ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 19/05/2017 με το Άρθρο 75 ΝΟΜΟΣ 4427/2016 !!!

Νόμος 1340 ΦΕΚ Α΄35/18.3.1983
Τροποποίηση διατάξεων Ν.Δ. 714/1970 “περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ” και συναφών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Μορφή υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) αποτελεί Δημόσια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Η Υπηρεσία αυτή υπάγεται στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Διοικείται από το Διοικητή και τον Υποδιοικητή της.

Άρθρο 2
Αποστολή
Αποστολή της Υ.Π.Α. είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και έλεγχος των αεροπορικών μεταφορών της χώρας η μελέτη και διατύπωση εισηγήσεων προς τον Υπουργό Συγκοινωνιών για τη διαμόρφωση της πολιτικής σχετικά με τις δραστηριότητες της Πολιτικής Αεροπορίας και των αερομεταφορών γενικά.

Άρθρο 3
Προσωπικό.

1. Όλο το προσωπικό που μέχρι και σήμερα υπηρετεί στην Υ.Π.Α. παραμένει στις θέσεις που κατέχει και προβλέπονται από το Π.Δ. 647/1981 “περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών”.

2. Όλη η υπηρεσία που διανύθηκε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού από όλους τους υπηρετήσαντες με οποιαδήποτε σχέση υπαλλήλους σ` αυτήν, λογίζεται για κάθε συνέπεια και υπηρεσιακή εξέλιξη ως υπηρεσία που διανύθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο υπηρεσία λογίζεται επίσης και ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων. Συνταξιοδοτικές πράξεις ή αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από την έναρξη της ισχύος του Ν.Δ. 714/1970 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου θεωρούνται ως έγκυρες και ισχυρές.

Άρθρο 4
Κύρωση πράξεων.

1. Όλες οι δικαιοπραξίες και οι διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που έχει συνάψει η Υ.Π.Α. με τρίτους μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές και δεσμεύουν το Ελληνικό Δημόσιο που υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της.

2. Όλες οι διοικητικές πράξεις που εξέδοσε η ΥΠΑ στα πλαίσια των νομίμων αρμοδιοτήτων της μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού κυρούνται αναδρομικά από την έκδοσή τους.

3. Το Π.Δ. 647/1981 “περί του Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και το Π.Δ. 444/1976 “περί καταργήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών” κυρούνται αναδρομικά από την ισχύ τους.

4. Όλες οι διαδικαστικές πράξεις σε δίκες ενώπιον των δικαστηρίων, που αφορούν έννομα συμφέροντα της ΥΠΑ και έγιναν από την έναρξη της ισχύος του Ν.Δ. 714/1970, είτε στο όνομα της Υπηρεσίας αυτής είτε στο όνομα του Δημοσίου από το κύριο προσωπικό του τέως Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή της Διευθύνσεως Δικαστικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, είναι έγκυρες και παράγουν πλήρη αποτελέσματα ως προς την ΥΠΑ, ανεξάρτητα αν ως διάδικος συμμετέχει στη δίκη το Δημόσιο ή η Υ.Π.Α.

Άρθρο 5
Μεταφορά θέσεων στην Υ.Π.Α.

1. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών που εκδίδεται μια φορά μπορούν να μεταφέρονται σε αντίστοιχο ή αντίστοιχους κλάδους προσωπικού της Υ.Π.Α. μέχρι πέντε (5) θέσεις προσωπικού με βαθμούς 6ο-4ο του κλάδου ΑΤ1 Μηχανικών Μεταφορών που προέρχονται από τον πρώην κλάδο προσωπικού ΑΤ5 Αεροπορικής Εκμεταλλεύσεως. Για το σκοπό αυτόν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού και στη συνέχεια εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών ύστερα από σχετική γνωμοδότηση των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων.

2. ?????

3. Όσοι υπάλληλοι, βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού μεταφέρονται στην Υ.Π.Α. τίθενται στο αριστερό των ομοιβάθμων τους.

Άρθρο 6
Ένταξη του προϋπολογισμού Υ.Π.Α. στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

1. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν καταρτίζει αυτοτελή προϋπολογισμό. Οι εισπράξεις και οι πληρωμές αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο.

2. Οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν σε βάρος του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1983 εξοφλούνται απ` αυτόν μέχρι να λήξει η παράταση του οικονομικού έτους 1983. Οι υποχρεώσεις που τυχόν δεν θα εξοφληθούν αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Το ταμειακό υπόλοιπο, που τυχόν θα απομείνει μετά το κλείσιμο της διαχείρισης του οικονομικού έτους 1983 αποτελεί έσοδο του Δημοσίου.

4. Αναγκαίες λεπτομέρειες, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1984.

Άρθρο 7
Διαχείριση υλικού.
Η Υ.Π.Α. διαχειρίζεται και διαθέτει το υλικό αυτής. Ο έλεγχος της διαχείρισης υλικού ενεργείται από όργανα της αρμόδιας Υπηρεσίας Οικονομικού Ελέγχου της ΥΠΑ. Ειδικός κανονισμός που καταρτίζεται από την ΥΠΑ και εγκρίνεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών ρυθμίζει γενικά τον τρόπο άσκησης της διαχείρισης και ελέγχου του υλικού.

Άρθρο 8
Διατάξεις που καταργούνται.
Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:
α) Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 και 27 του Ν.Δ.714/1970.
β) Οι διατάξεις των άρθρων 31 και 43 του Π Δ/τος 985/1977 “περί οργανισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών”.
γ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

Άρθρο 9
Ισχύς
Η ισχύς του νόμου αυτού εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σ` αυτόν αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ