Νόμος 1330 ΦΕΚ Α΄26/21.2.1983
Αύξηση του αριθμού των οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών, σύσταση και ανασύσταση ειρηνοδικείων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο 1
Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων αυξάνονται κατά διακόσιες (200) και κατανέμονται κατά βαθμούς ως εξής:
α) Των αρεοπαγιτών κατά τέσσερις (4) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44).
β) Των αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου κατά μια (1) θέση και ο συνολικός αριθμός του ορίζεται σε (8).
γ) Των προέδρων εφετών κατά πέντε (5) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε τριάντα οκτώ (38).
δ) Των εισαγγελέων εφετών κατά μια (1) θέση και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε είκοσι δύο (22).
ε) Των εφετών κατά τριάντα (30) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε διακόσιες πενήντα (250).
στ) Των αντεισαγγελέων εφετών κατά τέσσερις (4) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε πενήντα δύο (52).
ζ) Των προέδρων πρωτοδικών κατά δεκαπέντε (15) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε εκατόν είκοσι μια (121).
η) Των εισαγγελέων πρωτοδικών κατά οκτώ (8) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε ογδόντα εννέα (89).
θ) Των πρωτοδικών κατά ογδόντα πέντε (85) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε εξακόσιες εβδομήντα τέσσερις (674).
ι) Των αντεισαγγελέων πρωτοδικών κατά είκοσι δυο (22) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε εκατόν τριάντα τρείς (133).
ια) Των ειρηνοδικών Α’ τάξης κατά δέκα (10) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε εκατόν δέκα (110).
ιβ) Των ειρηνοδικών Β’ τάξης κατά πέντε (5) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε εκατόν πέντε (105) και
ιγ) Των ειρηνοδικών Γ`-Δ’ τάξης κατά δέκα (10) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε τριακόσιες είκοσι έξι (326).

Άρθρο 2
Από την 1η Οκτωβρίου 1983 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των διοικητικών δικαστηρίων αυξάνονται κατά διακόσιες (200) και κατανέμονται κατά βαθμούς ως εξής:
Α. Πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων:
α) Των αρεοπαγιτών κατά τέσσερις (4) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48).
β) Των αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου κατά μια (1) θέση και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε εννέα (9).
γ) Των προέδρων εφετών κατά πέντε (5) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε σαράντα τρείς (43).
δ) Των εισαγγελέων εφετών κατά μια (1) θέση και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται κατά μια (1) θέση και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε είκοσι τρείς (23).
ε) Των εφετών κατά είκοσι μια (21) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα μια (271).
στ) Των αντεισαγγελέων εφετών κατά τέσσερις (4) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε πενήντα έξι (56).
ζ) Των προέδρων πρωτοδικών κατά δέκα επτά (17) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε εκατόν τριάντα οκτώ (138).
η) Των εισαγγελέων πρωτοδικών κατά οκτώ (8) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε ενεννήντα επτά (97).
θ) Των πρωτοδικών κατά ογδόντα (80) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε επτακόσεις πενήντα τέσσερις (754).
ι) Των αντεισαγγελέων πρωτοδικών κατά δεκαεννέα (19) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε εκατόν πενήντα δύο (152).
ια) Των ειρηνοδικών Α ‘τάξης κατά πέντε (5) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε εκατό δεκαπέντε (115).
ιβ) Των ειρηνοδικών Β ‘τάξης κατά πέντε (5) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε εκατό δέκα (110) και
ιγ) Των ειρηνοδικών Γ`-Δ ‘τάξης κατά δέκα (10) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε τριακόσιες τριάντα έξι (336).
Β. Διοικητικών δικαστηρίων.
α) Των προέδρων εφετών κατά μια (1) θέση και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε είκοσι έξι (26).
β) Των εφετών κατά τέσσερις (4) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε εννήντα μια (91) και
γ) Των πρωτοδικών και παρέδρων κατά δεκαπέντε (15) θέσεις και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε διακόσιες είκοσι τέσσερις (224).

Άρθρο 3
Οι θέσεις των δικαστικών λειτουργών που συνιστώνται με το νόμο αυτό κατανέμονται στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Άρθρο 4
Η κατ` αποκοπή αποζημίωση του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1153/1981 (Φ.Ε.Κ. 119 Α`) αυξάνεται για τους δικαστικούς λειτουργούς, τους νομικούς συμβούλους, παρέδρους και δικαστικούς αντιπροσώπους Διοίκησης στο διπλάσιο από 1ης Νοεμβρίου 1982.

Άρθρο 5

1. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (Α’ Τμήμα με επταμελή σύνθεση), επιτρέπεται η σύσταση νέων και η ανασύσταση Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων που καταργήθηκαν με το Ν.Δ. 100/1969 (Φ.Ε.Κ. 25 Α`).

2. Με όμοια Προεδρικά Διατάγματα ορίζεται η έδρα, η περιφέρεια και το πρωτοδικείο στο οποίο υπάγονται τα ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία.

3. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και των άρθρων 2 και 3 του Ν. 1071/1980 (Φ.Ε.Κ. 207 Α`) έχουν εφαρμογή και για τα ειρηνοδικεία και πταισματοδικεία που θα ανασυσταθούν σύμφωνα με το νόμο αυτόν.

4. Η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων που θα συσταθούν ή θα ανασυσταθούν καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6

1. Το άρθρο 110 του Ν.Δ. 962/1971 (Φ.Ε.Κ. 183 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 110
Ο διαγωνισμός του προηγουμένου άρθρου για την πλήρωση των κενών θέσεων των παρέδρων διοικητικών πρωτοδικείων προκηρύσσεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης με απόφασή του, που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και δύο της Θεσσαλονίκης, δύο τουλάχιστο μήνες πριν από την έναρξή του. Στην προκήρυξη ορίζεται και ο αριθμός των κενών θέσεων, στις οποίες υπολογίζονται εκτός από τις κενές οργανικές θέσεις παρέδρων και οι τυχόν κενές θέσεις όλων των βαθμίδων”.

2. Πάρεδροι διορίζονται επιτυχόντες και πέραν του αριθμού των κενών θέσεων παρέδρων έως ότου συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των κενών θέσεων σε όλες τις βαθμίδες των διοικητικών δικαστικών, μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των θέσεων που προκηρύχτηκαν.

Άρθρο 7
Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών επιμελητών της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως καθορίσθηκαν με το υπ`αριθ. 382/8.6.82 Προεδρικό Διάταγμα, αυξάνονται κατά δεκαπέντε (15) και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε πεντακόσιες εξήντα πέντε (565).

Άρθρο 8

1. Σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας μπορούν, μετά από γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε συλλόγου, να οργανώνονται μόνιμες διαιτησίες με προεδρικά διατάγματα εκδιδόμενα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

2. Στη διαιτησία κάθε δικηγορικού συλλόγου μπορούν να υπαχθούν όλες οι ιδιωτικού δικαίου διαφορές που, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία.

3. Με τα εκδιδόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 1. π. διατάγματα καθορίζονται οι λεπτομέρειες οργανώσεως της διαιτησίας. Στις διαιτησίες αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 867 έως 900 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μπορεί δε κατ`απόκλιση από αυτές να ορίζεται από τα ίδια π. διατάγματα:
α) αντί του μονομελούς πρωτοδικείου ο πρόεδρος ή το διοικητικό συμβούλιο ή επιτροπή από συμβούλους του δικηγορικού συλλόγου για να αποφαίνονται στις περιπτώσεις των άρθρων 878,880 παρ. 2 και 884 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
β) υποχρέωση εκλογής των διαιτητών και του επιδιαιτητή από κατάλογο διαιτητών που συντάσσεται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο και περιλαμβάνει μόνο δικηγόρους μέλη του ίδιου συλλόγου,
γ) η διαιτητική διαδικασία, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 886 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού της δαπάνης της διαιτησίας και της αμοιβής των διαιτητών. δ) το εφαρμοστέο από τον επιδιαιτητή και τους διαιτητές ουσιαστικό δίκαιο.
ε) τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η διαιτητική απόφαση, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 892 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

4. Η διάταξη της παραγρ. 7 του άρθρου 161 του Ν.Δ. 3026/1954 η οποία έχει προστεθεί με το άρθρο 25 του Ν. 723/1977 εφαρμόζεται και στις αμοιβές των δικηγόρων από τις παραπάνω διαιτησίες.

Άρθρο 9
Η διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 89 του Ν.Δ. 962/1971, που προσετέθη σε αυτό με το άρθρο 2 του Ν. 500/1976 και που ορίζει ότι, προκειμένου για την προαγωγή σε θέση αρεοπαγίτη ή αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, απαιτείται εκείνοι που κρίνονται να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους, καταργείται.

Άρθρο 10
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων απαλλάσσονται της υπηρεσίας τουλάχιστον κατά το ήμισυ (1/2) σε σχέση με την υπηρεσία που παίρνουν οι ομοιόβαθμοί τους του δικαστηρίου που υπηρετούν.

Άρθρο 11
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ