Νόμος 1338 ΦΕΚ Α΄ 34/17.3.1983
Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1

1. Για τη συμμόρφωση προς οδηγίες ή αποφάσεις (Ε.Ο.Κ. Ε.Κ.Α.Ε) συστάσεις και ατομικές αποφάσεις (Ε.Κ.Α.Χ) και την εκτέλεση των κανονισμών (ΕΟΚ, ΕΚΑΕ) και γενικών αποφάσεων (ΕΚΑΧ) που εκδίδονται από τα κοινοτικά όργανα εφαρμόζονται αναλόγως οι ήδη υφιστάμενες ως και οι εκάστοτε παρεχόμενες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις προς κανονιστική ρύθμιση σχετικών θεμάτων υπό την επιφύλαξιν των οριζομένων στο άρθρο 2.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 (Α 70)

2. Με τις κανονιστικές πράξεις της προηγουμένης παραγράφου δύναται να λαμβάνεται και κάθε αναγκαίο συμπληρωματικό μέτρο για την εφαρμογή των ανωτέρω κοινοτικών πράξεων όπως είναι ίδια η σύσταση νέων οργάνων και θέσεων ο καθορισμός αρμοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών και η θέσπιση διοικητικών κυρώσεων.

3. Στην έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών πράξεων οι οποίες περιβάλλονται τον τύπο Προεδρικού Διατάγματος ή Υπουργικής Αποφάσεως συμπράττει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας όταν η προβλεπόμενη κανονιστική πράξη έχει τύπο διάφορο του Π.Δ/τος ή της υπουργικής Αποφάσεως εγκρίνεται από την Υπουργό που εποπτεύει το οικείο όργανο και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας εξαιρουμένων των πράξεων που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ή από όργανα εξ Υπουργών.

4. Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ποινικές κυρώσεις για παράβαση κανονιστικής πράξεως που εκδίδεται κατ` εφαρμογή συγκεκριμένης εξουσιοδοτήσεως ισχύουν και όταν γίνεται χρήση αυτής της εξουσιοδοτήσεως προς εφαρμογή κοινοτικής πράξεως κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

5. Με τις κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος μπορεί να θεσπίζεται το αξιόποινο των σχετικών παραβάσεων σε βαθμό πλημμελήματος στα πλαίσια του Ποινικού Κώδικα εφ` όσον τούτο είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική εφαρμογή των πράξεων των κοινοτικών οργάνων και η συγκεκριμένη παράβαση δεν συνιστά ποινικό αδίκημα κατά την κείμενη ελληνική νομοθεσία.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 (Α 70)

Άρθρο 2

1. Με απόφαση του αρμοδίου καθ` ύλην Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ρυθμίζονται τα της εφαρμογής και συμμορφώσεως προς τις κοινοτικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εφ` όσον οι πράξεις αυτές ανάγονται στα παρακάτω αντικείμενα:
α) Όργανα και μέθοδοι μετρήσεως πάσης φύσεως μέτρα και σταθμά εν γένει μονάδες μετρήσεως πάσης φύσεως όπως είναι ίδια μετρητές υγρών στερεών αερίων μάζης ενεργείας αποστάσεως βάρους όγκου για οποιοδήποτε σκοπό
β) Κρύσταλλα, σύνθεση χαρακτηριστικά κατασκευής επι σήμανσης και κάθε μορφή διαφημίσεως αυτών
γ) Υφαντουργικά ονομασίες υφανσίμων, μέθοδοι αναλύσεως
δ) Ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό πάσης χρήσεως
ε) Ανυψωτικά μέσα πάσης φύσεως
στ) Συσκευές πιέσεως παντός είδους
ζ) Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
η) Προστασία καταναλωτών.
θ) Κοινωνικοδιαρθρωτικός τομέας της γεωργίας
ι) Όροι παρασκευής εγκρίσεως κυκλοφορίας εμπορίας και ελέγχου των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και των προσθετικών των ζωοτροφών.
ια. Το καθεστώς των παρεχόμενων υπό οποιαδήποτε μορφή κινήτρων και ενισχύσεων στις ναυπηγικές εργασίες.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε Η περ. ια) προσετέθηκεμε  το άρθρο 2 του Ν. 1880/1990, ΦΕΚ Α 39.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 εφαρμόζεται και κατά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Οι παραβάτες των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες θεσπίζονται κοινοτικές υποχρεώσεις τιμωρούνται με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή ή και με τις δυο αυτές ποινές όπως ειδικότερα θα καθορίζονται τα όρια των ποινών από τις αποφάσεις αυτές.

Άρθρο 3
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α` 101).

1. Με τα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται βάσει του άρθρου 4 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 1775/1988), καθώς και με τις κανονιστικές πράξεις, που εκδίδονται βάσει των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου, δύναται ομοίως να ρυθμίζεται κάθε θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή των συνθηκών, πράξεων προσχωρήσεως με τις προσαρτημένες πράξεις, παραρτήματα, πρωτόκολλα και δηλώσεις που κυρώθηκαν με το ν. 945/1979.

2. Με τις κανονιστικές πράξεις των άρθρων 1, 2 και 4 του παρόντος νόμου επέρχονται και οι αναγκαίες προσαρμογές της κείμενης νομοθεσίας, όταν απαιτείται τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων που είναι αντίθετες προς τη ρύθμιση που προβλέπεται από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 συνθήκες και τις πράξεις των οργάνων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.

Άρθρο 4
Σημ.: όπως το άρθρο 4 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α 70).

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ρυθμίζονται τα θέματα και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή των κοινοτικών πράξεων, που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου. Στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης ανήκει και η θέσπιση των αναγκαίων οργανωτικών και εκτελεστικών μέτρων, όπως είναι ειδικότερα η σύσταση νέων οργάνων, η ίδρυση θέσεων και ο καθορισμός αρμοδιοτήτων, διοικητικών διαδικασιών και κυρώσεων.

2. Χρονικό όριο χρήσεως της παραπάνω εξουσιοδότησης πλαισίου, που σκοπεί την εκπλήρωση κοινοτικών υποχρεώσεων, είναι η 31η Δεκεμβρίου 1987.

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον εφόσον δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής των ειδικών εξουσιοδοτήσεων των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 5
Με τα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται βάσει του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, μπορεί να θεσπίζεται το αξιόποινο των σχετικών παραβάσεων σε βαθμό πλημμελήματος στα πλαίσια του Ποινικού Κώδικα εφ` όσον τούτο είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική εφαρμογή των κοινοτικών πράξεων και η συγκεκριμένη παράβαση δεν συνιστά ποινικό αδίκημα κατά την κείμενη ελληνική νομοθεσία.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1440/1984 (Α 70).

Άρθρο 6
Με αποφάσεις του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δύναται να συνιστώνται νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων με σκοπό τη συμμόρφωση προς τις εκάστοτες εκδιδόμενες κοινοτικές πράξεις και εν γένει για την προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς το ισχύον κοινοτικό δίκαιο.

Άρθρο 7
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ