Νόμος 1327 ΦΕΚ Α΄21/7.2.1983
Κύρωση και συμπλήρωση της από 18 Ιουνίου 1982 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου: “Αντιμετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθμιση συναφών θεμάτων”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον

Άρθρο πρώτο
Κυρούται η από 18 Ιουνίου 1982 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: “Αντιμετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθμιση συναφών θεμάτων” που δημοσιεύτηκε στο υπ` αριθ. 73 της 18.6.1982 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α`) που έχει ως εξής: ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Αντιμετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθμιση συναφών θεμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την υποχρέωση προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα και με τη σχετική επιταγή του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος και ιδίως την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης έκτακτων περιπτώσεων εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης που προκύπτουν από:
α) Την αυξανόμενη με ανησυχητικό ρυθμό ρύπανση του περιβάλλοντος και τον επικίνδυνο υποβιβασμό της ποιότητας ζωής ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.
β) Το φαινόμενο της επανειλημμένης και εκτεταμένης σε χρονική διάρκεια εμφάνισης επεισοδίων σοβαρής, ατμοσφαιρικής κυρίως, ρύπανσης στο λεκανοπέδιο της Αττικής αλλά και σε άλλες βιομηχανικά αναπτυγμένες περιοχές. 3. Τη, μέχρι την επικείμενη οργάνωση του θεσμικού πλαισίου αποτελεσματικής αντιμετώπισης της προστασίας του περιβάλλοντος, επιτακτική ανάγκη λήψης άμεσων, κυρίως βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών ρύπανσης που εγκυμονούν κίνδυνο και για την υγεία του ανθρώπου, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων των επόμενων άρθρων ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. “Περιβάλλον»: Καλείται το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που ευρισκόμενοι σε στενή αλληλεπίδραση επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία και την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Ειδικότερα το περιβάλλον αποτελείται από το χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, τη χλωρίδα, την πανίδα, τα υπόγεια ύδατα, τους φυσικούς πόρους και τα στοιχεία πολιτισμού, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τη δραστηριότητα του ανθρώπου.
2. “Ρύπανση”: Καλείται η άμεση ή έμμεση εκπομπή στο περιβάλλον ουσιών ή κάθε μορφής ενεργείας σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που είναι αδύνατο να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία, υλικές ζημιές ή να έχουν δυσμενή επίδραση στους ζωντανούς οργανισμούς ή τα οικοσυστήματα και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις.
3. “Ανθρώπινη Υγεία”: Είναι η κατάσταση της πλήρους φυσικής ψυχικής, διανοητικής ευεξίας.
Άρθρο 2
Έκτακτα μέτρα.
1. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος και του ή των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών και ανάλογα με τη σοβαρότητα της υφισταμένης ή αναμενομένης κατάστασης καθορίζονται τα κατά τις επόμενες παραγράφους αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η χρονική διάρκεια και η γεωγραφική έκταση εφαρμογής τους, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις λήψης των παρακάτω μέτρων ιδίως οι υπό έλεγχο ρύποι, οι μέθοδοι μέτρησης και τα οριακά επίπεδα καθενός, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Τα κατά το παρόν άρθρο μέτρα είναι δυνατό να περιλαμβάνουν τα εξής:
α. Μέτρα για τη βιομηχανία. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων των βιομηχανιών και αντίστοιχη μείωση της παραγωγής τους. Απαγόρευση λειτουργίας ή περιοδική διακοπή λειτουργίας ορισμένων βιομηχανιών.
Ελάττωση παραγωγής βιομηχανιών στα ελάχιστα επίπεδα λειτουργίας που απαιτούνται για τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. β. Μέτρα για τα αυτοκίνητα.
Επιβολή της εκ περιτροπής κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων.
Επέκταση του περιορισμού κυκλοφορίας αυτοκίνητα των με εξαίρεση εκείνων που είναι εντελώς αναγκαία για τη ζωή και την ασφάλεια της περιοχής όπου εφαρμόζονται τα μέτρα.
Απαγόρευση κυκλοφορίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων σε ορισμένη ζώνη.
Απαγόρευση κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών Δ.Χ. αυτοκινήτων.
γ. Μέτρα για τη θέρμανση κτιρίων.
Απαγόρευση ή επιβολή περιορισμών στην κεντρική θέρμανση δημοσίων ή ιδιωτικών κτιρίων και χώρων.
δ. Λοιποί περιορισμοί.
Απαγόρευση κάθε είδους ανοιχτής φωτιάς. Διακοπή λειτουργίας αποτεφρωτικών κλιβάνων σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Περιορισμός ή απαγόρευση χρήσης αποτεφρωτήρων απορριμμάτων.
Διακοπή σε μεγάλη κλίμακα οικοδομικών και χωματουργικών εργασιών.
Μείωση ή κλιμάκωση ωραρίου εργασίας.
Περιορισμός ή διακοπή λειτουργίας δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και σχολών.
Περιορισμός λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Τραπεζών. Επιβολή υποχρέωσης χρησιμοποίησης ορισμένου τύπου καυσίμων και ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών.
Η ευθύνη εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ανήκει στον κατά τόπο αρμόδιο νομάρχη, υπό την εποπτεία του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, προς τον οποίο και ασκείται κάθε συναφής με τα μέτρα αυτά διοικητική προσφυγή.
Στο νομό Αττική η ευθύνη εφαρμογής των μέτρων ανήκει στον Υπουργό Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος. ————————-
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 περ.Γ` εδ.15 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ Α` 237/22.10.1998) ορίζεται ότι: “1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες : …………………………………………………………. Γ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.. μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες εκτός της Περιφέρειας Αττικής και με εξαίρεση τις περιοχές που εμπίπτουν μέσα σε όρια Ramsar, Δίκτυα Νatura 2000, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσης, σε κοινοτικό ή εθνικό προγράμματα ή σχέδια περιβαλλοντικής σημασίας: ……………………………………………………………. 15) Η λήψη έκτακτων μέτρων σε περιπτώσεις ρύπανσης του περιβάλλοντος (άρθρο 2 του ν.1327/1983, ΦΕΚ 21 Α`)”. ————————————— Διοικητικές κυρώσεις Άρθρο 3 1. Στον παραβάτη των μέτρων που καθορίζονται με τις παραπάνω διοικητικές πράξεις, επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου νομάρχη, μετά από την πράξη ελέγχου του κατά το άρθρ. 5 ΚΕΠΠΕ ή της Ειδικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων, διοικητική χρηματική ποινή μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές, εφόσον δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή από ειδικές διατάξεις.
Για παραβάσεις στην περιοχή του νομού Αττικής η κατά το προηγούμενο εδάφιο διοικητική ποινή επιβάλλεται από τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
2. Σε περίπτωση που τάσσεται από την αρχή προθεσμία συμμόρφωσης επιβάλλεται χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας που έχει τεθεί.
3. Σε περίπτωση σοβαρής ρύπανσης κατά τη διάρκεια της επιβολής εκτάκτων μέτρων από τη λειτουργία βιομηχανικών, κατασκευαστικών ή λατομικών επιχειρήσεων ή από εκκαπνισμό πλοίων ή από άλλες εστίες ανοικτής φωτιάς ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό μπορούν να επιβάλλουν χρηματική ποινή μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές. Για τον ίδιο λόγο είναι επίσης δυνατή από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό και η αφαίρεση της αδείας άσκησης της δραστηριότητας που προκαλεί τη ρύπανση, εφ` όσον τέτοια άδεια προβλέπεται από τις υπάρχουσες διατάξεις.
Άρθρο 4
Διάθεση εσόδων
Τα κατά το προηγούμενο άρθρο έσοδα περιέρχονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. του Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος και διατίθενται για την εκτέλεση προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος.
Ποσοστό των εσόδων αυτών που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, διατίθεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ιδίως για έργα προστασίας περιβάλλοντος ή αντιρρύπανσης.
Άρθρο 5
Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος
1. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού συνιστώνται από δημόσιους λειτουργούς Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας και Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) που υπάγονται στους κατά τόπους αρμόδιους νομάρχες.
Με τις αποφάσεις σύστασης των Κ.Ε.Π.Π.Ε καθορίζεται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και οι λοιπές λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας τους.
2. Στη σύνθεση των Κ.Ε.Π.Π.Ε είναι δυνατό να συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι εμπειρογνώμονες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
3. Τα Κ.Ε.Π.Π.Ε είναι αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 22 με στοιχ. α` γ` και δ`.
Η τήρηση των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρ. 2 παρ. 2 στοιχ. β` ανήκει στα κατά την κείμενη νομοθεσία αρμόδια όργανα.
Οι αρμοδιότητες των Κ.Ε.Π.Π.Ε. δε θίγουν τις κατά την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες άλλων οργάνων.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 11, παρ. 12 του Ν.1561/1985 (Α 148), από την σύσταση των Κ.Ε.Π.ΠΕ. που προβλέπονται στο νόμο αυτόν, τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο 5, Ν. 1327/83, για το νομό Θεσσαλονίκης καταργούνται.
Περιοχές υποβαθμισμένου περιβάλλοντος Άρθρο 6 1. Με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και με κριτήρια το μέγεθος υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης υγείας ή την ανάγκη αντιμετώπισης εξαιρετικά επειγουσών καταστάσεων είναι δυνατή η κήρυξη περιοχών ως περιοχών υποβαθμισμένου περιβάλλοντος.
2. Η κήρυξη μιας περιοχής ως περιοχής υποβαθμισμένου περιβάλλοντος έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την ανάθεση στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, της αρμοδιότητας εισήγησης για τη λήψη μέτρων προστασίας περιβάλλοντος που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το συντονισμό όλων των κατά περίπτωση αρμοδίων φορέων που ασκούν αρμοδιότητες προστασίας περιβάλλοντος στην περιοχή.
Άρθρο 7
Εξασφάλιση αποδοχών εργαζομένων
1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της επόμενης παραγράφου, μισθωτοί επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν απασχολούνται εν όλω ή εν μέρει εξ αιτίας εφαρμογής εκτάκτων μέτρων, για τα οποία προβλέπει το άρθρο 2 αυτής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δικαιούνται όλες τις αποδοχές τους.
Η σχετική δαπάνη του εργοδότη καταβάλλεται σ` αυτόν από το Δημόσιο για το μέρος που αντιστοιχεί στο χρόνο μη απασχόλησης του μισθοδοτηθέντος προσωπικού.
Η διαδικασία της καταβολής αυτής της δαπάνης από το Δημόσιο ύστερα από αίτηση του εργοδότη, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τα δικαιολογητικά, τα αρμόδια διοικητικά όργανα , κ.λ.π. καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
2. Κατά τη διάρκεια περιοδικής διακοπής της λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών σε εφαρμογή αυτής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου οι μισθωτοί που απασχολούνται σ` αυτές πραγματοποιούν την κανονική άδεια που δικαιούνται ή μέρος αυτής εφόσον η περίοδος διακοπής της λειτουργίας είναι διαρκείας τουλάχιστο δύο (2) συνεχών εβδομάδων.
Άρθρο (10) 8
Καταργούμενες διατάξεις
Κάθε διάταξη που αντίκειται στο περιεχόμενο της Πράξης αυτής Νομοθετικού Περιεχομένου καταργείται.
Άρθρο (11) 9
Ισχύς
Η ισχύς της παρούσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα 16 Ιουνίου 1982

Άρθρο δεύτερο
Στο άρθρο 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώνεται με αυτόν το νόμο, προστίθενται οι εξής παράγραφοι 4, 5, 6:
“4. Κατεξαίρεση οι παραβάτες των μέτρων του άρθρου 2 παρ. 2. εδάφ. β` αυτής της πράξεως που καθορίζονται με τις κοινές Υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου 2, διώκονται και τιμωρούνται με χρηματική ποινή 10.000 μέχρι 50.000 δραχμών με την επιφύλαξη της εφαρμογής οποιασδήποτε κείμενης διάταξης που προβλέπει την επιβολή βαρύτερης ποινής.
5. Τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου διώκονται αυτεπάγγελτα. Αρμόδιες για τη βεβαίωσή τους είναι οι οικείες αστυνομικές ή άλλες κατά νόμο αρμόδιες αρχές.
6. Οι διατάξεις των άρθρων 417 μέχρι 424 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγρ. 4 και 5″.

Άρθρο τρίτο
1. Η παράγρ. 1 του άρθρου 5 της αυτής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής:
1. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού συνιστώνται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου και με συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου κατά περίπτωση Δήμου ή Κοινότητας Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ Ε Π Π Ε.) που υπάγονται στους κατά τόπους νομάρχες. Στα Κ Ε Π Π Ε δύναται να μετέχει και εκπρόσωπος της οικείας Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων που ορίζεται από αυτήν. Με τις αποφάσεις σύστασης των Κ.Ε.Π.Π Ε. καθορίζεται η σύνθεση οι αρμοδιότητες και οι λοιπές λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας τους”.
2. Στην παρ. 3 του αυτού άρθρου 5 και στο τρίτο στίχο ο αριθμός 2 διαγράφεται.
3. Τα άρθρα 10 και 11 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναριθμούνται σε 8 και 9 αντίστοιχα.

Άρθρο τέταρτο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ