Νόμος 1341 ΦΕΚ Α΄38/30.3.1983
Κατάργηση των διατάξεων του Ν.Δ/τος 130/1974 “περί ρυθμίσεως θεμάτων αποστραγγισθεισών γαιών λίμνης Βοιβηίδος (Κάρλας)” και του Ν. 351/1976 “περί τροποποιήσεως του Ν.Δ. 130/1974 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1

1. Καταργούνται από τότε που ίσχυσαν το Ν.Δ. 130/1974 “περί ρυθμίσεως θεμάτων αποστραγγισθεισών γαιών λίμνης Βοιβηίδος (Κάρλας)”, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν. 351 /1976 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 130/1974” και ο Ν. 351/ 1976.

2. Εκκρεμείς δίκες, που διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των καταργούμενων νόμων σε οποιοδήποτε στάδιο και αν ευρίσκονται, καταργούνται.

3. Αποφάσεις των δικαστηρίων, εφόσον δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των καταργούμενων νόμων, δεν έχουν καμία ισχύ.

4. Αποφάσεις άλλων οργάνων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των καταργούμενων νόμων δεν έχουν καμία ισχύ.

5. Τα θέματα που ρυθμίζονται με τους καταργούμενους νόμους θα διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Αποστραγγιζομένων Γαιών.

Άρθρο 2

1. Στις εκτάσεις που έχουν αποκαλυφθεί από την αποστράγγιση της τέως λίμνης Κάρλας, όπως αυτές προσδιορίστηκαν με τα από 28 Ιουνίου 1938 και 20 Οκτωβρίου 1939 πρωτόκολλα της Επιτροπής που ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 5877/1933, αποκαθίστανται ακτήμονες καλλιεργητές κάτοικοι των όμορων ή γειτονικών προς τις εκτάσεις αυτές συνοικισμών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 1644/1986 (Α` 131).

2. Με Προεδρικό Διάταγμα, εκδιδόμενο μετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζεται, η έννοια του ακτήμονα καλλιεργητή οι όροι, οι προϋποθέσεις, η μορφή και ο τρόπος παραχώρησης και καλλιέργειας των παραπάνω εκτάσεων. Με όμοιο Διάταγμα μπορεί να προβλεφθεί ο αναδασμός καθώς και ο αναλογικός περιορισμός των ιδιοκτησιών για την εκτέλεση έργων άρδευσης και την κατασκευή ταμιευτήρα υδάτων.

Άρθρο 3

1. Σε όσους είχαν αποκτήσει εκτάσεις της τέως λίμνης Κάρλας με συμβόλαια ανίσχυρα που συντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του Ν.Δ. 130/ 1974 και που έχουν όμως νόμιμα μεταγραφεί, παραχωρείται η έκταση που απέκτησαν ή άλλη ίση, μέχρι πενήντα (50) το πολύ στρέμματα.

2. Αν οι αρχικοί, αποκτήσαντες δεν ζουν η κατά την παράγραφο 1 παραχώρηση γίνεται προς τους κληρονόμους τους ανάλογα με την κληρονομική μερίδα τους. Ειδικοί διάδοχοι των παραπάνω αποκαθίστανται με τις ίδιες προϋποθέσεις.

3. Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση της Επιτροπής απαλλοτριώσεων μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων εφόσον α) είναι αποκλειστικά αγρότες ή ασχολούνται με συμπληρωματική προς τη γεωργία χειρωνακτική εργασία, β) κατέχουν και καλλιεργούν την έκταση της οποίας ζητούν την παραχώρηση και γ) δεν έχουν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος αγροτική ιδιοκτησία μαζί με την παραχωρούμενη στη λίμνη έκταση μεγαλύτερη από 100 στρέμματα.

Άρθρο 4
Αποκαθίστανται κατά προτίμηση στις εκτάσεις της τέως λίμνης Κάρλας:
α) πρώην κάτοικοι του συνοικισμού Βενέτου που έχουν ήδη αποκατασταθεί προσωρινά σ` αυτές, εφόσον είναι κάτοικοι όμορου ή γειτονικού προς αυτές οικισμού και πληρούν τις προϋποθέσεις α και γ της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου και
β) αλιείς της τέως λίμνης Κάρλας εφόσον η ιδιότητά τους αποδεικνύεται με βιβλιάριο αλιείας ή βεβαίωση της Διευθύνσεως Αλιείας και είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή αλιείς ή ασχολούνται με χειρωνακτική εργασία ή για λόγους κοινωνικής πρόνοιας και πληρούν την προϋπόθεση γ της παρ. 3 του άρθρου 3.

Άρθρο 5
Εκτάσεις της τέως λίμνης Κάρλας που θα αναγνωρισθεί ότι ανήκουν στην κυριότητα ιδιωτών μπορούν να απαλλοτριωθούν αναγκαστικά για την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών.

Άρθρο 6
Μέχρι 31 Οκτωβρίου 1983 διατηρείται η κατοχή των γαιών όπως έχει διαμορφωθεί από τους καταργούμενους νόμους ή από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή αποφάσεων επιτροπών απαλλοτριώσεων χωρίς όμως να αναστέλλεται η διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

Άρθρο 7

1. Σε όσους είχαν αποκτήσει εκτάσεις της τέως λίμνης Κάρλας που βρίσκονται μεταξύ ανώτατης και κατώτατης στάθμης με συμβόλαια έγκυρα και από πραγματικούς κυρίους που συντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του Ν.Δ. 130/1974 και που έχουν νόμιμα μεταγραφεί παραχωρείται η έκταση που απέκτησαν ή άλλη ίση μέχρι 100 το πολύ στρέμματα.

2. Αν οι αρχικοί αποκτήσαντες δεν ζουν η κατά την παράγραφο 1 παραχώρηση γίνεται προς τους κληρονόμους τους ανάλογα με την κληρονομική μερίδα τους. Ειδικοί διάδοχοι των παραπάνω αποκαθίστανται με τις ίδιες προϋποθέσεις.

3. Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων εφόσον α) είναι αποκλειστικά αγρότες ή ασχολούνται με συμπληρωματική προς τη γεωργία χειρωνακτική εργασία β) κατέχουν και καλλιεργούν την έκταση της οποίας ζητούν την παραχώρηση και γ) δεν έχουν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος αγροτική ιδιοκτησία μαζί με την παραχωρούμενη στην λίμνη έκταση μεγαλύτερη από 200 στρέμματα.

Άρθρο 8
Αποκλείεται η παραχώρηση εκτάσεων με το άρθρο 7 και με το άρθρο 3 του νόμου αυτού στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 9

1. Ο Υπουργός Γεωργίας έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να προσφύγει στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δημοσίων Δασών που συνεστήθη με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του Ν. 998/1979 και να επιδιώξει, κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Ν 998/1979, την επανάκριση ιδίων αυτού αποφάσεων που ενέκριναν, κάτω από την ισχύ του Ν.Δ. 86/1969 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δημοσίων Δασών οι οποίες αναγνώριζαν σαν ιδιωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις.

2. Με την άσκηση από τον Υπουργό Γεωργίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, του δικαιώματος προσφυγής στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δημοσίων Δασών αυτοδίκαια ανακαλείται τυχόν πρωτόκολλο παράδοσης του δάσους ή της δασικής έκτασης που αφορά η προσφυγή αυτή.

Άρθρο 10
Εκτάσεις στις οποίες προβάλλονται δικαιώματα κυριότητας εκ μέρους τρίτων και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην δια του Α.Ν. 109/1067 “περί παραχωρήσεως δημοσίας δασικής εκτάσεως εις το Ταμείο Εθνικού Στόλου δια τας ανάγκας αυτού” παραχωρηθείσα στο Ταμείο Εθνικού Στόλου έκταση η οποία βρίσκεται στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Λοιμικού – Αττικής, μπορούν να ανταλλάσσονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων με γαίες ίσης αξίας από τις κοινόχρηστες ή διαθέσιμες εκτάσεις κατά την Εποικιστική Νομοθεσία, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι παράγραφοι 3,4 και 5 του άρθρου 263 του Αγροτικού Κώδικα.
Για την αναγνώριση του δικαιώματος κυριότητας των εκτάσεων που αναφέρονται πιο πάνω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 246 του Αγροτικού Κώδικα όπως η παράγραφος 1 αυτού τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν 3194/1955.

Άρθρο 11

1. Η παραγρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 608/1948 “περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των δι` αρδεύσεις χρησιμοποιουμένων υδάτων” αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Επιτρέπεται στον Υπουργό Γεωργίας να παραχωρεί με απόφασή του δικαίωμα χρήσης των δημοσίων υδάτων για αρδεύσεις ή άλλους γεωργικούς σκοπούς”.

2. Στο άρθρο 7 του ίδιου ν. δ/τος προστίθεται παραγρ. 3 που έχει, ως εξής:
“3. Επιτρέπεται στους Υπουργούς Γεωργίας και Δημοσίων Έργων να παραχωρούν με κοινή απόφαση τους δικαίωμα χρήσης των δημόσιων υδάτων και για μη γεωργικούς σκοπούς”.

Άρθρο 12
Σημ.: όπως Καταργήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 1740/1987, ΦΕΚ Α 221.

Άρθρο 13
Σημ.: όπως Καταργήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 1740/1987, ΦΕΚ Α 221.

Άρθρο 14
Από την ημέρα ισχύος αυτού του νόμου λύονται αζημίως για το Δημόσιο όλες οι μισθώσεις των ιχθυοτροφείων της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού. Η χρήση αυτών των ιχθυοτροφείων αποδίδεται ελεύθερη στο Δημόσιο μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την έγγραφη πρόσκληση του Νομάρχη Αιτωλίας και Ακαρνανίας προς το μέχρι τώρα μισθωτή συνεταιρισμό ή άτομο.
Εάν, παρά την πρόσκληση αυτή, δεν αποδοθεί εμπρόθεσμα από το μέχρι τώρα μισθωτή η χρήση και η κατοχή του μισθίου ιχθυοτροφείου εφαρμόζεται για τα περαιτέρω η διαδικασία του Ν. 1279/1982. Η αίτηση για την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου υποβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο που στην περίπτωση αυτή εκπροσωπεί τα νόμιμα από το Νομάρχη Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Άρθρο 15

1. Επιτρέπεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 7 (περ. δ) του Ν. 702/1977 “περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια αντικαταστάσεως τροποποιήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 170/1973 “περί του Συμβουλίου της Επικρατείας”, σε όσους έχασαν την προθεσμία προσφυγής ενώπιον του δικαστηρίου αυτού.

2. Οι δικαιωθέντες γεωργικό κλήρο κατά τη διανομή του δημοσίου κτήματος Λεσινίου επανακρίνονται από την αρμόδια επιτροπή απαλλοτριώσεων και εκπίπτουν από τον κλήρο τους, εφόσον διαπιστωθεί ότι:
α) Δικαιώθηκαν αποκατάστασης χωρίς να έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις ή υπέβαλαν ανακριβή δήλωση ή απέκρυψαν στοιχεία για αποκατάσταση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 994/1979 και β) δεν εκπληρώνουν τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Π.Δ. 89/1979 υποχρεώσεις τους. 3. Καταργείται από τότε που ίσχυε η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 995/1979 και κηρύσσονται άκυρες οι διανομές φυτειών με βάση τη διάταξη αυτή.

3. Καταργείται η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 89/1979.

Άρθρο 16

1. Καταργούνται οι παρ. 1 έως 6 του άρθρου 2 του Ν. 994/1979 “περί ρυθμίσεως θεμάτων και διαθέσεως των αποστραγγισθεισών γαιών ελών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας και άλλων τινών διατάξεων” από την ημερομηνία από την οποία ίσχυσε καθώς και οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργούμενου άρθρου.

2. Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Μεσολογγίου επιτρέπεται η παραχώρηση εκτάσεων, που βρίσκονται μέσα στις οριογραμμές της ανώτατης και κατώτατης στάθμης των ελών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας και οι οποίες έχουν καταληφθεί μέχρι την 31.12.1965 και εξακολουθούν να κατέχονται, στους αρχικούς κατόχους ή τους νόμιμους διαδόχους τους για την παραχώρηση αυτή οφείλεται τίμημα ίσο με το ένα πέμπτο της αγοραίας αξίας των εκτάσεων, που καταβάλλεται σε δύο ισόποσες, ετήσιες, άτοκες δόσεις.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.12 άρθρ.12 Ν.3147/2003, ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

3. Στις ανωτέρω παραχωρήσεις περιλαμβάνονται και εκείνοι ή οι νόμιμοι κληρονόμοι τους – μέχρι τη μερίδα του δικαιούχου αρχικού κληρονόμου – που με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 23 του Ν. 2185/ 1952 διαγράφτηκαν, ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αποβλήθηκαν μέχρι τις 24.7.1974 εφόσον κριθούν από την αρμόδια επιτροπή απαλλοτριώσεων ότι κατά το χρόνο της διαγραφής τους ή αποβολής τους είχαν τα απαιτούμενα για αποκατάσταση προσόντα. Χορηγείται προθεσμία εξήντα (60) ημερών για την υποβολή των αιτήσεων των άνω δικαιούχων.

4. Χορηγείται προθεσμία εξήντα (60) ημερών για την υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης δικαιούχων κατά τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 17
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ