσότερα συστήματα του οχήματος θα εισπράττεται παράβολο ως εξής:
α) Σε περίπτωση διασκευής, για την οποία απαιτείται έλεγχος μέχρι και σε δύο συστήματα του οχήματος, θα εισπράττεται το διπλάσιο ειδικό τέλος για πλήρη τεχνικό έλεγχο (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου) ανάλογα με την κατηγορία του διασκευασθέντος οχήματος.
β) Σε περίπτωση διασκευής, για την οποία απαιτείται έλεγχος σε τρία από τα συστήματα του οχήματος, θα εισπράττεται το τριπλάσιο ειδικό τέλος πλήρους τεχνικού ελέγχου (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου) ανάλογα με την κατηγορία του διασκευασθέντος οχήματος.
γ) Σε περίπτωση διασκευής, για την οποία απαιτείται έλεγχος σε περισσότερα από τρία συστήματα του οχήματος, θα εισπράττεται, το τετραπλάσιο ειδικό τέλος πλήρους, τεχνικού ελέγχου (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου) ανάλογα με την κατηγορία του διασκευασθέντος οχήματος.
δ) Στις περιπτώσεις αντικατάστασης ή διασκευής κινητήρα, για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό ελέγχου καυσαερίων, θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ειδικό τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983.
Σημ.: όπως η παρ. 8 προστέθηκε στο άρθρο 2 με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν.1959/ 1991 (ΦΕΚ Α 123).

9. Για τους ειδικούς ελέγχους, που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου αμαξώματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα εισπράττεται ειδικό τέλος “τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές.”

Σημ.: όπως η παρ. 9 προστέθηκε στο άρθρο 2 με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν.1959/ 1991 (ΦΕΚ Α 123) και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 της υπ`αριθμ. Φ23/60400/1352/18.4-2.5.1997 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β`358).

10. Για τους ειδικούς ελέγχους, που απαιτούνται σε όχημα που συμμετείχε σε τροχαίο ατύχημα, θα καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ειδικό τέλος, το δεκαπλάσιο του προβλεπομένου για πλήρη τεχνικό έλεγχο (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου), ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.
Δεν καταβάλλεται ειδικό τέλος στη περίπτωση που οι παραπάνω έλεγχοι ζητούνται από Αστυνομική Αρχή.
Σημ.: όπως η παρ. 10 προστέθηκε στο άρθρο 2 με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α 123).

11. Για τους ειδικούς ελέγχους που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικού γενικού ελέγχου μεμονωμένου οχήματος (Γ.Ε.Μ.Ο.), εξαιρουμένου του ελέγχου εκπομπής καυσαερίων βάσει οδηγιών ΕΟΚ/ΟΗΕ, θα εισπράττεται ειδικό τέλος, το δεκαπλάσιο του προβλεπομένου για πλήρη τεχνικό έλεγχο (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου), ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.
Σημ.: όπως η παρ.11 προστέθηκε στο άρθρο 2 με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α 123).

12. Για τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις θα εισπράττεται ειδικό τέλος ως εξής:
α. Οχήματα κατηγορίας Μ1, Ν1, Ο1 και Ο2 πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.
β. Οχήματα κατηγορίας Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4 ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές.
γ. Μοτοσυκλέτες τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.
δ. Δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκομένων τους που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την Οδηγία 70/156/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την 93/81/ΕΕ, πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές, ανεξάρτητα από τον αριθμό παραλλαγών.
Οι ορισμοί των παραπάνω κατηγοριών δίδονται στην Κ.Υ.Α. 47271/3950/92 (ΦΕΚ 764 Β”).

13. Για μεμονωμένες εγκρίσεις τύπου των περιπτώσεων α`, β` και γ` της παρ. 12 θα εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με την παρ.8 άρθρ.8 Ν.2366/1995 (Α 256).

14. Για τη συμπλήρωση ή επέκταση εγκρίσεων τύπου και με άλλες παραλλαγές θα εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου, που καθορίζεται στην παράγραφο 12, για κάθε επιπλέον παραλλαγή και μέχρι του τριπλασίου του ανωτέρω παραβόλου.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με την παρ.8 άρθρ.8 Ν.2366/1995 (Α 256).

15. Εάν στην αρχική έγκριση τύπου περιλαμβάνονται παραπάνω από πέντε παραλλαγές, θα εισπράττεται επιπλέον παράβολο σύμφωνα με την παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου.
Σημ.: όπως προστέθηκε  με την παρ.8 άρθρ.8 Ν.2366/1995 (Α 256).

Άρθρο 3
Τα ειδικά τέλη, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 αναπροσαρμόζονται κάθε διετία σύμφωνα με την εξής σχέση:

Τ = α.λ,

όπου Τ είναι το τέλος,

α είναι το αρχικό τέλος, όπως καθορίζεται για κάθε κατηγορία οχήματος με τις διατάξεις του άρθρου 2 και

λ είναι ο αριθμός που προκύπτει από τη μαθηματική σχέση:

λ = 0,000145 Χ (μ1+μ2)

όπου μ1 είναι το ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη χωματουργού κατά το αμέσως προηγούμενο της αναπροσαρμογής ημερολογιακό τρίμηνο και μ2 το ημερομίσθιο τεχνίτη στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Το ημερομίσθιο αυτό υπολογίζεται χωρίς καμία προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως έχει προσδιοριστεί από την Επιτροπή διαπίστωσης τιμών δημόσιων έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 889/ 1979 “Περί της αναθεωρήσεως τιμών κατασκευής δημοσίων έργων και ετέρων τινών συναφών διατάξεων”.

Το ποσό, το οποίο προκύπτει από την πιο πάνω μαθηματική σχέση

(Τ= α.λ),

στρογγυλοποιείται, σύμφωνα με την αρχή της μέγιστης προσέγγισης, ανά εκατό (100) δραχμές. Η αρμόδια καθ` ύλη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοινώνει κάθε διετία στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες την τιμή του συντελεστή λ και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για κάθε περίπτωση.

Η πρώτη αναπροσαρμογή των ισχυόντων τελών θα γίνει ένα έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 37 παρ. 5 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α 123)  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 24 Ν.3446/2006, ΦΕΚ Α 49/10.3.2006.

Άρθρο 4
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 24 Ν.3446/2006, ΦΕΚ Α 49/10.3.2006.

1. Ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των πιο πάνω ειδικών τελών καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

2. Το προϊόν από την είσπραξη των ειδικών αυτών τελών αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και διατίθεται κυρίως για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας των υπηρεσιών που διενεργούν τον έλεγχο των οχημάτων την επέκταση τους σε ολόκληρη την επικράτεια και τη βελτίωση του μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού τους.

3. Στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων (έργα – μελέτες Υπουργείου Συγκοινωνιών) εγγράφεται επίσης ανάλογο ποσό, το οποίο προορίζεται κυρίως για μελέτες, αγορές ή μισθώσεις γηπέδων και κτιρίων, διαμόρφωση χώρων, κατασκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού.

Άρθρο 5

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οδικών οχημάτων τα οποία αναφέρονται στις παρ. 1-3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1387/1981, χωρίς να έχουν εφοδιαστεί με το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ίδιου Π. Δ. (…)

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 112 παρ. 4 του Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ Α 182).

2. Αν διαπιστωθεί παράβαση της προηγούμενης παραγράφου, το αστυνομικό όργανο που τη βεβαιώνει επιβάλλει και ακινητοποίηση του οχήματος έως ότου προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Ο τρόπος ακινητοποίησης του οχήματος και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημόσιας Τάξης. (3)

3.Σημ.:  παρ. 3 του άρθρου 5 καταργήθηκε με το άρθρο 112 παρ. 4 του ν. 2094/1992 (ΦΕΚ Α 182).

4. Ανεξάρτητα από την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 86 του Κ.Ο.Κ. [ν. 2696/1999, (ΦΕΚ 57 Α`)], όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα σε Κ.Τ.Ε.Ο. το όχημα του για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο, επιπλέον από το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις τέλος διενέργειας του ελέγχου, υπόκειται και στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους. Το πρόσθετο αυτό τέλος δεν υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και ισούται:
α. Με το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
β. Με το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών.
γ. Με το διακόσια τοις εκατό (200%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, πέραν των έξι (6) μηνών.
δ. Με το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας επαναληπτικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για επαναληπτικό έλεγχο.
ε. Με το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζεται εκπρόθεσμα μέχρι τους έξι (6) μήνες.
στ. Με το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος όπου το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζεται εκπρόθεσμα πέραν των έξι (6) μηνών και μέχρι των δώδεκα (12) μηνών.
ζ. Με το διακόσια τοις εκατό (200%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος όπου το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζεται εκπρόθεσμα πέραν των δώδεκα (12) μηνών.
η. Τα κατά τα ανωτέρω προκύπτοντα ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.
Η διάταξη αυτή τίθεται σε ισχύ εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.”
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 6 Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α 123), και στη συνέχεια με την παρ.ΙΙΙ άρθρ.16 Ν.3534/2007, ΦΕΚ Α΄ 40,αντικαταστάθηκε από 11.6.2011, με το άρθρο 5 παρ.9 Ν.3897/2010,ΦΕΚ Α 208/10.12.2010.

5. Όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα στην αρμόδια υπηρεσία όχημα για επαναληπτικό έλεγχο πέραν των τριάντα (30) ημερών θα καταβάλει το ένα δεύτερο (1/2) του ειδικού τέλους, όπως αυτό ορίζεται κατά κατηγορίες οχημάτων στην παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου).
Σημ.: όπως η παρ.5  είχε προστεθεί με το άρθρο 37 παρ.7 Ν.1959/1991 (ΦΕΚ Α 123) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.ΙΙΙ άρθρ.16 Ν.3534/2007, ΦΕΚ Α΄ 40/23.2.2007.

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι περιπτώσεις που απαλλάσσονται από την καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους λόγω εκπρόθεσμης προσέλευσης, που εμπίπτουν στην έννοια της ανωτέρας βίας, καθώς και το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαλλαγή αυτή.
Σημ.: όπως η παρ. 6 προστέθηκε στο άρθρο 5 με το άρθρο 37 παρ.7 Ν.1959/1991 (ΦΕΚ Α 123).

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας δύναται να παραταθεί η ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με έδρα νομό της Περιφέρειας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του οικείου Νομάρχη, σε περίπτωση που τα λειτουργούντα δημόσια και ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. του νομού αδυνατούν να προβούν στον έλεγχο τους ή όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι τοπικού χαρακτήρα.
Σημ.: όπως η παρ.7, είχε προστεθεί με το άρθρο 37 παρ.7 Ν.1959/1991, αντικαταστάθηκε με την παρ.ΙΙΙ άρθρ.16 Ν.3534/2007, ΦΕΚ Α΄ 40/23.2.2007.

Άρθρο 6

1. Για να αντιμετωπιστούν οι κάθε φορά ανάγκες σε προσωπικό από τη σταδιακή εφαρμογή του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οδικών οχημάτων που προβλέπουν οι διατάξεις του Π.Δ. 1387/1981, επιτρέπεται να συσταθούν οι πιο κάτω θέσεις μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Συγκοινωνιών πέραν από τις προβλεπόμενες στις διατάξεις του Π.Δ. 985/1977 “περί οργανισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών”:
α) Στον κλάδο ΑΤ-1 Μηχανικών μεταφορών έως ενενήντα μια (91) θέσεις.
β) Στον κλάδο ΑΤ-2 Διοικητικών μεταφορών έως επτά (7) θέσεις.
γ) Στον κλάδο ΑΡ-2 Υπομηχανικών έως εβδομήντα εννιά (79) θέσεις.
δ) Στον κλάδο ΜΕ-1 Διοικητικό έως ογδόντα πέντε (85) θέσεις.
ε) Στον κλάδο ΜΕ-2 Δακτυλογράφων έως εξήντα (60) θέσεις.
στ) Στον κλάδο ΜΕ-3 Εργοδηγών έως πεντακόσιες έξι (506) θέσεις.
ζ) Στον κλάδο ΣΕ-1 Κλητήρων έως εξήντα πέντε (65) θέσεις.

2. Η σύσταση και η πλήρωση των νέων αυτών οργανικών θέσεων γίνεται σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οδικών οχημάτων, με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

3. Με προεδρικά επίσης διατάγματα που εκδίδονται με τον ίδιο τρόπο επιτρέπεται να συσταθούν σταδιακά και οι πιο κάτω θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:
α) Δύο (2) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Από τις θέσεις αυτές η μια αφορά επιστήμονα ειδικότητας επιχειρησιακής έρευνας (διπλωματούχο ή πτυχιούχο ανώτατης σχολής, μηχανολόγο μηχανικό ή μαθηματικό) και η άλλη αφορά επιστήμονα ειδικότητας στατιστικής (πτυχιούχο ανώτατης σχολής μαθηματικό ή οικονομικών επιστημών).
β) Εξήντα (60) θέσεις καθαριστριών.

Άρθρο 7
Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Συγκοινωνιών, επιτρέπεται η σύσταση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή ή υποβιβασμός περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών (νομαρχιακού ή διανομαρχιακού επιπέδου), η μεταφορά της έδρας, η μεταβολή της περιφέρειας και του τίτλου τους, η ρύθμιση θεμάτων διάρθρωσης, κατανομής και μεταφοράς του προσωπικού τους, ο καθορισμός της αρμοδιότητας και η μεταφορά ή ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών αυτών.

Άρθρο 8
Το άρθρο 52 του ΚΟΚ, που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 “περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας”, αντικαθίσταται όπως παρακάτω:
“Άρθρο 52
Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
1. Μέτρα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν στον καθορισμό μονόδρομων, την προτεραιότητα οδών και την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή σταθμεύσεως παίρνονται, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, με αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, Υποδιευθύνσεων Τροχαίας ή Διοικήσεων Χωροφυλακής. Για όλες τις περιοχές της χώρας, εκτός από το Νομό Αττικής, αν δεν υπάρχουν οι παραπάνω μελέτες, τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή παίρνονται με αποφάσεις των ίδιων αστυνομικών αρχών μετά από σύμφωνη γνώμη της οικείας Συντονιστικής Επιτροπής Κυκλοφορίας του άρθρου 106 του Κώδικα αυτού. Αν από τη λήψη των μέτρων αυτών επηρεάζονται οι δημόσιες μαζικές οδικές συγκοινωνίες, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣ) για την περιοχή αρμοδιότητάς του και των περιφερειακών υπηρεσιών νομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Συγκοινωνιών για τις άλλες περιοχές της χώρας.
2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να παίρνονται προσωρινά μέσα και έξω από κατοικημένες περιοχές, με απόφαση των κατά τόπους αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, Υποδιευθύνσεων Τροχαίας ή Διοικήσεων Χωροφυλακής, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφάλειας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση μόνο τελείως προσωρινών καταστάσεων.
3. Μετά από κυκλοφοριακές μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μπορούν να καθορίζονται σε αστικές περιοχές πεζόδρομοι ή περιοχές μόνο για την κυκλοφορία πεζών, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
4. Με βάση κυκλοφοριακές μελέτες, που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από κοινού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και του ΟΑΣ, για την περιοχή αρμοδιότητάς του, ή των υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών, για όλες τις άλλες περιοχές της χώρας και με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών, για όλες τις άλλες περιοχές της χώρας και με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών, μπορούν να καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιων οδικών μαζικών μεταφορών προσώπων (λεωφορεία και τρόλλεϋ).
5. Για την ανακούφιση, την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης καλύτερων συνθηκών διεξαγωγής της οδικής συγκοινωνίας με τα μέσα δημόσιων οδικών μαζικών μεταφορών προσώπων, ή για λόγους γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να παίρνονται μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας ή της στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας ή ορισμένων κατηγοριών καθώς και μοτοποδηλάτων, σε ορισμένη περιοχή ή περιοχές της χώρας ή πόλεων ή κωμοπόλεων ή σε ορισμένη οδό ή οδούς ή και σε τμήμα ή τμήματα οδού ή οδών. Στις περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έχει απαγορευθεί η στάθμευση οχημάτων και μοτοποδηλάτων, εκτός από τις προβλεπόμενες από την παράγραφο αυτή ποινές, μπορεί να γίνεται και η μεταφορά του οχήματος ή του μοτοποδηλάτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ΚΟΚ. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή παίρνονται για την περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημοσίων έργων, Συγκοινωνιών και Δημόσιας Τάξης και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με απόφαση του οικείου νομάρχη. Η παράβαση των διατάξεων των αποφάσεων που εκδίδονται κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμωρείται για μεν τη στάθμευση κατά τις διατάξεις του οικείου άρθρου του ΚΟΚ όπως τροποποιείται με το άρθρο 9 του νόμου αυτού, για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές ή με φυλάκιση μέχρι δυο (2) μήνες ανάλογα με τις περιπτώσεις, το είδος και την έκταση της παράβασης και το μέγεθός της, με επιφύλαξη εφαρμογής κάθε άλλης κείμενης διάταξης που προβλέπει επιβολή βαρύτερης ποινής για τυχόν συρρέοντα άλλα αδικήματα.
6. Τα μέτρα που παίρνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των σηματοδοτών ή από τη χάραξη της οικείας οριζόντιας σήμανσης το οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμους ή τα μέτρα έχουν ληφθεί με την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και δεν προβλέπονται από τον Κώδικα αυτόν αντίστοιχες πινακίδες σήμανσης, οπότε τα μέτρα αυτά ισχύουν από τη δημοσίευση των σχετικών, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αποφάσεων ή από τη χρονολογία που θα ορίζουν οι ίδιες αυτές αποφάσεις”.

Άρθρο 9
Η παράγραφος 4 του άρθρου 104 του ίδιου πιο πάνω Κώδικα, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 894/1977 “περί τροποποιήσεως διατάξεών τινών του δια του Ν. 614/1977 κυρωθέντος Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας”, αντικαθίσταται ως εξής:

” 4. Τα πρόστιμα που προβλέπονται για παραβάσεις του Κώδικα αυτού υπόκεινται σε αναπροσαρμογή κάθε δυο χρόνια με βάση τον τύπο:
Π =0,000725ΧΠαρχ( Μ1 + Μ2 ), όπου Π είναι το πρόστιμο που πρέπει να καταβάλλεται από τον παραβάτη, Παρχ είναι το πρόστιμο, όπως το ύψος του καθορίζεται από τα οικεία άρθρα του Κώδικα αυτού, εκτός από το Παρχ για τις παραβάσεις του άρθρου 100 του Κώδικα αυτού, που ορίζεται σε δυο χιλιάδες (2.000) δραχμές, Μ1 είναι το ημερομίσθιο του ειδικευμένου εργάτη χωματουργού κατά το αμέσως προηγούμενο της αναπροσαρμογής ημερολογιακό τρίμηνο και Μ2 το ημερομίσθιο τεχνίτη στο ίδιο χρονικό διάστημα. Τα ημερομίσθια αυτά υπολογίζονται χωρίς καμία προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως έχουν προσδιοριστεί από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων `Έργων (ΕΔΤΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 889/1979. Το χρηματικό ποσό που προκύπτει στρογγυλοποιείται, σύμφωνα με την αρχή της μέγιστης προσέγγισης, ανά εκατό (100) δραχμές. Η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, αρχικά μόλις ισχύσει η διάταξη της παραγράφου αυτής και στη συνέχεια μια φορά κάθε δυο χρόνια, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει επακριβώς τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά των προστίμων του ΚΟΚ που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής”.

Άρθρο 10

1. α) Το άρθρο 16 του Ν.Δ. 102/1973 “περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελουμένων δημοσίων επιβατικών συγκοινωνιών” αντικαθίσταται όπως παρακάτω: “Άρθρο 16
Εξελεγκτική Επιτροπή
Σε κάθε ΚΤΕΛ συστήνεται πενταμελής Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από:
α) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών ως Πρόεδρο, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το νομάρχη.
β) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Συγκοινωνιών που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το νομάρχη.
γ) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΚΤΕΛ, ο οποίος δεν έχει και την ιδιότητα του μετόχου του ΚΤΕΛ. Ο τρόπος εκλογής του εκπροσώπου αυτού καθορίζεται με απόφαση του νομάρχη.
δ) Έναν εκπρόσωπο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ορίζεται από την τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων και
ε) Έναν εκπρόσωπο των μετόχων του ΚΤΕΛ που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.δ. αυτού για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά για την εκτέλεση του έργου αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού”.
β) Το άρθρο 28 του πιο πάνω ν.δ/τος αντικαθίσταται όπως παρακάτω:
“Άρθρο 28.
Διαχειριστικός έλεγχος – Μετάταξη λεωφορείων
1. Το διαχειριστικό έτος του ΚΤΕΛ αντιστοιχεί προς το ημερολογιακό έτος.
2. Για την οικονομική διαχείριση κάθε ΚΤΕΛ γίνεται υποχρεωτικά, από την Εξελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 16 του ν.δ/τος αυτού, τακτικός έλεγχος μετά το τέλος κάθε εξαμήνου και μέσα στους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε χρόνου. Με απόφαση του νομάρχη μπορεί να διατάσσεται για να γίνεται και ειδικός έλεγχος.
3. Για τους δυο πιο πάνω ελέγχους οι σχετικές εκθέσεις που συντάσσονται από την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται σε αντίγραφο στο νομάρχη και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ.
4. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο παραβάσεις που είναι ποινικώς κολάσιμες, αντίγραφο της έκθεσης υποβάλλεται υποχρεωτικά και στον αρμόδιο εισαγγελέα για άσκηση ποινικής δίωξης.

2. Με π.δ/γμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Συγκοινωνιών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις μετάταξης λεωφορείων αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης από ΚΤΕΛ σε ΚΤΕΛ. Η μετάταξη των λεωφορείων, με τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του κατά το προηγούμενο εδάφιο π.δ/τος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών.
Σημ.: όπως η παρ.2 καταργήθηκε με το άρθρο 50 Ν.2963/2001,φεκ α 268.

Άρθρο 11

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 304/1969 “περί μεταφοράς προσώπων δια λεωφορείων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως”, προστίθεται περίπτ. ι, η οποία έχει όπως παρακάτω:
“ι. Των Κατά το άρθρο 1 του Ν. 921/1979 “περί γεωργικών συνεταιρισμών” πρωτοβάθμιων γεωργικών συνεταιρισμών”.

2. α Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 49/1968 “περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως” ( άρθρο 2 παρ. 3 κωδικοποιητικού Β.Δ. 281/1973), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 1108/1980 “περί άρσεως της απαγορεύσεως κυκλοφορίας κατηγοριών τινών πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων κλπ.” και με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 1041 /1980 “περί αυξήσεως των αποδοχών των δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ.” προστίθεται περίπτ. δ` η οποία έχει όπως παρακάτω:
“δ) Για τους κατά το άρθρο 1 του Ν. 921/1979 γεωργικούς συνεταιρισμούς εφόσον έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις”.
β) Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ίδιου πιο πάνω ν.δ/τος, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 833/1971 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν.Δ. 49/1968 “περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας κλπ.” ( άρθρο 2 παρ. 4 κωδικοποιητικού Β.Δ. 281/ 1973) και με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 1041/1980 “περί αυξήσεως των αποδοχών των δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ.”, αντικαθίσταται όπως παρακάτω:
“4. Η εισφορά που ορίζεται από τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) για αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς καθώς και για αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον ΟΔΔΥ”.

Άρθρο 12

1. Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.Δ. 102/1973 “περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελουμένων δημοσίων επιβατικών συγκοινωνιών” όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 866/1979 “περί τροποποιήσεως διατάξεών τίνων του Ν.Δ. 3721/1957 κλπ.” και το Π.Δ. 618/1980 “περί τρόπου καταβολής και διαθέσεως της δια του άρθρου 25 του Ν.Δ. 102/1973 επιβληθείσης εισφοράς 1% επί του συνόλου των ακαθάριστων εισπράξεων των ΚΤΕΛ” που εκδόθηκε βάσει αυτής, καθώς και κάθε άλλη σχετική διοικητική πράξη.

2. Διοικητικές πράξεις που έχουν σχέση με την επιστροφή στα οικεία ΚΤΕΛ των ποσών της εισφοράς 1%, που είχαν κατατεθεί στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο βάσει των καταργούμενων με την προηγούμενη παράγραφο διατάξεων, θεωρούνται έγκυρες.

3. Χρηματικά ποσά από τόκους της καταργούμενης εισφοράς επιστρέφονται στα οικεία ΚΤΕΛ βάσει αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών που εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Άρθρο 13
Απαγορεύεται η μεταβίβαση δια πράξεως εν ζωή των φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης για τα οποία εκδόθηκαν άδειες κυκλοφορίας σε εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β` της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 383/1976 “περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων”. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα προσύμφωνα τέτοιων μεταβιβάσεων. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 30.3.1983.

Άρθρο 14

1. Προκειμένου να γίνει ο τεχνικός έλεγχος θα πρέπει να έχει εξοφληθεί η τελευταία ληξιπρόθεσμη δόση των τελών κυκλοφορίας. Το γεγονός τούτο αποδεικνύεται και με την επίδειξη του σχετικού αποδεικτικού πληρωμής – εισπράξεως.

2. Το άρθρο 15 του Ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82Α) προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής:
“8. Οι τρίκυκλες επιβατικές μοτοσυκλέττες (ιδιωτικής χρήσης) τεσσάρων η περισσότερων θέσεων, που η φορολογήσιμη ισχύς τους έχει καθορισθεί με συντελεστή 0,013, οφείλουν το πενήντα τα εκατό (50%) των τελών κυκλοφορίας που προβλέπονται από την περίπτωση α της παραγράφου 1Α του παρόντος Άρθρου”.
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 1.1.1983″.

Άρθρο 15
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 23 Απριλίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ