Νόμος 1349 ΦΕΚ Α΄47/14.4.1983
Διάλυση ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Άρμα Θέσπιδος”κλπ θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ” Άρμα Θεσπίδος” που συστήθηκε με το Ν. 418/1976 “περί συστάσεως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία, ” Άρμα Θεσπίδος” και οργανισμού αυτού” διαλύεται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

Άρθρο 2

1. Τα περιουσιακά στοιχεία του ” Άρματος Θεσπίδος” από τη δημοσίευση του νόμου αυτού αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση πλην της απογραφής μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και τίθενται στη διάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να παραχωρεί τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία κατά χρήση στα Ν.Π.Δ.Δ., που εποπτεύει και κατά προτίμηση στα Κρατικά και τα Δημοτικά Θέατρα. Οι μεταβιβάσεις γίνονται ατελώς και απαλλάσσονται από κάθε δασμό και φόρο.

2. Στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις νόμων ή από συμβάσεις ή από οποιαδήποτε άλλη σχέση του ” Άρματος Θέσπιδος” υπεισέρχεται σαν καθολικός διάδοχος το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες με το ” Άρμα Θέσπιδος” διακόπτονται και επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το Ελληνικό Δημόσιο.

4. Το Αρχείο του ” Άρματος Θέσπιδος” περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών.

Άρθρο 3

1. Οι παρακάτω οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού μεταφέρονται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ως εξής:
α) Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών:
Τρείς (3) θέσεις με βαθμούς 10ο-6ο του κλάδου ΜΕ1 Διοικητικού.
Δύο (2) θέσεις με βαθμούς 12ο-9ο του κλάδου ΣΕ κλητήρων – θυρωρών.
Οι θέσεις αυτές προθέτονται στους κλάδους ΜΕ1 Διοικητικού και ΣΕ1 κλητήρων, αντίστοιχα.
β) Στην Εθνική Λυρική Σκηνή:
Δύο (2) θέσεις με βαθμούς 5ο-4ο του κλάδου ΑΤ1 Διοικητικού.
Δύο (2) θέσεις με βαθμούς 10ο-6ο του κλάδου ΜΕ1 Διοικητικού.
Οι θέσεις αυτές προθέτονται στους κλάδους ΑΤ2 Διοικητικού – Λογιστικού και ΜΕ1 Διοικητικού – Λογιστικού αντίστοιχα.
γ) Στη Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων:
Μια (1) θέση με βαθμό 8ο-6ο του κλάδου ΑΤ1 Διοικητικού.
Μια (1) θέση με βαθμό 10ο-6ο του κλάδου ΜΕ1 Διοικητικού.
Οι θέσεις αυτές προθέτονται στους κλάδους ΑΤ1 Διοικητικού και ΜΕ1 επιστάτη, αντίστοιχα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών που θα εκδοθεί μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι υπάλληλοι που θα μεταφερθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, στην Εθνική Λυρική Σκηνή και στη Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων αντίστοιχα.

3. Η ένταξη στους παραπάνω κλάδους και η σειρά αρχαιότητας των υπαλλήλων της παραγρ. 1 σε σχέση με τους άλλους υπαλλήλους που υπηρετούν στους κλάδους που θα γίνει η μεταφορά καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών ή του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων με βάση την ημερομηνία που απέκτησε ο καθένας τον τελευταίο βαθμό του.

4. Οι υπάλληλοι που θα μεταφερθούν μπορούν κατ` επιλογή τους είτε να εξακολουθήσουν να υπάγονται στα Ταμεία Αρωγής ή Επικουρικής ασφάλισης στα οποία μέχρι την ημερομηνία της μεταφοράς τους υπάγονται είτε να υπαχθούν στα αντίστοιχα των Υπηρεσιών στις οποίες μεταφέρονται.

5. Όλες οι κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού του ” Άρματος Θέσπιδος καταργούνται.

Άρθρο 4

1. Οι θέσεις προσωπικού του ” Άρματος Θέσπιδος” με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προβλέπονται από το άρθρο 11 παρ. 1 περ ΙΙΙ υποπερίπτωση α` του Ν 418/1976 “περί συστάσεως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμίαν ” Άρμα Θέσπιδος” και οργανισμού αυτού”. καταργούνται και αυτό που τις κατέχουν απολύονται αυτοδίκαια από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

2. Οι κατά τα ανωτέρω απολυόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι λήξεως της συμβάσεως τους στο Εθνικό Θέατρο ή το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος κατόπιν αιτήσεώς τους που θα υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Σε περίπτωση που επιλέξουν τη συνέχιση της συμβάσεώς τους στους παραπάνω οργανισμούς δεν δημιουργείται αξίωση αποζημιώσεως ως χρόνος δε ενάρξεως της νέας συμβάσεως λογίζεται η ημερομηνία δημοσιεύσεως του νόμου αυτού.

3. Οι θέσεις προσωπικού του ” Άρματος Θέσπιδος” με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προβλέπονται από το άρθρο 11 παρ. 1 περ. ΙΙΙ υποπερίπτωση β` γ` δ` και ε` του Ν. 418/1976 “περί συστάσεως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμίαν ” Άρμα Θέσπιδος” και οργανισμού αυτού” και είναι συμπληρωμένες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού μεταφέρονται μαζί με το προσωπικό που υπηρετεί σ` αυτές στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών στο Εθνικό Θέατρο στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και στην Εθνική Λυρική Σκηνή με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού και Επιστημών. Οι κενές θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καταργούνται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

4. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν με σύμβαση αορίστου χρόνου σε θέσεις εργατών – καθαριστριών, που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 1. περ. ΙΙΙ υποπερ. στ` του Ν. 418/1976 μεταφέρονται αυτοδίκαια με τις θέσεις τους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών. Για τη μεταφορά αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που μεταφέρεται βαρύνουν τον προϋπολογισμό των Υπηρεσιών στις οποίες μεταφέρεται και οι οποίες ενισχύονται με τα αναγκαία προς τούτο ποσά από την πίστωση που γράφτηκε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών τρέχοντος έτους για επιχορήγηση του καταργούμενου ” Άρματος Θέσπιδος”. Τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα του καταργούμενου νομικού προσώπου μετά την εξόφληση των ανειλημμένων υποχρεώσεών του κατατίθενται στο Δημόσιο Ταμείο και εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών για την αντιμετώπιση δαπανών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων των Κρατικών Θεάτρων.

Άρθρο 6

1. Οι θέσεις καλλιτεχνικών διευθυντών με αποδοχές αναπληρωτή γενικού διευθυντή και με τριετή θητεία του Εθνικού Θεάτρου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του ” Άρματος Θέσπιδος” που συστήθηκαν με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 1075/1980, καταργούνται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

2. Η θητεία των καλλιτεχνικών διευθυντών του Εθνικού Θεάτρου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του ” Άρματος Θέσπιδος” λήγει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Οι κάτοχοι των θέσεων αυτών απολύονται αυτοδίκαια. Για την απόλυση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Στο Εθνικό Θέατρο στην Εθνική Λυρική Σκηνή και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συνιστάται από μια (1) θέση διευθυντή με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται και με αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων α` βαθμού.

4. Η επιλογή και ο διορισμός των διευθυντών, στις θέσεις της παρ. 3 γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.Δ. 48/1974 “περί διαλύσεως του ΟΚΘΕ και επανασυστάσεως των συγχωνευθέντων εις αυτόν Ν.Π.Δ.Δ”. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η επιλογή και ο διορισμός των διευθυντών στις παραπάνω θέσεις γίνεται εντός δυο μηνών από τη δημοσίευση των διαταγμάτων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του νόμου αυτού. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή καθώς και σε περίπτωση αδυναμίας του διορισθέντος να ασκήσει τα καθήκοντα του για οποιοδήποτε λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει προσωρινά τα καθήκοντα του διευθυντή σε ένα από τα μέλη του.

Άρθρο 7

1. Στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνιστάται από μια (1) θέση διευθυντή με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται και με αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων α` βαθμού.

2. Ο διορισμός στις θέσεις της παρ. 1 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Ο διευθυντής της ορχήστρας, εάν έχει την ιδιότητα του αρχιμουσικού, δεν μπορεί να διευθύνει πέρα από το ένα τρίτο (1/3) των ετήσιων συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας, της οποίας προΐσταται.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 45 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α 35/23.2.2012)

4. Για τις θέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παραγρ. 8 του Κ.Π.Δ 611/1977 και του άρθρου 4 του Ν. 261/1976 “περί τρόπου πληρώσεως θέσεων των Ν.Π.Δ.Δ. και συναφών διατάξεων.

Άρθρο 8

1. Οι πρόσθετες ετήσιες αποδοχές των Διευθυντών του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος , της Εθνικής Λυρικής Σκηνής , της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης για καλλιτεχνική εργασία στον οργανισμό που υπηρετούν δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 3Ο% , του συνόλου των τακτικών ετήσιων αποδοχών της οργανικής τους θέσης.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 50 του Ν. 1597/1986 (Α` 68).

2. Στις αμοιβές της προηγούμενης παραγράφου δεν περιλαμβάνονται τα δικαιώματα από πνευματική ιδιοκτησία.

Άρθρο 9
Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού και Επιστημών καθορίζονται τα προσόντα και οι αρμοδιότητες των διευθυντών του Εθνικού Θεάτρου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 10
Οι διατάξεις περί διορισμού Κυβερνητικού Επιτρόπου στα Κρατικά Θέατρα καταργούνται.

Άρθρο 11
Επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 140 του Κανονιστικού Διατάγματος της 4ης Δεκεμβρίου 1943 “περί εγκρίσεως του Οργανισμού του Εθνικού Θεάτρου” και τροποποιείται ως εξής: ”
Άρθρο 140
1. Το Εθνικό Θέατρο οργανώνει κινητές θεατρικές μονάδες με προσωπικό του Εθνικού Θεάτρου και με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων που θα προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλ. Δ` άρθρα 51 και επόμενα του Ν. 993/1979 “περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου κλπ.”.
2. Η λειτουργία οι περιοδείες και κάθε άλλη λεπτομέρεια οργανώσεως των ως άνω μονάδων ρυθμίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν.Δ. 48/1974″.

Άρθρο 12

1. Από τις ειδικότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1,Α` κατηγορία, περίπτωση Εκπαιδευτικό Προσωπικό Κλάδου ΑΡ υποδιευθυντού της αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό 103765/ 1328/ 13.9.1958 (ΦΕΚ 255/ Β/1958) καταργείται η ειδικότητα της δραματικής τέχνης.

2. Καταργούνται αυτοδίκαια δυο μόνιμες θέσεις του κλάδου ΑΡ4 καθηγητών Β` Τάξεως με βαθμούς 7ο-4ο του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης τις οποίες κατέχουν διπλωματούχοι ειδικότητας δραματικής τέχνης που είχαν προσληφθεί για τις ανάγκες της σχολής δραματικής τέχνης.

3. Οι κάτοχοι των θέσεων που καταργούνται απολύονται αυτοδίκαια. Για την απόλυσή τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, βεβαωτική της πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας τους.

Άρθρο 13

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1158/1981 “περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ ” αντικαθίσταται ως εξής: “Οι αποτύχοντες στις διενεργούμενες από τις Σχολές και Επιτροπές εξετάσεις τριτοετείς σπουδαστές δεν επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της τάξεως τους αλλά παραπέμπονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο και εξετάζονται μόνο στα μαθήματα στα οποία απέτυχαν”.

2. Οι προθεσμίες για την εγγραφή σπουδαστών και τη λήξη λειτουργίας των ιδιωτικών σχολών Δραματικών Χορού και Κινηματογράφου που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1158/1981 παρατείνονται κατά δυο σχολικά έτη.

Άρθρο 14
Καταργούνται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού:
α) Οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Ν. 1075/1980 “περί μονιμοποιήσεως μουσικών των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης κλπ “.
β) Οι διατάξεις του Π.Δ. 617/1981 “περί αρμοδιοτήτων των Γενικών Διευθυντών και των Καλλιτεχνικών Διευθυντών των Κρατικών Θεάτρων”.
γ) Οι διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν. 113/1945 “περί υπαγωγής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής εις το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων” του άρθρου 7 του Ν.Δ. 4370/1964 “περί ιδρύσεως Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως ζητημάτων τινών του Εθνικού Θεάτρου και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής” και του άρθρου 5 του Ν.Δ. 80/1946 “περί του Εθνικού Θεάτρου”.
δ) Οι διατάξεις του Ν. 418/1976 και κάθε διάταξη που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση του νόμου αυτού.

Άρθρο 15

1. Η ισχύς των άρθρων 6,7,8,10 και 17 έως και 22 του Ν. 1158/1981 “περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ ” επεκτείνεται και στις ερασιτεχνικές Σχολές Χορού.

2. Διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ενός Τμήματος των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως του Ν. 1158/1981 “περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ ” δύναται να κατατάσσονται, κατόπιν κατατακτήριων εξετάσεων που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ίδιου νόμου μέχρι και το δεύτερο έτος άλλου Τμήματος της ίδιας Σχολής.

Άρθρο 16

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Πολιτισμού και Επιστημών και μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και γνώμη της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων επιτρέπεται η παραχώρηση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της χρήσης των αρχαιολογικών ακινήτων και κάθε ακινήτου και χώρου του Ελληνικού Δημοσίου που τελεί υπό την αρμοδιότητα των αρχαιολογικών υπηρεσιών του Κράτους και βρίσκεται στην περιφέρεια των παραπάνω οργανισμών.

2. Η απόφαση ορίζει το σκοπό τη διάρκεια καθώς και τους όρους της παραχώρησης που η παράβαση τους επιφέρει την ανάκληση της απόφασης. Στους όρους αυτούς περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η εποπτεία των ακινήτων από την αρμόδια τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων και η λειτουργία τους αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παραχώρησης.

Άρθρο 17
Οι θέσεις του κλάδου ΑΤ επιμελητών του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 22/ 1923 (ΦΕΚ Α 245/31.8.23) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. της 31 Αυγούστου / 9 Σεπτεμβρίου 1935 (ΦΕΚ 399 Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 384/1974 (ΦΕΚ 99/Α/ 11.4.74) και του άρθρου 6 του Ν. 1189/1981 (ΦΕΚ 203 Α/30.7.81) σε εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η απόφαση 73464/1 5410/3.11.81 (ΦΕΚ 708 Β/20.11.81 ) της Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών για τη σύσταση τεσσάρων ακόμα θέσεων στον κλάδο ΑΤ επιμελητών διαβαθμίζονται ως εξής: Μια (1) θέση στους βαθμούς 3ο-2ο και τέσσερις (4) θέσεις στους βαθμούς 7ο ή 6ο-4ο. Τυπικά προσόντα διορισμού στους εισαγωγικούς βαθμούς 7ο ή 6ο είναι τα προβλεπόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1189/1981.

Άρθρο 18

1. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος οργανικές θέσεις συντηρητών έργων τέχνης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που συστήθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 1189/1981 μετατρέπονται σε μόνιμες θέσεις κλάδου ΜΕ2 συντηρητών έργων τέχνης και αυτό που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διορίζονται και εντάσσονται στις θέσεις αυτές ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας που έχουν εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν 1189/1981.

2. Προσόντα διορισμού για τον εισαγωγικό βαθμό (9ο) του Κλάδου αυτού ορίζονται: Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου πτυχίο Σχολής Συντηρήσεως Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή τριετής εμπειρία στη συντήρηση έργων τέχνης και γνώσεις μίας των κύριων ευρωπαϊκών γλωσσών.

3. Οι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπηρετούντες στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου έκτακτοι επιμελητές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ασχολούμενοι με την οργάνωση και την παρουσίαση εκθέσεων ζωγραφικής γλυπτικής και χαρακτικής, διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις επιμελητών του κλάδου ΑΤ1 ιστορικών τέχνης με εισαγωγικό βαθμό 7ο, του νομικού τούτου προσώπου, εφ` όσον έχουν πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.

Άρθρο 19
Σημ.: όπως το άρθρο 19 καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25).

Άρθρο 20
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 12 Απριλίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ