Νόμος 1329 ΦΕΚ Α΄25/18.2.1983
Κύρωση ως Κώδικα του Σχεδίου Νόμου: Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό του Νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , καθώς και μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο Σχέδιο Νόμου που συντάχθηκε από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα α) με το άρθρο 1 του Ν. 1237/1982 και , β) με την απόφαση αριθμ. 30394/26-4-82 του Υπουργού της Δικαιοσύνης, ο δε χρόνος λειτουργίας της παρατάθηκε βάσει του άρθρου 5 του Ν. 1290/1982.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα τον Εισαγωγικό του Νόμο την Εμπορική Νομοθεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς και μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο.
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 1
Τα άρθρα 14 έως και 22 και το άρθρο 30 του Αστικού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 14
Προσωπικές σχέσεις των συζύγων
Οι προσωπικές σχέσεις των συζύγων ρυθμίζονται, κατά σειρά 1 από το δίκαιο της τελευταίας κατά τη διάρκεια του γάμου κοινής ιθαγένειάς τους εφόσον ο ένας τη διατηρεί 2 από το δίκαιο της τελευταίας κατά τη διάρκεια του γάμου κοινής συνήθους διαμονής τους 3 από το δίκαιο προς το οποίο οι σύζυγοι συνδέονται στενότερα.
Άρθρο 15
Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων
Οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων διέπονται από το δίκαιο που ρυθμίζει τις προσωπικές σχέσεις τους αμέσως μετα την τέλεση του γάμου
Άρθρο 16
Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός
Το διαζύγιο και ο δικαστικός χωρισμός ρυθμίζονται από το δίκαιο που διέπεται προσωπικές σχέσεις των συζύγων κατά την έναρξη της διαδικασίας του διαζυγίου η του χωρισμού.
Άρθρο 17
Τέκνο γεννημένο σε γάμο
Η ιδιότητα τέκνου ως γεννημένου σε γάμο κρίνεται κατά το δίκαιο που διέπει τις προσωπικές σχέσεις της μητέρας και του συζύγου της κατά το χρόνο της γέννησης του τέκνου ή αν ο γάμος τους έχει λυθεί πριν από τη γέννηση κατά το χρόνο της λύσης του γάμου.
Άρθρο 18
Σχέσεις γονέων και τέκνου
Οι σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνου ρυθμίζονται κατά σειρά 1 από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειας τους 2 από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους 3 από το δίκαιο της ιθαγένειας του τέκνου
Άρθρο 19
Τέκνο χωρίς γάμο των γονέων του
Οι σχέσεις μητέρας και τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του ρυθμίζονται κατά σειρά 1. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειας τους 2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους 3. Από το δίκαιο της ιθαγενείας της μητέρας.
Άρθρο 20
Οι σχέσεις πατέρα και τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, ρυθμίζονται κατά σειρά
1. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειας τους,
2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους,
3. από το δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα.
Άρθρο 21
Οι σχέσεις μητέρας και πατέρα τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο τους, ρυθμίζονται κατά σειρά από το δίκαιο της τελευταίας κατά τη διάρκεια της κύησης κοινής του ιθαγένειας συνήθους διαμονής ή απλής διαμονής.
Άρθρο 22
Εξομοίωση προς τέκνο γεννημένο σε γάμο
Η εξομοίωση τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του με επιγενομένο μεταξύ τους γάμο προς τέκνο γεννημένο σε γάμο ρυθμίζεται από το δίκαιο που διέπει τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων αμέσως μετά την τέλεση του γάμου. Η εξομοίωση με πράξη της αρχής ρυθμίζεται από το δίκαιο της ιθαγενείας του πατέρα κατά το χρόνο της πράξης ή αν αυτή επιχειρήθηκε μετά το θάνατο του πατέρα κατά το χρόνο του θανάτου του.
Άρθρο 30
Έλλειψη ιθαγενείας και συνήθους διαμονής
Εφόσον ο νόμος δεν καθιερώνει άλλη ρύθμιση αν το πρόσωπο δεν έχει ιθαγένεια εφαρμόζεται στη θέση του δικαίου της ιθαγενείας το δίκαιο της συνήθους διαμονής και αν δεν έχει συνήθη διαμονή το δίκαιο της απλής διαμονής.
Άρθρο 2
Το άρθρο 55 του Αστικού Κώδικα καταργείται τα δε άρθρα 51 και 56 αντικαθίστανται ως εξής:
“Άρθρο 51
Κατοικία
Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κυρίας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μια κατοικίες για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην άσκηση του επαγγέλματος λογίζεται ως ειδική κατοικία του προσώπου ο τόπος όπου ασκεί το επάγγελμά του”.
“Άρθρο 56
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δυο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει.
Οι ανήλικοι που τελούν υπό επιτροπεία καθώς και οι απαγορευομένοι έχουν κατοικία την κατοικία του επιτρόπου τους”.
Άρθρο 3
Τα άρθρα 127,136 και 137 του Αστικού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
“Άρθρο 127
Ενήλικος
Όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του (ενήλικος) είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία.
Άρθρο 136
Ανήλικος που συμπλήρωσε το 15ο έτος
Ο ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο έτος μπορεί με τη γενική συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά του να συνάψει σύμβαση εργασίας ως μισθωτός. Αν δεν δίνεται η συναίνεση αποφασίζει το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ανηλίκου.
Άρθρο 137
Ανήλικος που τελεί γάμο
Ο έγγαμος ανήλικος μπορεί να επιχειρεί μόνος του κάθε δικαιοπραξία απαραίτητη για να συντηρεί ή να βελτιώνει την περιουσία του ή για να αντιμετωπίζει τις ανάγκες της προσωπικής του συντήρησης και εκπαίδευσης καθώς και τις τρέχουσες ανάγκες της οικογένειάς-του. Μπορεί επίσης 1. να εκμισθώνει μόνος τα ακίνητά του αστικά ή αγροτικά το πολύ για μια εξαετία 2. να εισπράττει μόνος τους εισοδήματα από την περιουσία του 3. να διεξάγει μόνος του κάθε δίκη σχετική με τις παραπάνω δικαιοπραξίες.
Άρθρο 4
Το άρθρο 258 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
” Άρθρο 258
Παραγραφή κατά ανίκανων
Η παραγραφή τρέχει και σε βάρος προσώπων που είναι ανίκανα ή έχουν περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία.
Αν τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν επίτροπο ή αντιλήπτορα, η παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν περάσουν έξι μήνες αφότου έγιναν απεριορίστως ικανά ή απέκτησαν επίτροπο ή αντιλήπτορα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφόσον ο ανίκανος ή ο περιορισμένα ικανός έχει την ικανότητα να παραστεί στο δικαστήριο.”
Άρθρο 5
Το άρθρο 612 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται, ως εξής:
” Άρθρο 612
Θάνατος του μισθωτή
Όταν απεβίωσε ο μισθωτής, οι κληρονόμοι του έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται τουλάχιστον πριν από τρείς μήνες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μήνα. Στην περίπτωση όπου το μίσθιο χρησίμευσε, όσο ζούσε ο μισθωτής, ως οικογενειακή στέγη με την έννοια του άρθρου 1393 και ζει κατά το χρόνο του θανάτου του ο σύζυγός του τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από τη μίσθωση περιέρχονται αποκλειστικά σ` αυτόν ο οποίος δικαιούται όμως τηρώντας την προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου να καταγγείλει οποτεδήποτε τη μίσθωση”
Άρθρο 6
ΜΕΤΚΑ το Άρθρο 612 του Αστικού Κώδικα προστίθεται το άρθρο 612Α που έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:
“Άρθρο 612Α
Οικογενειακή στέγη
Στην περίπτωση, όπου το μίσθιο χρησιμεύει ως οικογενειακή στέγη και η χρήση αυτή έχει γνωστοποιηθεί στον εκμισθωτή, η καταγγελία της μίσθωσης, στην οποία αυτός προβαίνει , είναι άκυρη, εφόσον δεν την κοινοποιεί και στον σύζυγο του μισθωτή, τηρώντας την ίδια προθεσμία που τυχόν απαιτείται για την καταγγελία”.
Άρθρο 7
Το άρθρο 921 του Αστικού Κώδικα καταργείται.
Άρθρο 8
Το άρθρο 931 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 931
Η αναπηρία ή παραμόρφωση που υπέστη ο παθών λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημίωσης αν επιδρά στο μέλλον του”
Άρθρο 9
Το άρθρο 1055 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 1055
Πράγματα που εξαιρούνται από τη χρησικτησία. Εξαιρούνται από την τακτική ή έκτακτη χρησικτησία τα πράγματα που ανήκουν σε πρόσωπα τα οποία τελούν υπό γονική μέριμνα, επιτροπεία ή δικαστική αντίληψη ενόσω διαρκούν αυτές οι καταστάσεις”.
Άρθρο 10
Τα άρθρα 1262, 1303 και 1304 του Αστικού κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
“Άρθρο 1262
Τίτλος από τον νόμο
Τίτλο από τον νόμο για την απόκτηση υποθήκης έχουν:
1. Το δημόσιο στα ακίνητα των οφειλετών του, για απαιτήσεις από καθυστερούμενους φόρους.
2. Το δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες , τα θρησκευτικά ή τα κοινής ωφελείας ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα ακίνητα των διαχειριστών ή των εγγυητών τους, για τις απαιτήσεις που πηγάζουν από την διαχείριση
3. Εκείνοι που τελούν υπό γονική μέριμνα ή επιτροπεία, στα ακίνητα των γονέων ή του επιτρόπου, για την περιουσία τους από αυτή τη διαχείριση.
4. Ο κάθε σύζυγος για την απαίτησή του από την επαύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου κατά το άρθρο 1400.
5. οι κληροδόχοι στα ακίνητα της κληρονομίας, για τις απαιτήσεις τους.
6. οι κληρονόμοι, στα ακίνητα της κληρονομίας για τις απαιτήσεις προς εξίσωση των μεριδίων τους ή λόγω νομικών ελαττωμάτων των αντικειμένων της κληρονομίας που τους έλαχαν
7. ο ενυπόθηκος δανειστής, στο ενυπόθηκο ακίνητο για τους καθυστερούμενους τόκους της υποθήκης ή τη δικαστική δαπάνη εφόσον το ενυπόθηκο ακίνητο δεν μεταβιβάστηκε σε άλλον”.
” Άρθρο 1303
Έχουν ιδίως δικαίωμα να ζητήσουν την εγγραφή υποθήκης υπέρ άλλου
1. οι δανειστές του οφειλέτη αν ο ίδιος αμελεί να εγγράψει την υποθήκη για την οποία έχει τίτλο
2. ο εγγυητής, αν ο δανειστής αμελεί να εγγράψει την υποθήκη για την οποία έχει τίτλο προς εξασφάλιση της απαίτησής του κατά του πρωτοφειλέτη.
3. ο επίτροπος, ο παρεπίτροπος, ή κάθε συγγενής, για την εγγραφή υποθήκης υπέρ του επιτροπευομένου στα ακίνητα του επιτρόπου”
” Άρθρο 1304
Συμφωνία συζύγων για μη εγγραφή υποθήκης
Είναι άκυρη η συμφωνία μεταξύ των συζύγων για τη μη εγγραφή της υποθήκης που προβλέπεται στο άρθρο 1262 αριθμ. 4″.
Άρθρο 11
Το άρθρο 1326 του Αστικού Κώδικα καταργείται.
Άρθρο 12
Τα άρθρα 1350 έως 1352 του Αστικού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
” Άρθρο 1350
Όροι για τη σύναψη γάμου
Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Το δικαστήριο μπορεί αφού ακούσει τους μελλόνυμφους και τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια του ανηλίκου να επιτρέψει το γάμο και πριν από τη συμπλήρωση αυτής της ηλικίας αν η τέλεσή του επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο.
Άρθρο 1351
Ο ανίκανος για δικαιοπραξία δεν μπορεί να συνάψει γάμο. Επιτρέπεται όμως ο γάμος στον νομίμως απαγορευμένο.
Άρθρο 1352
Το πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική αντίληψη συνάπτει γάμο με τη συναίνεση του αντιλήπτορά του.
Αν αυτός αρνείται να συναινέσει, το δικαστήριο μπορεί, αφού τον ακούσει, να δώσει την άδεια για την σύναψη γάμου, εφόσον το επιβάλλει το συμφέρον αυτού που τελεί υπό αντίληψη”
Άρθρο 13
Τα άρθρα 1359, 1362, και 1365 του Αστικού Κώδικα καταργούνται.

Άρθρο δεύτερο

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ