Νόμος 1331 ΦΕΚ Α΄30/4.3.1983
Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικογένειες ή άτομα που μένουν άστεγα από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1

1.Σε περιπτώσεις θεομηνιών ή άλλων εκτάκτων γεγονότων χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας σε οικογένειες ή άτομα των οποίων η μόνιμη κατοικία ιδιόκτητη ή όχι, έγινε ακατοίκητη, χρηματικό βοήθημα για μίσθωση κατοικίας ανάλογα με τα μέλη της κάθε οικογένειας και για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους.

2. Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών καθορίζονται επίσης το ύψος του βοηθήματος ο τρόπος, η διάρκεια και οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως των δικαιούχων και καταβολής του βοηθήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Η σχετική δαπάνη βαρύνει την οικεία πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Άρθρο 2

1. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας καταβάλλει μηνιαίο χρηματικό βοήθημα για μίσθωση κατοικίας σε οικογένειες ή άτομα, των οποίων η μόνιμη κατοικία, ιδιόκτητη ή όχι έγινε ακατοίκητη από τη θεομηνία (πλημμύρες) που έπληξε την περιοχή του νομού Πιερίας τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1982.

2. Το μηνιαίο βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους. Η καταβολή αρχίζει από την 1ην Νοεμβρίου 1982, αν οι δικαιούχοι έχουν μισθώσει κατοικία από την ημερομηνία από την οποία αρχίζει η μίσθωση.

3. Το ποσό του μηνιαίου βοηθήματος ορίζεται από 4.000 μέχρι 5.000 δραχμές κατά οικογένεια ανάλογα με τον αριθμό των μελών της.

4. Η δαπάνη για την καταβολή του οικονομικού βοηθήματος βαρύνει την οικεία πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

5. Το ύψος του βοηθήματος στα όρια που προβλέπονται από την παράγραφο 3 ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών, ο τρόπος, η διάρκεια και οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως των δικαιούχων και καταβολής του βοηθήματος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Άρθρο 3
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 1982.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ