Νόμος 1349 ΦΕΚ Α΄52/25.4.1983
Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και άλλες διατάξεις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Σύσταση

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας” (ΟΑΣΠ) και έδρα την Αθήνα.

2. Ο ΟΑΣΠ έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων ασκεί την Κρατική Εποπτεία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός του ΟΑΣΠ είναι η επεξεργασία και ο σχεδιασμός της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας στα πλαίσια των κυβερνητικών κατευθύνσεων καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής.

2. Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού ο ΟΑΣΠ συντάσσει τα απαιτούμενα προγράμματα, κατευθύνει και συντονίζει το έργο της αντισεισμικής άμυνας της χώρας κατά την προσεισμική και σεισμική περίοδο καθώς και το έργο ανασυγκρότησης κατά τη μετασεισμική περίοδο. Για το σκοπό αυτόν ο ΟΑΣΠ συνεργάζεται στο εσωτερικό και εξωτερικό με το σχετικό ερευνητικό δυναμικό (κέντρα ερευνών, Πανεπιστήμια, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, ειδικούς επιστήμονες κλπ) και με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έχουν δραστηριότητα σε σχετικά θέματα.
Στο σκοπό αυτόν περιλαμβάνονται ενδεικτικά.
α) Η συγκέντρωση επιστημονικών και άλλων πληροφοριών γύρω από τα προβλήματα πού σχετίζονται με την αντισεισμική πολιτική της χώρας και η διατήρηση κέντρου τεκμηρίωσης πληροφοριών που παρέχονται από όλους τους φορείς.
β) Ο καθορισμός και η ενδεχόμενη χρηματοδότηση μερική ή ολική προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας
γ) Ο προγραμματισμός, συντονισμός και η ενδεχόμενη ενίσχυση για την εγκατάσταση στη Χώρα δικτύου σεισμογράφων επιταχυνσιογράφων ή άλλων επιστημονικών οργάνων και τη σύνταξη γεωλογικών και άλλων χαρτών και μελετών μικροζωνικών.
δ) Η ευθύνη για τη σύνταξη σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς των αντισεισμικών κανονισμών των κατασκευών και η παροχή των στοιχείων που χρειάζονται για τους οικιστικούς – πολεοδομικούς – χωροταξικούς αντισεισμικούς σχεδιασμούς. ε) Ο καθορισμός, συντονισμός και παρακολούθηση του έργου της πληροφόρησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού στα θέματα του σεισμού και στα σχετικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, η εισήγηση των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη στοιχειώδη μέση και ανώτερη παιδεία και η ενίσχυση προγραμμάτων σχετικής εκπαίδευσης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
στ) Η προώθηση των σχέσεων της χώρας με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, η αντιπροσώπευσή της στους οργανισμούς αυτούς, ο συντονισμός της επιστημονικής βοήθειας σε ξένες χώρες που πλήττονται από τους σεισμούς και η αξιοποίηση παρόμοιας βοήθειας.
ζ) Η σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης ο συντονισμός και κατεύθυνση γενικά κάθε προσπάθειας για τη μετασεισμική αποκατάσταση του δομικού πλούτου.

Άρθρο 3
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ο Ο.Α.Σ.Π. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που αποτελείται από:

α) Το Προεδρείο του Ο.Α.Σ.Π., δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, που είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με διοικητικές ικανότητες και:

i) δίπλωμα μηχανικού με εξειδίκευση στη σεισμική μηχανική, αντισεισμική τεχνολογία ή άλλης συναφούς ειδικότητας, ή

ii) πτυχίο γεωεπιστημών και αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με εξειδίκευση στη Σεισμολογία ή στη Γεωδυναμική ή στη Σεισμοτεκτονική ή στη Σεισμολογία και στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και με εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών ή φορέων.

Η επιλογή των επιστημόνων για τις ανωτέρω θέσεις γίνεται έτσι ώστε να πληρούνται συμπληρωματικά τα κριτήρια (i) και (ii) για κάθε κοινή θητεία Προέδρου και Αντιπροέδρου.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ο.Α.Σ.Π. με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από τους εργαζόμενους του Ο.Α.Σ.Π..

γ) Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

δ) Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.

ε) Τρία (3) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, που είναι επιστήμονες με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα που συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού του Ο.Α.Σ.Π.. Δύο (2) εκ των μελών αυτών, προέρχονται από τους συνεργαζόμενους με τον Ο.Α.Σ.Π. κρατικούς φορείς και δομές.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 91 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Το Δ.Σ διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη ως αναπληρωτής του Προέδρου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής.

Τα μέλη του Δ.Σ. ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τέσσερις (4) μήνες κατ’ ανώτατο, έως ότου αναλάβουν καθήκοντα τα νέα μέλη που τα αντικαθιστούν. Το Δ.Σ. ορίζει τον γραμματέα του και τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους του Ο.Α.Σ.Π. ή του εποπτεύοντος Υπουργείου.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 91 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει νόμιμη σύνθεση ακόμα κι αν δεν διοριστούν τα μέλη με στοιχεία β γ και δ της προηγούμενης παραγράφου εφόσον τα μέλη αυτά δεν υποδειχθούν μέσα σε ένα μήνα από τότε που έλαβε τη σχετική πρόσκληση ο οικείος φορέας ή αν αυτός δεν υπάρχει. Ειδικά το μέλος του στοιχείου δ της προηγούμενης παραγράφου που υποδεικνύεται από τους εργαζόμενους διορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο όταν ο αριθμός των εργαζομένων επιτρέψει σ` αυτούς τη νόμιμη συνδικαλιστική εκπροσώπηση και υποδεικνύεται από γενική συνέλευση όλων των κατηγοριών των εργαζομένων που συγκαλείται με πρωτοβουλία του σωματείου τους ή οποιουδήποτε από τα σωματεία τους αν αυτά είναι περισσότερα από ένα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε μέλη μεταξύ των οποίων είναι απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη για την οποία δόθηκε η ψήφος του Προέδρου.

5. Τον Πρόεδρο αν δεν υπάρχει ή απουσιάζει ή έχει οποιοδήποτε κώλυμα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Τα μέλη στις ίδιες πιο πάνω περιπτώσεις αναπληρώνονται από τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Για τους αναπληρωτές των μελών του στοιχείου ε της παραγρ 1 αυτού του άρθρου μπορεί με την απόφαση διορισμού τους να ορίζεται και η σειρά που καλούνται να αναπληρώσουν τα τακτικά μέλη άσχετα από το τακτικό μέλος που αναπληρώνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

6. Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τα μέλη και το Γραμματέα του Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 754/1978 (ΦΕΚ 17Α) όπως ισχύουν. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος μπορεί να έχουν πλήρη ή μερική απασχόληση στον ΟΑΣΠ ύστερα από απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Με όμοια απόφαση και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχουν πλήρη ή μερική απασχόληση και ορισμένα μέλη του Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις των δυο προηγούμενων εδαφίων καταβάλλεται αμοιβή ανεξάρτητη από την αποζημίωση συμμετοχής στο Συμβούλιο που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών και υπόκειται μόνο στους περιορισμούς του άρθρου 6 του Ν. 1256/1982 “για την πολυθεσία την πολυαπασχόληση κλπ”.

7. Τα θέματα που αναφέρονται στον τρόπο τήρησης των πρακτικών που μπορεί να είναι διάφορος κατά περίπτωση θεμάτων στις περιπτώσεις που συγκαλείται υποχρεωτικά το Συμβούλιο, στον τρόπο προσκλήσεως, στο πώς καταρτίζεται η ημερήσια διάταξη και στην τυχόν συζήτηση θεμάτων που δεν αναφέρονται σ` αυτή και γενικά στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου κανονίζονται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΠ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1) ασκεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης που σχετίζεται με τον ΟΑΣΠ και το έργο του. Η αρμοδιότητα αυτή για κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριμένες πράξεις μπορεί να μεταβιβάζεται στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή μέλος του Συμβουλίου ή το Διευθυντή ή άλλα όργανα του ΟΑΣΠ. Η μεταβίβαση γίνεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΠ με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2) Καταρτίζει και υποβάλλει στην Κυβέρνηση τα προγράμματα αντισεισμικής προστασίας όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του νόμου αυτού.

Άρθρο 5
Επιτροπές
Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΠ μπορεί να συσταθούν μόνιμες ή προσωρινές Επιστημονικές Επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα σε θέματα που άπτονται της δραστηριότητας του ΟΑΣΠ. Με την αυτή απόφαση καθορίζεται η σύνθεση των Επιτροπών τα της συγκρότησης αυτών η θητεία των μελών και γενικά κάθε λεπτομέρεια λειτουργίας τους. Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 6 του άρθρου 3 του νόμου αυτού εφαρμόζεται ανάλογα και στις Επιτροπές αυτές.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.30 Ν.3013/2002, ΦΕΚ Α 102/1.5.2002.

Άρθρο 6
Εκπροσώπηση
Τον ΟΑΣΠ εκπροσωπεί σε κάθε περίπτωση δικαστικά ή εξώδικα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τον οποίο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για κατηγορίες πράξεων ή για συγκεκριμένες πράξεις τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας αυτής σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Διευθυντή ή άλλον υπάλληλο του ΟΑΣΠ.

Άρθρο 7
Διευθυντής του ΟΑΣΠ

1. Στον ΟΑΣΠ συνιστάται μια θέση μετακλητού υπάλληλου με βαθμό β των ειδικών θέσεων. Αυτός που διορίζεται στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του Διευθυντή του ΟΑΣΠ είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όπου εισηγείται τα θέματα χωρίς ψήφο.

2 Διευθυντής του ΟΑΣΠ διορίζεται πρόσωπο που έχει διοικητικές ικανότητες και επιστημονικά προσόντα σχετικά με το αντικείμενο του ΟΑΣΠ. Ο διορισμός του Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Οι αποδοχές του Διευθυντή είναι οι αποδοχές του βαθμού της θέσης του με το ανώτατο όριο των σχετικών προβλεπόμενων από τη νομοθεσία επιδομάτων αντίστοιχης επιστημονικής ιδιότητας.

3 Καθήκοντα Διευθυντή του ΟΑΣΠ μπορεί να ανατεθούν και σε υπάλληλο του δημόσιου τομέα που έχει τα σχετικά προσόντα. Ο δημόσιος τομέας νοείται όπως προσδιορίζεται στην παράγ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 “Για την πολυθεσία κλπ.” (ΦΕΚ 65 Α). Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Διευθυντή θεωρείται για κάθε συνέπεια σαν χρόνος υπηρεσίας στην τακτική θέση του υπαλλήλου.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές της μιας μόνο θέσης που θα επιλέξει ο υπάλληλος.

4. Το διευθυντή του Ο.Α.Σ.Π., κωλυόμενο ή απουσιάζοντα, αναπληρώνει ο προϊστάμενος της διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας.
Σημ.: όπως η παρ.4 προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 6, παρ. 19, εδ. β` του Ν. 2052/1992 (Α 94).

Άρθρο 8
Πόροι

1. Πόροι του ΟΑΣΠ είναι:
α) τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση
β) έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις για την εκτέλεση συγκεκριμένων προγραμμάτων ή εργασιών.
γ) επιχορηγήσεις διεθνών οργανισμών προς τη χώρα για την εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμένης αντισεισμικής έρευνας και γενικά για τον προγραμματισμό αντισεισμικής προστασίας της χώρας.
δ) πρόσοδοι από την περιουσία ή από επιχορηγήσεις δωρεές ή κληρονομιές.
ε) δάνεια.
στ) κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.

2. Η τακτική ετήσια επιχορήγηση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα δύο χιλιοστά (0.2% ) του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση ιδιοκατοίκηση και ιδιόχρηση οικοδομών όπως αυτό δηλώθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος εγγράφεται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και αποδίδεται στον ΟΑΣΠ με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων και όπως σ `αυτή ορίζεται.

Άρθρο 9
Προγράμματα και Σχέδια Αντισεισμικής Προστασίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΠ έχει την ευθύνη για την κατάρτιση με μέριμνα των υπηρεσιών του ΟΑΣΠ από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς ή με σύμπραξή τους των Προγραμμάτων και Σχεδίων που αναφέρονται σε όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο σκοπό του ΟΑΣΠ.

2. Τα Προγράμματα και Σχέδια αυτά εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και εκτελούνται υποχρεωτικά απ` τους αρμόδιους φορείς.

Άρθρο 10
Διαχείριση – Απαλλαγές

1. Οι δαπάνες για την επιτέλεση του σκοπού του ΟΑΣΠ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον Οικονομικό Κανονισμό του ΟΑΣΠ. Με τον Οικονομικό Κανονισμό ρυθμίζεται επίσης ο τρόπος της οικονομικής διαχείρισης του ΟΑΣΠ ο τρόπος κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού που εγκρίνεται από του Υπουργούς Δημοσίων Έργων και Οικονομικών ο τρόπος κατάρτισης και έγκρισης του απολογισμού, το λογιστικό σύστημα, τα όρια δαπάνης ή οι άλλες περιπτώσεις που πραγματοποιούνται δαπάνες χωρίς διαγωνισμό και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Ανάθεση μελετών σε φορείς του δημόσιου τομέα γίνεται βάσει των σχετικών συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ του ΟΑΣΠ και του φορέα χωρίς δέσμευση από καμιά διάταξη γενική ή ειδική. Το αυτό ισχύει και για την ανάθεση συγκεκριμένου μελετητικού έργου σε αναγνωρισμένους επιστήμονες Έλληνες ή ξένους.

2. Ο Οικονομικός Κανονισμός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΠ και εγκρίνεται με Π. Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών. Κατά την έγκριση αυτή μπορεί να γίνουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο κείμενο που έχει καταρτίσει το Διοικητικό Συμβούλιο αφού στις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτές διατυπώσει τη γνώμη του το Δ Σ.

3. Ο ΟΑΣΠ σε όλα τα δικαιοδοτικά όργανα ή διοικητικές αρχές απολαύει των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου ιδιαίτερα για τις προθεσμίες τα μέσα απόδειξης τον τρόπο παράστασης και τα μέσα εκτέλεσης. Τα ίδια δικονομικά προνόμια έχει σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν στην κατάταξη του Δημοσίου σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.

Άρθρο 11
Οργάνωση – Προσωπικό

1. Με Π.Δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης Δημοσίων Έργων και Οικονομικών εγκρίνεται ο Οργανισμός του ΟΑΣΠ.

2. Με τον Οργανισμό κανονίζονται ιδίως:
α) η οργάνωση γενικά της υπηρεσίας του ΟΑΣΠ και η διαίρεσή της σε οργανικές μονάδες.
β) ο τίτλος και η αρμοδιότητα των οργανικών μονάδων.
γ) οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού κατά ειδικότητες και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού ή ομάδας βαθμών από του εισαγωγικού μέχρι του βαθμού στον οποίο εξελίσσεται ο κάθε κλάδος.
δ) τα ειδικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του κάθε κλάδου ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων
ε) οι θέσεις του προσωπικού που μπορεί να προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και η κατανομή του κατά ειδικότητες ως και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
στ) τα προσόντα του προϊστάμενου κάθε μιας από τις οργανικές μονάδες.

3. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του στοιχείου γ της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να είναι περισσότερες από ενενήντα. Στο προσωπικό αυτό εφαρμόζονται όλες οι ισχύουσες διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα όπως αυτές εφαρμόζονται κάθε φορά στα Ν.Π Δ.Δ.
Μέχρι την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων που προβλέπονται από τον οργανισμό του Ο.Α.Σ.Π. (π.δ. 485/1988), είναι δυνατός ο ορισμός προϊστάμενων των διευθύνσεων και των τμημάτων αυτού από προσωπικό, που αποσπάται ή διατίθεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημόσιων Έργων, εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό του Ο.Α.Σ.Π. με τα ίδια προσόντα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παρ.19, εδ.γ` του Ν.2052/1992 (Α 94).

4. α) Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου του στοιχείου ε της παραγρ. 2 δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τριάντα για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και από τριάντα για το τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό. β) Στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 993/1979 όπως ισχύουν αλλά αυτό προσλαμβάνεται πάντοτε για ορισμένο χρόνο και απασχολείται και αμείβεται όπως ορίζει για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο και η σχετική σύμβαση. γ) Η αμοιβή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού προσδιορίζεται μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται κατά κατηγορίες ή και κατά αριθμό προσώπων με απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου με τους περιορισμούς του Ν.1256/1982 “για την πολυθεσία την πολυαπασχόληση κλπ.”.

5. Σε κάθε κεντρική υπηρεσία Υπουργείου ή αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας μπορεί να ιδρυθεί μετά από πρόταση του ΟΑΣΠ ιδιαίτερη οργανική μονάδα αντισεισμικής προστασίας που λειτουργεί σε μόνιμη βάση σα Γραφείο ή Τμήμα ή Διεύθυνση κατά περίπτωση και έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση της αντισεισμικής πολιτικής στους τομείς δραστηριότητας της αντίστοιχης υπηρεσίας ή του οργανισμού. Η οργανική αυτή μονάδα ιδρύεται και συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης Δημοσίων Έργων και του αρμόδιου Υπουργού όταν πρόκειται για δημόσια υπηρεσία ή του εποπτεύοντος τον οργανισμό ή την επιχείρηση Υπουργού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ζητείται και η γνώμη του οργάνου που διοικεί τον Οργανισμό ή την επιχείρηση. Αν το όργανο αυτό δεν διατυπώσει τη γνώμη του μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία η απόφαση εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη αυτή. Με την πιο πάνω απόφαση καθορίζεται ο βαθμός οργανικής μονάδας (Δ/νση Τμήμα Γραφείο) με τον οποίο θα λειτουργεί η οργανική μονάδα αντισεισμικής προστασίας η στελέχωσή της από προσωπικό της υπηρεσίας ή του φορέα μέσα στον οποίο θα λειτουργήσει ο τρόπος διασύνδεσης με τον ΟΑΣΠ και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

6. Σε κάθε νομαρχία ιδρύεται ιδιαίτερη οργανική μονάδα αντισεισμικής προστασίας που λειτουργεί σε μόνιμη βάση. Η οργανική αυτή μονάδα έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση στο επίπεδο του νομού της αντισεισμικής προστασίας σύμφωνα με τα σχετικά προγράμματα και σχέδια. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων καθορίζεται κατά νομαρχία ύστερα από πρόταση του ΟΑΣΠ ο βαθμός οργανικής μονάδας (Δ/νση Τμήμα ή Γραφείο) με τον οποίο θα λειτουργεί η μονάδα αντισεισμικής προστασίας η στοιχειώδης στελέχωσή της για τις προσεισμικές περιόδους και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Ο Νομάρχης μεριμνά να στελεχώνεται η οργανική μονάδα αντισεισμικής προστασίας με υπαλλήλους οποιασδήποτε κρατικής υπηρεσίας Ν.Π.Δ Δ. ή Οργανισμού. Ο ΟΑΣΠ μπορεί πάντα και κατά περίπτωση να ενισχύει τις μονάδες αυτές ή μερικές από αυτές με υπαλλήλους του.

7. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων μπορεί μετά από πρόταση του αντίστοιχου Δημοτικού Συμβουλίου να ιδρυθεί σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρωτευουσών νομών και σε μεγάλους δήμους ιδιαίτερη οργανική μονάδα με αντικείμενο την αντισεισμική προστασία σύμφωνα με τα σχετικά προγράμματα ή σχέδια. Με το Διάταγμα αυτό καθορίζεται κατά συγκεκριμένο ΟΤΑ το είδος της οργανικής μονάδας η στελέχωση και οργάνωση της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 12
Τροποποίηση διατάξεων του ΙΤΣΑΚ

1. Το άρθρο 16 της από 28.7 1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας (ΦΕΚ 117Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο έβδομο του Ν. 867/1979 “περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7. 1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων” (ΦΕΚ 24Α) αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 16
1. Ιδρύεται Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το Ινστιτούτο έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων ασκεί την κρατική εποπτεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που προβλέπει.
2. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της τεχνικής σεισμολογίας και των αντισεισμικών κατασκευών και η ανάπτυξη τεχνολογίας για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των σεισμών. Το ΙΤΣΑΚ αναλαμβάνει τις εργασίες που εμπίπτουν στο σκοπό του και που του αναθέτει ο ΟΑΣΠ ο οποίος μπορεί να κανονίζει και τη δαπάνη ή το μέρος αυτής που θα καταβάλει στο ΙΤΣΑΚ για τις εργασίες αυτές. Το ΙΤΣΑΚ μπορεί επίσης να αναλαμβάνει εργασίες που εμπίπτουν στο σκοπό του από κρατικούς και ημικρατικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή οποιουδήποτε τρίτου με βάση συμβάσεις που συνάπτει κάθε φορά μαζί τους.
3. Το Ινστιτούτο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που είναι επιστήμονες με διοικητικές ικανότητες.
β) Έναν εκπρόσωπο του ΟΑΣΠ που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΠ.
γ) Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
δ)Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τους εργαζόμενους στο ΙΤΣΑΚ.
ε) Τέσσερα μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές που είναι επιστήμονες με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα που συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού του ΙΤΣΑΚ.
4 Με Π. Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης Δημοσίων Έργων και Οικονομικών καθορίζονται οι πόροι του ΙΤΣΑΚ η οργάνωση των υπηρεσιών του που δεν είναι αναγκαίο να ταυτίζεται με τη συνηθισμένη δομή οργανώσεως δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. οι οργανικές θέσεις κατά κλάδους και βαθμούς του τακτικού προσωπικού, ο αριθμός των θέσεων ειδικού επιστημονικού ερευνητικού προσωπικού και τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού που πληρούται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και κάθε αναγκαία για τη λειτουργία του Ινστιτούτου λεπτομέρεια. Με τα πιο πάνω Π.Δ/γματα καθορίζονται επίσης ο αριθμός των θέσεων του μόνιμου ερευνητικού προσωπικού το οποίο διακρίνεται στις βαθμίδες Ερευνητή Αναπληρωτή Ερευνητή Επίκουρου Ερευνητή και Δόκιμου Ερευνητή ή αντιστοιχία των βαθμίδων αυτών και των αποδοχών του προς τις αντίστοιχες βαθμίδες του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τα προσόντα και ο τρόπος για το διορισμό ή την πρόσληψη και την εξέλιξη του προσωπικού αυτού στο οποίο κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
5.Το ΙΤΣΑΚ μπορεί να μετακαλεί για ειδικές ερευνητικές ανάγκες ως επισκέπτες ερευνητές και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δυο ετών Έλληνες ή ξένους επιστήμονες. Η μετάκληση επισκεπτών ερευνητών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που κανονίζει και όλους τους όρους της σύμβασης έργου και της αμοιβής με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν 1288/1982 (ΦΕΚ 120 Α). Το ανώτατο όριο των αμοιβών των επισκεπτών ερευνητών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΣΑΚ.
6. Το ΙΤΣΑΚ μπορεί να αναθέτει μέρος συγκεκριμένου προγράμματος έρευνας ή μελέτης σε ειδικούς επιστήμονες ή φορείς ή να συνεργάζεται με αυτούς για το σκοπό αυτόν. Οι όροι των αναθέσεων εγκρίνονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΣΑΚ και δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις περί αναθέσεως μελετών του Δημοσίου κλπ.
7. Όλων των Υπηρεσιών του Ινστιτούτου προΐσταται ο Διευθυντής του, μετακλητός υπάλληλος με βαθμό β των ειδικών θέσεων. Ο Διευθυντής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συμμετέχει σ` αυτό ως εισηγητής χωρίς ψήφο.
8. Μέχρι να επανδρωθούν οι υπηρεσίες του Ινστιτούτου οι ανάγκες του σε προσωπικό μπορεί να καλύπτονται με διάθεση προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων”.

2. Οι παράγραφοι 2-7 του άρθρου 3 και 3 του άρθρου 10 και το άρθρο 6 του παρόντος νόμου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το ΙΤΣΑΚ”.

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις

1. Η Εθνική Επιτροπή Αντισεισμικής Πολιτικής (ΕΘΕΑΠ) εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που την διέπουν τρεις μήνες μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΠ. Μετά την ημερομηνία αυτή το άρθρο δέκατο τέταρτο του Ν. 867/1979 και οι κανονιστικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεσή του καταργούνται. Διατηρούνται μέχρι την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις του Υπουργού Δημ. Έργων α) ΕΔ5/014/81/14.4.82 “περί συγκροτήσεως συντονιστικής επιτροπής” (ΦΕΚ 231 Β/20.4.81 ) και β) ΕΔ5/04/154/9.6.1981 “περί εθνικού συντονισμού και εθνικών εκπροσώπων εις το Περιφερειακό Πρόγραμμα UNIDO/UND υπό τον τίτλο “Δομικαί Κατασκευαί υπό σεισμικήν ενέργειαν εις την Βαλκανικήν” (ΦΕΚ 394Β/7.7.1981 ) όπως διατηρήθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 της ΕΔ2α/01/35/Φ. 25/26.4 1982 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημοσίων Έργων με τον τίτλο “Διατήρηση και αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων” (ΦέΚ 218Β/26.4.82) που εκδόθηκε με βάση το Ν.1232/1982 (ΦΕΚ 22Α).

2. To Π.Δ/γμα 709/1981 “περί του Οργανισμού του ΙΤΣΑΚ” (ΦΕΚ 174Α) διατηρείται σε ισχύι κατά το μέρος που δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού μέχρις ότου τροποποιηθεί ή καταργηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΣΑΚ που λειτουργεί σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι ότου συγκροτηθεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του νόμου αυτού νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μέχρι την επαρκή επάνδρωση του ΟΑΣΠ με δικό του προσωπικό το Υπουργείο Δημοσίων Έργων μπορεί να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό.

Άρθρο 14

1.Για τη διάνοιξη ή βελτίωση ή διαπλάτυνση των βασικών αρτηριών του εθνικού οδικού δικτύου της χώρας όπως αυτές προσδιορίζονται στις επόμενες παραγράφους ή τμημάτων τους αυξάνεται σε 50 μέτρα το πλάτος της ζώνης των 30 μέτρων που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ.1 παρ. 1 και του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.653/1977 “περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν εθνικών οδών αντικαταστάσεως της παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 5269/1931 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” (ΦΕΚ 217 Α/5.8. 1977) όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά το άρθρο 62 παράγρ. 9 του Ν. 947/1979 “περί οικιστικών περιοχών” (ΦΕΚ 169 Α/26.7 1979). Όπου στις διατάξεις των πιο πάνω νόμων και των εκτελεστικών τους διαταγμάτων αναφέρεται το πλάτος των 30 μέτρων ή το μισό του πλάτος των 15 μέτρων για τις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής νοούνται αντίστοιχα τα πλάτη 50 μέτρα και 25 μέτρα.

2. Βασικές αρτηρίες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ορίζονται οι ακόλουθες:
α) Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λαρίσης – Κατερίνης – Θεσσαλονίκης και Κόμβου Χαλάστρας – Ευζώνων που καθορίζονται και ως εθνικοί οδοί. β) Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Καβάλας – Ξάνθης – Πόρτο Λάγο – Κομοτηνής – Αλεξανδρουπόλεως – Γεφύρας Εβρου.
γ) Εθνική Οδός Ελευσίνος – Θηβών – Λεβαδειάς – Μπράλου – Λαμίας.
δ) Εθνική Οδός Κορίνθου – Άργους – Τριπόλεως – Μεγαλουπόλεως – Καλαμάτας.
ε) Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών
στ) Οδός Σταυρού – Ελευσίνος που καθορίζεται και ως εθνική οδός.
ζ. Λεωφόρος Ελευσίνας – Σταυρού – Λαυρίου (τμήμα Σταυρού-Λαυρίου). η. Εθνική Οδός Αθηνών (από εκβολές Κηφισσού ποταμού) – Λαμίας.
θ. Οδός από Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη – Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας – Λεωφόρος Ποσειδώνος – Παραλιακή Λεωφόρος (μέχρι Βούλα) – Βάρη – Βάρκιζα – Σούνιο – Λαύριο.
ι. Λεωφόρος Αθηνών (από Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως) – Κορίνθου.
ια. Οδός από Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) – Δραπετσώνα – Λιμάνι Κερατσινίου – Σχιστό – Σκαραμαγκά – Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω (από Λεωφόρο Αθηνών – Κορίνθου μέχρι συναντήσεως της Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Σταυρού).
ιβ. Νέα Εθνική Οδός Ελευσίνας – Θηβών (μέχρι συναντήσεώς της με τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας).
ιγ. Περιφερειακή Υμηττού (από Βάρη μέχρι Σταυρό) με τις επεκτάσεις:
α. Προς δυσμάς μέχρι συναντήσεως της Λ. Ελευσίνας-Σταυρού-Λαυρίου.
β. Προς ανατολάς μέχρι συναντήσεως της Λ. Ελευσίνας – Σταυρού – Λαυρίου και επέκταση μέχρι Ραφήνα (Νέα Οδός).
ιδ. Οδός Μεγάρων – Σαλαμίνας – Γρ. Λαμπράκη – Π. Ράλλη – Χαμοστέρνας – Λαγομιτζή – επέκταση προς Λ. Βουλιαγμένης (με σύνδεση με Λ. Βουλιαγμένης) – Λ. Βουλιαγμένης (μέχρι Βουλιαγμένη).
ιε. Σύνδεση Αεροδρομίου Ελληνικού – Σπάτων μέσω σήραγγος Υμηττού”. Οι παραπάνω προστιθέμενες αρτηρίες καθορίζονται και ως εθνικές οδοί, εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και αποτυπώνονται σε χάρτη με κατάλληλη κλίμακα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 99 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (Α` 101).

3. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων με βάση τις δημιουργούμενες συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές συνθήκες μπορεί να χαρακτηρίζονται ως βασικές αρτηρίες του εθνικού δικτύου για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και άλλες εθνικές οδοί ή τμήματά τους πέραν αυτών που ορίζει η προηγούμενη παράγραφος.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύουν και για τα μέχρι 500 μ. τμήματα των άλλων οδών και των κλάδων που θα συνδεθούν μέσω κόμβων οποιασδήποτε μορφής με τις εθνικές οδούς. Η μέτρηση του μήκους των 500 μ. αρχίζει από τον άξονα της εθνικής οδού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παρ. 14, εδ. β` του Ν. 2052/1992 (Α 94).

Άρθρο 15
Επιβολή διοδίων και άλλα θέματα ΤΕΟ

1.Για την κατασκευή έργων συντήρησης βελτίωσης και επέκτασης του εθνικού οδικού δικτύου βελτίωσης της ασφάλειας των οδών εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας και των ταξιδιωτών για την προμήθεια ή παραγωγή υλικών έργων οδοποιίας καθώς και για τις δαπάνες αποζημίωσης των απαιτούμενων για τους σκοπούς αυτούς απαλλοτριώσεων επιβάλλεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) ειδικό τέλος κυκλοφορίας (διόδια) σε όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στα νέα τμήματα Εθνικών Οδών α) Κατερίνης – Θεσσαλονίκης και β) Κόμβου Χαλάστρας (Ανισόπεδος Κόμβος Αξιού) – Βαθυλάκου – Ευζώνων (Γιουγκοσλαβικά σύνορα). Ο χρόνος έναρξης της είσπραξης των διοδίων θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών αν προσδιορίζονται ή προσδιορίζονται οι θέσεις λειτουργίας των σταθμών διοδίων και ο τρόπος διαχωρισμού των οχημάτων σε κατηγορίες και καθορίζεται το ειδικό τέλος που επιβάλλεται σε κάθε κατηγορία οχήματος και για καθεμιά περίπτωση οδού, στην οποία έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ή επιβάλλονται με την προηγούμενη παράγραφο τέλη διοδίων ή για κάθε τμήμα των οδών αυτών. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να καθορισθεί ανώτερο των 1.000 δραχμών.

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΟ, μπορεί να καθορίζονται (σε όλες τις εθνικές οδούς που ισχύουν διόδια) χρονικά διαστήματα διάρκειας ωρών, ημερών ή άλλων χρονικών περιόδων κατά τα οποία δεν θα εισπράττονται από ορισμένους σταθμούς τα διόδια ή θα ισχύσουν εναλλακτικά συστήματα στην είσπραξή τους.

4. Για την άμεση κατάθεση των εισπράξεων των διοδίων το ΤΕΟ μπορεί να ανοίγει σχετικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή το Ταχ. Ταμιευτήριο. Από τους λογαριασμούς αυτούς μεταφέρονται οι εισπράξεις κατά μήνα στο λογαριασμό του ΤΕΟ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η μεταφορά των εισπράξεων από τους σταθμούς διοδίων κανονίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΟ που μπορεί να την αναθέτει σε Τράπεζα με αμοιβή.

5. Η είσπραξη των τελών διοδίων μπορεί να γίνεται και με την εγκατάσταση μηχανικών ή και άλλων συστημάτων ελέγχου των διερχόμενων οχημάτων. Στην περίπτωση αυτή η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΟ αποφασίζει για τον τρόπο πώλησης των δελτίων ή καρτελών ή άλλων παρόμοιων μέσων που μπορεί να αναθέτεται με αμοιβή και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με βάση σχετικές συμβάσεις.

6. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του ΤΕΟ ορίζεται από τον Υπουργό Δημοσίων Έργων υπάλληλος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ή του ΤΕΟ κλάδου ΑΤ με 2ο βαθμό.

Άρθρο 16
Αμοιβές μηχανικών

1. Η υποκατάσταση του ΤΕΕ στα δικαιώματα από αμοιβές μελετών αυτών που ασκούν εν όλω η εν μέρει το επάγγελμα του μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2726/1953 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 59 του από 17.7/16 8.1923 Ν.Δ/τος “περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών” και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού διαταγμάτων , επεκτείνεται και στις αμοιβές επιβλέψεων.

2. Με Π.Δ/τα , που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ , ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην τμηματική είσπραξη των αμοιβών από το ΤΕΕ και την απόδοση αυτών στους δικαιούχους, στην παρακράτηση ή κατά περίπτωση στην είσπραξη των δικαιωμάτων του ΤΕΕ μέχρι 2% , στην ενώπιον των δικαστηρίων υποκατάσταση του ΤΕΕ και γενικά κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστεροσκοπείου, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1975/1942 “περί συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί του Εθνικού Αστεροσκοπείου και των Σταθμών αυτού κειμένων διατάξεων” (ΦΕΚ 295 Α/1942), όπως το άρθρο αυτό ισχύει σήμερα αποτελείται από 7 μέλη, από τα οποία τα τέσσερα είναι συγχρόνως και προϊστάμενοι των Ινστιτούτων. Μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας επιστήμονες των θετικών επιστημών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του οι αναπληρωτές των λοιπών μελών η θητεία τους καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

2. Προϊστάμενοι των Ινστιτούτων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και των Σταθμών του στις θέσεις που προβλέπονται από το Π.Δ 744/1978 ορίζονται επιστήμονες που έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στα θέματα των αντικειμένων του Αστεροσκοπείου με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι επιστήμονες αυτοί αν δεν είναι υπάλληλοι του Αστεροσκοπείου, προσλαμβάνονται στις θέσεις αυτές με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, η οποία δεν μπορεί να διαρκεί περισσότερο από τη θητεία τους ως μέλη του ΔΣ Οι αποδοχές των επιστημόνων αυτών κανονίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας, στην οποία ορίζεται και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Η Εθνική Αστρονομική Επιτροπή που προβλέπεται από το Ν.Δ 3725/1957 “περί ιδρύσεως Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής” (ΦΕΚ 144 Α/1957) εποπτεύεται από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας και αποτελείται από πέντε επιστήμονες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στα θέματα των αντικειμένων της Αστρονομίας εν γένει που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας.

4. Οι υπηρεσίες του Αστεροσκοπείου και των Σταθμών του μπορεί να λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση όπως κάθε φορά ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας

5. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ερευνητικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετούσε κατά την 31.12.1982 στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών θεωρούνται νόμιμες, ανεξάρτητα από τη διαδικασία που τηρήθηκε κατά την αρχική πρόσληψη και τις μετέπειτα ανανεώσεις και παρατάσεις.
Οι συμβάσεις αυτές παρατείνονται ή ανανεώνονται από 1. 1.1983 σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν 132Ο/1983 “Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις”.

6. Η κατά τη διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 1262/1982 έγκριση υποχρεώσεων πού έχουν αναληφθεί σε εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων ή μελετών αφορά σε υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από συμβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων ή μελετών μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 1262/1982.
Στο Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας συνιστάται Επιτροπή που προβλέπεται από το Ν.Δ.76/1974 “περί επαναφοράς κλπ” όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 168/1974 “περί τροποποιήσεως κλπ”,από το Ν.Δ. 193/1975 “περί επαναφοράς στην υπηρεσία απολυθέντων κλπ”, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 765/1978 “περί μονιμοποιήσεως των εκτάκτων υπαλλήλων κλπ ” και από το Ν.Δ. 110/1974 “περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις το προσωπικό των Τραπεζών” για την κρίση αιτήσεων που είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην αρμόδια Υπηρεσία και δεν είχαν κριθεί λόγω παρέλευσης της προθεσμίας σύστασης της Επιτροπής και που συντίθεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.
Η παραπάνω Επιτροπή καταργείται αυτοδίκαια μετά την κρίση όλων των σχετικών αιτήσεων.

Άρθρο 18
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 23 Απριλίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ