Νόμος 1346 ΦΕΚ Α΄46/14.4.1983
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Κανονική άδεια μισθωτών

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Α.Ν 539/1945 “περί χορηγήσεως κατ` έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ` αποδοχών” αντικαθίστανται, ως εξής:
“1. Κάθε μισθωτός, μετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστο δώδεκα μηνών (βασικός χρόνος) σε υπόχρεη επιχείρηση δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες και αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομάδας εργασίας είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, χωρίς να υπολογίζεται σ` αυτές η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται λόγω του εφαρμοζομένου συστήματος εργασίας. Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μια εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του βασικού χρόνου μέχρι τις είκοσι εξ` (26) εργάσιμες ημέρες και για τους προαναφερόμενους μισθωτούς επιχειρήσεων με σύστημα πενθήμερης εβδομάδας εργασίας μέχρι τις είκοσι δυο (22) εργάσιμες ημέρες.”
“2. Σε περίπτωση διαλείπουσας εργασίας ή εκ περιτροπής εργασίας ο μισθωτός δικαιούται μετά τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης σχέσης εργασίας στην επιχείρηση, κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές ίση με το ένα δωδέκατο της άδειας που προβλέπεται από αυτόν το νόμο ή άλλη ειδικότερη διάταξη για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψή του, αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά, ή από λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι την ημέρα έναρξης της άδειας.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ως μήνας λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες απασχόλησης. Αν προκύπτει κατά τον υπολογισμό αυτής της παραγράφου κλάσμα χρόνου άδειας, που υπερβαίνει τη μισή ημέρα το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρη ημέρα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. Ι άρθρ. Ι Νόμ. 1346/1983.

2. Ο όρος “υποκείμενη” στο κείμενο του Α.Ν. 539/1945 αντικαθίσταται με τον όρο “υπόχρεη.”

3. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του Α.Ν 539/1945 αντικαθίστανται ως εξής:
“4. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο η λήξης της εποχιακής απασχόλησης προτού συμπληρωθεί δωδεκάμηνο στη σχέση εργασίας. Οι μισθωτοί δικαιούνται από τον εργοδότη τους δυο (2) ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης τους, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλόμενη σ` αυτούς αποζημίωση για άλλο λόγο. Για απασχόληση μικρότερη από ένα μήνα καταβάλλεται ανάλογα κλάσμα. Για την εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων, προκειμένου για μισθωτούς που παρέχουν εργασία εκ περιτροπής ή διαλείπουσα ως μήνας λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες απασχόλησης”.
“5. Αν λυθεί η σχέση εργασίας μισθωτού με οποιοδήποτε τρόπο πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια.”

4. Μισθωτοί που έλαβαν κατά το 1982 και μέχρι την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου, κανονική άδεια μικρότερης διαρκείας από αυτήν που καθορίζεται με την παρ. 1 αυτού του άρθρου, δικαιούνται άδεια ίση με τη διαφορά ημερών που προκύπτει. Αν όμως έχει λυθεί η σχέση εργασίας ή έχει λήξει η εποχιακή τους απασχόληση, δικαιούνται τη διαφορά σε χρήμα.

5. Μισθωτοί που η σχέση τους λύθηκε ή η εποχιακή τους απασχόληση έληξε μέσα στο έτος 1982 και μέχρι την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου και οι οποίοι έλαβαν αποζημίωση λόγω μη λήψης άδειας από την προβλεπόμενη με αυτό το άρθρο δικαιούνται τη διαφορά χρηματικού ποσού που προκύπτει.

6. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται στα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται η παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4504/1966 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της Εργατικής Νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων.”

Άρθρο 2
Άδεια εξετάσεων.

1. Εργαζόμενοι που είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας, δικαιούνται κατ` έτος πρόσθετη άδεια (14) εργασίμων ημερών χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, καθορίζεται η καταβολή αποδοχών για τις ημέρες της πρόσθετης άδειας, το ύψος της ημερήσιας αμοιβής που δεν πρέπει να υπερβαίνει το γενικό κατώτατο όριο ημερομισθίου (ημερομίσθιο ασφαλείας) που ισχύει κάθε φορά, ο τρόπος καταβολής, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

3. Οι αποδοχές που καθορίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ και βαρύνουν, αυτές των έξη πρώτων ημερών αδείας τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και οι υπόλοιπες τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Για την κάλυψη των δαπανών που βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό εγγράφεται κάθε χρόνο ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας του επόμενου οικονομικού έτους.

4. Η ιδιότητα του μαθητή σπουδαστή ή φοιτητή καθώς και η συμμετοχή του στις εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας σχολής που υποβάλλεται στον εργοδότη από τον εργαζόμενο.

5. Η ειδική άδεια εξετάσεων που προβλέπεται από το Π.Δ. 561 /1980 “περί χορηγήσεως άδειας εις τους υφ’ οιανδήποτε σχέσιν υπηρετούντας εις το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ φοιτητάς κατά την περίοδο των εξετάσεων” αυξάνεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση της ειδικής αυτής άδειας στους φοιτητές των ΑΕΙ εφαρμόζονται ανάλογα και για όλους τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 “για την πολυθεσία. την πολυαπασχόληση κλπ.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή σε περιπτώσεις εξετάσεων για την απόκτηση δευτέρου πτυχίου της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται με αντιστοιχία δύο ημερών άδεια για καθεμία ημέρα εξετάσεων, χωρίς υπέρβαση του ανώτατου ορίου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε του άρθρου 16 παρ. 19 του Ν. 1586/1986 (Α 37).

Άρθρο 3
Εκ περιτροπής κλείσιμο καταστημάτων
Στο τέλος του άρθρου 8 του Ν.Δ 1037/1971 “περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων κλπ” προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
“3. Κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 του παρόντος μπορεί να ορίζεται εκ περιτροπής διακοπή της λειτουργίας καταστημάτων κατά κατηγορίες σε Δήμους Κοινότητες ή Περιφέρειες, για συνεχές χρονικό διάστημα μέχρι 20 ημερών ετησίως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Με απόφαση του ίδιου αρμόδιου οργάνου καθορίζεται η σειρά της εκ περιτροπής διακοπής της λειτουργίας των καταστημάτων αυτών. Κατά το χρόνο διακοπής της λειτουργίας των καταστημάτων οι μισθωτοί πραγματοποιούν ανάλογο τμήμα της κανονικής τους άδειας εφόσον δικαιούνται κανονική άδεια ή θεμελιώνουν τέτοιο δικαίωμα μέσα στο ημερολογιακό έτος της διακοπής όσο, από τους μισθωτούς δε θεμελιώνουν δικαίωμα κανονικής άδειας μέσα στο ημερολογιακό έτος δικαιούνται τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο χρόνο της διακοπής.”

Άρθρο 4
Μεταφορά αργιών
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρου 7 περ. γ) του Ν. 1400/1983, ΦΕΚ Α 156.

Άρθρο 5
Σύμβαση εργασίας καπνεργατών

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Ν. 2348/1953 “περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων αφορωσών την επεξεργασία των φύλλων του καπνού και συγχωνεύσεως του Ταμείου Ασφαλίσεως Καπνεργατών μετά του ΙΚΑ καταργείται και ως προς τη σύναψη, διάρκεια και λύση της σύμβασης εργασίας εφαρμόζονται και για τους καπνεργάτες που απασχολούνται στην επεξεργασία των φύλλων του καπνού οι διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς μισθωτούς της χώρας.

2. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει και το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Καπνού ΕΟΚ που απασχολείται στην επεξεργασία και συντήρηση των φύλλων καπνού. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού παύει να ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του Ν. 1199/1981 “περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α και άλλων τινών συναφών διατάξεων” σε ότι αφορά τη ρύθμιση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ΕΟΚ που απασχολείται στην επεξεργασία και συντήρηση των φύλλων καπνού κατά παραπομπή στις διατάξεις του Ν. 2348/1953.

Άρθρο 6
Τιμαριθμική αναπροσαρμογή αποδοχών

1. Με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις είναι δυνατό να συν ομολογείται ή να καθορίζεται η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) των αποδοχών των μισθωτών που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη της χώρας με σχέση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου.

2. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνομολογήθηκαν ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν από 1.1.1982 και περιέχουν ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, θεωρούνται ως προς αυτή τη ρήτρα έγκυρες. 3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 27 του Ν. 1320/1983.

Άρθρο 7
Έλεγχος ομαδικών απολύσεων

1. Από το εδάφιο β του άρθρου 4 του Α.Ν. 99/1967 “περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 2112/1920 “περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας” διαγράφεται η φράση “των μεταλλευτικών”.
Η διάταξη του εδαφίου αυτού εφαρμόζεται από τις 22.11.1982.

2. Ομαδικές απολύσεις που έγιναν από 1.10.82 στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις λογίζονται άκυρες αν δεν εγκριθούν μέσα σ` ένα δίμηνο από την ισχύ του νόμου αυτού κατά τη διαδικασία του άρθρου 1 του Α.Ν. 99/ 1967.

Άρθρο 8
Εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

1. Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνει συνολικά τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε κατά μέσο όρο τις δυο προηγούμενες περιόδους εργασίας και κατά προτίμηση αυτούς που εργαζόταν την τελευταία περίοδο.

2. Η επαναπρόσληψη θα γίνεται σταδιακά ως εξής:
α) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας θα επαναπροσλαμβάνεται το 1/3 τουλάχιστον των εργαζομένων.
β) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας θα επαναπροσλαμβάνονται τα 2/3 τουλάχιστον των εργαζομένων.
γ) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας θα επαναπροσλαμβάνεται το σύνολο του προσωπικού.

3. Το ποσοστό πληρότητας θα μπορεί να διαπιστώνεται από το βιβλίο εισόδου ή από οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη πηγή από υπάλληλο της επιθεώρησης εργασίας.

4. Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνει τα μέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 1264/ 1982 που τυχόν εργάστηκαν στην επιχείρηση κατά την προηγούμενη περίοδο. Η επαναπρόσληψη αυτών των συνδικαλιστικών στελεχών πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρις ότου συμπληρωθεί το 30% του προσωπικού.

5. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, που ισχύουν με βάση νόμους διατάγματα συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις υπερισχύουν.

Άρθρο 9
Απασχόληση προσώπων με μειωμένες ικανότητες
Η επιχορήγηση των εργοδοτών για την απασχόληση αναπήρων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 963/1979 “περί επαγγελματικής αποκαταστάσεως αναπήρων και εν γένει ατόμων μειωμένης ικανότητας” βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και καταβάλλεται στους δικαιούχους από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Άρθρο 10
Απασχόληση και εκπαιδευτικό επίδομα μαθητών σχολών Ο.Α.Ε.Δ.

1. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να επιχορηγεί εργοδότες που απασχολούν μαθητές Εκπαιδευτικών Μονάδων Μαθητείας αυτού μέχρι ποσοστό δέκα στα εκατό (1Ο%) του ημερομισθίου που σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις καταβάλλεται στους μαθητές με σκοπό την ανάλογη μείωση του νόμιμου ωραρίου εργασίας των μαθητών.
Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που εκδίδονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ καθορίζονται κάθε φορά το ύψος της επιχορήγησης οι όροι οι προϋποθέσεις και ο τρόπος της πληρωμής της στους εργοδότες.

2 Εργοδότες που προσφέρονται για την πρακτική άσκηση μαθητών των Εκπαιδευτικών Μονάδων Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μπορεί να επιδοτούνται από τον Οργανισμό με ποσό μέχρι το 50% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά για τις ημέρες εργασιακής απασχόλησης κάθε μαθητή. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται με πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ καθορίζονται ο χρόνος διαρκείας της επιδότησης για κάθε απασχολούμενο μαθητή και ο χρόνος της πέρα από αυτή υποχρεωτικής απασχόλησης του στον εργοδότη η διαδικασία της επιδότησης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το κατά κατηγορία ή ειδικότητα ποσοστό του ημερομισθίου που σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο θα καταβάλλει ο ΟΑΕΔ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

3. Το μηνιαίο εκπαιδευτικό επίδομα που προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του Ν. 1082/1980 “περί τροποποιήσεως αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και καταβάλλεται στους δικαιούχους από τον ΟΑΕΔ.

4. Για την κάλυψη των δαπανών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του νόμου αυτού εγγράφεται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας του επόμενου οικονομικού έτους ειδική πίστωση.

Άρθρο 11
Σύσταση θέσεων προσωπικού Υπουργείου Εργασίας Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσιών εξωτερικού

1. Οι οργανικές θέσεις του μονίμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας προσαυξάνονται ως εξής: α) Κλάδου ΑΤ1 Διοικητικού κατά δέκα (10) β) Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατα είκοσι πέντε (25)

2. Η κατα υπηρεσία και βαθμούς κατανομή όλων των ανωτέρω θέσεων ως και η κατά ειδικότητα κατανομή των υπό στοιχείο (β) θέσεων και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την πλήρωσή τους καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας στο εξωτερικό (έξοδα στέγασης, εξοπλισμός γραφείων, φωτισμού, θέρμανσης, γραφικής ύλης κλπ.), όπως επίσης οι δαπάνες του ειδικού επιδόματος του προσωπικού που καταβάλλεται σύ αυτό για την υπηρεσία του στο εξωτερικό, των εξόδων κινήσεως και της εκτός έδρας αποζημίωσής του, επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 1576/1985 (ΦΕΚ Α 218).

4. Η διαδικασία πραγματοποίησης των παραπάνω δαπανών εκτός από τις αποδοχές εν γένει και την καταβολή στο προσωπικό του ειδικού επιδόματος για την υπηρεσία του στο εξωτερικό – όπως και ο καθορισμός των κατά μήνα ημερών παραμονής εκτός έδρας του προσωπικού ρυθμίζονται με κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 12
Σύσταση και πλήρωση θέσεων στον Ο.Α.Ε.Δ.

1. Στον ΟΑΕΔ συνιστώνται οι εξής θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πέρα από τις θέσεις που έχουν συσταθεί με το άρθρο 5 του Ν. 254/1976 “περί συστάσεως θέσεως παρ` τω ΟΑΕΔ κλπ”.
α) Δυο (2) θέσεις αναλυτών – προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
β) Δύο (2) θέσεις προγραμματιστών εφαρμογών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
γ) Μια (1) θέση ειδικευμένου στην οργάνωση μηχανογραφικών κέντρων.
δ) Δέκα (10) θέσεις χειριστών μηχανών καταχωρήσεως στοιχείων ηλεκτρονικών υπολογιστών (DATA ENTRY SYSTEM).
ε) Δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ειδικευμένου σε θέματα αναπήρων.
στ) Έξη (6) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ειδικευμένου σε θέματα εργασίας ή σε άλλους συναφείς οικονομικούς ή κοινωνικής πολιτικής τομείς.

2. Οι επιμέρους ειδικότητες των θέσεων των εδαφίων ε) και στ) ο αριθμός των ειδικοτήτων αυτών και τα ειδικά τυπικά προσόντα για την πλήρωση των θέσεων της προηγουμένης παραγράφου 1 καθορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την πρόσληψη του πιο πάνω προσωπικού και τις αποδοχές του εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 993/1979.

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Β.Δ/τος 404/1971 “περί καθορισμού των τακτικών θέσεων των προσόντων και της διαδικασίας εντάξεως του προσωπικού του ΟΑΕΔ” αντικαθίσταται ως εξής: “2. Ως ειδικό προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΜΕ7 Τηλεφωνητών ορίζεται πτυχίο τηλεφωνητών του Φάρου Τυφλών ή ισότιμο πτυχίο άλλης όμοιας σχολής.”

4. Η παράγραφος 12 του άρθρου 6 του Ν. 254/1976 αντικαθίσταται ως εξής: ”
12. Για τις θέσεις νυκτοφυλάκων, θυρωρών, βοηθών μαγείρων, τραπεζοκόμων καθώς και για τις θέσεις των τραπεζοκόμων που προβλέπονται από το εδαφ. στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Β Δ. 404/1971 απολυτήριο δημοτικού σχολείου. Σε περίπτωση μη εξευρέσεως προσώπων που κατέχουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου μπορεί κατ` εξαίρεσιν του άρθρου 27 του Ν.Δ. 3094/1954 να προσλαμβάνονται και άτομα που δεν κατέχουν απολυτήριο δημοτικού. Για τις θέσεις καθαριστριών του ΟΑΕΔ που προβλέπονται από την παρ. 17 του άρθρου 5 του Ν. 254/1976 και από το εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Β.Δ. 404/1971 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο μόνο του Π.Δ. 350/1973 “περί αντικαταστάσεως ενίων περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του υπ` αριθ. 404/1971 Β.Δ/τος” και για τις θέσεις ανειδικεύτων εργατών του εδαφίου στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Β. Δ. 404/1971, ως προσόν διορισμού αρκεί μόνο γραφή και ανάγνωση. Το άρθρο μόνο του Β.Δ. 184/ 1975 “περί τροποποιήσεως των διατάξεων του Β.Δ 404/1971 ” καταργείται.”

Άρθρο 13
Προσωπικό Ο.Α.Ε.Δ.

1. Τα σχετικά με την αμοιβή των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ που απασχολούνται υπερωριακά για την πληρωμή οικογενειακών επιδομάτων, έκτακτων επιδοτήσεων βοηθημάτων ανεργίας και επιχορηγήσεων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορείς κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 1262/1982 καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

2. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ μπορεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που εκδίδεται με γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ να ορίζεται η εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας από υπαλλήλους των Γραφείων Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και η καταβολή σ` αυτούς κατά μήνα κατ` αποκοπή εξόδων κινήσεως.
Με τις αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να καθορίζεται ανάλογη ρύθμιση, για τις κατηγορίες ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ προσωπικού Ο.Α.Ε.Δ. όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που απασχολούνται με τη μελέτη, κατάρτιση, εφαρμογή, έλεγχο, προώθηση και υποστήριξη των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και ασφάλισης της ανεργίας, που εκτελούνται από τον Οργανισμό και επιχορηγούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 Ν.1836/1989 και με την παρ.11 άρθρ.12 Ν.3144/2003,αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 7 Ν.3302/2004,ΦΕΚ Α 267/28.12.2004.

3. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε ένα έτος από την ισχύ αυτού του νόμου με πρόταση του Υπουργού Εργασίας ορίζονται με τροποποίηση των διατάξεων που ισχύουν η διάρθρωση των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού του Οργανισμού σε κλάδους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της εξέλιξης τους ανάλογα με τα προσόντα του μέσα στους νέους κλάδους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια, η υπηρεσιακή του κατάσταση, καθώς και η κατάταξη των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στους νέους κλάδους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια, συνεπεία της οποίας δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση η λήψη τακτικών αποδοχών κατωτέρων εκείνων που λαμβάνει ο υπάλληλος κατά την έναρξης της ισχύος του Προεδρικού αυτού Διατάγματος. Τυχόν επιπλέον διαφορά αποδοχών διατηρείται ως προσωρινό επίδομα μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο κάλυψη της.

4. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος μπορεί να μετατάσσεται σε κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας που εκδίδεται με πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ορίζονται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της μετάταξης και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.

5. Σε περιπτώσεις που το προσωπικό της αρμόδιας Τοπικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ δεν επαρκεί για την έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης δικαιωμάτων παροχών ανεργίας στράτευσης οικογενειακών επιδομάτων και κάθε άλλης φύσεως παροχών στους ασφαλισμένους μπορεί με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου να ορίζεται ως αρμόδιο όργανο για την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων και ο προϊστάμενος άλλης Υπηρεσίας νομού ή τοπικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Ν. 1082/1980 “περί τροποποιήσεως αντικαταστάσεως διατάξεων τινών ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” έχουν εφαρμογή και στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ το οποίο κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (29 10.1980) υπηρετούσε στον Οργανισμό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 14
Εκπαιδευτικές Μονάδες Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ

1. Με αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
α) Ιδρύονται εφεξής οι εκπαιδευτικές μονάδες (Σχολές ή Κέντρα) μαθητείας του ΟΑΕΔ.

β) Ρυθμίζονται τα θέματα της εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των πιο πάνω Εκπαιδευτικών Μονάδων και των καθηκόντων και υποχρεώσεων των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

γ) καθορίζονται ο τύπος και η διάρκεια των προγραμμάτων μαθητείας, τα προσόντα των μαθητών, η διάρκεια της φοίτησης και οι ώρες διδασκαλίας κατά ειδικότητα, η αμοιβή εργασίας και ο τρόπος πρόσληψης των μαθητών και η αναλογία τους στο σύνολο του απασχολουμένου σε κάθε εργοδότη προσωπικού, ο τύπος και το περιεχόμενο του χορηγουμένου μετά την αποφοίτηση τίτλου αποδεικτικού σπουδών και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των εκπαιδευτικών αυτών μονάδων μαθητείας καθορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και όπου απαιτείται με σύμπραξη του οικείου Υπουργού.

2. Οι διατάξεις του Ν. 576/1977 “περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως” παύουν να ισχύουν για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Οι εκπαιδευτικές μονάδες μαθητείας του ΟΑΕΔ που έχουν μετατραπεί σε Τεχνικές Σχολές Νέου Τύπου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 66 του Ν. 576/1977 λειτουργούν για το σκοπό της αποφοίτησης των ήδη εκπαιδευομένων μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 1983-84. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας που εκδίδονται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ μπορεί να ορίζεται η λήξη της λειτουργίας των παραπάνω Σχολών ενωρίτερα του σχολικού 1983-84 και να ρυθμίζεται η συνέχιση της εκπαίδευσης των μαθητών των Σχολών αυτών στις αντίστοιχες Σχολές του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.

Άρθρο 15
Προγράμματα Ενεργού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

1. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να επιδοτεί νέους ηλικίας 15-18 ετών που παρακολουθούν στις εκπαιδευτικές του μονάδες Προγράμματα Εφαρμογής Ενεργού Επαγγελματικού Προσανατολισμού νέων (προσανατολισμός μέσα από εισαγωγικά μαθήματα και πρακτική άσκηση σε ειδικότητες) ως υποψήφιοι μαθητές των μονάδων αυτών.
Ο ΟΑΕΔ μπορεί επίσης να παρέχει στους παραπάνω υποψηφίους μαθητές δωρεάν τροφή ή να καταβάλλει σ` αυτούς χρηματικό ποσό για τη συμπλήρωση της ημερησίας δαπάνης διατροφής τους.

2. Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων της προηγουμένης παραγράφου επιτρέπεται η με ωριαία αποζημίωση ανάθεση διδασκαλίας και εργαστηριακών ασκήσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα ή σε πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα εφόσον οι αντίστοιχες ανάγκες δεν μπορεί να καλυφθούν από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Οργανισμού. Ως ωριαία αποζημίωση ορίζεται το 1/70 των κάθε φύσεως μηνιαίων αποδοχών του αντιστοίχου κλάδου χωρίς την προσαύξηση του χρονοεπιδόματος.

3. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εργασίας καθορίζονται α) οι όροι καταβολής καθώς και το ύψος του επιδόματος γενικά η κατά περίπτωση εφαρμοζόμενου προγράμματος μέχρι 40% του ημερομισθίου του ανειδικεύτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά για τις ημέρες συμμετοχής του κάθε υποψηφίου στο πρόγραμμα και β) οι όροι και οι προϋποθέσεις των παροχών σε τροφή ή χρηματικό ποσό στους υποψηφίους μαθητές της προηγουμένης παραγράφου 1. Με όμοιες αποφάσεις που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εργασίας γίνεται και η ανάθεση διδασκαλίας και εργαστηριακών ασκήσεων που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 2.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 3 εφαρμόζονται και για την επιδότηση γυναικών άνω των 18 ετών, ως και αναπήρων που παρακολουθούν στις εκπαιδευτικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ. προγράμματα ενεργού επαγγελματικού προσανατολισμού. Το ύψος του επιδόματος που καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να ορίζεται μέχρι το ποσό του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά.
Σημ.: όπως η παρ. 4 προστέθηκε στο άρθρο 15 με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α 173).

Άρθρο 16
Υποτροφίες για σπουδές σε θέματα Ο.Α.Ε.Δ.

1. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να χορηγεί οικονομική ενίσχυση σε Έλληνες σπουδαστές και πτυχιούχους μέσων ανωτέρων και ανωτάτων σχολών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής για τη συνέχιση σπουδών συναφών προς τα αντικείμενα αρμοδιότητάς του. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται ως υποτροφία ή ως αποζημίωση για τις δαπάνες στεγάσεως, διατροφής, κινήσεως προμήθειας βιβλίων και επιστημονικών συγγραμμάτων σε εργαζόμενους σπουδαστές ή σε παιδιά εργαζομένων ή σε πτυχιούχους που δε διαθέτουν επαρκείς πόρους και διακρίνονται για τις επιδόσεις στις σπουδές τους.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ ορίζονται ο αριθμός των δικαιούχων για κάθε χρόνο ή άλλες χρονικές περιόδους οι όροι οι προϋποθέσεις η μορφή και τα ποσά των οικονομικών ενισχύσεων, τα όργανα και η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων οι υποχρεώσεις τους, τα της εποπτείας και ελέγχου αυτών και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.

Άρθρο 17
Κατασκηνώσεις Ο.Α.Ε.Δ.

1. Το άρθρο 10 του Ν. 1276/1982 “για τη συγχώνευση του Κλάδου Συντάξεων του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρίας Διαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου κλπ ” εφαρμόζεται ανάλογα και στον ΟΑΕΔ.

2. Στις κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ μπορεί να αποστέλλονται και μαθητές των εκπαιδευτικών του μονάδων και εφόσον αυτές έχουν τη δυνατότητα και παιδιά επιδοτουμένων από τον ΟΑΕΔ ανέργων και υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής που εποπτεύονται από αυτό.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται με πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων η αποστολή σε κατασκηνώσεις της προηγούμενης παραγράφου 2 καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις πληρωμής των σχετικών δαπανών. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ μπορεί επίσης να ρυθμίζονται τα θέματα συμμετοχής του Υπουργείου και των ανωτέρω Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής σε ανάλογο ποσό των δαπανών φιλοξενίας των παιδιών των υπαλλήλων στις πιο πάνω κατασκηνώσεις και της συμμετοχής τους στις δαπάνες καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

4. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να συμμετέχει στα έξοδα για την οργάνωση των ψυχαγωγικών ή εορταστικών εκδηλώσεων για τους υπαλλήλους του και τις οικογένειές τους καθώς και για την ίδρυση και λειτουργία βρεφοκομικών και παιδικών σταθμών για τα παιδιά των υπαλλήλων του.
Ο ΟΑΕΔ μπορεί επίσης να συμμετέχει στα έξοδα για την ίδρυση και λειτουργία προμηθευτικών ή καταναλωτικών συνεταιρισμών των υπαλλήλων του.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.1483/1984 (ΦΕΚ Α 153)

Άρθρο 18
Οικογενειακά επιδόματα

1. Από 1.1.1982 καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ οικογενειακό επίδομα ύψους χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μήνα στους κατά τις διατάξεις του από 20/23 12.1959 Β. Δ/τος “περί εφαρμογής του Ν. Δ/τος 3868/1958 “περί συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών και άλλων τινών διατάξεων” όπως αυτό εκάστοτε ισχύει δικαιούχους μισθωτούς επιπλέον των παροχών που προβλέπονται από αυτές τις διατάξεις για κάθε παιδί που γεννιέται μετά την παραπάνω ημερομηνία ως τρίτο “εν ζωή” κατά σειρά γεννήσεως.

2. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας κάθε οικονομικού έτους εγγράφεται ειδική πίστωση προς επιχορήγηση του ΟΑΕΔ για ποσά που έχουν καταβληθεί από τον Οργανισμό κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος από την εφαρμογή των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου.

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που εκδίδεται μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται το ποσό που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού.

4. Μισθωτοί που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.Δ/τος 3868/1958 “περί συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών κλπ ” και αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται τα προβλεπόμενα από τις παραπάνω διατάξεις οικογενειακά επιδόματα εφόσον και για όσο χρόνο λαμβάνουν από τον εργοδότη τους με βάση διατάξεις νόμων ή συλλογικών συμβάσεων εργασίας διαιτητικών αποφάσεων κανονισμών επιχειρήσεων ή άλλων διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά οικογενειακά επιδόματα τέκνων ανώτερα από τα καταβαλλόμενα από τον ΟΑΕΔ. Αμφισβητήσεις για το δικαίωμα είσπραξης ή μη οικογενειακού επιδόματος κατ` εφαρμογή των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου επιλύονται από το ΔΣ του ΟΑΕΔ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 3 του ΝΔ/τος 3868/1958.

Άρθρο 19
Παραχώρηση ακινήτων στον Ο.Α.Ε.Δ. και Ο.Ε.Κ. Προμήθειες μισθώσεις κλπ.

1. Στο άρθρο 1 του Ν. 5404/1966 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων” προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
“8. Για την αποδοχή παραχώρησης ακινήτων καταλλήλων για την ανέγερση κτιρίων εκπαιδευτικών μονάδων ή για τη στέγαση αυτών ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του ΟΑΕΔ ή για την εξυπηρέτηση των σκοπών του που γίνεται δωρεάν από το Δημόσιο τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και περιέχει οποιοδήποτε όρο απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εργασίας που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.”
Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται ανάλογα και στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

2. Το εδάφιο θ` της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Ν. Δ/τος 212/1969 “περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του ΟΑΕΔ” αντικαθίσταται ως εξής:
“θ) Αποφασίζει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη διενέργεια προμηθειών, μισθώσεων και για κάθε άλλη δαπάνη μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων δραχμών καθώς και για τη χορήγηση παγίων προκαταβολών μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων δραχμών καθορίζοντας και τους όρους για την πραγματοποίηση αυτών των δαπανών. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα πιο πάνω ποσά”.

Άρθρο 20
Επίβλεψη Έργων Ο.Ε.Κ.

1. Για την επίβλεψη κάθε εργοταξίου του ΟΕΚ (ανέγερσης κατοικιών έργων υποδομής κλπ.) και σαν τέτοιο νοείται της μονάδας εκείνης όπου εκτελούνται εργασίες που αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής σύμβασης έργου μπορεί να προσλαμβάνεται ένας (1) διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός ή διπλωματούχος αρχιτέκτονας μηχανικός και ένας (1) πολιτικός υπομηχανικός ή εργοδηγός.

2. Εφόσον το εργοτάξιο περιλαμβάνει αριθμό κατοικιών πάνω από διακόσιες (200) μπορεί κατά την κρίση του Δ.Σ του ΟΕΚ για τη διασφάλιση της πληρέστερης τεχνικής επίβλεψης να προσλαμβάνονται ισάριθμοι προς τους αναφερομένους στην παράγραφο 1 τεχνικοί των αυτών ειδικοτήτων σαν βοηθό επιβλέποντα.

3. Για την επίβλεψη των ειδικών μηχανολογικών εργασιών και σε οικισμούς που έχουν πάνω από εκατόν πενήντα (150) κατοικίες ή όταν υπάρχουν περισσότεροι από έναν (1) οικισμοί στην αυτή περιοχή ή σε πλησίον περιοχές ανεξάρτητα από τον αριθμό των κατοικιών μπορεί να προσλαμβάνεται διπλωματούχος μηχανικός ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου.

4. Οι πιο πάνω προσλαμβάνονται απευθείας με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΚ χωρίς να τηρείται καμία άλλη διαδικασία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και για όσο χρόνο διαρκεί το έργο για το οποίο προσλαμβάνονται μετά το πέρας του οποίου απολύονται αυτοδικαίως.

5. Σαν προσόντα πρόσληψης των τεχνικών των παραγράφων 1-3 ορίζονται αυτά που απαιτούνται για το διορισμό σε αντίστοιχες θέσεις των μονίμων υπαλλήλων που προβλέπονται από το Π.Δ. 141/1981 καθώς και από τα άρθρα 18 έως και 25 του Π.Δ 611/1977 με εξαίρεση το ανώτατο όριο ηλικίας (το οποίο λαμβάνεται υπόψη). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εργοδηγοί που να συγκεντρώνουν τα παραπάνω οριζόμενα προσόντα αρκεί η πενταετής εμπειρία σε εργοτάξιο δομικών έργων δεόντως αποδεικνυόμενη.

6. Η αμοιβή του παραπάνω τεχνικού προσωπικού επίβλεψης ρυθμίζεται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην περίπτωση που οι επιβλέποντες μηχανικοί δεν έχουν πλήρη απασχόληση στο εργοτάξιο η αμοιβή τους θα καθορίζεται σύμφωνα με τις ώρες απασχόλησης αναλογικά προς τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΚ.

7. Το παρόν άρθρο έχει αναδρομική ισχύ από 19.2.1981 (ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. 141/ 1981).

Άρθρο 21
Εκτίμηση αγοραζόμενων από τον Ο.Ε.Κ. ακινήτων

1. Η εκτίμηση της αξίας των ακινήτων που αγοράζονται από τον ΟΕΚ σε εκτέλεση της υπ` αριθμ. 94/97 82 Π.Υ.Σ. θα γίνεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης από τους πωλητές. Η μη εμπρόθεσμη εκτίμηση αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα για τον υπεύθυνο εκτιμητή. Η αμοιβή του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών που βαρύνει τους πωλητές περιορίζεται στο 25ο, της νόμιμης αμοιβής που κάθε φορά θα ισχύει.

2. Στην περίπτωση κατάρτισης σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου ή ανταλλαγής ή σύστασης άλλων επ` αυτού εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατά την οποία συμβάλλονται μεταξύ τους το Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Δ.Δ. μεταξύ τους ή Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας τους από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών εάν δε απαιτηθεί δεν καταβάλλεται προς αυτό καμία απολύτως αμοιβή.

3. Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας των ακινήτων από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών δεν απαιτείται στις περιοχές όπου ισχύει και εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και εφόσον πρόκειται για αγορά ακινήτων μέχρι του ποσού της αντικειμενικής αξίας, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δυο βαθμίδων (Ο.Τ.Α.), κρατικές τράπεζες και εν γένει επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε προσδιορισθεί με διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις με το άρθρο 51 του 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`) και το άρθρο 1 του 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α`). Όταν το τίμημα υπερβαίνει την αντικειμενική αξία, απαιτείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.
Σημ.: όπως η παρ.3 προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.11 Ν.2736/1999, ΦΕΚ Α 172/26.8.1999.

Άρθρο 22
Εισφορές για τους σκοπούς του Ο.Ε.Κ.
Οι εισφορές που προβλέπονται από τα εδάφια β και γ` της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ 2963/1954 “περί ιδρύσεως Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας” όπως ισχύουν σήμερα είναι κοινωνικοί πόροι υπέρ του ΟΕΚ. Συνδρομές εργαζομένων και εργοδοτών προς τον ΟΕΚ εξακολουθούν να καταβάλλονται και δεν αναζητούνται ανεξάρτητα αν οι δικαιούχοι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στεγαστικής συνδρομής και από άλλο φορέα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς δίκες εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Άρθρο 23
Έξοδα λειτουργίας συνδικαλιστικών οργανώσεων.

1. Η Εργατική Εστία μπορεί να αναλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και τις δαπάνες αμοιβής των δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάληψης από την Εργατική Εστία των δαπανών της προηγουμένης παραγράφου καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας μετρά από γνώμη της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της Χώρας.

Άρθρο 24
Κρατήσεις από εισιτήρια Εργατικής Εστίας
Από την τιμή των δελτίων θεάματος, που διανέμει ο Ο.Ε.Ε. δωρεάν στους μισθωτούς, σύμφωνα με το ν. 678/1977 και τα άρθρα 11, 12 και 13 του α.ν. 252/1968, παρακρατείται ποσοστό 4% υπέρ του Οργανισμού Εταιρικών Θιάσων του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, 2% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, 1% υπέρ του Ταμείου Τεχνικών Θεάτρου, 1% υπέρ της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και 4% υπέρ του Ελληνικού Θεατρικού Μουσείου.
Σημ.: όπως το άρθρο 24 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ.6 Ν.3762/2009,ΦΕΚ Α 75/15.5.2009.

Άρθρο 25
Ενοποίηση Υπηρεσιών
Σημ.: όπως το άρθρο 25 αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε  με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 1473/1984 (Α 127).

1. Όλες οι υπηρεσίες της τέως Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Δημοσίας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 636/1977 (ΦΕΚ-Α ` 209) και η Υπηρεσία Δημοσίων Ταμείων που αναφέρεται στο άρθρο 140 του ιδίου Δ/τος απαρτίζουν Ομάδα Κεντρικών Υπηρεσιών με τον τίτλο Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) με εξαίρεση τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοσίων κτημάτων Εκκαθαρίσεως Εθνικών Κληροδοτημά των, Εποπτείας εθνικών κληροδοτημάτων, Στεγάσεως Δημοσίων Υπηρεσιών, Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών Κτημάτων και απαλλοτριώσεων, που αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα κεντρικών υπηρεσιών με τον τίτλο Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας (Υ.Δ.Π.).

2. Οι Οικονομικές Εφορίες του Κράτους και οι Εφορίες Καπνού ενοποιούνται με τα αντίστοιχα κατά τοπική αρμοδιότητα δημόσια ταμεία σε ενιαίες περιφερειακές μονάδες με τον τίτλο Δημόσιες οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

3. Οι Διευθύνσεις Επιθεωρήσεως Οικονομικών Εφοριών και Επιθεωρήσεως Δημοσίων Διαχειρίσεων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ενοποιούνται σε ενιαία μονάδα με τον τίτλο Διεύθυνση Επιθεωρήσεως Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι Επιθεωρήσεις Οικονομικών εφοριών ενοποιούνται με τις αντίστοιχες κατά τοπική αρμοδιότητα Επιθεωρήσεις Δημοσίων Διαχειρίσεων σε ενιαίες περιφερειακές μονάδες με τον τίτλο επιθεωρήσεις Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών.

4. Οι Κλάδοι του προσωπικού των Οικονομικών Εφοριών, Εφοριών Καπνού και των Δημοσίων Ταμείων ενοποιούνται σε ενιαίους Κλάδους με τον τίτλο Κλάδος Προσωπικού Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών. Επίσης ενοποιούνται οι κλάδοι επιθεωρητών Οικονομικών Εφοριών, Ειδικών Επιθεωρήσεων και Δημοσίων Διαχειρίσεων σε ενιαίο Κλάδο με τον τίτλο Επιθεωρητές Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών.

5. Ο τρόπος ένταξης του προσωπικού των κλάδων που ενοποιούνται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την οργάνωση και την λειτουργία των υπηρεσιών που ενοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, καθορίζονται με τον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών στον οποίο μπορεί να προβλέπεται η έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών για την έναρξη λειτουργίας ενοποιημένων μονάδων.

Άρθρο 26
Ποινικές – διοικητικές κυρώσεις

1. Τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα εφόσον από άλλη διάταξη δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή οι παραβάτες των διατάξεων των Διαταγμάτων και Ειδικών Κανονισμών που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται με βάση το άρθρο 6 του από 25/8-5/9/1920 Β. Δ/τος “περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων”.

2. Το άρθρο 4 του Ν. 5405/1932 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4310/1929 “περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι κλπ.” αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 4.
Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών τουλάχιστον ο εργοδότης που απασχολεί αλλοδαπό στον οποίο δεν έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια εργασίας. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται στον εργοδότη φυλάκιση τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. Για να διακρίνει ο εργοδότης ποιοι από τους μισθωτούς που προσλαμβάνονται στην επιχείρηση του είναι αλλοδαποί και ποιοι Έλληνες υπήκοοι υποχρεούται να ζητά από αυτούς την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων. Ειδικά όσοι απασχολούν αλλοδαπό ή αλλοδαπή ως οικιακό βοηθό ή νοσοκόμο μετά τη λήξη της κατά νόμο απαιτούμενης άδειας εργασίας τιμωρούνται με χρηματική ποινή τριάντα (30) έως εκατό (100) χιλιάδων δραχμών. Η άδεια εργασίας για οικιακή βοηθό ή νοσοκόμο χορηγείται σε αλλοδαπούς για συγκεκριμένο εργοδότη. Αλλαγή εργοδότη συνεπάγεται και ακύρωση της άδειας αυτής. Η ανανέωση αδείας εργασίας αλλοδαπού ως οικιακού βοηθού ή νοσοκόμου πρέπει να γίνεται πριν από τη λήξη της άδειας αυτής.

3. Στο τέλος του άρθρου 23 του Ν. 4310/1929 “περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι κλπ” προστίθεται περίοδος που έχει ως εξής: “Ο εργοδότης που θα καταδικασθεί για απασχόληση αλλοδαπού χωρίς άδεια εργασίας ή σε βάρος του οποίου θα βεβαιωθεί από επόπτη εργασίας ή από αστυνομικό όργανο παράνομη απασχόληση βαρύνεται με τα έξοδα απέλασης του αλλοδαπού. Αν υπάρχει αδυναμία άμεσης καταβολής καταβάλλονται από το Δημόσιο και βεβαιώνονται σε βάρος του εργοδότη προς είσπραξη σαν δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Τίτλοι για την είσπραξη αποτελεί η δικαστική απόφαση ή η βεβαίωση της παράβασης από τον επόπτη εργασίας ή από αρμόδιο αστυνομικό όργανο όπως και η απόδειξη των δαπανών ταξειδίου (αεροπορικό σιδηροδρομικό η με άλλο μέσο). Η είσπραξη γίνεται από την υπηρεσία που απέλαυνε τον αλλοδαπό.

4. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 5288/1931 “περί ρυθμίσεως της αγοράς εργασίας” αντικαθίσταται ως εξής: “1. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών όποιος διατηρεί ιδιωτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας ή μεσολαβεί με αμοιβή στην εξεύρεση εργασίας σε Έλληνες ή αλλοδαπούς για να απασχοληθούν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται και οι δυο ποινές.

5. Όποιοι καταλαμβάνουν ή κατέχουν με οποιονδήποτε τρόπο αυθαίρετα εργατικές κατοικίες, οικόπεδα ή οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία του Ο.Ε.Κ., διώκονται αυτεπαγγέλτως, τιμωρούνται δε με ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 2 έτη.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.11 Ν.2736/1999, ΦΕΚ Α 172/26.8.1999.

Άρθρο 27
Κωδικοποίηση διατάξεων
Με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργών Εργασίας μπορούν να κωδικοποιηθούν οι κείμενες διατάξεις νόμων διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, γενικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή όμοιας έκτασης αποφάσεων διαιτησίας περί κανονικής άδειας μισθωτών και επιδόματος αδείας προς εναρμονισμό προς το Σύνταγμα την αρχή της ισότητας κλπ.

Άρθρο 28
Κύρωση αποφάσεων
Κυρώνονται από τότε που εκδόθηκαν:

1. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας 1433/23.7.82 “Εκ περιτροπής διακοπή της λειτουργίας των πρατηρίων βενζίνης που βρίσκονται μέσα στην ακτίνα των 20 χλμ. από την Πλατεία της Ομονοίας” που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμός 601 τεύχος Β. της 19.8 82. 2. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας 1541/11.8.82 “περί μεταθέσεως της αργίας της 15ης Αυγούστου 1982” της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Β.Δ. 748/1966 “περί κωδικοποιήσεως καταργήσεως κλπ των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας”.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 549/1977 “περί τροποποιήσεως κα συμπληρώσεως διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”.
3. Το γεγονός ότι η αργία της 15ης Αυγούστου 1982 συμπίπτει με ημέρα Κυριακή αποφασίζουμε: Μεταθέτουμε την αργία της 15ης Αυγούστου 1982 στην επόμενη 16 Αυγούστου 1982 ημέρα Δευτέρα για όλες τις επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικώς.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
3. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας αρθμ. 55350/23.12.1982 “Εκλογικό Συνδικαλιστικό Βιβλιάριο” που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμ. 2 τεύχος Β` της 11.1.83. Η παραπάνω απόφαση επεκτείνεται και στους υπαλλήλους του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ κλπ. που αναφέρονται στο άρθρο 30 του Ν. 1264/1982.
4. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας αρθ. 40471/7.10.82 “Τεχνική κατάρτιση νέων με το σύστημα της Μαθητείας”, που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθ. 1022 τεύχος Β`. της 15.12.82. 5. Η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας αριθ. 18385/4.8.1982 “Καθορισμός κατωτάτων ορίων αποδοχών του προσωπικού των νοσηλευτικών και λοιπών ιδρυμάτων και κλινικών καθώς και των παρασκευαστών και χειριστών ιδιωτικών εργαστηρίων ολόκληρης της χώρας” που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθ. 617 τεύχος Β ` της 24.8.82.

Άρθρο 29
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις της απόφασης 1/1982 του Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών “περί χορηγήσεως διορθωτικού ποσού στους μισθωτούς που αμείβονται με τα γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων και καθιερώσεως ρήτρας Α.Τ.Α. των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων απάσης της χώρας” που κηρύχθηκε εκτελεστή με την 12425/1982 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 115/Β/19.3.82) θεωρούνται ότι είναι έγκυρες από την έναρξη της ισχύος τους με την επιφύλαξη του Ν. 1320/ 1983 και ότι πληρούν όλους τους όρους προϋποθέσεις και περιορισμούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3239/1955 “περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας κλπ ” όπως ισχύουν σήμερα.

2. Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε και εφαρμόζεται για όλες τις Τράπεζες που αναφέρονται σε αυτή η από 4.8.82 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας “περί των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Τραπεζών” που υπογράφηκε παρουσία του Υπουργού Εργασίας και η οποία με την αριθ. 18617/82 απόφαση του ίδιου Υπουργού δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθ. 601 τεύχος Β της 19.8.82.

3. Τακτικοί υπάλληλοι των εποπτευομένων από το Υπουργείο Εργασίας Οργανισμών που απολύθηκαν με τις Θ` και Ι` Συντακτικές Πράξεις και επανήλθαν στην υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 190/1969 προάγονται στον αμέσως επόμενο του κατεχόμενου βαθμού εφόσον έχουν προαχθεί νεώτεροι τους και κριθούν ως προακτέοι από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Εάν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις οι προαγόμενοι καταλαμβάνουν αντίστοιχες προσωρινές θέσεις που συνιστώνται με το νόμο αυτού και οι οποίες καταργούνται με την προαγωγή ή την με οποιοδήποτε τρόπο έξοδο τους από την υπηρεσία.
Η κρίση για την προαγωγή γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού σε καμιά δε περίπτωση δεν καταβάλλεται αναδρομική διαφορά αποδοχών.

4. Τακτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του ΟΑΕΔ που απολύθηκαν με τις Θ` και Ι` Συντακτικές Πράξεις 1967 και επανήλθαν στην υπηρεσία τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 76/1974 αποχωρήσαντες από αυτήν αμέσως χωρίς να αναλάβουν υπηρεσία ως συμπληρώσαντες τριακονταπενταετία προάγονται ανεξάρτητα από κλάδο ή κατηγορία στο μεγαλύτερο αντίστοιχο βαθμό που έχουν προαχθεί νεώτεροι τους του Κλάδου ΑΡ4, Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού σαν να είναι στην ενεργό υπηρεσία χωρίς δικαίωμα απόληψης αναδρομικών αποδοχών. Για τους προαγομένους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας για το προσωπικό του ΟΑΕΔ Επιτροπής του Ν.Δ. 76/1974.

5. Συμβάσεις εκπόνησης μελετών ελέγχου και επίβλεψης προπαρασκευής δημοπρατήσεων επιμετρήσεων και παραλαβών δημοσίων έργων που έχουν συναφθεί μέχρι σήμερα μεταξύ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και ιδιωτών μηχανικών υπομηχανικών και εργοδηγών ή μηχανικών υπομηχανικών και εργοδηγών που υπηρετούν στο Δημόσιο σε Ν.Π.Δ.Δ ή τους Ο.Τ.Α. θεωρούνται νόμιμες κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης ανεξάρτητα αν καταρτίσθηκαν υπό μορφή συμβάσεως έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου ή αορίστου χρόνου διαρκείας. Οι πιο πάνω μηχανικοί υπομηχανικοί και εργοδηγοί δικαιούνται τη συμφωνημένη αμοιβή και δεν έχουν εφαρμογή σ` αυτούς οι διατάξεις του Β.Δ 19/21 Φεβρουαρίου 1938 “περί αναθεωρήσεως του από 13 Ιουνίου 1924 Δ/ τος περί καθορισμού των εις ιδιώτας μηχανικούς κλπ. αμοιβών” ή του Π.Δ. 696/1974 “περί αμοιβών μηχανικών κλπ” όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ούτε οι διατάξεις του Ν. 716/1977 “περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών”.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και επι των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ακόμη αμετάκλητες αποφάσεις.

6. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι δέκα (10) θέσεις σχεδιαστών Κλάδου ΜΕ3 τακτικού τεχνικού προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) που έχουν συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Β.Δ/τος 404/1971 “περί καθορισμού των τακτικών θέσεων των προσόντων και της διαδικασίας εντάξεως του προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ.” από τις οποίες δυο (2) με βαθμούς 5ο-4ο και οκτώ (8) με βαθμούς 10ο-6ο μεταφέρονται αυτοδικαίως στον Κλάδο ΜΕ1 τακτικού διοικητικού προσωπικού ΟΑΕΔ. Όλοι όσοι υπηρετούν στις μεταφερόμενες θέσεις κατατάσσονται αυτοδικαίως ανεξάρτητα από τα ειδικά τυπικά προσόντα του στις αντίστοιχες ισόβαθμες προς τις κατεχόμενες θέσεις κλάδου ΜΕ1 τακτικού διοικητικού προσωπικού Ο.Α.Ε Δ. Για τις σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο κατατάξεις και τον καθορισμό της σειράς αρχαιότητας των κατατασσομένων με τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους των υπαλλήλους Κλάδου ΜΕ1 διοικητικού με βάση το χρόνο δημοσίευσης της πράξης προαγωγής στο βαθμό που κατέχουν εκδίδεται πράξη του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι προερχόμενοι από τον Κλάδο ΜΕ3 τεχνικού προσωπικού ΟΑΕΔ διατηρούν τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας.

7. Οι προθεσμίες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για οικονομική ενίσχυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων έτους 1982 που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 901/1976 όπως αυτές παρατάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 εδάφιο δεύτερο του άρθρου 27 του Ν. 1267/1982 παρατείνονται μέχρι 30.4.1983. Ειδικά για την οικονομική ενίσχυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων έτους 1983 η προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση δ` του άρθρου 1 του Π.Δ. 901/1976 για υποβολή αίτησης παρατείνεται μέχρι 30.4.1983.

Άρθρο 30
Καταργούμενες διατάξεις
Καταργούνται:
1. Το άρθρο 4 της 6/1979 Απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών “περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων και ρυθμίσεως ετέρων τινών θεμάτων εργασίας των μισθωτών απάσης της χώρας” που κυρώθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 1082/1980 “περί τροποποιήσεως αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”.
2. Το άρθρο 17 του Ν. 1082/1980. 3. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 549/1977 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”.
4. Η παρ. 4 του άρθρου 2 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” που κυρώθηκε με το Ν. 1157/1981 “περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας”.
5. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του Β. Δ/τος 748/1966 “περί κωδικοποιήσεως καταργήσεως κλπ. των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας”.
6. Η παραγρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 963/1979 όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 1000/1979 “περί ρυθμίσεως θεμάτων υγειονομικής περιθάλψεως ασφαλισμένων του Δημοσίου κλπ “.
7. Η παραγρ. 5 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945.

Άρθρο 31
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σ` αυτόν.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ