Νόμος 1336 ΦΕΚ Α΄32/14.3.1983
Κύρωση Συμφωνίας οικονομικών, εμπορικών και τεχνικών σχέσεων, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σομαλίας .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος η Συμφωνία οικονομικών, εμπορικών και τεχνικών σχέσεων που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 6 Απριλίου 1981 μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σομαλίας, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα κα σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Οικονομικών, εμπορικών και τεχνικών σχέσεων μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Σομαλίας.
Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σομαλίας (στη Συμφωνία αυτή θα αποκαλούνται στο εξής “τα Συμβαλλόμενα Μέρη”), έχοντας υπόψη τις ήδη υπάρχουσες φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και των λαών
επιθυμώντας να ενισχύσουν και προαγάγουν περαιτέρω τις φιλικές αυτές σχέσεις με βάση την ισότητα και το αμοιβαίο συμφέρον
αναγνωρίζοντας τα οφέλη που θα προκύψουν για τις δύο χώρες από στενότερες σχέσεις στους τομείς της οικονομίας, εμπορίου και τεχνικής συνεργασίας συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα επιδιώξουν να διευκολύνουν και προαγάγουν τις οικονομικές, εμπορικές και τεχνικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των οικονομιών τους.
Άρθρο 2
Οι οικονομικές, εμπορικές και τεχνικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών θα καλύπτουν, γενικά, το εμπόριο, βιομηχανία, τουρισμό, μεταφορές και επικοινωνίες, δημόσια έργα, ναυτιλία, ναυπηγική, αλιεία και οποιοδήποτε άλλο τομέα που θα συμφωνηθεί μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών.
Άρθρο 3
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα πάρουν όλα τα δυνατά και αναγκαία μέτρα για την προώθηση των τεχνικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, με την εκπαίδευση και ανταλλαγή ειδικευμένου προσωπικού και τεχνικών εμπειρογνωμόνων καθώς επίσης και με επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες σε διαφόρους τομείς.
Άρθρο 4
Σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνάπτουν, εφ` όσον είναι αναγκαίο, ειδικές συμφωνίες σχετικές με σχέσεις που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα καθώς και ειδικά προγράμματα που θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο χωρών.
Άρθρο 5
Νοείται ότι στο πνεύμα των προηγούμενων άρθρων τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την οικονομική εμπορική και τεχνική συνεργασία μεταξύ των υπηκόων (περιλαμβανόμενων και των εταιριών) των δύο χωρών, σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν στις δύο χώρες.
Άρθρο 6
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να συστήσουν μικτή επιτροπή, για το σκοπό της διευκόλυνσης της εφαρμογής της συμφωνίας αυτής και για περαιτέρω επέκταση των οικονομικών, εμπορικών και τεχνικών σχέσεων.
Άρθρο 7
Η παρούσα συμφωνία θα ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, η ισχύς της θα παρατείνεται αυτόματα για περαιτέρω περιόδους πέντε ετών η κάθε μια, εκτός εάν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δηλώσει εγγράφως την πρόθεσή του να λύσει την παρούσα συμφωνία ένα έτος πριν από τη λήξη της.
Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί αυτομάτως σε ισχύ κατά την ημερομηνία ανταλλαγής των εγγράφων επικυρώσεως. Η λύση της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζεται αυτόματα για τις ειδικές συμφωνίες στις οποίες αναφέρεται.
Άρθρο 8
Σε περίπτωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, νομίμως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους υπόγραψαν την παρούσα συμφωνία.
Έγινε στην Αθήνα στις 6 Απριλίου 1981 σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα και τα δύο κείμενα έχουν την ίδια ισχύ.

Άρθρο δεύτερο
Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά που καταρτίζονται, σε εκτέλεση Συμφωνίας, από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 6 αυτής, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ