Νόμος 1347 ΦΕΚ Α΄47/14.4.1983
Κύρωση της Συνθήκης του Ναϊρόμπι για την προστασία του ολυμπιακού συμβόλου .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συνθήκη του Ναϊρόμπι για την προστασία του ολυμπιακού συμβόλου που υιοθετήθηκε στο Ναϊρόμπι στις 26 Σεπτεμβρίου 1981, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στη Γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής:
ΣΥΝΘΗΚΗ
του Ναϊρόμπι περί προστασίας του ολυμπιακού συμβόλου που υιοθετήθηκε στο Ναιρόμπι στις 26 Σεπτ. 1981.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Ουσιαστικές Διατάξεις
Άρθρο 1
Υποχρέωση των Κρατών
Κάθε Κράτος μέρος της παρούσας Συνθήκης είναι υποχρεωμένο υπό την επιφύλαξη των άρθρων 2 και 3, να αρνείται ή να ακυρώνει την καταχώρηση ως σήμα και να απαγορεύει με προσήκοντα μέτρα τη χρησιμοποίηση ως σήμα ή άλλο διακρτικό για εμπορικούς σκοπούς κάθε διακριτικού που αποτελεί- ται από το ολυμπιακό σύμβολο ή που περιέχει αυτό το σύμβολο όπως τούτο προσδιορίζεται στο Χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, εκτός κι αν υπάρχει έγκριση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο εν λόγω προσδιορισμός και η γραφική αναπαράσταση του εν λόγω συμβόλου εμφαίνονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2.
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση
1. Η υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο πρώτο δεν επιβάλλεται σε κανένα Κράτος μέρος της παρούσας Συνθήκης όσον αφορά:
α) ένα σήμα που αποτελείται από το ολυμπιακό σύμβολο ή που περιέχει αυτό το σύμβολο, όταν το σήμα τούτο έχει κατατεθεί στο Κράτος αυτό πριν από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της παρούσας Συνθήκης ως προς το Κράτος αυτό ή κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου κατά την οποία στο εν λόγω Κράτος η υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο πρώτο θεωρείται ότι έχει ανασταλεί δυνάμει του άρθρου 3.
β) τη συνέχιση της χρησιμοποίησης στο Κράτος αυτό για εμπορικούς σκοπούς ενός σήματος ή ενός άλλου διακριτικού που αποτελείται από το ολυμπιακό σύμβολο, από κάθε πρόσωπο ή επιχείρηση που είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν νόμιμα ως σήμα το σύμβολο τούτο στο εν λόγω Κράτος πριν από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της παρούσας Συνθήκης ως προς το Κράτος αυτό ή κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου κατά την οποία, στο εν λόγω Κράτος η υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο πρώτο θεωρείται ότι έχει ανασταλεί δυνάμει του άρθρου 3.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 (α) εφαρμόζονται επίσης στα σήματα των οποίων η κατάθεση ισχύει στο Κράτος δυνάμει κατάθεσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνθήκης της οποίας το εν λόγω Κράτος είναι μέρος.
3. Κάθε χρησιμοποίηση που επιτρέπεται από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που αναφέρονται στη παράγραφο 1 (β) θεωρείται για τους σκοπούς της εν λόγω παραγράφου ως χρησιμοποίηση από το εν λόγω πρόσωπο ή επιχείρηση.
4. Κανένα Κράτος μέρος της παρούσας Συνθήκης δεν είναι υποχρεωμένο να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση του ολυμπιακού συμβόλου όταν το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται στα μέσα μαζικής, ενημέρωσης για πληροφοριακούς σκοπούς για την ολυμπιακή κίνηση ή τις δραστηριότητές της.
Άρθρο 3.
Αναστολή της υποχρέωσης
Η υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 1 μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ανασταλεί από κάθε Κράτος – μέρος της παρούσας Συνθήκης κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου κατά την οποία καμία συμφωνία δεν βρίσκεται σε ισχύ μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής του εν λόγω Κράτους όσον αφορά τους όρους υπό τους οποίους η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή θα επιτρέψει τη χρησιμοποίηση ολυμπιακού συμβόλου στο Κράτος αυτό και όσον αφορά το μερίδιο το οποίο αναλογεί στην εν λόγω Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή από τα έσοδα που θα εισπράξει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για τις εν λόγω άδειες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Συνενώσεις Κρατών
Άρθρο 4
Εξαιρέσεις στο Πρώτο Κεφάλαιο
Οσον αφορά τα Κράτη – Μέρη της παρούσας Συνθήκης τα οποία είναι μέλη μιας τελωνειακής ένωσης μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών κάθε άλλης οικονομικής συνένωσης ή κάθε άλλης περιφερειακής ή υποπεριφερειακής συνένωσης, οι διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ιδρυτικό έγγραφο το οποίο συνιστά μια τέτοια ένωση μια τέτοια ζώνη ή μια άλλη τέτοια συνένωση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διατάξεις του εν λόγω ιδρυτικού εγγράφου που διέπουν την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Τελικές ρήτρες
Άρθρο 5
Τρόποι για να γίνει ένα Κράτος μέρος της Συνθήκης
1. Κάθε Κράτος μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (που επονομάζεται παρακάτω “η Οργάνωση” ή της Διεθνούς Ενωσης για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (που επωνομάζεται παρακάτω “η ένωση του Παρισιού”) μπορεί να γίνει μέρος της παραρούσας Συνθήκης με α) την υπογραφή της Συνθήκης την οποία θα ακολουθεί η κατάθεση εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης ή β) την κατάθεση εγγράφου προσχώρησης.
2. Κάθε Κράτος που δεν αναφέρεται στην παράγραφο 1 το οποίο είναι μέλος του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών ή ενός από τους εξειδικευμένους Οργανισμούς που συνδέονται με τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών μπορεί να γίνει μέρος της παρούσας Συνθήκης με την κατάθεση ενός εγγράφου προσχώρησης.
3. Τα έγγραφα επικύρωσης αποδοχής έγκρισης και προσχώρησης κατατίθενται στο Γενικό Διευθυντή της Οργάνωσης (που επονομάζεται παρακάτω “ο Γενικός Διευθυντής” ).
Άρθρο 6
Εναρξη ισχύος της Συνθήκης
1. Για τα τρία Κράτη τα οποία πρώτα καταθέτουν τα έγγραφα επικύρωσης αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής τους η παρούσα Συνθήκη τίθεται σε ισχύ μετά από παρέλευση ενός μηνός από την ημέρα κατά την οποία κατατέθηκε το τρίτο έγγραφο επικύρωσης αποδοχής έγκρισης ή προσχώρησης.
2. Για κάθε άλλο Κράτος το οποίο καταθέτει ένα έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής έγκρισης ή προσχώρησης η παρούσα Συνθήκη τίθεται σε ισχύ μετά από παρέλευση ενός μηνός από την ημέρα κατάθεσης του εγγράφου αυτού.
Άρθρο 7
Καταγγελία της Συνθήκης
1. Κάθε Κράτος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συνθήκη με δήλωση η οποία θα απευθύνεται στο Γενικό Διευθυντή.
2. Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει μετά από παρέλευση ενός έτους από την ημέρα κατά την οποία ο Γενικός Διευθυντής έλαβε τη δήλωση.
Άρθρο 8
Υπογραφή και γλώσσες σύνταξης της Συνθήκης
1. Η παρούσα Συνθήκη υπογράφεται σε ένα μοναδικό πρωτότυπο στη γαλλική, αγγλική, ισπανική και ρωσική γλώσσα τα κείμενα αυτά έχουν την ίδια ισχύ.
2. Επίσημα κείμενα συντάσσονται από το Γενικό Διευθυντή αφού συμβουλευθεί τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις, στη γερμανική, αραβική ιταλική και πορτογαλική γλώσσα και στις άλλες γλώσσες τις οποίες η Διάσκεψη της Οργάνωσης ή η Συνέλευση της Ενωσης του Παρισιού μπορούν να υποδείξουν.
3. Η παρούσα συνθήκη μπορεί να υπογραφεί, στο Ναϊρόμπι, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982 και έπειτα, στη Γενεύη μέχρι τις 30 Ιουνίου 1983.
Άρθρο 9
Κατάθεση της Συνθήκης, διαβίβαση αντιγράφων, καταχώρηση της Συνθήκης.
1. Το πρωτότυπο της παρούσας Συνθήκης όταν πια δεν μπορεί να υπογραφεί στο Ναϊρόμπι, κατατίθεται στο Γενικό Διευθυντή.
2. Ο Γενικός Διευθυντής επικυρώνει και διαβιβάζει δύο αντίγραφα της παρούσας Συνθήκης προς όλα τα Κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1 και 2 και προς κάθε άλλο Κράτος, κατόπιν αιτήσεώς του. 3. Ο Γενικός Διευθυντής καταχωρεί την παρούσα Συνθήκη στη Γραμματεία του Οργανισμού των Ενωμένων Εθνών.
Άρθρο 10
Κοινοποιήσεις
Ο Γενικός Διευθυντής κοινοποιεί προς τα Κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1 και 2
Ι) τις υπογραφές οι οποίες τίθενται σύμφωνα με το άρθρο 8
ΙΙ) την κατάθεση εγγράφων επικύρωσης αποδοχής έγκρισης ή προσχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3
ΙΙΙ) την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η ισχύς της παρούσας Συνθήκης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1.
ΙV) κάθε καταγγελία η οποία έχει δηλωθεί σύμφωνα με το άρθρο 7.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το ολυμπιακό σύμβολο αποτελείται από πέντε συνδεδεμένους δακτύλιους, μπλέ, κίτρινο, μαύρο, πράσινο και κόκκινο, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι μ` αυτή τη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά. Αποτελείται από τους ολυμπιακούς δακτύλιους που χρησιμοποιούνται μόνο, σε ένα ή περισσότερα χρώματα.

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 12 Απριλίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ