Νόμος 1343 ΦΕΚ Α΄41 41/6.4.1983
Κύρωση Συμφωνίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος από την εκμετάλλευση πλοίων και αεροσκαφών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος από την εκμετάλλευση πλοίων και αεροσκαφών που υπογράφηκε στο Ραμπάτ στις 28.7.1980 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική και Γαλλική γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
μεταξύ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ
Περί Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας επί του Εισοδήματος από την Εκμετάλλευση Πλοίων και Αεροσκαφών.
Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Βασιλείου του Μαρόκου, Επιθυμώντας να συνάψουν συμφωνία αποφυγής της διπλής φορολογίας επί του εισοδήματος από την εκμετάλλευση πλοίων και αεροσκαφών διεθνούς κινήσεως συμφώνησαν επί των ακολούθων διατάξεων:
Άρθρο 1
1. Οι ισχύοντες φόροι στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα Συμφωνία, είναι ειδικότερα: α) όσον αφορά την Ελληνική Δημοκρατία:
ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, η εισφορά υπέρ του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και όλοι οι λοιποί φόροι επί του εισοδήματος, οι πρόσθετοι φόροι ή λοιπές εισφορές που επιβάλλονται στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. β) όσον αφορά το Βασίλειο του Μαρόκου: ο φόρος επί των επαγγελματικών κερδών και του αποθέματος επενδύσεων. 2. Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται επίσης και σε κάθε όμοιας ή ανάλογης φύσης φόρο που επιβάλλεται επιπροσθέτως η σε αντικατάσταση των υφιστάμενων φόρων.
Άρθρο 2
Κατά την παρούσα Συμφωνία:
1. Η έκφραση “διεθνής επικοινωνία” υποδηλώνει κάθε μεταφορά που εκτελείται από ένα πλοίο ή ένα αεροσκάφος εκτός από τη περίπτωση που το πλοίο η το αεροσκάφος εκμεταλλεύεται μόνο μεταξύ σημείων που βρίσκονται μέσα σε ένα συμβαλλόμενο Κράτος.
2. Η έκφραση “επιχείρηση εναέριας μεταφοράς” υποδηλώνει μια επιχείρηση ενός συμβαλλόμενου Κράτους, την οποία εκμεταλλεύεται το Κράτος η ένα φυσικό η νομικό πρόσωπο που έχει εκεί τη μόνιμη κατοικία του σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους αυτού.
3. Η έκφραση “συμβαλλόμενο Κράτος” υποδηλώνει, ανάλογα με το περιεχόμενο του κειμένου την Ελλάδα η το Μαρόκο.
4. Ο όρος “Ελλάς” υποδηλώνει την Ελληνική Δημοκρατία και χρησιμοποιούμενος με γεωγραφική σημασία υποδηλώνει την επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας.
5. Ο όρος “Μαρόκο” υποδηλώνει το Βασίλειο του Μαρόκου και χρησιμοποιούμενος με γεωγραφική σημασία υποδηλώνει την επικράτεια του Μαρόκου.
Άρθρο 3
Τα εισοδήματα τα προερχόμενα από την εκμετάλλευση πλοίων στη διεθνή επικοινωνία φορολογούνται μόνο στο συμβαλλόμενο Κράτος στην επικράτεια του οποίου τα πλοία αυτά είναι νηολογημένα η από το οποίο έχουν εφοδιαστεί με έγγραφα εθνικότητας.
Άρθρο 4
Τα εισοδήματα μιας επιχειρήσεως εναέριας μεταφοράς ενός Συμβαλλόμενου Κράτους τα προερχόμενα από την εκμετάλλευση αεροσκαφών, στη διεθνή επικοινωνία φορολογούνται μόνο στο συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της πραγματικής διευθύνσεως της επιχειρήσεως.
Άρθρο 5
1. Η παρούσα Συμφωνία θα επικυρωθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες των συμβαλλόμενων Κρατών και θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της ανταλλαγής των οργάνων επικυρώσεως.
2. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ όσο δεν θα έχει καταγγελθεί από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος. Κάθε Κράτος μπορεί να καταγγείλει τη Συμφωνία διά της διπλωματικής οδού κατόπιν προειδοποιήσεως έξη μηνών τουλάχιστον πριν το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Στην περίπτωση αυτή η Συμφωνία θα πάψει να είναι εφαρμοστέα την πρώτη μέρα του Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί τη χρονολογία εκπνοής αυτής της περιόδου των έξη μηνών.
Σε περίπτωση των Ανωτέρω οι δεόντως προς το σκοπό αυτόν εξουσιοδοτημένοι υπογράφοντες υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία και έθεσαν σ’ αυτήν τις σφραγίδες τους.
Έγινε στο Ραμπάτ την 28 Ιουλίου 1980 σε δύο αντίτυπα στην ελληνική αραβική και γαλλική γλώσσα τα τρία κείμενα έχουν την ίδια ισχύ. Σε περίπτωση διαφωνίας θα υπερισχύσει το γαλλικό κείμενο.

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ